Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2178(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0121/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0121/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0133

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 431kWORD 127k
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών
P7_TA(2014)0133A7-0121/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013/2178(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 και το άρθρο 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στο οποίο αναγνωρίζεται ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και το οποίο προβλέπει τη θέσπιση «ειδικών μέτρων» για την πλήρη εφαρμογή των συνθηκών και των κοινών πολιτικών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ σχετικά με το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων για τις περιοχές αυτές,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 καθώς και τα επόμενα της ΣΛΕΕ, που θέτουν τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και προσδιορίζουν τα διαρθρωτικά χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξή του,

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδίως την ανακοίνωση της 17ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο: «Οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη» (COM(2008)0642),

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των ψηφισμάτων του σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και ιδίως το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τη στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές(1),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Περιφέρειες 2020 – μια αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων για τις περιφέρειες της Ένωσης» (SEC(2008)2868),

–  έχοντας υπόψη το μήνυμα της νήσου της Ρεϋνιόν της 7ης Ιουλίου 2008 που εκδόθηκε μετά τη διάσκεψη «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπερπόντια εδάφη της: στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας» και έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την «Ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και προς χάραξη στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη»,

–  έχοντας υπόψη το κοινό μνημόνιο για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, της 14ης Οκτωβρίου 2009, με θέμα «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές με ορίζοντα το έτος 2020»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή πλατφόρμα της 6ης Ιουλίου 2010, που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Durão Barroso, η Διάσκεψη των βουλευτών των εξόχως απόκεντρων περιοχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, της 7ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Ανανεωμένο όραμα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή συμβολή των εξόχως απόκεντρων περιοχών, της 28ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 12ης Οκτωβρίου 2011, του Επιτρόπου Michel Barnier, με θέμα «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης στην ενιαία αγορά: η προβολή της Ένωσης στον κόσμο» την οποία παρουσίασε ο κ. Pedro Solbes Mira,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2012, με τίτλο: «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προς μια εταιρική σχέση για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2012)0287),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του βουλευτή Serge Letchimy προς τον Πρωθυπουργό της Γαλλικής Δημοκρατίας με τίτλο «το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συμβολή στην εφαρμογή του πλαισίου παρέκκλισης με στόχο ένα συνολικό έργο ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών»,

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των κοινών εισηγήσεων και των τεχνικών και πολιτικών εγγράφων της Διάσκεψης των προέδρων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως την τελική δήλωση της XIX Διάσκεψης των προέδρων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0121/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλεονεκτήματα, οι πόροι και οι δυνατότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην στρατηγική της του 2008 και στην ανακοίνωσή της του 2012, περιλαμβάνουν βασικούς τομείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό, τι αφορά την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη, και ότι η στήριξη και χρηματοδότηση που λαμβάνουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα είναι υπερβολικά ανεπαρκείς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αποτελούνται από ένα σύνολο αρχιπελάγων, νησιών και από μια περίκλειστη περιοχή στο δάσος του Αμαζονίου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κοινούς ειδικούς περιορισμούς που τις διαφοροποιούν από άλλες περιοχές της Ένωσης με ιδιαίτερη γεωγραφική θέση (νησιωτικές, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως προς τους στόχους που έχει ορίσει η Ένωση για την πραγμάτωση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, της στρατηγικής «Ορίζων 2020», της στρατηγικής «Ενέργεια 2020», των προγραμμάτων LIFE+ και Natura 2000, των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και ενέργειας, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές συνιστούν περιοχές αριστείας οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανταπόκριση στις προκλήσεις αυτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις και να προωθείται το δυναμικό ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών, ώστε να ενισχυθεί με βιώσιμο τρόπο η οικονομική και κοινωνική τους άνθηση και να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας των διαφόρων στρατηγικών της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επίτευξη των εν λόγω στρατηγικών, τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να προσαρμόζονται ή να συμπληρώνονται για να παρασχεθεί η δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συμμετάσχουν, ανάλογα με τις δυνατότητες και τους στόχους τους, στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση επιφέρει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, και ότι προκειμένου να ανταποκριθούμε στην ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας, απαιτούνται άμεσες και κατάλληλες δράσεις κατά τη διάρκεια της επόμενης χρηματοδοτικής και προγραμματικής περιόδου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 349 πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για να μπορέσουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές να βρουν με συγκεκριμένα μέτρα τη θέση που τους αρμόζει στα διάφορα προγράμματα της Ένωσης που μπορούν να αναπτύξουν συγκεκριμένα τις δυνατότητες που τους αναγνωρίζονται·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορούν να εξελιχθούν σε περιφέρειες πειραματισμού και αριστείας προς όφελος του συνόλου της Ένωσης σε τομείς όπως: η βιοποικιλότητα, το περιβάλλον, η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και ο μετριασμός τους, η διαχείριση και η παρατήρηση ακραίων καιρικών φαινομένων, η έρευνα, η καινοτομία, το διάστημα, η αεροδιαστημική, οι ωκεανοί, η γαλάζια ανάπτυξη, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η θαλάσσια διακυβέρνηση, η σεισμολογία, η ηφαιστειολογία, οι νεοεμφανιζόμενες ασθένειες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η ικανότητα επείγουσας ανθρωπιστικής παρέμβασης σε τρίτες χώρες και ο πολιτισμός·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές βρίσκονται στις θαλάσσιες λεκάνες της Καραϊβικής, του Ινδικού Ωκεανού και του Ατλαντικού Ωκεανού, ότι καθιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμια θαλάσσια δύναμη, ότι η γεωστρατηγική τους θέση συμβάλλει στην παγκόσμια διάσταση της Ένωσης και ότι τις χαρακτηρίζει η ύπαρξη εξαιρετικών φυσικών, θαλάσσιων και αλιευτικών πόρων που αντιστοιχούν σε ποσοστό πλέον του 50 % της παγκόσμιας βιοποικιλότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αποτελούν μοναδική πραγματικότητα και συνιστούν ένα κοινό σύνολο τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πρέπει να προβληθεί και να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίως με την εφαρμογή κοινών πολιτικών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών απαιτείται η δημιουργία μέγιστων συνεργειών μεταξύ όλων των μέσων, ταμείων και προγραμμάτων της Ένωσης·

Νέες προοπτικές για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές

1.  είναι πεπεισμένο ότι οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα, οι πόροι και η πείρα των εξόχως απόκεντρων περιοχών συνιστούν μια επιπλέον ευκαιρία ώστε να διαχειριστούν η Ένωση και τα κράτη μέλη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, την ικανότητα καινοτομίας, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τις δημογραφικές πιέσεις, τις κλιματικές αλλαγές, την πρόληψη μεγάλων κινδύνων από φυσικές καταστροφές, την ενέργεια, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς της·

2.  είναι πεπεισμένο ότι η βελτίωση της πρόσβασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών στα διάφορα προγράμματα και ταμεία της Ένωσης αποβαίνει βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα προς όφελος του συνόλου της Ένωσης· λυπάται δε για την κατεύθυνση που υιοθετείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήτοι χρήση μόνο πολιτικών συνοχής για τη χρηματοδότηση σχεδόν όλων των αναπτυξιακών σχεδίων των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

3.  στηρίζει τη βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμογή πολιτικών που ενισχύουν την αυτονομία, την οικονομική σταθεροποίηση και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους, καθώς επίσης και πρακτικών και καινοτόμων μέτρων με βάση το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και ειδικών μέσων, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των ΤΠΕ, για κάθε ταμείο και πρόγραμμα, με στόχο την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών για μια βιώσιμη ανάπτυξη·

4.  τονίζει επίσης την ανάγκη και τη σημασία για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συμβάλλουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, μεταξύ άλλων και με ειδικά φορολογικά και δασμολογικά μέσα, στην προώθηση και τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων περιοχών και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

5.  θεωρεί ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ παρέχει κατάλληλη νομική βάση για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την περιορισμένη και μειωμένη χρήση της εν λόγω διάταξης της συνθήκης, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων βάσει του καθεστώτος των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί στη σύσταση μιας ομάδας επαφής με τους διάφορους Επίτροπου που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω θέματα, τη διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας που συντονίζει τις πολιτικές για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τους ευρωβουλευτές από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, που θα συνέρχεται σε εξαμηνιαία βάση, προκειμένου να γίνεται απολογισμός των προγραμμάτων που έχουν προβλεφθεί και/ή ξεκινήσει για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

7.  υπογραμμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθότι απομακρυσμένες από την ευρωπαϊκή ήπειρο, συνιστούν φορείς προβολής μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτά συνείδηση της παγκόσμιας διάστασής της και του ρόλου της σε ένα κόσμο που γνωρίζει βαθιές μεταβολές·

8.  επιμένει πως πρέπει να δίδεται ειδική προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και σύμφωνα με το άρθρο 349, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία του συντονισμού των διαρθρωτικών ταμείων με το Ταμείο αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  ζητεί οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος στον τομέα των ΤΠΕ, των μεταφορών, του ύδατος και της ενέργειας να καταστούν προτεραιότητα στις περιοχές αυτές και τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης συνοχής του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

10.  είναι πεπεισμένο ότι υφίσταται στενή σχέση μεταξύ της συνειδητοποίησης της παγκόσμιας διάστασης που μπορεί να έχει η Ένωση και της προσοχής που δίδεται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της· είναι επίσης πεπεισμένο ότι η εκ μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών αναγνώριση του βάρους και της μελλοντικής διάστασης που συνιστούν οι στρατηγικής σημασίας επιλογές της για επένδυση στις εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν ανταποκρίνεται στο ύψος των περιστάσεων και η κατάσταση αυτή συνιστά προφανή δείκτη της πλημμελούς φροντίδας της Ένωσης για την παγκόσμια και διεθνή διάστασή της. θεωρεί πως είναι ουσιαστικό για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να βελτιωθούν οι συνέργειες όσον αφορά τα μέσα και τα προγράμματα για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας των περιοχών αυτών στον κόσμο·

11.  υπενθυμίζει πως είναι σημαντικό, για την προώθηση της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, να υιοθετηθεί μια μακροπεριφερειακή προοπτική και να χαραχτούν στρατηγικές για τις μακροπεριφέρειες που περιλαμβάνουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά και τους πόρους των περιοχών αυτών·

12.  καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να επωφεληθούν από μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε πολλά ταμεία και να δημιουργήσουν κατά το δυνατόν και όσο πιο αποτελεσματικά, σημεία σύνδεσης μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να εμβαθύνει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ούτως ώστε να καταστεί δυνατό να αναπτυχθούν τα πλεονεκτήματα των εν λόγω περιοχών και να ληφθούν υπόψη οι διαρθρωτικοί και μόνιμοι περιορισμοί τους· σε αυτό το πλαίσιο καλεί την Επιτροπή να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες βάσει των προτάσεων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, οι οποίες περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στα σχέδια δράσης τους·

Συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»

14.  εκτιμά ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν τις δυνατότητες να είναι πρωτοπόρες στην έρευνα και την τεχνολογία στους τομείς που προβλέπονται στους στόχους του προγράμματος «Ορίζων 2020», όπως το διάστημα, η αεροδιαστημική, οι βιοτεχνολογίες, η παρατήρηση των φυσικών κινδύνων, η θαλάσσια έρευνα, η βιοποικιλότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγεία, η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και οι ευφυείς μεταφορές·

15.  υπενθυμίζει ότι στόχος της πολιτικής συνοχής 2014-2020 είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας·

16.  εκφράζει τη λύπη του που οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, επειδή τα προγράμματά τους πληρούν μετά δυσκολίας τις απαιτήσεις για την απόκτηση κοινοτικής χρηματοδότησης ακριβώς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, δεν επωφελήθηκαν αρκετά από το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013, με αποτέλεσμα η συμμετοχή και τα ποσοστά επιτυχίας τους να είναι χαμηλά και η παρουσία τους στα ευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας να είναι περιορισμένη· καλεί προς τούτο την Επιτροπή να φροντίσει να στηρίξει την έρευνα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και να ευνοήσει την επίτευξη ενός σημαντικού ποσοστού·

17.  φρονεί πως το ΕΤΠΑ δεν θα μπορέσει από μόνο του να βοηθήσει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να ανταποκριθούν στους στόχους της πολιτικής της συνοχής και των στρατηγικών της ΕΕ 2020 του Ορίζοντα 2020· γι' αυτό θεωρεί πως η Επιτροπή θα έπρεπε να προσαρμόσει και να εξασφαλίσει την πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» με τη δημιουργία συγκεκριμένων προγραμμάτων που θα ευνοούν την ένταξη των εν λόγω περιοχών στη ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα έρευνας και καινοτομίας· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» υπογραμμίζει στην ενότητα σχετικά με το πρόγραμμα «Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας» την ύπαρξη σημαντικών διαφορών, όπως αυτές διαπιστώθηκαν στον πίνακα επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας της Ένωσης, ανάμεσα στις επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και των ειδικών μέτρων που προορίζονται για τη διάδοση της αριστείας και την ευρύτερη συμμετοχή των κρατών μελών και των περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση σε θέματα έρευνα και καινοτομίας·

18.  συνηγορεί υπέρ της αξιοποίησης και της διαρθρωτικής ανάπτυξης των πανεπιστημίων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, προκειμένου να συμβάλουν, σε συνέργεια με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», στην προβολή τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο των πανεπιστημίων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των κέντρων έρευνας, των ερευνητών και των φοιτητών τους· υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα που προωθούν τη διαπανεπιστημιακή κινητικότητα φοιτητών, καθηγητών και προσωπικού παρουσιάζουν ένα σοβαρό μειονέκτημα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, λόγω του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την απομόνωση και την απόσταση·

19.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας πρέπει να διαθέτουν επαρκή βαθμό ευελιξίας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή τους σε νέα σύνορα και νέες προκλήσεις στον τομέα της γνώσης, όπως ο θαλάσσιος βυθός, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες·

20.  επισύρει την προσοχή στο αυξανόμενο οικονομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο απέραντος πλούτος των θαλάσσιων βυθών και τις τεράστιες δυνατότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών στους τομείς της βιογενετικής, των ορυκτών και της βιοτεχνολογίας, αλλά και στο ότι είναι σημαντικό να ληφθούν αυτά υπόψη στο πλαίσιο της «νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές», με σκοπό την ανάπτυξη οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση της θάλασσας και στη δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία, σε τομείς όπως η ιατρική, η φαρμακευτική και η ενέργεια, μεταξύ άλλων·

Συνέργειες με την εσωτερική αγορά

21.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα διαφορετικά συμπεράσματα της έκθεσης Solbes προκειμένου να αυξήσει την ένταξη και την ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην εσωτερική αγορά·

22.  υπογραμμίζει ότι ο ανταγωνισμός στις εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν διαμορφώνεται με τον ίδιο τρόπο όπως στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, καθώς η ελεύθερη λειτουργία της αγοράς στις περιοχές αυτές δεν είναι δυνατή στην πλειονότητα των τομέων των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, επειδή η δραστηριοποίησή τους δεν προσελκύει τις ιδιωτικές επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι η προσφορά ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές στις εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι δυνατή μόνο έναντι επαρκούς αντιστάθμισης από το κράτος και για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στις περιοχές αυτές απαιτείται η διενέργεια επείγουσας αξιολόγησης από την Επιτροπή ούτως ώστε να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή του σημερινού νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης στην πραγματικότητα αυτή·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει καλύτερα για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον ανταγωνισμό, προκειμένου να αποφεύγονται οι καταστάσεις μονοπωλίων και παράνομων συνεννοήσεων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

24.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν οδηγό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και για τη συμβολή τους στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβάνοντας τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το πρόσθετο κόστος και το πρόβλημα της ακρίβειας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και να τα λάβει υπόψη κατά την εκπόνηση ευρωπαϊκών πολιτικών·

Συνέργειες με το πρόγραμμα LIFE+ και τη στρατηγική «Ενέργεια 2020»

26.  εκτιμά ότι οι δυνατότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών στη διαχείριση, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να βελτιστοποιηθούν, βοηθώντας παράλληλα την Ένωση να επιτύχει τους σχετικούς στόχους της, με τη δημιουργία συμπληρωματικών συνεργειών και χρηματοδότησης μεταξύ της πολιτικής συνοχής, του προγράμματος LIFE+ και της στρατηγικής «Ενέργεια 2020»·

27.  επισημαίνει ότι το πρόγραμμα LIFE+ για την περίοδο 2014-2020 αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση καινοτόμων προγραμμάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν συνέργειες με τους στόχους 5 και 6 της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014-2020, δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί προς τούτο η συμμετοχή των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πρόγραμμα LIFE+·

28.  θεωρεί λυπηρό που, αντίθετα προς τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα πορίσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009, δεν μετετράπη η προπαρασκευαστική δράση BEST σε πραγματικό πρόγραμμα αφιερωμένο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις ΥΧΕ·

29.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι οικότοποι και τα ζωικά και φυτικά είδη που χρήζουν προστασίας στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν συμπεριελήφθησαν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των οικοτόπων και της χλωρίδας και πανίδας, πράγμα που εκ των πραγμάτων καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της οδηγίας στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και αποκλείοντας τη συμμετοχή των γαλλικών εξόχως απόκεντρων περιοχών στα δίκτυα και προγράμματα NATURA 2000·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ένα πρόγραμμα Natura 2000 ειδικά για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές με βάση το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει, με βάση τα επιτυχημένα παραδείγματα και τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν από ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέτρα με σκοπό την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας και των στόχων της στρατηγικής «Ενέργεια 2020» και υπενθυμίζει στην Επιτροπή την πρότασή της να δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της ενέργειας για να μειωθεί το κόστος των προμηθειών, των υποδομών και υπηρεσιών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να ενθαρρύνει τις πολιτικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με βάση τα προγράμματα POSEI και επιτυγχάνοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεργειών με άλλους άξονες δράσης της Ένωσης·

32.  επισύρει την προσοχή στο ότι χρειάζεται να προαχθεί η αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας των νησιών, των οποίων η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα επιδεινώνεται λόγω της απόστασης και της γεωγραφικής απομόνωσης· γι' αυτό θεωρεί σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ότι χρειάζεται να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, μέσα που θα επιτρέψουν την κατάλληλη αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν τα απομονωμένα ενεργειακά συστήματα·

Συνέργειες με τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τους νέους

33.  υπογραμμίζει ότι οι στόχοι 8, 9 και 10 της νέας πολιτικής συνοχής είναι η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη, η καταπολέμηση της φτώχειας, η εκπαίδευση, η μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση·

34.  υπογραμμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές συγκαταλέγονται μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων· Επισύρει ωστόσο την προσοχή στο γεγονός ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που προορίζονται στην εξασφάλιση της νεολαίας μέσω της συγχρηματοδότησης· εκφράζει επίσης τη λύπη του για την απουσία ειδικών διατάξεων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στα προγράμματα απασχόλησης και κοινωνικής καινοτομίας και υπενθυμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετώπισαν δυσκολίες για να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που παρείχε το πρόγραμμα «Progress»· ζητεί λοιπόν να αναπτυχθεί ο κοινωνικός άξονας μέσω της εφαρμογής ενός επείγοντος πειραματικού σχεδίου για την καταπολέμηση της ανεργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές· ζητεί την πρόβλεψη ειδικών ομάδων δράσης για την απασχόληση των νέων εντός της Επιτροπής προκειμένου να υλοποιηθεί η εξασφάλιση της νεολαίας και η κινητοποίηση του ΕΚΤ και της ΠΑΝ·

35.  καλεί την ΕΤΕπ να εντάξει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της με τίτλο «Θέσεις εργασίας για τους νέους» και στο πρόγραμμα «Επένδυση σε δεξιότητες»·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σημαντική διαρροή ικανοτήτων που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της ανεπάρκειας προγραμμάτων κατάρτισης, ενώ είναι απαραίτητο για να αναπτυχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη ένα καταρτισμένο και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως σε παραδοσιακούς ή χαρακτηριστικούς τομείς των περιοχών αυτών, αλλά και για την τόνωση της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού·

37.  σημειώνει ότι το νέο πρόγραμμα Erasmus έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας κοινωνίας γνώσης· υπογραμμίζει ότι η επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η οποία δίνει στη γνώση τη θέση της κινητήριας δύναμης της ευρωπαϊκής οικονομίας· αναγνωρίζει λοιπόν πως χρειάζεται να δημιουργηθούν περισσότερες συνέργειες ανάμεσα στο πρόγραμμα ERASMUS και στο ΕΚΤ και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κατά τρόπον τέτοιο που να δυναμοποιηθούν οι ανθρώπινοι πόροι και η τοπική εμπειρογνωμοσύνη, που συνιστούν ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξης·

38.  υποστηρίζει την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ικανοτήτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των νέων δικτύων αριστείας προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα και η προβολή των πανεπιστημίων των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην Ευρώπη· υποστηρίζει την ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών συνεργασιών και με το άνοιγμα προς τα πανεπιστήμια τρίτων χωρών με τις οποίες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές διατηρούν προνομιακές σχέσεις· ζητεί επίσης να αναλάβουν τα προγράμματα ERASMUS+ και «URES» το επί πλέον κόστος μεταφοράς που έχει να κάνει με την υποχρεωτική απομάκρυνση για να μπορέσουν οι φοιτητές των εξόχως απόμακρων περιοχών να επωφεληθούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών κατάρτισης και τα πανεπιστήμια των εν λόγω περιοχών να επωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα Erasmus Mundus μεταξύ των κρατών μελών και του υπόλοιπου κόσμου·

Συνέργειες με τα διευρωπαϊκά δίκτυα (μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας)

39.  επικαλείται την έκθεση Teixeira σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2011/2195(INI)), όπου καλείται η Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, με βάση τα προγράμματα POSEI, και συγκεκριμένα ένα ειδικό πλαίσιο για τις ενισχύσεις των μεταφορών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ευνοώντας μεταξύ άλλων τις δημόσιες συγκοινωνίες και την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των νησιών·

40.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης στις εξόχως απόμακρες περιοχές συνεργειών μεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων, του μηχανισμού για τη διασύνδεση στην Ευρώπη, των προγραμμάτων Civitas και Ορίζων 2020 και των επενδύσεων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής που αφορούν τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια·

41.  υπενθυμίζει ότι η προσβασιμότητα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και ότι επιτάσσει συχνά τη λειτουργία ενός σύνθετου εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου υπηρεσιών θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες κινητικότητας και προσβασιμότητας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες δεν διαθέτουν εναλλακτικές επιλογές αντί για τις αεροπορικές ή θαλάσσιες μεταφορές, ενώ είναι υποχρεωμένες, επιπλέον, να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών στις μεταφορές, η οποία έχει από μόνη της αρνητικό αντίκτυπο στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα·

42.  χαιρετίζει τη βούληση της Επιτροπής να ενσωματώσει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στα διευρωπαϊκά δίκτυα αλλά εκφράζει τη λύπη του για τον αποκλεισμό της πλειονότητας των εν λόγω περιοχών από τους άξονες προτεραιότητας και κατά συνέπεια για την εξαίρεσή τους από τη χρηματοδότηση της ΔΣΕ· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον αποκλεισμό αυτό, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και εξασφαλίσει τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για την αντιμετώπιση του απομονωμένου και νησιωτικού χαρακτήρα τους· καλεί δε την Επιτροπή να προβλέψει ένα ειδικό τομεακό πλαίσιο για τις εξόχως απόμακρες περιοχές προκειμένου να καταστεί ευκολότερή η πρόσβαση και η σύνδεσή τους με την ευρωπαϊκή ήπειρο·

43.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα έργα θαλάσσιων αρτηριών δεν έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο λόγω της προτεραιότητας που δόθηκε στις διασυνδέσεις μικρών αποστάσεων, αποκλείοντας τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κατά τρόπο που συνιστά διάκριση· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον αποκλεισμό αυτό, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

44.  υπογραμμίζει την ανάγκη αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών προκειμένου να επιτραπεί η χορήγηση δημόσιων ενισχύσεων για τις συνδέσεις μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τρίτων χωρών·

45.  τονίζει πως χρειάζεται να προσαρμοσθεί η κατάταξη των περιφερειακών αερολιμένων, στον βαθμό που αυτή δεν είναι δυνατόν να βασίζεται, στην περίπτωση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, μόνο στους παράγοντες της ροής επιβατών και της κερδοφορίας·

46.  εκτιμά ότι, δεδομένης της θέσης της ψηφιακής οικονομίας, το πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της Ευρώπης συνιστά τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των εν λόγω περιοχών· σημειώνει ότι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ΤΠΕ στις εξόχως απόκεντρες περιοχές προκαλεί ψηφιακή υστέρηση η οποία προστίθεται στο μειονέκτημα της γεωγραφικής απόστασης· προτείνει να ενταθεί η ανάπτυξή των ΤΠΕ μέσω της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού των δικτύων, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών με το ΕΤΠΑ καθώς και με την ευκολότερη πρόσβαση των έργων αυτών στις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ και τονίζει επίσης την ανάγκη να παρασχεθεί στις περιοχές αυτές κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα προγράμματα GMES και GALILEO·

Συνέργειες με τη θαλάσσια πολιτική της Ένωσης (ΚΑΠ, ΕΤΘΑ)

47.  υπενθυμίζει ότι, χάρη στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η Ένωση απέκτησε καθεστώς παγκόσμιας θαλάσσιας δύναμης·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να συνειδητοποιήσει την παγκόσμια ναυτική της διάσταση, την πρόκληση που συνιστούν οι θάλασσες, οι ωκεανοί και η γαλάζια ανάπτυξη για το σύνολο της Ένωσης, τη στρατηγική θέση που κατέχουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της, τον ρόλο που μπορούν αυτές να διαδραματίσουν στη βιώσιμη αξιοποίηση των θαλασσών, των ωκεανών και των παράλιων ζωνών, στην παγκόσμια διαχείριση των θαλασσών και στην ανάπτυξη μιας οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση της θάλασσας·

49.  διαπιστώνει την έλλειψη συνεργειών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και μιας ΚΑΠ η οποία δεν λαμβάνει ακόμη επαρκώς υπόψη τις πραγματικότητες στις περιφέρειες αυτές· τονίζει δε τη σημασία της διατήρησης ενός προγράμματος POSEI για την αλιεία και προτείνει την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στη θαλάσσια οικονομία καθώς αυτές συνιστούν αναπτυξιακές δυνατότητες·

50.  υπογραμμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές εξαρτώνται από τους αλιευτικούς πόρους των ΑΟΖ τους που συνιστούν ιδιαίτερα ευπαθή παράγοντα σε βιολογικό και οικολογικό επίπεδο, και ότι είναι επομένως σημαντικό να προστατευθούν κατάλληλα και αποτελεσματικά οι βιογεωγραφικά ευαίσθητες περιοχές τους, εξασφαλίζοντας συγκεκριμένα αποκλειστική πρόσβαση σε τοπικούς στόλους που χρησιμοποιούν αλιευτικά εργαλεία φιλικά προς το περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ισορροπημένη και βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων αυτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της αλιείας· ζητεί η διαπραγμάτευση των αλιευτικών συμφωνιών της Ένωσης να γίνεται στο μέλλον με τη συμμετοχή των φορέων των εξόχως απόκεντρων περιοχών και προς όφελος των τοπικών πληθυσμών μακροπρόθεσμα, στις δε αναλύσεις του αντίκτυπου να προστίθεται συστηματικά ένα κεφάλαιο για τις εν λόγω περιοχές·

51.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα POSEI-Αλιεία, το οποίο θεσπίζει ένα καθεστώς αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους λόγω του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα για την εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας των περιοχών αυτών, ενσωματώθηκε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και ότι επομένως δεν αποτελεί πλέον μια αυτόνομη ρύθμιση που έχει σχεδιαστεί ειδικά και αποκλειστικά για τις περιοχές αυτές, γεγονός που μετριάζει τη σημασία των θετικών διακρίσεων που αναγνωρίζονται ως δικαίωμα των εξόχως απόκεντρων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

52.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, δεν επετράπησαν ενισχύσεις για ανανέωση των στόλων σε ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές εξ αιτίας της κατάστασής τους·

Συνέργειες με την κοινή γεωργική πολιτική

53.  σημειώνει ότι η γεωργία είναι ένας δυναμικός τομέας που προσφέρει θέσεις απασχόλησης και συμμετέχει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων με ισχυρή προστιθέμενη αξία· υπενθυμίζει ωστόσο τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε αυτή τη δραστηριότητα, και συγκεκριμένα το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων ή η περιορισμένη αγορά· υπενθυμίζει ότι ο τρίτος στόχος της νέας πολιτικής συνοχής είναι η ενίσχυση των ΜΜΕ του γεωργικού κλάδου·

54.  επισημαίνει ότι η γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζει προβλήματα διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας καθώς και νέες προκλήσεις που συνδέονται κυρίως με την παγκοσμιοποίηση, την ελευθέρωση των αγορών, την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

55.  υπογραμμίζει πως χρειάζεται να διατηρηθεί το POSEI, πρόγραμμα που έχει αποδείξει την αξία του, είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, αλλά υποφέρει από χρόνια υποχρηματοδότηση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως· υπογραμμίζει σχετικά με το θέμα αυτό την ανάγκη να χορηγηθούν στο POSEI τα απαραίτητα μέσα που θα βοηθήσουν τους παραγωγούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα της ελευθέρωσης των αγορών σε πολλούς τομείς, τα οποία οφείλονται στις ευρωπαϊκές πολιτικές και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών μεταξύ άλλων στους τομείς του γάλακτος, της ζάχαρης, του ρουμιού, του κρέατος και της μπανάνας· υπογραμμίζει επίσης την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σπουδαιότητα όλων των γεωργικών παραγωγών των εξόχως απόκεντρων περιοχών· υποστηρίζει δε τη διατήρηση του καθεστώτος POSEI σε ένα κατάλληλο και αυτόνομο πλαίσιο·

56.  ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του ΕΤΠΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω του εκσυγχρονισμού, της επέκτασης των αρδευτικών δικτύων, της χωροταξίας, της κατάρτισης, της τουριστικής αξιοποίησης της βιώσιμης γεωργίας και των αγροτικών κοινοτήτων·

57.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ενδογενή γεωργική παραγωγή και τις βραχείες αλυσίδες εμπορίας, δηλαδή μια ποιοτική τοπική παραγωγή που θα υποκαταστήσει τις εισαγωγές·

58.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ΠΟΠ, ΕΟΠ και τοπικών ετικετών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και ζητεί μια πολιτική προώθησης η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εν λόγω περιοχών, και υπεράσπισης της προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων·

Συνέργειες με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης

59.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών ταμείων, του ΕΤΑ, του ΕΤΠΑ και της ΕΕΣ, ιδίως για έργα διασυνοριακής συνεργασίας, παρόλο που αυτή είναι σημαντική για την επίτευξη των στόχων των ταμείων αυτών· υπενθυμίζει σχετικά με το θέμα αυτό πως χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες προγραμματισμού του ΕΤΑ είναι συμβατοί με αυτούς του ΕΤΠΑ·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, των ΕΑΠ, των ΥΧΕ και των χωρών ΑΚΕ γα την ενίσχυση του διαλόγου και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των εξόχως απόκεντρων περιοχών στις γεωγραφικές τους λεκάνες· προς τούτο, υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που θα έπρεπε επίσης να διαδραματίζουν οι αντιπροσωπείες της Ένωσης για τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων φορέων προγραμματισμού στις ΕΑΠ, στις ΥΧΕ και στις χώρες ΑΚΕ·

61.  ζητεί από την Επιτροπή να συνειδητοποιήσει καλύτερα τη γεωστρατηγική θέση που καταλαμβάνουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές λόγω της εγγύτητάς τους με πλείονες ηπείρους·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να οριστικοποιήσει το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη γειτνίαση επί του οποίου εργάζεται από το 1999 και να εντοπίσει τα εμπόδια και τις λύσεις που διευκολύνουν την περιφερειακή ενσωμάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών στις αντίστοιχες γεωγραφικές λεκάνες· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τις προνομιακές ιστορικές και πολιτιστικές σχέσεις κάθε εξόχως απόκεντρης περιοχής με ορισμένες τρίτες χώρες, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης των σχέσεων οικονομίας, εμπορίου και συνεργασίας με πολλές περιοχές του κόσμου·

63.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη τον αντίκτυπο των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες για τις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, διεκδικώντας τη συστηματική διεξαγωγή μιας προκαταρκτικής μελέτης του αντίκτυπου για την προστασία των επονομαζόμενων ευαίσθητων προϊόντων, κατά περίπτωση, και τη δίκαιη αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται σε συγκεκριμένους τομείς· ζητεί επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού διαβούλευσης των περιφερειακών αρχών αυτών των περιοχών· συνιστά δε στην Επιτροπή να προβλέψει, για τις διεθνείς συμφωνίες που είναι υπό εφαρμογή, περιοδικές μελέτες με τις οποίες θα είναι δυνατό να αξιολογείται και να λαμβάνεται υπόψη το ευάλωτο των αγορών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

64.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συμφωνίες που εγκρίθηκαν με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και τις χώρες ΑΚΕ δεν έχουν λάβει υπόψη τα συμφέροντα των εξόχως απόκεντρων περιοχών καθώς και για το ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη του αντίκτυπου πριν τη διαπραγμάτευση αυτών συμφωνιών·

65.  καλεί την Επιτροπή, στις εμπορικές συμφωνίες που εγκρίνονται με τις χώρες ΑΚΕ που γειτνιάζουν με εξόχως απόκεντρες περιοχές, να διαπραγματεύεται συστηματικά μια ειδική πτυχή υπέρ της δημιουργίας μιας αγοράς μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των χωρών ΑΚΕ, με στόχο την καλύτερη ένταξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο γεωγραφικό τους περιβάλλον·

66.  υπενθυμίζει πόσο χρήσιμες είναι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές για να μπορεί η Ένωση να αναπτύσσει και να αξιοποιεί τις ικανότητές της για ανθρωπιστική παρέμβαση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών· προς τούτο, προτείνει την ίδρυση μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας·

Συνέργεια με τα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

67.  πρόκειται για θεμελιώδη προβλήματα, και συγκεκριμένα τον κοινωνικό αποκλεισμό, τα οποία αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές· υπενθυμίζει ότι ο στόχος 9 της νέας πολιτικής συνοχής είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, η καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διάκρισης και ότι το ΕΤΠΑ προβλέπει ως επενδυτική προτεραιότητα την στήριξη των ενδεέστερων πληθυσμών·

68.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του ΕΤΠΑ και ζητεί η εφαρμογή του να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

69.  επισημαίνει ότι ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες στέγασης κυρίως λόγω της έντονης δημογραφικής αύξησης που παρατηρείται στο έδαφός τους· ενθαρρύνει την εφαρμογή ενός επενδυτικού πλαισίου για τις κοινωνικές κατοικίες και τη σύνταξη ειδικών διατάξεων δυνάμει των οποίων οι ενισχύσεις που υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε κοινωνικές κατοικίες να μην θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις· διαπιστώνει ότι σε ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές παρατηρείται αυξημένη απερήμωση, η οποία συνεπάγεται την υποβάθμιση χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων των περιοχών αυτών· το εν λόγω φαινόμενο είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί με ενισχύσεις για την αστική ανάπλαση και την προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων κατάλληλων για τις διαφορετικές περιοχές, προκειμένου έτσι να επιτευχθεί η καθήλωση του πληθυσμού·

Συνέργειες με το πρόγραμμα COSME και το μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress

70.  σημειώνει ότι ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου ο βιομηχανικός ανταγωνισμός είναι έντονος, ιδίως λόγω του χαμηλού κόστους του ανθρώπινου δυναμικού και της αφθονίας πρώτων υλών στις γειτονικές χώρες· υπενθυμίζει ότι οι στόχοι 3 και 8 της πολιτικής συνοχής 2014-2020 αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στην προώθηση βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας·

71.  επισημαίνει ότι οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των οποίων ο ρυθμός σύστασης παραμένει σημαντικός παρά την κρίση, αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πράγμα που θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους·

72.  εκφράζει εν προκειμένω την ικανοποίησή του για τους στόχους του μελλοντικού προγράμματος COSME που αποσκοπεί στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, ιδίως ως προς τα θέματα της χρηματοδότησης και της κατάκτησης νέων αγορών· επιδοκιμάζει την ανάπτυξη του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress· ζητεί δε από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και χαιρετίζει το ενδεχόμενο ενός διαλόγου με την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σχετικά με την πιθανότητα συνεισφοράς στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να δημιουργηθούν έτσι τοπικά επενδυτικά ταμεία σε κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή και να αναπτυχθούν περιφερειακές αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων·

73.  υπογραμμίζει την ανάγκη προσαρμογής της οικονομικής ανάπτυξης κάθε εξόχως απόκεντρης περιοχής αναλόγως των δυνατοτήτων της· διαπιστώνει, για παράδειγμα, ότι λόγω της έλλειψης ικανοτήτων στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων υπάρχουν περιθώρια προόδου τόσο στον τομέα των θέσεων εργασίας όσο και στον τομέα του περιβάλλοντος·

74.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης με τίτλο «Πράσινο σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ»· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να εντάξει στα μελλοντικά της πορίσματα τις σχετικές προκλήσεις και ικανότητες των ΜΜΕ των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

75.  υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός συνιστά έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων περιοχών· εκτιμά εν προκειμένω ότι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, με κοινή στήριξη από το ΕΤΠΑ και το πρόγραμμα COSMΕ, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου υπέρ της διαφοροποίησης και της ανάπτυξης της προσφοράς αειφόρου τουρισμού στις εν λόγω περιοχές·

76.  προτείνει να απλοποιηθούν οι πολιτικές στον τομέα των θεωρήσεων όχι για τα κράτη μέλη της Ένωσης, αλλά και για ορισμένα τρίτα κράτη, προκειμένου να διευκολυνθεί ο τουρισμός και να προωθηθεί η ανάπτυξη του τουρισμού πολλαπλών προορισμών μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των γειτονικών χωρών·

Συνέργειες με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

77.  επισημαίνει ότι ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές χαρακτηρίζονται από έντονη πολυπολιτισμικότητα και ότι το πολιτιστικό περιβάλλον τους πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει και να δέχεται στοιχεία από το ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιβάλλον· καλεί δε την Επιτροπή να ανοίξει τη δυνατότητα πρόσβασης σχεδίων που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»·

78.  ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των εξόχως απόκεντρων περιοχών με βάση το πρόγραμμα Euromed Heritage IV·

o
o   o

79.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 279 E της 19.11.2009, σ. 12.
(2) ΕΕ C 258 E της 7.9.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου