Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2172(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0068/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0068/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/02/2014 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0134

Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 42k
Keskiviikko 26. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Unionin varoja koskeva arviointi
P7_TA(2014)0134A7-0068/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. helmikuuta 2014 saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin varoja koskevasta arvioinnista: uusi väline komission tehostettua vastuuvapausmenettelyä varten (2013/2172(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon komission vuonna 2012 ja 2013 hyväksymät arviointikertomukset (COM(2012)0040, COM(2012)0675 ja COM(2013)0461),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0068/2014),

A.  toteaa, että arviointi on väline, jolla pyritään määrittelemään ja ymmärtämään prosessin tuloksia ja vaikutuksia sekä määrittelemään vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi, jotta prosessia voitaisiin parantaa entisestään;

B.  toteaa, että tilintarkastusta ei pidä sekoittaa arviointiin, koska arviointi kuuluu hallintoviranomaisille, kun taas tilintarkastus on tilintarkastuselinten vastuulla;

C.  toteaa, että tulosten arviointi ja varainkäytön tuloksellisuuden tarkastaminen tukeutuvat kaikkein varhaisimmassa vaiheessa eli suunnitteluvaiheessa asetettuihin tavoitteisiin;

D.  ottaa huomioon, että esitellessään komission luonnosta uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi kesäkuussa 2011 komission puheenjohtaja Barroso edellytti, että budjettipäätöksiä ei tehtäisi perinteisten byrokraattisten otsakkeiden avulla vaan tosiseikkojen ja tavoitteiden perusteella, jotta jokainen käytetty euro hyödynnettäisiin mahdollisimman hyvin;

E.  toteaa, että vaikka komissio on sitoutunut tuloksellisuuteen, toimintoperusteinen budjetointi on edelleen perusperiaate unionin talousarviota laadittaessa;

F.  muistuttaa pyytäneensä 3. heinäkuuta 2013 komissiota perustamaan työryhmän, johon kuuluisi komission, parlamentin, neuvoston sekä tilintarkastustuomioistuimen edustajia ja joka tarkastelisi toimenpiteitä tulosbudjetoinnin täytäntöön panemiseksi, sekä laatimaan tätä koskevan aikataulutetun toimintasuunnitelman;

1.  tähdentää, että koska arviointikertomuksessa keskitytään unionin varoihin saavutettujen tulosten perusteella, sillä täydennetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksensa 1–9 luvussa kehittämää sääntöjenmukaisuuteen perustuvaa lähestymistapaa ja annetaan parlamentille mahdollisuus harjoittaa paremmin unionin julkisten toimien poliittisen valvonnan tehtäväänsä;

2.  muistuttaa, että vastuuvapauden myöntäminen on poliittinen menettely, joka koskee komission tapaa toteuttaa Euroopan unionin talousarvio omalla vastuullaan sekä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa;

3.  muistuttaa kehottaneensa 17. huhtikuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa komissiota muuttamaan 318 artiklan mukaisen arviointikertomuksen rakennetta siten, että siinä erotetaan sisäiset toimet ulkoisista ja keskitytään sisäisten toimien osalta siihen, miten Eurooppa 2020 -strategian lippulaiva-aloitteiden tavoitteiden saavuttaminen on edistynyt(1);

4.  muistuttaa myös, että monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 liitteenä olevassa toimielinten välisessä sopimuksessa(2) todetaan, että komission on erotettava Eurooppa 2020 -strategiaan keskittyvät sisäiset toimet ulkoisista ja käytettävä enemmän tuloksellisuutta koskevaa tietoa ja myös varainkäytön tuloksellisuuden tarkastamisen tuloksia arvioidakseen EU:n varainhoitoa saavutettujen tulosten perusteella;

5.  painottaa, että toimintoperusteinen budjetointi on edelleen perusperiaate unionin talousarviota laadittaessa; on huolestunut siitä, että vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta 2012 Euroopan tilintarkastustuomioistuin toteaa, että sovellettava lainsäädäntöperusta on useilla EU:n talousarvion aloilla mutkikas eikä tuloksellisuutta painoteta, ja se pitää valitettavana, että maataloutta ja koheesiota koskevat asetusehdotukset ohjelmakaudelle 2014–2020 perustuvat olennaisesti panoksiin (ovat menosuuntautuneita), joten painopisteenä on tuloksellisuuden sijasta sääntöjenmukaisuus;

6.  pitää myönteisenä, että viimeisimmässä saavutettuihin tuloksiin perustuvassa unionin varoja koskevassa arviointikertomuksessaan (COM(2013)0461) komissio otti huomioon useita suosituksia, joita parlamentti oli antanut tehdessään päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä;

7.  pitää kuitenkin valitettavana, että komissio ei keskittynyt unionin pääasiallisten tavoitteiden saavuttamiseen ja politiikkansa tehokkuuteen, vaan esitti arviointiyhteenvetoja, jotka kattoivat kaikki nykyiseen monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvät EU:n ohjelmat eri politiikanaloilla nykyisten budjettiotsakkeiden mukaisesti;

8.  painottaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi toisen ja kolmannen arviointikertomuksen ja totesi, että vaikka parannuksia oli saatu aikaan, kertomus ei kuitenkaan vielä tuota riittävää, relevanttia ja kyllin luotettavaa näyttöä siitä, mitä EU:n toimintapolitiikoilla on saavutettu, ja siksi se ei sovellu käytettäväksi vastuuvapausmenettelyssä;

9.  kehottaa komissiota hyödyntämään erityisiä tietoja jäsenvaltioiden saavutuksista arvioidessaan unionin rahoituksen saavutuksia;

10.  edellyttää, että taloudellisia tuloksia koskevassa arviointikertomuksessa ei pitäisi tuottaa lisää osittaisia arviointeja sen paremmin ohjelmakauden keskivaiheessa kuin sen lopussakaan;

11.  tähdentää, että budjettivallan käyttäjä tarvitsee vuosittain selkeän näkemyksen unionin päätavoitteita koskevista todellisista saavutuksista, joka tarjotaan ensi vaiheessa tärkeimpien rahoitusohjelmien arviointina ja seuraavassa vaiheessa laaja-alaisena toimintamenoja koskevien lausuntojen arviointina(3), jossa arvioidaan, missä määrin ohjelmilla on edistetty Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista;

12.  katsoo, että komission tekemän arvioinnin olisi toimittava tilintarkastustuomioistuimen tietolähteenä ja inspiraation lähteenä; pyytää tilintarkastustuomioistuinta tarkastelemaan komission arviointiprosessia vuosittain, esittelemään asian parlamentille vuosikertomuksessaan ja ottamaan sen huomioon määritellessään tuloksellisuuden tarkastamista koskevaa ohjelmaansa;

13.  kehottaa tilintarkastustuomioistuinta raportoimaan parlamentille komission edistymisestä riskinhallinnan, hallinnon ja sisäisen valvonnan prosessien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa unionin tavoitteiden saavuttamiseksi avoimella ja vastuuvelvollisuuden mukaisella tavalla sekä laatimaan suosituksia, jos puutteita havaitaan;

14.  pitää myönteisenä, että SEUT:n 318 artiklan mukaista arviointikertomuksen kehittämistä varten laaditaan toimintasuunnitelma, kuten komission uusimpaan arviointikertomukseen liitetyssä yksiköiden valmisteluasiakirjassa 8SWD(2013)0229) todetaan; antaa erityisesti arvoa sille, että 318 artiklan mukaiseen arviointikertomukseen sisällytetään tuloksellisuutta koskevat tiedot hallintosuunnitelmista, vuotuisista toimintakertomuksista ja yhteenvetokertomuksista, kuten parlamentti pyysi vuonna 2013;

15.  pitää lisäksi myönteisenä, että komissio aikoo seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana jäsennellä ja perustaa arviointikertomuksensa tuloksellisuutta mittaavaa uutta järjestelmää vastaavasti;

16.  tähdentää, että tuloksellisuusjärjestelmässä olisi oltava kolme pääelementtiä: ohjelman tavoitteiden saavuttaminen (tulokset), komission ja jäsenvaltioiden varainhoidon moitteettomuus sekä se, missä määrin ohjelmien tuloksilla ja moitteettomalla varainhoidolla on kyetty edistämään unionin päätavoitteiden saavuttamista;

17.  painottaa, että tuloksellisuuden mittaaminen on mahdollista vain aloilla, joilla EU:lla on merkittävä poliittinen vastuu ja joilla Euroopan tasolla todella voidaan vaikuttaa;

18.  edellyttää, että arviointiprosessissa saadut tiedot on koottava globaalilla tasolla ja sisäisten toimien osalta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden osalta;

19.  pyytää komissiota esittämään Euroopan parlamentille ja neuvostolle SEUT-sopimuksen 318 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetun saavutettuihin tuloksiin perustuvan unionin varoja koskevan arviointikertomuksen tarkasteltua varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivään mennessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimelle.

(1) Euroopan parlamentin päätös vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (EUVL L 308, 16.11.2013, s. 27).
(2) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Katso COM(2013)0450 esitys Euroopan komission yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014, valmisteluasiakirja toimintamenoja koskevista ohjelmaselvityksistä, kesäkuu 2013

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö