Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2172(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0068/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0068/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0134

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 276kWORD 53k
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης
P7_TA(2014)0134A7-0068/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης βασιζόμενη στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί: χρήσιμο εργαλείο για την βελτιωμένη διαδικασία απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013/2172(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2012 και 2013 (COM(2012)0040, COM(2012)0675 και COM(2013)0461),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0068/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση είναι εργαλείο με στόχο τον προσδιορισμό και την κατανόηση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου μιας διαδικασίας, και τον προσδιορισμό τυχόν εναλλακτικών λύσεων που θα βοηθήσουν στη λήψη των αποφάσεων οι οποίες θα οδηγήσουν στην περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση δεν πρέπει να συγχέεται με τον έλεγχο, δεδομένου ότι η αξιολόγηση εμπίπτει στις αρμοδιότητες των αρχών διαχείρισης ενώ ο έλεγχος αποτελεί ευθύνη των ελεγκτικών οργάνων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ο έλεγχος των επιδόσεων βασίζονται στους στόχους που τίθενται στο πλέον αρχικό στάδιο στο επίπεδο του προγραμματισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την παρουσίαση του σχεδίου της Επιτροπής για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο τον Ιούνιο του 2011, ο κ. Barroso ζήτησε οι αποφάσεις επί του προϋπολογισμού «να μην λαμβάνονται μέσω των παραδοσιακών κονδυλίων που καθορίζονται από τη γραφειοκρατία, αλλά σε σχέση με δεδομένα και στόχους […] προκειμένου να αξιοποιείται στο έπακρο κάθε ευρώ που δαπανάται»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη δέσμευση της Επιτροπής για επιδόσεις, η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Ιουλίου 2013 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να συστήσει ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου με σκοπό την εξέταση μέτρων για την εφαρμογή της μεθόδου κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και την ανάπτυξη προγραμματισμένου σχεδίου δράσης για τον σκοπό αυτό·

1.  επισημαίνει ότι, χάρη στην επικέντρωσή της στα οικονομικά της Ένωσης με βάση τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, η έκθεση αξιολόγησης που καθιερώθηκε δυνάμει του άρθρου 318 ΣΛΕΕ συμπληρώνει την προσέγγιση όσον αφορά τη συμμόρφωση που αναπτύσσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στα κεφάλαια 1 έως 9 της ετήσιας έκθεσής του και δίνει στο Κοινοβούλιο την ευκαιρία να ασκεί καλύτερα την εξουσία πολιτικού ελέγχου που διαθέτει επί των μέτρων που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές αρχές·

2.  υπενθυμίζει ότι η απαλλαγή αποτελεί πολιτική διαδικασία που καλύπτει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Επιτροπή με δική της ευθύνη και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

3.  υπενθυμίζει ότι στις 17 Απριλίου 2013 το Κοινοβούλιο προέτρεψε την Επιτροπή να τροποποιήσει τη διάρθρωση της προαναφερθείσας έκθεσης αξιολόγησης, «διακρίνοντας τις εσωτερικές πολιτικές από τις εξωτερικές και εστιάζοντας, στο πλαίσιο του τμήματος που αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, στη στρατηγική Ευρώπη 2020 […] [και] να δώσει έμφαση στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίτευξη των εμβληματικών πρωτοβουλιών»(1)·

4.  υπενθυμίζει επίσης ότι η διοργανική συμφωνία(2) που συνοδεύει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 προσδιορίζει ότι η Επιτροπή θα διαχωρίσει τις εσωτερικές πολιτικές, που εστιάζονται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020», από τις εξωτερικές πολιτικές και θα χρησιμοποιήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του ελέγχου των επιδόσεων, για την αξιολόγηση των οικονομικών της ΕΕ βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί·

5.  τονίζει ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων εξακολουθεί να συνιστά τη θεμελιώδη αρχή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το 2012 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για πολλούς τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύπλοκο και ότι δεν αποδίδεται επαρκής προσοχή στις επιδόσεις, και εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι προτάσεις σχετικά με τη γεωργία και τη συνοχή για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθούν να βασίζονται ουσιαστικά στις εισροές (με άξονα τις δαπάνες) και, κατά συνέπεια, να εστιάζονται στη συμμόρφωση προς τους κανόνες αντί στις επιδόσεις·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στην τελευταία έκθεσή της σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης βασιζόμενη στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί (COM(2013)0461), η Επιτροπή έλαβε υπόψη αρκετές συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στις αποφάσεις του για τη χορήγηση απαλλαγής·

7.  αποδοκιμάζει ωστόσο το γεγονός ότι αντί να εστιάζεται στην επίτευξη των βασικών στόχων της Ένωσης και στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών της, η Επιτροπή παρέσχε φάσμα συνοπτικών αξιολογήσεων που καλύπτουν προγράμματα της ΕΕ σε όλους τους στρατηγικούς τομείς δαπανών στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα κονδύλια του προϋπολογισμού·

8.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε τη δεύτερη και τρίτη έκθεση αξιολόγησης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρόλο που σημειώθηκαν βελτιώσεις, οι εκθέσεις δεν παρέχουν ακόμη στοιχεία σχετικά με επιτεύγματα των πολιτικών της ΕΕ τα οποία να είναι επαρκή, σχετικά και αξιόπιστα για να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία απαλλαγής·

9.  παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα επιτεύγματα των κρατών μελών στην αξιολόγησή της σχετικά με τα οικονομικά επιτεύγματα της Ένωσης·

10.  επιμένει ότι η έκθεση αξιολόγησης για τις οικονομικές επιδόσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην παραγωγή μιας ακόμα σειράς μερικών αξιολογήσεων, είτε αυτές διενεργηθούν στο μέσον της περιόδου προγραμματισμού είτε στο τέλος·

11.  επισημαίνει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή χρειάζεται, κάθε χρόνο, να έχει σαφή εικόνα του πραγματικού βαθμού επίτευξης των βασικών στόχων της Ένωσης, η οποία θα πρέπει να παρέχεται σε πρώτο στάδιο από μια αξιολόγηση των κύριων οικονομικών προγραμμάτων και σε δεύτερο στάδιο από μια οριζόντια αξιολόγηση μέσω δηλώσεων προγραμμάτων για την αξιολόγηση των λειτουργικών δαπανών(3), που θα εκτιμούν τον βαθμό συμβολής των προγραμμάτων στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

12.  θεωρεί ότι η αξιολόγηση που διενεργείται από την Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμεύει ως πηγή πληροφόρησης και έμπνευσης για το Ελεγκτικό Συνέδριο· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχει κάθε χρόνο τη διεργασία αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η Επιτροπή, να ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο μέσω της ετήσιας έκθεσής του και να την λαμβάνει υπόψη του όταν καθορίζει το πρόγραμμα ελέγχου επιδόσεων·

13.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Επιτροπή όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των διεργασιών διαχείρισης κινδύνου, διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ένωσης με διαφάνεια και λογοδοσία και να διατυπώσει συστάσεις εάν εντοπισθούν ανεπάρκειες·

14.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για την εκπόνηση της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 318, όπως παρουσιάζεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής (SWD(2013)0229), και, ειδικότερα, επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η έκθεση αξιολόγησης του άρθρου 318 ενσωματώνει πληροφορίες για τις επιδόσεις από τα σχέδια διαχείρισης, τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και τη συγκεφαλαιωτική έκθεση, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο το 2013·

15.  χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να διαμορφώσει και να βασίσει την έκθεση αξιολόγησης που θα συντάξει στο νέο πλαίσιο επιδόσεων για το προσεχές ΠΔΠ·

16.  επισημαίνει ότι αυτό το πλαίσιο επιδόσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία κύρια στοιχεία: την επίτευξη των στόχων του προγράμματος (αποτελέσματα), τη χρηστή διαχείριση του προγράμματος από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του προγράμματος και η χρηστή διαχείριση συμβάλλουν στους κύριους στόχους της Ένωσης·

17.  τονίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση των επιδόσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε τομείς στους οποίους η ΕΕ φέρει πραγματική πολιτική ευθύνη και στους οποίους είναι πράγματι δυνατή η άσκηση σημαντικής ευρωπαϊκής επιρροής·

18.  εμμένει στην ανάγκη συγκεντρωτικής παρουσίασης των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διεργασία αξιολόγησης συνολικά και, όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, σε σχέση με τους στόχους της «Ευρώπης 2020»·

19.  ζητεί να υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την έκθεση αξιολόγησης των οικονομικών της Ένωσης που βασίζεται στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 318 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ, πριν τις 30 Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το οικονομικό έτος που αποτελεί αντικείμενο της αξιολόγησης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1)Βλ.απόφαση του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ΕΕ L 308 της 16.11.2013, σ. 27).
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3)Βλ.‘Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014: Έγγραφο εργασίας Μέρος Ι – Δηλώσεις προγραμμάτων για την αξιολόγηση των λειτουργικών δαπανών, COM(2013)0450, Ιούνιος 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου