Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0245(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0158/2013

Ingivna texter :

A7-0158/2013

Debatter :

PV 24/02/2014 - 22
CRE 24/02/2014 - 22

Omröstningar :

PV 25/02/2014 - 5.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0123

Antagna texter
PDF 190kWORD 62k
Tisdagen den 25 februari 2014 - Strasbourg
En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd ***I
P7_TA(2014)0123A7-0158/2013
RÄTTELSER
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd – EU-frivilliga för humanitärt arbete (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0514),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 214.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7–0303/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 11 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0158/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet anser att separat finansiering och separata budgetanslag bör garanteras för detta initiativ samtidigt som det även i fortsättningen ömsesidigt ska komplettera de övriga instrumenten för unionens yttre politik.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete)
P7_TC1-COD(2012)0245

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 375/2014.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy