Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0036(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0178/2013

Indgivne tekster :

A7-0178/2013

Forhandlinger :

PV 24/02/2014 - 19
CRE 24/02/2014 - 19

Afstemninger :

PV 25/02/2014 - 5.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0120

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 52k
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg
Indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold ***I
P7_TA(2014)0120A7-0178/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0085),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag hvoraf Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7-0075/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 10. oktober 2012(2),

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder af 4. december 2012,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 3. december 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0178/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 299 af 4.10.2012, s. 128.
(2) EUT C 391 af 18.12.2012, s. 134.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union
P7_TC1-COD(2012)0036

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/42/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik