Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0183/2013

Ingivna texter :

A7-0183/2013

Debatter :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Omröstningar :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Röstförklaringar
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Antagna texter
PDF 198kWORD 55k
Tisdagen den 25 februari 2014 - Strasbourg
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I
P7_TA(2014)0124A7-0183/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0617),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 175.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0358/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttrandena från Sveriges riksdag, Förenade kungarikets överhus och underhus och den tyska förbundsdagen som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 februari 2013(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 1, 24 och 34,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 11 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen i enlighet med artikel 294.8 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0183/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 133, 9.5.2013, s. 62.
(2) Denna ståndpunkt ersätter ändringsförslagen som antogs den 12 juni 2013 (Antagna texter, P7_TA(2013)0257).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
P7_TC1-COD(2012)0295

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 223/2014.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy