Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2194(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0066/2014

Indgivne tekster :

A7-0066/2014

Forhandlinger :

PV 25/02/2014 - 4
CRE 25/02/2014 - 4

Afstemninger :

PV 25/02/2014 - 5.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0130

Vedtagne tekster
PDF 145kWORD 63k
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg
Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester
P7_TA(2014)0130A7-0066/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2014 om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2014 (2013/2194(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. november 2013 med titlen "Årlig vækstundersøgelse 2014" (COM(2013)0800) og Kommissionens rapport med titlen "Et indre marked for vækst og jobskabelse: En analyse af de opnåede fremskridt og de resterende hindringer i medlemsstaterne - Bidrag til den årlige vækstundersøgelse 2014” (COM(2013)0785) og baggrundsanalysen for denne rapport med titlen "Internationale værdikæder i og uden for EU",

–  der henviser til Kommissionens rapport af 28. november 2012 med titlen "Status for integrationen på det indre marked 2013 – Bidrag til den årlige vækstundersøgelse 2013" (COM(2012)0752),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 med titlen "Akten for det indre marked II – Sammen om fornyet vækst" (COM(2012)0573),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juni 2012 med titlen "Bedre forvaltning af det indre marked" (COM(2012)0259),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 24. februar 2012 med titlen "Making the Single Market Deliver – Annual Governance check-up 2011" (SWD(2012)0025),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 med titlen "Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – "Sammen om fornyet vækst"" (COM(2011)0206),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

–  der henviser til onlineresultattavlen for det indre marked, som blev offentliggjort den 4. juli 2013,

–  der henviser til resultattavle nr. 26 for det indre marked (februar 2013),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 27.-28. juni 2013,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet for Konkurrenceevne den 29.-30. maj 2013 om intelligent lovgivning,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 14.-15. marts 2013,

–  der henviser til drøftelserne i Rådet for Konkurrenceevne den 18.-19. februar 2013 om den årlige vækstundersøgelse 2013 og akten for det indre marked,

–  der henviser til sin beslutning af 7. februar 2013 med henstillinger til Kommissionen om forvaltningen af det indre marked(1) og til Kommissionens opfølgning, som blev vedtaget den 8. maj 2013,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 24.-25. oktober 2013,

–  der henviser til sin beslutning af 14. juni 2012 om akten for det indre marked – de næste trin i vækstbestræbelserne(2) og til Kommissionens opfølgning, som blev vedtaget den 26. september 2012,

–  der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om styring og partnerskab i det indre marked(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0066/2014),

A.  der henviser til, at den årlige vækstundersøgelse for 2013 har iværksat den tredje cyklus under det europæiske semester og nu for første gang omfatter en årsrapport om status for integrationen på det indre marked;

B.  der henviser til, at et effektivt og velfungerende indre marked baseret på en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne er afgørende for en bæredygtig og inklusiv vækst;

C.  der henviser til, at Parlamentet anmodede om fuld inklusion af søjlen for det indre marked i det europæiske semesters cyklus;

D.  der henviser til, at formålet med en bedre forvaltning af det indre marked bør være at sikre bedre og hurtigere gennemførelse af relevante direktiver og forordninger, navnlig hvis de er knyttet til de identificerede nøglesektorer;

E.  der henviser til, at kvaliteten af de nationale reformprogrammer under det europæiske semester svinger meget med hensyn til indhold, gennemsigtighed og gennemførlighed;

F.  der henviser til, at det indre marked bør ses som tæt forbundet med andre horisontale politiske områder, såsom beskyttelse af forbrugere og arbejdstagere, sociale rettigheder, miljø og bæredygtig udvikling;

G.  der henviser til, at akten for det indre marked I og II er en velkonstrueret horisontal strategi, som har affødt konkrete lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger med den egenskab at frigive uudnyttet vækstpotentiale og fjerne hindringerne for det indre marked;

H.  der henviser til, at Kommissionen har identificeret tjenesteydelser, finansielle tjenester, transport, energi og det digitale marked som centrale områder til at forbedre det indre markeds funktionsmåde og uddybe det; der henviser til, at metoden til at fastlægge disse områder regelmæssigt bør vurderes og revideres under hensyntagen til vækstmål og fremtidsudsigter samt kriterierne for at give borgerne, navnlig forbrugere, fagfolk og arbejdstagere, den nødvendige beskyttelse;

I.  der henviser til, at vi endnu ikke har opnået et fuldt fungerende digitalt indre marked for online- og kommunikationstjenester i Europa; der henviser til, at fragmenterede regler på nationalt niveau aktuelt udgør en hindring for digitale ydelsers og den grænseoverskridende e-handels frie bevægelighed; der henviser til, at europæiske virksomheder og offentlige tjenester vil drage økonomiske og sociale fordele af brugen af avancerede ikt-tjenester og -applikationer;

J.  der henviser til, at en tilgængelig og effektiv europæisk transportinfrastruktur, en ambitiøs europæisk industripolitik og oprettelsen af et fælles energimarked, som har til formål både at støtte EU's erhvervslivs konkurrenceevne og sikre universel og billig adgang til energi for husstande og forbrugere, er afgørende for EU's indre marked; der henviser til, at det derfor er nødvendigt at definere prioriterede foranstaltninger på disse områder;

Det europæiske semester

1.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at styrke forvaltningen af det indre marked ved som en specifik søjle i det europæiske semester at oprette en årlig forvaltningscyklus for det indre marked, som omfatter resultattavlen for det indre marked, en årlig rapport om integrationen på det indre marked som led i den årlige vækstundersøgelse, retningslinjer til medlemsstaterne fra Det Europæiske Råd, nationale handlingsplaner, der tager sigte på at gennemføre retningslinjerne for det indre marked, og målrettede landespecifikke henstillinger; opfordrer Kommissionen til fuldt ud at tage højde for de centrale vækstområder – udpeget som service-, energi- og transportsektoren samt sektoren for det digitale indre marked – og de foranstaltninger, der indgår i akten for det indre marked I og II;

2.  understreger behovet for at definere det indre marked som den tredje søjle i det europæiske semester for at dække en tydelig række prioriteringer i tilknytning til realøkonomien; mener, at definitionen og opnåelsen af disse prioriteter er afgørende for at stimulere vækst og slå bro over den aktuelle kløft i forhold til at nå målene i Europa 2020-strategien og samtidig sikre økonomisk konvergens mellem medlemsstaterne i og uden for euroområdet samt i centrale og perifere områder i EU;

3.  minder om sin udtalelse om, at den første tilstandsrapport om det indre markeds integration var utilstrækkelig og ufuldstændig; mener derfor, at fremtidige rapporter mere tydeligt bør angive aktuelle mangler i specifikke medlemsstater og give mere konkrete retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger og forventede fordele og angive effektive midler til at fremme vækst og konkurrenceevne og dermed skabe arbejdspladser, som sammen udgør et konkret svar på den aktuelle sociale og økonomiske krise;

4.  glæder sig over rapporten om integration af det indre marked 2014 (COM(2013)0785), og bakker kraftigt op om Kommissionens indsats med henblik på at inddrage det indre marked yderligere i overvejelserne for det europæiske semester; påskønner, at statusrapporten for det indre marked i 2014 indeholder en række elementer, der specifikt relaterer til de foranstaltninger, som de enkelte medlemsstater har truffet; mener ikke desto mindre, at rapporten stadig mangler en kvalitativ vurdering af effektiviteten af de trufne foranstaltninger, de fremskridt, der er sket, og de politiske resultater, som reelt er opnået; anmoder om, at der udvikles et analyseinstrument til at måle integrationen af det indre marked inden for rammerne af det europæiske semesters søjle for det indre marked i forbindelse med de landespecifikke henstillinger; er af den opfattelse, at dette analyseinstrument kunne supplere resultattavlen for det indre marked yderligere;

5.  mener, at der er behov for mere horisontal koordinering og sammenhæng i udarbejdelsen af lovforslag, som er relevante for det indre marked; mener, at der i forvaltningen af det indre marked på behørig vis bør tages højde for alle interesseparters behov, og at der er behov for en stærkere og tidligere inddragelse af arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og andre interesseparter med hensyn til at udforme, vedtage, gennemføre og overvåge foranstaltningerne for at fremme vækst og styrke borgerrettigheder på det indre marked;

6.  påpeger behovet for omfattende høringer og omhyggelige konsekvensanalyser, før Kommissionen vedtager et forslag; påpeger, at Kommissionens forslag skal være i overensstemmelse med principperne om intelligent lovgivning og målrettet regulering og indebære en vurdering af indvirkningerne på SMV'er, og at de skal godkendes af dens eget Udvalg for Konsekvensanalyse; understreger endvidere, at konsekvensanalyser skal vurdere ny lovgivnings indvirkninger på vækstperspektiverne og på Europas konkurrenceevne;

7.  mener, at foranstaltningen med det europæiske semester bør forankres i en dybere demokratisk proces med større inddragelse af de nationale parlamenter, samtidig med at Europa-Parlamentets beføjelser styrkes;

8.  mener, at der i de landespecifikke henstillinger, som er udstedt i denne forbindelse, bør tages hensyn til de enkelte medlemsstaters fremskridt, og at de nationale foranstaltninger til gennemførelse af lovgivning om det indre marked ikke nødvendigvist skal følge en standardtilgang, men i stedet bør tilstræbe at øge effektiviteten af de trufne foranstaltninger og de politiske resultater, som reelt er opnået;

9.  anmoder om, at de kommende landespecifikke henstillinger under det europæiske semesters cyklus 2014 afspejler resultaterne af rapporten om integration på det indre marked i en langt højere og mere konsekvent grad end de landespecifikke henstillinger for 2013;

10.  mener, at den tredje søjle i det europæiske semester, som er dedikeret til integrationen på det indre marked, bør sigte mod at identificere prioriterede politikker og foranstaltninger, der stimulerer og puster nyt liv i realøkonomien; mener, at dette mål kun kan nås, hvis alle EU's institutioner konsekvent deler og støtter det; tilskynder derfor til, at der fokuseres på at organisere arbejdet i Rådet for Konkurrenceevne, så det tydeligt sigter mod at styrke de prioriteter, som er relevante for realøkonomien, i det europæiske semester;

Centrale sektorer

11.  mener, at de centrale sektorer, som Kommissionen har identificeret – tjenesteydelser, finansielle tjenester, transport, energi og det digitale marked – fortsat er afgørende for en fuld integration på det indre marked; mener endvidere, at for at opnå fornyet vækst bør relanceringen af en konsekvent og integreret industripolitik med fokus på disse sektorer også indebære bestræbelser på at styrke beskyttelsen af borgerrettigheder, herunder forbruger- og arbejdstagerrettigheder, og styrke en konkurrencemodel baseret på viden og innovation gennem incitamenter fra EU til fremme af investeringer og adgang til finansiering, forskning og udvikling og støtte til videregående uddannelse;

12.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle en reel europæisk industripolitik; mener, at reindustrialisering bør være en tværsektoriel prioritet for Unionen; mener, at denne nye industripolitik bør omfatte håndhævelsen af reglerne for det indre marked, en holistisk strategi for den eksterne dimension af det indre marked med særligt fokus på sammenhængende forbrugerbeskyttelsespolitikker og bedre adgang til kapital og infrastrukturer med henblik på at øge virksomhedernes konkurrenceevne og lette deres adgang til globale markeder;

13.  påpeger, at det på det indre marked ved at fjerne barrierer for den frie bevægelighed for personer, varer, tjenester og kapital muliggøres, at virksomheder kan operere på et bredere plan og derved styrke deres evne til at forny sig, investere, øge produktiviteten og skabe arbejdspladser;

14.  opfordrer Kommissionen til at forelægge en detaljeret handlingsplan, der indeholder foranstaltninger med sigte på at opnå et fuldt integreret og indbyrdes forbundet indre marked for energi; fremhæver behovet for at sikre forbrugerne gennemskuelige og sammenlignelige energipriser og samtidig sikre beskyttelse af forbrugere, herunder udsatte forbrugere; påpeger behovet for betydelige investeringer i energiinfrastruktur, og er af den opfattelse, at alle forsyningssektorer skal holde trit med fremskridt inden for energisektoren;

15.  understreger, at bedre infrastruktur – navnlig grænseoverskridende forbindelser og interoperabilitet – er afgørende for et effektivt indre marked; mener, at et fælles forbundet og effektivt europæisk transportsystem er afgørende for den frie bevægelighed af varer, mennesker og tjenester på det indre marked; mener, at yderligere investeringer er afgørende for at nå disse mål, og gentager, at der bør oprettes en bred vifte af finansielle instrumenter til disse projekter;

16.  påpeger, at en sammenhængende gennemførelse af gældende lovgivning og yderligere forslag fra Kommissionen om digitale tjenester kan bidrage til, at Europa gør fuld brug af det indre marked; opfordrer til en politik for et digitalt indre marked, som gør onlinetjenester i Europa mere konkurrencedygtige, mere effektive på tværs af grænserne og mere gennemsigtige samt sikrer en høj grad af tilgængelighed og forbrugerbeskyttelse; understreger betydningen af målrettede investeringer, og bemærker, at arbejdet vedrørende forslaget om et forbundet kontinent (Connected Continent) vil bidrage til at mindske prisforskellene mellem medlemsstaterne ved at fremme konkurrencen i telesektoren;

17.  opfordrer til en ambitiøs gennemførelse af forbrugerdagsordenen, herunder lovgivnings- og programmeringsmæssige foranstaltninger, med henblik på at styrke forbrugerbeskyttelsen og forbrugernes tillid til det indre marked, styrke forbrugernes stilling, tilskynde den gennemsnitlige forbruger til ansvarlig adfærd og øge beskyttelsen af sårbare forbrugere;

18.  er af den holdning, at lettere adgang til finansiering for SMV'er ville hjælpe med at mindske likviditetsbegrænsninger og øge SMV'ers driftskapital; glæder sig over, at udviklingen af alternative finansieringsmåder for SMV'er rangerer højt blandt de prioriteringer, som Kommissionen har fastlagt i den årlige vækstundersøgelse 2014 og rapporten om integration på det indre marked; bakker kraftigt op om målet om at udvikle særlige obligationer og et særligt børsmarked for SMV'er, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forfølge dette mål gennem praktiske foranstaltninger; støtter derudover initiativer på EU-plan, som skal supplere de nationale bestræbelser på at øge mikrokredit og fremme socialt iværksætteri, herunder støtte til udviklingsbanker, der yder lån til lavere rater end forretningsbanker; noterer sig den særlige betydning af at støtte SMV'er gennem COSME- og Horisont 2020-programmerne;

19.  fremhæver betydningen af hindringerne for det indre markeds funktionsmåde, som forårsages af fragmenteringen af markedet for finansielle detailtjenesteydelser, hvilket fremhæves af Kommissionen i rapporten om integration på det indre marked, navnlig med hensyn til meget forskellige rentesatser for banklån, hvilket har en stor indvirkning på forbrugere, husstande og SMV'er; er overbevist om, at disse forskelle hæmmer en effektiv adgang til finansiering og har en negativ indvirkning på realøkonomien; er bekymret over forbrugernes negative opfattelse af fragmenteringen og de svage resultater af finansielle detailtjenesteydelser, navnlig med hensyn til bankkonti, lån mod pant i fast ejendom, private pensionsordninger og værdipapirer;

20.  mener, at reguleringen af finansielle ydelser bør omfatte bedre information, øget beskyttelse og effektive klagemuligheder for forbrugerne; understreger behovet for en hurtig og positiv afslutning af arbejdet med lovforslag om markedet for finansielle forbruger- og detailtjenesteydelser, navnlig sammenligneligheden af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner; mener, at yderligere forslag, som f.eks. en specifik ordning for forbrugerinsolvens, bør fremrykkes med henblik på at forbedre de nuværende opdelte og utilstrækkelige ordninger for at tilskynde til sikker investering af private opsparinger i realøkonomien;

21.  beklager, at den frie bevægelighed for borgere, navnlig arbejdstagere og fagfolk i hele Europa, ikke er gennemført trods det kraftige bevis på betydningen af det indre marked for bekæmpelse af krisen, og at der er brug for stærkere foranstaltninger til at fjerne de resterende hindringer og stimulere væksten og samtidig sikre borgernes rettigheder og arbejdstagerrettighederne; påpeger behovet for en afbalanceret udvikling af det indre marked, der skal bygge på en fuld gennemførelse af økonomisk frihed i overensstemmelse med den sociale markedsøkonomi;

22.  minder om, at den cykliske metode til at gøre akter for det indre marked gældende gav mulighed for løbende at identificere og drøfte prioriteringerne for udviklingen af det indre marked; mener, at denne metode bør forbedres og videreudvikles;

23.  glæder sig over rækken af lovforslag om en forordning om forbrugerproduktsikkerhed og markedsovervågning og om videregivelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet i visse store virksomheder og koncerner; mener, at disse initiativer kan styrke forbrugernes rettigheder, i højere grad garantere forbrugernes sundhed og sikkerhed, fremme handel med varer og tjenesteydelser og tilskynde til en ny model for konkurrenceevne; anmoder derfor Kommissionen om at arbejde tæt sammen med Parlamentet og Rådet for inden for rimelig tid at nå frem til en konklusion;

24.  understreger betydningen af de politiske aftaler, som er indgået om reformerne af direktivet om gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer, pakken om offentlige kontrakter og koncessioner og direktivet om alternativ tvistbilæggelse og forordningen om onlinetvistbilæggelse; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at indlede en hurtig og omfattende gennemførelse af alle nye bestemmelser;

25.  påpeger behovet for korrekt gennemførelse af lovgivning om offentlige indkøb og koncessioner; fremhæver betydningen af offentlige indkøb som en central drivkraft for vækst, navnlig for SMV'er; er af den holdning, at gennemførelsen af denne reform giver en øget mulighed for at modernisere den offentlige forvaltning ved at gøre strategisk brug af offentlige indkøb med hensyn til innovation og bæredygtighed og forbedre kvaliteten og effektiviteten af offentlige investeringer som modsvar til særlige lokale og nationale myndigheders specifikke behov; anser disse for at være nøglefaktorer for en vellykket gennemførelse af reglerne om offentlige indkøb og koncessioner;

26.  mener, at de nye regler om professionelle kvalifikationer (vedtaget i november 2013 og medfører en ændring af direktiv 2005/36/EF og IMI-forordningen), navnlig med hensyn til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, udgør et vigtigt skridt i retning mod at styrke den frie bevægelighed for arbejdstagere og fagfolk og sikrer en høj fælles uddannelsesstandard samt fremmer brugen af det europæiske erhvervspas; påpeger, at en fuldstændig og korrekt gennemførelse af direktivet om anerkendelse af professionelle kvalifikationer (og af tjenesteydelsesdirektivet) er en central drivkraft for økonomisk vækst i EU; mener samtidig, at en reform af de lovregulerede erhverv er nødvendig for at give unge bedre adgang til disse erhverv og skabe et mere dynamisk marked, som giver forbrugerne tilstrækkelige garantier;

Forvaltningsinstrumenter

27.  bemærker Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutning af 7. februar 2013 med hensyn til retsgrundlaget for det ønskede lovforslag, som ville indeholde de elementer, som er anført i den pågældende beslutning; mener, at indholdet af bestemte henstillinger deri stadig omfatter værdifulde idéer til bedre forvaltning af det indre marked;

28.  noterer sig den tilpassede struktur i den anden version af rapporten om integration af det indre marked (COM(2013)0785); glæder sig over, at Kommissionen derved også har imødekommet Parlamentets anmodninger, som det fremsatte i sin beslutning af 7. februar 2013; bemærker, at en række foranstaltninger, som fremgår af den pågældende beslutning, allerede har ført til en bedre gennemførelse og håndhævelse af EU-lovgivningen, herunder en mere konsekvent anvendelse af EU Pilot;

29.  glæder sig over onlineresultattavlen for det indre marked og navnlig den visuelle og informative fremstilling af medlemsstaternes præstationer med hensyn til den EU-lovgivning, som er relevant for det indre markeds funktionsmåde; mener, at onlineresultattavlen bør være tilgængelig på alle Unionens sprog, hvis den skal fremme alle europæiske borgeres forståelse af det indre markeds cyklus og deres potentielt aktive rolle deri;

30.  mener, at det bør tilstræbes at opnå større gennemsigtighed i gennemførelsen og en ensartet anvendelse af EU-lovgivningen i medlemsstaterne; bemærker, at gennemførelsesfristerne i gennemsnit overskrides med ni måneder, og at der findes et stigende antal direktiver, hvor gennemførelsen er forsinket med to år eller mere; mener, at alle direktiver bør gennemføres konsekvent, og at alle gennemførelsesforanstaltninger bør vedtages med det formål at afspejle de kompromiser, der er indgået på EU-plan;

31.  mener imidlertid, at rent kvantitativ statistik om gennemførelsen af lovgivning om det indre marked ikke er tilstrækkelig, og at det er nødvendigt at fokusere på kvaliteten af lovgivningens gennemførelse i medlemsstaterne baseret på specifikke nøgleindikatorer, der er udviklet på europæisk niveau, for sektorer på det indre marked;

32.  bifalder rapporten med titlen "Internationale værdikæder i og uden for EU" som et positivt eksempel på, at der anvendes specifikke indikatorer til at vurdere integrationen af det indre marked med særlig opmærksomhed rettet mod de produktionssystemer, der er udbredt i hele EU; mener, at støtte til yderligere initiativer til grænseoverskridende forsyningskæder, der skal udvikles, vil bevirke, at langvarige hindringer for gennemførelsen af det indre marked fjernes, og kan bidrage til at forbedre europæiske virksomheders produktivitet og konkurrenceevne i verdensøkonomien;

33.  glæder sig over forbedringen i den gennemsnitlige manglende gennemførelse, som nu er faldet til 0,6 %; understreger, at selv en meget ringe manglende gennemførelse på et vigtigt politisk område kan have en særdeles skadelig indvirkning på forbrugernes og erhvervslivets muligheder og dermed på den europæiske økonomi som helhed;

34.  beklager overtrædelsesprocedurernes gennemsnitlige varighed, navnlig at de sager, der beskæftiger sig med tjenesteydelser, tager længst tid (i gennemsnit 49,8 måneder); mener, at overtrædelsesprocedurerne har afsløret en række begrænsninger med hensyn til hurtigt at tage hånd om og udbedre mangler i forbindelse med gennemførelsen og anvendelsen af bestemmelser for det indre marked; anmoder medlemsstaterne om at samarbejde mere effektivt med Kommissionen med henblik på at løse sagerne hurtigere, og henstiller til Kommissionen at foretage yderligere "efterprøvninger" af nationale foranstaltninger, som er skadelige for det indre marked;

35.  mener, at overtrædelsesprocedurer bør anses for at være sidste udvej og kun forfølges, efter der er gjort en række forsøg på at koordinere og rette op på situationen, og at Kommissionen derfor bør fremme brugen af EU Pilot og andre procedurer, inden en medlemsstat indbringes for Domstolen; insisterer yderligere på, at alle bestræbelser bør udfoldes på at sikre en effektivere anvendelse af overtrædelsesprocedurer i tilfælde af brud på EU-rettens bestemmelser for det indre marked, og at medlemsstaterne og Det Europæiske Råd bør fortsætte med yderligere udvikling af overtrædelsesprocedurer inden for rammerne af fremtidige revisioner af TEUF;

36.  støtter Kommissionens foranstaltninger til at forbedre de nationale myndigheders samarbejde vedrørende det indre markeds funktionsmåde; er enig i, at en permanent it-mekanisme, der gør det lettere at udveksle relevante oplysninger, i høj grad kan forbedre situationen, eftersom en gruppe nationale eksperter, der mødes et par gange om året, næppe er den rigtige fremgangsmåde i sådanne prioriterede sager;

37.  gentager betydningen af et velfungerende informationssystem for det indre marked (IMI), som for nylig har fået et reelt lovgrundlag og i øjeblikket udvides til at omfatte nye politiske områder og sektorer; opfordrer Kommissionen til at informere Parlamentet om driften af det maskinoversættelsesværktøj, som er indført for at lette kommunikationen mellem nationale, regionale og lokale myndigheder;

38.  opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre de foranstaltninger, der er fastsat i den digitale dagsorden, og at optrappe bestræbelserne på at modernisere den offentlige forvaltning, ikke mindst gennem en hurtig gennemførelse af foranstaltninger i forbindelse med e-forvaltning, e-sundhed, e-fakturering og e-indkøb, med henblik på at yde flere og bedre digitale tjenesteydelser til borgere og virksomheder i hele Europa samt reducere omkostningerne og effektivisere den offentlige sektor;

39.  noterer sig, at problemløsningsnettet SOLVIT fortsat ikke anvendes i tilstrækkelig grad; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der findes tilstrækkelige ressourcer til SOLVIT-nettet og kvikskrankerne som krævet i tjenesteydelsesdirektivet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe yderligere foranstaltninger til at formidle oplysninger om tilgængeligheden af disse instrumenter til virksomheder og iværksættere; finder endvidere, at medlemsstaterne bør indlede en mere intensiv og omfattende udveksling af bedste praksis;

40.  bemærker den fortsatte stigning i anvendelsen af portalerne Dit Europa og Dit Europa – Råd og Vink, som bør kunne give alle, der bevæger sig rundt i EU, de nødvendige oplysninger;

41.  bifalder måneden for det indre marked, som fra den 23. september til den 23. oktober 2013 forenede borgere fra hele Europa, politiske beslutningstagere, eksperter og EU's ledere i en onlinedebat og de dermed forbundne nationale begivenheder med henblik på at drøfte de hidtidige fremskridt, de resterende udfordringer og fremtidige ideer for det indre marked, og opfordrer Kommissionen til nøje at notere sig de bekymringer og forslag, som bliver fremsat af deltagerne; anmoder Kommissionen om at vurdere formatet og effektiviteten af tiltaget for 2013, herunder evnen til at nå ud til borgerne, virksomhederne og forbrugerne og give dem en reel mulighed for at bidrage til at udforme det indre marked;

o
o   o

42.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd og til medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0054.
(2) EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 72.
(3) EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 51.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik