Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2172(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0068/2014

Pateikti tekstai :

A7-0068/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/02/2014 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0134

Priimti tekstai
PDF 211kWORD 50k
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d. - Strasbūras
Sąjungos finansų vertinimas
P7_TA(2014)0134A7-0068/2014

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento rezoliucija „Sąjungos finansų vertinimas pagal pasiektus rezultatus. Nauja Europos Komisijos patobulintos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros priemonė“ (2013/2172(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į vertinimo ataskaitas, kurias Komisija patvirtino 2012 ir 2013 m. (COM(2012)0040, COM(2012)0675 ir COM(2013)0461),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0068/2014),

A.  kadangi vertinimas yra priemonė, kuria siekiama nustatyti ir suprasti proceso rezultatus ir poveikį, taip pat nustatyti alternatyvas, kuriomis būtų galima gerinti sprendimų priėmimo procesą, ir atitinkamai toliau šį procesą tobulinti;

B.  kadangi vertinimo nereikėtų painioti su auditu, nes vertinimą atlieka valdymo institucijos, o už auditą atsakingos audito įstaigos;

C.  kadangi rezultatų vertinimas ir veiklos rezultatų auditas pagrįsti tikslais, nustatytais pradiniu etapu, programavimo lygmeniu;

D.  kadangi 2011 m. birželio mėn. pristatydamas Komisijos naujosios daugiametės finansinės programos projektą Komisijos pirmininkas J. M. Barroso ragino, kad biudžeto sprendimai būtų priimami „ne atsižvelgiant į įprastines išlaidų kategorijas, kurias lemia biurokratija, bet į faktus ir tikslus […], kad kiekvienas euras būtų išleidžiamas kuo naudingiau“;

E.  kadangi, nepaisant Komisijos įsipareigojimo dėl veiklos rezultatų, veikla grindžiamas biudžeto sudarymas vis dar yra pagrindinis Sąjungos biudžeto sudarymo principas;

F.  kadangi 2013 m. liepos 3 d. Parlamentas paprašė Komisijos įsteigti iš jos pačios, Parlamento, Tarybos ir Audito Rūmų atstovų sudarytą darbo grupę, siekiant apsvarstyti priemones, kurių reikia imtis, kad būtų priimtas rezultatais grindžiamas biudžetas ir būtų parengtas su šiuo klausimu susijęs veiksmų planas su atitinkamu tvarkaraščiu;

1.  pabrėžia, kad pagal SESV 318 straipsnį numatytame įvertinimo pranešime daugiausia dėmesio skiriama Sąjungos finansams, pagrįstiems pasiektais rezultatais, taigi jį taikant papildomas Audito Rūmų metinės ataskaitos 1–9 skyriuose nustatytas atitikties metodas ir Parlamentui suteikiama galimybė veiksmingiau įgyvendinti viešųjų ES veiksmų politinės kontrolės įgaliojimus;

2.  primena, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra politinė, ją taikant dėmesys sutelkiamas į Komisijos Europos Sąjungos biudžeto įgyvendinimą savo atsakomybe ir bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis;

3.  primena, kad 2013 m. balandžio 17 d. Parlamentas ragino Komisiją pakeisti pagal 318 straipsnį rengiamo įvertinimo pranešimo struktūrą, „vidaus politikos sritis atskirti nuo išorės politikos, o vidaus politikos skirsnyje daugiausia dėmesio skirti strategijai „Europa 2020“ [...]; ypatingą dėmesį [...] skiriant įgyvendinant pavyzdines iniciatyvas padarytai pažangai“(1);

4.  taip pat primena, kad prie 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) pridėtame tarpinstituciniame susitarime(2) nurodoma, kad „Komisija vidaus politiką, kurioje daugiausia dėmesio skiriama strategijai „Europa 2020“, atskirs nuo išorės politikos ir naudos daugiau informacijos apie veiklą, įskaitant veiklos audito rezultatus, kad įvertintų ES finansus remiantis pasiektais rezultatais“;

5.  pabrėžia, kad veikla grindžiamas biudžeto sudarymas tebėra pagrindinis principas, kurio laikomasi rengiant Sąjungos biudžetą; nerimauja dėl to, kad Audito Rūmai savo 2012 m. metinėje ataskaitoje daro išvadą, jog daugelyje ES biudžeto sričių teisinis pagrindas yra sudėtingas ir nėra pakankamai atsižvelgiama į veiklos rezultatus, taip pat apgailestauja, kad 2014–2020 m. programavimo laikotarpio pasiūlymai, susiję su žemės ūkiu ir sanglauda, iš esmės ir toliau yra grindžiami sąnaudomis (susiję su išlaidomis), todėl juose prioritetas vis dar skiriamas atitikčiai taisyklėms, o ne veiklos rezultatams;

6.  džiaugiasi, kad paskutinėje ataskaitoje dėl Sąjungos finansų vertinimo pagal pasiektus rezultatus (COM(2013)0461) Komisija atsižvelgė į kelias Parlamento sprendime patvirtinti biudžeto įvykdymą pateiktas rekomendacijas;

7.  vis dėlto apgailestauja, kad užuot daugiausia dėmesio skyrusi tam, kaip pasiekti pagrindiniai Sąjungos tikslai ir koks jos vykdomos politikos veiksmingumas, Komisija pateikia kelias vertinimo santraukas, kuriose aptartos visų dabartinės daugiametės finansinės programos ES politikos išlaidų sričių programos pagal dabartines biudžeto išlaidų kategorijas;

8.  pabrėžia, kad Audito Rūmai įvertino antrąjį ir trečiąjį įvertinimo pranešimus ir padarė išvadą, kad nors ir buvo patobulinimų, pranešime nepateikiama pakankamai įrodymų apie ES politika pasiektus laimėjimus, kurie būtų pakankamai išsamūs, svarbūs ir patikimi, jog juos būtų galima naudoti per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

9.  primygtinai ragina Komisiją savo Sąjungos finansinių laimėjimų vertinime naudoti konkrečią informaciją apie valstybių narių laimėjimus;

10.  pakartoja, kad finansinių rezultatų įvertinimo ataskaitoje neturėtų būti pateikiamas dar vienas dalinių programavimo laikotarpio vidurio arba pabaigos vertinimų rinkinys;

11.  pabrėžia, kad biudžeto valdymo institucija kasmet turi susidaryti aiškų vaizdą apie tikrąjį pagrindinių Sąjungos tikslų pasiekimo mastą, nurodomą, pirma, atlikus pagrindinių finansinių programų vertinimą ir, antra, atlikus horizontalųjį vertinimą pagal veiklos išlaidų programos suvestines(3), įvertinant kokiu mastu programomis prisidėta siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų;

12.  mano, kad Komisijos atliktas vertinimas turėtų būti Audito Rūmų informacijos šaltinis ir atspirties taškas; prašo Audito Rūmų kasmet atlikti Komisijos vykdomo vertinimo proceso auditą, savo metinėje ataskaitoje Parlamentui pateikti šio proceso audito ataskaitą ir atsižvelgti į minėtą auditą nustatant savo atliekamo veiklos rezultatų audito programą;

13.  ragina Audito Rūmus pranešti Parlamentui apie Komisijos padarytą pažangą kuriant ir vykdant savo rizikos valdymo, valdysenos ir vidaus kontrolės procesus, kad Sąjungos tikslus būtų galima pasiekti užtikrinant skaidrumą ir atskaitomybę, ir parengti rekomendacijas, jei bus nustatyta trūkumų;

14.  pritaria veiksmų planui, kuriuo siekiama parengti pagal 318 straipsnį rengiamą įvertinimo pranešimą, kaip nustatyta Komisijos tarnybų darbiniame dokumente (SWD(2013) 0229), pateikiamame kartu su paskutine Komisijos parengta vertinimo ataskaita, ir ypač džiaugiasi, kad į pagal 318 straipsnį rengiamą įvertinimo pranešimą įtraukta valdymo plane pateikiama informacija apie veiklos rezultatus, metinės veiklos ataskaitos ir apibendrinamoji ataskaita, kaip Parlamentas reikalavo 2013 m.;

15.  taip pat džiaugiasi, kad Komisija ketina pakeisti įvertinimo pranešimo struktūrą ir pagrįsti jį nauju kitos DFP veiklos rezultatų planu;

16.  pabrėžia, kad šiame veiklos rezultatų plane turėtų būti šie trys svarbiausi elementai: programos tikslų (rezultatų) pasiekimas, patikimas Komisijos ir valstybių narių vykdomas programos valdymas ir tai, kaip programos rezultatai ir patikimas valdymas padeda siekti pagrindinių Sąjungos tikslų;

17.  pabrėžia, kad toks veiklos rezultatų vertinimas galimas tik tose srityse, kuriose ES tenka didelė politinė atsakomybė ir ji iš tikrųjų gali daryti reikšmingą įtaką;

18.  pakartoja, kad vertinimo proceso metu gauti duomenys turėtų būti apibendrinti bendroje suvestinėje ir, turint mintyje vidaus politiką, susieti su strategijos „Europa 2020“ uždaviniais;

19.  ragina Komisiją iki kitų metų, einančių po vertinamų finansinių metų, birželio 30 d. Parlamentui ir Tarybai pateiktų Sąjungos finansų įvertinimo pranešimą, pagrįstą pasiektais rezultatais, numatytą SESV 318 straipsnio antroje pastraipoje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir Europos Sąjungos Audito Rūmams.

(1) Žr. Parlamento sprendimą dėl Europos Sąjungos 2011 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (OL L 308, 2013 11 16, p. 27).
(2) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(3) Žr. 2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. Darbo dokumento I dalis. Veiklos išlaidų programos suvestinės, COM(2013)0450 2013 m. birželio mėn.

Teisinė informacija - Privatumo politika