Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2004(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0075/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0075/2014

Συζήτηση :

PV 24/02/2014 - 24
CRE 24/02/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2014 - 5.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0126

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 404kWORD 108k
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
P7_TA(2014)0126A7-0075/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2013/2004(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 23, 24 και 25 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ(1) και το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του, της 22ας Απριλίου 2009, σχετικά με την εκστρατεία «Ας πούμε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών»(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα σχέδια για ένα νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την 57η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: Εξάλειψη και την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών (γυναικοκτονίες) στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του φαινομένου(7),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για την περίοδο 2010-2015, η οποία παρουσιάστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης (COM(2010)0171),

–  έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου EPSCO «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας που αντικαθιστά την απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη την από 18 Σεπτεμβρίου 2012 γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών»(9),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την άσκηση βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων έναντι αυτών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της σύμβασης για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης έναντι των γυναικών, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 34/180 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως όσων αφορούν ειδικά τα δικαιώματα των γυναικών, όπως είναι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα Διεθνή Σύμφωνα για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, η Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διακίνησης Ανθρώπων και της Εκμετάλλευσης της Πορνείας Άλλων, η Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών (CEDAW) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, και η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, και την αρχή της μη επαναπροώθησης, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη άλλες πράξεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, όπως τη Διακήρυξη της Βιέννης και το Πρόγραμμα Δράσης της 25ης Ιουνίου 1993 που εγκρίθηκαν από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (A/CONF. 157/23) και τη Δήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών της 20ής Δεκεμβρίου 1993 (A/RES/48/104),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 12ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με την «Πρόληψη του εγκλήματος και μέτρα ποινικού δικαίου για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» (A/RES/52/86), της 18ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη «Δράση για την εξάλειψη των εγκλημάτων τιμής κατά γυναικών» (A/RES/57/179) και της 22ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την «Εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών» (A/RES/58/147) και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 5ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την «Εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών για την εξάλειψη των ακρωτηριασμών των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (A/RES/67/146),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των ειδικών εισηγητών του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και τη Γενική Σύσταση αριθ. 19 που εξέδωσε η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (11η σύνοδος, 1992),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν κατά την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις γυναίκες στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα ψηφίσματά του Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου(10), της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πλατφόρμα Δράσης υπέρ των Γυναικών (Πεκίνο+10)(11) και της 25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με το «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά» – Πρόγραμμα δράσης του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, με τίτλο «Ένταση των προσπαθειών για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών» (A/RES/61/143), και τις αποφάσεις 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 57ης συνόδου της Επιτροπής για τη θέση της γυναίκας όσον αφορά την εξάλειψη και πρόληψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Rashida Manjoo, Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τη βία κατά των γυναικών, τις αιτίες και τις συνέπειές της, της 16ης Μαΐου 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 του διεθνούς σχεδίου δράσης της Μαδρίτης για τη γήρανση,

–  έχοντας υπόψη την Εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας(13),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 42 και 48 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0075/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην οδηγία 2012/29/ΕΕ(14) για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, η βία λόγω φύλου ορίζεται ως βία που στρέφεται κατά προσώπου λόγω φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης του φύλου του εν λόγω προσώπου ή που θίγει δυσανάλογα πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου ενδέχεται να προκαλέσει σωματική, σεξουαλική, ψυχική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή οικονομική ζημία του θύματος και εννοείται ως μορφή διακρίσεων και παραβίασης των θεμελιωδών ελευθεριών του θύματος και περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων, τη σεξουαλική βία (συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης), την εμπορία ανθρώπων, τη δουλεία και διάφορες μορφές επιβλαβών πρακτικών όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου μπορεί να καλύπτει θύματα και δράστες κάθε ηλικίας, παντός μορφωτικού επιπέδου, οικονομικής και κοινωνικής θέσης και συνδέεται με άνιση κατανομή εξουσιών μεταξύ γυναικών και ανδρών και σε ιδέες και συμπεριφορές που βασίζονται σε στερεότυπα της κοινωνίας μας τα οποία πρέπει να καταπολεμηθούν σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο με σκοπό την αλλαγή της στάσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται η βία που ασκείται κατά των γυναικών από συζύγους, συντρόφους, πρώην συζύγους ή πρώην συντρόφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των θυμάτων και της σοβαρότητας των επιπτώσεων, οι οποίες φτάνουν μέχρι και τον θάνατο και οι στατιστικές δείχνουν ότι επί του συνόλου των ανθρωποκτονιών η αναλογία των φόνων γυναικών συνεχώς αυξάνεται·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες οι στατιστικές έρευνες έχουν δείξει ότι, παρόλο που δεν έχει αυξηθεί ο συνολικός αριθμός ανθρωποκτονιών, σημειώνεται ωστόσο αύξηση του αριθμού των φόνων γυναικών επί του συνολικού αριθμού ανθρωποκτονιών, γεγονός που επιβεβαιώνει την αύξηση της βίας κατά των γυναικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία φτώχεια αυξάνει τον κίνδυνο βίας και άλλων μορφών εκμετάλλευσης που παρεμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής και την επίτευξη της ισότητας των φύλων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ανεξαρτησίας και συμμετοχής των γυναικών συμβάλλει στον περιορισμό της έκθεσής τους στη βία λόγω φύλου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της αυξανόμενης χρήσης των επιγραμμικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται νέες μορφές διακρίσεων και βίας, όπως πρακτικές προσέγγισης ανηλίκων με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, που στοχεύουν κυρίως στους εφήβους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σεξιστικές στάσεις στις νεότερες γενιές όσον αφορά τους ρόλους των δύο φύλων είναι επίμονες· οι νέες γυναίκες που είναι θύματα βίας συνεχίζουν να κατηγορούνται και να στιγματίζονται από τους ομοτίμους τους και από την υπόλοιπη κοινωνία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία είναι τραυματική εμπειρία για κάθε άνδρα, γυναίκα ή παιδί, αλλά η βία λόγω φύλου αφορά συχνότερα πράξεις που διαπράττουν άνδρες κατά γυναικών και κοριτσιών, αντικατοπτρίζει δε και παράλληλα ενισχύει τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών και θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την αυτονομία των θυμάτων της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που γίνονται αυτόπτες μάρτυρες βίας κατά συγγενικού προσώπου πρέπει να τύχουν ειδικής φροντίδας και να λάβουν την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη διότι διατρέχουν επιπλέον μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν συγκινησιακές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας λόγω φύλου και τα παιδιά τους συχνά χρειάζονται ειδική υποστήριξη και προστασία λόγω του υψηλού κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης που συνδέονται με τέτοιου είδους βία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά που έχουν υποστεί βία συχνά χρειάζονται ειδική στήριξη και προστασία, παροχή της δέουσας υγειονομικής περίθαλψης, νομικής συνδρομής και ψυχολογικής στήριξης και θεραπείας· τα κέντρα υποδοχής γυναικών θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανδρική βία κατά των γυναικών επηρεάζει τη θέση των γυναικών στην κοινωνία και την αυτονομία τους από πλευράς υγείας, πρόσβασης στην απασχόληση και στην εκπαίδευση, συμμετοχής τους σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, την οικονομική τους ανεξαρτησία, τη συμμετοχή στον δημόσιο και πολιτικό βίο και στη λήψη αποφάσεων καθώς και τις σχέσεις τους με τους άνδρες και την αυτοεκτίμησή τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών μπορεί να αφήσει σωματικά και ψυχικά τραύματα, να καταστρέψει την γενική υγεία των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγικής και γενετήσιας υγείας ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καταλήξει και στον θάνατο, ούτως ειπείν σε γυναικοκτονία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται εκπαίδευση και κατάρτιση από πολύ νεαρή ηλικία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βασιζόμενης στο φύλο βίας, εν γένει, προκειμένου να οι νέοι να μάθουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό στους συντρόφους τους, ανεξαρτήτως φύλου και να συνειδητοποιήσουν τις αρχές της ισότητας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών λαμβάνει όλο και πιο απαράδεκτες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής γυναικών σε ομάδες που ασχολούνται με την εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες για τη βία κατά των γυναικών, εκτιμάται ότι ποσοστό μεταξύ 20% και 25% των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί σωματική βία τουλάχιστον μία φορά κατά την ενήλικη ζωή τους, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 10% έχει υποστεί σεξουαλική βία υπό την απειλή χρήσης δύναμης(15)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας, το ετήσιο κόστος για την ΕΕ της βίας λόγω φύλου κατά των γυναικών εκτιμάται ότι ανήλθε σε 228 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 (ήτοι 1,8% του ΑΕγχΠ της ΕΕ), εκ των οποίων 45 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες και 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε απολεσθείσα οικονομική παραγωγή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εξέδωσε τον Μάρτιο του 2013 ορισμένα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας που εκπόνησε σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, η οποία δείχνει – μεταξύ άλλων– ότι: τέσσερις στις πέντε γυναίκες δεν στράφηκαν σε καμία υπηρεσία, όπως υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες ή υποστήριξη θυμάτων, μετά τα πιο σοβαρά κρούσματα βίας από άτομα εκτός των συντρόφων τους· οι γυναίκες που ζήτησαν βοήθεια ήταν πιθανότερο να στραφούν σε ιατρικές υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των θυμάτων βίας· δύο στις πέντε γυναίκες είχαν άγνοια των νόμων ή των πολιτικών πρωτοβουλιών για την προστασία τους σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ οι μισές είχαν άγνοια των προληπτικών νόμων ή πρωτοβουλιών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισημαίνει στη στρατηγική της για την ισότητα των φύλων (2010-2015) ότι η βία με βάση το φύλο είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των φύλων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο που χαράχτηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει νέες ευκαιρίες βελτίωσης της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής για την ποινική δικαιοσύνη σε επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας στα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν σε στέρεες βάσεις για την καθιέρωση μιας κοινής νομικής κουλτούρας της ΕΕ που θα έχει στόχο την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας και διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των γυναικών και θα σέβεται, χωρίς ωστόσο να τα υποκαθιστά, τα εθνικά νομικά συστήματα και τις εθνικές νομικές παραδόσεις·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση, μεταξύ άλλων, διαμέσου των μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν σημαντικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής στρατηγικής πρόληψης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών δεν καταπολεμάται με μεμονωμένα μέτρα, αλλά ότι ο συνδυασμός μέτρων υποδομής, νομικών και δικαστικών μέτρων, μέτρων επιβολής του νόμου, εκπαίδευσης και υγιεινής, και άλλων συναφών ενεργειών μπορεί να αυξήσει τη συνειδητοποίηση και να περιορίσει τη βία και τις συνέπειές της·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έξι μη δυνάμενοι να διαχωριστούνε στόχοι που διέπουν κάθε μέτρο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι η πολιτική, η πρόληψη, η προστασία, η δίωξη των υπευθύνων, η πρόβλεψη και η συντροφικότητα·

ΚΕ.  εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η δράση κατά της βιομηχανίας που προβάλλει τις νεαρές κοπέλες και τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των γυναικών από την ανδρική βία στην Ένωση δεν είναι παντού ίδια εξαιτίας της ποικιλομορφίας που διακρίνει τις πολιτικές και τις νομοθεσίες των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό των αδικημάτων που εμπίπτουν στον τομέα της βίας με βάση το φύλο, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτες σε αυτό το είδος βίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω παραγόντων όπως η φυλή, η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, η υγεία, η οικογενειακή κατάσταση, η στέγαση, η μεταναστευτική κατάσταση, η ηλικία, η αναπηρία, η τάξη, ο γενετήσιος προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου, οι γυναίκες έχουν ειδικές ανάγκες και είναι πιο ευάλωτες στις πολλαπλές διακρίσεις·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά, για ποικίλους πολύπλοκους λόγους, ψυχολογικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς, οι γυναίκες δεν καταγγέλλουν τα εναντίον τους κρούσματα βίας βασιζόμενης στο φύλο, ορισμένες δε φορές μπορεί να μην το κάνουν επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη στην αστυνομία, στο δικαστικό σύστημα και τις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, ότι θα τους προσφέρουν συγκεκριμένη βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρχές θεωρούν τη βασιζόμενη στο φύλο βία ως οικογενειακό πρόβλημα που, συνεπώς, μπορεί να αντιμετωπιστεί σε οικογενειακό επίπεδο·

ΚΘ.  εκτιμώντας ότι η πολιτική στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης αυτής·

Λ.  εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η συλλογή αναλυτικών, ποιοτικών και ποσοτικών συγκρίσιμων δεδομένων, που να καλύπτουν όλες τις πτυχές του προβλήματος, προκειμένου να γίνει κατανοητή η πραγματική έκταση της βίας κατά των γυναικών στην Ένωση και, συνεπώς, να αναπτυχθούν αποτελεσματικές πολιτικές·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απόρριψη, στις 12 Δεκεμβρίου 2012, της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με την ασφάλεια από την εγκληματικότητα(16) επαναφέρει την ανάγκη για μια νέα πρόταση νομοθετικής πράξης της ΕΕ η οποία να θεσπίζει ένα συνεκτικό σύστημα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο του 2012, ζήτησε βελτιώσεις στη συλλογή και διάδοση συγκρίσιμων, αξιόπιστων και τακτικά επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικά με όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αναγνωρίζεται διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μορφή βασανιστηρίου εις βάρος των κοριτσιών και των γυναικών και ότι αντανακλά μια βαθιά ριζωμένη ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί μια ακραία μορφή διάκρισης κατά των γυναικών, διενεργείται σχεδόν πάντα σε ανηλίκους και αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορνεία αντιμετωπίζεται ολοένα περισσότερο ως μια μορφή βίας κατά των γυναικών, λόγω των επιπτώσεών της στην προσωπικότητα, τη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών και τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν παιδιά, ιδίως στις περιπτώσεις αναγκαστικής πορνείας και εμπορίας γυναικών με σκοπό την εκπόρνευση·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται επικίνδυνα αυξανόμενη τάση εγκλημάτων τιμής εντός των συνόρων της Ένωσης, τάση η οποία πλήττει κυρίως τα κορίτσια·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακοποίηση ηλικιωμένων αναγνωρίζεται διεθνώς ως παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων γυναικών καθώς και ότι είναι ανάγκη να προλαμβάνεται και να καταπολεμείται η κακοποίηση ηλικιωμένων σε όλες τις χώρες της ΕΕ·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών, καθώς και το ειδικό κεφάλαιο για την προστασία των γυναικών από τη βία λόγω φύλου στο στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου, επισημαίνουν τη σαφή πολιτική βούληση της ΕΕ να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με το θέμα των δικαιωμάτων της γυναίκας και να αναλάβει μακροπρόθεσμη δράση στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών διαστάσεων σε πολιτικές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ενδέχεται ορισμένες φορές να αποκαλύπτει ένα χάσμα μεταξύ λόγων και έργων·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις της Επιτροπής και της Διεθνούς Αμνηστίας, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αφορά χιλιάδες γυναικών και κοριτσιών στην Ευρώπη και ότι κοινά γίνεται λόγος για 500.000 θύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ των νομικών διατάξεων που ισχύουν ανά κράτος μέλος οδηγούν στη διάδοση του φαινομένου του επονομαζόμενου διασυνοριακού τουρισμού εντός της ΕΕ με σκοπό τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

ΛΗ.  τονίζει ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες προκειμένου να εξαλειφθεί η βίαιη πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· θεωρώντας ότι τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες των οποίων η εθνική νομοθεσία ποινικοποιεί τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με αυτήν τη νομοθεσία·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, έως το τέλος του 2014, βάσει του άρθρου 84 της ΣΛΕΕ, πρόταση νομοθετικής πράξης για τη θέσπιση μέτρων που θα προωθούν και θα στηρίζουν τη δράση των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, σύμφωνα με τις λεπτομερείς συστάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού για τις ευρωπαϊκές στατιστικές η οποία θα εστιάζει στα βίαια εγκλήματα και θα περιλαμβάνει ένα συνεκτικό σύστημα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη βία λόγω φύλου στα κράτη μέλη·

3.  ζητεί από το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα παρέκτασης, ήτοι να εκδώσει ομόφωνη απόφαση με την οποία να αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών (και άλλες μορφές βίας λόγω φύλου) ως έναν από τους τομείς εγκληματικότητας που παρατίθενται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

4.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις κυρώσεις σε εθνικό επίπεδο και να κινήσει τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, αφού αξιολογήσει τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία αυτής·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, (VAWG), όπως προβλέπεται στο Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης, του 2010, με στόχο την πρακτική και αποτελεσματική προστασία της ακεραιότητας, της ισότητας (Άρθρο 2 ΣΕΕ) και της ευημερίας των γυναικών (Άρθρο 3 παράγραφος 1 ΣΕΕ) σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνειδητοποίηση, ώστε οι μεν γυναίκες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους οι δε άνδρες και τα αγόρια, να ευαισθητοποιούνται εξ απαλών ονύχων ως προς τον σεβασμό της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας των γυναικών, ώστε να προλαμβάνεται η βία αυτού του είδους, εμμένοντας στην ανάγκη κατάλληλης εκπαίδευσης των αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που θέτει η βία λόγω φύλου, και ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να βοηθούν τα θύματα να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους και να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους καθώς και να προφυλάσσονται ώστε να μη βρεθούν ποτέ ξανά σε ευάλωτη θέση ή θέση εξάρτησης· θεωρεί ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες, οι μετανάστες και τα άτομα LGBT (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και τρανσεξουαλικοί)· στις ενέργειες αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν μέτρα για τη στήριξη των παιδιών που έχουν καταστεί μάρτυρες βίας και να αναγνωρίζονται ως θύματα εγκληματικής πράξης·

6.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των γυναικείων ΜΚΟ και οργανώσεων προκειμένου να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών·

7.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει τα πρώτα μέτρα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, με βάση υπάρχουσες θεσμικές δομές (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), το οποίο θα διευθύνεται από συντονιστή της ΕΕ σχετικά με τη Βία κατά των γυναικών και κοριτσιών·

8.  προτρέπει την Επιτροπή να θεσπίσει, εντός της προσεχούς τριετίας, ευρωπαϊκό έτος για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των πολιτικών ως προς αυτό το ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα που πλήττει όλα τα κράτη μέλη, με σκοπό να παρουσιάσουν ένα σαφές σχέδιο δράσης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα εγκλήματα τιμής, παρέχοντας εκπαίδευση και καταφύγιο σε δυνητικά θύματα και να κινήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ακραία μορφή παραβάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους αριθμούς τραγικών θανάτων που προκαλούνται από εγκλήματα τιμής·

10.  καλεί τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να συμβάλουν στη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα της ΕΕ και τη χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο αυτών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

11.  επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

12.  θεωρεί ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της ζητούμενης πρότασης πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, Τμήμα ΙΙΙ (διασφαλίζοντας πλήρη συμπληρωματικότητα με την υφιστάμενη θέση προϋπολογισμού σχετικά με το αντικείμενο της πρότασης)·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.

(1) EE C 117 E της 6.5.2010, σ. 52.
(2) EE C 332 E της 15.11.2013, σ. 87.
(3) EE C 184 E της 8.7.2010, σ. 131.
(4) EE C 285 E της 21.10.2010, σ. 53.
(5) EE C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0045.
(7) EE C 227 E της 4.9.2008, σ. 140.
(8) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
(9) ΕΕ C 351 της 15.11.2012, σ. 21.
(10) ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σ. 258.
(11) EE C 320 E της 15.12.2005, σ. 247.
(12) EE C 348 E της 21.12.2010, σ. 11.
(13) PE 504.467.
(14) Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).
(15) Ειδική Ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας (EG-TFV), «Τελική έκθεση δραστηριότητας», Σεπτέμβριος 2008.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0494.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύσταση 1 σχετικά με τον στόχο και το πεδίο εφαρμογής του προς έγκριση κανονισμού

Στόχος του κανονισμού πρέπει να είναι η θέσπιση μέτρων για την προώθηση και τη στήριξη της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας λόγω φύλου.

Η βία λόγω φύλου πρέπει να λογίζεται (όπως ήδη αναφέρεται στην οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ) ως βία που στρέφεται κατά προσώπου λόγω φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης του φύλου του εν λόγω προσώπου ή που θίγει δυσανάλογα πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου. Η βία λόγω φύλου ενδέχεται να προκαλέσει τη σωματική, σεξουαλική, ψυχική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή οικονομική ζημία του θύματος και μπορεί να περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων, τη σεξουαλική βία (συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης), την εμπορία ανθρώπων, τη δουλεία και διάφορες μορφές επιβλαβών πρακτικών, όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής».

Σύσταση 2 σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν δέσμη μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βασιζόμενης στο φύλο βίας κατά γυναικών και κοριτσιών Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αφορούν:

–  τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ετήσιων ολοκληρωμένων στρατηγικών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με στόχους την άρση των εμποδίων που αποτρέπουν τις γυναίκες και τα κορίτσια από το να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους και την ελευθερία τους, απαλλαγμένες από τον ζυγό της βίας, και την αλλαγή της νοοτροπίας των κοινωνιών·

–  τη διεξαγωγή έρευνας για τη βία λόγω φύλου που να καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα αίτια και τα κίνητρα της βίας, καθώς και συλλογή στοιχείων και ανάλυσή τους, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για την τυποποίηση των κριτηρίων για την καταγραφή περιστατικών βίας λόγω φύλου, ούτως ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να είναι συγκρίσιμα·

–  την οργάνωση της κατάρτισης των υπαλλήλων και των επαγγελματιών που ενδέχεται να ασχοληθούν με περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών –συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων στους τομείς της επιβολής του νόμου, της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας και του προσωπικού των κέντρων έκτακτης ανάγκης– με σκοπό τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την ορθή αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τα δικαιώματα των θυμάτων·

–  την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος (European Union Crime Prevention Network-EUCPN)·

–  την καθιέρωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών που απευθύνονται ειδικά σε άνδρες και αγόρια, κατά περίπτωση σε συνεργασία με ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους·

–  τη δημιουργία, σε περίπτωση που δεν λειτουργούν ήδη, και τη στήριξη εθνικών γραμμών παροχής βοήθειας χωρίς χρέωση, με εξειδικευμένο προσωπικό·

–  τη διασφάλιση της διάθεσης κέντρων υποδοχής, (σχεδιασμένων τόσο για την πρώτη επαφή όσο και ως ασφαλών χώρων για την ενδυνάμωση των γυναικών), εξοπλισμένων με τα κατάλληλα μέσα και στελεχωμένων με κατάλληλα καταρτισμένους υπαλλήλους, που να μπορούν να προσφέρουν θέσεις για τουλάχιστον 1 γυναίκα ανά 10.000 κατοίκους·

–  την εξασφάλιση στήριξης στις γυναικείες ΜΚΟ και τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την πρόληψη της βασιζόμενης στο φύλο βίας κατά γυναικών και κοριτσιών.

Σύσταση 3 σχετικά με τον ορισμό εθνικών εισηγητών ή τη δημιουργία ανάλογων μηχανισμών

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τον ορισμό εθνικών εισηγητών ή τη δημιουργία ισοδύναμων μηχανισμών. Τα καθήκοντα των μηχανισμών αυτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή αξιολογήσεων των τάσεων της βίας λόγω φύλου, τη μέτρηση των αποτελεσμάτων των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμησή της σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την υποβολή ετήσιων εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύσταση 4 σχετικά με τον συντονισμό της στρατηγικής της Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Προκειμένου να συμβάλουν σε μια συντονισμένη και ενοποιημένη στρατηγική της Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στη σύσταση 3.

Σύσταση 5 σχετικά με την υποβολή εκθέσεων

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και αρχίζοντας από το έτος μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

Στην έκθεση απαριθμούνται τα ληφθέντα μέτρα και προβάλλονται οι ορθές πρακτικές.

Σύσταση 6 σχετικά με τη δημιουργία ενός φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί εκ του σύνεγγυς διάλογο με τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης της βίας λόγω φύλου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, και συγκροτεί φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τον σκοπό αυτό.

Το φόρουμ αποτελεί μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών και συγκέντρωσης γνώσεων. Εξασφαλίζει τον εκ του σύνεγγυς διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ενδιαφερομένων του τομέα.

Το φόρουμ είναι ανοικτό στους σχετικούς ενδιαφερομένους σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο και πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

Σύσταση 7 σχετικά με την οικονομική στήριξη

Ο κανονισμός καθορίζει την πηγή της οικονομικής στήριξης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για τις δράσεις που αναφέρονται στην σύσταση 3.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου