Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0245(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0158/2013

Indgivne tekster :

A7-0158/2013

Forhandlinger :

PV 24/02/2014 - 22
CRE 24/02/2014 - 22

Afstemninger :

PV 25/02/2014 - 5.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0123

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 49k
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg
Oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers ***I
P7_TA(2014)0123A7-0158/2013
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0514),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 214, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0303/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 11. december 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0158/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  mener, at dette initiativ bør sikres separat finansiering og separate budgetbevillinger, samtidig med at det vedbliver at være et gensidigt supplement til Unionens øvrige instrumenter for eksterne politikker;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige")
P7_TC1-COD(2012)0245

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 375/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik