Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0295(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0183/2013

Indgivne tekster :

A7-0183/2013

Forhandlinger :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Afstemninger :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Stemmeforklaringer
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Vedtagne tekster
PDF 103kWORD 51k
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg
Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede ***I
P7_TA(2014)0124A7-0183/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0617),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0358/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, Det Forenede Kongeriges Overhus og Underhus og den tyske Forbundsdag, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. februar 2013(1),

—  der efter høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til chartret om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 1, 24 og 34,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 11. december 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelserne fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0183/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(2);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 133 af 9.5.2013, s. 62.
(2) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 12. juni 2013 (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0257).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede
P7_TC1-COD(2012)0295

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 223/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik