Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0295(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0183/2013

Pateikti tekstai :

A7-0183/2013

Debatai :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Balsavimas :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Priimti tekstai
PDF 279kWORD 68k
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d. - Strasbūras
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas ***I
P7_TA(2014)0124A7-0183/2013
Rezoliucija
 Tekstas

2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0617),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0358/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos Karalystės Riksdago, Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų ir Bendruomenių Rūmų ir Vokietijos Bundestago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių chartiją, ypač jos 1, 24 ir 34 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0183/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(2);

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 133, 2013 5 9, p. 62.
(2) Ši pozicija pakeičia 2013 m. birželio 12 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2013)0257).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
P7_TC1-COD(2012)0295

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 223/2014.)

Teisinė informacija - Privatumo politika