Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2172(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0068/2014

Předložené texty :

A7-0068/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0134

Přijaté texty
PDF 241kWORD 52k
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk
Hodnocení financí Unie
P7_TA(2014)0134A7-0068/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o hodnocení financí Unie založeném na dosažených výsledcích: novém nástroji k lepšímu postupu udělování absolutoria Evropské komisi (2013/2172(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na články 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

—  s ohledem na zprávy o hodnocení přijaté Komisí v letech 2012 a 2013 (COM(2012)0040, COM(2012)0675COM(2013)0461),

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0068/2014),

A.  vzhledem k tomu, že hodnocení je nástroj umožňující zjistit a pochopit výsledky a dopady procesu a najít alternativní řešení, která by mohla napomoci v rozhodování a vést k dalšímu zlepšování procesu;

B.  vzhledem k tomu, že se nesmí zaměňovat audit a hodnocení, jelikož hodnocení je prováděno řídicími orgány, zatímco audit příslušnými orgány kontroly;

C.  vzhledem k tomu, že hodnocení výsledků a audit výkonnosti se opírají o cíle stanovené v první fázi na úrovni plánování;

D.  vzhledem k tomu, že předseda Barroso ve své prezentaci návrhu nového víceletého finančního rámce Komise v červnu 2011 vyzval, aby rozhodnutí o rozpočtu nebyla přijímána „v logice tradičních okruhů závislých na byrokracii, ale podle faktů a cílů […], aby každé vynaložené euro přineslo co největší užitek“;

E.  vzhledem k tomu, že navzdory závazku Komise zohledňovat výkonnost zůstává nadále základním principem při přípravě rozpočtu Unie jeho sestavování podle činností;

F.  vzhledem k tomu, že dne 3. července 2013 požádal Parlament Komisi, aby zřídila pracovní skupinu složenou ze zástupců Komise, Parlamentu, Rady a Účetního dvora, která by zkoumala opatření za účelem zavádění tvorby rozpočtu podle výkonnosti a vypracovala v této věci akční plán s termíny;

1.  zdůrazňuje, že zpráva o hodnocení předložená podle článku 318 SFEU se zaměřuje na finance Unie a vychází z dosažených výsledků, a tudíž je doplňkem přístupu založeného na hodnocení dodržování pravidel, který v kapitolách 1 až 9 své výroční zprávy rozpracoval Evropský účetní dvůr, a umožňuje Evropskému parlamentu, aby účinněji uplatňoval svou pravomoc politické kontroly činnosti evropských veřejných orgánů;

2.  připomíná, že postup udělování absolutoria je politický postup, který je zaměřen na plnění rozpočtu Evropské unie a jejž uplatňuje Komise na vlastní odpovědnost a ve spolupráci s členskými státy;

3.  připomíná, že dne 17. dubna 2013 Parlament ve svém usnesení naléhavě vyzval Komisi, aby pozměnila strukturu zprávy o hodnocení podle článku 318 a aby přitom „rozlišovala vnitřní a vnější politiky, a v oddíle věnovaném vnitřním politikám by se měla zaměřit na strategii Evropa 2020 […] a kladla důraz na výsledky dosažené při plnění stěžejních iniciativ(1);

4.  připomíná také, že interinstitucionální dohoda(2), která doprovází víceletý finanční rámec (VFR) na období 2014–2020, stanoví, že „Komise oddělí vnitřní politiky zaměřené na strategii Evropa 2020 od vnějších politik a ve větší míře využije informací o výkonnosti, včetně výsledků auditu výkonnosti, s cílem poskytnout hodnocení financí EU na základě dosažených výsledků“;

5.  poukazuje na to, že základním principem při navrhování rozpočtu Unie je stále sestavování rozpočtu podle činností; je znepokojen skutečností, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2012 dospěl k závěru, že v mnohých oblastech rozpočtu EU je legislativní rámec složitý a neklade se dostatečný důraz na výkonnost, a vyjadřuje politování nad tím , že návrhy týkající se zemědělství a soudržnosti na programové období 2014–2020 se i nadále v zásadě orientují na vstupy (na výdaje), a tudíž více na soulad s předpisy než na výkonnost;

6.  vítá skutečnost, že ve své poslední zprávě o hodnocení financí Unie založeném na dosažených výsledcích (COM(2013)0461) Komise zohlednila několik doporučení, která učinil Parlament ve svých rozhodnutích o udělení absolutoria;

7.  lituje však, že místo aby se Komise zaměřila na dosahování hlavních cílů Unie a na efektivitu svých politik, vyhotovila řadu hodnotících shrnutí programů EU ze všech politických oblastí výdajů stávajícího VFR, přičemž se řídila stávající strukturou rozpočtových okruhů;

8.  poukazuje na to, že Účetní dvůr posoudil druhou a třetí hodnoticí zprávu a dospěl k závěru, že sice nastala určitá zlepšení, avšak že zprávy stále neposkytují dostatečné, relevantní, spolehlivé a v postupu udělování absolutoria využitelné důkazní informace o tom, čeho politiky EU dosáhly.

9.  naléhavě žádá Komisi, aby při hodnocení finančních výsledků Unie používala konkrétní informace o dosažených výsledcích členských států;

10.  trvá na tom, že zpráva o finanční výkonnosti by neměla vygenerovat další soubor dílčích hodnocení, ať už v polovině či na konci programového období;

11.  zdůrazňuje, že rozpočtový orgán potřebuje každoročně jasný přehled o skutečném rozsahu plnění hlavních cílů Unie, který vyplyne v první fázi z hodnocení hlavních finančních programů a posléze z průřezového hodnocení podle programových prohlášení o hodnocení provozních výdajů(3), kde se posoudí, do jaké míry programy přispěly k dosažení cílů strategie Evropa 2020;

12.  domnívá se, že hodnocení, které provádí Komise, by mělo být pro Účetní dvůr zdrojem informací a inspirace; žádá Účetní dvůr, aby jednou ročně provedl audit hodnotícího procesu Komise, informoval o něm Parlament ve své výroční zprávě a zohlednil jej při přípravě svých auditů výkonnosti;

13.  vyzývá Účetní dvůr, aby Parlamentu podal zprávu o tom, jak Komise pokročila ve vypracovávání a využívání řízení rizik a postupů řízení a vnitřní kontroly s cílem dosáhnout cílů Unie transparentním a odpovědným způsobem, a aby formuloval doporučení, pokud budou zjištěny nedostatky;

14.  vítá akční plán pro rozšíření zprávy o hodnocení podle článku 318 stanovený v pracovním dokumentu útvarů Komise doprovázejícím poslední hodnoticí zprávu Komise (SWD(2013)0229) a oceňuje zejména skutečnost, že zpráva o hodnocení podle článku 318 obsahuje informace o výkonnosti z plánů řízení, výročních zpráv o činnosti a souhrnné zprávy, jak Parlament v roce 2013 požadoval;

15.  vítá také skutečnost, že Komise hodlá svou hodnotící zprávu strukturovat podle nového výkonnostního rámce pro příští VFR a vycházet z tohoto rámce;

16.  zdůrazňuje, že takovýto výkonnostní rámec by měl zahrnovat následující tři hlavní prvky: dosahování cílů programu (výsledky), řádné řízení programu ze strany Komise a členských států a způsob, jakým výsledky programu a jejich řádné řízení přispívají k plnění hlavních cílů Unie;

17.  zdůrazňuje, že toto hodnocení výkonnosti lze provést pouze v oblastech, v nichž EU nese skutečnou politickou odpovědnost a kde může skutečně mít významný vliv;

18.  trvá na potřebě celkově shrnout údaje získané během hodnoticího procesu na globální úrovni a pokud jde o vnitřní politiky v souvislosti s cíli strategie Evropa 2020;

19.  vyzývá Komisi, aby do 30. června roku následujícího po zkoumaném účetním roce předkládala Evropskému parlamentu a Radě hodnoticí zprávu o financích Unie založenou na dosažených výsledcích, jak je stanoveno v čl. 318 odst. 2 Smlouvy o fungování EU;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a Účetnímu dvoru Evropské unie.

(1) Viz rozhodnutí Evropského parlamentu o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, Oddíl III – Komise a výkonné agentury, (Úř. věst. L 308, 16.11.2013, s. 27).
(2) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Viz návrh souhrnného rozpočtu Evropské komise na rozpočtový rok 2014; pracovní dokument část I – programová prohlášení o provozních výdajích, COM(2013)0450, červen 2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí