Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0081(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0377/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0377/2013

Συζήτηση :

PV 24/02/2014 - 21
CRE 24/02/2014 - 21

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2014 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0122

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 616kWORD 341k
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ***I
P7_TA(2014)0122A7-0377/2013
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (αναδιατύπωση) (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0151),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0080/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3,της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 28ης Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού, της 20ής Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0377/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η υπό εξέταση πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1). ΕΕ C 341 της 21.11.2013, σ. 50.
(2) ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 42.
(3) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (αναδιατύπωση)
P7_TC1-COD(2013)0081

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Ορισμένες τροπολογίες πρέπει να επέλθουν στην οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου(4), καθώς και στην οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου(5). Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωση των εν λόγω οδηγιών.

(2)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ανάγκη που εντοπίστηκε στις εκθέσεις εφαρμογής των δύο οδηγιών(6) για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν, και να παράσχει ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο τη διασφάλιση διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου και την παροχή συνεκτικού νομικού πλαισίου για τις διάφορες ομάδες που έρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απλουστεύσει και θα εξορθολογίσει τις ισχύουσες διατάξεις για τις διάφορες ομάδες σε μία ενιαία πράξη. Παρόλο που οι ομάδες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζουν διαφορές, εμφανίζουν και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά δυνατή την εξέτασή τους μέσω ενός κοινού νομικού πλαισίου στο επίπεδο της Ένωσης. [Τροπολογία 1]

(3)  Η παρούσα οδηγία αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος της Στοκχόλμης για προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εισόδου και διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών. Η μετανάστευση από χώρες εκτός της Ένωσης αποτελεί μια πηγή εισροής ατόμων υψηλής ειδίκευσης· οι σπουδαστές και οι ερευνητές αποτελούν όλο και πιο περιζήτητες ομάδες. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, κύριου πλεονεκτήματος της Ένωσης, στη διασφάλιση έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και, κατά συνέπεια, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(4)  Οι ελλείψεις που επισημαίνονται στις εκθέσεις εφαρμογής των δύο οδηγιών αφορούν κυρίως τους όρους εισδοχής, τα δικαιώματα, τις διαδικαστικές εγγυήσεις, την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών, διατάξεις για την ενδοενωσιακή κινητικότητα, καθώς και την έλλειψη εναρμόνισης, καθώς παρέμενε προαιρετική για τα κράτη μέλη η κάλυψη ορισμένων ομάδων, όπως οι εθελοντές, οι μαθητές και οι άμισθοι ασκούμενοι. Μεταγενέστερες ευρύτερες διαβουλεύσεις εστιάστηκαν επίσης στην ανάγκη για βελτιωμένες δυνατότητες αναζήτησης απασχόλησης για ερευνητές και σπουδαστές και για καλύτερη προστασία των εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair) και των έμμισθων ασκούμενων, τομείς που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες πράξεις.

(5)  Για την προοδευτική εγκαθίδρυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η Συνθήκη προβλέπει τη θέσπιση μέτρων στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών.

(6)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών και στην κινητικότητα, στοιχείων σημαντικών για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, ιδίως έναντι των χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ή των στρατηγικών εταίρων της Ένωσης. Αναμένεται να επιτρέψει την καλύτερη συμβολή σε μια παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας και των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας που παρέχουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για διάλογο και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση και την οργάνωση της νόμιμης σύμφωνης με τους κανόνες μετανάστευσης. [Τροπολογία, δεν αφορά όλες τις γλώσσες]

(7)  Η μετακίνηση για τους σκοπούς που προβλέπει η παρούσα οδηγία, θα πρέπει να προάγει τη δημιουργία και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η μετακίνηση αυτή συνιστά μορφή αμοιβαίου εμπλουτισμού για τα πρόσωπα που μετακινούνται, για το κράτος καταγωγής τους και για το κράτος που τα υποδέχεται, συμβάλλει δε στη μεγαλύτερη εξοικείωση με άλλους πολιτισμούς ενώ παράλληλα ενισχύει τους πολιτιστικούς δεσμούς και εμπλουτίζει την πολιτιστική πολυμορφία. [Τροπολογία 3]

(8)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναδεικνύει την Ένωση ως ελκυστικό τόπο για την έρευνα και την καινοτομία, και να την προωθεί στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού για προσέλκυση ταλέντων, και, με τον τρόπο αυτό, να οδηγεί σε αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και των ρυθμών ανάπτυξης, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ. Το άνοιγμα της Ένωσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που μπορούν να γίνουν δεκτοί για τους σκοπούς της έρευνας αποτελεί επίσης μέρος της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας». Η δημιουργία μιας ανοικτής αγοράς εργασίας για ερευνητές της Ένωσης και για ερευνητές από τρίτες χώρες επιβεβαιώθηκε επίσης ως βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ενός ενιαίου χώρου, όπου κυκλοφορούν ελεύθερα ερευνητές, επιστημονική γνώση και τεχνολογία. [Τροπολογία 4]

(9)  Είναι σκόπιμο η εισδοχή ερευνητών να διευκολυνθεί μέσω διαδικασίας εισδοχής, η οποία θα είναι ανεξάρτητη από τη νομική τους σχέση με τον ερευνητικό οργανισμό υποδοχής και δεν θα απαιτεί πλέον την έκδοση άδειας εργασίας πέραν της άδειας διαμονής ή της θεώρησης για διαμονή μακράς διαρκείας. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία των ερευνητικών οργανισμών με τις μεταναστευτικές αρχές των κρατών μελών, αποδίδοντάς τους κεντρικό ρόλο στη διαδικασία εισδοχής με σκοπό να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η είσοδος και η διαμονή των ερευνητών τρίτων χωρών στην Ένωση, ενώ θα διατηρούνται τα προνόμια των κρατών μελών όσον αφορά στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής. Οι ερευνητικοί οργανισμοί που έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να υπογράφουν σύμβαση υποδοχής με υπήκοο τρίτης χώρας, με σκοπό την υλοποίηση ερευνητικού σχεδίου. Με βάση τη σύμβαση υποδοχής, τα κράτη μέλη εκδίδουν άδεια, εφόσον πληρούνται οι όροι εισόδου και διαμονής.

(10)  Δεδομένου ότι η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για να επιτευχθεί ο στόχος της επένδυσης του 3 % του ΑΕγχΠ στην έρευνα, αφορά, σε μεγάλο βαθμό, τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος πρέπει, κατά συνέπεια, να προσλάβει περισσότερους ερευνητές κατά τα επόμενα έτη, οι ερευνητικοί οργανισμοί που μπορούν να εγκριθούν στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ανήκουν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

(11)  Για να καταστεί η Ένωση ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές τρίτων χωρών και σπουδαστές, τα μέλη της οικογένειας των ερευνητών και των σπουδαστών, όπως ορίζονται στην οδηγία 2003/86/EΚ του Συμβουλίου(7), θα πρέπει να γίνονται δεκτά με τους ερευνητές. Θα πρέπει να επωφελούνται από διατάξεις της κινητικότητας εντός της Ένωσης και επίσης να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας [Τροπολογία 5]

(12)  Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αντιμετωπίζουν τους υποψήφιους διδάκτορες ως ερευνητές.

(13)  Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να ευνοεί τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού από αναδυόμενες ή αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να λαμβάνονται, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης με τις χώρες καταγωγής, μέτρα με σκοπό να ευνοείται, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η επανένταξη των ερευνητών στις χώρες καταγωγής τους, με σκοπό τη χάραξη συνολικής πολιτικής μετανάστευσης.

(14)  Προκειμένου να προωθηθεί η Ευρώπη στο σύνολό της ως παγκόσμιο κέντρο αριστείας για σπουδές και κατάρτιση, πρέπει να βελτιωθούν, να απλουστευθούν και να διευκολυνθούν οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των ατόμων που επιθυμούν να έλθουν στην Ένωση για τους σκοπούς αυτούς. Αυτό συνάδει με τους στόχους του θεματολογίου για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης(8), ιδίως στο πλαίσιο της διεθνοποίησης της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί η προσέγγιση των σχετικών εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών. [Τροπολογία 6]

(15)  Η επέκταση και εμβάθυνση της διαδικασίας της Μπολόνια που εγκαινιάστηκε με τη διακήρυξη της Μπολόνια(9) οδήγησε στην προοδευτική σύγκλιση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις συμμετέχουσες χώρες, αλλά και πέρα από αυτές. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εθνικές αρχές έχουν στηρίξει την κινητικότητα σπουδαστών και ακαδημαϊκού προσωπικού, και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την έχουν ενσωματώσει στο πρόγραμμα σπουδών τους. Τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται μέσω βελτιωμένων ενδοενωσιακών διατάξεων για την κινητικότητα των σπουδαστών. Ένας από τους στόχους της διακήρυξης της Μπολόνια είναι να καταστεί ανταγωνιστική και ελκυστική η ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία της Μπολόνια οδήγησε στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο εξορθολογισμός του τομέα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέστησε τις σπουδές στην Ευρώπη πιο ελκυστικές για σπουδαστές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Η συμμετοχή πολλών τρίτων χωρών στη διαδικασία της Μπολόνια και σε προγράμματα της Ένωσης για την κινητικότητα των σπουδαστών καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση εναρμονισμένων και απλουστευμένων κανόνων περί κινητικότητας για τους υπηκόους των χωρών αυτών. [Τροπολογία 7]

(16)  H διάρκεια και οι άλλες προϋποθέσεις των προπαιδευτικών κύκλων για τους σπουδαστές που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

(17)  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι σπουδαστής έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιστολή ή πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω προσώπου.

(18)  Οι υποτροφίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του αν είναι διαθέσιμοι επαρκείς πόροι.

(19)  Ενώ τα κράτη μέλη διέθεταν διακριτική ευχέρεια κατά πόσον πρέπει ή όχι να εφαρμόζουν την οδηγία 2004/114/ΕΚ σε μαθητές, εθελοντές και άμισθους ασκούμενους, οι ομάδες αυτές θα πρέπει να εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος και η διαμονή τους και να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε εσωτερικούς αμίσθους βοηθούς (au pair) και σε έμμισθους ασκουμένους, ώστε να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα και η προστασία τους σύμφωνα με τον νόμο.

(20)  Έμμισθοι ασκούμενοι που μεταβαίνουν να εργαστούν στην Ένωση στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, δεδομένου ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της [οδηγίας 2013/XX/ΕΕ σχετικά με τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις].

(21)  Δεδομένου ότι στο επίπεδο της Ένωσης δεν υπάρχει επί του παρόντος νομικό πλαίσιο για υπηκόους τρίτης χώρας που εργάζονται ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair) ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείρισή τους, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών τους ως μιας ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται τόσο από τους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς (au pair) όσο και από την οικογένεια υποδοχής, ιδίως όσον αφορά τη μεταξύ τους συμφωνία η οποία πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως τα λαμβανόμενα χρήματα για τα καθημερινά έξοδα(10).

(22)  Μόλις πληρωθούν όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις εισδοχής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδώσουν την άδεια, δηλαδή μια θεώρηση μακράς διαμονής και/ή άδεια διαμονής, εντός καθορισμένων προθεσμιών, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις που θα παρακώλυαν ή θα ακύρωναν τη διαδικασία. Εάν ένα κράτος μέλος εκδίδει άδεια διαμονής μόνο στην επικράτειά του και πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας οδηγίας σχετικά με την εισδοχή, το κράτος μέλος θα πρέπει να παράσχει στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας τις απαιτούμενες θεωρήσεις. [Τροπολογία 8]

(23)  Οι άδειες θα πρέπει να αναφέρουν το καθεστώς του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ισοδυναμεί με πρόσθετους όρους.

(24)  Οι διάφορες περίοδοι ισχύος όσον αφορά τις άδειες δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το συγκεκριμένο είδος διαμονής της κάθε ομάδας.

(25)  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρεώνουν στους αιτούντες το κόστος της επεξεργασίας των αιτήσεων για άδειες. πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαλλαγής των υπηκόων τρίτων χωρών από τα τέλη εισόδου και διαμονής για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη απαιτούν την καταβολή τελών από τους υπηκόους τρίτων χωρών, τα τέλη αυτά πρέπει να είναι ανάλογα προς τον σκοπό της διαμονής και δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στους στόχους της οδηγίας. [Τροπολογία 9]

(26)  Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από το κατά πόσον η άδεια χορηγείται υπό μορφή θεώρησης μακράς διαμονής ή άδειας διαμονής.

(27)  Ο όρος «εισδοχή» καλύπτει την είσοδο και τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών σε κράτος μέλος, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(28)  Η εισδοχή μπορεί να απαγορευθεί για δεόντως αιτιολογημένους λόγους. Ειδικότερα, κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί την εισδοχή σε υπήκοο τρίτης χώρας εφόσον θεωρεί, στηριζόμενο σε εκτίμηση των δεδομένων, σε ατομική περίπτωση, ότι ο εν λόγω υπήκοος συνιστά δυνητική απειλή για τη δημόσια τάξη, ή τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. [Τροπολογία 10]

(29)  Σε περίπτωση αμφιβολιών για τους λόγους υποβολής της αίτησης εισδοχής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να εκτιμάται η λογική της συνάφεια, ιδίως βάσει των σπουδών ή της κατάρτισης που προτίθεται να κάνει ο αιτών, προκειμένου να καταπολεμηθεί η κατάχρηση ή η κακή χρήση της διαδικασίας που ορίζεται στην παρούσα οδηγία.

(30)  Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στα κράτη μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτηση. Αυτό θα πρέπει να το πράξουν γραπτώς το συντομότερο δυνατόν και, το αργότερο εντός 60 ημερών, ή, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 30 ημερών στην περίπτωση ερευνητών και φοιτητών που καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αίτησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν τον αιτούντα το ταχύτερο δυνατόν σχετικά με τυχόν περαιτέρω πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται για τη διεκπεραίωση της αίτησης. Σε περίπτωση που η εθνική νομοθεσία προβλέπει διοικητική προσφυγή κατά αρνητικής απόφασης, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τον αιτούντα για την απόφασή τους εντός 30 ημερών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία άσκησης της προσφυγής. [Τροπολογία 11]

(31)  Η ενδοενωσιακή κινητικότητα των εθνικών ερευνητών, σπουδαστών και έμμισθων ασκούμενων, υπηκόων τρίτων χωρών πρέπει να διευκολυνθεί. Για τους ερευνητές, η παρούσα οδηγία αναμένεται να βελτιώσει τους κανόνες σχετικά με την περίοδο για την οποία η χορηγηθείσα από το πρώτο κράτος μέλος άδεια θα πρέπει να καλύπτει τη διαμονή σε δεύτερο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται νέα σύμβαση υποδοχής. Πρέπει να σημειωθούν βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την κατάσταση των σπουδαστών και τη νέα ομάδα των έμμισθων ασκούμενων, επιτρέποντάς τους να διαμείνουν σε δεύτερο κράτος μέλος για περιόδους από τρεις έως έξι μήνες, εφόσον πληρούν τους γενικούς όρους που προβλέπει η παρούσα οδηγία. Για εθνικούς ασκούμενους τρίτων χωρών που έρχονται στην Ένωση ως ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές ενδοενωσιακές διατάξεις κινητικότητας που έχουν εκπονηθεί σε συνάρτηση με τη φύση της μετάθεσής τους, σύμφωνα με την [οδηγία 2013/xx/EΕ για τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις].

(32)  Οι κανόνες μετανάστευσης και τα προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται. Εθνικοί ερευνητές και σπουδαστές τρίτων χωρών, που καλύπτονται από τέτοια προγράμματα της Ένωσης εθελοντές και ασκούμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται στα σε διαφορετικά κράτη μέλη που προβλέπονται βάσει της άδειας που χορηγήθηκε από το πρώτο κράτος μέλος εφόσον ο πλήρης κατάλογος των εν λόγω κρατών μελών είναι γνωστός πριν από την είσοδό τους στην Ένωση. Η άδεια αυτή θα πρέπει να τους επιτρέπει να αναπτύσσουν κινητικότητα χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες ή να ολοκληρώσουν οποιεσδήποτε άλλες συναφείς με την αίτηση διαδικασίες. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διευκολύνουν την ενδοενωσιακή κινητικότητα των εθελοντών υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον τα προγράμματα εθελοντισμού καλύπτουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη. [Τροπολογία 12]

(33)  Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών να καλύψουν αποτελεσματικότερα μέρος του κόστους των σπουδών τους, θα πρέπει να τους επιτρέπεται αυξημένη πλήρης πρόσβαση στην αγορά εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, ήτοι τουλάχιστον 20 ώρες ανά εβδομάδα. Η αρχή της πρόσβασης των σπουδαστών στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι γενικός κανόνας ισχύει ως γενικός κανόνας. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη την κατάσταση των εθνικών αγορών εργασίας, αν και αυτό δεν πρέπει να συνεπάγεται κίνδυνο πλήρους άρνησης του δικαιώματος προς εργασία. [Τροπολογία 13]

(34)  Στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξασφαλιστεί ικανοποιητικά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για το μέλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους σπουδαστές και να υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση για το έργο και τη συνολική συνεισφορά των σπουδαστών που αποφοιτούν στην Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους σπουδαστές αυτούς να παραμείνουν στην επικράτειά τους, εφόσον προτίθενται να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης ή να ιδρύσουν επιχείρηση, για 12 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της αρχικής άδειας. Θα πρέπει επίσης να προσφέρουν την εν λόγω δυνατότητα παραμονής στους ερευνητές μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού τους έργου, όπως ορίζεται στη σχετική σύμβαση υποδοχής. Τούτο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή ίδρυσης επιχείρησης. Ενδέχεται να τους ζητηθεί να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 24. [Τροπολογία 14]

(35)  Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν τους όγκους εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς απασχόλησης.

(36)  Για να καταστεί η Ένωση πιο ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων χωρών, σπουδαστές, μαθητές, ασκούμενους, εθελοντές και εσωτερικούς αμίσθους βοηθούς (au pair), είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 79 της Συνθήκης. Οι ομάδες αυτές έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11). Για ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει να διατηρηθούν ευνοϊκότερα δικαιώματα όσον αφορά την ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής στους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ. Επί του παρόντος, η τελευταία προβλέπει για τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να περιορίζουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών παροχών· η δυνατότητα αυτή περιορισμού της ίσης μεταχείρισης θα μπορούσε να επηρεάσει τους ερευνητές. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το αν η Ένωση ή η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε υπηκόους τρίτης χώρας που είναι σπουδαστές, μαθητές, εθελοντές, άμισθοι ασκούμενοι και εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), οι ομάδες αυτές θα πρέπει να απολαύουν δικαιωμάτων ισότιμης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού. [Τροπολογία 15]

(37)  Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγει επ’ ουδενί την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου(13).

(38)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται στο Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(39)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

(40)  Σύμφωνα με την Κοινή Πολιτική Δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύσουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί τη διαβίβαση αυτών των εγγράφων δικαιολογημένη.

(41)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι ο καθορισμός προϋποθέσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη ή έμμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία ή την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair), δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(42)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι διατίθεται στο κοινό, ιδίως μέσω του Διαδικτύου, η ευρύτερη δυνατή δέσμη πληροφοριών που επικαιροποιούνται τακτικά σχετικά με τους εγκεκριμένους βάσει της παρούσας οδηγίας ερευνητικούς οργανισμούς με τους οποίους οι ερευνητές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις υποδοχής, και σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες εισόδου και διαμονής στο έδαφός του με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας, όπως θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα ιδρύματα που προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα προγράμματα σπουδών στα οποία υπήκοοι τρίτων χωρών μπορεί να γίνονται δεκτοί καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες εισόδου και διαμονής στο έδαφός του για τους σκοπούς αυτούς.

(42α)  Κάθε κράτος μέλος οφείλει να ενημερώνει τους υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωσή τους προκειμένου να εξασφαλίζεται διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να ενθαρρύνεται η έλευσή τους στην Ένωση. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εγγράφων για τις σπουδές, τα προγράμματα ανταλλαγής και τα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και οι ειδικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντος πρέπει να παρέχονται με τρόπο εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό για τους υπηκόους τρίτων χωρών. [Τροπολογία 16]

(43)  [Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και, επομένως, δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.]

(44)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(45)  Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που αντιπροσωπεύουν ουσιώδη μεταβολή σε σχέση με τις προγενέστερες οδηγίες. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από τις προϋπάρχουσες οδηγίες.

(46)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και τις ημερομηνίες εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα I μέρος B,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕNΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό:

α)  των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών για χρονική περίοδο άνω των 90 ημερών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, την απασχόληση των εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair)·

β)  των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής των σπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρών και των έμμισθων ασκούμενων για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους το οποίο χορηγεί πρώτο άδεια στον υπήκοο τρίτης χώρας βάσει της παρούσας οδηγίας·

γ)  των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής των εθνικών ερευνητών τρίτων χωρών σε κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους το οποίο χορηγεί πρώτο άδεια στον υπήκοο τρίτης χώρας βάσει της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στο έδαφος κράτους μέλους με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη ή την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική εργασία ή την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair).

2.  Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή στους υπηκόους τρίτων χωρών:

α)  που διαμένουν σε κράτος μέλος ως αιτούντες άσυλο, ή στο πλαίσιο επικουρικών μορφών προστασίας ή συστημάτων προσωρινής προστασίας·

β)  η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους,

γ)  που είναι μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας·

δ)  που έχουν το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε κράτος μέλος κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου(14) και ασκούν το δικαίωμά τους να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να σπουδάσουν ή να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση·

ε)  που θεωρούνται ασκούντες ανεξάρτητο επάγγελμα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους·

στ)  οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνιών είτε μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών είτε μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών·

ζ)  οι οποίοι είναι ασκούμενοι που έρχονται στην Ένωση στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης δυνάμει της [οδηγίας 2013/XX/ΕΕ σχετικά με τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις].

Άρθρο 3

Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

α)  «υπήκοος τρίτης χώρας», πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης·

β)  «ερευνητής», ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει κατάλληλο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δίνει πρόσβαση σε διδακτορικά προγράμματα, και ο οποίος επιλέγεται από ερευνητικό οργανισμό για να υλοποιήσει ερευνητικό σχέδιο για το οποίο κανονικά απαιτείται ο ανωτέρω τίτλος·

γ)  «σπουδαστής», υπήκοος τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον οποίο επετράπη η εισδοχή στο έδαφος κράτους μέλους για να έχει ως κύρια δραστηριότητά του την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, με σκοπό την απόκτηση τίτλου τριτοβάθμιων σπουδών αναγνωρισμένου από το κράτος μέλος, ήτοι διπλώματος, πιστοποιητικού ή διδακτορικού σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πράγμα που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνει προπαιδευτικό κύκλο για τις εν λόγω σπουδές βάσει των διατάξεων της εθνικής του νομοθεσίας·

δ)  «μαθητής», υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους μέλους για να έχει ως κύρια δραστηριότητά του την παρακολούθηση αναγνωρισμένου προγράμματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής που διαχειρίζεται οργανισμός αναγνωρισμένος προς τούτο από το κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές·

ε)  «άμισθος ασκούμενος», υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους μέλους για χρονικό διάστημα άμισθης πρακτικής άσκησης, όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία του του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

στ)  «έμμισθος ασκούμενος», ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους μέλους για περίοδο πρακτικής άσκησης για την οποία λαμβάνει αμοιβή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους·

ζ)  «εθελοντής» ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους για να συμμετάσχει σε ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας·

ζα)  «φορέας παροχής εθελοντικών υπηρεσιών», οργανισμός υπεύθυνος για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στον οποίο ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει τοποθετηθεί. Οι οργανισμοί και οι ομάδες αυτές είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι όπως άλλες μη κερδοσκοπικές οντότητες, π.χ. οι δημόσιες αρχές. Συμμετέχουν στη δημόσια ζωή και η δραστηριότητά τους στοχεύει, τουλάχιστον εν μέρει, στην προώθηση του δημοσίου συμφέροντος(15)· [Τροπολογία 17]

η)  «πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας», πρόγραμμα δραστηριοτήτων έμπρακτης αλληλεγγύης που βασίζεται σε πρόγραμμα που αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος ή την Ένωση, και επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος και έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα· [Τροπολογία 18]

θ)  «εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair)», ο υπήκοος τρίτης χώρας που φιλοξενείται προσωρινά από οικογένεια στο έδαφος κράτους μέλους σε αντάλλαγμα για ελαφριές οικιακές εργασίες και φροντίδα παιδιών, με σκοπό να βελτιώσει τις γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις του για τη χώρα υποδοχής, προσφέροντας σε αντάλλαγμα ελαφρές οικιακές εργασίες και φροντίδα παιδιών· [Τροπολογία, δεν αφορά όλες τις γλώσσες]

ι)  «έρευνα», η πρωτότυπη εργασία που αναλαμβάνεται με συστηματικό τρόπο για να αυξηθεί το σύνολο των γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρησιμοποίηση αυτού του συνόλου γνώσεων για νέες εφαρμογές·

ια)  «ερευνητικός οργανισμός», κάθε ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός που πραγματοποιεί έρευνα και έχει εγκριθεί για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας από κράτος μέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ή τη διοικητική πρακτική του·

ιβ)  «εκπαιδευτικό ίδρυμα», δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος υποδοχής ή/και του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές βάσει διαφανών κριτηρίων για τους σκοπούς που ορίζει η παρούσα οδηγία·

ιβα)  «φορέας υποδοχής», εκπαιδευτικό ίδρυμα, ερευνητικός οργανισμός, επιχείρηση, οργανισμός επαγγελματικής κατάρτισης, οργανισμός που πραγματοποιεί ανταλλαγές μαθητών ή οργανισμός που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στον οποίο ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει τοποθετηθεί, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο στην επικράτεια ενός κράτους μέλους· [Τροπολογία 20]

ιββ)  «οικογένεια υποδοχής», η οικογένεια που δέχεται προσωρινά τον εσωτερικό άμισθο βοηθό και τον αφήνει να μετέχει στην καθημερινή οικογενειακή της ζωή στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της οικογένειας υποδοχής και του εσωτερικού άμισθου βοηθού· [Τροπολογία 21]

ιγ)  «αμοιβή», η πληρωμή, ανεξαρτήτως της μορφής που παίρνει, η οποία λαμβάνεται για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και θεωρείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την καθιερωμένη πρακτική ως συστατικό στοιχείο της σχέσης απασχόλησης·

ιδ)  «απασχόληση», η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε μια μορφή εργασίας, ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την καθιερωμένη πρακτική, για λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία εργοδότη· [Τροπολογία 22]

ιδα)  «εργοδότης», οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο ή υπό την καθοδήγηση και/ή την εποπτεία του οποίου ασκείται η απασχόληση· [Τροπολογία 23]

ιδβ)  «μέλη οικογένειας», οι υπήκοοι τρίτων χωρών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ· [Τροπολογία 24]

ιε)  «πρώτο κράτος μέλος», το κράτος μέλος το οποίο πρώτο χορηγεί σε υπήκοο τρίτης χώρας άδεια βάσει της παρούσας οδηγίας·

ιστ)  «δεύτερο κράτος μέλος», οιοδήποτε κράτος μέλος εκτός του πρώτου κράτους μέλους·

ιζ)  «προγράμματα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας», τα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση προγράμματα που προάγουν την εσωτερική κινητικότητα υπηκόων τρίτων χωρών εντός της Ένωσης·

ιη)  «άδεια», η άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις αρχές κράτους μέλους και επιτρέπει στον υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στο έδαφός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, ή η θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας·

ιθ)  «θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας», η άδεια που εκδίδεται από κράτος μέλος όπως προβλέπει το άρθρο 18 της σύμβασης Σένγκεν ή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν.

Άρθρο 4

Ευνοϊκότερες διατάξεις

1.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει ευνοϊκότερες διατάξεις:

α)  διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ένωσης ή της Ένωσης και των κρατών μελών της και ενός ή περισσότερων τρίτων κρατών, ή

β)  διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών και ενός ή περισσότερων τρίτων κρατών.

2.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται όσον αφορά τα άρθρα 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, και 29, 30, 31, 32, 33 και 34, ιδίως στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας. [Τροπολογία 25]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙΣΔΟΧΗ

Άρθρο 5

Αρχή

1.  Η εισδοχή υπηκόου τρίτης χώρας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας υπόκειται σε έλεγχο δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω πρόσωπο πληροί τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 και τις ειδικές προϋποθέσεις ανάλογα με ποιο από τα άρθρα 7 έως 14 εφαρμόζεται στην αντίστοιχη κατηγορία.

2.  Όταν πληρούνται όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι για την εισδοχή, οι αιτούντες δικαιούνται να λάβουν θεώρηση για διαμονή μακράς διάρκειας και/ή άδεια διαμονής. Εάν ένα κράτος μέλος εκδίδει άδειες διαμονής μόνο στο έδαφός του και όχι αλλού και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισδοχής που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, το οικείο κράτος μέλος χορηγεί στον υπήκοο τρίτης χώρας την απαιτούμενη θεώρηση.

Άρθρο 6

Γενικές προϋποθέσεις

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση εισδοχής για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

α)  προσκομίζει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν όπως η διάρκεια ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής,

β)  σε περίπτωση που σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής είναι ανήλικος (-η), προσκομίζει γονική ή ισοδύναμη άδεια για την προβλεπόμενη διαμονή,

γ)  έχει ασφάλιση ασθενείας για κάθε κίνδυνο κατά του οποίου έχουν συνήθως κάλυψη οι υπήκοοι του συγκεκριμένου κράτους μέλους,

δ)  δεν θεωρείται συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, [Τροπολογία 26]

ε)  αν το ζητήσει το κράτος μέλος, προσκομίζει την απόδειξη πληρωμής του τέλους για τη διεκπεραίωση της αίτησης βάσει του άρθρου 31,

στ)  προσκομίζει τα απαιτούμενα από το κράτος μέλος στοιχεία που αποδεικνύουν ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαμονής του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και επαναπατρισμού, χωρίς να θίγεται η ατομική εξέταση κάθε περίπτωσης. Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση των στοιχείων αυτών εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να αποδείξει ότι έχει λάβει χορηγία ή υποτροφία, ότι έχει λάβει δήλωση ανάληψης ευθύνης από οικογένεια υποδοχής ή ότι έχει λάβει οριστική πρόταση για εργασία ή ότι ο οργανισμός που πραγματοποιεί ανταλλαγές μαθητών ή το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαβίωση του μαθητή ή του εθελοντή για όλη τη διάρκεια της διαμονής του στο εν λόγω κράτος μέλος. [Τροπολογία 27]

Άρθρο 7

Ειδικοί όροι για τους ερευνητές

1.  Επιπλέον των γενικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 6, υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος υποβάλλει αίτηση εισδοχής για τους σκοπούς της διεξαγωγής έρευνας, πρέπει:

α)  να υποβάλλει σύμβαση υποδοχής υπογεγραμμένη με ερευνητικό οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 2·

β)  όταν ενδείκνυται, να υποβάλλει βεβαίωση ότι έχει αναληφθεί η οικονομική ευθύνη, η οποία έχει εκδοθεί από τον ερευνητικό οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3.

2.  Τα κράτη μέλη ελέγχουν ενδεχομένως τους όρους στους οποίους έχει βασιστεί η σύμβαση υποδοχής και σύμφωνα με τους οποίους έχει συναφθεί.

3.  Μόλις ολοκληρωθούν θετικά οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, οι ερευνητές γίνονται δεκτοί στο έδαφος των κρατών μελών για να υλοποιήσουν τη σύμβαση υποδοχής.

4.  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να ασκήσουν ερευνητική δραστηριότητα στην Ένωση μελετώνται και εξετάζονται όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει εκτός του εδάφους του κράτους μέλους στο οποίο επιθυμεί να γίνει δεκτός.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται εξετάζουν, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες, αίτηση που υποβάλλεται εφόσον όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται ήδη στο έδαφός τους. [Τροπολογία 28]

6.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν οι αιτήσεις για άδεια διαμονής υποβάλλονται από τον ερευνητή ή από τον ενδιαφερόμενο ερευνητικό οργανισμό.

Άρθρο 8

Έγκριση ερευνητικών οργανισμών

1.  Κάθε ερευνητικός οργανισμός ο οποίος επιθυμεί να υποδεχθεί ερευνητή στο πλαίσιο της διαδικασίας εισδοχής που ορίζεται στην παρούσα οδηγία πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί προς τον σκοπό αυτό από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

2.  Οι ερευνητικοί οργανισμοί εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το εθνικό δίκαιο ή η διοικητική πρακτική των κρατών μελών. Οι αιτήσεις προς έγκριση, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών οργανισμών, υποβάλλονται σύμφωνα με τις εν λόγω διαδικασίες και βασίζονται στη βάσει του καταστατικού αποστολή τους ή, ανάλογα, στον εταιρικό σκοπό τους και στην απόδειξη ότι πραγματοποιούν έρευνα.

Η έγκριση που χορηγείται σε ερευνητικό οργανισμό διαρκεί τουλάχιστον πέντε έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν έγκριση συντομότερης διάρκειας.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να απαιτούν γραπτή δήλωση του ερευνητικού οργανισμού ότι, σε περίπτωση που ένας ερευνητής παραμείνει παρανόμως στο έδαφος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ο οργανισμός αυτός ευθύνεται για την εξόφληση των εξόδων διαμονής ή/και επιστροφής που βαρύνουν το Δημόσιο. Η οικονομική ευθύνη του ερευνητικού οργανισμού λήγει το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης υποδοχής.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων υποδοχής, ο εγκεκριμένος οργανισμός παρέχει στις αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη, βεβαίωση ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο καθενός εκ των ερευνητικών σχεδίων για τα οποία έχει υπογραφεί σύμβαση υποδοχής βάσει του άρθρου 9.

5.  Οι αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος δημοσιεύουν και ενημερώνουν τους καταλόγους των ερευνητικών οργανισμών που εγκρίνονται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας όποτε γίνεται αλλαγή στους εν λόγω καταλόγους.

6.  Ένα κράτος μέλος μπορεί, μεταξύ άλλων μέτρων, να αρνείται την ανανέωση, ή να αποφασίζει την ανάκληση της έγκρισης ερευνητικού οργανισμού, ο οποίος δεν πληροί πλέον τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 ή σε περίπτωση που η έγκριση αποκτήθηκε δολίως ή όταν ο ερευνητικός οργανισμός έχει υπογράψει σύμβαση υποδοχής με υπήκοο τρίτης χώρας εκ προθέσεως ή εξ αμελείας. Εάν η έγκριση απορριφθεί ή ανακληθεί, μπορεί να απαγορευθεί στον συγκεκριμένο οργανισμό να ζητήσει εκ νέου έγκριση για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ανάκλησης ή μη ανανέωσης.

7.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν στην εθνική τους νομοθεσία τις συνέπειες που θα έχει η ανάκληση της έγκρισης ή η άρνηση ανανέωσης της έγκρισης για τις υφιστάμενες συμφωνίες υποδοχής, οι οποίες συνάπτονται βάσει του άρθρου 9, καθώς και τις συνέπειες όσον αφορά τις άδειες διαμονής των συγκεκριμένων ερευνητών.

Άρθρο 9

Σύμβαση υποδοχής

1.  Ο ερευνητικός οργανισμός που επιθυμεί να υποδεχθεί έναν ερευνητή, υπογράφει μαζί του σύμβαση υποδοχής εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7.

Η σύμβαση υποδοχής πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  τον τίτλο και τον σκοπό του ερευνητικού σχεδίου·

β)  την ανάληψη δέσμευσης από τον ερευνητή να ολοκληρώσει το ερευνητικό σχέδιο·

γ)  την επιβεβαίωση από τον οργανισμό ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποδεχθεί τον ερευνητή, ώστε ο τελευταίος να μπορεί να ολοκληρώσει το ερευνητικό σχέδιο·

δ)  τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του ερευνητικού σχεδίου·

ε)  πληροφορίες για τη νομική σχέση μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού και του ερευνητή·

στ)  πληροφορίες για τους όρους εργασίας του ερευνητή.

2.  Οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις υποδοχής μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)  το ερευνητικό σχέδιο έχει γίνει δεκτό από τις αρμόδιες αρχές του οργανισμού αφού ελεγχθούν τα ακόλουθα:

i)  ο σκοπός και η διάρκεια της έρευνας και η διαθεσιμότητα των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πόρων για τη διεξαγωγή της,

ii)  τα προσόντα του ερευνητή υπό το πρίσμα των στόχων της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται με επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου του σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο β).

3.  Μόλις υπογραφεί η σύμβαση υποδοχής, μπορεί να απαιτηθεί, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, από τον ερευνητικό οργανισμό, να χορηγήσει στον ερευνητή ατομική δήλωση ότι έχει αναληφθεί η οικονομική ευθύνη για έξοδα κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3.

4.  Η σύμβαση υποδοχής λήγει αυτομάτως σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν γίνεται δεκτός ή όταν λήγει η νομική σχέση μεταξύ του ερευνητή και του ερευνητικού οργανισμού.

5.  Ο ερευνητικός οργανισμός ειδοποιεί αμέσως την αρχή που έχει ορισθεί προς τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη για κάθε γεγονός το οποίο εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης υποδοχής.

Άρθρο 10

Ειδικές προϋποθέσεις για τους σπουδαστές

1.  Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 6, ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση εισδοχής με σκοπό τις σπουδές:

α)  προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών·

β)  σε περίπτωση που το απαιτεί το κράτος μέλος, προσκομίζει αποδεικτικό πληρωμής των τελών εγγραφής που χρεώνει το ίδρυμα·

γ)  σε περίπτωση που το απαιτεί το κράτος μέλος, προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία για την επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράμματος σπουδών το οποίο θα παρακολουθήσει το εν λόγω πρόσωπο.

2.  Οι σπουδαστές που καλύπτονται αυτομάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κινδύνους για τους οποίους καλύπτονται κανονικά και οι υπήκοοι του σχετικού κράτους μέλους λόγω της εγγραφής τους σε ίδρυμα, θεωρούνται ότι πληρούν την προϋπόθεση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 11

Ειδικές προϋποθέσεις για τους μαθητές

1.  Ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός στα πλαίσια προγράμματος ανταλλαγής μαθητών, επί πλέον των γενικών προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 6:

α)  έχει το ελάχιστο και δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ηλικίας που έχει καθορίσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,

β)  προσκομίζει απόδειξη ότι έγινε δεκτός σε ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ)  προσκομίζει την απόδειξη συμμετοχής του σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών που διαχειρίζεται οργανισμός αναγνωρισμένος προς τούτο από το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές,

δ)  προσκομίζει την απόδειξη ότι ο οργανισμός ανταλλαγής μαθητών δέχεται να φέρει την ευθύνη γι’ αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισμού,

ε)  φιλοξενείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του από οικογένεια που ανταποκρίνεται στις καθορισθείσες από το οικείο κράτος μέλος προϋποθέσεις και που επιλέγεται σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών στο οποίο συμμετέχει το εν λόγω πρόσωπο.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν την εισδοχή μαθητών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής αποκλειστικά σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες παρέχουν την ίδια δυνατότητα και για τους δικούς τους υπηκόους. [Τροπολογία 29]

Άρθρο 12

Ειδικές προϋποθέσεις για τους άμισθους και έμμισθους ασκούμενους [Τροπολογία 30]

1.  Υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός ως άμισθος ή έμμισθος ασκούμενος, επί πλέον των γενικών προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 6:

α)  προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει υπογράψει σύμβαση πρακτικής άσκησης ή σύμβαση απασχόλησης, εγκεκριμένη ενδεχομένως από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και τις διοικητικές του πρακτικές, για θέση ασκουμένου σε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης, εγκεκριμένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές· [Τροπολογία 31]

β)  αποδεικνύει, εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος, την ύπαρξη προηγούμενης σχετικής εκπαίδευσης ή προσόντων ή επαγγελματικής πείρας ώστε να υπάρξει όφελος από την εργασιακή πείρα· [Τροπολογία 32]

γ)  σε περίπτωση που το απαιτεί το κράτος μέλος, παρακολουθεί βασικά μαθήματα γλώσσας ώστε να αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις για τη συγκεκριμένη θέση.

Η σύμβαση που αναφέρεται στο στοιχείο α) περιγράφει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, προσδιορίζει τη διάρκειά της, τις προϋποθέσεις εποπτείας του ασκούμενου κατά την εκτέλεση του εν λόγω προγράμματος, τις ώρες εργασίας του, τη νομική σχέση με την οντότητα υποδοχής και, εάν ο ασκούμενος αμείβεται, τις αμοιβές που χορηγούνται σε αυτόν.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από την οντότητα υποδοχής να δηλώσει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί θέση εργασίας.

Άρθρο 13

Ειδικές προϋποθέσεις για τους εθελοντές

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός σε πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας, επιπλέον των γενικών προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 6:

α)  προσκομίζει συμφωνία με τον οργανισμό του ενδιαφερομένου κράτους μέλους τον αρμόδιο για το πρόγραμμα/σχέδιο εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει, η οποία περιλαμβάνει την ονομασία, τον σκοπό και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του σχεδίου εθελοντικής υπηρεσίας, περιγραφή των καθηκόντων του εθελοντή, των προϋποθέσεων πλαισίωσής του κατά την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, του ωραρίου εργασίας του, των πόρων που θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύματος, μεταφοράς και για μικροέξοδά του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του, καθώς και, ενδεχομένως, της εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσει για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του, [Τροπολογία 33]

β)  προσκομίζει την απόδειξη ότι ο οργανισμός ο αρμόδιος για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει έχει συνάψει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης,

γ)  και, εφόσον είναι ρητή απαίτηση του κράτους μέλους υποδοχής, παρακολουθεί βασικά μαθήματα εισαγωγής στη γλώσσα, την ιστορία και τις πολιτικές και κοινωνικές δομές του εν λόγω κράτους μέλους.

Άρθρο 14

Ειδικές προϋποθέσεις για εσωτερικούς άμισθους βοηθούς (au pair)

Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος υποβάλλει αίτηση εισδοχής με σκοπό να εργαστεί ως εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair), πρέπει εκτός των γενικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 6:

α)  να είναι τουλάχιστον 17 ετών αλλά όχι άνω των 30 ή, μόνο σε ατομικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, να είναι άνω των 30 ετών·

β)  να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η οικογένεια υποδοχής αποδέχεται την ευθύνη για αυτόν/αυτήν καθ’ όλη την περίοδο της παρουσίας στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους, ιδίως όσον αφορά τη διαμονή, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, τη μητρότητα ή τους κινδύνους ατυχημάτων· [Τροπολογία 34]

γ)  να προσκομίσει συμφωνία μεταξύ του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) και της οικογένειας υποδοχής στην οποία καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών ρυθμίσεων για τα χρήματα που προβλέπεται να λάβει για τα καθημερινά έξοδα και των κατάλληλων ρυθμίσεων σχετικά με τις ώρες που του επιτρέπουν να παρακολουθεί μαθήματα και αφιερώνει για να συμμετέχει στα καθημερινά οικογενειακά καθήκοντα, που αναφέρει τον μέγιστο αριθμό ωρών ανά ημέρα που μπορεί να αφιερώνονται στη συμμετοχή σε τέτοιου είδους καθήκοντα, περιλαμβανομένης της χορήγησης τουλάχιστον μιας ελεύθερης ημέρας την εβδομάδα, και του επιτρέπει να παρακολουθεί μαθήματα. [Τροπολογία 35]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Άρθρο 15

Άδειες

Στις θεωρήσεις μακράς διαρκείας και στις άδειες διαμονής πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος «ερευνητής», «σπουδαστής», «εθελοντής», «μαθητής», «έμμισθος ασκούμενος», «άμισθος ασκούμενος» ή «εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair)». Για τους εθνικούς ερευνητές και σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών που έρχονται στην Ένωση στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, η άδεια αναφέρει το ειδικό πρόγραμμα.

Μετά τη λήψη άδειας και τη χορήγηση θεώρησης, ο φορέας υποδοχής εγγράφεται σε σύστημα διαπίστευσης, προκειμένου να διευκολυνθούν μελλοντικές διαδικασίες αιτήσεων. [Τροπολογία 36]

Άρθρο 16

Διάρκεια της διαμονής

1.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν για ερευνητές άδεια διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους και την ανανεώνουν, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 9. Εάν το ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπεται να διαρκέσει λιγότερο του έτους, η άδεια εκδίδεται για τη διάρκεια του προγράμματος.

2.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδεια για σπουδαστές για περίοδο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή, όταν η διάρκεια των σπουδών είναι μεγαλύτερη του ενός έτους, για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και, κατά περίπτωση, την ανανεώνουν, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 10. Εάν η περίοδος των σπουδών είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει λιγότερο από ένα έτος, η άδεια εκδίδεται για το διάστημα της διάρκειας των σπουδών. [Τροπολογία 37]

3.  Τα κράτη μέλη χορηγούν σε μαθητές και εσωτερικούς άμισθους βοηθούς (au pair), άδεια που καλύπτει όλη τη διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών ή της συμφωνίας μεταξύ του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) και της οικογένειας υποδοχής για μέγιστη περίοδο ενός έτους. [Τροπολογία 38]

4.  Η διάρκεια ισχύος της άδειας που χορηγείται σε ασκούμενους καλύπτει τη διάρκεια της συγκεκριμένης θέσης για ένα το πολύ έτος. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά, υπό μορφή άδειας, και αποκλειστικά για τον χρόνο που είναι αναγκαίος προκειμένου να αποκτηθεί επαγγελματική ειδίκευση αναγνωρισμένη από κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές πρακτικές, υπό τον όρον ότι ο κάτοχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 12.

5.  Η άδεια χορηγείται σε εθελοντές για διάρκεια που δεν υπερβαίνει το έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ’ όσον η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος υπερβαίνει το έτος, η διάρκεια ισχύος της απαιτούμενης άδειας είναι δυνατόν να αντιστοιχεί προς τη διάρκεια του εν λόγω προγράμματος.

6.  Σε περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο και διαμονή με βάση θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας, η άδεια διαμονής εκδίδεται με την πρώτη επέκταση της αρχικής διαμονής. Εφόσον η ισχύς της θεώρησης για διαμονή μακράς διαρκείας είναι βραχύτερη από την επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής, η θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας αντικαθίσταται από άδεια διαμονής χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις πριν λήξει η ισχύς της θεώρησης.

Άρθρο 17

Πρόσθετες πληροφορίες

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας, όπως ο πλήρης κατάλογος των κρατών μελών στα οποία σκοπεύει να μεταβεί έχει δηλώσει ο ερευνητής ή σπουδαστής ότι σκοπεύει να μεταβεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο a), σε έντυπη μορφή, ή να αποθηκεύουν τα εν λόγω δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο σημείο α) 16 του παραρτήματος του κανονισμού αυτού. [Τροπολογία 17]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 18

Λόγοι για απόρριψη αίτησης την άρνηση χορήγησης άδειας

1.  Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση αρνούνται τη χορήγηση άδειας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν δεν πληρούνται οι γενικοί όροι που καθορίζονται στο άρθρο 6 και ή οι σχετικοί ειδικοί όροι που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 10 έως 16·

β)  όταν τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·

γ)  όταν η οντότητα υποδοχής ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση της εισόδου·

δ)  όταν η οντότητα υποδοχής έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνομη απασχόληση ή δεν πληροί τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·

ε)  όταν η οικογένεια υποδοχής, ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε ενδιάμεσος οργανισμός που εμπλέκεται στην τοποθέτηση του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair), έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για παράβαση των όρων και/ή των στόχων απασχόλησης των εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair) και/ή για παράνομη απασχόληση.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν αίτηση εάν η οντότητα υποδοχής φαίνεται να έχει σκοπίμως καταργήσει τις θέσεις που προσπαθεί να καλύψει μέσω της νέας αίτησης εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. αρνηθούν να χορηγήσουν άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν η οντότητα υποδοχής έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνομη απασχόληση ή δεν πληροί τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και/ή τη φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·

β)  όταν η οικογένεια υποδοχής, ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε ενδιάμεσος οργανισμός που εμπλέκεται στην τοποθέτηση του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair), έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για παράβαση των όρων και/ή των στόχων απασχόλησης των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) και/ή για παράνομη απασχόληση·

γ)  όταν η οντότητα υποδοχής ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου. [Τροπολογία 40]

Άρθρο 19

Λόγοι για την ανάκληση ή τη μη ανανέωση άδειας [Τροπολογία 19]

1.  Τα κράτη μέλη ανακαλούν ή αρνούνται να ανανεώσουν άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 ή τους σχετικούς ειδικούς όρους που προβλέπονται στα άρθρα 7, 10 έως 14 ή 16·

αβ)  όταν οι άδειες και τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·.

β)  όταν η διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας γίνεται για σκοπούς εκτός αυτών για τους οποίους του έχει χορηγηθεί η άδεια διαμονής.

γ)  εφόσον η οντότητα υποδοχής δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου·

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν ή να αρνούνται να ανανεώσουν άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

δα)   όταν η οντότητα υποδοχής δεν πληροί τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο· σε περίπτωση που αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια των σπουδών, θα πρέπει να δίνεται στον σπουδαστή εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να βρει ισοδύναμο μάθημα ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του·

εβ)   όταν η οικογένεια οντότητα υποδοχής, ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε ενδιάμεσος οργανισμός που εμπλέκεται στην τοποθέτηση του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair), έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για παράβαση των όρων αδήλωτη εργασία και/ή των στόχων απασχόλησης των εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair) και/ή για παράνομη απασχόληση ή δεν πληροί τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και/ή τη φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·

γ)  εφόσον η οντότητα υποδοχής δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου·

δ)  όταν η οικογένεια υποδοχής, ή, κατά περίπτωση, κάθε ενδιάμεσος οργανισμός που εμπλέκεται στην τοποθέτηση του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair), έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για παράβαση των όρων και/ή των στόχων απασχόλησης των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) και/ή για παράνομη απασχόληση·

ε)  όταν η διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας γίνεται για σκοπούς εκτός αυτών για τους οποίους του έχει χορηγηθεί η άδεια διαμονής·

στ)  για τους σπουδαστές, όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται για την πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή διοικητική πρακτική·

ζ)  για τους σπουδαστές, όταν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή διοικητική πρακτική, δεν σημειώνουν ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές τους. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να ανακαλέσει ή να αρνηθεί την ανανέωση της άδειας για τον λόγο αυτό μόνο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση που βασίζεται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, το οποίο γνωμοδοτεί για την πρόοδο του σπουδαστή, εκτός αν το ίδρυμα αδυνατεί να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος·

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν άδειας

η)  για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Οι λόγοι δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας βασίζονται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας. Οι λόγοι δημόσιας υγείας βασίζονται σε αντικειμενική ανάλυση των πραγματικών κινδύνων και δεν εφαρμόζονται με μεροληπτικό τρόπο σε σύγκριση με τους υπηκόους του οικείου κράτους μέλους.

2α.  Όταν ένα κράτος μέλος ανακαλεί την άδεια για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να παραμείνει στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, εάν βρει άλλη οντότητα υποδοχής ή οικογένεια υποδοχής, προκειμένου να τελειώσει τις σπουδές ή την έρευνά του ή για άλλο σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια. [Τροπολογία 41]

Άρθρο 20

Λόγοι για τη μη ανανέωση άδειας

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να ανανεώσουν άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν η άδεια και τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·

β)  όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τις γενικές προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που ορίζονται στο άρθρο 6 και τους σχετικούς ειδικούς όρους που προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 και 10·

γ)  για τους σπουδαστές, όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται για την πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή διοικητική πρακτική·

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνούνται να ανανεώσουν άδεια για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας. [Τροπολογία 42]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 21

Ίση μεταχείριση

1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2011/98/ΕΕ, οι ερευνητές και οι σπουδαστές υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών παροχών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. [Τροπολογία 43]

2.  Σπουδαστές, μαθητές, εθελοντές, άμισθοι ασκούμενοι και εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), ανεξάρτητα από το αν τους έχει επιτραπεί να εργαστούν σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, δικαιούνται ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, με εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης όπως προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο. [Τροπολογία 44]

2α.  Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν άδεια εισόδου και διαμονής στην επικράτεια κράτους μέλους βάσει θεώρησης για διαμονή μακράς διάρκειας δικαιούνται να έχουν ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους ως προς τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 45]

Άρθρο 22

Διδασκαλία από ερευνητές

Οι ερευνητές που γίνονται δεκτοί βάσει της παρούσας οδηγίας μπορούν να διδάσκουν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ένα μέγιστο αριθμό ωρών ή ημερών για τη διδακτική δραστηριότητα.

Άρθρο 23

Οικονομικές δραστηριότητες σπουδαστών

1.  Εκτός ωραρίου σπουδών και με την επιφύλαξη των κανονισμών και προϋποθέσεων που εφαρμόζονται στη σχετική δραστηριότητα εντός του κράτους μέλους υποδοχής, επιτρέπεται στους σπουδαστές να ασκούν έμμισθη δραστηριότητα, ενδέχεται δε επίσης να τους επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας στο κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να λαμβάνεται υπ’ όψη, αλλά όχι κατά τρόπο συστηματικό ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό των σπουδαστών από την αγορά εργασίας. [Τροπολογία 46]

2.  Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα κράτη μέλη χορηγούν στους σπουδαστές ή/και στους εργοδότες άδεια εκ των προτέρων, κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία.

3.  Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον ανώτατο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών ή ετήσιο αριθμό ημερών ή μηνών κατά τις οποίες επιτρέπεται η δραστηριότητα αυτή και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 20 ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχό τους σε ημέρες ή μήνες κατ’ έτος.

4.  Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από τους σπουδαστές να δηλώνουν, εκ των προτέρων ή άλλως, σε αρχή που τα οικεία κράτη μέλη έχουν ορίσει, ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Η υποχρέωση δήλωσης εκ των προτέρων ή άλλως, μπορεί επίσης να επιβάλλεται και στους εργοδότες τους.

Άρθρο 24

Αναζήτηση απασχόλησης και επιχειρηματικότητα για ερευνητές και σπουδαστές

1.   Μετά την ολοκλήρωση έρευνας ή σπουδών σε κράτος μέλος, παρέχεται στους υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος του κράτους μέλους για περίοδο 12 μηνών 18 μηνών για να αναζητήσουν απασχόληση ή να ιδρύσουν επιχείρηση, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα στοιχεία α) και γ) έως στ) του άρθρου 6. Εντός περιόδου μεγαλύτερης των 3 μηνών έξι μηνών και μικρότερης των 6 μηνών εννέα μηνών ενδέχεται να ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας επιχείρησης. Μετά την παρέλευση περιόδου 6 μηνών εννέα μηνών ενδέχεται να ζητηθεί επιπλέον από τους υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν πραγματικές πιθανότητες να προσληφθούν ή να ιδρύσουν επιχείρηση.

2.  Τα κράτη μέλη χορηγούν άδεια για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας και, κατά περίπτωση, στα μέλη της οικογένειάς του σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6, στοιχεία α) και γ) έως στ). [Τροπολογία 47]

Άρθρο 25

Μέλη οικογένειας ερευνητών και σπουδαστών

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι ο κάτοχος της άδειας διαμονής για τους σκοπούς της έρευνας ή των σπουδών έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής ούτε ότι έχει ελάχιστη περίοδο διαμονής.

2.  Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 1 και από το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα ενσωμάτωσης που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις μπορούν να εφαρμόζονται μόνον εφόσον έχει επιτραπεί η οικογενειακή επανένωση των ενδιαφερομένων.

3.  Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, οι άδειες για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής αίτησης για τα μέλη της οικογένειας εθνικών ερευνητών και σπουδαστών τρίτης χώρας που καλύπτονται από τα αντίστοιχα προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας.

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η διάρκεια ισχύος της άδειας για τα μέλη της οικογένειας είναι η ίδια με εκείνη της άδειας που χορηγείται στον ερευνητή ή στον σπουδαστή, εφόσον η διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων το επιτρέπει.

5.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν καμία προθεσμία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. [Τροπολογία 48]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 26

Δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών για ερευνητές, σπουδαστές, εθελοντές και έμμισθους ασκούμενους

1.  Επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής δυνάμει της παρούσας οδηγίας, να πραγματοποιεί μέρος της έρευνας του σε άλλο κράτος μέλος, υπό τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Εάν ο ερευνητής διαμένει για περίοδο έως έξι μήνες σε άλλο κράτος μέλος, η έρευνα μπορεί να διεξάγεται βάσει της σύμβασης υποδοχής που συνήφθη στο πρώτο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ερευνητής διαθέτει επαρκείς πόρους στο άλλο κράτος μέλος και ότι δεν θεωρείται από το δεύτερο κράτος μέλος ως συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία στο δεύτερο κράτος μέλος.

Εάν ο ερευνητής διαμείνει στο άλλο κράτος μέλος για περισσότερο από έξι μήνες, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν νέα σύμβαση υποδοχής για τη διεξαγωγή της έρευνας στο εν λόγω κράτος μέλος. Εάν κράτη μέλη απαιτούν άδεια για την άσκηση κινητικότητας, οι άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 30 άρθρο 29. Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν από τον ερευνητή να εγκαταλείψει το έδαφός τους προκειμένου να υποβάλει αίτηση για άδεια.

2.  Για περιόδους μεγαλύτερες των τριών μηνών, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες, υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής, εθελοντής ή ως έμμισθος ασκούμενος δυνάμει της παρούσας οδηγίας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί μέρος των σπουδών/πρακτικής άσκησης/εθελοντικής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος υπό τον όρο ότι, πριν τη μετακίνηση σε αυτό το κράτος μέλος, έχει προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην αρμόδια αρχή του δεύτερου κράτους μέλους:

α)  έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο·

β)  απόδειξη ασφάλισης ασθενείας για όλους τους κινδύνους που κανονικά καλύπτονται για τους υπηκόους του οικείου κράτους μέλους·

γ)  απόδειξη ότι έχει γίνει δεκτός από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από οντότητα υποδοχής για πρακτική άσκηση ή εθελοντισμό·

δ)  αποδεικτικά στοιχεία ότι κατά τη διαμονή του/της θα διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, των σπουδών και των εξόδων επαναπατρισμού.

3.  Για την κινητικότητα των σπουδαστών, των εθελοντών και των ασκούμενων από το πρώτο κράτος μέλος σε δεύτερο κράτος μέλος, οι αρχές του δεύτερου κράτους μέλους ενημερώνουν τις αρχές του πρώτου κράτους μέλους σχετικά με την απόφασή τους. Εφαρμόζονται οι διαδικασίες συνεργασίας που ορίζονται στο άρθρο 32.

4.  Για υπήκοο τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής, μπορούν να εγκριθούν μετακινήσεις σε δεύτερο κράτος μέλος, διάρκειας άνω των έξι μηνών, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση κινητικότητας για περίοδο μεγαλύτερη από τρεις μήνες, αλλά μικρότερη από έξι μήνες. Αν κράτη μέλη απαιτούν νέα αίτηση για να χορηγήσουν άδεια άσκησης κινητικότητας για περίοδο που υπερβαίνει τους έξι μήνες, οι άδειες αυτές χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 29.

5.  Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν από τους σπουδαστές, τους εθελοντές ή τους ασκούμενους να εγκαταλείψουν το έδαφός τους για να υποβάλουν αιτήσεις άδειας κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών. [Τροπολογία 49]

Άρθρο 27

Δικαιώματα για ερευνητές, εθελοντές, άμισθους και έμμισθους ασκούμενους και σπουδαστές που καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί ως ερευνητές, εθελοντές άμισθους ή έμμισθους ασκούμενους ή σπουδαστές σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και οι οποίοι καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας, άδεια που καλύπτει όλη τη διάρκεια της διαμονής τους στο οικείο κράτος μέλος, εφόσον:

α)  ο πλήρης κατάλογος των κρατών μελών στα οποία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να μεταβεί ο ερευνητής, ο εθελοντής, ο άμισθος ή έμμισθος ασκούμενος ή ο σπουδαστής έχει γίνει γνωστός πριν από την είσοδο στο πρώτο κράτος μέλος·

β)  στην περίπτωση σπουδαστών, ο αιτών μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έγινε δεκτός από το σχετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει κύκλο σπουδών·

βα)  στην περίπτωση εθελοντών, ο αιτών μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έγινε δεκτός από τον σχετικό οργανισμό ή πρόγραμμα παροχής εθελοντικών υπηρεσιών, όπως η ευρωπαϊκή υπηρεσία για την εθελοντική εργασία·

ββ)  στην περίπτωση ασκουμένων, ο αιτών μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έγινε δεκτός από τη σχετική οντότητα υποδοχής.

2.  Η άδεια χορηγείται από το πρώτο κράτος μέλος όπου διαμένει ο ερευνητής, ο εθελοντής, ο άμισθος ή έμμισθος ασκούμενος ή ο σπουδαστής.

3.  Όταν ο πλήρης κατάλογος των κρατών μελών δεν είναι γνωστός πριν από την είσοδο στο πρώτο κράτος μέλος:

α)  για τους ερευνητές, εφαρμόζονται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 26 για παραμονή σε άλλα κράτη μέλη για περιόδους μέχρι έξι μήνες·

β)  για τους σπουδαστές, τους άμισθους ή έμμισθους ασκούμενους και τους εθελοντές, εφαρμόζονται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 26 για παραμονή σε άλλα κράτη μέλη για περιόδους τριών έως έξι μηνών. [Τροπολογία 50]

Άρθρο 28

Διαμονή στο δεύτερο κράτος μέλος για τα μέλη της οικογένειας

1.  Όταν ο ερευνητής/η ερευνήτρια μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27, και εφόσον η οικογένειά του/της είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του/της έχουν το δικαίωμα να τον/την συνοδεύσουν ή να επανενωθούν μαζί του/της. [Τροπολογία, δεν αφορά όλες τις γλώσσες]

2.  Εντός ενός μηνός το πολύ από την είσοδο στο έδαφος του δεύτερου κράτους μέλους, τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας του ερευνητή, ή ο ερευνητής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους αίτηση για άδεια διαμονής μέλους της οικογένειας.

Όταν η άδεια διαμονής των μελών της οικογένειας, η οποία έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος, λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή δεν παρέχει πλέον στον κάτοχο το δικαίωμα να διαμένει νόμιμα στην επικράτεια του δεύτερου κράτους μέλους, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διαμονή του στο έδαφός τους, ενδεχομένως χορηγώντας εθνικές προσωρινές άδειες διαμονής ή ισοδύναμες άδειες, οι οποίες επιτρέπουν στον αιτούντα να εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα στο έδαφός τους μαζί με τον ερευνητή έως ότου οι αρμόδιες αρχές του δεύτερου κράτους μέλους αποφασίσουν σχετικά με την αίτηση.

3.  Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους για άδεια διαμονής:

α)  την άδεια διαμονής τους στο πρώτο κράτος μέλος και ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο ή επικυρωμένα αντίγραφά τους, καθώς και θεώρηση, εφόσον απαιτείται·

β)  αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν διαμείνει ως μέλη της οικογένειας του ερευνητή στο πρώτο κράτος μέλος·

γ)  αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει όλους τους κινδύνους στο δεύτερο κράτος μέλος ή ότι ο ερευνητής διαθέτει ανάλογη ασφάλιση για αυτούς.

4.  Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τον ερευνητή να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κάτοχος διαθέτει:

α)  κατάλυμα το οποίο θεωρείται κανονικό για αντίστοιχη οικογένεια στην αυτή περιοχή και το οποίο πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος·

β)  σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου/της ιδίας και των μελών της οικογένειάς του/της, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής αρωγής του οικείου κράτους μέλους. [Τροπολογία, δεν αφορά όλες τις γλώσσες]

Τα κράτη μέλη αξιολογούν τους πόρους αυτούς με βάση τη φύση και τον τακτικό χαρακτήρα τους και μπορούν να λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο των κατώτατων εθνικών μισθών και συντάξεων, καθώς και τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 29

Διαδικαστικές εγγυήσεις και διαφάνεια

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφαίνονται επί του συνόλου της αίτησης, και κοινοποιούν την απόφασή τους γραπτώς στον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που θεσπίζονται στην εθνική νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 60 ημερών 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, και εντός 30 ημερών στην περίπτωση εθνικών ερευνητών και σπουδαστών υπηκόων τρίτης χώρας που καλύπτονται από προγράμματα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κινητικότητας. Σε περίπτωση που η εθνική νομοθεσία τους προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής έναντι διοικητικής αρχής, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφασίζουν για την προσφυγή το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. [Τροπολογία 53]

2.  Εάν τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί προς στήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα για τα επιπλέον στοιχεία που τυχόν τους είναι απαραίτητα και, κατά την καταχώριση της αίτησης, προσδιορίζουν εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση της αίτησης. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναστέλλεται μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές λάβουν τα εν λόγω επιπλέον στοιχεία. [Τροπολογία 54]

3.  Κάθε απόφαση με την οποία απορρίπτεται αίτηση για άδεια άρνησης χορήγησης άδειας κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας με τις διαδικασίες κοινοποίησης της οικείας εθνικής νομοθεσίας. Η κοινοποίηση αναφέρει ρητά τις υπάρχουσες δυνατότητες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, το εθνικό δικαστήριο ή αρχή ενώπιον των οποίων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή και την χρονική προθεσμία για την άσκησή τους και παρέχει όλες τις σχετικές πρακτικές πληροφορίες οι οποίες διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού. [Τροπολογία 55]

4.  Σε περίπτωση που αίτηση απορρίπτεται ή άδεια εκδοθείσα άρνησης χορήγησης άδειας ή αναστολής άδειας εκδοθείσας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας αναστέλλεται, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον των αρχών του οικείου κράτους μέλους. [Τροπολογία 56]

Άρθρο 29α

Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής ή θεωρήσεων σε σπουδαστές, μαθητές ή ερευνητές

Μεταξύ της αρχής κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την είσοδο και τη διαμονή σπουδαστών, μαθητών ή ερευνητών υπηκόων τρίτης χώρας, και εκπαιδευτικού ιδρύματος ή οργανισμού που διαχειρίζεται προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, αναγνωρισμένου προς τούτο από το οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές, μπορεί να συνάπτεται σύμβαση για τη θέσπιση ταχείας διαδικασίας αποδοχής, στο πλαίσιο της οποίας χορηγούνται άδειες διαμονής ή θεωρήσεις στο όνομα του ενδιαφερομένου υπηκόου τρίτης χώρας. [Τροπολογία 57]

Άρθρο 30

Διαφάνεια και πρόσβαση σε πληροφορίες

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, καθώς και το ελάχιστο ποσό μηνιαίων πόρων που απαιτούνται, τα δικαιώματα, όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης και τα εφαρμοστέα τέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους ερευνητικούς οργανισμούς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8. [Τροπολογία 58]

Άρθρο 31

Τέλη

Τα κράτη μέλη δυνατόν να απαιτούν από τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλη την καταβολή τελών για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων της αίτησής τους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το ύψος επίπεδο των εν λόγω τελών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο είναι υπερβολικό ή δυσανάλογο κατά τρόπο που ενδεχομένως δυσχεραίνει την επίτευξη των στόχων της. Σε περίπτωση που τα τέλη αυτά καταβάλλονται από τον υπήκοο τρίτης χώρας, ο εν λόγω υπήκοος έχει το δικαίωμα να αποζημιωθεί από τον φορέα υποδοχής ή την οικογένεια υποδοχής, αντιστοίχως. [Τροπολογία 59]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Σημεία επαφής

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν σημεία επαφής τα οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή και τη διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή των άρθρων 26 και 27.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν την κατάλληλη συνεργασία κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2α.  Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιτρέποντας στους υπηκόους τρίτων χωρών να υποβάλουν αίτηση και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για οιοδήποτε κράτος μέλος στην πρεσβεία ή το προξενείο του κράτους μέλους που είναι προσφορότερο για τον αιτούντα. [Τροπολογία 60]

Άρθρο 33

Στατιστικές

Κάθε έτος, και για πρώτη φορά το αργότερο την [ ], τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), ανακοινώνουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία για τον όγκο των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχουν χορηγηθεί άδειες. Επιπλέον, στο μέτρο του δυνατού, κοινοποιούνται στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία για τον όγκο των υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων οι άδειες έχουν ανανεωθεί ή ανακληθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, με μνεία της ιθαγένειάς τους. Με τον ίδιο τρόπο κοινοποιούνται στατιστικά στοιχεία για τα μέλη της οικογένειας ερευνητών που έγιναν δεκτά.

Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνδέονται με τις περιόδους αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και παρέχονται στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι […]

Άρθρο 34

Υποβολή εκθέσεων

Σε τακτά χρονικά διαστήματα και για πρώτη φορά [εντός πέντε ετών από την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη και προτείνει ενδεχομένως τροποποιήσεις.

Άρθρο 35

Μεταφορά

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο [δύο έτη μετά τη θέση της σε ισχύ]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των συγκεκριμένων διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι παραπομπές στις οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της αναφοράς και η διατύπωση της δήλωσης αποφασίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που υπάγεται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 36

Κατάργηση

Οι οδηγίες 2005/71/ΕΚ και 2004/114/EΚ καταργούνται από την [ημέρα που έπεται της ημερομηνίας η οποία ορίζεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της παρούσας οδηγίας], με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι μέρος B.

Οι αναφορές στις καταργούμενες οδηγίες νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 37

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 38

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέρος Α

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών της τροποποιήσεων

(Όπως αναφέρεται στο άρθρο 37)

Οδηγία 2004/114ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12)

Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 289 της 03.11.2005, σ. 15)

Μέρος Β

Κατάλογος προθεσμιών μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο [και εφαρμογής]

(Όπως αναφέρεται στο άρθρο 36)

Οδηγία

Προθεσμία μεταφοράς

Ημερομηνία εφαρμογής

2004/114/ΕΚ

2005/71/ΕΚ

12.1.2007

12.10.2007

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 2004/114/ΕΚ

Οδηγία 2005/71/EΚ

Παρούσα Οδηγία

Άρθρο 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 στοιχείο β)

-

-

Άρθρο 1 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 3 στοιχείο ε)

-

Άρθρο 3 στοιχεία. στ) και ζ)

Άρθρο 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 3 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 3 στοιχείο η)

Άρθρο 2 στοιχείο ζ)

-

-

Άρθρο 3 στοιχείο θ)

-

Άρθρο 3 στοιχεία ιγ) έως ιστ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε)

-

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ)

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5 παράγραφος 1

-

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 στοιχεία α) έως ε)

-

Άρθρο 6 στοιχείο στ)

Άρθρο 6, παράγραφος 2

-

-

Άρθρο 7

Άρθρο 7 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)

-

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 7, παράγραφος 2

Άρθρο 10, παράγραφος 2

-

Άρθρο 10, παράγραφος 3

Άρθρο 8

-

-

Άρθρο 11

Άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 10 εισαγωγική φράση

Άρθρο 13 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 10 στοιχείο α)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 10 στοιχεία β) και γ)

-

-

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β)

-

Άρθρο 12, παράγραφος 2

Άρθρο 11 εισαγωγική φράση

Άρθρο 14 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 11 στοιχείο α)

-

Άρθρο 11 στοιχείο β)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 11 στοιχείο γ)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 11 στοιχείο δ)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρα 12 έως 15

-

-

Άρθρα 14, 15 και 16

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

-

Άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ)

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 20, παράγραφος 2

-

Άρθρο 21

Άρθρο 17 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 23 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 23 παράγραφος 2

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 23 παράγραφος 3

Άρθρο 17 παράγραφος 3

-

Άρθρο 17 παράγραφος 4

Άρθρο 23 παράγραφος 4

-

Άρθρα 15, 24, 25, 27

-

Άρθρο 17

Άρθρο 18 παράγραφος 1

-

-

Άρθρο 29 παράγραφος 1

Άρθρο 18 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 29 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 19

-

-

Άρθρο 30

Άρθρο 20

Άρθρο 31

-

Άρθρα 32 και 33

Άρθρο 21

Άρθρο 34

Άρθρα 22 έως 25

-

-

Άρθρα 35, 36 και 37

Άρθρο 26

Άρθρο 38

-

Παραρτήματα Ι και ΙΙ

Άρθρο 1

-

Άρθρο 2 εισαγωγική φράση

-

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 3 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 στοιχείο ια)

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 3 στοιχείο β)

Άρθρο 2 στοιχείο ε)

-

Άρθρα 3 και 4

-

Άρθρο 5

Άρθρο 8

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 1

-

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ)

-

Άρθρο 6 παράγραφοι 3, 4 και 5

Άρθρο 9 παράγραφοι 3, 4 και 5

Άρθρο 7

-

Άρθρο 8

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 9

-

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α)

-

Άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 10 παράγραφος 2

-

Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 22

Άρθρο 12 εισαγωγική φράση

-

Άρθρο 12 στοιχείο α)

-

Άρθρο 12 στοιχείο β)

-

Άρθρο 12 στοιχείο γ)

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 12 στοιχείο δ)

-

Άρθρο 12 στοιχείο ε)

-

-

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 26 παράγραφος 1

Άρθρο 13παράγραφος 2

Άρθρο 26 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφοι 3 και 5

Άρθρο 26 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 4

-

-

Άρθρο 26 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρα 14 έως 21

-

(1) ΕΕ C 341 της 21.11.2013, σ. 50.
(2) ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 42.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014.
(4) Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία (ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12).
(5) Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15).
(6) COM(2011)0587 τελικό και COM(2011)0901 τελικό.
(7) Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12).
(8) COM(2011)0567 τελικό.
(9) Κοινή δήλωση των υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 1999.
(10) Ευρωπαϊκή συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τοποθέτηση «au pair», άρθρο 8.
(11) Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος (ΕΕ L 343 της 23.12.2011, σ. 1).
(12) Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1).
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1).
(14) Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες (ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σ. 44).
(15) Ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση του ρόλου των σωματείων και των ιδρυμάτων στην Ευρώπη (COM(1997)0241).
(16) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου