Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0245(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0158/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0158/2013

Συζήτηση :

PV 24/02/2014 - 22
CRE 24/02/2014 - 22

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2014 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0123

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 272kWORD 71k
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας ***I
P7_TA(2014)0123A7-0158/2013
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας - EU Aid Volunteers (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0514),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 214 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0303/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 11ης Δεκεμβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α7-0158/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  κρίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν ξεχωριστά χρηματοδοτικά μέσα και κονδύλια του προϋπολογισμού για την εν λόγω πρωτοβουλία, και παράλληλα να διατηρηθεί η αμοιβαία συμπληρωματικότητα με τα άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης.

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ)
P7_TC1-COD(2012)0245

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου