Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0081(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0377/2013

Predkladané texty :

A7-0377/2013

Rozpravy :

PV 24/02/2014 - 21
CRE 24/02/2014 - 21

Hlasovanie :

PV 25/02/2014 - 5.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0122

Prijaté texty
PDF 612kWORD 335k
Utorok, 25. februára 2014 - Štrasburg
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín ***I
P7_TA(2014)0122A7-0377/2013
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, výmen žiakov, plateného a neplateného odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby a činnosti aupair (prepracované znenie) (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0151),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. a) a b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0080/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Gréckym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. septembra 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(3),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 20. septembra 2013 adresovaný Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre právne veci (A7-0377/2013),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 341, 21. 11. 2013, s. 50.
(2) Ú. v. EÚ C 114, 15.4.2014, s. 42.
(3) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. februára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, výmen žiakov, plateného a neplateného odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby a činnosti aupair (prepracované znenie)
P7_TC1-COD(2013)0081

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 79 ods. 2 písm. a) a b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Je potrebné urobiť niekoľko zmien smernice Rady 2004/114/ES(4) a smernice Rady 2005/71/ES(5). Z dôvodu prehľadnosti by sa mali tieto smernice prepracovať.

(2)  Táto smernica by mala zodpovedať potrebám zisteným v správach o vykonávaní týchto dvoch smerníc(6) v záujme nápravy zistených nedostatkov, zabezpečenia transparentnosti a právnej istoty a poskytnutia jednotného právneho rámca pre rôzne skupiny osôb prichádzajúce do Únie z tretích krajín. Preto by sa existujúce ustanovenia pre rôzne skupiny mali zjednodušiť a zahrnúť do jedného nástroja. Napriek rozdielom medzi skupinami zahrnutými v tejto smernici majú tieto skupiny aj niektoré spoločné vlastnosti, čo umožňuje, aby sa riešili prostredníctvom spoločného právneho rámca na úrovni Únie. [PN 1]

(3)  Táto smernica by mala prispieť k cieľu Štokholmského programu týkajúceho sa aproximácie vnútroštátnych právnych predpisov vzhľadom na podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín. Prisťahovalectvo z krajín mimo Únie je zdrojom vysoko kvalifikovaných osôb, a najmä študentov a výskumných pracovníkov, o ktorých je veľký záujem. Zohrávajú významnú úlohu pri vytváraní kľúčového prínosu Únie – ľudského kapitálu – na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, čím prispievajú k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020.

(4)  Nedostatky, na ktoré sa poukazuje v správach o vykonávaní uvedených dvoch smerníc, sa týkajú hlavne podmienok prijatia, práv, procesných záruk, prístupu študentov na trh práce počas štúdia, ustanovení týkajúcich sa mobility v rámci Únie, ako aj nedostatočnej harmonizácie, pretože pokrytie niektorých skupín, ako sú dobrovoľníci, žiaci a neplatení stážisti, zostalo pre členské štáty voliteľnou možnosťou. Následné širšie konzultácie takisto poukázali na potrebu lepších možností pri hľadaní zamestnania pre výskumných pracovníkov a študentov a lepšiu ochranu aupairov a platených stážistov, ktorých súčasné nástroje nezahŕňajú.

(5)  Za účelom postupného vytvorenia priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zmluva stanovuje opatrenia, ktoré majú byť prijaté v oblasti azylovej politiky, prisťahovalectva a ochrany práv štátnych príslušníkov tretích krajín.

(6)  Táto smernica by sa mala takisto zamerať na posilnenie kontaktov medzi ľuďmi a mobility ako dôležitých prvkov vonkajšej politiky Únie, najmä vo vzťahu ku krajinám v rámci európskej susedskej politiky alebo ku strategickým partnerom Únie. Mala by umožniť lepší prínos ku globálnemu prístupu k migrácii a mobilite a k jeho partnerstvám v oblasti mobility, ktoré poskytujú konkrétny rámec pre dialóg a spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami vrátane uľahčenia a organizovania legálnej migrácie.

(7)  Migrácia na účely stanovené v tejto smernici by mala podporiť vytváranie a získavanie poznatkov a zručností. Je formou vzájomného obohacovania pre dotknutých migrantov, ich krajinu pôvodu a hostiteľský členský štát a pomáha pri zbližovaní kultúr, pričom posilňuje kultúrne väzby a prispieva ku kultúrnej rozmanitosti. [PDN 3]

(8)  Touto smernicou by sa mala Únia zatraktívniť ako miesto pre výskum a inovácie a mal by sa dosiahnuť pokrok Únie v rámci globálnej súťaže o talenty, čo by malo viesť k posilneniu celkovej konkurencieschopnosti a rastu Únie, ako aj k vytváraniu pracovných miest, ktoré vo väčšej miere prispievajú k tvorbe HDP. Otvorenie Únie štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí môžu byť prijatí na účely výskumu, je takisto súčasťou hlavnej iniciatívy týkajúcej sa inovácií v Únii. Vytvorenie otvoreného trhu práce pre výskumných pracovníkov Únie a výskumných pracovníkov z tretích krajín sa takisto potvrdilo ako kľúčový cieľ Európskeho výskumného priestoru (EVP), zjednoteného priestoru, v ktorom existuje voľný pohyb výskumných pracovníkov, vedeckých poznatkov a technológie. [PDN 4]

(9)  Je vhodné uľahčiť prijímanie výskumných pracovníkov prostredníctvom postupu prijímania, ktorý nezávisí od ich právneho vzťahu s hostiteľskou výskumnou organizáciou a okrem povolenia na pobyt už nevyžaduje aj pracovné povolenie alebo dlhodobé vízum. Tento postup sa zakladá na súčinnosti medzi výskumnými organizáciami a orgánmi pre prisťahovalectvo v členských štátoch: Výskumným organizáciám by sa tým mala dať kľúčová úloha v prijímacom postupe s cieľom uľahčiť a urýchliť vstup a pobyt výskumných pracovníkov z tretích krajín v Únii, pričom sa zachovávajú výhradné práva členských štátov vzhľadom na migračnú politiku. Výskumné organizácie vopred schválené členskými štátmi by mali mať možnosť podpísať dohodu o hosťovaní so štátnym príslušníkom tretej krajiny na účely vykonávania výskumného projektu. Ak sú splnené podmienky pre vstup a pobyt, členské štáty udelia povolenie na základe dohody o hosťovaní.

(10)  Keďže úsilie, ktoré treba vyvinúť na dosiahnutie cieľa investovať 3 % HDP do výskumu, sa do veľkej miery týka súkromného sektora, v ktorom sa preto v nadchádzajúcich rokoch musí prijať viac výskumných pracovníkov, výskumné organizácie, ktoré môžu byť schválené podľa tejto smernice, by mali patriť do verejného aj súkromného sektora.

(11)  S cieľom zatraktívniť Úniu pre výskumných pracovníkov a študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, rodinní príslušníci výskumných pracovníkov a študentov, ako sú vymedzení v smernici Rady 2003/86/ES(7), by mali byť prijatí s nimi. Mali by využívať výhody vyplývajúce z ustanovení o mobilite v rámci Únie a mali by mať takisto prístup na trh práce. [PN 5]

(12)  V prípade potreby by sa členské štáty mali povzbudiť k tomu, aby sa k doktorandom pristupovali ako k výskumným pracovníkom.

(13)  Vykonávanie tejto smernice by nemalo podporovať únik mozgov z nových alebo rozvojových krajín. Opatrenia na opätovné začlenenie výskumných pracovníkov do ich krajín pôvodu by sa mali prijať v partnerstve s krajinami pôvodu s cieľom zaviesť migračnú politiku.

(14)  S cieľom podporiť Európu ako celok ako svetové centrum excelentnosti pre štúdium a odborné vzdelávanie by sa mali zlepšiť, zjednodušiť a uľahčiť podmienky vstupu a pobytu pre tých, ktorí chcú prísť do Únie na tieto účely. To je v súlade s cieľmi programu modernizácie európskych systémov vysokoškolského vzdelávania(8), najmä v kontexte internacionalizácie európskeho vysokoškolského vzdelávania. Súčasťou tohto úsilia je aproximácia príslušných právnych predpisov členských štátov v zmysle pravidiel, ktoré sú priaznivejšie pre štátnych príslušníkov tretích krajín. [PN 6]

(15)  Rozšírenie a prehĺbenie bolonského procesu, ktorý sa začal prostredníctvom Bolonskej deklarácie(9), viedlo k progresívnemu zbližovaniu systémov vysokoškolského vzdelávania v zúčastnených krajinách, ale aj mimo nich. Dôvodom bola skutočnosť, že vnútroštátne orgány podporili mobilitu študentov a akademických pracovníkov a zariadenia poskytujúce vyššie vzdelávanie zahrnuli mobilitu študentov a akademických pracovníkov do svojho učebného plánu. To sa musí odzrkadliť prostredníctvom ustanovení o zlepšenej mobilite v rámci Únie pre študentov. Jedným z cieľov Bolonskej deklarácie je dosiahnuť, aby európske vyššie vzdelávanie bolo atraktívne a konkurencieschopné. Bolonský proces viedol k vytvoreniu európskeho priestoru vyššieho vzdelávania. Zefektívnenie európskeho sektora vyššieho vzdelávania zvýšilo atraktívnosť štúdia v Európe pre študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Účasť mnohých tretích krajín na bolonskom procese a programoch Únie v oblasti mobility študentov predpokladá zavedenie harmonizovaných a zjednodušených pravidiel mobility pre štátnych príslušníkov dotknutých krajín. [PN 7]

(16)  Doba trvania a iné podmienky prípravných kurzov pre študentov, na ktorých sa vzťahuje táto smernica, by mali byť určené členskými štátmi v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(17)  Dôkaz prijatia študenta do zariadenia vyššieho vzdelávania by mohol zahŕňať, okrem iného, list alebo osvedčenie potvrdzujúce jeho zápis.

(18)  Pri posudzovaní dostupnosti dostatočných zdrojov by sa mali brať do úvahy štipendiá.

(19)  Zatiaľ čo členské štáty mali možnosť rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia, či smernicu 2004/114/ES na žiakov, dobrovoľníkov a neplatených stážistov uplatnia alebo nie, tieto skupiny by mali teraz patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, aby sa uľahčil ich vstup a pobyt a zabezpečili ich práva. Táto smernica by sa mala takisto uplatňovať na aupairov a platených stážistov, aby sa zabezpečili ich zákonné práva a ochrana.

(20)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na platených stážistov, ktorí prichádzajú pracovať do Únie na základe presunov v rámci organizácie, pretože títo stážisti patria do rozsahu pôsobnosti [smernice 2013/xx/EÚ o vnútropodnikových presunoch].

(21)  Keďže v súčasnosti na úrovni Únie neexistuje žiadny právny rámec týkajúci sa aupairov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorý by zabezpečil, aby sa s nimi spravodlivo zaobchádzalo, mali by sa zaviesť ustanovenia na riešenie ich špecifických potrieb ako zvlášť zraniteľnej skupiny. V tejto smernici by sa mali predvídať podmienky, ktoré musí splniť aupair, ako aj hostiteľská rodina, najmä pokiaľ ide o dohodu medzi nimi, ktorá by mala zahŕňať také prvky ako vreckové, ktoré bude dostávať(10).

(22)  Po splnení všeobecných a špecifických podmienok týkajúcich sa prijatia by členské štáty mali v určenej lehote vydať povolenie, t. j. dlhodobé vízum a/alebo povolenie na pobyt, ktorých platnosť by nemala byť obmedzená či zrušená dodatočnými požiadavkami. Ak členský štát vydá povolenie na pobyt iba na svojom území a ak sú splnené všetky podmienky tejto smernice týkajúce sa prijatia, mal by tento členský štát udeliť príslušnému/ dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny potrebné víza. [PN 8]

(23)  V povolení by sa malo uviesť právne postavenie dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny a príslušné programy Únie vrátane opatrení týkajúcich sa mobility. Členské štáty môžu uviesť ďalšie informácie v papierovej podobe alebo elektronicky za predpokladu, že nepredstavujú ďalšie podmienky.

(24)  Špecifická povaha pobytu každej skupiny by sa mala odzrkadľovať v rôznej dĺžke platnosti povolení podľa tejto smernice.

(25)  Členské štáty môžu od žiadateľov vyberať poplatok za spracovanie žiadostí o povolenie. by mali zvážiť zrušenie poplatkov za vstup a pobyt v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín na účely tejto smernice. Ak členské štáty požadujú od štátnych príslušníkov tretích krajín úhradu poplatkov. Tieto poplatky by mali byť primerané účelu pobytu a nemali by predstavovať prekážku v plnení cieľov smernice. [PN 9]

(26)  Práva udelené štátnym príslušníkom tretích krajín podľa tejto smernice by nemali závisieť od toho, či ide o povolenie vo forme dlhodobého víza alebo o povolenie na pobyt.

(27)  Pojem prijatie znamená vstup do členského štátu a pobyt v členskom štáte štátneho príslušníka tretej krajiny na účely stanovené v tejto smernici.

(28)  Prijatie môže byť zamietnuté z náležite odôvodnených dôvodov. Predovšetkým, prijatie môže byť zamietnuté, pokiaľ sa členský štát domnieva, na základe posudku založenom na skutočnostiach v jednotlivom prípade, že daný štátny príslušník tretej krajiny predstavuje možné ohrozenie verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. [PN 10]

(29)  V prípade pochybností o vierohodnosti žiadosti o prijatie by mali byť členské štáty schopné požadovať akékoľvek dôkazy, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie jej ucelenosti, najmä na základe štúdia alebo odborného vzdelávania, o ktoré sa žiadateľ uchádza, s cieľom bojovať proti zneužívaniu a nesprávnemu využívaniu postupu stanoveného touto smernicou.

(30)  Vnútroštátne orgány by mali štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí požiadali o prijatie do členských štátov na základe tejto smernice, informovať o rozhodnutí o žiadosti. Mali by tak urobiť písomne čo najskôr a najneskôr do 60 dní alebo čo najskôr a najneskôr do 30 dní v prípade výskumných pracovníkov a študentov, na ktorých sa vzťahujú programy Únie vrátane opatrení týkajúcich sa mobility, 30 dní od dátumu žiadosti. Členské štáty by mali žiadateľa čo najskôr upovedomiť o všetkých ďalších informáciách, ktoré potrebujú na spracovanie žiadosti. V prípade, že vnútroštátne právo ustanovuje správne konanie o odvolaní proti zamietavej odpovedi, by mali vnútroštátne orgány informovať žiadateľa o svojom rozhodnutí v lehote 30 dní odo dňa, keď bolo podané odvolanie. [PN 11]

(31)  Je nevyhnutné uľahčovať v rámci Únie mobilitu výskumných pracovníkov, študentov a platených stážistov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Pre výskumných pracovníkov by sa touto smernicou mali zlepšiť pravidlá týkajúce sa obdobia, počas ktorého by sa povolenie udelené prvým členským štátom malo vzťahovať na pobyt v druhom členskom štáte bez toho, aby bola potrebná nová dohoda o hosťovaní. Pokiaľ ide o situáciu študentov a novej skupiny platených stážistov, mali by sa dosiahnuť zlepšenia, ktoré by im umožnili zostať v druhom členskom štáte počas obdobia od troch do šiestich mesiacov za predpokladu, že spĺňajú všeobecné podmienky stanovené v tejto smernici. Na stážistov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktorí prichádzajú do Únie na základe presunu v rámci organizácie, by sa mali v súlade so [smernicou 2013/xx/EÚ o vnútropodnikových presunoch] uplatňovať špecifické ustanovenia týkajúce sa mobility v rámci Únie navrhnuté podľa povahy ich presunu.

(32)  Viac by sa mali navzájom dopĺňať pravidlá Únie v oblasti prisťahovalectva a programy Únie vrátane opatrení týkajúcich sa mobility. Výskumní pracovníci a študenti, dobrovoľníci, stážisti, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a na ktorých sa vzťahujú takéto programy Únie, by mali byť oprávnení presťahovať sa do uvedených rozličných členských štátov na základe povolenia udeleného prvým členským štátom, ak je úplný zoznam týchto členských štátov známy pred vstupom do Únie. Takéto povolenie by im malo umožniť mobilitu bez toho, aby bolo potrebné poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie alebo absolvovať akýkoľvek iný postup vybavovania žiadostí. Členské štáty sa vyzývajú, aby uľahčili mobilitu v rámci Únie pre dobrovoľníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktorých dobrovoľnícke programy zahŕňajú viac než jeden členský štát. [PN 12]

(33)  S cieľom umožniť študentom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, lepšie uhradiť časť ich nákladov na štúdium, mal by im byť povolený zvýšený plný prístup na trh práce za podmienok stanovených v tejto smernici, čo predstavuje najmenej 20 hodín týždenne. Zásada prístupu študentov na trh práce by sa mala byť hlavným pravidlom; Vo výnimočných prípadoch by však mali byť členské štáty schopné zohľadniť situáciu na svojich vnútroštátnych trhoch práce, aj keď sa tým nesmie riskovať úplné popretie práva na prácu uplatňovať ako hlavné pravidlo. [PN 13]

(34)  Ako súčasť snahy o zabezpečenie kvalifikovaných pracovných síl pre budúcnosť by členské štáty mali umožniť študentom a uznanie a ohodnotenie práce a celkového prínosu študentov, ktorí ukončia štúdium v Únii, by členské štáty mali týmto študentom umožniť, aby zostali na ich území s cieľom hľadať si prácu alebo založiť podnik počas 12 mesiacov od skončenia platnosti prvého povolenia. To isté by mali umožniť výskumným pracovníkom po skončení ich výskumného projektu vymedzeného v dohode o hosťovaní. Tento postup by nemal predstavovať automatické právo na prístup na trh práce alebo na založenie podniku. Môže sa požadovať, aby o tom poskytli dôkaz v súlade s článkom 24. [PN 14]

(35)  Ustanoveniami tejto smernice nie je dotknutá právomoc členských štátov regulovať rozsah prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vykonávania práce.

(36)  S cieľom zatraktívniť Úniu pre výskumných pracovníkov, študentov, žiakov, stážistov, dobrovoľníkov a aupairov z tretích krajín je dôležité zabezpečiť, aby sa s nimi spravodlivo zaobchádzalo v súlade s článkom 79 zmluvy. Tieto skupiny majú právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako so štátnymi príslušníkmi hostiteľského členského štátu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ(11). Okrem práv udelených podľa smernice 2011/98/EÚ by sa v prípade výskumných pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, mali dodržiavať priaznivejšie práva na rovnaké zaobchádzanie, ako majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o oblasti sociálneho zabezpečenia, ako sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004(12). V súčasnosti sa v smernici 2011/98/EÚ predpokladá možnosť, že členské štáty obmedzia rovnaké zaobchádzanie v oblastiach sociálneho zabezpečenia vrátane rodinných dávok a táto možnosť obmedzenia by mohla ovplyvniť výskumných pracovníkov. Okrem toho nezávisle od toho, či na základe práva Únie alebo na základe vnútroštátneho práva hostiteľského členského štátu dostanú študenti, žiaci, dobrovoľníci, neplatení stážisti a aupairi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, prístup na trh práce, mali byť mať právo na rovnaké zaobchádzanie ako so štátnymi príslušníkmi hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o prístup k tovarom a službám a ponuku tovarov a služieb, ktorá je k dispozícii verejnosti. [PN 15]

(37)  Táto smernica by nemala mať za žiadnych okolností vplyv na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1030/2002(13).

(38)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady stanovené Chartou základných práv Európskej únie, ako sa uvádza v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

(39)  Členské štáty by mali uviesť do účinnosti ustanovenia tejto smernice bez diskriminácie založenej na pohlaví, rase, farbe pleti, etnickom alebo sociálnom pôvode, genetických vlastnostiach, jazyku, náboženskom vyznaní alebo viere, politických alebo iných názoroch, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvode, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.

(40)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 28. septembra 2011 sa členské štáty zaväzujú pripojiť v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(41)  Keďže cieľ tejto smernice, a to určiť podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, výmeny žiakov, neplateného alebo plateného odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby alebo činnosti aupair nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu alebo dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(42)  Každý členský štát by mal zabezpečiť, aby sa širokej verejnosti sprístupnil čo najobsiahlejší súbor pravidelne aktualizovaných informácií, najmä na internete, o výskumných organizáciách schválených na základe tejto smernice, s ktorými by výskumní pracovníci mohli uzavrieť dohodu o hosťovaní, a o podmienkach a postupoch vstupu na jeho územie a pobytu na jeho území na účely vykonávania výskumu prijatých na základe tejto smernice, ako aj informácie týkajúce sa opatrení vymedzených v tejto smernici, študijné smery, na ktoré by mohli byť štátni príslušníci tretích krajín prijatí a podmienky a postupy pre vstup na jeho územie a pobyt na jeho území na tieto účely.

(42a)  Každý členský štát má povinnosť informovať štátnych príslušníkov tretích krajín o pravidlách uplatniteľných v ich konkrétnom prípade, aby sa zabezpečila transparentnosť a právna istota a tým sa príslušníci týchto krajín podnietili k tomu, aby prišli do Únie. Všetky informácie, ktoré sú z hľadiska postupu relevantné, vrátane všeobecnej dokumentácie o štúdiu, výmennom alebo výskumnom programe, ale aj špecifické informácie o právach a povinnostiach žiadateľa by sa preto mali poskytnúť tak, aby boli pre štátnych príslušníkov tretích krajín ľahko dostupné a zrozumiteľné. [PN 16]

(43)  [V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska v súvislosti s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, uvedené členské štáty sa nezúčastňujú na prijatí tejto smernice a nie sú viazané jej uplatňovaním, ani jej nepodliehajú.]

(44)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie Dánsko sa nezúčastňuje prijímania tejto smernice a nie je ňou viazané, ani nepodlieha jej uplatňovaniu.

(45)  Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(46)  Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc stanovených v prílohe I časti B do vnútroštátneho práva a na ich uplatňovanie.

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa stanovujú:

a)  podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členských štátov na obdobie presahujúce 90 dní na účely výskumu, štúdia, výmen žiakov, plateného a neplateného odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby alebo činnosti aupair;

b)  podmienky vstupu do členského štátu, ktorý prvý udelil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na základe tejto smernice, a pobytu v tomto členskom štáte študentov a platených stážistov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, na obdobie presahujúce 90 dní v iných členských štátoch, ako je členský štát, ktorý prvý udelil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na základe tejto smernice;

c)  podmienky vstupu do členského štátu, ktorý prvý udelil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na základe tejto smernice, a pobytu v tomto členskom štáte výskumných pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín;

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa uplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na územie členského štátu na účely výskumu, štúdia, výmen žiakov, plateného alebo neplateného odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby alebo činnosti aupair.

2.  Táto smernica sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín :

a)  ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o azyl alebo v rámci režimu subsidiárnej alebo dočasnej ochrany;

b)  ktorých vyhostenie bolo odložené zo skutkových alebo právnych dôvodov;

c)  ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Únie, ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb v rámci Únie;

d)  ktorí majú dlhodobý pobyt v niektorom členskom štáte v súlade so smernicou Rady 2003/109/ES(14) a ktorí vykonávajú svoje právo zdržiavať sa v inom členskom štáte za účelom štúdia alebo odbornej prípravy;

e)  ktorí sú v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov dotknutého členského štátu považovaní za samostatne zárobkovo činné osoby.

f)  ktorí spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, majú rovnaké právo na voľný pohyb ako občania Únie podľa dohôd medzi Úniou a členskými štátmi alebo medzi Úniou a tretími krajinami.

g)  stážistov, ktorí prichádzajú do Únie na základe vnútropodnikového presunu podľa [smernice 2013/xx/EÚ o vnútropodnikových presunoch].

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

a)  „štátny príslušník tretej krajiny“ je osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 20 ods. 1 zmluvy;

b)  „výskumný pracovník“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má primeranú kvalifikáciu vyššieho vzdelania umožňujúceho prístup k doktorandským programom, vybraný výskumnou organizáciou na vykonávanie výskumného projektu, na ktorý sa spravidla vyžaduje vyššie uvedená kvalifikácia;

c)  „študent“ je štátny príslušník tretej krajiny prijatý zariadením vyššieho vzdelávania a prijatý na územie členského štátu, aby vykonával ako svoju hlavnú činnosť denné štúdium vedúce k získaniu kvalifikácie vyššieho vzdelania uznanej členským štátom, vrátane diplomov, osvedčení alebo doktorandských titulov získaných v zariadení vyššieho vzdelávania, a ktoré môže zahŕňať prípravné kurzy pred takýmto štúdiom podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

d)  „žiak“ je štátny príslušník tretej krajiny prijatý na územie členského štátu, aby tu absolvoval uznaný program stredoškolského vzdelania v rámci výmenného programu, ktorý vedie organizácia uznaná na tento účel členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou;

e)  „neplatený stážista“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bol prijatý na územie členského štátu na obdobie trvania neplateného odborného vzdelávania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu;

f)  „platený stážista“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bol prijatý na územie členského štátu na obdobie trvania odborného vzdelávania, počas ktorého dostáva odmenu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu;

g)  „dobrovoľník“ je štátny príslušník tretej krajiny prijatý na územie členského štátu, aby sa zúčastňoval na uznanom programe dobrovoľníckej služby;

ga)  „zabezpečovateľ dobrovoľníckej činnosti“ je organizácia zodpovedná za program dobrovoľnej služby, na ktorom sa zúčastňuje štátny príslušník tretej krajiny. Tieto organizácie a skupiny sú nezávislé a samosprávne podobne ako iné neziskové subjekty, napr. orgány verejnej moci. Pôsobia vo verejnej oblasti a svojou činnosťou aspoň sčasti prispievajú k verejnému blahu(15); [PN 17]

h)  „program dobrovoľníckej služby“ je program praktickej solidárnej činnosti, ktorý vychádza z programu uznaného členským štátom alebo Úniou a ktorý sleduje ciele všeobecného záujmu na neziskové účely; [PN 18]

i)  „aupair“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorého dočasne prijala rodina na území členského štátu výmenou za ľahké domáce práce a starostlivosť o deti, aby si zlepšil svoje jazykové schopnosti a vedomosti o hostiteľskej krajine;

j)  „výskum“ je tvorivá, systematicky vykonávaná práca s cieľom rozšíriť vedomosti, vrátane vedomostí o človeku, kultúre a spoločnosti, a využívanie týchto vedomostí na odvodenie nových aplikácií;

k)  „výskumná organizácia“ je každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá vykonáva výskum a ktorej udelil súhlas členský štát na účely tejto smernice v súlade so svojimi právnymi predpismi alebo správnou praxou;

l)  „ vzdelávacie zariadenie“ je verejné alebo súkromné zariadenie uznané hostiteľským členským štátom a/alebo ktorého študijné smery sú uznané v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou na účely vymedzené v tejto smernici;

la)  „hostiteľský subjekt“ je vzdelávacie zariadenie, výskumná organizácia, podnik alebo zariadenie odbornej prípravy či organizácia pôsobiaca v oblasti výmen žiakov alebo organizácia zodpovedná za program dobrovoľníckej služby, na ktorom sa zúčastňuje štátny príslušník tretej krajiny, ktoré boli zriadené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými na území členského štátu, a to bez ohľadu na právnu formu; [PN 20]

lb)  „hostiteľská rodina“ je rodina, ktorá dočasne prijala aupair a umožnila mu zapájať sa do jej každodenného rodinného života na území členského štátu na základe dohody uzatvorenej medzi hostiteľskou rodinou a aupair; [PN 21]

m)  „odmena“ je platba v akejkoľvek podobe prijatá ako protihodnota za poskytované služby, ktorá je na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo ustálenej praxe považovaná za základný prvok zamestnania;

n)  „zamestnanie“ je výkon činností predstavujúcich akúkoľvek formu práce upravenú vnútroštátnym právom, platnou kolektívnou zmluvou alebo v súlade s ustálenou praxou pre zamestnávateľa a pod jeho vedením a dohľadom; [PN 22]

na)  „zamestnávateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú alebo pod vedením a dohľadom ktorej sa zamestnanie vykonáva; [PN 23]

nb)  „rodinní príslušníci“ sú štátni príslušníci tretej krajiny v zmysle článku 4 smernice 2003/86/ES; [PDN 24]

o)  „prvý členský štát“ je členský štát, ktorý prvý udelí štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na základe tejto smernice;

p)  „druhý členský štát“ je akýkoľvek členský štát iný než prvý členský štát;

q)  „programy Únie vrátane opatrení týkajúcich sa mobility“ sú programy financované Úniou, ktoré podporujú mobilitu štátnych príslušníkov tretích krajín do Únie;

r)  „povolenie“ je povolenie na pobyt vydané orgánmi členského štátu, ktoré umožňuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny legálny pobyt na jeho území v súlade s článkom 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1030/2002 alebo dlhodobé vízum;

s)  „dlhodobé vízum“ je povolenie vydané členským štátom, ako sa stanovuje v článku 18 Schengenského dohovoru, alebo vydané v súlade s vnútroštátnym právom členských štátov, ktoré v plnej miere nevykonávajú schengenské acquis.

Článok 4

Výhodnejšie ustanovenia

1.  Táto smernica sa nedotýka výhodnejších ustanovení:

a)  dvojstranných alebo viacstranných dohôd uzavretých medzi Úniou alebo Úniou a jej členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami; alebo

b)  dvojstranných alebo mnohostranných dohôd uzavretých medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami.

2.  Táto smernica sa nedotýka práva členských štátov prijať alebo ponechať v platnosti ustanovenia, ktoré sú pre osoby, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, výhodnejšie v súvislosti s článkami 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29, 30, 31, 32, 33 a 34, najmä v kontexte partnerstiev v oblasti mobility. [PN 25]

KAPITOLA II

PRIJATIE

Článok 5

Zásada

1.  Štátny príslušník tretej krajiny je podľa tejto smernice prijatý iba vtedy, ak sa na základe preskúmania podkladov preukáže, že spĺňa všeobecné podmienky stanovené v článku 6 a podľa príslušnej kategórie osobitné podmienky v článkoch 7 až.

2.  Keď sú splnené všetky všeobecné a osobitné podmienky týkajúce sa prijatia, žiadatelia sú oprávnení získať dlhodobé vízum a/alebo povolenie na pobyt. Ak členský štát vydá povolenie na pobyt iba na svojom území, a nie inde, a ak sú splnené všetky podmienky týkajúce sa prijatia stanovené v tejto smernici, musí príslušný členský štát udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny potrebné vízum.

Článok 6

Všeobecné podmienky

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o prijatie na účely stanovené v tejto smernici:

a)  predloží platný cestovný doklad v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Členské štáty môžu požadovať, aby bol cestovný doklad platný aspoň počas trvania predpokladaného pobytu;

b)  v prípade, že ide o maloletého v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov hostiteľského členského štátu, predloží povolenie rodičov alebo zodpovedajúci doklad na plánovaný pobyt;

c)  musí mať nemocenské poistenie pokrývajúce všetky riziká, proti ktorým sú zvyčajne poistení štátni príslušníci dotknutého členského štátu;

d)  nesmie predstavovať ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia ohrozovať verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie; [PN 26]

e)  na požiadanie členského štátu predloží dôkaz, že zaplatil poplatok za spracovanie žiadosti na základe článku 31;

f)  na požiadanie členského štátu musí predložiť dôkaz, že počas svojho pobytu bude mať dostatočné zdroje na pokrytie svojich výdavkov na živobytie, odborné vzdelávanie a na cestu späť bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť individuálne preskúmať každý prípad. Predloženie takéhoto dôkazu nie je potrebné, ak dotknutý štátny príslušník tretej krajiny môže dokázať, že poberá grant alebo štipendium, že mu hostiteľská rodina prisľúbila, že mu poskytne finančnú pomoc, alebo že dostane pevnú ponuku práce, alebo že organizácia pôsobiaca v oblasti výmen žiakov alebo programu dobrovoľnej služby deklaruje, že preberá zodpovednosť za pokrytie výdavkov žiaka alebo dobrovoľníka na živobytie počas celého jeho pobytu v danom členskom štáte. [PN 27]

Článok 7

Osobitné podmienky pre výskumných pracovníkov

1.  Okrem všeobecných podmienok stanovených v článku 6 predloží štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o prijatie na účely vykonávania výskumu:

a)  dohodu o hosťovaní podpísanú s výskumnou organizáciou v súlade s článkom 9 ods. 1 a 2;

b)  v prípade potreby vyhlásenie o finančnej zodpovednosti vydané výskumnou organizáciou v súlade s článkom 9 ods. 3.

2.  Členské štáty môžu skontrolovať aj podmienky, na základe ktorých je dohoda o hosťovaní založená a uzatvorená.

3.  Ak sa kontroly uvedené v odsekoch 1 a 2 uzatvoria s pozitívnym výsledkom, výskumní pracovníci sa prijmú na územie členských štátov s cieľom plniť dohodu o hosťovaní.

4.  Žiadosti štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa chcú venovať výskumu v Únii, sa posúdia a preskúmajú, keď má príslušný štátny príslušník tretej krajiny pobyt mimo územia členského štátu, do ktorého chce byť prijatý.

5.  Členské štáty môžu, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, prijať predloženú preskúmajú žiadosť, keď už je príslušný štátny príslušník tretej krajiny na ich území. [PN 28]

6.  Členské štáty určia, či má žiadosť o povolenie podať výskumný pracovník alebo príslušná výskumná organizácia.

Článok 8

Súhlas výskumným organizáciám

1.  Každej výskumnej organizácii, ktorá chce byť hostiteľom výskumného pracovníka na základe prijímacieho postupu stanoveného v tejto smernici, príslušný členský štát najprv udelí súhlas na tento účel.

2.  Udeľovanie súhlasu výskumným organizáciám je v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v správnej praxi členských štátov. Žiadosti o udelenie súhlasu podávajú verejné a súkromné organizácie v súlade s týmito postupmi a tieto žiadosti sú založené podľa potreby na ich úlohách vyplývajúcich z ich štatútu alebo podnikateľských cieľov a na dôkaze, že vykonávajú výskum.

Súhlas sa udeľuje výskumnej organizácii najmenej na obdobie piatich rokov. Vo výnimočných prípadoch môžu členské štáty udeliť súhlas na kratšie obdobie.

3.  Členské štáty môžu v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi vyžadovať písomný záväzok výskumnej organizácie, že v prípadoch, keď výskumný pracovník zostane nelegálne na území príslušného členského štátu, uvedená organizácia zodpovedá za úhradu nákladov súvisiacich s jeho/jej pobytom a návratom vynaložených z verejných finančných prostriedkov. Finančná zodpovednosť výskumnej organizácie sa skončí najneskôr 6 mesiacov po ukončení platnosti dohody o hosťovaní.

4.  Členské štáty môžu stanoviť, že do dvoch mesiacov od ukončenia platnosti danej dohody o hosťovaní poskytne organizácia, ktorej bol udelený súhlas príslušným orgánom menovaným na tento účel členskými štátmi, potvrdenie, že sa vykonala práca v každom výskumnom projekte, v súvislosti s ktorým bola podpísaná dohoda o hosťovaní podľa článku 9.

5.  Príslušné orgány v každom členskom štáte uverejňujú a aktualizujú zoznamy výskumných organizácií, ktorým bol udelený súhlas na účely tejto smernice, vždy, keď sa v týchto zoznamoch urobila zmena.

6.  Členský štát môže okrem iných opatrení zamietnuť obnovenie súhlasu výskumnej organizácii alebo rozhodnúť o jeho odobratí výskumnej organizácii, ktorá viac nespĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4, alebo v prípadoch, ak sa súhlas získal podvodom alebo ak výskumná organizácia podpísala dohodu o hosťovaní so štátnym príslušníkom tretej krajiny podvodným alebo nedbanlivým spôsobom. Ak sa súhlas zamietol alebo odobral, príslušná organizácia môže dostať zákaz opätovne žiadať o udelenie súhlasu až do piatich rokov od dátumu uverejnenia rozhodnutia o odobratí alebo neobnovení.

7.  Členské štáty môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť dôsledky odobratia súhlasu alebo zamietnutia obnovenia súhlasu pre existujúce dohody o hosťovaní uzavreté v súlade s článkom 9, ako aj dôsledky pre povolenia na pobyt príslušných výskumných pracovníkov.

Článok 9

Dohoda o hosťovaní

1.  Výskumná organizácia, ktorá chce byť hostiteľom výskumného pracovníka, s ním podpíše dohodu o hosťovaní za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článkoch 6 a 7.

Dohoda o hosťovaní obsahuje aspoň tieto prvky:

a)  názov a účel výskumného projektu;

b)  záväzok výskumného pracovníka ukončiť výskumný projekt;

c)  potvrdenie organizácie, že sa zaväzuje byť hostiteľom výskumného pracovníka, aby mohol ukončiť výskumný projekt;

d)  dátum začatia a ukončenia výskumného projektu;

e)  informáciu o právnom vzťahu medzi výskumnou organizáciou a výskumným pracovníkom;

f)  informáciu o pracovných podmienkach výskumného pracovníka.

2.  Výskumné organizácie môžu podpísať dohody o hosťovaní, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)  výskumný projekt prijali príslušné orgány v organizácii po preskúmaní:

i)  účelu a doby trvania výskumu a dostupnosti potrebných finančných zdrojov na jeho vykonanie;

ii)  kvalifikácií výskumného pracovníka vzhľadom na ciele výskumu, čo je doložené overenou kópiou jeho/jej kvalifikácie v súlade s článkom 2 písm. b);

3.  Keď sa podpíše dohoda o hosťovaní, od výskumnej organizácie sa môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi žiadať, aby výskumnému pracovníkovi poskytla samostatné vyhlásenie o prebratí finančnej zodpovednosti za náklady v zmysle článku 8 ods. 3.

4.  Dohoda o hosťovaní automaticky zaniká, ak výskumný pracovník nie je prijatý alebo ak sa ukončí právny vzťah medzi výskumným pracovníkom a výskumnou organizáciou.

5.  Výskumné organizácie bezodkladne informujú orgány menované na tento účel členskými štátmi o každej udalosti, ktorá by mohla zabrániť vykonávaniu dohody o hosťovaní.

Článok 10

Osobitné podmienky pre študentov

1.  Okrem všeobecných podmienok stanovených v článku 6 musí štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o prijatie na účely štúdia:

a)  predložiť dôkaz, že bol prijatý na štúdium zariadením vyššieho vzdelávania;

b)  ak to členský štát vyžaduje, predložiť dôkaz o zaplatení poplatkov účtovaných zariadením;

c)  ak to členský štát vyžaduje, predložiť dôkaz o dostatočnom ovládaní jazyka, v ktorom má absolvovať štúdium.

2.  Pri študentoch, ktorí sú už na základe zápisu v zariadení automaticky kvalifikovaní na nemocenské poistenie pokrývajúce všetky riziká, proti ktorým sú zvyčajne poistení štátni príslušníci dotknutého členského štátu, sa predpokladá, že spĺňajú podmienky článku 6 ods. 1 písm. c).

Článok 11

Osobitné podmienky pre žiakov

1.   Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa uchádza o účasť na výmennom programe žiakov, okrem všeobecných podmienok stanovených v článku 6 spľňa i tieto podmienky:

a)  dosiahne minimálny vek a nesmie prekročiť maximálny vek stanovený dotknutým členským štátom;

b)  predloží dôkaz o tom, že bol prijatý zariadením stredoškolského vzdelávania;

c)  predloží dôkaz o účasti na uznanom výmennom programe žiakov, ktorý vedie organizácia uznaná na tento účel dotknutým členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou;

d)  predloží dôkaz, že organizácia, ktorá uskutočňuje výmenu žiakov, zaňho preberá zodpovednosť počas jeho prítomnosti na území dotknutého členského štátu, najmä pokiaľ ide o výdavky na živobytie, štúdium, zdravotnú starostlivosť a náklady na cestu späť;

e)  počas svojho pobytu je ubytovaný v rodine, ktorá spĺňa podmienky stanovené dotknutým členským štátom, a ktorá bola vybratá v súlade s pravidlami výmenného programu žiakov, na ktorom sa zúčastňuje.

2.  Členské štáty môžu obmedziť prijímanie žiakov zúčastňujúcich sa na výmennom programe na štátnych príslušníkov tých tretích krajín, ktoré ponúkajú rovnakú možnosť pre ich vlastných štátnych príslušníkov. [PN 29]

Článok 12

Osobitné podmienky pre neplatených a platených pre stážistov [PN 30]

1.  Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa uchádza o prijatie ako neplatený alebo platený stážista, okrem všeobecných podmienok stanovených v článku 6:

a)  musel podpísať dohodu predloží doklad o podpísaní dohody o odbornom vzdelávaní schválenú alebo pracovnú zmluvu, schválenú v prípade potreby príslušným orgánom dotknutého členského štátu v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou, na stáž vo verejnom alebo súkromnom podniku alebo verejnom alebo súkromnom zariadení odbornej prípravy uznanom členským štátom v súlade s v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou; [PN 31]

b)  na požiadanie členského štátu preukáže, že má príslušné predchádzajúce vzdelanie, kvalifikácie alebo profesionálne skúsenosti, ktoré mu umožnia využívať výhody vyplývajúce z pracovných skúseností. [PN 32]

c)  ak to členský štát vyžaduje, zúčastní sa na základnej jazykovej príprave, aby získal vedomosti potrebné na účely stáže.

V dohode uvedenej v písmene a) sa opisuje program odborného vzdelávania, stanovuje sa jeho trvanie, podmienky dohľadu nad stážistom pri výkone tohto programu, pracovný čas, právny vzťah s hostiteľským subjektom a ak je stážista platený, odmena, ktorá sa mu poskytuje.

2.  Členské štáty môžu od hostiteľského subjektu požadovať, aby potvrdil, že štátny príslušník tretej krajiny neobsadil pracovné miesto.

Článok 13

Osobitné podmienky pre dobrovoľníkov

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa uchádza o účasť na programe dobrovoľníckej služby okrem všeobecných podmienok stanovených v článku 6:

a)  predloží dohodu s organizáciou, ktorá je v dotknutom členskom štáte zodpovedná za program/projekt dobrovoľníckej služby, na ktorom sa zúčastňuje, ktorá musí obsahovať opis jeho úloh v ktorej sú uvedené názov, účel a dátum začatia a ukončenia projektu dobrovoľníckej služby, úlohy dobrovoľníka, údaje o podmienkach dohľadu nad ním pri výkone týchto úloh, pracovný čas, dostupné zdroje na pokrytie jeho výdavkov na cestu, živobytie, ubytovanie a vreckové počas jeho pobytu a v prípade potreby aj odborné vzdelávanie, ktoré dostane a ktoré mu má pomôcť pri plnení jeho úloh; [PN 33]

b)  predloží dôkaz, že organizácia zodpovedná za program dobrovoľníckej služby, na ktorom sa zúčastňuje, uzavrela poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti;

c)  ak to hostiteľský členský štát osobitne vyžaduje, musí absolvovať základný úvod do jazyka, histórie a politických a sociálnych štruktúr tohto členského štátu.

Článok 14

Osobitné podmienky pre aupairov

Okrem všeobecných podmienok stanovených v článku 6, štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o prijatie na účely vykonávania činnosti ako aupair:

a)  má najmenej 17, ale nie viac než 30 rokov alebo s výnimkou jednotlivých odôvodnených prípadov viac než 30 rokov;

b)  predloží dôkaz, že hostiteľská rodina zaňho preberá zodpovednosť počas jeho prítomnosti na území dotknutého členského štátu, najmä pokiaľ ide o živobytie, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, materstvo alebo riziká nehôd; [PN 34]

c)  predloží dohodu medzi aupairom a hostiteľskou rodinou s vymedzením jeho práv a povinností vrátane zásad týkajúcich vreckového, ktoré bude dostávať, a primeraných opatrení, ktoré mu umožnia navštevovať kurzy a zúčastňovať sa dojednaní o hodinách venovaných účasti na každodenných rodinných povinnostiach, s uvedením maximálneho počtu hodín za deň, ktoré môže stráviť zapájaním sa do takýchto povinností, vrátane aspoň jedného celého dňa voľna v týždni, ktoré mu umožnia navštevovať kurzy. [PN 35]

KAPITOLA III

POVOLENIA A TRVANIE POBYTU

Článok 15

Povolenia

V dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt sa uvedie názov „výskumný pracovník“, „študent“, „dobrovoľník“, „žiak“, „platený stážista“, „neplatený stážista“ alebo „aupair“. V prípade výskumných pracovníkov a študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktorí prichádzajú do Únie v rámci osobitného programu Únie vrátane opatrení týkajúcich sa mobility, sa v povolení uvedie osobitný program.

Po úspešnom schválení a udelení víza je hostiteľský subjekt zaregistrovaný v akreditačnom systéme, aby sa uľahčili budúce postupy vybavovania žiadostí. [PN 36]

Článok 16

Trvanie pobytu

1.  Členské štáty udelia povolenie pre výskumných pracovníkov na dobu minimálne jedného roka a obnovia ho, ak sú stále splnené podmienky stanovené v článkoch 6, 7 a 9. Ak je výskumný projekt naplánovaný tak, že má trvať menej ako jeden rok, povolenie sa udelí na dobu trvania projektu.

2.  Členské štáty udelia povolenie pre študentov, ktoré bude stanovené na dobu minimálne jedného roka a obnovia ho alebo, ak je trvanie štúdia menej ako jeden rok, na dobu trvania štúdiaprípadne ho, ak sú stále splnené podmienky stanovené v článkoch 6 a 10. Ak je trvanie štúdia naplánované tak, že má trvať menej ako jeden rok, povolenie sa udelí na dobu trvania štúdia. [PN 37]

3.  V prípade žiakov a aupairov členské štáty vydajú povolenie pokrývajúce celú dĺžku trvania výmenného programu žiakov alebo dohody medzi hostiteľskou rodinou a aupairom najviac na jeden rok. [PN 38]

4.  Doba platnosti povolenia vydaného stážistom zodpovedá dobe trvania stáže, pričom nesmie prekročiť jeden rok. Vo výnimočných prípadoch ho možno jedenkrát predĺžiť vo forme povolenia na pobyt, výlučne na čas potrebný na získanie odbornej kvalifikácie uznanej členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou, pokiaľ jeho držiteľ naďalej spĺňa podmienky stanovené v článkoch 6 a 12.

5.  Povolenie je dobrovoľníkom udelené na obdobie najviac jedného roka. Vo výnimočných prípadoch, ak príslušný program trvá dlhšie ako jeden rok, môže sa platnosť požadovaného povolenia predĺžiť na zodpovedajúce časové obdobie.

6.  V prípadoch, keď členské štáty umožnia vstup a pobyt na základe dlhodobého víza, sa povolenie na pobyt vydá s prvým predĺžením prvého pobytu. Ak je platnosť dlhodobého víza kratšia než povolené trvanie pobytu, dlhodobé vízum sa pred skončením jeho platnosti bez ďalších formalít nahradí povolením na pobyt.

Článok 17

Ďalšie informácie

Členské štáty môžu uviesť ďalšie informácie týkajúce sa pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ako je úplný zoznam členských štátov, do ktorých výskumný pracovník alebo študent vyhlásil, že do nich plánuje ísť, v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. a), a to v papierovej alebo elektronickej podobe, ako sa uvádza v článku 4 nariadenia (ES) č. 1030/2002 a v bode 16 jeho prílohy. [PN 39]

KAPITOLA IV

Dôvody na zamietnutie, odobratie alebo nepredĺženie povolení

Článok 18

Dôvody na zamietnutie žiadosti povolenia

1.  Členské štáty zamietnu žiadosť udelenie povolenia v týchto prípadoch:

a)  ak nie sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 6 alebo príslušné osobitné podmienky stanovené v článku 7 a článkoch 10 až 16;

b)  ak predložené dokumenty boli získané podvodným spôsobom, ak boli sfalšované alebo pozmenené;

c)  ak hostiteľský subjekt alebo vzdelávacie zariadenie boli zriadené len na účel uľahčenia vstupu;

d)  ak bol hostiteľský subjekt v súlade s vnútroštátnym právom sankcionovaný za nelegálnu prácu a/alebo nelegálne zamestnávanie alebo ak nespĺňa právne záväzky týkajúce sa sociálneho zabezpečenia a/alebo zdanenia stanoveného vo vnútroštátnom práve alebo ak vyhlásil konkurz alebo je inak insolventný;

e)  ak bola hostiteľská rodina alebo prípadne akákoľvek sprostredkovateľská organizácia zainteresovaná na pobyte aupaira v súlade s vnútroštátnym právom sankcionovaná za porušenie podmienok a/alebo cieľov pobytu aupaira a/alebo za nelegálne zamestnávanie.

2.  Členské štáty môžu zamietnuť žiadosť, ak sa zdá, že hostiteľský subjekt zámerne zrušil pozície, ktoré sa pokúša obsadiť prostredníctvom novej žiadosti počas 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu žiadosti. udelenie povolenia v týchto prípadoch:

a)  ak bol hostiteľský subjekt v súlade s vnútroštátnym právom sankcionovaný za nelegálnu prácu a/alebo nelegálne zamestnávanie alebo ak nespĺňa právne záväzky týkajúce sa sociálneho zabezpečenia a/alebo zdanenia stanoveného vo vnútroštátnom práve alebo ak vyhlásil konkurz alebo je inak insolventný;

b)  ak bola hostiteľská rodina alebo prípadne akákoľvek sprostredkovateľská organizácia zainteresovaná na pobyte aupaira v súlade s vnútroštátnym právom sankcionovaná za porušenie podmienok a/alebo cieľov pobytu aupaira a/alebo za nelegálne zamestnávanie;

c)  ak hostiteľský subjekt alebo vzdelávacie zariadenie boli zriadené len na účel uľahčenia vstupu. [PN 40]

Článok 19

Dôvody na odobratie alebo nepredĺženie povolení

1.  Členské štáty odoberú an povolenie alebo zamietnu jeho predĺženie v týchto prípadoch:

a)   ak držiteľ už nespĺňa všeobecné podmienky ustanovené v článku 6 alebo príslušné osobitné podmienky ustanovené v článkoch 7, 10 až 14 alebo 16;

ab)  ak povolenia a predložené dokumenty boli získané podvodným spôsobom, ak boli sfalšované alebo pozmenené;

b)  ak štátny príslušník tretej krajiny využíva pobyt na iné účely, než sú tie, na ktoré mu bolo udelené povolenie na pobyt;

c)  ak bol hostiteľský subjekt zriadený len na účel uľahčenia vstupu;

2.  Členské štáty môžu odobrať povolenie alebo zamietnuť predĺženie povolenia v týchto prípadoch:

da)  ak hostiteľský subjekt nespĺňa právne záväzky týkajúce sa sociálneho zabezpečenia a/alebo zdanenia stanoveného vo vnútroštátnom práve alebo ak vyhlásil konkurz alebo je inak nesolventný. Ak k takejto situácii dôjde počas štúdia, študent by mal mať k dispozícii primeraný čas na nájdenie rovnocenného kurzu, ktorý mu umožní dokončiť štúdium;

eb)  ak bola hostiteľská rodina alebo prípadne akákoľvek sprostredkovateľská organizácia zainteresovaná na pobyte aupaira bol hostiteľský subjekt v súlade s vnútroštátnym právom sankcionovaná za porušenie podmienok a/alebo cieľov pobytu aupaira a/alebo za nelegálne zamestnávanie sankcionovaný za nelegálnu prácu a/alebo nelegálne zamestnávanie alebo ak nespĺňa právne záväzky týkajúce sa sociálneho zabezpečenia a/alebo zdanenia stanoveného vo vnútroštátnom práve alebo ak vyhlásil konkurz alebo je inak insolventný;

c)  ak bol hostiteľský subjekt zriadený len na účel uľahčenia vstupu;

d)  ak bola hostiteľská rodina alebo prípadne akákoľvek sprostredkovateľská organizácia zainteresovaná na pobyte aupaira v súlade s vnútroštátnym právom sankcionovaná za porušenie podmienok a/alebo cieľov pobytu aupaira a/alebo za nelegálne zamestnávanie;

e)   ak štátny príslušník tretej krajiny využíva pobyt na iné účely, než sú tie, na ktoré mu bolo udelené povolenie na pobyt;

f)  v prípade študentov, ak sa nerešpektujú obmedzenia prístupu k zárobkovej činnosti podľa článku 23 alebo ak príslušný študent nedosahuje;

g)   v prípade študentov, ak nedosahujú prijateľný pokrok vo svojom štúdiu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou.Členský štát môže odobrať povolenie alebo ho odmietnuť predĺžiť z tohto dôvodu len na základe rozhodnutia obsahujúceho konkrétne dôvody vychádzajúce z hodnotenia vzdelávacieho zariadenia, s ktorým sa o pokroku študenta musí konzultovať, s výnimkou prípadu, keď zariadenie neodpovie na žiadosť o stanovisko v primeranom čase;

2.   h) Členské štáty môžu odobrať povolenie z dôvodov verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Dôvody vychádzajúce z ohrozenia verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti sa zakladajú výlučne na správaní daného štátneho príslušníka tretej krajiny. Dôvody verejného zdravia vychádzajú z objektívnej analýzy skutočných rizík a neuplatňujú sa diskriminačným spôsobom v porovnaní so štátnymi príslušníkmi predmetného členského štátu.

2a.  Keď členský štát odoberie povolenie na základe jedného z dôvodov podľa ods. 2 písm. a), b) alebo c), štátny príslušník tretej krajiny má právo ostať na území členského štátu, ak si nájde iný hostiteľský subjekt alebo hostiteľskú rodinu, aby mohol dokončiť svoje štúdium alebo výskum, alebo na iný účel, na ktorý sa vzťahovalo udelené povolenie. [PN 41]

Článok 20

Dôvody na nepredĺženie povolenia

1.  Členské štáty môžu zamietnuť predĺženie povolenia v týchto prípadoch:

a)  ak povolenia a predložené dokumenty boli získané podvodným spôsobom, ak boli sfalšované alebo pozmenené;

b)  ak sa zdá, že držiteľ už nespĺňa všeobecné podmienky vstupu a pobytu stanovené v článku 6 a príslušné osobitné podmienky stanovené v článkoch 7, 9 a 10;

c)  v prípade študentov, ak sa nerešpektujú obmedzenia prístupu k zárobkovej činnosti podľa článku 23 alebo ak príslušný študent nedosahuje prijateľný pokrok vo svojom štúdiu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou.

2.  Členské štáty môžu odobrať alebo odmietnuť predĺžiť povolenie na pobyt z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia. [PN 42]

KAPITOLA V

PRÁVA

Článok 21

Rovnaké zaobchádzanie

1.  Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2011/98/EÚ majú štátni príslušníci výskumní pracovníci a študenti, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako so štátnymi príslušníkmi hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o vzdelanie a odbornú prípravu a o oblasti sociálneho zabezpečenia vrátane rodinných dávok, ako sú vymedzené v nariadení (ES) č. 883/2004. [PN 43]

2.  Študenti, žiaci, dobrovoľníci, neplatení stážisti a aupairi bez ohľadu na to, či majú v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom povolenie pracovať, majú právo na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o prístup k tovarom a službám a ponuku tovarov a služieb, ktorá je k dispozícii verejnosti, s výnimkou postupov na získanie ubytovania podľa vnútroštátneho práva. [PN 44]

2a.  Štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje rozsah pôsobnosti tejto smernice a ktorým bolo na základe dlhodobých víz udelené povolenie na vstup a pobyt na území jedného z členských štátov, majú právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako so štátnymi príslušníkmi hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o práva uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku. [PN 45]

Článok 22

Vyučovanie, zo strany výskumných pracovníkov

Výskumní pracovníci prijatí podľa tejto smernice môžu vyučovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Členské štáty môžu stanoviť maximálny počet hodín alebo dní výučbovej činnosti.

Článok 23

Zárobková činnosť študentov

1.  Mimo svojho študijného času a ak pravidlá a podmienky uplatniteľné na príslušnú činnosť v príslušnom hostiteľskom členskom štáte nestanovujú inak, sú študenti oprávnení zamestnať sa a môžu vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. Pritom možno vziať do úvahy situáciu na trhu práce v hostiteľskom členskom štáte, avšak nie systematickým spôsobom, pretože by to mohlo viesť k vylúčeniu študentov z trhu práce. [PN 46]

2.  V prípade potreby udelia členské štáty študentom a/alebo zamestnávateľom predbežné povolenie v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3.  Každý členský štát určí maximálny počet hodín za týždeň alebo dní alebo mesiacov za rok, počas ktorých možno vykonávať túto činnosť, pričom to nesmie byť menej ako 20 hodín za týždeň alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok.

4.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby študenti nahlásili orgánu, ktorý určí dotknutý členský štát, vopred alebo iným spôsobom, že vykonávajú zárobkovú činnosť. Zamestnávatelia môžu tiež podliehať ohlasovacej povinnosti, vopred alebo iným spôsobom.

Článok 24

Hľadenie práce a podnikanie v prípade výskumných pracovníkov a študentov

1.   Po skončení výskumu alebo štúdia v členskom štáte majú štátni príslušníci tretích krajín právo zostať na území členského štátu počas obdobia 12 mesiacov 18 mesiacov s cieľom hľadať si prácu alebo založiť podnik, ak sú stále splnené podmienky stanovené v článku 6 písm. a) a písm. c) až f). V období od troch šiestich do šesť deviatich mesiacov orgány môžu štátnych príslušníkov tretích krajín požiadať, aby predložili dôkaz, že pokračujú v hľadaní zamestnania alebo zakladajú podnik. Po 6 deviatich mesiacoch orgány môžu štátnych príslušníkov tretích krajín požiadať o ďalšie predloženie dokladu, že majú reálnu šancu zamestnať sa alebo založiť podnik.

2.  Členské štáty vydávajú povolenie na účely odseku 1 tohto článku príslušným štátnym príslušníkom tretích krajín a prípadne ich rodinným príslušníkom v súlade s ich vnútroštátnym právom, ak sú splnené podmienky ustanovené v písm. a) a c) až f) článku 6. [PN 47]

Článok 25

Rodinní príslušníci výskumných pracovníkov a študentov

1.  Odchylne od článku 3 ods. 1 a článku 8 smernice 2003/86/ES sa zlúčenie rodiny neviaže na požiadavku, aby držiteľ povolenia na pobyt na účely výskumu alebo štúdia mal odôvodnené predpoklady na získanie práva na trvalý pobyt a aby mal za sebou určitú minimálnu dobu pobytu.

2.  Odchylne od článku 4 ods. 1 posledného pododseku a článku 7 ods. 2 smernice 2003/86/ES sa v nich uvedené integračné podmienky a opatrenia môžu uplatniť až potom, keď sa dotknutým osobám povolí zlúčenie rodiny.

3.  Odchylne od článku 5 ods. 4 prvého pododseku smernice 2003/86/ES sa povolenia pre rodinných príslušníkov udelia, ak sú splnené podmienky zlúčenia rodiny, najneskôr do 90 dní odo dňa podania žiadosti a do 60 dní odo dňa prvej žiadosti pre rodinných príslušníkov výskumných pracovníkov a študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú príslušné programy Únie vrátane opatrení týkajúcich sa mobility.

4.  Odchylne od článku 13 ods. 2 a 3 smernice 2003/86/ES doba platnosti povolení pre rodinných príslušníkov je rovnaká ako doba platnosti povolenia udeleného výskumnému pracovníkovi alebo študentovi, pokiaľ to umožňuje platnosť ich cestovných dokladov. [PN 48]

5.  Odchylne od článku 14 ods. 2 druhej vety smernice 2003/86/ES členské štáty neuplatňujú nijakú lehotu, pokiaľ ide o prístup na trh práce.

KAPITOLA VI

MOBILITA MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

Článok 26

Právo na mobilitu medzi členskými štátmi pre výskumných pracovníkov, študentov a platených, dobrovoľníkov, stážistov

1.  Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bol prijatý ako výskumný pracovník podľa tejto smernice, má možnosť vykonať časť svojho výskumu v inom členskom štáte za podmienok stanovených v tomto článku.

Ak sa výskumný pracovník zdržiava v inom členskom štáte po dobu do šiestich mesiacov, výskum sa môže vykonávať na základe dohody o hosťovaní uzavretej v prvom členskom štáte za predpokladu, že bude mať dostatok zdrojov v druhom členskom štáte a nepredstavuje nie je ohrozením verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti alebo verejného zdravia v druhom členskom štáte.

Ak sa výskumný pracovník zdržiava v inom členskom štáte dlhšie ako šesť mesiacov, členský štát môže vyžadovať novú dohodu o hosťovaní na vykonávanie výskumu v tomto členskom štáte. Ak členský štát vyžaduje povolenie týkajúce sa mobility, takéto povolenie sa udeľuje v súlade s procesnými zárukami uvedenými v článku 30 článku 29. Členské štáty nevyžadujú, aby výskumní pracovníci opustili ich územie s cieľom predložiť žiadosti o povolenia.

2.  Počas období presahujúcich tri mesiace, ale nepresahujúcich šesť mesiacov, sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol prijatý ako študent, dobrovoľník alebo ako platený stážista podľa tejto smernice umožní absolvovať časť odborného vzdelávania/stáže/dobrovoľníckej činnosti v inom členskom štáte za predpokladu, že pred presunom do uvedeného členského štátu predloží príslušnému orgánu druhého členského štátu tieto doklady:

a)  platný cestovný doklad;

b)  doklad o nemocenskom poistení pokrývajúcom všetky riziká, proti ktorým sú zvyčajne poistení štátni príslušníci dotknutého členského štátu;

c)  doklad o tom, že bol prijatý na štúdium zariadením vyššieho vzdelávania alebo hostiteľským subjektom na účely odborného vzdelávania alebo hostiteľským subjektom vykonávajúcim dobrovoľnícku činnosť;

d)  dôkaz, že počas svojho pobytu bude mať dostatočné zdroje na pokrytie svojich výdavkov na živobytie, štúdium a na cestu späť.

3.  V prípade mobility študentov, dobrovoľníkov a stážistov z prvého členského štátu do druhého členského štátu orgány druhého členského štátu informujú orgány prvého členského štátu o svojom rozhodnutí, pričom sa uplatňujú postupy spolupráce stanovené v článku 32.

4.  V prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bol prijatý ako študent, sa presun do druhého členského štátu na obdobie presahujúce šesť mesiacov môže povoliť za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na mobilitu na obdobie presahujúce tri mesiace, ale kratšie než šesť mesiacov. Ak členský štát vyžaduje novú žiadosť o povolenie týkajúce sa mobility na obdobie presahujúce šesť mesiacov, takéto povolenie sa udeľuje v súlade s článkom 29.

5.  Členské štáty nevyžadujú, aby študenti, dobrovoľníci alebo stážisti opustili územie s cieľom predložiť žiadosť o povolenie týkajúce sa mobility medzi členskými štátmi. [PN 49]

Článok 27

Práva výskumných pracovníkov, dobrovoľníkov, neplatených a platených a študentov, na ktorých sa vzťahujú programy Únie vrátane opatrení týkajúcich sa mobility

1.  Členský štát udelí štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí boli prijatí ako výskumní pracovníci, dobrovoľníci, neplatení alebo platení stážisti alebo študenti podľa tejto smernice a na ktorých sa vzťahujú programy Únie vrátane opatrení týkajúcich sa mobility, povolenie na celú dĺžku ich pobytu v príslušnom členskom štáte, ak:

a)  je pred vstupom do prvého členského štátu známy úplný zoznam členských štátov, do ktorých výskumný pracovník, dobrovoľník, platený alebo neplatený stážista alebo študent podľa svojho vyhlásenia plánuje ísť;

b)  v prípade študentov môže žiadateľ predložiť dôkaz o prijatí na štúdium príslušným vzdelávacím zariadením vyššieho vzdelávania.;

ba)  v prípade dobrovoľníkov môže žiadateľ poskytnúť dôkaz o prijatí príslušnou organizáciou zabezpečujúcou dobrovoľnícku činnosť alebo o prijatí na takýto program, ako je program Európska dobrovoľnícka služba;

bb)  v prípade stážistov môže žiadateľ poskytnúť dôkaz o prijatí príslušným hostiteľským subjektom.

2.  Povolenie udelí prvý členský štát, v ktorom má výskumný pracovník, dobrovoľník, neplatený alebo platený stážista alebo študent pobyt.

3.  Ak pred vstupom do prvého členského štátu nie je známy úplný zoznam členských štátov:

a)  v prípade výskumných pracovníkov sa na pobyt v iných členských štátoch nepresahujúci šesť mesiacov uplatňuje článok 26;

b)  v prípade študentov, neplatených alebo platených stážistov a dobrovoľníkov sa na pobyt v iných členských štátoch, ktorý trvá od troch do šiestich mesiacov, uplatňuje článok 26; [PN 50]

Článok 28

Pobyt rodinných príslušníkov v druhom členskom štáte

1.  Keď sa výskumný pracovník presťahuje do druhého členského štátu v súlade s článkami 26 a 27 a keď rodina už bola vytvorená v prvom členskom štáte, povolí sa jeho rodinným príslušníkom sprevádzať ho alebo sa k nemu pripojiť.

2.  Dotknutí rodinní príslušníci alebo výskumný pracovník predložia príslušným orgánom druhého členského štátu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi najneskôr do jedného mesiaca od vstupu na územie tohto členského štátu žiadosť o povolenie na pobyt pre rodinných príslušníkov.

Ak platnosť povolenia na pobyt rodinných príslušníkov vydaného v prvom členskom štáte uplynie počas postupu alebo ak držitelia stratia nárok na oprávnený pobyt na území druhého členského štátu na jeho základe, členské štáty povolia týmto osobám ostať na ich území, v prípade potreby im vydajú dočasné vnútroštátne povolenia na pobyt alebo rovnocenné povolenia, ktoré žiadateľovi umožnia naďalej sa oprávnene zdržiavať na ich území s výskumným pracovníkom dovtedy, kým príslušné orgány druhého členského štátu nevydajú rozhodnutie o žiadosti.

3.  Druhý členský štát môže od dotknutých rodinných príslušníkov vyžadovať, aby spolu so svojou žiadosťou o povolenie na pobyt predložili:

a)  svoje povolenie na pobyt v prvom členskom štáte a platný cestovný doklad alebo ich overené kópie, a ak sa vyžaduje, aj vízum;

b)  dôkaz o tom, že sa v prvom členskom štáte zdržiavali ako rodinní príslušníci výskumného pracovníka;

c)  dôkaz o tom, že majú zdravotné poistenie pokrývajúce všetky riziká v druhom členskom štáte alebo že výskumný pracovník má takéto poistenie pre nich.

4.  Druhý členský štát môže požiadať výskumného pracovníka, aby preukázal, že držiteľ:

a)  má ubytovanie, ktoré sa považuje za bežné pre porovnateľnú rodinu v tom istom regióne a ktoré v dotknutom členskom štáte spĺňa všeobecné zdravotné a bezpečnostné predpisy;

b)  má trvalé a pravidelné zdroje, ktoré sú dostatočné na to, aby uživil seba a svojich rodinných príslušníkov bez toho, aby boli odkázaní na sociálnu pomoc dotknutého členského štátu.

Členské štáty zhodnotia tieto zdroje so zreteľom na ich povahu a pravidelnosť a môžu vziať do úvahy aj úroveň minimálnej vnútroštátnej mzdy a dôchodku, ako aj počet rodinných príslušníkov.

KAPITOLA VII

POSTUP A TRANSPARENTNOSŤ

Článok 29

Procesné záruky a transparentnosť

1.  Príslušné orgány členských štátov rozhodnú o úplnej žiadosti o povolenie a čo najskôr, ale najneskôr do 60 30 dní odo dňa, keď bola podaná žiadosť, a do 30 dní v prípade výskumných pracovníkov a študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a na ktorých sa vzťahujú programy Únie vrátane opatrení týkajúcich sa mobility, a písomne informujú žiadateľa v súlade s oznamovacími postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve dotknutého členského štátu. V prípade, že ich vnútroštátne právo ustanovuje možnosť konania o odvolaní pred správnym orgánom, príslušné orgány členského štátu rozhodnú o odvolaní najneskôr do 30 dní odo dňa, keď bolo odvolanie predložené. [PN 53]

2.  Ak sú podklady poskytnuté na podporu žiadosti nedostatočné, príslušné orgány oznámia žiadateľovi, ktoré ďalšie informácie potrebujú,pri registrácii žiadosti určia primeranú lehotu na doplnenie žiadosti. Lehota uvedená v odseku 1 sa pozastaví dovtedy, kým orgány nedostanú požadované dodatočné informácie. [PN 54]

3.  Každé rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť o povolenie sa oznámi dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v súlade s postupmi oznamovania stanovenými v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch. V oznámení sa uvedú dostupné možnosti preskúmania rozhodnutia vnútroštátny súd alebo správny orgán, na ktorý môže príslušná osoba podať odvolanie, a lehota, v akej môže konať, a poskytnú sa všetky relevantné praktické informácie, ktoré uľahčia uplatnenie práv tejto osoby. [PN 55]

4.  Ak je žiadosť zamietnutá povolenie zamietnuté alebo ak je povolenie udelené v súlade s touto smernicou odobraté, má dotknutá osoba právo podať opravný prostriedok orgánu dotknutého členského štátu. [PN 56]

Článok 29a

Zrýchlený postup pre vydávanie povolení na pobyt alebo víz pre študentov, žiakov a výskumných pracovníkov

Orgán členského štátu zodpovedný za vstup a pobyt študentov, žiakov alebo výskumných pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, a vzdelávacie zariadenie, organizácia, ktorá vedie výmenný program žiakov a ktorá bola na tento účel uznaná, alebo výskumná organizácia, ktorú schválil dotknutý členský štát v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou, môžu uzavrieť dohodu o zrýchlenom postupe pre vydávanie povolení na pobyt alebo víz pre dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny. [PDN 57]

Článok 30

Transparentnosť a prístup k informáciám

Členské štáty sprístupnia ľahko dostupné a zrozumiteľné informácie o podmienkach vstupu a pobytu pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, vrátane požadovaných minimálnych mesačných zdrojov, práv, všetkých dokumentov potrebných k žiadosti a príslušných poplatkov. Členské štáty sprístupnia informácie o výskumných organizáciách schválených podľa článku 8. [PN 58]

Článok 31

Poplatky

Členské štáty môžu vyžadovať od žiadateľov zaplatenie poplatkov za spracovanie žiadostí podľa tejto smernice. Výška týchto poplatkov nesmie ohroziť byť nadmerná ani neprimeraná v zmysle, že by sa tým ohrozilo plnenie cieľov smernice. V prípade, že tieto poplatky uhrádza štátny príslušník tretej krajiny, tento štátny príslušník tretej krajiny má právo na ich refundáciu hostiteľským subjektom, prípadne hostiteľskou rodinou. [PN 59]

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Kontaktné miesta

1.  Členské štáty určia kontaktné miesta, ktoré sú zodpovedné za prijímanie a odovzdávanie informácií potrebných na vykonávanie článkov 26 a 27.

2.  Členské štáty zabezpečia primeranú spoluprácu pri výmene informácií uvedených v odseku 1.

2a.  Členské štáty uľahčia postup vybavovania žiadostí tak, že štátnym príslušníkom tretích krajín umožnia podať žiadosť a ukončiť daný postup týkajúci sa ktorékoľvek členského štátu na veľvyslanectve alebo konzuláte toho členského štátu, ktorý žiadateľ považuje za najpraktickejší. [PN 60]

Článok 33

Štatistika

Každý rok a prvýkrát najneskôr [...] v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007(16) členské štáty oznámia Komisii štatistiku týkajúcu sa počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým sa udelilo povolenie. Okrem toho čo najskôr oznámia Komisii aj štatistiku týkajúcu sa počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým sa počas predchádzajúceho kalendárneho roka povolenie predĺžilo alebo odobralo, ako aj ich štátnu príslušnosť. Štatistika týkajúca sa prijatých rodinných príslušníkov výskumných pracovníkov sa oznamuje rovnakým spôsobom.

Štatistika uvedená v odseku 1 sa týka referenčných období jedného kalendárneho roka a dodáva sa Komisii do šiestich mesiacov od konca referenčného roka. Prvý referenčný rok je […]

Článok 34

Podávanie správ

Pravidelne a po prvýkrát najneskôr [päť rokov po dátume transpozície tejto smernice] Komisia zhodnotí uplatňovanie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice v členských štátoch a v prípade potreby navrhne zmeny.

Článok 35

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 36

Zrušenie

Smernice 2005/71/ES a 2004/114/ES sa zrušujú s účinnosťou od [deň nasledujúci po dátume uvedenom v článku 35 ods. 1 prvom pododseku tejto smernice], bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt uvedených v časti B prílohy 1 na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 37

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 38

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Časť A

Zrušená smernica so zoznamom jej následných zmien

(uvedené v článku 37)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/114/ES

(Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 12.)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/71/ES

(Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 15.)

Časť B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva [a uplatňovanie]

(uvedené v článku 36)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

2004/114/ES

2005/71/ES

12.1.2007

12.10.2007

_____________

PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 2004/114/ES

Smernica 2005/71/ES

Táto smernica

Článok 1 písm. a)

Článok 1 písm. a)

Článok 1 písm. b)

-

-

Článok 1 písm. b) a c)

Článok 2 úvodné slová

Článok 3 úvodné slová

Článok 2 písm. a)

Článok 3 písm. a)

Článok 2 písm. b)

Článok 3 písm. c)

Článok 2 písm. c)

Článok 3 písm. d)

Článok 2 písm. d)

Článok 3 písm. e)

-

Článok 3 písm. f) a g)

Článok 2 písm. e)

Článok 3 písm. l)

Článok 2 písm. f)

Článok 3 písm. h)

Článok 2 písm. g)

-

-

Článok 3 písm. i)

-

Článok 3 písm. m) až s)

Článok 3 ods. l

Článok 2 ods. l

Článok 3 ods. 2

Článok 2 ods. 2 písm. a) až e)

-

Článok 2 ods. 2 písm. f) a g)

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5 ods. l

-

Článok 5 ods. 2

Článok 6 ods. l

Článok 6 písm. a) až e)

-

Článok 6 písm. f)

Článok 6 ods. 2

-

-

Článok 7

Článok 7 ods. 1 úvodné slová

Článok 10 ods. 1 úvodné slová

Článok 7 ods. 1 písm. a)

Článok 10 ods. 1 písm. a)

Článok 7 ods. 1 písm. b) a c)

-

Článok 7 ods. 1 písm. d)

Článok 10 ods. 1 písm. b)

Článok 7 ods. 2

Článok 10 ods. 2

-

Článok 10 ods. 3

Článok 8

-

-

Článok 11

Článok 9 ods. 1 a 2

Článok 12 ods. 1 a 2

Článok 10 úvodné slová

Článok 13 ods. 1 úvodné slová

Článok 10 písm. a)

Článok 13 ods. 1 písm. a)

Článok 10 písm. b) a c)

-

-

Článok 12 ods. 1 písm. b)

-

Článok 12 ods. 2

Článok 11 úvodné slová

Článok 14 ods. 1 úvodné slová

Článok 11 písm. a)

-

Článok 11 písm. b)

Článok 13 ods. 1 písm. a)

Článok 11 písm. c)

Článok 13 ods. 1 písm. b)

Článok 11 písm. d)

Článok 13 ods. 1 písm. c)

Články 12 až 15

-

-

Články 14, 15 a 16

Článok 16 ods. 1

Článok 20 ods. 1 úvodné slová

-

Článok 20 ods. 1 písm. a) až c)

Článok 16 ods. 2

Článok 20 ods. 2

-

Článok 21

Článok 17 ods. 1 prvý pododsek

Článok 23 ods. 1

Článok 17 ods. 1 druhý pododsek

Článok 23 ods. 2

Článok 17 ods. 2

Článok 23 ods. 3

Článok 17 ods. 3

-

Článok 17 ods. 4

Článok 23 ods. 4

-

Články 15, 24, 25 a 27

-

Článok 17

Článok 18 ods. 1

-

-

Článok 29 ods. 1

Článok 18 ods. 2, 3 a 4

Článok 29 ods. 2, 3 a 4

Článok 19

-

-

Článok 30

Článok 20

Článok 31

-

Články 32 a 33

Článok 21

Článok 34

Články 22 až 25

-

-

Články 35, 36 a 37

Článok 26

Článok 38

-

Prílohy I a II

Článok 1

-

Článok 2 úvodné slová

-

Článok 2 písm. a)

Článok 3 písm. a)

Článok 2 písm. b)

Článok 3 písm. i)

Článok 2 písm. c)

Článok 3 písm. k)

Článok 2 písm. d)

Článok 3 písm. b)

Článok 2 písm. e)

-

Články 3 a 4

-

Článok 5

Článok 8

Článok 6 ods. 1

Článok 9 ods. 1

-

Článok 9 ods. 1 písm. a) až f)

Článok 6 ods. 2 písm. a)

Článok 9 ods. 2 písm. a)

Článok 6 ods. 2 písm. a), b) a c)

-

Článok 6 ods. 3, 4 a 5

Článok 9 ods. 3, 4 a 5

Článok 7

-

Článok 8

Článok 16 ods. 1

Článok 9

-

Článok 10 ods. 1

Článok 19 ods. 2 písm. a)

-

Článok 19 ods. 2 písm. b)

Článok 10 ods. 2

-

Článok 11 ods. 1 a 2

Článok 22

Článok 12 úvodné slová

-

Článok 12 písm. a)

-

Článok 12 písm. b)

-

Článok 12 písm. c)

Článok 21 ods. 1

Článok 12 písm. d)

-

Článok 12 písm. e)

-

-

Článok 21 ods. 2

Článok 13 ods. 1

Článok 26 ods. 1

Článok 13 ods. 2

Článok 26 ods. 1

Článok 13 ods. 3 a 5

Článok 26 ods. 1

Článok 13 ods. 4

-

-

Článok 26 ods. 2, 3 a 4

Články 14 až 21

-

(1) Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 50.
(2) Ú. v. EÚ C 114, 15.4.2014, s. 42.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 25. februára 2014.
(4)Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 12).
(5)Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 15).
(6)COM(2011)0587 v konečnom znení a COM(2011)0901 v konečnom znení.
(7)Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 3.10.2003, s. 12).
(8)COM(2011)0567 v konečnom znení.
(9)Spoločné vyhlásenie európskych ministrov školstva z 19. júna 1999.
(10)Európska dohoda Rady Európy o umiestňovaní „au pair“, článok 8.
(11)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 1).
(12) Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).
(13)Nariadenie Rady (ES) 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1).
(14)Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44).
(15) Oznámenie Komisie o podpore úlohy dobrovoľníckych organizácií a nadácií v Európe, COM(1997)0241.
(16)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia