Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2158(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0091/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0091/2014

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 4
CRE 25/02/2014 - 4

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2014 - 5.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0129

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 467kWORD 193k
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές
P7_TA(2014)0129A7-0091/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 (2013/2158(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 145, 148, 152 και 153 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2013 με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014» (COM(2013)0800) και το προσαρτώμενο σε αυτήν σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2013 με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» (COM(2013)0690),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση O-000122/2013 – Β7-0524/2013 προς την Επιτροπή, και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)»(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με «την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020»(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2012 με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση O-000120/2012 προς την Επιτροπή και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 με θέμα «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης»(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)0682), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2011(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2011(6)

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Πρωτοβουλία “Ευκαιρίες για τους νέους”» (COM(2011)0933),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το «Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων – ως αντίδραση στην κρίση»(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση O-000057/2013 – Β7-0207/2013 προς την Επιτροπή και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0091/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύφεση στην ευρωζώνη έληξε, από αριθμητικής άποψης, το δεύτερο τρίμηνο του 2013, αλλά ότι η ετήσια οικονομική μεγέθυνση στην ευρωζώνη θα παραμείνει αρνητική κατά το τρέχον έτος και ότι η ανεργία και η ανισότητα βρίσκονται σε πρωτοφανή επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η οικονομική μεγέθυνση προκειμένου να διασφαλιστεί ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της ανάκαμψης και να δοθεί η αναγκαία ώθηση για να ανακουφιστεί η ΕΕ από τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ έφτασε στο ανησυχητικό επίπεδο των 26,6 εκατομμυρίων ανέργων και ότι η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη και έφτασε σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο στην ΕΕ συνολικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτωτική τάση της απασχόλησης υπήρξε εντονότερη στις χώρες εκείνες που προβαίνουν σε αυστηρότερη δημοσιονομική εξυγίανση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 23 % για την ΕΕ συνολικά, και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων ηλικίας 16 έως 25 ετών είναι ανώτερο του 50%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους νέους, ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών τους, με αποτέλεσμα συχνά να μένουν χωρίς απασχόληση ή να αναγκάζονται να συνάπτουν επισφαλείς συμβάσεις απασχόλησης και να πραγματοποιούν μη αμειβόμενες περιόδους άσκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι οικονομικές απώλειες λόγω της απομάκρυνσης νέων από την αγορά εργασίας υπολογίστηκαν σε 153 δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη μέλη, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική αυστηρότητα της σχετικής με την αγορά εργασίας νομοθεσίας διαφόρων κρατών μελών οδηγεί σε έλλειψη ευκαμψίας που εμποδίζει την αποτελεσματική απορρόφηση των κραδασμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική με την αγορά εργασίας νομοθεσία μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να προστατεύει δυσανάλογα όσους βρίσκονται εντός αυτής και να επηρεάζει αρνητικά την ένταξη νέων ανθρώπων στο εργατικό δυναμικό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η βαθύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας ύφεση στην οικονομική ιστορία των τελευταίων 100 ετών, αλλά η καταστροφή αποφεύχθηκε και οι επιπτώσεις της κρίσης κατανέμονται σε πολλά έτη, ακόμη και δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των επιπτώσεων αυτών περιλαμβάνεται το γεγονός ότι η μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται, οδηγώντας πιθανώς σε διαρθρωτική ανεργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας συνεχίζει να αυξάνεται, τα μέσα εισοδήματα των νοικοκυριών μειώνονται σε πολλά κράτη μέλη και οι δείκτες μαρτυρούν μια τάση για κάπως υψηλότερα επίπεδα και βαθύτερες μορφές φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των εργαζομένων κατά τα επόμενα έτη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επισήμανε πρόσφατα ότι υπάρχει δυνατότητα καλύτερης και πιο προοδευτικής φορολόγησης, που θα μπορούσε να βοηθήσει για τη μείωση των ανισοτήτων στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να μετατοπιστεί η φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε άλλες μορφές βιώσιμης φορολόγησης , προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία απασχόλησης, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα πρόσθετα έσοδα και ενίσχυση της νομιμότητας των προσπαθειών δημοσιονομικής εξυγίανσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου αυξανόμενη απόκλιση στην παραγωγή και την απασχόληση μεταξύ των χωρών του πυρήνα και της περιφέρειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκλιση στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ του πυρήνα και της περιφέρειας έφτασε τις 10 ποσοστιαίες μονάδες το 2012, σε σύγκριση με μόνο 3,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις προβλέπεται να κορυφωθούν το τρέχον έτος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε με μια δημοσιονομική εξυγίανση η οποία να είναι φιλική προς την οικονομική μεγέθυνση και διαφοροποιημένη, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του κράτους πρόνοιας και των δημόσιων οικονομικών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδείξεις οικονομικής βελτίωσης πρέπει επομένως να εκληφθούν ως ενθάρρυνση για την αποφασιστική συνέχιση των προσπαθειών, με στόχο την επικέντρωση στην ανάπτυξη και την απασχόληση, προκειμένου να συνεχιστούν τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να εξασφαλιστεί διαρκής ανάκαμψη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστηματικά λάθη στις οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για την οικονομική μεγέθυνση και την ανεργία κατά τα τελευταία χρόνια καταδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγή σε επίπεδο διάγνωσης και στρατηγικής με σκοπό να δοθεί τέλος στην κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός δημοσιονομικής εξυγίανσης έχει επιβραδυνθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ευρωζώνη εξακολουθεί να είναι αδύναμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι κάτω των στόχων της ΕΚΤ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την πίεση που ασκείται στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα συνταξιοδοτικά συστήματα από τις δημογραφικές εξελίξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να αυξάνεται

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής προσδόκιμου ζωής προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφαση που δίδεται στην ταχύτητα και την ένταση της υλοποίησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων υπήρξε ασύμμετρη μεταξύ των κρατών μελών, κατά τη διάρκεια της κρίσης, απαιτώντας περισσότερα από τις χώρες της περιφέρειας παρά από τις χώρες του πυρήνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ίδια δυναμική και να προβούν στις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να προωθήσουν μία βιώσιμη και ισορροπημένη οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία απασχόλησης στην ζώνη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητά τους και ότι μια μεγάλη πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει η ευρωζώνη επί του παρόντος είναι οι αυξανόμενες κοινωνικοοικονομικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι οι προκλήσεις που αφορούν την απασχόληση και την κοινωνία αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία, που αποτελούν καίριους τομείς για την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες σε σχέση με τους κύριους οικονομικούς εταίρους και τους ανταγωνιστές της σε άλλες περιοχές του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγικές επενδύσεις στους τομείς αυτούς είναι καίριας σημασίας για μια βιώσιμη έξοδο από την κρίση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη προς τους επιχειρηματίες θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη μέλη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας συνεκτικός συνδυασμός πολιτικών, που περιλαμβάνει μακροοικονομικές πολιτικές, διαρθρωτικές πολιτικές, ισχυρούς θεσμικούς φορείς της αγοράς εργασίας, μη κατακερματισμένες αγορές εργασίας, συντονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συστήματα πρόνοιας με επαρκείς πόρους, είναι καίριας σημασίας για την απορρόφηση των κυκλικών κραδασμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σύστημα βασιζόμενο στην ταχεία επανένταξη στην αγορά εργασίας με συνοδευτικά μέτρα βασιζόμενα στην ευελιξία και ασφάλεια της απασχόλησης είναι επίσης σημαντικό για την απορρόφηση των κυκλικών κραδασμών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα φτώχειας αυξάνονται από το 2007, σε σημείο που το 24,2% του πληθυσμού της ΕΕ διατρέχει επί του παρόντος κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία έχουν μειωθεί σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) προειδοποιεί ότι ολοένα περισσότεροι πολίτες διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας, παιδικής φτώχειας, σοβαρής στέρησης υλικών αγαθών και κοινωνικού αποκλεισμού

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτυγχάνει ως προς όλους σχεδόν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ότι η πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» υπήρξε απογοητευτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων για το 2013 δεν αρκούν για την επίτευξη των περισσότερων στόχων σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ουσιαστική σημασία να προαχθεί η δημοκρατική λογοδοσία, η οικειοποίηση και η νομιμοποίηση όλων των φορέων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη συμμετοχή του Κοινοβουλίου διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εν λόγω διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια αποτελούν εκπροσώπους και εγγυητές των δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί από τους πολίτες και παραχωρηθεί σε αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να σέβεται απόλυτα τα προνόμια των εθνικών κοινοβουλίων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ρυθμίσεις δεν διασφαλίζεται ο σεβασμός εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως προς τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την ετήσια έγκριση των προτεραιοτήτων που προτείνονται από την Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από 20 έως 22 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση υψηλού επιπέδου των εθνικών κοινοβουλίων (Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα) για να συζητηθεί η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης του 2014, που συμπεριλάμβανε την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές·

Κοινωνικοί δείκτες

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι φέτος, για πρώτη χρονιά, το σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση που έχει προσαρτηθεί στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) περιλαμβάνει έναν πίνακα επιδόσεων για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική, ο οποίος θα συμβάλει στην ενίσχυση της παρακολούθησης της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στο πλαίσιο της μακροοικονομικής εποπτείας εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να επηρεάσει τις κατευθύνσεις πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, πράγμα που δεν είναι μόνο επιθυμητό, αλλά και απαραίτητο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση και να αποτραπούν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές αποκλίσεις στην ευρωζώνη, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητά της· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τον περιορισμένο ρόλο που έχει δοθεί στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου των κατευθύνσεων οικονομικής πολιτικής· εκφράζει την άποψη ότι, υπό τις ισχύουσες Συνθήκες, το άρθρο 136 ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής και ψηφοφορίας μόνο μεταξύ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, να εκδίδει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής για τις χώρες της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει ότι η θέσπιση μηχανισμού παροχής κινήτρων αναμένεται να ενισχύσει τον δεσμευτικό χαρακτήρα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών· ζητεί τη σύνταξη διοργανικής συμφωνίας βάσει της οποίας να προβλέπεται η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής και απασχόλησης·

2.  υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες όπως έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι αλληλένδετες· η οικονομική βιωσιμότητα και η μακροοικονομική σταθερότητα δεν μπορούν να επιτευχθούν –τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα– χωρίς την ενίσχυση και τη διαφύλαξη της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ· οι κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της Ένωσης είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και διαδραματίζουν αμφότερες καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της ΕΕ·

3.  εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι οι εν λόγω δείκτες δεν έχουν καταστεί δεσμευτικοί, σε αντίθεση με τον πίνακα επιδόσεων της διαδικασίας για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την κατάσταση υπό το φως των οξυνόμενων κοινωνικών και σε σχέση με την απασχόληση ανισορροπιών εντός της ΕΕ·

4.  εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι οι δείκτες απασχόλησης και οι κοινωνικοί δείκτες που προτείνονται από την Επιτροπή δεν επαρκούν προκειμένου να καλύψουν πλήρως την κατάσταση σε επίπεδο απασχόλησης και σε κοινωνικό επίπεδο στα κράτη μέλη· ζητεί να συμπεριληφθούν επιπρόσθετοι δείκτες στον πίνακα επιδόσεων, ιδίως τα επίπεδα παιδικής φτώχειας, ένας δείκτης αξιοπρεπούς εργασίας και ένας ευρωπαϊκός δείκτης ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι οι δείκτες πρέπει να ενημερώνονται τακτικά, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Κοινοβούλιο· τονίζει υπόψη ότι οι ρυθμίσεις δεν διασφαλίζουν τον σεβασμό εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν την ετήσια έγκριση των προτεραιοτήτων που προτείνονται από την Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

Συνεδριάσεις των υπουργών απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων της Ευρωομάδας

5.  τονίζει τη σημασία πραγματοποίησης, όποτε χρειάζεται, συνεδριάσεων των υπουργών απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων της ευρωζώνης πριν τις ευρωπαϊκές διασκέψεις κορυφής· εκτιμά ότι η διεξαγωγή κοινών συνεδριάσεων μεταξύ των EPSCO και ECOFIN του Συμβουλίου, είναι επίσης ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται πιο ολοκληρωμένα οι κοινωνικές ανησυχίες και οι ανησυχίες για την απασχόληση κατά τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των αρχών της ευρωζώνης και με σκοπό να συμβάλουν στις συνεδριάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης·

Η ανάγκη να τονωθεί ξανά η εσωτερική ζήτηση και να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων και αυξημένης παραγωγικότητας

Σύμφωνο για την αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας στην ΕΕ

6.  επισημαίνει ότι, παρόλο που οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να αποδώσουν καρπούς μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, η ανάγκη να τονωθεί η εσωτερική ζήτηση στην ΕΕ απαιτεί η Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τις επενδύσεις προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική μεγέθυνση και οι ποιοτικές θέσεις εργασίας βραχυπρόθεσμα και να ενισχυθούν οι δυνατότητες μεσοπρόθεσμα· σημειώνει ότι οι βασικοί στόχοι έχουν ήδη καθοριστεί στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2012, αλλά ότι η χρηματοδότηση πρέπει να ενταθεί· ενθαρρύνει επομένως τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα επενδυτικό πακέτο που να αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της βραχυπρόθεσμης οικονομικής συγκυρίας και της κατάστασης της αγοράς εργασίας στα κράτη μέλη, όπως αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις(10)·

7.  τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ θα τονωθεί κυρίως μέσω της παραγωγικότητας, ενισχύοντας τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και ανάπτυξη και τη συνεχή καινοτομία· εκτιμά ότι αυτά είναι τα μέσα που θα μπορούσαν να καταστήσουν την ΕΕ προτιμώμενο προορισμό για διεθνείς επιχειρήσεις, εξαγωγέα προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και πάροχο θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας·

8.  ανησυχεί για το γεγονός ότι περισσότερα από 20 κράτη μέλη μείωσαν τις δαπάνες για την εκπαίδευση σε σχετικούς όρους (ως ποσοστό του ΑΕγχΠ), θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την οικονομική μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητά τους λόγω και της αναντιστοιχίας μεταξύ των εργασιακών αναγκών και των πραγματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού· επισημαίνει ότι η μείωση των εν λόγω επενδύσεων θα αυξήσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ΕΕ, δεδομένης της αυξανόμενης ανάγκης για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης και του γεγονότος ότι σε πολλά κράτη μέλη μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού είναι επί του παρόντος χαμηλής ειδίκευσης· προειδοποιεί ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των παιδιών των οποίων οι γονείς είχαν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ των 27 το 2011, σε σύγκριση με το 22% των παιδιών που ζουν με γονείς οι οποίοι είχαν ένα μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης και το 7% των παιδιών με γονείς με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, με τις μεγαλύτερες διαφορές να έχουν εντοπιστεί από την Eurostat στη Ρουμανία (78% των παιδιών σε νοικοκυριό με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης έναντι 2% σε νοικοκυριό με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης), στην Τσεχική Δημοκρατία (76% και 5%), τη Σλοβακία (77% και 7%), τη Βουλγαρία (71% και 2%) και την Ουγγαρία (68% και 3%).

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2014 η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύσουν ή να προωθήσουν πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, την ενέργεια και τη δράση για το κλίμα· εντούτοις, εκτιμά ότι αυτό δεν αρκεί προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη μέλη με ήδη περιορισμένους προϋπολογισμούς να υλοποιήσουν τον εν λόγω στόχο· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει σχέδιο που θα βοηθά όσα κράτη μέλη προέβησαν στις αναγκαίες παραγωγικές επενδύσεις, για παράδειγμα στην εκπαίδευση και στην ΕτΑ, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων των τομέων αυτών να δημιουργούν οικονομική μεγέθυνση και θέσεις απασχόλησης·

Ευρωπαϊκά ταμεία

10.  επισημαίνει ότι, σε καιρούς έντονης δημοσιονομικής στενότητας και μειωμένης δανειοδοτικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα, τα ευρωπαϊκά ταμεία αποτελούν σημαντικό μέσο μόχλευσης στη διάθεση των κρατών μελών για την τόνωση της οικονομίας και την επίτευξη των στόχων οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

11.  εκτιμά ότι η πολιτική συνοχής είναι καίριας σημασίας για τη μείωση των εσωτερικών ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των διαρθρωτικών ανισορροπιών· καλεί την Επιτροπή να προγραμματίσει επειγόντως εκ νέου διαθρωτικούς πόρους που δεν έχουν απορροφηθεί υπέρ προγραμμάτων απασχόλησης νέων και ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να βρει ειδικές λύσεις για τις χώρες με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι οποίες θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν πόρους της ΕΕ λόγω προβλημάτων συγχρηματοδότησης·

12.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης στα κονδύλια που είναι ουσιώδους σημασίας για την ανάκαμψη από την κρίση όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2014-2020, με παράλληλη προσεκτική παρακολούθηση για τυχόν ανεπιθύμητες συνέπειες της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης, όπως ο κίνδυνος αυτόματης αποδέσμευσης και ο αντίκτυπος στα προφίλ πληρωμών για τα κράτη μέλη που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και υφίστανται βαθιά δημοσιονομική εξυγίανση, ιδίως όσον αφορά προγράμματα ώθησης της οικονομικής μεγέθυνσης, της απασχόλησης και των στρατηγικών επενδύσεων·

13.  εκτιμά ότι τουλάχιστον το 25 % των εθνικών κονδυλίων συνοχής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ειδικά προγράμματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα κράτη μέλη με τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και φτώχειας·

Ποιοτικές θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς μισθοί με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας

14.  ζητεί περισσότερο προσαρμοστικές και δυναμικές αγορές εργασίας, ικανές να προσαρμόζονται σε αναταραχές της οικονομικής συγκυρίας χωρίς να οδηγούν σε απολύσεις· υπενθυμίζει ότι η αγοραστική δύναμη πολλών εργαζομένων της ΕΕ έχει άγρια διαβρωθεί, ότι τα εισοδήματα των νοικοκυριών έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση και ότι η εσωτερική ζήτηση έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα να τροφοδοτείται περαιτέρω η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, ιδιαίτερα δε στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί βαρύτερα από την κρίση· τονίζει ότι η μείωση του εργατικού κόστους, που μεταφράζεται άμεσα σε μισθούς/αποδοχές, δεν μπορεί να είναι η μοναδική στρατηγική για την ανάκτηση ανταγωνιστικότητας· σημειώνει ότι στην ανακοίνωση σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2014 τονίζεται ότι οι χώρες του πυρήνα που διαθέτουν τα απαραίτητα περιθώρια χειρισμών μπορούν να αυξήσουν τους μισθούς, ως μέσον για την αύξηση της κατανάλωσης· ζητεί φιλόδοξες συστάσεις για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργίας απασχόλησης στην ευρωζώνη·

15.  σημειώνει ότι η Επιτροπή, στο σχέδιο κοινής έκθεσης του 2014 για την απασχόληση, επισημαίνει ότι οι μειώσεις του κόστους εργασίας ανά μονάδα και η συγκράτηση των μισθών συνέβαλαν μόνο με αργούς ρυθμούς και ανεπαρκώς στην εξέλιξη των τιμών, εν μέρει λόγω της ταυτόχρονης αύξησης των έμμεσων φόρων και των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών·

16.  σημειώνει ότι οι αξιοπρεπείς αμοιβές είναι σημαντικές όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη στην κοινωνία αλλά και για τη διατήρηση μιας ισχυρής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα που να αντιμετωπίζουν την ανισότητα και να εγγυώνται αξιοπρεπή αμοιβή· καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, επιδιώκοντας την εφαρμογή πολιτικών για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στην εξασφάλιση μισθού αξιοπρεπούς διαβίωσης για όσους εργάζονται·

17.  σημειώνει ότι οι γυναίκες είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη, επομένως πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για να αξιοποιηθούν πλήρως οι παραγωγικές δυνατότητες του γυναικείου εργατικού δυναμικού μέσω της καλύτερης εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα των φύλων και της αποτελεσματικότερης χρήσης της χρηματοδότησης της ΕΕ για τον σκοπό αυτόν·

18.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διερευνηθεί η δυνατότητα μείωσης της πίεσης επί των μισθών μέσω του καθορισμού συστημάτων ελάχιστων αποδοχών σύμφωνων με τις εθνικές πρακτικές ·

19.  τονίζει ότι η ποιότητα των θέσεων εργασίας είναι καίριας σημασίας σε μια οικονομία έντασης γνώσης, προκειμένου να προωθηθεί η υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας και η ταχεία καινοτομία μέσω ενός ειδικευμένου, προσαρμόσιμου, αφοσιωμένου εργατικού δυναμικού, με αξιοπρεπείς συνθήκες υγείας και ασφάλειας, αίσθηση προστασίας και λογικό ωράριο εργασίας·

Μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή σε ποιοτική εργασία

20.  καλεί τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν εθνικά σχέδια για την απασχόληση τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και των νέων στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για το 2014· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου, σημαντικός αριθμός κρατών μελών δεν παρουσίασε τέτοια σχέδια το 2013·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο, στις κατευθύνσεις του για το 2013, δεν έλαβε υπόψη την έκκληση του Κοινοβουλίου να δοθεί έμφαση στην ποιότητα των θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την ποιότητα των θέσεων εργασίας, την εκπαίδευση, τα διττά συστήματα μάθησης, την πρόσβαση στη διά βίου μάθηση, τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων και τη στήριξη της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και της αυτοαπασχόλησης με αυξημένη προστασία των εργαζομένων στις ΣΑΧ που βασίζονται στην ΕΕΑ του 2014·

22.  τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας πρέπει να εστιάζουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τηρώντας παράλληλα αυστηρά το γράμμα και το πνεύμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου και τις αρχές του· πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προωθούν την εσωτερική ευελιξία και την ποιότητα των θέσεων εργασίας·

23.  εκτιμά ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας πρέπει να εισάγουν εσωτερική ευελιξία, προκειμένου να διατηρηθεί η απασχόληση σε περιόδους οικονομικών αναταραχών, και να διασφαλίζουν την ποιότητα των θέσεων εργασίας, την ασφάλεια κατά τις μεταβατικές περιόδους απασχόλησης, την πρόβλεψη προγραμμάτων παροχής επιδομάτων ανεργίας, τα οποία θα βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης και θα συνδέονται με πολιτικές επανένταξης που θα διατηρούν τα κίνητρα για εργασία, διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπές εισόδημα, και να θεσπίσουν συμβατικές ρυθμίσεις οι οποίες θα καταπολεμούν τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας, θα προβλέπουν οικονομική αναδιάρθρωση και θα εγγυώνται πρόσβαση στη διά βίου μάθηση· εκτιμά ότι μόνο με την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας μπορεί να διασφαλιστεί μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας·

24.  τονίζει τη σημασία των ενεργών και ολοκληρωμένων πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς για την εργασία στο υφιστάμενο πλαίσιο· ανησυχεί ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη, παρά τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, έχουν μειώσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση ενεργών πολιτικών για την εργασία· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν σχέδια απασχόλησης με συγκεκριμένα μέτρα δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως, μεταξύ άλλων, για τους τομείς που η Επιτροπή προσδιόρισε ως κλάδους με υψηλό δυναμικό, ειδικότερα στους τομείς της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών (λευκές θέσεις απασχόλησης), στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα που χρησιμοποιεί αποδοτικότερα τους πόρους («πράσινες θέσεις απασχόλησης») και στον τομέα των ΤΠΕ· καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια άνεργους, τους ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρίες·

26.  τονίζει τη σημασία του Erasmus+ και τη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία, τον αθλητισμό και τις γλώσσες στη βελτίωση της κατάστασης της αγοράς εργασίας, ιδίως για τους νέους·

27.  τονίζει τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πανευρωπαϊκών συστημάτων τεκμηριωμένης συγκριτικής μάθησης και για την υλοποίηση πρωτοβουλιών για την αγορά εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Ανεργία των νέων

28.  ανησυχεί ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι και πάλι τα ποσοστά ανεργίας των νέων παραμένουν πολύ υψηλά· σημειώνει ότι η κατάσταση των άνεργων νέων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν επείγουσα δράση για τη συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας· ζητεί να συναφθεί ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για την απασχόληση των νέων, το οποίο θα θέτει σε ισχύ τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί εδώ και καιρό ή νέα μέτρα με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη μείωση του αριθμού των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, λαμβανομένων υπόψη των ποιοτικών πτυχών της αξιοπρεπούς εργασίας με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων εργασίας·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της «εγγύησης για τους νέους» από το Συμβούλιο και για τη διάθεση 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως προγράμματα εγγύησης για τους νέους και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους, εστιάζοντας σε όσους βρίσκονται σε δυσχερέστερη κατάσταση· ανησυχεί, ωστόσο, για το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν διαθέσει τη χρηματοδότηση που είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν ένα κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης της αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων και των δεσμευθέντων χρηματοδοτικών πόρων·

30.  επικροτεί το γεγονός ότι οι εν λόγω πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τα δύο πρώτα έτη του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το παραπάνω ποσό δεν αρκεί συνολικά για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε βάθος χρόνου και ότι θα πρέπει να αποτελέσει μια αρχική χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· τονίζει ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το ποσό που απαιτείται για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος κατά της ανεργίας των νέων στην ευρωζώνη ανέρχεται στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τις οικονομικές απώλειες λόγω της απομάκρυνσης των νέων από την αγορά εργασίας οι οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ανήλθαν στο ποσό των 153 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κράτη μέλη το 2011, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει προτεραιότητα την «εγγύηση για τους νέους» και να αυξήσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό στην εξαγγελθείσα ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ·

31.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος έχουν και αυτά το δημοσιονομικό περιθώριο να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέτρα·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους επαγγελματικής άσκησης, με σκοπό να τονώσει την απασχολησιμότητα και να βελτιώσει τους όρους εργασίας για τους νέους· σημειώνει ωστόσο ότι παραλείπει να επιβάλει ικανοποιητικά επίπεδα αμοιβών· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους να εφαρμόσουν με φιλόδοξο τρόπο τη Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας·

Κινητικότητα εργασίας

33.  πιστεύει ότι, δεδομένου του αριθμού των εργαζομένων, ιδίως των νέων, που αποχωρούν από τις χώρες καταγωγής τους με προορισμό άλλα κράτη μέλη προς αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν κατάλληλα μέτρα· σημειώνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ τροποποιείται επί του παρόντος, προκειμένου να παρασχεθούν εγγυήσεις για τη δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και τη συνέχιση των παροχών απασχόλησης για τρεις μήνες τουλάχιστον, εν όσω ο αποδέκτης τους αναζητά εργασία σε άλλο κράτος μέλος· σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με τη δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

34.  τονίζει τη σημασία του διττού συστήματος εκπαίδευσης όπως εφαρμόζεται σε ορισμένα κράτη μέλη· πιστεύει ότι το διττό σύστημα εκπαίδευσης μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά περισσότερα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών χαρακτηριστικών·

35.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES) ενισχύοντας και διευρύνοντας τις δραστηριότητές της και, ιδίως, προωθώντας την κινητικότητα των νέων· ζητεί να σχεδιαστεί συγκεκριμένη στρατηγική για τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη· ωστόσο, παρατηρεί, επίσης, ότι η κινητικότητα πρέπει να παραμείνει εθελοντική και δεν πρέπει να περιορίσει τις προσπάθειες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θέσεων κατάρτισης επιτόπου, προκειμένου να μην οξυνθεί το πρόβλημα της διαρροής επιστημονικού δυναμικού, που έχει ήδη εμφανιστεί στα κράτη μέλη τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση·

Πιο δίκαια συστήματα φορολόγησης

36.  σημειώνει ότι η εισοδηματική ανισότητα αυξάνεται εντός και μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στον Νότο της ΕΕ και στην περιφέρεια αυτού· επισημαίνει, επίσης, ότι σε πολλές χώρες η κρίση έχει εντείνει τις μακροπρόθεσμες τάσεις της πόλωσης των μισθών και του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας·

37.  σημειώνει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) πρόσφατα επεσήμανε ότι υπάρχει δυνατότητα καλύτερης και πιο σταδιακής φορολόγησης, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην απάμβλυνση των ανισοτήτων εντός της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να μετατοπιστεί η φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε άλλες μορφές βιώσιμης φορολόγησης, προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμότητα των προσπαθειών δημοσιονομικής εξυγίανσης·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα που ευνοούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως οι μεταρρυθμίσεις στη φορολογία της εργασίας οι οποίες παρέχουν κίνητρα απασχόλησης, στηρίζουν την εθελοντική αυτοαπασχόληση και προάγουν την επιχειρηματικότητα σε στρατηγικούς τομείς·

39.  επισημαίνει τη σημασία της μείωσης της φορολόγησης της εργασίας, προβαίνοντας κυρίως σε καλά στοχευμένες προσωρινές μειώσεις των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή χρησιμοποιώντας συστήματα επιδότησης της απασχόλησης για νέες προσλήψεις, ιδίως χαμηλά αμειβόμενων και χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένων, μακροχρόνια ανέργων και άλλων μελών ευπαθών ομάδων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη βιωσιμότητα των κρατικών συνταξιοδοτικών συστημάτων·

40.  τονίζει τη σημασία της λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και της φορολογικής απάτης, ιδίως στο σημερινό πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και τα έσοδα και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στον δίκαιο χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα των φορολογικών συστημάτων·

Οι κοινωνικές τάσεις και η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας

Η ανάγκη μείωσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

41.  ανησυχεί για την αύξηση της φτώχειας μεταξύ όλων των ομάδων· σημειώνει ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μεταξύ ατόμων ηλικίας 18 έως 64 ετών έχει αυξηθεί σημαντικά στα δύο τρίτα των κρατών μελών τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των αυξανόμενων επιπέδων νοικοκυριών με ανέργους ή χαμηλή ένταση εργασίας και της φτώχειας των εργαζομένων· επισημαίνει ότι ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού το 2012 ήταν πολύ υψηλότερος (48,8 %) για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ηλικίας 18 έως 64 ετών) από ό,τι για τους υπηκόους της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν επειγόντως δράση προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν αμέσως δράση για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, δεδομένου ότι, κατά το 2011, το 27% των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει συστάσεις, ειδικότερα προς τα κράτη μέλη με τα μεγαλύτερα ποσοστά νέων ηλικίας κάτω των 18 που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού·

42.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στην ΕΕΑ του 2014 αναγνωρίζεται η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης και να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της κοινωνικής προστασίας· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το δίκτυο προστασίας, να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόνοιας και να επενδύσουν σε προληπτικά μέτρα·

43.  επικροτεί το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το οποίο θα βοηθήσει τα άτομα που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν σωστά τα σχετικά ταμεία και να τα επικεντρώσουν στους ενδεέστερους·

Βιώσιμες συντάξεις

44.  σημειώνει την πρόταση των ΣΑΧ για συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις σε πολλά κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συστάσεις της Επιτροπής διατυπώθηκαν χωρίς μνεία των συστάσεων του Κοινοβουλίου στη Λευκή και στην Πράσινη Βίβλο για τις συντάξεις· τονίζει ότι οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις προϋποθέτουν εθνική πολιτική και κοινωνική συνοχή και πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να είναι επιτυχείς·

45.  τονίζει ότι οι απαραίτητες υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων στα κράτη μέλη πρέπει να σχεδιαστούν, να καταρτιστούν και να εγκριθούν με στόχο να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, χωρίς ταυτόχρονα να τίθεται σε κίνδυνο η επάρκεια των συντάξεων, σε απόλυτη συμμόρφωση με τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

46.  τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων· πιστεύει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να συνοδεύονται από πολιτικές που να περιορίζουν την πρόσβαση σε συστήματα πρόωρης συνταξιοδότησης και άλλες διαδρομές πρόωρης αποχώρησης, που να αναπτύσσουν ευκαιρίες απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, να παρέχουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση, να εισάγουν πολιτικές παροχής φορολογικών κινήτρων για την παράταση του εργασιακού βίου και να υποστηρίζουν την ενεργό και υγιή γήρανση· υπογραμμίζει την επιτάχυνση της πίεσης που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα συνταξιοδοτικά συστήματα, τώρα που συνταξιοδοτείται η πρώτη φουρνιά της λεγόμενης γενιάς της πληθυσμιακής έκρηξης («baby boom»)· διαπιστώνει τις άνισες προόδους και φιλοδοξίες των κρατών μελών όσον αφορά τη διατύπωση και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, στην προοδευτική εξάλειψη των καθεστώτων πρόωρης συνταξιοδότησης και στην αξιολόγηση, σε επίπεδο κράτους μέλους και μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, της ανάγκης για βιώσιμη εναρμόνιση τόσο της νόμιμης όσο και της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη, που δεν θέτουν σήμερα σε εφαρμογή βαθμιαίες μεταρρυθμίσεις, κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα σε μια θέση όπου θα αναγκασθούν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις βίαια και με σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

47.  εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο ανεπαρκών συντάξεων για μια γενιά νέων Ευρωπαίων, οι οποίοι είναι επί του παρόντος άνεργοι ή εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και οι οποίοι θα έρθουν αντιμέτωποι με ακόμα μεγαλύτερη ηλικία συνταξιοδότησης και με ολοένα αυξανόμενες περιόδους υπολογισμού της σύνταξης·

Κοινωνικοί σταθεροποιητές στην Ευρώπη

48.  σημειώνει ότι η κοινωνική προστασία και η κοινωνική πολιτική, ιδίως τα επιδόματα ανεργίας, η στήριξη του ελάχιστου εισοδήματος και η σταδιακή φορολόγηση, συνέβαλαν αρχικά στη μείωση του βάθους της ύφεσης και σταθεροποίησαν τις αγορές εργασίας και την κατανάλωση· τονίζει, ωστόσο, ότι η ικανότητα των εν λόγω καίριων οικονομικών και κοινωνικών σταθεροποιητών έχει περιοριστεί σε εκείνα τα κράτη μέλη που χρειάζονται περισσότερο από όλους τέτοιου είδους σταθεροποιητές· επισημαίνει ότι τα εισοδήματα των νοικοκυριών και η εγχώρια ζήτηση προστατεύονται, κατά συνέπεια, λιγότερο·

49.  πιστεύει ότι η καθιέρωση ενός συστήματος ανταμοιβής-ποινής (Bonus-Malus) δημιουργεί μια κατάσταση επωφελή για όλους τους εμπλεκόμενους·

50.  τονίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές και τα κοινωνικά πρότυπα έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως ως παράγοντες προσαρμογής εξ αιτίας των απαιτήσεων λόγω των απαιτήσεων δημοσιονομικής εξυγίανσης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις συνέπειες των διαδικασιών αυτών για στα κράτη πρόνοιας και τους πολίτες· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και να διασφαλίσουν ότι εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

51.  τονίζει την ανάγκη αναγνώρισης από την Επιτροπή της σημασίας των ατόμων που παρέχουν φροντίδα τόσο για την παροχή φροντίδας όσο και για την οικονομία και την κοινωνία συνολικά, υπενθυμίζοντας ότι τα συμφέροντά τους σπανίως λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές που, ωστόσο, έχουν αντίκτυπο σε αυτά, κατά τρόπο συνεπή και σε διασυνοριακή κλίμακα·

52.  εκτιμά ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε σχέση με την παροχή στήριξης (π.χ. ψυχολογική υποστήριξη, ανταλλαγές και πληροφορίες) και τη νομική συνδρομή· εκτιμά επίσης ότι μπορούν να διερευνηθούν νομικά μέτρα, βάσει του σεβασμού της εθνικής αρμοδιότητας και της αρχής της αλληλεγγύης, π.χ. μια οδηγία σχετικά με την άδεια για τα άτομα που παρέχουν φροντίδα·

53.  υπογραμμίζει τις επικείμενες ανάγκες για εξειδικευμένα άτομα που να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας λόγω των δημογραφικών αλλαγών και την ανάγκη διαφύλαξης της κατάρτισης και της εκπαίδευσης για μελλοντικούς παρόχους φροντίδας, προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης· θεωρεί επίσης σημαντικό να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή στήριξη στα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας (ιδίως στα άτομα που παρέχουν άτυπη φροντίδα), των οποίων η συμβολή πρέπει να αναγνωριστεί·

54.  τονίζει τη σημασία των υπηρεσιών φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου και παρηγορητικής αγωγής στο πλαίσιο της μακροχρόνιας περίθαλψης· επισημαίνει ότι λόγω της πολυεπαγγελματικής σύνθεσης, της ευελιξίας και της συνεργασίας με άλλους επαγγελματικούς τομείς, τα άτομα που παρέχουν και χρησιμοποιούν υπηρεσίες φροντίδας στο πλαίσιο των κινητών ομάδων παρηγορητικής αγωγής έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν σημαντικά κενά στα συστήματα μακροχρόνιας περίθαλψης·

Η ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας και του κοινωνικού διαλόγου

55.  τονίζει ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας θα πρέπει να βασίζονται στον ενισχυμένο συντονισμό του κοινωνικού διαλόγου·

56.  τονίζει ότι η Τρόικα έχει επιβεβαιώσει ότι η υψηλής ποιότητας συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και ο ισχυρός κοινωνικός διάλογος, και σε εθνικό επίπεδο, είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία κάθε μεταρρύθμισης και ότι στις μεταρρυθμίσεις της ΟΝΕ συγκεκριμένα, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη νέα διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης, ειδικά κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, θα πρέπει να ενισχυθεί· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου, πριν την έγκριση της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης (ΕΕΑ)·

57.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι δημόσιες αρχές και η κοινωνία των πολιτών συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή και παρακολούθηση των κατευθύνσεων πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης αυτής, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοχή τους από τους ενδιαφερομένους· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενσωματώσουν περισσότερο την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εργασιακών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014·

o
o   o

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0447.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0515.
(3) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 116.
(4) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 81.
(5) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 87.
(6) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 57.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0419.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0266.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0036.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0365.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ

Σύσταση 1: Σχετικά με τους κοινωνικούς δείκτες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που πρόκειται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:

εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι εφέτος, για πρώτη χρονιά, το σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση που έχει προσαρτηθεί στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) περιλαμβάνει έναν πίνακα επιδόσεων για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική, ο οποίος θα συμβάλει στην ενίσχυση της παρακολούθησης της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στο πλαίσιο της μακροοικονομικής εποπτείας εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να επηρεάσει τις κατευθύνσεις πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, πράγμα που δεν είναι μόνο επιθυμητό, αλλά και απαραίτητο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση και να αποτραπούν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές αποκλίσεις στην ευρωζώνη, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητά της·

εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τον περιορισμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Εξαμήνου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου των κατευθύνσεων οικονομικής πολιτικής· εκφράζει την άποψη ότι, υπό τις ισχύουσες Συνθήκες, το άρθρο 136 ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής και ψηφοφορίας μόνο μεταξύ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, να εκδίδει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής για τις χώρες της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει ότι η θέσπιση μηχανισμού παροχής κινήτρων αναμένεται να ενισχύσει τον δεσμευτικό χαρακτήρα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών· ζητεί τη σύνταξη διοργανικής συμφωνίας βάσει της οποίας να προβλέπεται η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής και απασχόλησης·

τονίζει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω δείκτες δεν έχουν καταστεί δεσμευτικοί, σε αντίθεση με τον πίνακα επιδόσεων της διαδικασίας για τις μακροοικονομικές ισορροπίες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την κατάσταση αυτή υπό το φώς των οξυνόμενων κοινωνικών και σχετικών με την απασχόληση ανισορροπιών εντός της ΕΕ·

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δείκτες απασχόλησης και οι κοινωνικοί δείκτες που προτείνονται από την Επιτροπή δεν επαρκούν προκειμένου να καλύψουν πλήρως την κατάσταση σε επίπεδο απασχόλησης και σε κοινωνικό επίπεδο στα κράτη μέλη· ζητεί να συμπεριληφθούν επιπρόσθετοι δείκτες στον πίνακα επιδόσεων, ιδίως τα επίπεδα παιδικής φτώχειας, ένας δείκτης αξιοπρεπούς εργασίας και ένας ευρωπαϊκός δείκτης ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτική βάση, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ρυθμίσεις δεν διασφαλίζεται ο σεβασμός εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως προς τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την ετήσια έγκριση των προτεραιοτήτων που προτείνονται από την Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

Σύσταση 2: Η Ευρωομάδα σε επίπεδο υπουργών απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που πρόκειται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:

τονίζει τη σημασία πραγματοποίησης, όποτε χρειάζεται, συνεδριάσεων των υπουργών απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων της ευρωζώνης πριν τις ευρωπαϊκές διασκέψεις κορυφής· εκτιμά ότι η διεξαγωγή κοινών συνεδριάσεων μεταξύ των EPSCO και ECOFIN του Συμβουλίου, είναι επίσης ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται πιο ολοκληρωμένα οι κοινωνικές ανησυχίες και οι ανησυχίες για την απασχόληση κατά τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των αρχών της ευρωζώνης και με σκοπό να συμβάλουν στις συνεδριάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης·

Σύσταση 3: Σύμφωνο για την αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που πρόκειται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:

επισημαίνει ότι, παρόλο που οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να αποδώσουν καρπούς μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, η ανάγκη να τονωθεί η εσωτερική ζήτηση στην ΕΕ απαιτεί η Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τις επενδύσεις προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική μεγέθυνση και οι ποιοτικές θέσεις εργασίας βραχυπρόθεσμα και να ενισχυθούν οι δυνατότητες μεσοπρόθεσμα· σημειώνει ότι οι βασικοί στόχοι έχουν ήδη καθοριστεί στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2012, αλλά ότι η χρηματοδότηση πρέπει να ενταθεί· ενθαρρύνει επομένως τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα επενδυτικό πακέτο που να αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της βραχυπρόθεσμης οικονομικής συγκυρίας και της κατάστασης της αγοράς εργασίας στα κράτη μέλη, όπως αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις (2013/2045(INI)

χαιρετίζει το γεγονός ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2014 η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύσουν ή να προωθήσουν πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, την ενέργεια και τη δράση για το κλίμα· εντούτοις, εκτιμά ότι αυτό δεν αρκεί προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη μέλη με ήδη περιορισμένους προϋπολογισμούς να υλοποιήσουν τον εν λόγω στόχο·

καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει σχέδιο που θα βοηθά όσα κράτη μέλη προέβησαν στις αναγκαίες παραγωγικές επενδύσεις, για παράδειγμα στην εκπαίδευση και στην ΕτΑ, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων των τομέων αυτών να δημιουργούν οικονομική μεγέθυνση και θέσεις απασχόλησης·

Σύσταση 4: Ποιοτικές θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς μισθοί με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που πρόκειται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:

Κόστος εργασίας ανά μονάδα, δαπάνες παραγωγής και περιθώρια κέρδους

Ζητεί περισσότερο προσαρμοστικές και δυναμικές αγορές εργασίας, ικανές να προσαρμόζονται σε αναταραχές της οικονομικής συγκυρίας χωρίς να οδηγούν σε απολύσεις· υπενθυμίζει ότι η αγοραστική δύναμη πολλών εργαζομένων της ΕΕ έχει άγρια διαβρωθεί, ότι τα εισοδήματα των νοικοκυριών έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση και ότι η εσωτερική ζήτηση έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα να τροφοδοτείται περαιτέρω η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, ιδιαίτερα δε στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί βαρύτερα από την κρίση· τονίζει ότι η μείωση του εργατικού κόστους, που μεταφράζεται άμεσα σε μισθούς/αποδοχές, δεν μπορεί να είναι η μοναδική στρατηγική για την ανάκτηση ανταγωνιστικότητας· σημειώνει ότι στην ανακοίνωση σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2014 τονίζεται ότι οι χώρες του πυρήνα που διαθέτουν τα απαραίτητα περιθώρια χειρισμών μπορούν να αυξήσουν τους μισθούς, ως μέσον για την αύξηση της κατανάλωσης· ζητεί φιλόδοξες συστάσεις για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργίας απασχόλησης στην ευρωζώνη·

Μισθοί και αξιοπρεπής αμοιβή

Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα που αντιμετωπίζουν την ανισότητα και εγγυώνται αξιοπρεπή αμοιβή. Καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, επιδιώκοντας την εφαρμογή πολιτικών για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στην εξασφάλιση μισθών αξιοπρεπούς διαβίωσης για όσους εργάζονται, πράγμα που δεν είναι σημαντικό μόνο για την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη στην κοινωνία, αλλά και για τη διατήρηση μιας ισχυρής οικονομίας.

Ποιότητα των θέσεων εργασίας

Συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ΣΑΧ 2014 της Επιτροπής σχετικά με την ποιότητα των θέσεων εργασίας, η οποία είναι καίριας σημασίας σε μια οικονομία έντασης γνώσης προκειμένου να προωθηθεί η υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας και η ταχεία καινοτομία βάσει ενός εξειδικευμένου, προσαρμόσιμου, αφοσιωμένου εργατικού δυναμικού με αξιοπρεπείς συνθήκες υγείας και ασφάλειας, αίσθηση προστασίας και λογικό ωράριο εργασίας. Οι κατευθύνσεις πολιτικής πρέπει να εστιάσουν συγκεκριμένα στην πρόσβαση των εργαζομένων σε ένα βασικό σύνολο εργασιακών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στις συνθήκες και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας των κρατών μελών.

Καταπολέμηση της ύπαρξης και της διάδοσης των επισφαλών συνθηκών εργασίας και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και διασφάλιση ότι άτομα με συμβάσεις εργασίας προσωρινής ή μερικής απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενοι διαθέτουν επαρκή κοινωνική προστασία και πρόσβαση σε κατάρτιση.

Διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.

Σύσταση 5: Μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή σε ποιοτική εργασία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που πρόκειται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:

Εθνικά σχέδια για την απασχόληση τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και των νέων

Η Επιτροπή θα πρέπει να καταστήσει υποχρεωτική την παρουσίαση των εθνικών σχεδίων για την απασχόληση τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και των νέων στις ΣΑΧ του 2014.

Η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει την ποιότητα των θέσεων εργασίας, την εκπαίδευση, την πρόσβαση στη διά βίου μάθηση, τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων και τη στήριξη της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και της αυτοαπασχόλησης με αυξημένη προστασία των εργαζομένων στις συστάσεις ανά χώρα της ΕΕΑ του 2014.

Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και ενεργοί πολιτικές για την εργασία

Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας θα πρέπει να εστιάζουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τηρώντας παράλληλα αυστηρά το γράμμα και το πνεύμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου και τις αρχές του· οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προωθούν την ποιότητα των θέσεων εργασίας.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας πρέπει να εισάγουν εσωτερική ευελιξία για τη διατήρηση της απασχόλησης σε περιόδους οικονομικών αναταραχών και να διασφαλίζουν την ποιότητα των θέσεων εργασίας, την ασφάλεια κατά τις μεταβατικές περιόδους απασχόλησης, την ύπαρξη προγραμμάτων για επιδόματα ανεργίας τα οποία θα βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης και θα συνδέονται με πολιτικές επανένταξης που θα διατηρούν τα κίνητρα για εργασία, διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπές εισόδημα, συμβατικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, πρόβλεψη οικονομικής αναδιάρθρωσης και εγγύηση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση.

Καταπολέμηση των αναντιστοιχιών των δεξιοτήτων

Καλύτερη παρακολούθηση των αναγκών σε δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς ή/και περιφέρειες και ταχεία διόρθωση των εν λόγω αναντιστοιχιών δεξιοτήτων.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για την εκπόνηση του Πανοράματος Δεξιοτήτων της ΕΕ με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης επισκόπησης των αναγκών της ΕΕ όσον αφορά τις δεξιότητες.

Προαγωγή της συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ του τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρήσεων με σκοπό την πρόβλεψη των αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες και την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ούτως ώστε να παρασχεθούν στο εργατικό δυναμικό οι απαραίτητες δεξιότητες και να διευκολυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην εργασία.

Προώθηση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες, όχι μόνο μέσω της τυπικής μάθησης αλλά και μέσω της ανάπτυξης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.

Θέσπιση συστήματος επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης έως το 2015 που θα συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.

Ανεργία των νέων

Ζητεί να συναφθεί ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για την απασχόληση των νέων, το οποίο να θέσει σε ισχύ τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί εδώ και καιρό, και να εγκριθεί η διάθεση νέων πόρων και η λήψη νέων μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη μείωση του αριθμού των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, λαμβανομένων υπόψη των ποιοτικών πτυχών της αξιοπρεπούς εργασίας με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων εργασίας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν κατεπειγόντως τα προγράμματα εγγύησης για τους νέους και να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους με αποδοτικό τρόπο, επικεντρώνοντας τις ενέργειες σε όσους βρίσκονται σε δυσχερέστερη κατάσταση.

Καλεί την Επιτροπή να καταστήσει προτεραιότητα την «εγγύηση για τους νέους» ώστε να επεκταθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός στην εξαγγελθείσα ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ.

Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια για την κύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και για σωστές συνθήκες εργασίας· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους να εφαρμόσουν με φιλόδοξο τρόπο την Ευρωπαϊκή συμμαχία για την μαθητεία·

Ηλικιωμένοι και μακροχρόνια άνεργοι

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν ευκαιρίες απασχόλησης για τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους, να παρέχουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση, να εισάγουν πολιτικές παροχής φορολογικών κινήτρων για την παράταση του εργασιακού βίου και να υποστηρίζουν την ενεργό και υγιή γήρανση.

Οι μακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να υποστηρίζονται μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής θετικών κινήτρων, όπως η εξατομικευμένη παροχή συμβουλών και τα προγράμματα μετάβασης από την κοινωνική πρόνοια στην εργασία, κατάλληλων συστημάτων κοινωνικών παροχών καθώς και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, ώστε να υποστηρίζονται κατά την επανασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Γυναίκες

Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, που αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη του βασικού στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για το ποσοστό απασχόλησης. Ζητεί μέτρα, όπως προσιτές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, κατάλληλα προγράμματα άδειας μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας καθώς και ευελιξία σε ό,τι αφορά το ωράριο και τον τόπο εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται και να προωθούν την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών τους και των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων (ΕΠΜ) τους.

Άλλες ομάδες προτεραιότητας

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν στα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματά τους βασικά μέτρα για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για άτομα με αναπηρίες. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει τα εν λόγω μέτρα στις συστάσεις της ανά χώρα για το 2014.

Ζητεί να συμπεριληφθούν οι μειονότητες στις προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2014, η συμμετοχή των οποίων στην αγορά εργασίας είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη του βασικού στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για το ποσοστό απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες (π.χ. Ρομά).

Σύσταση 6: Ενίσχυση της εθελοντικής κινητικότητας στην αγορά εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που πρόκειται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:

πιστεύει ότι, δεδομένου του αριθμού των εργαζομένων, ιδίως των νέων, που αποχωρούν από τις χώρες καταγωγής τους με προορισμό άλλα κράτη μέλη προς αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν κατάλληλα μέτρα· προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις για τη δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και τη συνέχιση των παροχών απασχόλησης για τρεις μήνες τουλάχιστον εν όσω ο αποδέκτης τους αναζητά εργασία σε άλλο κράτος μέλος, η νομοθεσία της ΕΕ τροποποιείται επί του παρόντος· έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με τη δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

Σύσταση 7: Προς πιο δίκαια συστήματα φορολόγησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που πρόκειται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:

σημειώνει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) πρόσφατα επεσήμανε ότι υπάρχει δυνατότητα καλύτερης και πιο σταδιακής φορολόγησης, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην απάμβλυνση των ανισοτήτων εντός της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να μετατοπιστεί η φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε άλλες μορφές βιώσιμης φορολόγησης, προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμότητα των προσπαθειών δημοσιονομικής εξυγίανσης·

Σύσταση 8: Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πρέπει να μειωθούν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που πρόκειται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν το δίκτυο προστασίας και να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόνοιας καθώς και να επενδύσουν σε προληπτικά μέτρα.

Ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στην πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και να συμφωνήσει σε τροποποιήσεις για τη σύμπλευση των προγραμμάτων προσαρμογής με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Σύσταση 9: Βιώσιμες συντάξεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που που πρόκειται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:

Tονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων· πιστεύει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να συνοδεύονται από πολιτικές που να περιορίζουν την πρόσβαση σε συστήματα πρόωρης συνταξιοδότησης και άλλες διαδρομές πρόωρης αποχώρησης, που να αναπτύσσουν ευκαιρίες απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, να παρέχουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση, να εισάγουν πολιτικές παροχής φορολογικών κινήτρων για την παράταση του εργασιακού βίου και να υποστηρίζουν την ενεργό και υγιή γήρανση·

Yπογραμμίζει την επιτάχυνση της πίεσης που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα συνταξιοδοτικά συστήματα, τώρα που συνταξιοδοτείται η πρώτη φουρνιά της λεγόμενης γενιάς της πληθυσμιακής έκρηξης («baby boom»)· διαπιστώνει τις άνισες προόδους και φιλοδοξίες των κρατών μελών όσον αφορά τη διατύπωση και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, στην προοδευτική εξάλειψη των καθεστώτων πρόωρης συνταξιοδότησης και στην αξιολόγηση, σε επίπεδο κράτους μέλους και μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, της ανάγκης για βιώσιμη εναρμόνιση τόσο της νόμιμης όσο και της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη, που δεν θέτουν σήμερα σε εφαρμογή βαθμιαίες μεταρρυθμίσεις, κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα σε μια θέση όπου θα αναγκασθούν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις βίαια και με σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

Σύσταση 10: Κοινωνικοί σταθεροποιητές στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που πρόκειται να εγκριθούν από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ θα πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:

σημειώνει ότι η κοινωνική προστασία και η κοινωνική πολιτική, ιδίως τα επιδόματα ανεργίας, η στήριξη του ελάχιστου εισοδήματος και η σταδιακή φορολόγηση, συνέβαλαν αρχικά στη μείωση του βάθους της ύφεσης και σταθεροποίησαν τις αγορές εργασίας και την κατανάλωση· τονίζει, ωστόσο, ότι η ικανότητα των εν λόγω καίριων οικονομικών και κοινωνικών σταθεροποιητών έχει περιοριστεί σε εκείνα τα κράτη μέλη που χρειάζονται περισσότερο από όλους τέτοιου είδους σταθεροποιητές· επισημαίνει ότι τα εισοδήματα των νοικοκυριών και η εγχώρια ζήτηση προστατεύονται, κατά συνέπεια, λιγότερο·

τονίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές και τα κοινωνικά πρότυπα έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως ως παράγοντες προσαρμογής εξ αιτίας των απαιτήσεων λόγω των απαιτήσεων δημοσιονομικής εξυγίανσης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις συνέπειες των διαδικασιών αυτών για στα κράτη πρόνοιας και τους πολίτες· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και να διασφαλίσουν ότι εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Σύσταση 11: Η δημοκρατική νομιμοποίηση και ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να ενισχυθούν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που πρόκειται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:

Όλες οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας θα πρέπει να βασίζονται στον ενισχυμένο συντονισμό του κοινωνικού διαλόγου.

Η ενίσχυση της συμμετοχής υψηλής ποιότητας των κοινωνικών εταίρων και του ισχυρού κοινωνικού διαλόγου, επίσης σε εθνικό επίπεδο, είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία κάθε μεταρρύθμισης και ιδίως για τις μεταρρυθμίσεις στην ΟΝΕ, τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη νέα οικονομική διακυβέρνηση, ιδίως κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής για ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου, πριν από την έγκριση της ετήσιας έρευνας για την ανάπτυξη (ΕΕΑ).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι δημόσιες αρχές και η κοινωνία των πολιτών συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή και παρακολούθηση των κατευθύνσεων πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί οικειοποίηση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να ενσωματώσουν περισσότερο την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εργασιακών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου