Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2172(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0068/2014

Внесени текстове :

A7-0068/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0134

Приети текстове
PDF 280kWORD 52k
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург
Оценка на финансите на Съюза
P7_TA(2014)0134A7-0068/2014

Резолюция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. относно оценката на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати: нов инструмент за усъвършенстваната процедура за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (2013/2172(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид докладите за оценките, приети от Комисията през 2012 и 2013 г. (COM(2012)0040, COM(2012)0675 и COM(2013)0461),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7–0068/2014),

A.  като има предвид, че оценката е средство, насочено към определяне и разбиране на резултатите и въздействието на даден процес и към намиране на алтернативи в помощ на вземането на решения, които биха довели до по-нататъшно усъвършенстване на този процес;

Б.  като има предвид, че одитът не следва да се бърка с оценката, тъй като оценката зависи от органите на управление, докато за одита носят отговорност органите за одит;

В.  като има предвид, че оценката на резултатите и одитът на изпълнението разчитат на целите, установени на най-ранен етап на програмното равнище;

Г.  като има предвид, че при своето представяне на проекта на Комисията за новата многогодишна финансова рамка през юни 2011 г. председателят Барозу призова бюджетните решения да се вземат „не посредством традиционните функции, задвижвани от бюрокрацията, а от гледна точка на фактите и целите [...], за да се постигне възможно най-много от всяко изразходвано евро“;

Д.  като има предвид, че въпреки ангажимента на Комисията към резултатите бюджетирането, основано на дейности, е все още основният принцип при изготвянето на бюджета на Съюза;

Е.  като има предвид, че на 3 юли 2013 г. Парламентът отправи искане към Комисията да създаде работна група, включваща представители на Комисията, Парламента, Съвета и Сметната палата, която да разгледа мерки, насочени към прилагането на бюджетиране, основано на изпълнението, и към разработването на обвързан с график план за действие за тази цел;

1.  Посочва, че благодарение на своето съсредоточаване върху финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати, докладът за оценката, въведен съгласно член 318 от ДФЕС, допълва подхода за оценка на съответствието, разработен от Сметната палата в глави 1 – 9 от нейния годишен доклад и предоставя възможност на Парламента да упражнява по-ефективно своето правомощие за политически контрол на действията на европейските публични органи;

2.  Припомня, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е политическа процедура, която е съсредоточена върху изпълнението на бюджета на Европейския съюз от страна на Комисията на нейна собствена отговорност и в сътрудничество с държавите членки;

3.  Припомня, че на 17 април 2013 г. Парламентът настоятелно призова Комисията да промени структурата на доклада за оценката по член 318, „като разграничи вътрешните от външните политики и постави акцента в частта от доклада, посветена на вътрешните политики, върху стратегията „Европа 2020“, […] [като] се постави акцент върху постигнатия напредък в изпълнението на водещите инициативи“(1);

4.  Също така припомня, че в Междуинституционалното споразумение(2), придружаващо многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г., се посочва, че „Комисията ще разграничи вътрешните политики, които са насочени към стратегията „Европа 2020“, от външните и ще използва повече информация относно ефективността, в т.ч. резултатите от проверките на ефективността, за да направи оценка на финансите на ЕС въз основа на постигнатите резултати“;

5.  Отбелязва, че все още основният принцип при изготвянето на бюджета на Съюза е бюджетирането по дейности; изразява безпокойство от факта, че Сметната палата в годишния си доклад за 2012 г. стига до заключението, че в много области на бюджета на ЕС законодателната рамка е сложна и че не се акцентира достатъчно върху резултатите от дейността, и изразява съжаление, че предложенията относно селското стопанство и сближаването за програмния период 2014 – 2020 г. продължават да се основават най-вече на вложените ресурси (ориентирани към разходите) и поради това все още са съсредоточени повече върху спазване на разпоредбите, отколкото върху постигане на резултати;

6.  Приветства факта, че в последния си доклад относно оценката на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати (COM(2013)0461) Комисията е взела под внимание няколко препоръки, отправени от Парламента в неговите решения за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

7.  Въпреки това изразява съжаление относно факта, че вместо да се съсредоточи върху постигането на основните цели на Съюза и ефективността на неговите политики, Комисията е представила редица обобщения на оценки, които обхващат програмите на ЕС във всички политически области на разходи по действащата МФР съгласно текущите бюджетни функции;

8.  Отбелязва, че Сметната палата е оценила втория и третия доклад за оценката и е стигнала до заключението, че макар да са налице подобрения, докладите все пак не предоставят доказателства за постиженията на политиките на ЕС, които са задоволителни, уместни и надеждни в достатъчна степен, че да бъдат използвани в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

9.  Настоятелно призовава Комисията в своята оценка на финансовите постижения на Съюза да използва конкретна информация относно постиженията на държавите членки;

10.  Настоява, че докладът за оценката на финансовите резултати не следва да представя още един набор от частични оценки, независимо дали те се извършват в средносрочен план или в края на програмния период;

11.  Посочва, че бюджетният орган се нуждае ежегодно от ясна представа за реалната степен, в която основните цели на Съюза са били постигнати, която трябва да бъде осигурена, като първа стъпка, чрез оценка на основните финансови програми и, като втора стъпка — чрез широкообхватна оценка, чрез програмни отчети на оперативните разходи(3), като се оценява в каква степен програмите са допринесли за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

12.  Счита, че оценката на Комисията следва да послужи като източник на информация и вдъхновение за Сметната палата; отправя искане към Палатата да прави ежегоден одит на процеса на оценяване на Комисията, да го докладва пред Парламента в своя годишен доклад и да го отчита при определянето на своята програма за одит на изпълнението;

13.  Призовава Палатата да представи на Парламента доклад относно постигнатия от Комисията напредък по отношение на създаването и провеждането на процесите на управлението на риска, управлението и вътрешния контрол, с оглед постигането на целите на Съюза по прозрачен и отговорен начин, както и да формулира препоръки, в случай че бъдат установени недостатъци;

14.  Приветства плана за действие за изготвяне на доклада за оценката по член 318, както е посочено в работния документ на службите на Комисията, придружаващ последния доклад за оценката на Комисията (SWD(2013)0229) и по-специално оценява факта, че докладът за оценката по член 318 включва информация за изпълнението от плановете за управление, годишните отчети за дейността и обобщаващия доклад съгласно искането на Парламента през 2013 г.;

15.  Приветства също така факта, че Комисията възнамерява да структурира и базира своя доклад за оценката на новата рамка за изпълнение за следващата МФР;

16.  Посочва, че подобна рамка на изпълнението следва да включва следните три основни елемента: постигане на целите на програмата (резултати), добро управление на програмата от Комисията и държавите членки и начините, по които резултатите от програмата и доброто управление допринасят за основните цели на Съюза;

17.  Подчертава, че тази оценка на изпълнението може единствено да се направи в области, в които ЕС носи реална политическа отговорност и може в действителност да упражни значително влияние;

18.  Настоява върху необходимостта от обобщаване на данните, събрани от процеса на оценка на глобално равнище и, що се отнася до вътрешните политики, във връзка с целите на стратегията „Европа 2020“;

19.  Призовава Комисията да представи на него и на Съвета доклада относно оценката на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати, предвиден във втората алинея на член 318 от ДФЕС, преди 30 юни на годината, която следва финансовата година, подлежаща на оценка;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и Сметната палата на Европейския съюз.

(1)Вж.Решение на Европейския парламент относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции (ОВ L 308, 16.11.2013 г., стр. 27).
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3)Вж.„Проект на общ бюджет на Европейската комисия за 2014 финансова година: Работен документ Част I — Програмни отчети на оперативните разходи“, COM(2013)0450, юни 2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност