Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0088(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0031/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0031/2014

Συζήτηση :

PV 24/02/2014 - 18
CRE 24/02/2014 - 18

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2014 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0118

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 826kWORD 518k
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Κοινοτικό σήμα ***I
P7_TA(2014)0118A7-0031/2014
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0161),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 118 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0087/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 14ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0031/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την κωδικοποίηση του κανονισμού μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 για το κοινοτικό σήμα
P7_TC1-COD(2013)0088

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 118 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου(2), που κωδικοποιήθηκε το 2009 ως κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου(3), δημιουργήθηκε ένα σύστημα προστασίας των εμπορικών σημάτων ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προβλέπει την προστασία των σημάτων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με την προστασία των σημάτων που παρέχεται στο επίπεδο των κρατών μελών στο πλαίσιο των συστημάτων εθνικών σημάτων, που εναρμονίστηκαν με την οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4), η οποία κωδικοποιήθηκε ως οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5).

(2)  Λόγω της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η ορολογία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009. Αυτό συνεπάγεται την αντικατάσταση του όρου «κοινοτικό σήμα» από τον όρο «ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα». Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τον Ιούλιο του 2012, η ονομασία «Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)» θα πρέπει να αντικατασταθεί από την ονομασία «Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα τη διανοητική ιδιοκτησία» (εφεξής «ο Οργανισμός»). [Τροπολογία 1]

(3)  Κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2008, σχετικά με μια στρατηγική για την Ευρώπη στον τομέα των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας(6), η Επιτροπή προέβη σε εκτενή αξιολόγηση της γενικής λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος εμπορικών σημάτων στην Ευρώπη, η οποία κάλυπτε τόσο το επίπεδο της Ένωσης όσο και το εθνικό επίπεδο, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

(4)  Στα συμπεράσματά του, της 25ης Μαΐου 2010, σχετικά με τη μελλοντική αναθεώρηση του συστήματος εμπορικών σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(7), το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 και της οδηγίας 2008/95/ΕΚ.

(5)  Η κτηθείσα πείρα από τότε που καθιερώθηκε το σύστημα του κοινοτικού σήματος έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις από το εσωτερικό της Ένωσης και από τρίτες χώρες έχουν αποδεχθεί το σύστημα, το οποίο έχει καταστεί μια επιτυχής και βιώσιμη συμπληρωματική και εναλλακτική λύση έναντι της προστασίας των σημάτων σε επίπεδο κρατών μελών. [Τροπολογία 2]

(6)  Παρά ταύτα, τα εθνικά σήματα εξακολουθούν να είναι αναγκαία για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν επιθυμούν προστασία των σημάτων τους στο επίπεδο της Ένωσης ή που αδυνατούν να εξασφαλίσουν προστασία σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η εθνική προστασία δεν προσκρούει σε εμπόδια. Θα πρέπει να επαφίεται σε κάθε πρόσωπο που επιδιώκει την προστασία σήματος να αποφασίσει αν θα επιδιώξει προστασία του σήματος ως εθνικού σήματος σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή μόνον ως ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, ή και τα δύο.

(7)  Μολονότι από την αξιολόγηση της γενικής λειτουργίας του συστήματος κοινοτικού σήματος επιβεβαιώθηκε ότι πολλές πτυχές του συστήματος αυτού, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών αρχών στις οποίες βασίζεται, άντεξαν στη δοκιμασία του χρόνου και εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η Ενιαία Αγορά για τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας», της 24ης Μαΐου 2011(8), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να εκσυγχρονιστεί το σύστημα των σημάτων σε όλη την Ένωση, να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό, αποδοτικό και συνεπές στο σύνολό του, και να προσαρμοστεί στην εποχή του Διαδικτύου.

(8)  Παράλληλα με τις βελτιώσεις και τις τροποποιήσεις του συστήματος κοινοτικού σήματος, θα πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω οι εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές σχετικά με τα σήματα και να ευθυγραμμιστούν με το σύστημα σημάτων της Ένωσης, στον κατάλληλο βαθμό, προκειμένου να δημιουργηθούν, κατά το δυνατόν, ισότιμοι όροι για την καταχώριση και την προστασία των σημάτων σε ολόκληρη την Ένωση.

(9)  Προκειμένου να υπάρξει περισσότερη ευελιξία, με παράλληλη κατοχύρωση μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τα μέσα παράστασης εμπορικών σημάτων, θα πρέπει να διαγραφεί από τον ορισμό του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος η απαίτηση της επιδεκτικότητας γραφικής παράστασης. Θα πρέπει να επιτρέπεται η παράσταση στο μητρώο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός σημείου σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, και άρα όχι κατ’ ανάγκη με γραφικά μέσα, εφόσον με βάση την παράσταση οι αυτό παρουσιάζεται με τρόπο σαφή, ακριβή, αυτοτελή, ευχερώς προσιτό, διαρκή και αντικειμενικό. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπεται ένα σημείο να έχει οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, λαμβάνοντας υπόψη την γενικώς διαθέσιμη τεχνολογία που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και το κοινό είναι σε θέση να προσδιορίζουν, με ακρίβεια και σαφήνεια, το ακριβές αντικείμενο της προστασίας. [Τροπολογία 3]

(10)  Οι ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 δεν επιτυγχάνουν να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων όπως άλλες πράξεις της νομοθεσίας της Ένωσης. Είναι, επομένως, αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι απόλυτοι λόγοι απαράδεκτου όσον αφορά τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις και να διασφαλιστεί πλήρης συνέπεια με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που παρέχει προστασία των εν λόγω τίτλων διανοητικής ιδιοκτησίας, Για λόγους συνοχής με τη λοιπή νομοθεσία της Ένωσης, θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής αυτών των απόλυτων λόγων, ώστε να καλύπτει επίσης και τις προστατευόμενες παραδοσιακές ενδείξεις των οίνων και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα.

(11)  Τα σήματα για τα οποία κατατίθεται αίτηση σε γραφή ή γλώσσα που δεν είναι κατανοητή στην Ένωση δεν θα πρέπει να χρήζουν προστασίας, εάν η καταχώρισή τους θα πρέπει να απορριφθεί για απόλυτους λόγους όταν μεταφράζονται ή μεταγράφονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα των κρατών μελών.

(12)  Είναι σκόπιμο να καταστεί δυσχερέστερη η δόλια οικειοποίηση σημάτων, με την επέκταση των δυνατοτήτων άσκησης ανακοπής κατά αιτήσεων καταχώρισης ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων οι οποίες κατατέθηκαν κακόπιστα.

(13)  Προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται σε επίπεδο Ένωσης, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι τα δικαιώματα αυτά παρέχουν το δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατά της καταχώρισης μεταγενέστερου ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, ανεξαρτήτως του αν συντρέχουν επίσης λόγοι απαραδέκτου που πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτεπαγγέλτως από τον εξεταστή.

(14)  Για την κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου και της πλήρους συνέπειας με την αρχή της προτεραιότητας, βάσει της οποίας προγενέστερο καταχωρισμένο σήμα προηγείται του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι η επιβολή των δικαιωμάτων που παρέχει το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα δεν θα πρέπει να θίγει τα δικαιώματα των δικαιούχων τα οποία έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος. Η αρχή αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, της 15ης Απριλίου 1994(9).

(15)  Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου και η σαφήνεια, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι, όχι μόνο σε περίπτωση ομοιότητας, αλλά επίσης και σε περίπτωση χρήσης ταυτόσημου σήματος για ταυτόσημα προϊόντα ή υπηρεσίες, η προστασία θα πρέπει να παρέχεται σε ένα ευρωπαϊκό σήμα μόνον εφόσον προσβάλλεται, και στον βαθμό που προσβάλλεται, η κύρια λειτουργία του ευρωπαϊκού σήματος, η οποία συνίσταται στην εγγύηση της εμπορικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών. [Τροπολογία 4]

(16)  Μπορεί να υπάρξει σύγχυση ως προς την εμπορική πηγή από την οποία προέρχονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, όταν μια εταιρεία χρησιμοποιεί το ίδιο ή παρόμοιο σημείο ως εμπορική επωνυμία κατά τρόπο ώστε να δημιουργείται σύνδεση μεταξύ της εταιρείας που φέρει την επωνυμία και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προέρχονται από την εν λόγω εταιρεία. Επομένως, η παραποίηση/απομίμηση ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη χρήση του σημείου ως εμπορικής επωνυμίας ή παρόμοιας ονομασίας, εφόσον η χρήση γίνεται για σκοπούς διάκρισης προϊόντων ή υπηρεσιών ως προς την εμπορική τους προέλευση.

(17)  Προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου και πλήρης συνέπεια με ειδική νομοθεσία της Ένωσης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος ενός ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος θα πρέπει να δικαιούται να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση ενός σημείου σε συγκριτική διαφήμιση, εφόσον αυτή η συγκριτική διαφήμιση αντίκειται στην οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10).

(18)  Για την ενίσχυση της προστασίας των σημάτων και για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, και με την επιφύλαξη των κανόνων του ΠΟΕ, και ειδικότερα του άρθρου V της GATT για την ελευθερία διέλευσης, ο δικαιούχος ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος θα πρέπει να δικαιούται να εμποδίζει τρίτους να εισάγουν προϊόντα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς να έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εκεί, όταν τα προϊόντα αυτά προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι κατ’ ουσία ταυτόσημο με το καταχωρισμένο ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα για τα εν λόγω προϊόντα. Η διάταξη αυτή δεν θίγει την ομαλή διακίνηση γενόσημων φαρμάκων, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όπως αποτυπώνονται στη «Δήλωση για τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία» που εγκρίθηκε από την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στη Ντόχα στις 14 Νοεμβρίου 2001. [Τροπολογία 115]

(18α)  Ο δικαιούχος ενωσιακού σήματος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε σχετικές νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του δικαιώματος να ζητεί από τις εθνικές τελωνειακές αρχές να αναλαμβάνουν δράση όσον αφορά προϊόντα με τα οποία εικάζεται ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα του δικαιούχου, όπως τη κατακράτηση και τη καταστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11). [Τροπολογία 6]

(18β)  Το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 προβλέπει ότι δικαιούχος ευθύνεται για ζημίες έναντι του κατόχου των προϊόντων εφόσον, μεταξύ άλλων, αποδεικνύεται μεταγενέστερα ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. [Τροπολογία 7]

(18γ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν την ομαλή διέλευση των γενόσημων φαρμάκων. Ο δικαιούχος ενωσιακού σήματος δεν δικαιούται να εμποδίζει τυχόν τρίτο να εισάγει, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, προϊόντα στο τελωνειακό έδαφος κράτους μέλους βάσει φαινομενικής ή πραγματικής ομοιότητας μεταξύ της διεθνούς κοινής ονομασίας (ΙΝΝ) της δραστικής ουσίας του φαρμάκου και ενός καταχωρισμένου σήματος. [Τροπολογία 8]

(19)  Για να εμποδίζεται αποτελεσματικότερα η εισαγωγή παράνομων προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, ιδίως στο πλαίσιο διαδικτυακών πωλήσεων μέσω του Διαδικτύου υπό μορφή μικροδεμάτων όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013, ο δικαιούχος έγκυρα καταχωρισμένου ενωσιακού σήματος θα πρέπει να δικαιούται να απαγορεύει την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων στην Ένωση, εάν μόνον ο αποστολέας των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης ενεργεί για εμπορικούς σκοπούς στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις που λαμβάνονται τέτοια μέτρα, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα ή οι οντότητες που είχαν παραγγείλει τα προϊόντα ενημερώνονται σχετικά με το λόγο λήψης των μέτρων καθώς και σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά τους έναντι του αποστολέα. [Τροπολογία 9]

(20)  Προκειμένου να είναι σε θέση οι δικαιούχοι των ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων να καταπολεμούν αποτελεσματικότερα την παραποίηση/απομίμηση, θα πρέπει να δικαιούνται να απαγορεύουν την επίθεση παράνομου σήματος σε προϊόντα, καθώς και προπαρασκευαστικές πράξεις πριν από την επίθεση παράνομου σήματος.

(21)  Τα αποκλειστικά δικαιώματα που παρέχει το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στον δικαιούχο να απαγορεύει τη χρήση σημείων ή ενδείξεων που χρησιμοποιούνται με θεμιτό τρόπο και σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο. Προκειμένου να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι για τις εμπορικές επωνυμίες και τα σήματα σε περίπτωση συγκρούσεων, δεδομένου ότι συνήθως παρέχεται απεριόριστη προστασία στις εμπορικές επωνυμίες έναντι των μεταγενέστερων σημάτων, αυτή η χρήση θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τη χρήση του ονόματος προσώπων μόνον. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση περιγραφικών ή μη διακριτικών σημείων ή ενδείξεων εν γένει. Συν τοις άλλοις, ο δικαιούχος δεν θα πρέπει να δικαιούται να εμποδίζει τη γενική, θεμιτή και έντιμη χρήση του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα/ες του δικαιούχου.

(22)  Προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα επί σημάτων που έχουν αποκτηθεί νομίμως, είναι σκόπιμο και αναγκαίο να προβλεφθεί, χωρίς να θίγεται η αρχή ότι το μεταγενέστερο σήμα δεν μπορεί να επιβληθεί του προγενέστερου σήματος, ότι οι δικαιούχοι ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων δεν θα πρέπει να δικαιούνται να αντιτάσσονται στη χρήση μεταγενέστερου σήματος, εάν το μεταγενέστερο σήμα αποκτήθηκε κατά τον χρόνο που το προγενέστερο σήμα δεν μπορούσε να επιβληθεί του μεταγενέστερου σήματος. Κατά την διεξαγωγή των ελέγχων, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να κάνουν χρήση των εξουσιών και των διαδικασιών που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία επί θεμάτων εφαρμογής των τελωνειακών κανονισμών για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. [Τροπολογία 10]

(23)  Για λόγους δικαιοσύνης και ασφάλειας δικαίου, η χρήση ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία, τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή, θα πρέπει να επαρκεί για τη διατήρηση των δικαιωμάτων που παρέχονται, ανεξαρτήτως αν το σήμα στη μορφή που χρησιμοποιείται είναι επίσης καταχωρισμένο.

(24)  Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ανατίθενται εξουσίες στην Επιτροπή για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων του εν λόγω κανονισμού. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 χρειάζεται να εναρμονίζονται με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(25)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(26)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική καταχώριση των νομικών πράξεων σχετικά με το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα ως αντικείμενο κυριότητας και να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια του μητρώου των ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει ορισμένες υποχρεώσεις του καταθέτη όσον αφορά ειδικά σήματα, τις λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής της μεταβίβασης ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων, της σύστασης και της μεταβίβασης εμπραγμάτου δικαιώματος, της αναγκαστικής εκτέλεσης, της συμμετοχής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, και της παραχώρησης ή της μεταβίβασης άδειας χρήσης στο μητρώο, καθώς και ακύρωσης ή τροποποίησης των σχετικών εγγραφών.

(27)  Δεδομένης της σταδιακής μείωσης και του ασήμαντου αριθμού των αιτήσεων για κοινοτικό σήμα οι οποίες κατατίθενται στις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών (εφεξής «οι υπηρεσίες των κρατών μελών»), θα πρέπει να επιτρέπεται κατάθεση αίτησης καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος μόνον στον Οργανισμό.

(28)  Η προστασία του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος παρέχεται για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η φύση και ο αριθμός καθορίζουν την έκταση της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του σήματος. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 κανόνες σχετικά με τον χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών, και να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου και η χρηστή διοίκηση, με την απαίτηση ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες ζητείται η προστασία του σήματος ταυτοποιούνται από τον καταθέτη με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές και οι οικονομικοί φορείς, με βάση αποκλειστικά την αίτηση, να προσδιορίσουν την έκταση της επιδιωκόμενης προστασίας. Η χρήση γενικών όρων θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει μόνον όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται σαφώς από την κυριολεκτική έννοια του όρου. Στους δικαιούχους ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων, τα οποία, λόγω της προηγούμενης πρακτικής του Οργανισμού, είναι καταχωρισμένα για ολόκληρο τον τίτλο μιας κλάσης της ταξινόμησης της Νίκαιας, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να προσαρμόσουν τον χαρακτηρισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο του μητρώου πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα σαφήνειας και ακρίβειας, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(29)  Για να διασφαλιστεί αποτελεσματικό και αποδοτικό καθεστώς για την κατάθεση αιτήσεων καταχώρισης ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διεκδίκησης προτεραιότητας και αρχαιότητας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τα μέσα και τις λεπτομέρειες κατάθεσης αίτησης για ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα, τις λεπτομέρειες όσον αφορά τις τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης για ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα, το περιεχόμενο αυτής της αίτησης, το είδος του τέλους αίτησης, καθώς και τις λεπτομέρειες των διαδικασιών για την εξακρίβωση της αμοιβαιότητας, τη διεκδίκηση της προτεραιότητας προγενέστερης αίτησης, της προτεραιότητας έκθεσης και της αρχαιότητας εθνικού σήματος. [Τροπολογία 11]

(30)  Το ισχύον καθεστώς του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος και των εθνικών ερευνών δεν είναι ούτε αξιόπιστο ούτε αποτελεσματικό. Θα πρέπει, επομένως, να αντικατασταθεί από τη διάθεση συνολικών, γρήγορων και ισχυρών μηχανών αναζήτησης για ελεύθερη χρήση από το κοινό, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των υπηρεσιών των κρατών μελών.

(31)  Προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική, αποδοτική και ταχεία εξέταση των αιτήσεων για ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα από τον Οργανισμό, και καταχώρισή του, με διαφανείς, ολοκληρωμένες, δίκαιες και ισότιμες διαδικασίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες των διαδικασιών για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης, καθώς και με τις τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης, των διαδικασιών για την επαλήθευση της πληρωμής των τελών της κλάσης και για την εξέταση των απόλυτων λόγων απαραδέκτου, τα λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τη δημοσίευση της αίτησης, τις διαδικασίες για τη διόρθωση λαθών και σφαλμάτων σε δημοσιεύσεις αιτήσεων, τις λεπτομέρειες των διαδικασιών σχετικά με τις παρατηρήσεις τρίτων, τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ανακοπής, τις λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες άσκησης και εξέτασης της ανακοπής, καθώς και τις διαδικασίες που διέπουν την τροποποίηση και τη διαίρεση της αίτησης, τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο κατά την καταχώριση ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης της καταχώρισης, όπως το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες έκδοσης του πιστοποιητικού καταχώρισης.

(32)  Για να δοθεί η δυνατότητα ανανέωσης των ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, και για να εφαρμοστούν με ασφάλεια στην πράξη οι διατάξεις σχετικά με την τροποποίηση και τη διαίρεση ενός ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες τη διαδικασία για την ανανέωση ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος και τις διαδικασίες που διέπουν την τροποποίηση και τη διαίρεση ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος. [Τροπολογία 12]

(33)  Προκειμένου να επιτρέπεται στον δικαιούχο ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος να παραιτείται εύκολα από ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα, με παράλληλη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των τρίτων τα οποία έχουν εγγραφεί στο μητρώο σε σχέση με το εν λόγω σήμα, και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα έκπτωσης από τα δικαιώματα επί ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος ή κήρυξης της ακυρότητάς του, κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, με διαφανείς, ολοκληρωμένες, δίκαιες και ισότιμες διαδικασίες, και για να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τη διαδικασία που διέπει την παραίτηση από ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα, καθώς και τις διαδικασίες έκπτωσης και ακυρότητας.

(34)  Για την αποτελεσματική, αποδοτική και πλήρη επανεξέταση των αποφάσεων του Οργανισμού από τα τμήματα προσφυγών, με διαφανή, ολοκληρωμένη, δίκαιη και ισότιμη διαδικασία, η οποία λαμβάνει υπόψη τις αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής, τη διαδικασία για την άσκηση και την εξέταση μιας προσφυγής, το περιεχόμενο και τη μορφή των αποφάσεων του τμήματος προσφυγών, όπως και την επιστροφή των τελών προσφυγής.

(35)  Ως συμπλήρωμα των υφιστάμενων διατάξεων για τα κοινοτικά συλλογικά σήματα, και για να αποκατασταθεί η σημερινή έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των εθνικών συστημάτων και του ευρωπαϊκού ενωσιακού συστήματος σημάτων, είναι αναγκαίο να προστεθεί μια σειρά ειδικών διατάξεων για τον σκοπό της παροχής προστασίας στα ευρωπαϊκά σήματα πιστοποίησης, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα σε ίδρυμα ή οργανισμό πιστοποίησης να επιτρέπει στους συμμετέχοντες στο σύστημα πιστοποίησης να χρησιμοποιούν το σήμα ως σημείο για προϊόντα ή υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης.

(35α)  Προκειμένου να συμβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος καταχώρισης στο σύνολό του και να διασφαλίσουν ότι τα σήματα δεν καταχωρίζονται στις περιπτώσεις που υφίστανται απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των περιπτώσεων που το σήμα έχει περιγραφικό χαρακτήρα ή στερείται διακριτικής ισχύος, ή είναι τέτοιο ώστε να παραπλανεί το κοινό, για παράδειγμα όσον αφορά τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, οι τρίτοι θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν στις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών γραπτές παρατηρήσεις με τις οποίες να εξηγούν ποιοί από τους απόλυτους λόγους συνιστούν εμπόδιο στην καταχώριση. [Τροπολογία 13]

(36)  Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των ευρωπαϊκών συλλογικών σημάτων και των ευρωπαϊκών σημάτων πιστοποίησης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει την προθεσμία για την υποβολή του κανονισμού το τυπικό περιεχόμενο των κανονισμών χρήσης των εν λόγω σημάτων και το περιεχόμενό του. [Τροπολογία 14]

(37)  Από την κτηθείσα πείρα από την εφαρμογή του σημερινού συστήματος κοινοτικού σήματος έχουν φανεί οι δυνατότητες βελτίωσης ορισμένων πτυχών της διαδικασίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα για να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, όπου είναι σκόπιμο, και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιμότητα, όπου απαιτείται.

(38)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του συστήματος ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να καθορίσει τις απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή των αποφάσεων, τις λεπτομέρειες της προφορικής διαδικασίας και των αποδεικτικών μέσων, τις λεπτομέρειες της κοινοποίησης, τη διαδικασία για την διαπίστωση απώλειας δικαιωμάτων, τα μέσα επικοινωνίας και τα έντυπα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τους διαδίκους, τους κανόνες που διέπουν τον υπολογισμό και τη διάρκεια των προθεσμιών, τις διαδικασίες για την ανάκληση απόφασης ή για την ακύρωση εγγραφής στο μητρώο, όπως και για τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων στις αποφάσεις και σφαλμάτων που οφείλονται στον Οργανισμό, τις λεπτομέρειες της διακοπής της διαδικασίας και τις διαδικασίες για την κατανομή και τον προσδιορισμό των εξόδων, τα στοιχεία που σημειώνονται στο μητρώο, τις λεπτομέρειες για τον έλεγχο και τη φύλαξη των φακέλων, τις λεπτομέρειες των δημοσιεύσεων στο Δελτίο Ευρωπαϊκών Ενωσιακών Εμπορικών Σημάτων και στην Επίσημη Εφημερίδα του Οργανισμού, τις λεπτομέρειες της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των αρχών των κρατών μελών, καθώς και τις λεπτομέρειες σχετικά με την εκπροσώπηση ενώπιον του Οργανισμού. [Τροπολογία 15]

(39)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου και μεγαλύτερης διαφάνειας, είναι σκόπιμο να καθοριστούν σαφώς όλα τα καθήκοντα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν σχέση με τη διαχείριση του συστήματος σημάτων της Ένωσης.

(40)  Για να προωθηθεί η σύγκλιση των πρακτικών και η ανάπτυξη κοινών εργαλείων, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των υπηρεσιών των κρατών μελών, το οποίο να καθορίζει σαφώς τους βασικούς τομείς συνεργασίας, ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να συντονίζει τα σχετικά κοινά σχέδια ενωσιακού ενδιαφέροντος και να χρηματοδοτεί, μέχρις ενός μέγιστου ποσού, αυτά τα κοινά σχέδια μέσω επιχορηγήσεων. Αυτές οι δραστηριότητες συνεργασίας αναμένεται να είναι επωφελείς για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν συστήματα σημάτων στην Ευρώπη Ένωση. Για τους χρήστες του καθεστώτος της Ένωσης, που καθιερώνεται με τον παρόντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009, τα κοινά σχέδια, και ιδίως οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναζήτησης και διαβούλευσης, αναμένεται να προσφέρουν, χωρίς χρέωση, πρόσθετα, περιεκτικά και αποδοτικά εργαλεία, χωρίς χρέωση, για τη συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που απορρέουν από τον ενιαίο χαρακτήρα του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα αποτελέσματα αυτών των κοινών σχεδίων. Παρότι είναι σημαντικό να συμβάλλουν όλα τα μέρη στην επιτυχία των κοινών σχεδίων, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών, η πρόβλεψη αυστηρής υποχρέωσης που θα απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα αποτελέσματα των κοινών σχεδίων, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι διαθέτει ήδη ένα καλύτερο εργαλείο πληροφορικής ή παρόμοιου τύπου, δεν θα ήταν ούτε αναλογική ούτε προς το βέλτιστο συμφέρον των χρηστών. [Τροπολογία 16]

(41)  Ορισμένες αρχές όσον αφορά τη διακυβέρνηση του Οργανισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν στην κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τον Ιούλιο του 2012,

(42)  Για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου και καλύτερης διαφάνειας, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν ορισμένες διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του Οργανισμού.

(43)  Για λόγους ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση σημαντικών δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Ο κανόνας αυτός δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη διατήρηση αποθεματικού από τον Οργανισμό, το οποίο να καλύπτει ένα έτος των λειτουργικών του δαπανών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των εργασιών του και η εκτέλεση των καθηκόντων του.

(44)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και αποδοτική μετατροπή μιας αίτησης ή καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος σε αίτηση εθνικού σήματος, με ταυτόχρονη διασφάλιση εμπεριστατωμένης εξέτασης των σχετικών απαιτήσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τις τυπικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αίτηση για μετατροπή και τις λεπτομέρειες της εξέτασης και της δημοσίευσής της.

(44α)  Η διάρθρωση των τελών έχει καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής(12). Ωστόσο, η διάρθρωση των τελών αποτελεί κεντρική πτυχή της λειτουργίας του ενωσιακού συστήματος εμπορικών σημάτων και έχει αναθεωρηθεί μόλις δύο φορές από τη θέσπισή του, και μόνο μετά από σημαντική πολιτική συζήτηση. Η διάρθρωση των τελών θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ρυθμίζεται απευθείας στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2869/95 θα πρέπει να καταργηθεί και οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής(13) που αφορούν τη διάρθρωση των τελών θα πρέπει να διαγραφούν. [Τροπολογία 17]

(45)  Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική και αποδοτική μέθοδος για την επίλυση των επίλυσης διαφορών, για να διασφαλιστεί συνέπεια με το γλωσσικό καθεστώς που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009, ταχεία έκδοση αποφάσεων σε υποθέσεις επί απλού ζητήματος, καθώς και αποτελεσματική και αποδοτική οργάνωση των τμημάτων προσφυγών, και για να διασφαλιστεί κατάλληλο και ρεαλιστικό επίπεδο τελών που χρεώνονται από τον Οργανισμό, τηρουμένων των δημοσιονομικών αρχών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες σχετικά με τις γλώσσες που πρόκειται να χρησιμοποιούνται ενώπιον του Οργανισμού, τις περιπτώσεις όπου οι αποφάσεις ανακοπής και ακύρωσης θα πρέπει να λαμβάνονται από μονομελή τμήματα, τις λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση των τμημάτων προσφυγών, το ύψος των καταβλητέων τελών στον Οργανισμό και λεπτομέρειες για σχετικά με την καταβολή τους τελών. [Τροπολογία 18]

(46)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική καταχώριση διεθνών εμπορικών σημάτων, σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες του πρωτοκόλλου που αφορά τη συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση σημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες των διαδικασιών σχετικά με τη διεθνή καταχώριση σημάτων.

(46α)  Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 11 Ιουλίου 2013(15). [Τροπολογία 19]

(47)  Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στον τίτλο, ο όρος «κοινοτικό σήμα» αντικαθίσταται από τον όρο «ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα»·

2)  Σε ολόκληρο τον κανονισμό, οι λέξεις «κοινοτικό σήμα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές· [Τροπολογία 20, η τροπολογία αυτή αφορά το σύνολο του κειμένου]

3)  Σε ολόκληρο τον κανονισμό, οι λέξεις «δικαστήριο κοινοτικών σημάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δικαστήριο ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές· [Τροπολογία 21, η τροπολογία αυτή αφορά το σύνολο του κειμένου]

4)  Σε ολόκληρο τον κανονισμό, οι λέξεις «κοινοτικό συλλογικό σήμα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ευρωπαϊκό ενωσιακό συλλογικό σήμα» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές· [Τροπολογία 22, η τροπολογία αυτή αφορά το σύνολο του κειμένου]

5)  Σε ολόκληρο τον κανονισμό, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στα σημεία 2), 3) και 4), οι λέξεις «Κοινότητα», «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» και «Ευρωπαϊκές Κοινότητες» αντικαθίστανται από τη λέξη «Ένωση» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές·

6)  Σε ολόκληρο τον κανονισμό, ο όρος «Γραφείο», εφόσον αναφέρεται στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) που προβλέπεται στο άρθρο 2 του κανονισμού, αντικαθίσταται από τον όρο «Οργανισμός» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές·

7)  Σε ολόκληρο τον κανονισμό, ο όρος «πρόεδρος» αντικαθίσταται από τον όρο «εκτελεστικός διευθυντής» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές·

8)  Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 2

Οργανισμός

1.  Ιδρύεται Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα, τη διανοητική ιδιοκτησία, καλούμενος εφεξής «ο Οργανισμός». [Τροπολογία 23, η τροπολογία αυτή αφορά το σύνολο του κειμένου]

2.  Όλες οι παραπομπές στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), που περιλαμβάνονται στο ενωσιακό δίκαιο, νοούνται ως παραπομπές στον Οργανισμό.»·

"

9)  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 4

Σημεία από τα οποία μπορεί να αποτελείται ένα ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα

Το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα μπορεί να αποτελείται από σημεία, ιδίως λέξεις, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων προσώπων, σχέδια, γράμματα, αριθμούς, καθαυτό χρώματα, το σχήμα των προϊόντων ή της συσκευασίας τους, ή ήχους, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά μπορούν από τη φύση τους και εφόσον χρησιμοποιείται μια γενικώς διαθέσιμη τεχνολογία,

   α) να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα/ες άλλων επιχειρήσεων· και
   β) να παριστώνται στο μητρώο ενωσιακών σημάτων κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν σαφώς το ακριβές αντικείμενο τις της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του σήματος.»· [Τροπολογία 24]

"

10)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 1, τα στοιχεία ι) και ια) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ι) τα σήματα των οποίων αποκλείεται η καταχώριση και δεν εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, που προβλέπουν την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων·

   ια) τα σήματα των οποίων αποκλείεται η καταχώριση σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, που προβλέπουν την προστασία των αλκοολούχων ποτών, των παραδοσιακών ενδείξεων των οίνων και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων·
   ιβ) τα σήματα που περιέχουν ή αποτελούνται από προγενέστερη ονομασία της ποικιλίας καταχωρισμένης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου*. [Τροπολογία 25]

__________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1).»·

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ακόμη και αν οι λόγοι απαραδέκτου υφίστανται:

   α) μόνο σε τμήμα της Ένωσης·
   β) μόνο όταν εμπορικό σήμα σε ξένη γλώσσα ή κείμενο μεταφράζεται ή μεταγράφεται σε κείμενο ή επίσημη γλώσσα κράτους μέλους.»· [Τροπολογία 26]

"

11)  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου του σήματος, η καταχώριση σήματος είναι απαράδεκτη:

   α) όταν ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος του δικαιούχου του σήματος υποβάλλει αίτηση καταχώρισης στο όνομά του και χωρίς την άδεια του δικαιούχου, εκτός εάν ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη του· ή [Τροπολογία 27]
   β) όταν το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση με προηγούμενο σήμα προστατευόμενο εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι, κατά την ημερομηνία της αίτησης, το προηγούμενο σήμα ήταν ακόμη σε ουσιαστική χρήση και ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα.»·

"

β)  στην παράγραφο 4, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου χρησιμοποιούμενου στις συναλλαγές σημείου το οποίο δεν έχει μόνον τοπική ισχύ, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση στις περιπτώσεις και στον βαθμό που, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, ή το δίκαιο του κράτους μέλους που διέπει το σημείο αυτό:»·

"

γ)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος κατά την έννοια της παραγράφου 2, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται επίσης δεκτό για καταχώριση αν ταυτίζεται ή ομοιάζει με προγενέστερο σήμα, ανεξάρτητα αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται ταυτίζονται, ομοιάζουν ή δεν ομοιάζουν με εκείνα για τα οποία έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον, στην περίπτωση προγενέστερου ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, το σήμα χαίρει φήμης στην Ένωση και, στην περίπτωση προγενέστερου εθνικού σήματος, το σήμα χαίρει φήμης στο οικείο κράτος μέλος, και η χρησιμοποίηση χωρίς εύλογη αιτία του αιτούμενου σήματος θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»·

"

(12)  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 9

Δικαιώματα που παρέχει το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα

1.  Η καταχώριση ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικά δικαιώματα.

2.  Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των δικαιούχων που έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, ο δικαιούχος ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε όλους τους τρίτους που δεν έχουν τη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές κάθε σημείο για προϊόντα ή υπηρεσίες, εφόσον:

   α) το σημείο είναι ταυτόσημο με το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα και χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα έχει καταχωρισθεί, και όταν η χρήση αυτή επηρεάζει ή είναι δυνατόν να επηρεάσει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού σήματος να εγγυάται στους καταναλωτές την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών·
   β) με την επιφύλαξη του στοιχείου α), το σημείο είναι ταυτόσημο, ή παρόμοιο, με το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα και χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες που να είναι ταυτόσημες ή παρόμοιες με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα έχει καταχωρισθεί, εάν υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης από μέρους του κοινού· η πιθανότητα σύγχυσης περιλαμβάνει την πιθανότητα συσχέτισης του σημείου και του σήματος·
   γ) το σημείο είναι ταυτόσημο, ή παρόμοιο, με το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται, ομοιάζουν ή δεν ομοιάζουν με εκείνες για τις οποίες το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα έχει καταχωρισθεί, εφόσον αυτό έχει φήμη στην Ένωση και εφόσον η χρήση του εν λόγω σημείου χωρίς εύλογη αιτία θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος.

3.  Τα ακόλουθα, ειδικότερα, είναι δυνατόν να απαγορεύονται δυνάμει της παραγράφου 2:

   α) η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους·
   β) η προσφορά των προϊόντων, η εμπορία ή η κατοχή τους προς τους σκοπούς αυτούς ή η προσφορά ή παροχή υπηρεσιών υπό το σημείο αυτό·
   γ) η εισαγωγή ή εξαγωγή των προϊόντων υπό το σημείο αυτό·
   δ) η χρησιμοποίηση του σημείου ως εμπορικής ή εταιρικής επωνυμίας ή ως μέρους εμπορικής ή εταιρικής επωνυμίας·
   ε) η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση·
   στ) η χρησιμοποίηση του σημείου σε συγκριτική διαφήμιση κατά τρόπο που αντίκειται στην οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

4.  Ο δικαιούχος ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος έχει δικαιούται επίσης δικαίωμα να εμποδίζει την εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), αν μόνο υπό μορφή μικροδεμάτων όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, εάν μόνον ο αποστολέας των προϊόντων ενεργεί για εμπορικούς σκοπούς στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας και εφόσον τα προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι ταυτόσημο με το καταχωρισμένο ενωσιακό σήμα για τα εν λόγω προϊόντα, ή το οποίο δεν δύναται να διακριθεί ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του από το εν λόγω ενωσιακό σήμα. Στις περιπτώσεις που λαμβάνονται τέτοια μέτρα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το άτομο ή η οντότητα που παρήγγειλε τα προϊόντα ενημερώνεται σχετικά με το λόγο λήψης των μέτρων καθώς και σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά του έναντι του αποστολέα.

5.  Με την επιφύλαξη των κανόνων του ΠΟΕ, και ειδικότερα του άρθρου V της GATT για την ελευθερία διέλευσης, ο δικαιούχος ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος έχει επίσης δικαίωμα να εμποδίζει τρίτους να εισάγουν, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, προϊόντα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς να έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εκεί, όταν τα προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι ταυτόσημο με το καταχωρισμένο ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα των εν λόγω προϊόντων, ή δεν μπορεί να γίνει διάκριση ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του από το εν λόγω σήμα.

__________________

* Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21).

** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013 , σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 181της 29.6.2013, σ. 15).»· [Τροπολογίες 28 και 116]

"

(13)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 9α

Παραβίαση των δικαιωμάτων του δικαιούχου με τη χρήση της παρουσίασης, της συσκευασίας ή με άλλα μέσα

Όταν είναι πιθανό ότι η παρουσίαση, η συσκευασία ή άλλα μέσα επί των οποίων τοποθετείται το σήμα θα χρησιμοποιηθούν για προϊόντα ή υπηρεσίες και η χρήση για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες θα συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος βάσει του άρθρου 9 παράγραφοι 2 και 3, ο δικαιούχος ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος έχει το δικαίωμα να απαγορεύει:

   α) την επίθεση κατά τη διάρκεια εμπορικών συναλλαγών σημείου ταυτόσημου ή παρόμοιου με το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα στην παρουσίαση, τη συσκευασία ή σε άλλα μέσα επί των οποίων δύναται να τοποθετηθεί το σήμα·
   β) την προσφορά ή τη διάθεση στην αγορά, ή την αποθήκευση για τους σκοπούς αυτούς, ή την εισαγωγή ή την εξαγωγή παρουσίασης, συσκευασίας ή άλλων μέσων επί των οποίων τοποθετείται το σήμα.

Άρθρο 9β

Ημερομηνία από την οποία τα δικαιώματα αντιτάσσονται κατά τρίτων

1.  Το δικαίωμα που παρέχει ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα αντιτάσσεται κατά τρίτων από την ημερομηνία της δημοσίευσης της καταχώρισης του σήματος.

2.  Δύναται να απαιτηθεί εύλογη αποζημίωση για ενέργειες μεταγενέστερες της δημοσίευσης αίτησης καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, εφόσον οι ενέργειες αυτές θα απαγορεύονταν μετά τη δημοσίευση της καταχώρισης του σήματος και λόγω αυτής της δημοσίευσης.

3.  Το επιλαμβανόμενο δικαστήριο δεν μπορεί να αποφανθεί επί της ουσίας πριν δημοσιευθεί η καταχώριση.»·

"

14)  Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 12

Περιορισμός των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος

1.  Το δικαίωμα που παρέχει το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους τη χρήση στις συναλλαγές:

   α) του ονοματεπωνύμου του ή της διεύθυνσής του·
   β) σημείων ή ενδείξεων που δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα ή που αφορούν το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή των υπηρεσιών·
   γ) του σήματος για τον σκοπό του προσδιορισμού ή της αναφοράς σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του σήματος, ιδίως, εάν η χρήση του σήματος:
   i) είναι αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά·
   ii) πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγκριτικής διαφήμισης που πληροί όλους τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 2006/114/ΕΚ·
   iii) πραγματοποιείται προκειμένου να στραφεί η προσοχή των καταναλωτών στη μεταπώληση αυθεντικών προϊόντων που είχαν πωληθεί αρχικά από τον δικαιούχο του σήματος ή με τη συναίνεση αυτού·
   iv) πραγματοποιείται προκειμένου να υπάρξει μια θεμιτή εναλλακτική στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες του δικαιούχου του σήματος·
   v) πραγματοποιείται για σκοπούς διακωμώδησης, καλλιτεχνικής έκφρασης, κριτικής ή σχολιασμού.

Το πρώτο εδάφιο Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνον όταν εφόσον η χρήση από τους τρίτους είναι σύμφωνη γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή και το εμπόριο.

2.  Η χρήση από τρίτους θεωρείται ότι δεν είναι σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν, ιδίως σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) όταν δημιουργεί την εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ του τρίτου και του δικαιούχου του σήματος·
   β) όταν προσπορίζει αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος χωρίς εύλογη αιτία ή είναι επιζήμια για τον εν λόγω χαρακτήρα ή τη φήμη.

2α.   Ο δικαιούχος του σήματος δεν δύναται να απαγορεύει σε ένα τρίτο να χρησιμοποιεί το σήμα νομότυπα για μη εμπορικούς σκοπούς.

2β.  Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος, εάν το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται από τον νόμο του οικείου κράτους και η χρήση του γίνεται μέσα στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζεται.»· [Τροπολογία 29]

"

15)  Στο Το άρθρο 13 παράγραφος 1, οι λέξεις «στην Κοινότητα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.»· αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Το δικαίωμα που παρέχει το ενωσιακό σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.»· [Τροπολογία 30]

"

16)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 13α

Δικαίωμα παρέμβασης του δικαιούχου μεταγενέστερα καταχωρισμένου σήματος ως μέσο άμυνας σε διαδικασίες για παραποίηση/απομίμηση

1.  Στις διαδικασίες για παραποίηση/απομίμηση, ο δικαιούχος ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερα καταχωρισμένου ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, εφόσον το μεταγενέστερο σήμα δεν κηρύσσεται άκυρο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 53 παράγραφοι 3 και 4, του άρθρου 54 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 57 παράγραφος 2.

2.  Στις διαδικασίες για παραποίηση/απομίμηση, ο δικαιούχος ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερα καταχωρισμένου εθνικού σήματος εφόσον το μεταγενέστερα καταχωρισμένο εθνικό σήμα δεν κηρύσσεται άκυρο δυνάμει του άρθρου 8, του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 48 παράγραφος 3 της οδηγίας [XXX].

3.  Όταν ο δικαιούχος ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος βάσει των παραγράφων 1 ή 2, ο δικαιούχος του μεταγενέστερα καταχωρισμένου σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση αυτού του προγενέστερου ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος στις διαδικασίες για παραποίηση/απομίμηση.»·

"

17)  Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κατά την έννοια της παραγράφου 1, ως χρήση θεωρείται επίσης:

   α) η χρήση του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία, τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή, ανεξαρτήτως αν το σήμα στη μορφή που χρησιμοποιείται είναι επίσης καταχωρισμένο·
   β) η επίθεση του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους στην Ένωση, αποκλειστικά με προορισμό την εξαγωγή.»·

"

18)  Στο άρθρο 16 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Εκτός αντιθέτου διατάξεως των άρθρων 17 έως 24, το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα ως αντικείμενο κυριότητας θεωρείται στο σύνολό του, και για το σύνολο του εδάφους της Ένωσης, ως εθνικό σήμα καταχωρισμένο στο κράτος μέλος στο οποίο, σύμφωνα με το μητρώο ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων (εφεξής «το μητρώο»):»·

"

19)  Στο άρθρο 17, η παράγραφος 4 απαλείφεται·

20)  Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 18

Μεταβίβαση σήματος που έχει καταχωρισθεί επ’ ονόματι ειδικού πληρεξουσίου

1.  Αν ένα ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα έχει καταχωρισθεί επ’ ονόματι του ειδικού πληρεξουσίου ή του αντιπροσώπου εκείνου ο οποίος είναι δικαιούχος του σήματος, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, ο δικαιούχος δικαιούται να ζητήσει την υπέρ αυτού μεταβίβαση του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, εκτός εάν ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη του.

2.  Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μεταβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1:

   α) στον Οργανισμό, αντί αίτησης ακυρότητας βάσει του άρθρου 53 παράγραφος 1 στοιχείο β)·
   β) σε δικαστήριο ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 95, αντί για ανταγωγή περί ακυρότητας βασιζόμενη στο άρθρο 100 παράγραφος 1.»·

"

21)  Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των μερών, τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων εγγράφονται στο μητρώο και δημοσιεύονται.»·

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3. Εγγραφή στο μητρώο που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 ακυρώνεται ή τροποποιείται κατόπιν αιτήσεως ενός των μερών.»·

"

22)  Στο άρθρο 20, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4. Εγγραφή στο μητρώο που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 ακυρώνεται ή τροποποιείται κατόπιν αιτήσεως ενός των μερών.»·

"

23)  Στο άρθρο 22, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«6. Εγγραφή στο μητρώο που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 ακυρώνεται ή τροποποιείται κατόπιν αιτήσεως ενός των μερών.»·

"

24)  Στον τίτλο ΙΙ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:"

«ΤΜΗΜΑ 5

Εξουσιοδότηση

Άρθρο 24α

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι οποίες καθορίζουν:

   α) την υποχρέωση του καταθέτη να προσκομίζει μετάφραση ή μεταγραφή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β), στη γλώσσα της αίτησης·
   β) τη διαδικασία εγγραφής μεταβίβασης στο μητρώο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5)·
   γ) τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο της σύστασης ή της μεταβίβασης εμπραγμάτου δικαιώματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2·
   δ) τη διαδικασία εγγραφής αναγκαστικής εκτέλεσης στο μητρώο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3·
   ε) τη διαδικασία για την καταχώριση στο μητρώο της συμμετοχής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3·
   στ) τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο της παραχώρησης ή της μεταβίβασης άδειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5·
   ζ) τη διαδικασία για την ακύρωση ή την τροποποίηση της εγγραφής στο μητρώο εμπραγμάτου δικαιώματος, αναγκαστικής εκτέλεσης ή άδειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3, στο άρθρο 20 παράγραφος 4 και στο άρθρο 22 παράγραφος 6, αντίστοιχα.»·

"

25)  Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 25

Κατάθεση της αίτησης

Η αίτηση για ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα κατατίθεται στον Οργανισμό.»·

"

26)  Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) παράσταση του σήματος που να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 στοιχείο β).»·

"

αα)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η αίτηση καταχώρισης ενωσιακού σήματος υπόκειται στην πληρωμή τέλους κατάθεσης. Το τέλος κατάθεσης περιλαμβάνει:

   α) το βασικό τέλος·
   β) τα τέλη κλάσης για τις κλάσεις πέραν της πρώτης στις οποίες ανήκουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 28·
   γ) κατά περίπτωση, το τέλος έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2.

Ο καταθέτης δίνει την εντολή πληρωμής του τέλους κατάθεσης το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία καταθέτει την αίτησή του.»· [Τροπολογία 31]

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Επιπλέον των απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αίτηση καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 35α στοιχείο β). Εάν οι προϋποθέσεις αυτές προβλέπουν την ηλεκτρονική παράσταση του σήματος, ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού μπορεί να καθορίσει τη μορφή και το μέγιστο μέγεθος ενός τέτοιου ηλεκτρονικού αρχείου.»·

"

27)  Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 27

Ημερομηνία κατάθεσης

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα είναι η ημερομηνία κατά την οποία τα έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 κατατίθενται στον οργανισμό από τον καταθέτη, με την επιφύλαξη της ότι η εντολή πληρωμής του τέλους αιτήσεως, για το οποίο έχει κατάθεσης θα δοθεί εντολή πληρωμής το αργότερο κατά την ημερομηνία αυτή εντός 21 ημερών από την κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων.»· [Τροπολογία 32]

"

28)  Το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 28

Χαρακτηρισμός και ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

1.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται καταχώριση ταξινομούνται σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης που καθιερώθηκε με τη συμφωνία της Νίκαιας που αφορά τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957 (εφεξής «ταξινόμηση της Νίκαιας»).

2.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες ζητείται η προστασία του σήματος ταυτοποιούνται από τον καταθέτη με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές και οι οικονομικοί φορείς, αποκλειστικά σε αυτή τη βάση, να προσδιορίσουν την έκταση της επιδιωκόμενης προστασίας. Βάσει του καταλόγου των προϊόντων και των υπηρεσιών, κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία μπορεί να ταξινομηθεί σε μία μόνον κλάση της ταξινόμησης της Νίκαιας.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι γενικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στους τίτλους των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας ή άλλοι γενικοί όροι, εφόσον ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα σαφήνειας και ακρίβειας.

4.  Ο Οργανισμός απορρίπτει την αίτηση λόγω ενδείξεων ή όρων που είναι ασαφείς ή ανακριβείς, εάν ο καταθέτης δεν προτείνει αποδεκτή διατύπωση εντός προθεσμίας που ορίζεται προς τούτο από τον Οργανισμό.

5.  Η χρήση γενικών όρων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι γενικές ενδείξεις των τίτλων των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας, θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται σαφώς από την κυριολεκτική έννοια της ένδειξης ή του όρου. Η χρήση αυτών των όρων ή ενδείξεων δεν ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει απαίτηση για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι δυνατόν να είναι κατανοητά.

6.  Όταν ο καταθέτης ζητά καταχώριση για περισσότερες από μία κλάσεις, ομαδοποιεί ο ίδιος τα προϊόντα και οι τις υπηρεσίες ομαδοποιούνται ανάλογα σύμφωνα με τις κλάσεις της ταξινόμησης της Νίκαιας, κάθε δε ομάδας προηγείται ο αριθμός της κλάσης στην οποία ανήκει αυτή η ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών, και παρατίθεται παραθέτει κάθε ομάδα με τη σειρά των κλάσεων. [Τροπολογία 33]

7.  Η ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών εξυπηρετεί αποκλειστικά διοικητικούς σκοπούς. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν θεωρούνται ως παρόμοια μεταξύ τους επειδή εμφανίζονται στην ίδια κλάση στην ταξινόμηση της Νίκαιας, ούτε θεωρούνται ως διαφορετικά μεταξύ τους επειδή εμφανίζονται σε διαφορετικές κλάσεις στην ταξινόμηση της Νίκαιας.

8.  Δικαιούχοι ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση πριν από τις 22 Ιουνίου 2012 και είναι καταχωρισμένα μόνον σε σχέση με ολόκληρο τον τίτλο κλάσης της Νίκαιας, μπορούν να δηλώσουν ότι η πρόθεσή τους, κατά την ημερομηνία κατάθεσης, ήταν να επιδιώξουν την προστασία προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν εκείνων που καλύπτονται από την κυριολεκτική έννοια του τίτλου της κλάσης αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που έχουν ούτως χαρακτηρισθεί περιλαμβάνονται στον αλφαβητικό κατάλογο για την εν λόγω κλάση της ισχύουσας, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, έκδοσης της ταξινόμησης της Νίκαιας. [Τροπολογία 34]

Η δήλωση υποβάλλεται στον Οργανισμό εντός 4 μηνών έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και αναφέρει, με σαφή, ακριβή και συγκεκριμένο τρόπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, πλην εκείνων που καλύπτονται σαφώς από την κυριολεκτική έννοια των ενδείξεων του τίτλου της κλάσης, που κάλυπτε αρχικά η πρόθεση του δικαιούχου. Ο Οργανισμός λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την ανάλογη τροποποίηση του μητρώου. Η δυνατότητα αυτή δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 15, του άρθρου 42 παράγραφος 2, του άρθρου 51 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 57 παράγραφος 2. [Τροπολογία 35]

Ευρωπαϊκά Ενωσιακά σήματα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο θεωρείται ότι επεκτείνονται, από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, μόνο στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την κυριολεκτική έννοια των ενδείξεων οι οποίες περιλαμβάνονται στον τίτλο της σχετικής κλάσης.

8α.  Οσάκις το μητρώο τροποποιείται, τα αποκλειστικά δικαιώματα που παρέχει το ενωσιακό σήμα δυνάμει του άρθρου 9, δεν απαγορεύουν σε τρίτο να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ένα εμπορικό σήμα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες, όταν και στο βαθμό που:

   α) η χρήση του σήματος για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες άρχισε πριν από την τροποποίηση του μητρώου, και
   β) η χρήση του σήματος σε σχέση με τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, δεν παραβίαζε τα δικαιώματα του δικαιούχου με βάση την κυριολεκτική έννοια της καταχώρισης των αγαθών και υπηρεσιών τότε στο μητρώο.

Επιπλέον, η τροποποίηση του καταλόγου των προϊόντων ή υπηρεσιών που καταχωρούνται στο μητρώο δεν παρέχει στον δικαιούχο του ενωσιακού σήματος το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ανακοπής ή αίτηση κήρυξης της ακυρότητας μεταγενέστερου σήματος, όταν και στο βαθμό που:

   α) το μεταγενέστερο σήμα ήταν είτε σε χρήση, ή είχε υποβληθεί αίτηση καταχώρισης του σήματος, για προϊόντα ή υπηρεσίες πριν από την τροποποίηση του μητρώου, και
   β) η χρήση του σήματος σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες, δεν παραβίαζε στην πράξη ή δυνητικά τα δικαιώματα του δικαιούχου με βάση την κυριολεκτική έννοια της καταχώρισης των αγαθών και υπηρεσιών τότε στο μητρώο.»· [Τροπολογία 36]

"

29)  Στο άρθρο 29 παράγραφος 5, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:"

«Εάν είναι αναγκαίο, ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να διερευνήσει κατά πόσον ένα κράτος, κατά την έννοια της πρώτης περιόδου, παρέχει αυτή την αμοιβαία μεταχείριση.»· [Τροπολογία 37]

"

30)  Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 30

Διεκδίκηση προτεραιότητας

1.  Οι διεκδικήσεις προτεραιότητας υποβάλλονται μαζί με την αίτηση καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος και περιλαμβάνουν την ημερομηνία, τον αριθμό και τη χώρα της προγενέστερης αίτησης. Ο αιτών υποβάλει αντίγραφο της προηγούμενης αίτησης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης. Εάν η προηγούμενη αίτηση είναι για ενωσιακό σήμα, ο Οργανισμός αυτεπαγγέλτως συμπεριλαμβάνει αντίγραφο της προηγούμενης αίτησης στο φάκελο. [Τροπολογία 38]

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού μπορεί να ορίσει ότι οι πρόσθετες πληροφορίες και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που υποβάλλονται από τον καταθέτη προς επίρρωση της διεκδίκησης προτεραιότητας μπορεί να είναι λιγότερα από τα απαιτούμενα βάσει των κανόνων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35α στοιχείο δ), υπό τον όρο ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον Οργανισμό από άλλες πηγές.»·

"

31)  Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:"

«Η διεκδίκηση προτεραιότητας υποβάλλεται μαζί με την αίτηση καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος.»·

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Ο καταθέτης που επιθυμεί να διεκδικήσει προτεραιότητα σύμφωνα με την παράγραφο 1 προσκομίζει απόδειξη της παρουσίασης των προϊόντων ή των υπηρεσιών υπό το σήμα για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση.»·

"

32)  Στο άρθρο 34, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η διεκδικούμενη για το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα αρχαιότητα αποσβέννυται όταν το προγενέστερο σήμα, του οποίου διεκδικείται η αρχαιότητα, κηρύσσεται άκυρο ή ο δικαιούχος του κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του. Εάν ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του, η αρχαιότητα αποσβέννυται με την προϋπόθεση ότι η έκπτωση από τα δικαιώματα παράγει αποτελέσματα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης ή πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος.»·

"

33)  Στον τίτλο III, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:"

«ΤΜΗΜΑ 5

Εξουσιοδότηση

Άρθρο 35α

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι οποίες καθορίζουν:

   α) τα μέσα και τις λεπτομέρειες κατάθεσης αίτησης για ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 25·
   β) τις λεπτομέρειες όσον αφορά το τυπικό περιεχόμενο της αίτησης για ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, το είδος των τελών που καταβάλλονται για την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των κλάσεων των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται από τα εν λόγω τέλη, και τις τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3· [Τροπολογία 39]
   γ) τις διαδικασίες για την εξακρίβωση της αμοιβαιότητας σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5·
   δ) τη διαδικασία και τους κανόνες για την ενημέρωση και τεκμηρίωση για τη διεκδίκηση της προτεραιότητας προγενέστερης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 30·
   ε) τη διαδικασία και τους κανόνες περί αποδείξεως για τη διεκδίκηση προτεραιότητας έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1·
   στ) τη διαδικασία για τη διεκδίκηση της αρχαιότητας εθνικού σήματος σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 και το άρθρο 35 παράγραφος 1.»·

"

34)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) η αίτηση καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και τις τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3.»·

"

35)  Στο άρθρο 37, η παράγραφος 2 απαλείφεται·

36)  Στον τίτλο IV, το τμήμα 2 απαλείφεται·

37)  Το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα, η αίτηση δημοσιεύεται για τους σκοπούς του άρθρου 42, εφόσον δεν έχει απορριφθεί βάσει του άρθρου 37. Η δημοσίευση της αίτησης δεν θίγει τις πληροφορίες που έχουν ήδη καταστεί διαθέσιμες για το κοινό διαφορετικά, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.»·

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3. Ο Οργανισμός διορθώνει τυχόν σφάλματα ή λάθη στη δημοσίευση της αίτησης.»·

"

38)  Το άρθρο 40 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 40

Παρατηρήσεις τρίτων

1.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε ομάδα ή φορέας που εκπροσωπεί κατασκευαστές, παραγωγούς, παρόχους υπηρεσιών, εμπόρους ή καταναλωτές μπορεί να υποβάλλει στον Οργανισμό γραπτές παρατηρήσεις, εξηγώντας για ποιους λόγους το σήμα δεν θα πρέπει να γίνει δεκτό προς καταχώριση, αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7.

Οι προαναφερόμενοι δεν αποτελούν μέρη στις ενώπιον του Οργανισμού διαδικασίες.

2.  Παρατηρήσεις τρίτων υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανακοπής ή, στην περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτηση ανακοπής κατά του σήματος, πριν από την τελική απόφαση σχετικά με την ανακοπή.

3.  Η υποβολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει το δικαίωμα του Οργανισμού να αρχίσει εκ νέου την εξέταση των απόλυτων λόγων με ιδία πρωτοβουλία οποτεδήποτε πριν από την καταχώριση, κατά περίπτωση.

4.  Οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κοινοποιούνται στον καταθέτη, ο οποίος μπορεί να τις σχολιάσει.»·

"

39)  Στο άρθρο 41, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η ανακοπή ασκείται γραπτώς και να είναι αιτιολογημένη. Θεωρείται ασκηθείσα μόνο μετά την καταβολή του τέλους ανακοπής.

4.  Εντός προθεσμίας που τάσσει ο Οργανισμός, ο ανακόπτων δύναται να επικαλεστεί πραγματικά περιστατικά, να προσκομίσει αποδείξεις και να διατυπώσει επιχειρήματα προς επίρρωση της υποθέσεώς του.»·

"

40)  Στο Το άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτη περίοδος, η φράση «κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας δημοσίευσης» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τη διάρκεια της περιόδου των πέντε ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή από την ημερομηνία προτεραιότητας»· το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Μετά από αίτηση του καταθέτη, ο ανακόπτων δικαιούχος προγενέστερου ενωσιακού σήματος οφείλει να αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατάθεσης ή της ημερομηνίας προτεραιότητας της αίτησης του ενωσιακού σήματος, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου ενωσιακού σήματος στην Ένωση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίσθηκε και τα οποία επικαλείται προς αιτιολόγηση της ανακοπής ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, εφόσον, κατά την ημερομηνία αυτή, το προγενέστερο ενωσιακό σήμα ήταν από πενταετίας τουλάχιστον καταχωρισμένο. Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω, η ανακοπή απορρίπτεται. Αν το προγενέστερο ενωσιακό σήμα χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της ανακοπής, θεωρείται καταχωρισμένο μόνο για το μέρος αυτό των προϊόντων ή υπηρεσιών.»· [Τροπολογία 40]

"

41)  Το άρθρο 44 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) προτού χορηγηθεί η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 27 από τον Οργανισμό και κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ανακοπής που προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1.»·

"

β)  η παράγραφος 3 απαλείφεται·

42)  Το άρθρο 45 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 45

Καταχώριση

1.  Όταν μια αίτηση πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ανακοπή εντός της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 ή όταν η ανακοπή έχει απορριφθεί με οριστική απόφαση, το σήμα καταχωρίζεται ως ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα. Η καταχώριση δημοσιεύεται.

2.  Ο Οργανισμός εκδίδει πιστοποιητικό καταχώρισης. Το πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται με ηλεκτρονικά μέσα.

3.  Ο δικαιούχος καταχωρισμένου ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την καταχώριση ένα σύμβολο ακριβώς δίπλα στο σήμα που βεβαιώνει ότι το σήμα έχει καταχωριστεί στην Ένωση μόνον εφόσον η καταχώριση εξακολουθεί να ισχύει. Η ακριβής μορφή του συμβόλου αυτού αποφασίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού.

4.  Το σύμβολο καταχωρισμένου σήματος δεν χρησιμοποιείται από κανένα άλλο πρόσωπο πλην του δικαιούχου του σήματος, ούτε χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου. Ο δικαιούχος του σήματος δεν χρησιμοποιεί το σύμβολο σήματος πριν από την καταχώριση του σήματος ή μετά την έκπτωση, ακύρωση, λήξη της ισχύος του σήματος ή παραίτηση από το σήμα.»·

"

43)  Στον τίτλο IV, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:"

«ΤΜΗΜΑ 7

Εξουσιοδότηση

Άρθρο 45α

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι οποίες καθορίζουν:

   α) τη διαδικασία για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο α), καθώς και με τις τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 και τη διαδικασία επαλήθευσης της πληρωμής των τελών της κλάσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
   β) τη διαδικασία για την εξέταση των απόλυτων λόγων απαραδέκτου που αναφέρονται στο άρθρο 37·
   γ) τα λεπτομερή στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1·
   δ) τη διαδικασία για τη διόρθωση λαθών και σφαλμάτων σε δημοσιεύσεις αιτήσεων ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3·
   ε) τη διαδικασία για την υποβολή παρατηρήσεων από τρίτους που αναφέρονται στο άρθρο 40·
   στ) τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία άσκησης και εξέτασης της ανακοπής που αναφέρονται στα άρθρα 41 και 42·
   ζ) τις διαδικασίες που διέπουν την τροποποίηση της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 43 (2) και τη διαίρεση της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 44·
   η) τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο κατά την καταχώριση ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος και τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης της καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1, το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες έκδοσης του πιστοποιητικού καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 2.»·

"

43α)  Στο άρθρο 47, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Το τέλος που καταβάλλεται για την ανανέωση ενωσιακού σήματος περιλαμβάνει:

   α) ένα βασικό τέλος·
   β) τα τέλη κλάσης για τις κλάσεις πέραν της πρώτης για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης· και
   γ) κατά περίπτωση, το πρόσθετο τέλος για εκπρόθεσμη πληρωμή του τέλους ανανέωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ανανέωσης σύμφωνα με την παράγραφο 3»· [Τροπολογία 41]

"

44)  Στο άρθρο 49, η παράγραφος 3 απαλείφεται·

45)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 49α

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι οποίες καθορίζουν:

   α) τις διαδικαστικές λεπτομέρειες διαδικασίες για την ανανέωση του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος δυνάμει του άρθρου 47, μεταξύ των οποίων το είδος των τελών που πρέπει να καταβληθούν· [Τροπολογία 42]
   β) τη διαδικασία για την τροποποίηση της καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος που προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2·
   γ) τη διαδικασία που διέπει τη διαίρεση καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος που προβλέπεται στο άρθρο 49.»·

"

46)  Στο άρθρο 50, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η παραίτηση δηλώνεται γραπτώς στον Οργανισμό από τον δικαιούχο του σήματος. Παράγει αποτελέσματα μόνο μετά την καταχώρισή της στο μητρώο. Η ισχύς της παραίτησης από ένα ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα, η οποία δηλώνεται στον Οργανισμό μετά την υποβολή αίτησης για κήρυξη της έκπτωσης του δικαιούχου ή για κήρυξη της ακυρότητας του εν λόγω σήματος σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1, εξαρτάται από την οριστική απόρριψη ή την απόσυρση της αίτησης για έκπτωση ή για κήρυξη ακυρότητας. [Τροπολογία 43]

3.  Η παραίτηση καταχωρίζεται μόνον εφόσον συναινεί ο δικαιούχος δικαιώματος που έχει εγγραφεί στο μητρώο. Αν έχει καταχωρισθεί άδεια χρήσης του σήματος, η παραίτηση εγγράφεται στο μητρώο μόνον εάν ο δικαιούχος του σήματος αποδείξει ότι έχει γνωστοποιήσει στον δικαιοδόχο την πρόθεσή του να παραιτηθεί· η εγγραφή πραγματοποιείται μετά την πάροδο της προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 57α στοιχείο α) τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο δικαιούχος του σήματος έχει αποδείξει στον Οργανισμό ότι έχει γνωστοποιήσει στον δικαιοδόχο την πρόθεσή του να παραιτηθεί.»· [Τροπολογία 44]

"

47)  Στο άρθρο 53 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) πληρούνται κατά την ημερομηνία κατάθεσης ή την ημερομηνία προτεραιότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος.»·

"

48)  Στο άρθρο 54 οι παράγραφοι 1 και 2, οι λέξεις «ούτε να αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου σήματος» απαλείφονται· αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ο δικαιούχος ενωσιακού σήματος, ο οποίος επί πέντε συνεχή έτη γνώριζε αλλά ανέχθηκε τη χρήση μεταγενέστερου ενωσιακού σήματος στην Ένωση, δεν δικαιούται πλέον να ζητήσει την ακυρότητα […] του μεταγενέστερου σήματος βάσει του προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες εχρησιμοποιείτο το μεταγενέστερο σήμα, εκτός αν η καταχώριση του μεταγενέστερου ενωσιακού σήματος έγινε με κακή πίστη.

2.  Ο δικαιούχος προγενέστερου εθνικού σήματος που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, ή άλλου προγενέστερου σημείου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4, ο οποίος επί πέντε συνεχή έτη γνώριζε και ανέχθηκε τη χρήση μεταγενέστερου ενωσιακού σήματος στο κράτος μέλος όπου προστατεύεται το εν λόγω προγενέστερο σήμα ή το άλλο προγενέστερο σημείο, δεν δικαιούται πλέον να ζητήσει την ακυρότητα […] του μεταγενέστερου σήματος βάσει του προγενέστερου σήματος ή του άλλου προγενέστερου σημείου για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες εχρησιμοποιείτο το μεταγενέστερο σήμα, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου ενωσιακού σήματος έγινε με κακή πίστη.»· [Τροπολογία 45]

"

49)  Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η φράση «σύμφωνα με το δίκαιο του συγκεκριμένου κράτους μέλους» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του συγκεκριμένου κράτους μέλους»·

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας είναι απαράδεκτη αν αίτηση με το αυτό αντικείμενο, για την αυτή αιτία, και μεταξύ των αυτών διαδίκων, έχει κριθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας, είτε από τον Οργανισμό είτε από δικαστήριο ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 95, και η απόφαση του Οργανισμού ή του εν λόγω δικαστηρίου επί της συγκεκριμένης αίτησης έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.»·

"

50)  Στο άρθρο 57, η παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος, η φράση «κατά την ημερομηνία δημοσίευσης» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή κατά την ημερομηνία προτεραιότητας στην αίτηση καταχώρισης ευρωπαϊκού σήματος»· το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Μετά από αίτηση του δικαιούχου του ενωσιακού σήματος, ο δικαιούχος προγενέστερου ενωσιακού σήματος, διάδικος σε διαδικασία ακυρότητας, οφείλει να αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης ακυρότητας, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου ενωσιακού σήματος στην Ένωση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία είχε καταχωρισθεί, και τα οποία επικαλείται προς αιτιολόγηση της αίτησής του, ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή το προγενέστερο ενωσιακό σήμα ήταν από πενταετίας τουλάχιστον καταχωρισμένο. Εξάλλου, εάν το προγενέστερο ενωσιακό σήμα ήταν, τουλάχιστον από πενταετίας, καταχωρισμένο κατά την ημερομηνία κατάθεσης ή την ημερομηνία προτεραιότητας της αίτησης ενωσιακού σήματος, ο δικαιούχος του προγενέστερου ενωσιακού σήματος πρέπει επίσης να αποδείξει ότι οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 42 παράγραφος 2 επληρούντο κατά την ημερομηνία αυτή. Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω, η αίτηση ακυρότητας απορρίπτεται. Αν το προγενέστερο ενωσιακό σήμα χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της αίτησης ακυρότητας, θεωρείται καταχωρισμένο μόνο γι’ αυτό το μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών.»· [Τροπολογία 46]

"

51)  Στον τίτλο VI, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:"

«ΤΜΗΜΑ 6

Εξουσιοδότηση

Άρθρο 57α

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι οποίες καθορίζουν:

   α) τη διαδικασία που διέπει την παραίτηση από ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα που προβλέπεται στο άρθρο 50, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου· [Τροπολογία 47]
   β) τις διαδικασίες που διέπουν την έκπτωση και την ακυρότητα ενός ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 56 και στο άρθρο 57.»·

"

52)  Το άρθρο 58 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά των αποφάσεων οποιουδήποτε φορέα λήψης αποφάσεων του Οργανισμού που αναφέρονται στο άρθρο 130 στοιχεία α) έως δ). Τόσο η προθεσμία άσκησης προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 60 όσο και η κατάθεση της προσφυγής έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.»·

"

53)  Το άρθρο 62 απαλείφεται.

54)  Το άρθρο 64 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Οι αποφάσεις των τμημάτων προσφυγών αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 5 ή, αν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου εντός της προθεσμίας αυτής, από την ημερομηνία απορρίψεώς της ή τυχόν προσφυγής που έχει ασκηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου.»·

"

55)  Το άρθρο 65 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγών ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου κατά αποφάσεων του τμήματος προσφυγών.»·

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Το Γενικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την ακύρωση ή την τροποποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης.»·

"

γ)  οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του τμήματος προσφυγών.

6.  Ο Οργανισμός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου ή, σε περίπτωση έφεσης κατά της αποφάσεως αυτής, του Δικαστηρίου.»·

"

56)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 65α

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι οποίες καθορίζουν:

   α) το τυπικό περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής που αναφέρεται στο άρθρο 60 και τη διαδικασία για την άσκηση και την εξέταση μιας προσφυγής· [Τροπολογία 48]
   β) το τυπικό περιεχόμενο και τη μορφή των αποφάσεων του τμήματος προσφυγών που αναφέρονται στο άρθρο 64· [Τροπολογία 49]
   γ) την επιστροφή των τελών προσφυγής που αναφέρονται στο άρθρο 60.»·

"

57)  Ο τίτλος VIII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»·

"

58)  Μεταξύ του τίτλου του τίτλου VIII και του άρθρου 66 παρεμβάλλεται η ακόλουθη επικεφαλίδα:"

«ΤΜΗΜΑ 1

Ευρωπαϊκά Ενωσιακά συλλογικά σήματα»·

"

59)  Στο άρθρο 66, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Οι τίτλοι Ι έως VII και IX έως XIV εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά ενωσιακά συλλογικά σήματα στο βαθμό που στο τμήμα αυτό δεν προβλέπεται άλλως.»·

"

60)  Στο άρθρο 67, η παράγραφος 1, η φράση «εντός της ταχθείσας προθεσμίας» αντικαθίστανται από τη φράση «εντός της ταχθείσας προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 74α»· αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ο υποβάλλων αίτηση για ενωσιακό συλλογικό σήμα, υποβάλλει κανονισμό χρήσης του σήματος εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.»· [Τροπολογία 50]

"

61)  Το άρθρο 69 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 69

Παρατηρήσεις τρίτων

Όταν υποβάλλονται στον Οργανισμό γραπτές παρατηρήσεις επί ευρωπαϊκού ενωσιακού συλλογικού σήματος σύμφωνα με το άρθρο 40, οι παρατηρήσεις αυτές μπορεί επίσης να βασίζονται στους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους απορρίπτεται η αίτηση για ευρωπαϊκό ενωσιακό συλλογικό σήμα σύμφωνα με το άρθρο 68.»·

"

61α)  Το άρθρο 71 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Σύμφωνα με το άρθρο 69 μπορούν επίσης να υποβάλλονται γραπτές παρατηρήσεις όσον αφορά τον τροποποιημένο κανονισμό χρήσης.»· [Τροπολογία 51]

"

62)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 74α

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163 διευκρινίζοντας την προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 για την υποβολή του κανονισμού το τυπικό περιεχόμενο των κανονισμών χρήσης του ευρωπαϊκού ενωσιακού συλλογικού σήματος στον Οργανισμό και το περιεχόμενο του εν λόγω κανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 67 παράγραφος 2.»· [Τροπολογία 52]

"

63)  Στον τίτλο VIII, προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:"

«ΤΜΗΜΑ 2

Ευρωπαϊκά σήματα πιστοποίησης

Άρθρο 74β

Ευρωπαϊκά σήματα πιστοποίησης

1.  Ευρωπαϊκό σήμα πιστοποίησης είναι το ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα που περιγράφεται κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά την κατάθεση και είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση, το υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν πιστοποιούνται κατά τον τρόπο αυτόν.

2.  Κάθε νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων δημοσίου δικαίου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για ευρωπαϊκά σήματα πιστοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι:

   α) το νομικό πρόσωπο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που πιστοποιούνται·
   β) το νομικό πρόσωπο είναι ικανό να πιστοποιήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες πρόκειται να καταχωρισθεί το σήμα.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα σημεία ή οι ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν, στο εμπόριο, για δήλωση της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών δύνανται να αποτελέσουν ευρωπαϊκά σήματα πιστοποίησης κατά την έννοια της παραγράφου 1. Το σήμα πιστοποίησης δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει σε τρίτους την εμπορική χρήση τέτοιων σημείων ή ενδείξεων, εφόσον οι τρίτοι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο. Ένα σήμα πιστοποίησης δεν μπορεί να αντιταχθεί έναντι τρίτου ο οποίος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί γεωγραφική ονομασία.

4.  Οι τίτλοι Ι έως VII και IX έως XIV εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά σήματα πιστοποίησης στο βαθμό που στο τμήμα αυτό δεν προβλέπεται άλλως.

"

Άρθρο 74γ

Κανονισμοί που διέπουν τη χρήση του σήματος

1.  Ο υποβάλλων αίτηση για ευρωπαϊκό σήμα πιστοποίησης πρέπει να υποβάλει υποβάλλει κανονισμό χρήσης του σήματος πιστοποίησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας σύμφωνα με άρθρο 74ια δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης. [Τροπολογία 53]

2.  Ο κανονισμός χρήσης αναφέρει τα πρόσωπα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το σήμα, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πιστοποιεί το σήμα, τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πιστοποίησης πρόκειται να εξετάσει τα χαρακτηριστικά αυτά και να εποπτεύσει τη χρήση του σήματος, καθώς και τις προϋποθέσεις χρήσης του σήματος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων.

Άρθρο 74δ

Απόρριψη της αίτησης

1.  Εκτός από τους λόγους απόρριψης αίτησης καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος που προβλέπονται στα άρθρα 36 και 37, η αίτηση καταχώρισης ευρωπαϊκού σήματος πιστοποίησης απορρίπτεται όταν δεν ικανοποιούνται οι όροι των άρθρων 74β και 74γ, ή όταν ο κανονισμός χρήσης αντιβαίνει στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.

2.  Η αίτηση για ευρωπαϊκό σήμα πιστοποίησης απορρίπτεται επίσης εάν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού όσον αφορά τον χαρακτήρα ή τη σημασία του σήματος, ιδίως εάν το σήμα μπορεί να εκληφθεί ως κάτι άλλο και όχι ως σήμα πιστοποίησης.

3.  Η αίτηση δεν απορρίπτεται, αν ο καταθέτης, μετά από τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 74ε

Παρατηρήσεις τρίτων

Όταν υποβάλλονται στον Οργανισμό γραπτές παρατηρήσεις επί ευρωπαϊκού σήματος πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 40, οι παρατηρήσεις αυτές μπορεί επίσης να βασίζονται στους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους απορρίπτεται η αίτηση για ευρωπαϊκό σήμα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 74δ.

Άρθρο 74στ

Τροποποίηση του κανονισμού χρήσης του σήματος

1.  Ο δικαιούχος ευρωπαϊκού σήματος πιστοποίησης υποβάλλει στον Οργανισμό κάθε τροποποιημένο κανονισμό χρήσης.

2.  Η τροποποίηση δεν σημειώνεται στο μητρώο εάν ο τροποποιημένος κανονισμός χρήσης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 74γ ή συντρέχει ένας από τους λόγους απαραδέκτου του άρθρου 74δ.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 74ε εφαρμόζεται στον μπορούν επίσης να υποβάλλονται γραπτές παρατηρήσεις όσον αφορά τον τροποποιημένο κανονισμό χρήσης. [Τροπολογία 54]

4.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η τροποποίηση του κανονισμού χρήσης αρχίζει να ισχύει μόνον από την ημερομηνία που καταχωρίσθηκε η μνεία της τροποποίησης στο μητρώο.

Άρθρο 74ζ

Μεταβίβαση

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1, ευρωπαϊκό σήμα πιστοποίησης μπορεί να μεταβιβάζεται μόνο σε νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 74β παράγραφος 2.

Άρθρο 74η

Πρόσωπα που δύνανται να ασκήσουν αγωγή για παραποίηση/απομίμηση

1.  Μόνο ο δικαιούχος ευρωπαϊκού σήματος πιστοποίησης ή πρόσωπο ρητά εξουσιοδοτημένο από αυτόν προς τον σκοπό αυτό έχει δικαίωμα άσκησης αγωγής για παραποίηση/απομίμηση.

2.  Ο δικαιούχος ευρωπαϊκού σήματος πιστοποίησης δύναται να αξιώνει, για λογαριασμό των προσώπων που νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα, αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν τα πρόσωπα αυτά λόγω της χρήσης του σήματος χωρίς σχετική άδεια.

Άρθρο 74θ

Λόγοι έκπτωσης

Εκτός από τους λόγους έκπτωσης που προβλέπονται στο άρθρο 51, ο δικαιούχος ευρωπαϊκού σήματος πιστοποίησης κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του μετά από αίτηση που υποβάλλεται στον Οργανισμό ή κατόπιν ανταγωγής που ασκείται στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  ο δικαιούχος δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 74β παράγραφος 2·

β)  ο δικαιούχος δεν λαμβάνει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει χρήση του σήματος κατά τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στον κανονισμό χρήσης, του οποίου τροποποιήσεις έχουν, ενδεχομένως, σημειωθεί στο μητρώο·

γ)  ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποίησε το σήμα ο δικαιούχος είχε ως συνέπεια τη δυνατότητα παραπλάνησης του κοινού κατά την έννοια του άρθρου 74δ παράγραφος 2·

δ)  η τροποποίηση του κανονισμού χρήσης του σήματος σημειώθηκε στο μητρώο κατά παράβαση του άρθρου 74στ παράγραφος 2, εκτός εάν ο δικαιούχος του σήματος, μετά από νέα τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 74ι

Λόγοι ακυρότητας

Εκτός από τους λόγους ακυρότητας που προβλέπονται στα άρθρα 52 και 53, ένα ευρωπαϊκό σήμα πιστοποίησης που έχει καταχωριστεί κατά παράβαση του άρθρου 74δ κηρύσσεται άκυρο μετά από αίτηση που υποβάλλεται στον Οργανισμό ή κατόπιν ανταγωγής που ασκείται στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, εκτός αν ο δικαιούχος του σήματος, μετά από τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου 74δ.

Άρθρο 74ια

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163 διευκρινίζοντας την προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 74γ παράγραφος 1 για την υποβολή του κανονισμού το τυπικό περιεχόμενο των κανονισμών χρήσης του ευρωπαϊκού σήματος πιστοποίησης στον Οργανισμό και το περιεχόμενο του εν λόγω κανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 74γ παράγραφος 2.»· [Τροπολογία 55]

(64)  Το άρθρο 75 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 75

Μορφή αποφάσεων και ανακοινώσεων του Οργανισμού

1.  Οι αποφάσεις του Οργανισμού αιτιολογούνται. Στηρίζονται μόνο στους λόγους ή στα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων οι διάδικοι είχαν τη δυνατότητα να λάβουν θέση.

2.  Κάθε απόφαση, ανακοίνωση ή επίδοση του Οργανισμού αναφέρει το τμήμα ή την υπηρεσία του Οργανισμού καθώς και το όνομα ή τα ονόματα του αρμόδιου υπαλλήλου ή των αρμοδίων υπαλλήλων. Υπογράφονται από τον αρμόδιο υπάλληλο ή τους αρμόδιους υπαλλήλους ή, αντί για υπογραφή, φέρουν τον τύπο ή επίθεση της σφραγίδας του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να ορίσει ότι άλλα μέσα αναγνώρισης του τμήματος ή της υπηρεσίας του Οργανισμού και το όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου ή των υπαλλήλων ή άλλο μέσο αναγνώρισης πλην της σφραγίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν αποφάσεις, ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις από τον Οργανισμό διαβιβάζονται με τηλεομοιοτυπία ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο επικοινωνίας.»·

"

65)  Στο άρθρο 76 παράγραφος 1, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:"

«Σε διαδικασίες ακυρότητας σύμφωνα με το άρθρο 52, ο Οργανισμός περιορίζει την εξέτασή του στους λόγους και τα επιχειρήματα που προβάλλουν τα μέρη.»·

"

66)  Στο άρθρο 78 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού καθορίζει τα ποσά των εξόδων που οφείλονται, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών, σχετικά με το κόστος της αποδεικτικής διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 93α στοιχείο β.»·

"

67)  Το άρθρο 79 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 79

Κοινοποίηση

1.  Ο Οργανισμός κοινοποιεί αυτεπάγγελτα σε κάθε ενδιαφερόμενο όλες τις αποφάσεις και κλητεύσεις για εμφάνιση ενώπιόν του, καθώς και τις γνωστοποιήσεις που αποτελούν αφετηρία προθεσμιών ή των οποίων η κοινοποίηση προβλέπεται από άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή διατάσσεται από τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να καθορίζει ποια έγγραφα πλην των αποφάσεων των οποίων η έκδοση αποτελεί αφετηρία προθεσμίας για προσφυγή και των κλητεύσεων επιδίδονται με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

3.  Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα και οι λεπτομέρειες καθορίζονται από τον εκτελεστικό διευθυντή.

4.  Όταν η κοινοποίηση γίνεται με δημοσίευση, ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει τη διαδικασία δημοσίευσης καθώς και την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας του ενός μηνός μετά την παρέλευση της οποίας το έγγραφο θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί.»·

"

68)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 79α

Διαπίστωση της απώλειας δικαιωμάτων

Όταν ο Οργανισμός κρίνει ότι η απώλεια των δικαιωμάτων προκύπτει από τον παρόντα κανονισμό ή από κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση, ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο 79. Το πρόσωπο αυτό δύναται να ζητήσει την έκδοση απόφασης επί του θέματος. Ο Οργανισμός εκδίδει σχετική απόφαση όταν διαφωνεί με τον καταθέτη· σε διαφορετική περίπτωση, ο Οργανισμός τροποποιεί τα πορίσματά του και ενημερώνει το πρόσωπο που έχει ζητήσει την απόφαση.

Άρθρο 79β

Ανακοινώσεις προς τον Οργανισμό

Οι ανακοινώσεις προς τον Οργανισμό μπορούν να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει την έκταση και τις τεχνικές προϋποθέσεις υποβολής των εν λόγω ανακοινώσεων σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 79γ

Προθεσμίες

1.  Οι προθεσμίες υπολογίζονται σε πλήρη έτη, μήνες, εβδομάδες ή ημέρες. Ο υπολογισμός και η διάρκεια των προθεσμιών υπόκεινται στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 93α στοιχείο στ) αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συνέβη το σχετικό γεγονός. [Τροπολογία 56]

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού καθορίζει πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους οι ημέρες κατά τις οποίες ο Οργανισμός δεν παραλαμβάνει έγγραφα ή δεν παραδίδονται οι κανονικές ταχυδρομικές αποστολές στην περιοχή στην οποία ο Οργανισμός είναι εγκατεστημένος.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει τη διάρκεια της περιόδου διακοπής σε περίπτωση γενικής διακοπής της παράδοσης ταχυδρομείου στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο Οργανισμός ή σε περίπτωση πραγματικής διακοπής της σύνδεσης του Οργανισμού με αποδεκτά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

4.  Αν έκτακτες περιστάσεις, όπως θεομηνίες ή απεργία, διακόψουν ή διαταράξουν την ομαλή επικοινωνία μεταξύ των μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία και του Οργανισμού ή το αντίστροφο, ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού δύναται να αποφανθεί ότι, για τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία και των οποίων ο τόπος κατοικίας ή η καταστατική έδρα βρίσκεται στο εν λόγω κράτος ή τα οποία έχουν ορίσει αντιπροσώπους που έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στο κράτος αυτό, παρατείνονται όλες οι προθεσμίες που θα είχαν ειδάλλως λήξει κατά την ημερομηνία έναρξης των έκτακτων αυτών περιστάσεων ή μετά από αυτήν, για μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία καθορίζει ο ίδιος. Κατά τον καθορισμό της εν λόγω ημερομηνίας, αξιολογεί πότε λήγουν οι έκτακτες περιστάσεις. Εάν οι ανωτέρω περιστάσεις επηρεάζουν την έδρα του Οργανισμού, η απόφαση αυτή του εκτελεστικού διευθυντή διευκρινίζει ότι ισχύει για όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Άρθρο 79δ

Διόρθωση σφαλμάτων και πρόδηλων παραλείψεων

Ο Οργανισμός διορθώνει τα γλωσσικά ή ορθογραφικά σφάλματα και προφανείς παραλείψεις στις αποφάσεις του Οργανισμού ή τεχνικά σφάλματα που οφείλονται στον Οργανισμό κατά την καταχώριση του σήματος ή κατά τη δημοσίευση της καταχώρισης. Ο Οργανισμός τηρεί αρχείο των διορθώσεων αυτών.»· [Τροπολογία 57]

"

69)  Το άρθρο 80 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 πρώτη περίοδος, η φράση «απόφαση που περιέχει πρόδηλο διαδικαστικό σφάλμα» η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τη φράση «απόφαση που περιέχει πρόδηλο σφάλμα»· το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός πραγματοποιήσει μια εγγραφή στο μητρώο ή λάβει απόφαση που περιέχει πρόδηλο […] σφάλμα, αποδιδόμενο στον Οργανισμό, ο τελευταίος αυτός προβαίνει στην ακύρωση της εν λόγω εγγραφής ή στην ανάκληση της εν λόγω απόφασης. Σε περίπτωση που στη διαδικασία υπάρχει μόνον ένας διάδικος και η εγγραφή ή η πράξη θίγει τα δικαιώματά του, η ακύρωση της εγγραφής ή η ανάκληση της απόφασης, αποφασίζεται ακόμη κι αν το σφάλμα δεν ήταν πρόδηλο για τον διάδικο.»· [Τροπολογία 58]

"

β)  στην παράγραφο 2, η δεύτερη περίοδος η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η ακύρωση της εγγραφής ή η ανάκληση της απόφασης που προβλέπονται από την παράγραφο 1 αποφασίζεται αυτεπαγγέλτως ή κατ’ αίτηση ενός των διαδίκων από το τμήμα που έκανε την εγγραφή ή έλαβε την απόφαση. Η ακύρωση της εγγραφής στο μητρώο ή η ανάκληση της απόφασης πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ή λήψης της απόφαση αυτής, κατόπιν διαβουλεύσεως με τους διαδίκους και κατόχους δικαιωμάτων επί του εν λόγω ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος που έχουν εγγραφεί στο μητρώο. Ο Οργανισμός τηρεί αρχείο κάθε τέτοιας ακύρωσης ή ανάκλησης.»· [Τροπολογία 59]

"

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τη δυνατότητα των διαδίκων να ασκήσουν προσφυγή κατ’ εφαρμογή των άρθρων 58 και 65, ούτε τη δυνατότητα να διορθώνουν τα σφάλματα και πρόδηλες παραλείψεις βάσει του άρθρου 79δ. Όταν έχει ασκηθεί έφεση κατά απόφασης του Οργανισμού που περιέχει σφάλμα, η διαδικασία άσκησης έφεσης καθίσταται άνευ αντικειμένου μετά την ανάκληση από τον Οργανισμό της απόφασής του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.»·

"

70)  Το άρθρο 82 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1, το άρθρο 33 παράγραφος 1, το άρθρο 36 παράγραφος 2, το άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 47 παράγραφος 3, το άρθρο 60, το άρθρο 65 παράγραφος 5, το άρθρο 81, το άρθρο 112, ή στις προθεσμίες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή τη προθεσμία για διεκδίκηση αρχαιότητας σύμφωνα με το άρθρο 34, αφού έχει υποβληθεί η αίτηση.»·

"

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Στην περίπτωση που ο Οργανισμός κάνει δεκτή την αίτηση, η μη τήρηση της προθεσμίας θεωρείται ότι δεν παρήγαγε συνέπειες. Εάν ληφθεί απόφαση μεταξύ της λήξης της μη τηρηθείσας προθεσμίας και της αίτησης συνέχισης της διαδικασίας, το τμήμα που είναι αρμόδιο να αποφασίσει για τη μη διενεργηθείσα πράξη επανεξετάζει την απόφαση και, όταν ολοκληρωθεί επαρκώς η μη διενεργηθείσα πράξη, λαμβάνει διαφορετική απόφαση. Εάν η αρχική απόφαση δεν πρέπει να μεταβληθεί, επιβεβαιώνεται γραπτώς.»·

"

71)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 82α

Διακοπή της διαδικασίας

1.  Όταν διακοπεί ή επαναληφθεί Η διαδικασία, ο Οργανισμός συμμορφώνεται με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93α στοιχείο θ). ενώπιον του Οργανισμού διακόπτεται:

   α) σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας είτε του καταθέτη είτε του δικαιούχου ενωσιακού σήματος, είτε του προσώπου που είναι ικανό σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να ενεργεί για λογαριασμό του. Πάντως, εάν τα γεγονότα αυτά δεν επηρεάζουν την εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου που διορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 93, η διαδικασία διακόπτεται μόνο μετά από αίτηση του εν λόγω αντιπροσώπου·
   β) σε περίπτωση που ο καταθέτης ή ο δικαιούχος ενωσιακού σήματος κωλύεται νομικά, λόγω αγωγής κατά της περιουσίας του, να συνεχίσει τη διαδικασία ενώπιον του Οργανισμού·
   γ) σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας του αντιπροσώπου ενός καταθέτη ή δικαιούχου ενωσιακού σήματος, ή όταν κωλύεται νομικά, λόγω αγωγής κατά της περιουσίας του, να συνεχίσει τη διαδικασία ενώπιον του Οργανισμού.

2.  Αν, στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), ο Οργανισμός έχει ενημερωθεί για την ταυτότητα του προσώπου που δικαιούται να συνεχίσει τη διαδικασία ενώπιον του Οργανισμού, ενημερώνει το πρόσωπο αυτό και, ενδεχομένως, όλους τους ενδιαφερόμενους τρίτους ότι η διαδικασία θα επαναληφθεί από την ημερομηνία που καθορίζει ο Οργανισμός.

3.  Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η διαδικασία επαναλαμβάνεται όταν ο Οργανισμός ειδοποιηθεί για το διορισμό νέου αντιπροσώπου του καταθέτη ή όταν ο Οργανισμός ανακοινώσει στους λοιπούς διαδίκους το διορισμό του νέου αντιπροσώπου του δικαιούχου του ενωσιακού σήματος. Εάν, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη της διακοπής της διαδικασίας, ο Οργανισμός δεν ενημερωθεί για το διορισμό νέου αντιπροσώπου, ενημερώνει τον καταθέτη ή τον δικαιούχο του ενωσιακού σήματος:

   α) στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 92 παράγραφος 2, ότι η αίτηση για ενωσιακό σήμα θα θεωρηθεί ανακληθείσα, αν η γνωστοποίηση δεν υποβληθεί εντός δύο μηνών από την εν λόγω κοινοποίηση· ή
   β) στις περιπτώσεις μη εφαρμογής του άρθρου 92 παράγραφος 2, ότι η διαδικασία θα επαναληφθεί με τον καταθέτη ή το δικαιούχο του ενωσιακού σήματος από την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης.

4.  Οι προθεσμίες, εκτός από την προθεσμία καταβολής των τελών ανανέωσης, που ισχύουν έναντι του καταθέτη ή του δικαιούχου του ενωσιακού σήματος κατά την ημέρα διακοπής της διαδικασίας, αρχίζουν να υπολογίζονται εκ νέου από την ημερομηνία επανάληψης της διαδικασίας.»· [Τροπολογία 60]

"

72)  Το άρθρο 83 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 83

Αναφορά στις γενικές αρχές

Οσάκις δεν υπάρχει δικονομική διάταξη στον παρόντα κανονισμό ή σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις γενικά αποδεκτές στα κράτη μέλη αρχές δικονομίας.»·

"

73)  Στο Το άρθρο 85 παράγραφος 1, οι λέξεις «υπό τους όρους που προβλέπει ο εκτελεστικός κανονισμός» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπό τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93α ι). αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ο ηττηθείς διάδικος σε διαδικασία ανακοπής, έκπτωσης, ακυρότητας ή προσφυγής βαρύνεται με τα τέλη στα οποία έχει υποβληθεί ο άλλος διάδικος, καθώς, και με την επιφύλαξη του άρθρου 119 παράγραφος 6, με όλα τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα που πραγματοποίησε ο άλλος διάδικος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης και παραμονής, καθώς και της αμοιβής ενός ειδικού πληρεξουσίου, συμβούλου ή δικηγόρου, εντός των ορίων των τελών που έχουν καθοριστεί για κάθε κατηγορία εξόδων.»· [Τροπολογία 61]

"

74)  Στο άρθρο 86 παράγραφος 2, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια και μόνη αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση της γνησιότητας της απόφασης και ανακοινώνει τα στοιχεία επικοινωνίας της στον Υπηρεσία, το Δικαστήριο και την Επιτροπή. Ο εκτελεστήριος τύπος περιάπτεται από την εν λόγω αρχή, χωρίς κανένα άλλο έλεγχο πέραν της επαλήθευσης της γνησιότητας της απόφασης.»·

"

75)  Το άρθρο 87 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 87

Μητρώο ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων

1.  Ο Οργανισμός τηρεί μητρώο, όπου σημειώνονται όλα τα στοιχεία των οποίων η καταχώριση ή ενσωμάτωση προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ή από κατ’εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο Οργανισμός τηρεί το μητρώο ενήμερο των ενωσιακών σημάτων και το ενημερώνει. [Τροπολογία 62]

2.  Το μητρώο είναι διαθέσιμα για δημόσια επιθεώρηση. Το εν λόγω μητρώο μπορεί να τηρείται με ηλεκτρονικά μέσα.

3.  Ο Οργανισμός τηρεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιέχει τα στοιχεία των αιτήσεων καταχώρισης των ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων και τις εγγραφές στο μητρώο. Το περιεχόμενο αυτής της βάσης δεδομένων είναι διαθέσιμο στο κοινό. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει τους όρους πρόσβασης στη βάση δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο της εν λόγω βάσης δεδομένων μπορεί να διατίθεται σε μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα, καθώς και τα ποσά των αντίστοιχων επιβαρύνσεων.»·

"

76)  Το άρθρο 88 τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος «Δημόσια έρευνα» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Έλεγχος και φύλαξη φακέλων»·

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Όταν οι φάκελοι είναι διαθέσιμοι προς επιθεώρηση κατ’εφαρμογή των παραγράφων 2 ή 3, ορισμένα έγγραφα των φακέλων δύνανται να εξαιρεθούν από την επιθεώρηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει τα μέσα επιθεώρησης.

5.  Ο Οργανισμός τηρεί τα αρχεία κάθε διαδικασίας σχετικά με αίτηση καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος ή καταχώριση ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει με ποιον τρόπο τηρούνται οι φάκελοι. Όταν οι φάκελοι τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, τα πρωτότυπα έγγραφα που αποτελούν τη βάση για τους εν λόγω ηλεκτρονικούς φακέλους παύουν να φυλάσσονται αφού παρέλθει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την παραλαβή τους από τον Οργανισμό, το οποίο καθορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή.»·

"

77)  Το άρθρο 89 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 89

Περιοδικές δημοσιεύσεις

1.  Ο Οργανισμός δημοσιεύει περιοδικά:

   α) Ένα Δελτίο ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων, το οποίο περιλαμβάνει τις εγγραφές στο μητρώο, καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ή με κατ’εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού· [Τροπολογία 63]
   β) Επίσημη εφημερίδα, η οποία περιλαμβάνει τις κοινοποιήσεις και πληροφορίες γενικής φύσεως που προέρχονται από τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού, όπως επίσης και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με τον παρόντα κανονισμό ή την εφαρμογή του.

Οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) μπορεί να γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

2.  Το ευρωπαϊκό ενωσιακό δελτίο σημάτων δημοσιεύεται κατά τρόπο και με συχνότητα που καθορίζονται από τον εκτελεστικό διευθυντή.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να ορίσει ότι ορισμένα στοιχεία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.»·

"

78)  Το άρθρο 92 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 δεύτερη περίοδος, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κατοικία, ή έδρα ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ένωση εκπροσωπούνται ενώπιον του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 1, σε κάθε διαδικασία που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, εκτός από την κατάθεση αίτησης για ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο δεν χρειάζεται να εκπροσωπούνται ενώπιον του Οργανισμού στις περιπτώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 93α (ιστ).»· [Τροπολογία 64]

"

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Όταν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93α (ιστ), ορίζεται κοινός πληρεξούσιος.»· [Τροπολογία 65]

"

79)  Το άρθρο 93 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η εκπροσώπηση των φυσικών και νομικών προσώπων ενώπιον του Οργανισμού αναλαμβάνεται μόνον:

   α) από δικηγόρο ο οποίος έχει λάβει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός του σε ένα από τα κράτη μέλη και είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας εφόσον, στο μέτρο που δικαιούται, στο συγκεκριμένο κράτος, να ενεργεί ως πληρεξούσιος σε θέματα σημάτων·
   β) από επαγγελματικούς αντιπροσώπους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα που τηρεί, γι' αυτόν το σκοπό, ο Οργανισμός.

Οι αντιπρόσωποι που παρίστανται ενώπιον του Οργανισμού, καταθέτουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στον Οργανισμό υπογεγραμμένο πληρεξούσιο το οποίο προστίθεται στον φάκελο.»·

"

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού δύναται να χορηγήσει απαλλαγή από:

   α) την παράγραφο 2 στοιχείο γ) δεύτερη φράση, αν ο καταθέτης αποδείξει ότι έχει αποκτήσει το απαιτούμενο προσόν με άλλο τρόπο·
   β) τις απαιτήσεις της παραγράφου 2α σε περίπτωση επαγγελματιών με υψηλά προσόντα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 2β) και 2γ).»·

"

γ)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή ενός προσώπου από τον κατάλογο των επαγγελματικών αντιπροσώπων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93α (ιστ).»· [Τροπολογία 66]

"

80)  Στον τίτλο IX, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:"

«ΤΜΗΜΑ 5

Ανάθεση εξουσιών

Άρθρο 93α

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι οποίες καθορίζουν:

   α) τις απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 75·
   β) τις λεπτομέρειες της προφορικής διαδικασίας και των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στα άρθρα 77 και 78·
   γ) τις λεπτομέρειες της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 79·
   δ) τη διαδικασία για την διαπίστωση απώλειας δικαιωμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 79α·
   ε) τους κανόνες για τα μέσα ανακοινώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων ανακοινώσεων του άρθρου 79β, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τους διαδίκους ενώπιον του Οργανισμού και τα έντυπα που διατίθενται από τον Οργανισμό·
   στ) τους κανόνες που διέπουν τον υπολογισμό και τη διάρκεια των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 79γ παράγραφος 1·
   ζ) τη διαδικασία για τη διόρθωση των γλωσσικών ή ορθογραφικών σφαλμάτων και των πρόδηλων παραλείψεων στις αποφάσεις του Οργανισμού και των τεχνικών σφαλμάτων που οφείλονται στον Οργανισμό κατά την καταχώρηση του εμπορικού σήματος ή κατά τη δημοσίευση της καταχώρισης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 79δ·
   η) τη διαδικασία για ανάκληση απόφασης ή για ακύρωση εγγραφής στο μητρώο κατά το άρθρο 80, παράγραφος 1)·
   θ) τις λεπτομέρειες της διακοπής και επανάληψης της διαδικασίας ενώπιον του Οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82α·
   ι) τις διαδικασίες για την κατανομή και τον προσδιορισμό των εξόδων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 85 παράγραφος 1· [Τροπολογία 67]
   ια) τα στοιχεία που αναφέρονται θα καταγραφούν στο μητρώο όπως αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 1· [Τροπολογία 68]
   ιβ) τη διαδικασία για τον έλεγχο των φακέλων που προβλέπεται στο άρθρο 88, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων του φακέλου που εξαιρούνται από τον έλεγχο, και των λεπτομερειών που αφορούν την τήρηση των αρχείων του Οργανισμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 5)· [Τροπολογία 69]
   ιγ) τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης των στοιχείων και των εγγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο α) στο Δελτίο Ευρωπαϊκών Ενωσιακών Εμπορικών Σημάτων, καθώς και το είδος των πληροφοριών, και τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να δημοσιεύονται τα εν λόγω στοιχεία και εγγραφές·
   ιδ) τη συχνότητα, τη μορφή και τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να γίνονται οι εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας του Οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο β)·
   ιε) τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής πληροφοριών και των ανακοινώσεων μεταξύ του Οργανισμού και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και του ελέγχου των φακέλων από ή μέσω δικαστηρίων ή αρχών των κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 90·
   ιστ) τις παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εκπροσώπησης ενώπιον του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 2, τους όρους υπό τους οποίους διορίζεται κοινός αντιπρόσωπος σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 4, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπάλληλοι που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 και οι εγκεκριμένοι πληρεξούσιοι που αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 πρέπει να υποβάλουν στον Οργανισμό υπογεγραμμένη άδεια προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβουν την εκπροσώπηση, το περιεχόμενο της εν λόγω άδειας, και τις προϋποθέσεις διαγραφής προσώπου από τον κατάλογο των εγκεκριμένων πληρεξουσίων που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 5.»· [Τροπολογία 70]

"

81)  Στον τίτλο Χ, ο τίτλος του τμήματος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»·

"

82)  Το άρθρο 94 τροποποιείται ως εξής:

α)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:"

«Εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»·

"

β)  στην παράγραφο 1, οι λέξεις «οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οι κανόνες της Ένωσης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις». η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον παρόντα κανονισμό, στις διαδικασίες που αφορούν τα ενωσιακά σήματα και τις αιτήσεις ενωσιακού σήματος καθώς και στις δίκες που αφορούν τις ταυτόχρονες ή διαδοχικές αγωγές που ασκούνται με βάση ενωσιακά και εθνικά σήματα, εφαρμόζονται οι κανόνες της Ένωσης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.»· [Τροπολογία 71]

"

γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3. Οι αναφορές του παρόντος κανονισμού στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπεγράφη στις 19 Οκτωβρίου 2005.»·

"

83)  Στο άρθρο 96 στοιχείο γ), οι λέξεις «άρθρο 9, παράγραφος 3, δεύτερη φράση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 9β παράγραφος 2»·

84)  Στο άρθρο 99, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Στις αναφερόμενες στο άρθρο 96 στοιχεία α) και γ) αγωγές, η ένσταση της έκπτωσης ή της ακυρότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος που προβάλλεται με άλλο τρόπο πλην της ανταγωγής, είναι παραδεκτή μόνο στο βαθμό που ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι ο δικαιούχος του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος θα μπορούσε να εκπέσει των δικαιωμάτων του λόγω ανεπαρκούς χρήσης κατά το χρόνο της άσκησης της προσφυγής επί παραβάσει.»·

"

85)  Το άρθρο 100 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Το δικαστήριο ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων ενώπιον του οποίου έχει ασκηθεί ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, δεν προχωρεί στην εξέταση της ανταγωγής έως ότου το ενδιαφερόμενο μέρος ή το δικαστήριο ενημερώσουν τον Οργανισμό περί της ημερομηνίας άσκησης της ανταγωγής. Ο Οργανισμός σημειώνει το γεγονός αυτό στο μητρώο. Εάν αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας του Ευρωπαϊκού Ενωσιακού Σήματος εκκρεμεί ενώπιον του Οργανισμού, το δικαστήριο ενημερώνεται σχετικά από τον Οργανισμό και αναστέλλει τη διαδικασία μέχρι την τελική απόφαση για την αίτηση ή την απόσυρση της αίτησης.»·

"

β)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Όταν απόφαση δικαστηρίου ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων επί ανταγωγής έκπτωσης ή ακυρότητας ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, αντίγραφό της διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση στον Οργανισμό, είτε από το δικαστήριο είτε από οιονδήποτε από τους διαδίκους στην εθνική διαδικασία. Ο Οργανισμός ή οιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για τη διαβίβαση αυτή. Ο Οργανισμός καταχωρίζει μνεία της απόφασης στο μητρώο και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με το διατακτικό της.»·

"

86)  Στο άρθρο 102, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Το δικαστήριο ευρωπαϊκών ενωσιακών σημάτων μπορεί επίσης να εφαρμόζει μέτρα ή διαταγές δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου που κρίνει κατάλληλα υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης.»·

"

87)  Το άρθρο 108 απαλείφεται.

88)  Στο Το άρθρο 113, παράγραφος 3, η φράση «καθώς και τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό» αντικαθίσταται από τη φράση «καθώς και τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 114α» το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Ο Οργανισμός ελέγχει αν η μετατροπή που ζητείται πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και ιδίως του άρθρου 112 παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6, και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 114α. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, ο Οργανισμός διαβιβάζει την αίτηση μετατροπής στις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών που αναφέρονται σε αυτήν.»· [Τροπολογία 72]

"

89)  Στο Το άρθρο 114 παράγραφος 2, η φράση «εκτελεστικός κανονισμός» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.»· αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η αίτηση ή το ενωσιακό σήμα, που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 113, δεν μπορεί να υπόκειται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και όσον αφορά τον τύπο, σε προϋποθέσεις διαφορετικές από εκείνες ή επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.»· [Τροπολογία 73]

"

90)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 114α

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 163, οι οποίες προσδιορίζουν τις τυπικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αίτηση για μετατροπή ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, τις λεπτομέρειες της εξέτασής της, καθώς και τις λεπτομέρειες που αφορούν την δημοσίευσή της.»·

"

91)  Στο άρθρο 116, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες ή άλλο προσωπικό που δεν απασχολείται από τον Οργανισμό. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την απόσπαση στον Οργανισμό εθνικών εμπειρογνωμόνων.»·

"

92)  Στο Το άρθρο 117, οι λέξεις «στο Γραφείο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στον Οργανισμό και στο προσωπικό του»· αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Το πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται στον Οργανισμό και στο προσωπικό του.»· [Τροπολογία 74]

"

93)  Το άρθρο 119 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 6 δεύτερο εδάφιο, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η μετάφραση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 144α στοιχείο β).»·

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«8. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει τον τρόπο επικύρωσης της μετάφρασης.»·

"

94)  Στο Το άρθρο 120 παράγραφος 1, η φράση «τον εκτελεστικό κανονισμό» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.»· αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η αίτηση ενωσιακού σήματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 και όλες οι άλλες πληροφορίες η δημοσίευση των οποίων απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό ή από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»· [Τροπολογία 75]

"

95)  Το άρθρο 122 απαλείφεται.

96)  Το άρθρο 123 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 123

Διαφάνεια

1.  Στα έγγραφα που τηρούνται από τον Οργανισμό εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

3.  Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Οργανισμό κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 228 και 263 της Συνθήκης, αντιστοίχως.

4.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό υπόκειται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**).

–––––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).»·

"

97)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 123α

Κανόνες ασφαλείας για την προστασία διαβαθμισμένων και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών

Ο Οργανισμός εφαρμόζει τις αρχές ασφαλείας που περιλαμβάνονται στους κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCI) και ευαίσθητων, μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, που καθορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ, της Επιτροπής*. Η εφαρμογή των αρχών ασφαλείας καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις περί ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τέτοιων πληροφοριών.

–––––––––––––––––––––––

* Απόφαση 2001/844/ΕΚ,ΕΚΑΧ,Ευρατόμ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της (ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1).»·

"

98)  Στον τίτλο ΧΙΙ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:"

«ΤΜΗΜΑ 1α

Καθήκοντα του οργανισμού και συνεργασία για την προαγωγή της σύγκλισης

Άρθρο 123β

Καθήκοντα του Οργανισμού

1.  Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

   α) διαχείριση και προώθηση του συστήματος ευρωπαϊκών ενωσιακών εμπορικών σημάτων που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό·
   β) διαχείριση και προώθηση του συστήματος ευρωπαϊκών σχεδίων και υποδειγμάτων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου*·
   γ) την προώθηση της σύγκλισης των πρακτικών και εργαλείων στους τομείς των σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου πνευματικής ιδιοκτησίας του Benelux·
   δ) τα καθήκοντα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 386/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**·
   δα) τα καθήκοντα που του ανατίθενται βάσει της οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***. [Τροπολογία 76]

2.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται με θεσμικά όργανα, αρχές, φορείς, γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε σχέση με τα καθήκοντα που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

3.  Ο Οργανισμός μπορεί να παρέχει εθελοντικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την παροχή βοηθείας σε μέρη με στόχο την επίτευξη φιλικού διακανονισμού. [Τροπολογία 77]

Άρθρο 123γ

Συνεργασία για την προώθηση της σύγκλισης πρακτικών και εργαλείων

1.  Ο Οργανισμός και τα κεντρικά γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, καθώς και του γραφείου πνευματικής ιδιοκτησίας του Benelux συνεργάζονται μεταξύ τους για την προώθηση της σύγκλισης των πρακτικών και εργαλείων στον τομέα των σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων.

Η εν λόγω συνεργασία καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους εξής τομείς δραστηριοτήτων: [Τροπολογία 78]

   α) ανάπτυξη κοινών προτύπων εξέτασης·
   β) δημιουργία κοινών ή συνδεδεμένων βάσεων δεδομένων και διαδικτυακών πυλών για πανενωσιακή διαβούλευση, διερεύνηση και ταξινόμηση·
   γ) συνεχής παροχή και ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της τροφοδότησης των βάσεων δεδομένων και των πυλών που αναφέρονται στο στοιχείο β)·
   δ) θέσπιση κοινών προτύπων και πρακτικών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ διαδικασιών και συστημάτων σε ολόκληρη την Ένωση και ενίσχυση της συνοχής, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους·
   ε) ανταλλαγή πληροφοριών για τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας υποστήριξης στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και τα κέντρα πληροφόρησης·
   στ) ανταλλαγή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και βοήθεια σε σχέση με τους τομείς που καθορίζονται στα σημεία α) έως ε).

2.  Ο Οργανισμός ορίζει, καταρτίζει και συντονίζει κοινά σχέδια ενωσιακού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση και τα κράτη μέλη όσον αφορά τους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ο ορισμός των σχεδίων περιλαμβάνει καθορίζει τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες κάθε συμμετέχοντος γραφείου βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών και του γραφείου πνευματικής ιδιοκτησίας του Benelux. Σε κάθε φάση των κοινών σχεδίων, ο Οργανισμός διαβουλεύεται με εκπροσώπους των χρηστών. [Τροπολογία 79]

3.  Τα γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, καθώς και το γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας του Benelux, συμμετέχουν αποτελεσματικά στα κοινά σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, με στόχο να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη, η λειτουργία, η διαλειτουργικότητα, και η επικαιροποίησή τους.

Ωστόσο, εάν τα σχέδια αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μέσων τα οποία, κατά την άποψη κράτους μέλους που διατυπώνεται με τεκμηριωμένη απόφαση, είναι ισότιμα με ήδη υφιστάμενα στο οικείο κράτος μέλος μέσα, η συμμετοχή στο σχέδιο συνεργασίας δεν καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του αποτελέσματος στο εν λόγω κράτος μέλος. [Τροπολογία 80]

4.  Ο Οργανισμός παρέχει οικονομική στήριξη στα κοινά σχέδια ενωσιακού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση και τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εφόσον αυτό απαιτείται για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή των γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, και του γραφείου πνευματικής ιδιοκτησίας του Benelux σε σχέδια κατά την έννοια της παραγράφου 3. Η οικονομική στήριξη μπορεί να λάβει τη μορφή επιχορήγησης. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 10% 20% του ετήσιου εισοδήματος του Οργανισμού και καλύπτει το ελάχιστο ποσό για κάθε κράτος μέλος, για σκοπούς που συνδέονται στενά με τη συμμετοχή σε κοινά σχέδια. Οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων είναι τα γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών και το γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας του Benelux. Οι επιχορηγήσεις είναι δυνατόν να δοθούν χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τον Οργανισμό και με βάση τις αρχές των διαδικασιών περί επιχορηγήσεων που περιλαμβάνει ο δημοσιονομικός κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής*****. [Τροπολογία 81]

––––––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΕΕ L 3 της 5.1.2002, σ. 1).

** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 386/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2012, σχετικά με την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) καθηκόντων συναφών με την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (ΕΕ L 129 της 16.5.2012, σ. 1).

*** Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (EE L 299 της 27.10.2012, σ. 5)

**** Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

***** Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).»·

"

99)  Στον τίτλο ΧΙΙ, τα τμήματα 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ΤΜΗΜΑ 2

Διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 124

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1.  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην επιτροπή προϋπολογισμού στο τμήμα 5, το διοικητικό συμβούλιο έχει τις κατωτέρω καθοριζόμενες αρμοδιότητες:

   α) με βάση το σχέδιο που υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 4 στοιχείο γ), το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το επόμενο έτος, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, και διαβιβάζει το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·
   β) με βάση το σχέδιο που υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 4 στοιχείο δ), και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής του Οργανισμού για τη διεθνή συνεργασία, μετά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του εκτελεστικού διευθυντή και της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και διαβιβάζει το εγκεκριμένο πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·
   γ) με βάση το σχέδιο που υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 4 στοιχείο στ), το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση και διαβιβάζει την εγκεκριμένη ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο·
   δ) με βάση το σχέδιο που υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 4 στοιχείο ζ), το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το πολυετές πρόγραμμα πολιτικής προσωπικού·
   ε) το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες για την αποφυγή και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στον Οργανισμό·
   στ) σύμφωνα με την παράγραφο 2, το διοικητικό συμβούλιο ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, τις αρμοδιότητες που ανατίθενται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, και από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων προσλήψεως αρχή («αρμοδιότητες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»)· [Τροπολογία 83]
   ζ) το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κατάλληλους εκτελεστικούς κανόνες του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·
   η) το διοικητικό συμβούλιο διορίζει και μπορεί να απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους στον Οργανισμό τον εκτελεστικό διευθυντή και τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή ή τους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές, σύμφωνα με το άρθρο 129, και διορίζει τον πρόεδρο των τμημάτων προσφυγών, τους προέδρους και τα μέλη κάθε τμήματος προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 136·
   θ) το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει κατάλληλη συνέχεια στα πορίσματα και τις συστάσεις που απορρέουν από τις εκθέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού λογιστικού ελέγχου και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 165α, καθώς και από έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·
   θα) το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει και επεξεργάζεται κοινά σχέδια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση και τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 123γ· [Τροπολογία 82]
   ι) ζητείται η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου πριν από την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν την εξέταση από τον Οργανισμό, καθώς και στις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·
   ια) το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διατυπώνει γνώμες και αιτήματα για πληροφορίες, που απευθύνονται στον εκτελεστικό διευθυντή και την Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και το άρθρο 142 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία αναθέτει στον εκτελεστικό διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που ανήκουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω τις αρμοδιότητές του.

Όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με την έκδοση απόφασης, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον εκτελεστικό διευθυντή των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και των αρμοδιοτήτων που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του εκτελεστικού διευθυντή. [Τροπολογία 84]

Άρθρο 125

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους, και από δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής και έναν αντιπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και από τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. [Τροπολογία 85]

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να επικουρούνται από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του εσωτερικού κανονισμού του.

3.  Η διάρκεια της θητείας είναι τετραετής και δύναται να ανανεωθεί.

Άρθρο 126

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει, μεταξύ των μελών του, πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά αυτοδικαίως τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος.

2.  Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι τετραετής και δύναται να ανανεωθεί. Η θητεία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. Ωστόσο, εάν απολέσουν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ανά πάσα στιγμή της θητείας τους, η θητεία τους επίσης λήγει αυτομάτως κατά την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 127

Συνεδριάσεις

1.  Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προέδρου του.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις, εκτός αν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει άλλως.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση άπαξ του έτους δύο φορές ετησίως. Συνέρχεται επίσης με πρωτοβουλία του προέδρου του ή μετά από αίτημα της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του ενός τρίτου των κρατών μελών. [Τροπολογία 87]

4.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Ωστόσο, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του για τις αποφάσεις που είναι αρμόδιο να λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 124 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), του άρθρου 126 παράγραφος 1 και του άρθρου 129 παράγραφοι 2 και 4 παράγραφοι 2 και 3. Και στις δύο περιπτώσεις, κάθε μέλος διαθέτει μόνον μία ψήφο. [Τροπολογία 88]

6.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του.

7.  Η γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου εξασφαλίζεται από τον Οργανισμό.

ΤΜΗΜΑ 2α

Εκτελεστική επιτροπή

Άρθρο 127α

Συγκρότηση

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκροτήσει εκτελεστική επιτροπή.

Άρθρο 127β

Αρμοδιότητες και οργάνωση

1.  Η εκτελεστική επιτροπή επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο.

2.  Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) να προετοιμάζει αποφάσεις προς έκδοση από το διοικητικό συμβούλιο,
   β) να διασφαλίζει, σε συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο, κατάλληλη συνέχεια στα πορίσματα και τις συστάσεις που απορρέουν από τις εκθέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού λογιστικού ελέγχου και τις αξιολογήσεις, καθώς και από έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),
   γ) με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του εκτελεστικού διευθυντή, όπως ορίζονται στο άρθρο 128, να επικουρεί και να συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή κατά την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, με σκοπό να ενισχυθεί η εποπτεία της διοικητικής διαχείρισης.

3.  Όταν είναι αναγκαίο λόγω έκτακτης ανάγκης, η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να λαμβάνει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως σε ζητήματα διοικητικής διαχείρισης, περιλαμβανομένης της αναστολής της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή .

4.  Η εκτελεστική επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο και από άλλα τρία μέλη που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, μεταξύ των μελών του. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

5.  Η διάρκεια της θητείας των μελών της εκτελεστικής επιτροπής είναι τετραετής. Η διάρκεια της θητείας των μελών της εκτελεστικής επιτροπής λήγει όταν παύουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

6.  Η εκτελεστική επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Συνέρχεται επίσης με πρωτοβουλία του προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος των μελών του.

7.  Η εκτελεστική επιτροπή ακολουθεί τον εσωτερικό κανονισμό που καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. [Τροπολογία 86]

ΤΜΗΜΑ 3

Εκτελεστικός διευθυντής

Άρθρο 128

Αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή

1.  Ο Οργανισμός διοικείται από τον εκτελεστικό διευθυντή. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

2.  Υπό την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής προϋπολογισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή άλλο οργανισμό.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη λειτουργία του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εσωτερικών διοικητικών εντολών και της δημοσίευσης ανακοινώσεων·
   β) εκτελεί τις αποφάσεις που εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο·
   γ) καταρτίζει σχέδιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας, που αναφέρει τους εκτιμώμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για κάθε δραστηριότητα, και το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή·
   δ) καταρτίζει σχέδιο πολυετούς στρατηγικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής του Οργανισμού για τη διεθνή συνεργασία, και το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και ανταλλαγή απόψεων με την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
   ε) εκτελεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και το πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα και υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εκτέλεσή τους·
   στ) καταρτίζει την ετήσια έκθεση επί των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και την υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·
   ζ) καταρτίζει σχέδιο πολυετούς προγράμματος πολιτικής προσωπικού και το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή·
   η) καταρτίζει σχέδιο δράσης για τη συνέχεια που δίδεται στα συμπεράσματα των εκθέσεων εσωτερικού ή εξωτερικού λογιστικού ελέγχου και των αξιολογήσεων, καθώς και των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και υποβάλλει έκθεση προόδου δύο φορές τον χρόνο στην Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο·
   θ) διασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, με την ανάκτηση των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών και, κατά περίπτωση, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων·
   ι) χαράζει στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης και την υποβάλλει στην επιτροπή προϋπολογισμού προς έγκριση·
   ια) για να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του κανονισμού, μπορεί να παραπέμπει στο διευρυμένο τμήμα προσφυγών νομικά ζητήματα, ιδίως όταν τα τμήματα προσφυγών έχουν εκδώσει αποκλίνουσες αποφάσεις επί του ζητήματος·
   ιβ) καταρτίζει κατάσταση των προβλεπομένων εσόδων και εξόδων του Οργανισμού και εκτελεί τον προϋπολογισμό του·
   ιβα) υπό την επιφύλαξη των άρθρων 125 και 136, ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, τις αρμοδιότητες που ανατίθενται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, και από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων προσλήψεως αρχή («αρμοδιότητες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»)· [Τροπολογία 91]
   ιγ) ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με το προσωπικό, δυνάμει του άρθρου 124 παράγραφος 1 στοιχείο στ)· [Τροπολογία 89]
   ιγα) μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, των κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τυχόν άλλων κανόνων που εφαρμόζονται επί των ενωσιακών σημάτων μετά από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο και, στην περίπτωση των τελών και δημοσιονομικών διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, με την Επιτροπή Προϋπολογισμού· [Τροπολογία 90]
   ιδ) ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 3, του άρθρου 29 παράγραφος 5, του άρθρου 30 παράγραφος 2, του άρθρου 45 παράγραφος 3, του άρθρου 75 παράγραφος 2, του άρθρου 78 παράγραφος 5, των άρθρων 79, 79β, 79γ, του άρθρου 87 παράγραφος 3, των άρθρων 88, 89, του άρθρου 93 παράγραφος 4, του άρθρου 119 παράγραφος 8 και του άρθρου 144, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού·
   ιε) μπορεί να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται από έναν ή περισσότερους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκτελεστικού διευθυντή, τον αντικαθιστούν ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής ή ένας από τους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 129

Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή, απαλλαγή από τα καθήκοντά του και παράταση της θητείας του

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται ως έκτακτος υπάλληλος του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων που προτείνεται από την μια επιτροπή προεπιλογής του διοικητικού συμβουλίου η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής και τη δημοσίευση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πριν από τον διορισμό του, ο επιλεγμένος από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. Για τους σκοπούς της σύναψης της σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφού η Επιτροπή εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης μετά από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος αυτής της περιόδου, η Επιτροπή το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί αξιολόγηση, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του Οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή άπαξ για μέγιστη περίοδο πέντε ετών. Κατά τη λήψη της απόφασής του για την παράταση της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για τις επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του Οργανισμού.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 αξιολόγηση, δύναται να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

5.  Εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει ανανεωθεί δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε άλλη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

6.  Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής ή οι αναπληρωτές εκτελεστικοί διευθυντές διορίζονται ή απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, μετά από διαβούλευση με τον εκτελεστικό διευθυντή ή, ανάλογα με την περίπτωση, με τον επιλεγέντα εκτελεστικό διευθυντή. Η θητεία του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Μπορεί να παραταθεί άπαξ για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 παράγραφο 3, μετά από διαβούλευση με τον εκτελεστικό διευθυντή.»· [Τροπολογία 92]

"

100)  Το άρθρο 130 τροποποιείται ως εξής:

α)  Το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) το τμήμα που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση του μητρώου·»·

"

β)  Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«στ) οποιαδήποτε άλλη μονάδα ή πρόσωπο που ορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή για τον σκοπό αυτόν.»·

"

101)  Στο άρθρο 132 παράγραφος 2, η τρίτη περίοδος αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:"

«Σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 144α στοιχείο γ), οι αποφάσεις λαμβάνονται από μονομελή τμήματα.»·

"

102)  Το άρθρο 133 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 133

Τμήμα επιφορτισμένο με την τήρηση του μητρώου

1.  Το τμήμα που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση του μητρώου είναι αρμόδιο για τη λήψη κάθε απόφασης σχετικά με τις εγγραφές στο μητρώο.

2.  Είναι επίσης αρμόδιο για την τήρηση του πίνακα των εγκεκριμένων πληρεξουσίων που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2.

3.  Οι αποφάσεις του τμήματος λαμβάνονται σε μονομελή σύνθεση.»·

"

103)  Το άρθρο 134 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Το τμήμα ακύρωσης είναι αρμόδιο για τη λήψη κάθε απόφασης σχετικά με:

   α) αιτήσεις έκπτωσης ή ακυρότητας ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος·
   β) αιτήσεις εκχώρησης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18.»·

"

β)  στην παράγραφο 2, η τρίτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 144α στοιχείο γ), οι αποφάσεις λαμβάνονται από μονομελή τμήματα.»·

"

104)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 134α

Γενικές αρμοδιότητες

Οι αποφάσεις που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εξεταστή, τμήματος ανακοπών, τμήματος ακύρωσης ή του τμήματος που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση του μητρώου, λαμβάνονται από υπάλληλο ή από μονάδα που ορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή για τον σκοπό αυτό.»·

"

105)  Το άρθρο 135 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα τμήματα προσφυγών είναι αρμόδια να αποφαίνονται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 131 έως 134α.»·

"

β)  στην παράγραφο 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) από το όργανο των τμημάτων προσφυγών που αναφέρεται στο άρθρο 136 παράγραφος 4 στοιχείο α)· ή»·

"

γ)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Το διευρυμένο τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για την έκδοση αιτιολογημένων γνωμών επί νομικών ζητημάτων που του παραπέμπονται από τον εκτελεστικό διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 4 στοιχείο ια).»·

"

δ)  στην παράγραφο 5, η τελευταία περίοδος απαλείφεται·

106)  Το άρθρο 136 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 136

Ανεξαρτησία των μελών των τμημάτων προσφυγών

1.  Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών και οι πρόεδροι κάθε τμήματος προσφυγών διορίζονται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 129 διαδικασία διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή, για μια πενταετία. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν απαλλάσσονται των καθηκόντων τους, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτηση του οργάνου που τους έχει διορίσει, εκδώσει σχετική απόφαση.

2.  Η θητεία του προέδρου των τμημάτων προσφυγών δύναται να ανανεωθεί μόνον άπαξ για μία επιπλέον πενταετία ή έως την ηλικία συνταξιοδότησης, εφόσον αυτή συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της νέας θητείας, μετά από θετική αξιολόγηση των επιδόσεων του προέδρου από το διοικητικό συμβούλιο.

3.  Η θητεία των προέδρων των επιμέρους τμημάτων προσφυγών δύναται να ανανεωθεί για πρόσθετες πενταετείς περιόδους ή έως την ηλικία συνταξιοδότησης, εφόσον αυτή συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της νέας θητείας, μετά από θετική αξιολόγηση των επιδόσεών τους από το διοικητικό συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκής γνώμης από μέρους του προέδρου των τμημάτων προσφυγών.

4.  Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών διαθέτει τις ακόλουθες διοικητικές και οργανωτικές αρμοδιότητες:

   α) προεδρεύει του οργάνου των τμημάτων προσφυγών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη θέσπιση των κανόνων και την οργάνωση των εργασιών των τμημάτων·
   β) διασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του εν λόγω οργάνου·
   γ) αναθέτει υποθέσεις σε ένα τμήμα βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που καθορίζονται από το όργανο των τμημάτων προσφυγών·
   δ) διαβιβάζει στον εκτελεστικό διευθυντή τις απαιτήσεις δαπανών των τμημάτων, προκειμένου να συνταχθεί η κατάσταση προβλέψεων δαπανών.

Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών προεδρεύει του διευρυμένου τμήματος.

5.  Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών διορίζονται για πενταετή περίοδο από το διοικητικό συμβούλιο. Η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί για πρόσθετες πενταετείς περιόδους ή έως την ηλικία συνταξιοδότησης, εφόσον αυτή συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της νέας θητείας, μετά από θετική αξιολόγηση των επιδόσεών τους από το διοικητικό συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκής γνώμης από μέρους του προέδρου των τμημάτων προσφυγών.

6.  Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών δεν απαλλάσσονται των καθηκόντων τους, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδώσει σχετική απόφαση, κατόπιν προσφυγής από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο ενεργεί κατόπιν προτάσεως του προέδρου του τμήματος προσφυγών, και αφού εκφέρει γνώμη ο πρόεδρος του τμήματος στο οποίο ανήκει το μέλος.

7.  Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών και οι πρόεδροι και τα μέλη κάθε τμήματος προσφυγών είναι ανεξάρτητοι. Κατά τη λήψη των αποφάσεών τους δεν δεσμεύονται από οδηγίες.

8.  Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τμήμα με διευρυμένη σύνθεση, σχετικά με προσφυγές ή γνωμοδοτήσεις επί νομικών ζητημάτων που του παραπέμπονται από τον εκτελεστικό διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 135, είναι δεσμευτικές για τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων του Οργανισμού, που αναφέρονται στο άρθρο 130.

9.  Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών και οι πρόεδροι και τα μέλη κάθε τμήματος προσφυγών δεν είναι εξεταστές ούτε μέλη των τμημάτων ανακοπών, του τμήματος που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση του μητρώου ή των τμημάτων ακύρωσης.

Άρθρο 136α

Κέντρο διαμεσολάβησης και διαιτησίας

1.  Ο Οργανισμός μπορεί να συστήσει ένα κέντρο διαμεσολάβησης και διαιτησίας, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα όργανα λήψης αποφάσεων του άρθρου 130. Το κέντρο εδρεύει στα κτίρια του Οργανισμού.

2.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιεί σε οικειοθελή βάση τις υπηρεσίες του κέντρου, προκειμένου να επιλύονται, με κοινή συμφωνία, οι διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας ... .

3.  Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να κινήσει με δική του πρωτοβουλία μια διαδικασία διαιτησίας, προκειμένου να παράσχει στα μέρη τη δυνατότητα να επιτύχουν μία αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.

4.  Το κέντρο διευθύνει ένας διευθυντής που είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα του κέντρου.

5.  Τον διευθυντή ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

6.  Το κέντρο θεσπίζει κανονισμό που διέπει τις διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας καθώς και κανόνες που διέπουν τις εργασίες του. Ο κανονισμός που διέπει τις διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις εργασίες του κέντρου επικυρώνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

7.  Το κέντρο καταρτίζει μητρώο των διαμεσολαβητών και διαιτητών που βοηθούν τα μέρη να επιλύσουν τις διαφορές τους. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να απολαύουν ανεξαρτησίας και να διαθέτουν σχετικές δεξιότητες και πείρα. Το μητρώο πρέπει να εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

8.  Οι εξεταστές και τα μέλη της Υπηρεσίας του Ιδρύματος ή των Τμημάτων Προσφυγών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαμεσολάβηση ή διαιτησία που αφορά περίπτωση όπου οι ανωτέρω:

   α) είχαν οποιαδήποτε προηγούμενη ανάμειξη στις υπό διαμεσολάβηση ή διαιτησία διαδικασίες·
   β) έχουν οποιοδήποτε προσωπικό συμφέρον· ή
   γ) είχαν προηγουμένως εμπλακεί ως εκπρόσωποι ενός εκ των διαδίκων.

9.  Οποιοδήποτε πρόσωπο κληθεί να αποφανθεί ως μέλος ομάδας διαιτησίας ή διαμεσολάβησης δεν πρέπει να έχει εμπλακεί προηγούμενα στην ανακοπή, ακύρωση ή προσφυγή που απετέλεσε την αιτία της διαμεσολάβησης ή της διαιτησίας.»· [Τροπολογία 93]

"

107)  Το άρθρο 138 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 138

Επιτροπή προϋπολογισμού

1.  Η επιτροπή προϋπολογισμού ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με το παρόν τμήμα.

2.  Για την επιτροπή προϋπολογισμού ισχύουν, κατ’ αναλογία, τα άρθρα 125, 126 και το άρθρο 127 παράγραφοι 1 έως 4, 6 και 7.

3.  Η επιτροπή προϋπολογισμού λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Ωστόσο, για αποφάσεις τις οποίες η επιτροπή προϋπολογισμού είναι αρμόδια να λάβει δυνάμει του άρθρου 140 παράγραφος 3 και του άρθρου 143, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της. Και στις δύο περιπτώσεις, κάθε μέλος διαθέτει μόνον μία ψήφο.»·

"

108)  Στο άρθρο 139, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«4. Ο Οργανισμός συντάσσει ανά εξάμηνο έκθεση απευθυνόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με την οικονομική του κατάσταση. Με βάση την εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή προβαίνει σε εξέταση της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού. [Τροπολογία 94]

4α.  Ο Οργανισμός διατηρεί αποθεματικό ταμείο το οποίο καλύπτει ένα έτος των λειτουργικών του δαπανών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των εργασιών του.»· [Τροπολογία 95]

"

109)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 141α

Καταπολέμηση της απάτης

1.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της απάτης, της δωροδοκίας και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, ο Οργανισμός προσχωρεί στη Διοργανική Συμφωνία, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και θεσπίζει τις κατάλληλες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλους τους υπαλλήλους του Οργανισμού, με βάση το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα της εν λόγω συμφωνίας.

2.  Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαθέτει ελεγκτική εξουσία, βάσει δικαιολογητικών και επιτόπιου ελέγχου, έναντι όλων των δικαιούχων επιχορηγήσεων, εργολάβων και υπεργολάβων που έχουν λάβει μέσω του Οργανισμού κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου**, με σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, δωροδοκία ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με επιχορήγηση ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από τον Οργανισμό.

4.  Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης του Οργανισμού περιλαμβάνουν διατάξεις που εξουσιοδοτούν ρητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν τέτοιους ελέγχους και έρευνες, αναλόγως των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

5.  Η επιτροπή προϋπολογισμού υιοθετεί στρατηγική καταπολέμησης της απάτης, η οποία είναι ανάλογη των κινδύνων απάτης, έχοντας υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους των μέτρων προς εφαρμογή.

________________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1).

** Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).».

"

110)  Το άρθρο 144 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 144

Τέλη

1.  Εκτός από τα τέλη τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το άρθρο 41 παράγραφος 3, το άρθρο 44 παράγραφος 4, το άρθρο 47 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 49 παράγραφος 4, το άρθρο 56 παράγραφος 2, το άρθρο 60, το άρθρο 81 παράγραφος 3, το άρθρο 82 παράγραφος 1, το άρθρο 113 παράγραφος 1 και το άρθρο 147 παράγραφος 5, τέλη καταβάλλονται και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού καταχώρισης·
   β) καταχώριση άδειας χρήσης ή άλλου δικαιώματος επί ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος·
   γ) καταχώριση άδειας χρήσης ή άλλου δικαιώματος επί αιτήσεως ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος·
   δ) διαγραφή της καταχώρισης άδειας χρήσης ή άλλου δικαιώματος·
   ε) τροποποίηση καταχωρισμένου ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος·
   στ) έκδοση αποσπάσματος από το μητρώο·
   ζ) έρευνα φακέλου από το κοινό·
   η) έκδοση αντιγράφων των εγγράφων φακέλου·
   θ) έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου της αίτησης·
   ι) γνωστοποίηση πληροφοριών που περιέχει ο φάκελος·
   ια) επανεξέταση του επιστρεπτέου ποσού εξόδων διαδικασίας.

2.  Το ύψος των τελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζεται σε επίπεδο με το οποίο στα επίπεδα που ορίζονται στο παράρτημα -Ι, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σχετικά έσοδα επαρκούν κατ’ αρχήν για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του Οργανισμού και παράλληλα αποφεύγεται η συσσώρευση σημαντικών πλεονασμάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 139 παράγραφος 4, η Επιτροπή επανεξετάζει το ύψος των τελών, σε περίπτωση επανειλημμένης εμφάνισης σημαντικού πλεονάσματος. Εάν η επανεξέταση δεν καταλήγει σε μείωση ή μεταβολή του ύψους των τελών που να έχει ως αποτέλεσμα την αποτροπή της περαιτέρω συσσώρευσης σημαντικού πλεονάσματος, το συσσωρευθέν, μετά την επανεξέταση, πλεόνασμα μεταφέρεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 96]

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει το καταβλητέο ποσό για κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχεται από τον Οργανισμό, πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και για τα δημοσιεύματα που εκδίδονται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 144α στοιχείο δ). Το ύψος της χρέωσης δεν υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη του κόστους της εκάστοτε υπηρεσίας την οποία παρέχει ο Οργανισμός.

4.  Σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 144α στοιχείο δ), ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

   α) να καθορίζει ποιες συγκεκριμένες μέθοδοι πληρωμής μπορούν να χρησιμοποιούνται, πέραν των καθοριζόμενων σύμφωνα με το άρθρο 144α στοιχείο δ), ιδίως μέσω καταθέσεων σε λογαριασμούς όψεως τους οποίους τηρεί ο Οργανισμός·
   β) να καθορίζει τα ποσά κάτω από τα οποία δεν επιστρέφονται τα υπέρ το δέον εισπραχθέντα ποσά για την κάλυψη τέλους ή επιβάρυνσης·
   γ) να αποφασίζει τη μη διενέργεια πράξεων αναγκαστικής ανάκτησης οφειλόμενου ποσού, όταν το εισπρακτέο ποσό είναι ελάχιστο ή όταν η είσπραξή του είναι πολύ αβέβαιη.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να γίνει χρήση των μεθόδων πληρωμής που αναφέρονται στο στοιχείο α), ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έχουν καταβληθεί στον Οργανισμό οι σχετικές πληρωμές.»·

"

111)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:"

«ΤΜΗΜΑ 6

Εξουσιοδότηση

Άρθρο 114α

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι οποίες καθορίζουν:

   α) τα ειδικά κριτήρια χρήσης των γλωσσών που αναφέρονται στο άρθρο 119·
   β) τις περιπτώσεις στις οποίες οι αποφάσεις ανακοπής και ακύρωσης λαμβάνονται από μονομελή τμήματα, βάσει του άρθρου 132 παράγραφος 2 και του άρθρου 134 παράγραφος 2·
   γ) τις λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση των τμημάτων προσφυγών, όπου συμπεριλαμβάνεται η σύσταση και ο ρόλος του οργάνου των τμημάτων προσφυγών, που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 3 στοιχείο α), η σύνθεση του διευρυμένου τμήματος και οι κανόνες βάσει των οποίων παραπέμπεται σε αυτό μια υπόθεση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 4, και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις από μονομελή τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφοι 2 και 5· [Τροπολογία 97]
   δ) το σύστημα των πληρωτέων προς τον Οργανισμό τελών και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με το άρθρο 144, όπου συμπεριλαμβάνονται το ύψος των τελών, οι μέθοδοι πληρωμής, τα νομίσματα, η προθεσμία καταβολής τελών και επιβαρύνσεων, η ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι καταβλήθηκε η πληρωμή και οι συνέπειες σε περίπτωση μη πληρωμής ή εκπρόθεσμης πληρωμής, όπως και ελλιπούς πληρωμής ή καταβολής υψηλότερου ποσού, οι υπηρεσίες που μπορεί να μην χρεώνονται, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 144 παράγραφοι 3 και 4.»· [Τροπολογία 98]

"

112)  Στο Το άρθρο 145, οι λέξεις «οι εκτελεστικοί κανονισμοί του» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 145

Εφαρμοστέες διατάξεις

Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα τίτλο, ο παρών κανονισμός και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στις αιτήσεις διεθνούς καταχώρισης που έχουν κατατεθεί δυνάμει του πρωτοκόλλου που αφορά τη συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση σημάτων, που εγκρίθηκε στη Μαδρίτη στις 27 Ιουνίου 1989 (στο εξής «διεθνείς αιτήσεις» και «πρωτόκολλο της Μαδρίτης», αντίστοιχα) και βασίζονται σε αίτηση ενωσιακού σήματος ή σε ενωσιακό σήμα, καθώς και στην καταχώριση σημάτων στο διεθνές μητρώο που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (στο εξής «διεθνής καταχώριση» και «Διεθνές Γραφείο», αντίστοιχα), η προστασία των οποίων επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»· [Τροπολογία 99]

"

113)  Στο άρθρο 147, οι παράγραφοι 4, 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Η κατάθεση διεθνούς αίτησης συνεπάγεται την καταβολή τέλους στον Οργανισμό. Στην περίπτωση που η διεθνής καταχώριση βασίζεται σε ευρωπαϊκό ενωσιακό σήμα, εφόσον αυτό καταχωρισθεί, το τέλος οφείλεται κατά την ημερομηνία καταχώρισης του ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος. Η αίτηση θεωρείται ότι δεν κατατέθηκε εφόσον δεν έχει καταβληθεί το τέλος.

5.  Η διεθνής αίτηση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 161α στοιχείο α).

6.  Ο Οργανισμός εξετάζει κατά πόσον η διεθνής αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 146 και στις παραγράφους 1, 3 και 5 του παρόντος άρθρου.

7.  Ο Οργανισμός διαβιβάζει τη διεθνή αίτηση στο Διεθνές Γραφείο το ταχύτερο δυνατόν.»· [Τροπολογία 100]

"

114)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 148α

Κοινοποίηση της ακυρότητας της βασικής αίτησης ή της καταχώρισης

Εντός Κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης, ο Οργανισμός κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο τα πραγματικά περιστατικά και τις αποφάσεις που επηρεάζουν κάθε πραγματικό περιστατικό και απόφαση που επηρεάζει την ισχύ της αίτησης καταχώρισης ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος ή την καταχώριση ευρωπαϊκού ενωσιακού σήματος επί του οποίου βασίστηκε η διεθνής καταχώριση.»· [Τροπολογία 101]

"

115)  Στο άρθρο 149, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:"

«Η αίτηση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 161α στοιχείο γ).»· [Τροπολογία 102]

"

116)  Στο άρθρο 154, η παράγραφος 4 απαλείφεται·

117)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 154α

Συλλογικά σήματα και σήματα πιστοποίησης

Όταν μια διεθνής καταχώριση βασίζεται σε βασική αίτηση ή βασική καταχώριση που αφορά συλλογικό σήμα, σήμα πιστοποίησης ή εγγύησης, ο Οργανισμός ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 161α στοιχείο στ) η διεθνής καταχώριση που προσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζεται ως ενωσιακό συλλογικό σήμα. Ο κάτοχος της διεθνούς καταχώρισης υποβάλλει τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση του σήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 67 απευθείας στον Οργανισμό, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Διεθνές Γραφείο κοινοποιεί τη διεθνή καταχώριση στον Οργανισμό.»· [Τροπολογία 103]

"

118)  Το άρθρο 155 απαλείφεται·

119)  Το άρθρο 156 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 2, οι λέξεις «έξι μήνες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έναν μήνα η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η ανακοπή ασκείται εντός προθεσμίας τριών μηνών, η οποία αρχίζει ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 152, παράγραφος 1. Η ανακοπή θεωρείται ασκηθείσα μόνο μετά την καταβολή του τέλους ανακοπής.»· [Τροπολογία 104]

"

β)  η παράγραφος 4 απαλείφεται·

120)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 158α

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης των μεταβιβάσεων

Η εγγραφή στο διεθνές μητρώο αλλαγής στην κυριότητα της διεθνούς καταχώρισης παράγει τα ίδια αποτελέσματα όπως η εγγραφή μεταβίβασης στο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 17.

Άρθρο 158β

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης των αδειών χρήσης και άλλων δικαιωμάτων

Η εγγραφή στο διεθνές μητρώο άδειας χρήσης ή περιορισμού του δικαιώματος του δικαιούχου να διαθέτει τη διεθνή καταχώριση παράγει τα ίδια αποτελέσματα όπως η καταχώριση στο μητρώο άδειας χρήσης, εμπραγμάτου δικαιώματος, αναγκαστικής εκτέλεσης, συμμετοχής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20, 21 και 22, αντιστοίχως.

Άρθρο 158γ

Εξέταση των αιτήσεων για καταχώριση μεταβιβάσεων, αδειών χρήσης ή περιορισμών του δικαιώματος διάθεσης του δικαιούχου

Ο Οργανισμός διαβιβάζει στο Διεθνές Γραφείο αιτήσεις για την καταχώριση αλλαγής στην κυριότητα, άδειας χρήσης ή περιορισμού του δικαιώματος διάθεσης του δικαιούχου, της τροποποίησης ή της διαγραφής άδειας χρήσης ή της άρσης περιορισμού του δικαιώματος διάθεσης του δικαιούχου, τα οποία οι οποίες έχουν κατατεθεί στον Οργανισμό, στις περιπτώσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 161α στοιχείο η).»· [Τροπολογία 105]

"

121)  Το άρθρο 159 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) σε αίτηση επέκτασης της προστασίας μέσα σε ένα κράτος μέλος, το οποίο είναι μέρος του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, εφόσον, κατά την ημερομηνία αίτησης μετατροπής ήταν δυνατό να ζητηθεί η άμεση επέκταση της προστασίας στο οικείο κράτος μέλος βάσει του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης. Εφαρμόζονται τα άρθρα 112, 113 και 114.»·

"

β)  στην παράγραφο 2, οι λέξεις «ή της συμφωνίας της Μαδρίτης» διαγράφονται η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η αίτηση εθνικού σήματος ή η αίτηση επέκτασης της προστασίας σε κράτος μέλος το οποίο είναι μέρος του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης […], η οποία προκύπτει από τη μετατροπή της επέκτασης της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διεθνούς καταχώρισης, ισχύουν, όσον αφορά το εν λόγω κράτος μέλος, από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, ή από την ημερομηνία της επέκτασης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει του άρθρου 3β παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, εφόσον αυτή έγινε μετά τη διεθνή καταχώριση, ή την ημερομηνία προτεραιότητας της εν λόγω καταχώρισης και, ενδεχομένως, της αρχαιότητας σήματος του συγκεκριμένου κράτους, η οποία διεκδικείται σύμφωνα με το άρθρο 153.»· [Τροπολογία 106]

"

122)  Στον τίτλο XIII, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:"

«ΤΜΗΜΑ 5

Ανάθεση εξουσιών

Άρθρο 161α

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι οποίες καθορίζουν:

   α) τις τυπικές προϋποθέσεις διεθνούς αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 147 παράγραφος 5, τη διαδικασία για την εξέταση της διεθνούς αίτησης σύμφωνα με το που αναφέρεται στο άρθρο 147 παράγραφος 6, και τις λεπτομέρειες για τη διαβίβαση της διεθνούς αίτησης στο Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 4· [Τροπολογία 107]
   β) τις λεπτομέρειες της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 148α·
   γ) τις τυπικές προϋποθέσεις αίτησης εδαφικής επέκτασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 149 παράγραφος 2, της διαδικασίας για την εξέταση των προϋποθέσεων αυτών, και τις λεπτομέρειες της διαβίβασης της αίτησης εδαφικής επέκτασης στο Διεθνές Γραφείο· [Τροπολογία 108]
   δ) τη διαδικασία για την κατάθεση διεκδίκησης αρχαιότητας σύμφωνα με το άρθρο 153·
   ε) τις διαδικασίες για την εξέταση των απόλυτων λόγων απαραδέκτου που αναφέρονται στο άρθρο 154, και για την άσκηση και την εξέταση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 156, καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις που πρέπει να απευθύνονται στο Διεθνές Γραφείο·
   στ) τις διαδικασίες σχετικά με τις διεθνείς καταχωρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 154α·
   ζ) τις περιπτώσεις στις οποίες ο Οργανισμός κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο την ακύρωση των αποτελεσμάτων διεθνούς καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 158, και τις πληροφορίες που περιέχει η εν λόγω κοινοποίηση·
   η) τις λεπτομέρειες της διαβίβασης στο Διεθνές Γραφείο των αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 158γ·
   θ) τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η αίτηση μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφος 1·
   ι) τις τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης μετατροπής που αναφέρεται στο άρθρο 161, και τις διαδικασίες για την εν λόγω μετατροπή·
   ια) τις λεπτομέρειες των ανακοινώσεων μεταξύ του Οργανισμού και του Διεθνούς Γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 4, το άρθρο 148α, το άρθρο 153 παράγραφος 2 και το άρθρο 158γ.»· [Τροπολογία 109]

"

123)  Το άρθρο 162 απαλείφεται·

124)  Το άρθρο 163 απαλείφεται·

125)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 163α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 24α, 35α, 45α, 49α, 57α, 65α, 74α, 74ια, 93α, 114α, 144α και 161α ανατίθεται για αόριστη διάρκεια.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 24α, 35α, 45α, 49α, 57α, 65α, 74α, 74ια, 93α, 114α, 144α και 161α τίθεται σε ισχύ μόνον εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις εντός δύο τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»· [Τροπολογία 110]

"

126)  Το άρθρο 164 απαλείφεται·

127)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 165α

Αξιολόγηση και επανεξέταση

1.  Έως το 2019, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αναθέτει την πραγματοποίηση αξιολόγησης σχετικά με την αξιολογεί εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 112]

2.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εξετάζεται το νομικό πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των κεντρικών υπηρεσιών βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, καθώς και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ, με ιδιαίτερη επικέντρωση στον μηχανισμό χρηματοδότησης. Στην αξιολόγηση αυτή εξετάζεται επίσης ο αντίκτυπος, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του Οργανισμού και των πρακτικών εργασίας του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της αποστολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

3.  Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τα συμπεράσματα που συνήγαγε από την έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο. Τα πορίσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

4.  Σε κάθε δεύτερη αξιολόγηση, πραγματοποιείται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από τον Οργανισμό ως προς τους στόχους, την αποστολή και τα καθήκοντά του. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν δικαιολογείται πλέον η διατήρηση του Οργανισμού, όσον αφορά τους καθορισμένους στόχους, την αποστολή και τα καθήκοντά του, μπορεί να προτείνει την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.»·

"

127α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο Παράρτημα:"

«Παράρτημα -I

Ύψος των τελών

Τα τέλη που καταβάλλονται στον Οργανισμό δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 ορίζονται ως εξής:

1.  Βασικό τέλος αίτησης για ατομικό σήμα (άρθρο 26 παράγραφος 2, κανόνας 4 στοιχείο a))

EUR 925

1a.  Τέλος έρευνας για αίτηση για ενωσιακό σήμα (άρθρο 38 παράγραφος 2, κανόνας 4 στοιχείο γ))

Το ποσό των 12 ευρώ επί τον αριθμό κεντρικών υπηρεσιών βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2· το εν λόγω ποσό και οι επακόλουθες αλλαγές δημοσιεύονται από τον Οργανισμό στην Επίσημη Εφημερίδα του Οργανισμού

1β.  Βασικό τέλος ηλεκτρονικής αίτησης για ατομικό σήμα (άρθρο 26 παράγραφος 2, κανόνας 4 στοιχείο α))

EUR 775

1γ.  Βασικό τέλος ηλεκτρονικής αίτησης για ατομικό σήμα, με χρήση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ταξινόμησης (άρθρο 26 παράγραφος 2, κανόνας 4 στοιχείο α))

EUR 725

2.  Τέλος για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών για ατομικό σήμα (άρθρο 26 παράγραφος 2, κανόνας 4 στοιχείο β))

EUR 50

2α.  Τέλος για την τρίτη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών για ατομικό σήμα (άρθρο 26 παράγραφος 2, κανόνας 4 στοιχείο β))

EUR 75

2β.  Τέλος ανά κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της τρίτης για ατομικό σήμα (άρθρο 26 παράγραφος 2, κανόνας 4 στοιχείο β))

EUR 150

3.  Βασικό τέλος αίτησης για συλλογικό σήμα (άρθρο 26 παράγραφος 2 και άρθρο 66 παράγραφος 3, κανόνας 4 στοιχείο α) και κανόνας 42)

EUR 1 000

3α.  Βασικό τέλος ηλεκτρονικής αίτησης για συλλογικό σήμα, με χρήση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ταξινόμησης (άρθρο 26 παράγραφος 2 και άρθρο 66 παράγραφος 3, κανόνας 4 στοιχείο a) και κανόνας 42)

EUR 950

4.  Τέλος για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών για συλλογικό σήμα (άρθρο 26 παράγραφος 2 και άρθρο 66 παράγραφος 3, κανόνας 4 στοιχείο β) και κανόνας 42)

EUR 50

4α.  Τέλος για την τρίτη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών για συλλογικό σήμα (άρθρο 26 παράγραφος 2 και άρθρο 66 παράγραφος 3, κανόνας 4 στοιχείο β) και κανόνας 42)

EUR 75

4β.  Τέλος ανά κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της τρίτης για συλλογικό σήμα (άρθρο 26 παράγραφος 2 και άρθρο 66 παράγραφος 3, κανόνας 4 στοιχείο β) και κανόνας 42)

EUR 150

5.  Τέλος ανακοπής (άρθρο 41 παράγραφος 3)· κανόνας 17 παράγραφος 1)

EUR 350

7.  Βασικό τέλος καταχώρισης ατομικού σήματος (άρθρο 45)

EUR 0

8.  Τέλος ανά κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της τρίτης για ατομικό σήμα (άρθρο 45)

EUR 0

9.  Βασικό τέλος καταχώρισης για συλλογικό σήμα (άρθρο 45 και άρθρο 66 παράγραφος 3)

EUR 0

10.  Τέλος ανά κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της τρίτης για συλλογικό σήμα (άρθρο 45 και άρθρο 64 παράγραφος 3)

EUR 0

11.  Πρόσθετο τέλος για καθυστέρηση καταβολής του τέλους καταχώρισης (σημείο 2 του άρθρου 162 παράγραφος 2)

EUR 0

12.  Βασικό τέλος ανανέωσης ατομικού σήματος (άρθρο 47 παράγραφος 1, κανόνας 30 παράγραφος 2 στοιχείο α))

EUR 1 150

12α.  Βασικό τέλος ηλεκτρονικής ανανέωσης ατομικού σήματος (άρθρο 47 παράγραφος 1, κανόνας 30 παράγραφος 2 στοιχείο α))

EUR 1 000

13.  Τέλος ανανέωσης για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών για ατομικό σήμα (άρθρο 47 παράγραφος 1, κανόνας 30 παράγραφος 2 στοιχείο β))

EUR 100

13α.  Τέλος ανανέωσης για την τρίτη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών για ατομικό σήμα (άρθρο 47 παράγραφος 1, κανόνας 30 παράγραφος 2 στοιχείο β))

EUR 150

13β.  Τέλος ανανέωσης ανά κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της τρίτης για ατομικό σήμα (άρθρο 47 παράγραφος 1, κανόνας 30 παράγραφος 2 στοιχείο β))

EUR 300

14.  Βασικό τέλος ανανέωσης συλλογικού σήματος (άρθρο 47 παράγραφος 1 και άρθρο 66 παράγραφος 3, κανόνας 30 παράγραφος 2 στοιχείο α) και κανόνας 42)

EUR 1 275

15.  Τέλος ανανέωσης για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών για συλλογικό σήμα (άρθρο 47 παράγραφος 1 και άρθρο 66 παράγραφος 3, κανόνας 30 παράγραφος 2 στοιχείο β) και κανόνας 42)

EUR 100

15α.  Τέλος ανανέωσης για την τρίτη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών για συλλογικό σήμα (άρθρο 47 παράγραφος 1 και άρθρο 66 παράγραφος 3, κανόνας 30 παράγραφος 2 στοιχείο β) και κανόνας 42)

EUR 150

15β.  Τέλος ανανέωσης ανά κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της τρίτης για συλλογικό σήμα (άρθρο 47 παράγραφος 1 και άρθρο 66 παράγραφος 3, κανόνας 30 παράγραφος 2 στοιχείο β) και κανόνας 42)

EUR 300

16.  Πρόσθετο τέλος για καθυστέρηση καταβολής του τέλους ανανέωσης ή καθυστερημένη υποβολή αίτησης ανανέωσης (άρθρο 47 παράγραφος 3, κανόνας 30 παράγραφος 2 στοιχείο γ))

25% του τέλους για καθυστέρηση της ανανέωσης, με μέγιστο όριο τα 1.150 ευρώ

17.  Τέλος αίτησης για κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας (άρθρο 56 παράγραφος 2, κανόνας 39 παράγραφος 1)

EUR 700

18.  Τέλος προσφυγής (άρθρο 60, κανόνας 49 παράγραφος 3)

EUR 800

19.  Τέλος αίτησης για την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum) (άρθρο 81 παράγραφος 3)

EUR 200

20.  Τέλος αίτησης για τη μετατροπή αίτησης για ενωσιακό σήμα ή για τη μετατροπή ενωσιακού σήματος (άρθρο 113 παράγραφος 1, επίσης σε συνδυασμό με το άρθρο 159 παράγραφος 1· κανόνας 45 παράγραφος 2, επίσης σε συνδυασμό με τον κανόνα 123 παράγραφος 2)

α)  σε αίτηση εθνικού σήματος

β)  σε αίτηση επέκτασης της προστασίας σε κράτη μέλη δυνάμει της συμφωνίας της Μαδρίτης

EUR 200

21.  Τέλος για συνέχιση της διαδικασίας (άρθρο 82 παράγραφος 1)

EUR 400

22.  Τέλος δήλωσης για διαίρεση καταχωρισμένου ενωσιακού σήματος (άρθρο 49 παράγραφος 4) ή αίτησης ενωσιακού σήματος (άρθρο 44 παράγραφος 4):

EUR 250

23.  Τέλος αίτησης για καταχώριση άδειας χρήσης ή άλλου δικαιώματος επί καταχωρισμένου ενωσιακού σήματος (άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο γ), κανόνας 33 παράγραφος 2) ή αίτησης ενωσιακού σήματος (άρθρο 157 παράγραφος 2 στοιχείο δ), κανόνας 33 παράγραφος 4):

α)  χορήγηση άδειας χρήσης·

β)  μεταβίβαση άδειας χρήσης·

γ)  σύσταση εμπράγματου δικαιώματος·

δ)  μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος·

ε)  αναγκαστική εκτέλεση·

EUR 200 ανά καταχώριση, σε περίπτωση όμως πολλαπλών αιτημάτων υποβαλλόμενων με την ίδια αίτηση ή ταυτόχρονα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 000 ευρώ συνολικά

24.  Τέλος για διαγραφή της καταχώρισης άδειας χρήσης ή άλλου δικαιώματος (άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο ε), κανόνας 35 παράγραφος 3)

EUR 200 ανά διαγραφή, σε περίπτωση όμως πολλαπλών αιτημάτων υποβαλλόμενων με την ίδια αίτηση ή ταυτόχρονα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα EUR 1 000 συνολικά

25.  Τέλος τροποποίησης καταχωρισμένου ενωσιακού σήματος (άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο στ), κανόνας 25 παράγραφος 2)

EUR 200

26.  Τέλος έκδοσης αντιγράφου της αίτησης για ενωσιακό σήμα (άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο ι), κανόνας 89 παράγραφος 5), αντιγράφου του πιστοποιητικού καταχώρισης (άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο β), κανόνας 24 παράγραφος 2) ή αποσπάσματος από το μητρώο (άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), κανόνας 84 παράγραφος 6):

α)  μη επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα·

β)  επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα

EUR 10

EUR 30

27.  Τέλος έρευνας φακέλου από το κοινό (άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο η), κανόνας 89 παράγραφος 1)

EUR 30

28.  Τέλος έκδοσης αντιγράφων των εγγράφων φακέλου (άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο θ), κανόνας 89 παράγραφος 5):

α)  μη επικυρωμένο αντίγραφο·

EUR 10

β)  επικυρωμένο αντίγραφο,

EUR 30

επιπλέον ανά σελίδα, πλέον των δέκα

EUR 1

29.  Τέλος ανακοίνωσης πληροφοριών που περιέχει ο φάκελος (άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο ια), κανόνας 90)

EUR 10

30.  Τέλος επανεξέτασης του επιστρεπτέου ποσού εξόδων διαδικασίας (άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ), κανόνας 94 παράγραφος 4)

EUR 100

31.  Τέλος κατάθεσης διεθνούς αίτησης στον Οργανισμό (άρθρο 147 παράγραφος 5)

EUR 300

[Τροπολογία 111]

Άρθρο 1α

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2868/95 τροποποιείται ως εξής:

   1) Ο κανόνας 4 διαγράφεται·
   2) Στον κανόνα 30, η παράγραφος 2 διαγράφεται. [Τροπολογία 113]

Άρθρο 1β

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2869/95 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα(16). » [Τροπολογία 114]

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [καθορίζεται ημερομηνία 90 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης].

Το άρθρο 1 σημείο 9), σημείο 10) στοιχείο β), σημεία 21), 22), 23), 25), 26), 27), 29), 30), 31), 34), 37), 38), 41), 44), 46), 57), 58), 59), 60), 61), 63), 64), 66), 67), 68), 69), 70), 71), 72), 73), 75), 76), 77), 78), 79), 88), 89), 93), 94), σημείο 99) όσον αφορά το άρθρο 128 παράγραφος 4 στοιχείο ιδ), σημείο 101), σημείο 103) στοιχείο β), σημείο 105) στοιχείο δ), σημεία 112), 113), 114), 115), 117), 120), 123) και 124) εφαρμόζονται από την [καθορίζεται η πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα 18 μήνες μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 78 της 24.3.2009, σ. 1).
(4) Πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 1).
(5) Οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 299 της 8.11.2008, σ. 25).
(6) COM(2008)0465.
(7) ΕΕ C 140 της 29.5.2010, σ. 22.
(8) COM(2011)0287.
(9) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 214.
(10) Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποίηση) (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15).
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με τα πληρωτέα τέλη προς το Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΕΕ L 303 της 15.12.1995, σ. 33).
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1995 περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 303 της 15.12.1995, σ. 1).
(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(15) ΕΕ C 32 της 4.2.2014, σ. 23.
(16) Ο πίνακας αντιστοιχίας θα καταρτιστεί μετά τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας επί του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου