Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0295(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0183/2013

Esitatud tekstid :

A7-0183/2013

Arutelud :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Hääletused :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Vastuvõetud tekstid
PDF 194kWORD 55k
Teisipäev, 25. veebruar 2014 - Strasbourg
Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks ***I
P7_TA(2014)0124A7-0183/2013
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0617),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 3, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0358/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse põhjendatud arvamusi, mille Saksa Liidupäev, Rootsi Kuningriigi Riksdag ning Ühendkuningriigi Parlamendi Ülem- ja Alamkoda esitasid subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli (nr 2) raames ja milles kinnitatakse, et seadusandliku akti eelnõu ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. veebruari 2013. aasta arvamust(1),

–  olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 1, 24 ja 34,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 11. detsembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0183/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(2);

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 133, 9.5.2013, lk 62.
(2) Käesolev seisukoht asendab 12. juunil 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0257).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks
P7_TC1-COD(2012)0295

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 223/2014) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika