Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0150(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0354/2013

Indgivne tekster :

A7-0354/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/02/2014 - 5.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0125

Vedtagne tekster
PDF 100kWORD 50k
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg
Biocidholdige produkter ***I
P7_TA(2014)0125A7-0354/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter for så vidt angår nærmere bestemte betingelser for adgang til markedet (COM(2013)0288 – C7-0141/2013 – 2013/0150(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0288),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0141/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse af 18. september 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 11. december 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0354/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 341 af 21.11.2013, s. 44.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter for så vidt angår nærmere bestemte betingelser for adgang til markedet
P7_TC1-COD(2013)0150

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 334/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik