Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2004(INL)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0075/2014

Předložené texty :

A7-0075/2014

Rozpravy :

PV 24/02/2014 - 24
CRE 24/02/2014 - 24

Hlasování :

PV 25/02/2014 - 5.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0126

Přijaté texty
PDF 371kWORD 98k
Úterý, 25. února 2014 - Štrasburk
Boj proti násilí páchanému na ženách
P7_TA(2014)0126A7-0075/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2014 obsahující doporučení Komisi o boji proti násilí páchanému na ženách (2013/2004(INL))

Evropský parlament,

—  s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o fungování EU),

—  s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o EU),

—  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 23, 24 a 25 této listiny,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů v EU(1) a na své usnesení ze dne 14. června 2012 o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů(2),

—  s ohledem na své prohlášení ze dne 22. dubna 2009 o kampani „Řekni NE násilí na ženách“(3),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o odstranění násilí páchaného na ženách(4),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2011 o prioritách a základních rysech nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách(5),

—  s ohledem na své usnesení zde dne 6. února 2013 o 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen: Odstraňování a prevence všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách(6),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 11. října 2007 o vraždách žen v Mexiku a ve Střední Americe a úloze Evropské unie v boji proti tomuto jevu(7),

—  s ohledem na strategii Komise pro rovnost žen a mužů 2010–2015, která byla představena dne 21. září 2010,

—  s ohledem na sdělení Komise nazvané Akční plán provádění Stockholmského programu (COM(2010)0171 final),

—  s ohledem na program Práva, rovnost a občanství na období 2014–2020,

—  s ohledem na závěry Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele o odstranění násilí páchaného na ženách, které přijala na svém zasedání dne 8. března 2010,

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV(8),

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vymýcení domácího násilí páchaného na ženách ze dne 18. září 2012(9),

—  s ohledem na hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen,

—  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulskou úmluvu),

—  s ohledem na čl. 11 odst. 1 písm. d) Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, která byla přijata rezolucí valného shromáždění OSN č. 34/180 dne 18. prosince 1979,

—  s ohledem na ustanovení právních nástrojů Organizace spojených národů v oblasti lidských práv, zejména těch, které se týkají práv žen, jako je např. Charta OSN, Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen a její opční protokol, Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a zásada jejich nenavracení zakotvená v této úmluvě, Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením,

—  s ohledem na nástroje OSN týkající se násilí na ženách, jako je např. Vídeňská deklarace a akční plán ze dne 25. června 1993 přijaté na Světové konferenci o lidských právech (A/CONF. 157/23) a deklarace o odstranění násilí páchaného na ženách ze dne 20. prosince 1993 (A/RES/48/104),

—  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 12. prosince 1997 nazvanou „Prevence zločinů a opatření trestního práva k odstranění násilí páchaného na ženách“ (A/RES/52/86), ze dne 18. prosince 2002 nazvanou „Odstranění zločinů páchaných na ženách ve jménu cti“ (A/RES/57/179), ze dne 22. prosince 2003 nazvanou „Odstranění domácího násilí na ženách“ (A/RES/58/147) a ze dne 5. března 2013 nazvanou „Zvýšení celosvětového úsilí o odstranění praktik mrzačení ženských pohlavních orgánů“ (A/RES/67/146),

—  s ohledem na zprávy zvláštních zpravodajů vysokého komisaře OSN pro lidská práva o násilí páchaném na ženách a na všeobecné doporučení č. 19 přijaté Výborem pro odstranění diskriminace žen (11. zasedání, 1992),

—  s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu, které byly přijaty na čtvrté světové konferenci o ženách dne 15. září 1995, a na usnesení Parlamentu ze dne 18. května 2000 o opatřeních navazujících na pekingskou akční platformu(10), ze dne 10. března 2005 o plnění akční platformy přijaté na 4. světové konferenci o ženách (Peking +10)(11) a ze dne 25. února 2010 o akční platformě OSN pro rovnost mužů a žen nazvané „Peking +15“(12),

—  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 19. prosince 2006 nazvanou „Zesílení úsilí k odstranění veškerých forem násilí na ženách“ (A/RES/61/143) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 a 1820 o ženách, míru a bezpečnosti,

—  s ohledem na závěry 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen o odstraňování a prevenci všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách,

—  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro násilí na ženách, jeho příčiny a následky Rashidy Manjoové ze dne 16. května 2012,

—  s ohledem na článek 5 Madridského mezinárodního akčního plánu pro problematiku stárnutí,

—  s ohledem na posouzení evropské přidané hodnoty(13),

—  s ohledem na články 42 a 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0075/2014),

A.  vzhledem k tomu, že ve směrnici 2012/29/EU(14), kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, je násilí na základě pohlaví definováno jako násilí, které je vůči určité osobě směrováno z důvodu jejího pohlaví, pohlavní identity nebo vyjádření pohlavní identity nebo které má nepřiměřený dopad na osoby určitého pohlaví; vzhledem k tomu, že násilí může vést k fyzické, sexuální, citové či psychické újmě oběti nebo jí může způsobit ekonomické ztráty, je chápáno jako forma diskriminace a porušování základních práv oběti a zahrnuje domácí násilí, sexuální násilí (včetně znásilnění, sexuálních napadení a obtěžování), obchodování s lidmi, zotročování a různé druhy škodlivých praktik, jako jsou vynucené sňatky, mrzačení ženských genitálií a takzvané „zločiny ze cti“;

B.  vzhledem k tomu, že násilí na základě pohlaví je jevem, kde obětí i pachatelem mohou být osoby všech věkových skupin, všech úrovní vzdělání, příjmových skupin a sociálního postavení, a že souvisí s nerovnoměrným rozdělením moci mezi ženy a muže v naší společnosti, v níž je myšlení i chování osob založeno na stereotypech, proti čemuž je třeba bojovat od nejranějších fází s cílem dosáhnout změny ustálených postojů;

C.  vzhledem k tomu, že ženy stále častěji čelí násilí ze strany manželů, partnerů, bývalých manželů nebo bývalých partnerů; vzhledem k tomu, že v některých zemích počet obětí prudce stoupá a následky, kterými trpí, začínají být mnohem vážnější, a zahrnují dokonce případy úmrtí, a ze statistik vyplývá, že z celkového počtu vražd tvoří počet případů usmrcených žen stále větší podíl;

D.  vzhledem k tomu, že statistické průzkumy v několika zemích ukazují, že ačkoli počet vražd se celkově nezvýšil, počet zabitých žen představuje stále větší podíl z celkového počtu, což dokazuje, že násilí páchané na ženách roste;

E.  vzhledem k tomu, že extrémní chudoba zvyšuje riziko násilí a dalších forem vykořisťování, což brání ženám, aby se plně zapojily do všech oblastí života, a stojí v cestě dosažení rovnosti žen a mužů;

F.  vzhledem k tomu, že posílení nezávislosti žen a jejich zapojení do hospodářského a sociálního života umožňuje snížit zranitelnost vůči násilí na základě pohlaví;

G.  vzhledem k tomu, že se nedávno v souvislosti s rostoucím užíváním sociálních sítí on-line objevily nové stereotypy a formy diskriminace a násilí, jako je tzv. kybergrooming, jehož oběťmi jsou zejména adolescenti;

H.  vzhledem k tomu, že sexistické postoje k rolím žen a mužů v mladší generaci stále přetrvávají; mladé ženy, které jsou oběťmi násilí, jsou i nadále obviňovány a stigmatizovány svými vrstevníky a zbytkem společnosti;

I.  vzhledem k tomu, že násilí je traumatickým zážitkem pro každého muže, ženu či dítě, avšak násilí na základě pohlaví páchají častěji muži na ženách a dívkách a toto násilí nejenže odráží, ale i posiluje nerovnosti mezi muži a ženami a ohrožuje zdraví, důstojnost, bezpečnost a nezávislost obětí;

J.  vzhledem k tomu, že je nutné věnovat pozornost dětem, které se staly svědky násilí páchaného na blízkém příbuzném, a postarat se o ně zajištěním nezbytné psychologické a sociální pomoci, a to zejména tehdy, hrozí-li jim emoční a vztahové problémy;

K.  vzhledem k tomu, že ženské oběti násilí na základě pohlaví a jejich děti často vyžadují zvláštní podporu a ochranu, a to z důvodu vysokého rizika sekundární a opakované viktimizace, zastrašování a odvety, které jsou s tímto násilím spojeny;

L.  vzhledem k tomu, že ženy a děti, které zažijí násilí, potřebují zvláštní azylové domy, kde by jim byly poskytovány náležité služby zdravotní péče, právní pomoc a psychologické poradenství a léčba; vzhledem k tomu, že členské státy by měly azylovým domům pro ženy poskytovat dostatečné finanční prostředky;

M.  vzhledem k tomu, že násilí na ženách, jehož se dopouštějí muži, mění postavení žen ve společnosti a má vliv na jejich nezávislé rozhodování, pokud jde o zdraví, vzdělání a zaměstnání, zapojení do společenských a kulturních činností, ekonomickou nezávislost, účast na veřejném a politickém životě a na rozhodování a vztahy s muži, ale i na jejich sebeúctu;

N.  vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách může zanechat hluboké jizvy na těle i na duši, poškodit celkové zdraví žen a dívek, včetně jejich reprodukčního a sexuálního zdraví, a v některých případech může mít za následek smrt, což je rovněž známo pod pojmem feminicida;

O.  vzhledem k tomu, že k boji proti násilí na ženách a obecně násilí na základě pohlaví je zapotřebí vzdělání a odborné přípravy od velmi útlého věku, protože rozvíjí schopnost mladých lidí zacházet se svými partnery s respektem bez ohledu na jejich pohlaví a uvědomovat si zásady rovnosti;

P.  vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách nabývá čím dál tím nepřijatelnějších podob, jako je zapojení žen ve skupinách organizujících obchodování se ženami za účelem sexuálního vykořisťování;

Q.  vzhledem k tomu, že studie o násilí páchaném na ženách odhadují, že jedna pětina až jedna čtvrtina žen v Evropě zažila v dospělosti nejméně jednou fyzické násilí a více než jedna desetina zažila sexuální násilí za použití síly(15);

R.  vzhledem k tomu, že podle posouzení evropské přidané hodnoty se roční náklady EU na opatření v souvislosti s násilím na základě pohlaví páchaným na ženách odhadují na 228 miliard EUR v roce 2011 (tj. 1,8 % HDP EU), z čehož 45 miliard EUR ročně připadá na veřejné a státní služby a 24 miliard EUR představuje ušlý ekonomický výkon;

S.  vzhledem k tomu, že Agentura pro základní práva vydala v březnu 2013 některé předběžné výsledky svého evropského průzkumu o násilí páchaném na ženách, které mimo jiné ukazují následující skutečnosti: čtyři z pěti žen po nejzávažnějších případech násilí páchaného jinými osobami než jejich partnery nevyužily žádných služeb, jako je zdravotní péče, sociální služby či pomoc obětem; ženy, které pomoc hledaly, se obracely spíše na zdravotnické služby, což prokazuje, jak důležité je zajistit, aby zdravotnický personál dokázal reagovat na potřeby obětí násilí; dvě z pěti žen neznaly právní předpisy či politické iniciativy, které jim poskytují ochranu v případě domácího násilí, a polovina z nich neznala žádné právní předpisy či iniciativy zaměřené na prevenci;

T.  vzhledem k tomu, že ve strategii pro rovnost žen a mužů 2010–2015 Komise zdůraznila, že genderově podmíněné násilí je jedním z klíčových problémů, které je nutno vyřešit, aby bylo možné dosáhnout skutečné rovnosti žen a mužů;

U.  vzhledem k tomu, že právní rámec stanovený Lisabonskou smlouvou nabízí nové možnosti, jak na úrovni Unie posílit spolupráci na poli trestního práva, které orgánům a členským státům poskytují příležitost spolupracovat na pevných základech a vytvářet společnou právní kulturu EU v oblasti boje proti všem formám násilí páchaného na ženách a diskriminace žen, jež by zohledňovala, nikoliv nahrazovala vnitrostátní právní systémy a tradice;

V.  vzhledem k tomu, že zvyšování povědomí a mobilizace, mimo jiné prostřednictvím sdělovacích prostředků a sociálních sítí, jsou důležitou součástí účinné strategie prevence;

W.  vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách nelze odstranit jediným zásahem, lze je však dostat do povědomí veřejnosti, významně omezit a zmírnit jeho důsledky kombinací různých činností v oblasti infrastruktury, právní úpravy, soudnictví, represivních složek, kultury, vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví nebo jiných speciálních služeb;

X.  vzhledem k tomu, že veškerá opatření přijímaná s cílem bojovat pro násilí páchanému na ženách se řídí šesticí neoddělitelných cílů, kterými jsou politika, prevence, ochrana, stíhání, pomoc a partnerství;

Y.  vzhledem k tomu, že je důležité důrazněji vystupovat proti průmyslu, který vnímá dívky a ženy jako sexuální objekty;

Z.  vzhledem k tomu, že v důsledku různých politik a právních předpisů platných v různých členských státech nejsou ženy v Unii chráněny proti násilí ze strany mužů stejnou měrou, mimo jiné pokud jde o definici trestných činů a působnost právních předpisů, a jsou proto vůči takovému násilí zranitelné;

AA.  vzhledem k tomu, že v důsledku faktorů, jako jsou rasový a etnický původ, náboženství nebo víra, zdravotní a občanský stav, podmínky bydlení, migrační status, věk, zdravotní postižení, společenská třída, sexuální orientace a genderová identita, mohou mít ženy zvláštní potřeby a mohou být zranitelnější vůči vícenásobné diskriminaci;

AB.  vzhledem k tomu, že v mnoha případech ženy nedokáží vznášet stížnosti proti aktům násilí na základě pohlaví, jehož jsou oběťmi, a to z důvodů, jež jsou složité a rozmanité a zahrnují psychologické, hospodářské, sociální a kulturní faktory, nebo protože jim může rovněž chybět důvěra v to, že jim policie, právní systém či sociální a zdravotní služby pomohou; vzhledem k tomu, že v některých případech považují orgány genderově podmíněné násilí za rodinný problém, a tedy za problém, který lze řešit na této úrovni;

AC.  vzhledem k tomu, že jedním z ústředních bodů této debaty by měla být politika reprodukčního zdraví;

AD.  vzhledem k tomu, že je nezbytné shromažďovat srovnatelné údaje o všech aspektech tohoto problému rozdělené podle kvalitativních a kvantitativních hledisek, aby bylo možno zjistit skutečný rozsah násilí páchaného na ženách v Unii a následně vytvořit účinné politiky;

AE.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament dne 12. prosince 2012 zamítl návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice bezpečí před trestnou činností(16), který vypracovala Komise, a ve svém zamítnutí zdůraznil, že je nutné vypracovat nový návrh právního předpisu EU, který vytvoří ucelený systém shromažďování statistických údajů o násilí na ženách v členských státech, a vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech z prosince 2012 požadovala zlepšení shromažďování a šíření srovnatelných, spolehlivých a pravidelně aktualizovaných údajů týkajících se všech forem násilí páchaného na ženách na úrovni členských států i EU;

AF.  vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je mezinárodně uznáváno jako porušování lidských práv, jako případ týrání dívek a žen, a odráží hluboce zakořeněnou nerovnost mezi pohlavími; vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů představuje krajní formu diskriminace žen, je téměř vždy prováděno na nezletilých dívkách a je porušením práv dítěte;

AG.  vzhledem k tomu, že prostituce může být stále častěji vnímána jako druh násilí páchaného na ženách v důsledku toho, jaký má dopad na jejich tělesné a duševní zdraví, zvláště v případech nucené prostituce a obchodování se ženami za účelem prostituce;

AH.  vzhledem k tomu, že vraždy ze cti se na území Unie stávají čím dál tím častějším nebezpečným jevem, který postihuje zejména mladé dívky;

AI.  vzhledem k tomu, že zneužívání seniorů je mezinárodně uznáváno jako porušování lidských práv starších žen a rovněž je uznávána potřeba zabránit zneužívání seniorů a bojovat proti němu, a to ve všech zemích EU;

AJ.  vzhledem k tomu, že přijetí hlavních směrů EU týkajících se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen, stejně jako zvláštní kapitola strategického rámce EU pro lidská práva a demokracii a akčního plánu EU věnovaná ochraně žen před násilím na základě pohlaví, jsou projevem jasné politické vůle na straně EU učinit práva žen prioritou a přijmout v této oblasti dlouhodobá opatření; vzhledem k tomu, že soudržnost mezi vnitřními a vnějšími aspekty politik v oblasti lidských práv může někdy odhalit rozpor mezi slovy a činy;

AK.  vzhledem k tomu, že podle Komise a zpráv organizace Amnesty International se mrzačení ženských pohlavních orgánů týká několika stovek tisíc žen a dívek v Evropě, přičemž se jako počet obětí často uvádí číslo 500 000; vzhledem k tomu, že rozdílné právní úpravy jednotlivých členských států vedou v EU k jevu nazývanému přeshraniční turistika za účelem mrzačení ženských pohlavních orgánů;

AL.  vzhledem k tomu, že je nadále nutné, aby s cílem vymýtit násilné praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů spolupracovala EU s třetími zeměmi; vzhledem k tomu, že členské státy a třetí země, podle jejichž právních předpisů jsou tyto praktiky trestným činem, musí jednat v souladu s těmito předpisy;

1.  žádá Komisi, aby do konce roku 2014 na základě článku 84 Smlouvy o fungování EU předložila návrh aktu, kterým zavede opatření na prosazování a podporu činnosti členských států v oblasti předcházení násilí páchanému na ženách a dívkách, a aby se při tom řídila podrobnými doporučeními uvedenými v příloze k tomuto dokumentu;

2.  vyzývá Komisi, aby předložila revidovaný návrh nařízení o evropské statistice, které by bylo zaměřené na násilné trestné činy a jehož součástí by byl rovněž ucelený systém shromažďování statistických údajů o násilí páchaném na ženách v členských státech;

3.  žádá Radu, aby aktivovala překlenovací ustanovení, tj. aby jednomyslně přijala rozhodnutí určující násilí páchané na ženách a dívkách (a jiné druhy násilí páchaného na základě pohlaví) jako oblast trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování EU ;

4.  vyzývá Komisi, aby podpořila ratifikace jednotlivými státy a zahájila postup přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, jakmile posoudí, jaký by přistoupení k úmluvě mělo dopad a přidanou hodnotu;

5.  žádá Komisi, aby předložila celounijní strategii a akční plán pro boj proti všem formám násilí na ženách a dívkách, jak bylo naplánováno v roce 2010 v rámci akčního plánu provádění Stockholmského programu, a to s cílem konkrétním a účinným způsobem chránit v prostoru svobody, bezpečnosti a práva integritu, rovnost (článek 2 Smlouvy o EU) a blahobyt (čl. 3 odst. 1 Smlouvy o EU) žen a s důrazem zejména na informování žen o jejich právech a mužů a chlapců (od raného věku) o potřebě respektovat fyzickou a psychologickou integritu žen s cílem přispět k prevenci takového násilí, přičemž je třeba zdůraznit potřebu náležitého proškolení policejních a soudních orgánů k řešení specifických problémů násilí na základě pohlaví, a vybízí členské státy, aby přijaly opatření na pomoc obětem s nasměrováním dalšího života a s znovunabytím důvěry, aby v budoucnosti opět nebyly zranitelné či závislé; strategie by měla věnovat zvláštní pozornost zranitelným skupinám, jako jsou starší lidé, osoby se zdravotním postižením, přistěhovalci a LGBT osoby (lesbické ženy, gayové, bisexuálové a transgender osoby); měla by rovněž obsahovat opatření na podporu dětí, které se staly svědky násilného jednání, a uznat je jako oběti;

6.  vyzývá Komisi, aby podporovala spolupráci mezi členskými státy, ženskými nevládními organizacemi a jinými organizacemi, a zajistila tak přípravu a zavedení účinných strategií určených k vymýcení násilí páchanému na ženách;

7.  vybízí Komisi, aby přijala první opatření směřující ke zřízení Evropské observatoře pro násilí páchané na ženách a dívkách a vycházela při tom ze stávajících institucionálních struktur (Evropský institut pro rovnost žen a mužů), přičemž řízení by se měl ujmout koordinátor EU pro otázky násilí páchaného na ženách a dívkách;

8.  naléhavě žádá Komisi, aby v příštích třech letech vyhlásila Evropský rok ukončení násilí páchaného na ženách a dívkách s cílem zvýšit povědomí občanů a všech politiků o tomto rozšířeném problému vyskytujícím se ve všech členských státech s cílem představit jasný akční plán na vymýcení násilí páchaného na ženách;

9.  vyzývá členské státy, aby bojovaly proti vraždám ze cti tím, že potenciálním obětem poskytne vzdělání a útočiště a uspořádá osvětové kampaně týkající se krajních případů porušování lidských práv a počtu tragických úmrtí způsobených vraždami ze cti;

10.  vyzývá členské státy a zainteresované strany spolupracující s Komisí, aby rozšířily povědomí o finančních prostředcích dostupných prostřednictvím programů EU určených k boji proti násilí páchanému na ženách;

11.  potvrzuje, že uvedená doporučení jsou v souladu se základními právy a zásadou subsidiarity a proporcionality;

12.  domnívá se, že finanční dopady požadovaného návrhu by měly být hrazeny z oddílu III rozpočtu Unie (což zajistí plnou provázanost se stávající rozpočtovou položkou týkající se předmětu návrhu);

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a připojená podrobná doporučení Komisi, Radě, parlamentům a vládám členských států, Radě Evropy a Evropskému institutu pro rovnost žen a mužů.

(1)Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 52.
(2)Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 87.
(3)Úř. věst. C 184 E, 8.7.2010, s. 131.
(4)Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 53.
(5)Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 26.
(6)Přijaté texty, P7_TA(2013)0045.
(7)Úř. věst. C 227 E, 4.9.2008, s. 140.
(8)Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1.
(9) Úř. věst. C 351, 15.11.2012, s. 21.
(10) Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 258.
(11) Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
(12) Úř. věst. C 348 E, 21.12.2010, s. 11.
(13) PE 504.467.
(14)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57).
(15)Pracovní skupina Rady Evropy pro boj proti násilí na ženách, včetně domácího násilí (EG-TFV), „Závěrečná zpráva o činnosti“, září 2008.
(16)Přijaté texty, P7_TA(2012)0494.


PŘÍLOHA K USNESENÍ:

PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Doporučení č. 1 k předmětu a oblasti působnosti nařízení, jež má být přijato

Cílem nařízení by mělo být stanovení opatření s cílem prosazovat a podporovat kroky členských států v oblasti prevence násilí založeného na pohlaví.

Za násilí na základě pohlaví by mělo být považováno (jak je již uvedeno ve směrnici 2012/29/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV) jakékoli násilí, které je směřováno vůči určité osobě z důvodu jejího pohlaví, pohlavní identity nebo vyjádření pohlavní identity nebo které má nepřiměřený dopad na osoby určitého pohlaví. Může vést k fyzické, sexuální, citové či psychické újmě oběti nebo k její ekonomické ztrátě a může zahrnovat domácí násilí, sexuální násilí (včetně znásilnění, sexuálních napadení a obtěžování), obchodování s lidmi, zotročování a různé druhy škodlivých praktik, jako jsou vynucené sňatky, mrzačení ženských genitálií a takzvané „zločiny ze cti“.

Doporučení č. 2 k preventivním opatřením a opatřením k boji proti násilí na základě pohlaví

Členské státy by měly vypracovat celou řadu opatření s cílem předcházet násilí na základě pohlaví páchanému na ženách a dívkách a bojovat proti němu. Zejména by měly:

–  vypracovat, provádět a každý rok vyhodnocovat komplexní strategie a programy, včetně veřejných vzdělávacích programů a školení pro učitele a pracovníky zábavního průmyslu, jejichž cílem je odstranit překážky, které ženám a dívkám brání v tom, aby mohly bez hrozby jakéhokoli násilí v plném rozsahu uplatňovat svá práva a svobody, a dosáhnout hluboké změny sociálních a kulturních postojů;

–  vést výzkum v oblasti násilí na základě pohlaví, který by se mj. zabýval příčinami a motivy násilí a shromažďováním a analýzou údajů, a zároveň usilovat o standardizaci kritérií, na jejichž základě je zaznamenáváno násilí na základě pohlaví, aby bylo možné srovnávat shromážděné údaje;

–  organizovat školení pro úředníky a pracovníky, u nichž se předpokládá, že přijdou do styku s případy násilí na základě pohlaví, mj. pro pracovníky orgánů činných v trestním řízení, sociálních služeb, péče o děti (pro oběti či svědky násilí), pracovníky ve zdravotnictví a pracovníky krizových center, aby byli schopni odhalit, rozpoznat a řádně řešit tyto případy se zvláštním zaměřením na potřeby a práva obětí;

–  vyměňovat si prostřednictvím Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN) odborné znalosti, zkušenosti, informace a osvědčené postupy;

–  vypracovat osvětové kampaně, včetně kampaní speciálně zaměřených na muže, které budou konzultovány s nevládními organizacemi, sdruženími, sdělovacími prostředky a dalšími zúčastněnými stranami, a v případě potřeby s těmito subjekty při tvorbě kampaní spolupracovat;

–  zřizovat, pokud se tak ještě nestalo, a podporovat vnitrostátní linky pomoci, které by byly bezplatné a byly by obsluhovány kvalifikovanými pracovníky;

–  zajistit zřizování zvláštních azylových domů (pojatých jednak jako prvotní útočiště, jednak jako bezpečný prostor pro ženy umožňující posílení jejich postavení), které by poskytovaly místo pro nejméně 1 ženu na 10 000 obyvatel, a vybavit je zařízením a náležitě vyškolenými zaměstnanci;

–  zajistit podporu pro ženské nevládní organizace a občanskou společnost, které vyvíjejí úsilí s cílem zabránit násilí na základě pohlaví páchaného na ženách a dívkách.

Doporučení č. 3 k národním zpravodajům nebo srovnatelným mechanismům

Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost by členské státy měly přijmout nezbytná opatření, na jejichž základě budou ustanoveni národní zpravodajové nebo srovnatelné mechanismy. Mezi úkoly těchto mechanismů by mělo patřit posuzování tendencí v oblasti násilí na základě pohlaví, měření výsledků opatření přijatých za účelem boje proti němu na národní a místní úrovni, shromažďování statistických údajů a každoroční podávání zpráv Komisi a příslušným výborům Evropského parlamentu.

Doporučení č. 4 ke koordinaci strategie Unie pro boj proti násilí páchanému na ženách

S cílem přispět k vytvoření koordinované a konsolidované strategie Unie pro boj proti násilí na základě pohlaví by členské státy měly předávat Komisi informace uvedené v doporučení č. 3.

Doporučení č. 5 k podávání zpráv

Počínaje rokem po vstupu tohoto nařízení v platnost podává Komise každý rok ke dni 31. prosince zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž posoudí, v jaké míře provedly členské státy opatření v návaznosti na toto nařízení.

V této zprávě uvede Komise přijatá opatření a zdůrazní osvědčené postupy.

Doporučení č. 6 k vytvoření fóra občanské společnosti

Komise vede intenzivní dialog s příslušnými organizacemi občanské společnosti a příslušnými orgány působícími v oblasti boje proti násilí na základě pohlaví na místní, regionální, celostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni a za tímto účelem zřídí fórum občanské společnosti.

Toto fórum představuje mechanismus k výměně informací a sdílení poznatků. Bude zajišťovat, aby orgány Unie s příslušnými zúčastněnými stranami vedly intenzivní dialog.

Fórum je otevřené pro zúčastněné strany v souladu s prvním odstavcem a schází se nejméně jednou za rok.

Doporučení č. 7 k finanční podpoře

Nařízení by mělo vytvořit zdroj finančních prostředků v rámci rozpočtu Unie (oddíl III) na činnosti uvedené v doporučení č. 3.

Právní upozornění - Ochrana soukromí