Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2033(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0038/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0038/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2014 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0116

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 328kWORD 42k
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Τροποποίηση του άρθρου 136 του Κανονισμού σχετικά με τη συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδριάσεις
P7_TA(2014)0116A7-0038/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του άρθρου 136 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδριάσεις (2013/2033(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B7-0051/2013),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του 2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 19ης Μαΐου και 9ης Ιουλίου 2008, που αφορά τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0038/2014),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2.  υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 136 – παράγραφος 2
2.  Τα ονόματα των βουλευτών των οποίων η παρουσία πιστοποιείται από τον εν λόγω κατάλογο αναγράφονται στα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης.
2.  Τα ονόματα των βουλευτών των οποίων η παρουσία πιστοποιείται από τον εν λόγω κατάλογο αναγράφονται στα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης ως «παρόντες». Τα ονόματα των βουλευτών των οποίων η απουσία δικαιολογείται από τον Πρόεδρο αναγράφονται στα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης ως «δικαιολογημένα απόντες».

(1) ΕΕ L 262, 7.10.2005, σ. 1.
(2) ΕΕ C 159, 13.7.2009, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου