Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0190(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0151/2013

Indgivne tekster :

A7-0151/2013

Forhandlinger :

PV 24/02/2014 - 17
CRE 24/02/2014 - 17

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0117

Vedtagne tekster
PDF 103kWORD 38k
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg
Betingelser for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner ***I
P7_TA(2014)0117A7-0151/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 443/2009 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner (COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0393),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0184/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. december 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. november 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og Turismeudvalget (A7-0151/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 44 af 15.2.2013, s. 109.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EF) nr. 443/2009 for at fastsætte de nærmere bestemmelser for at nå 2020-målet om at nedbringe CO2-emissionerne fra nye personbiler
P7_TC1-COD(2012)0190

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 333/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik