Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2172(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0068/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0068/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 26/02/2014 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0134

Pieņemtie teksti
PDF 207kWORD 49k
Trešdiena, 2014. gada 26. februāris - Strasbūra
Savienības finansiālā stāvokļa novērtējums
P7_TA(2014)0134A7-0068/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 26. februāra rezolūcija par Savienības finansiālā stāvokļa novērtējumu, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem — jauns instruments Eiropas Komisijas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pilnveidošanai (2013/2172(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā novērtējuma ziņojumus, ko Komisija pieņēmusi 2012. un 2013. gadā (COM(2012)0040, COM(2012)0675 un COM(2013)0461),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0068/2014),

A.  tā kā novērtējums ir instruments, kura mērķis ir noteikt un izprast kāda procesa rezultātus un ietekmi un apzināt alternatīvas, lai palīdzētu pieņemt lēmumus, kas vēl vairāk uzlabotu minēto procesu;

B.  tā kā nedrīkst jaukt revīziju ar novērtējumu, jo novērtējums ir pārvaldes iestāžu kompetencē, bet par revīziju atbild revīzijas struktūras;

C.  tā kā rezultātu novērtējuma un lietderības revīzijas pamatā ir mērķi, kas noteikti plānošanas procesa pašā sākumā;

D.  tā kā priekšsēdētājs H. M. Barroso 2011. gada jūnijā, iepazīstinot ar Komisijas projektu jaunajai daudzgadu finanšu shēmai, izvirzīja prasību lēmumus budžeta jomā pieņemt, „ņemot vērā faktus un mērķus [..], nevis birokrātijas noteiktās tradicionālās budžeta pozīcijas, lai katru eiro iztērētu pēc iespējas izdevīgāk”;

E.  tā kā, neraugoties uz Komisijas apņemšanos orientēties uz darbības rezultātiem, Savienības budžeta izstrādes pamatā joprojām ir budžeta līdzekļu sadale pēc darbības jomām;

F.  tā kā Parlaments 2013. gada 3. jūlijā aicināja Komisiju izveidot darba grupu, kurā piedalītos Komisijas, Parlamenta, Padomes un Revīzijas palātas pārstāvji, lai noskaidrotu, kādi pasākumi nepieciešami uz darbības rezultātiem pamatotas budžeta līdzekļu sadales īstenošanai, un lai izstrādātu grafiku ietverošu rīcības plānu šajā jautājumā,

1.  norāda, ka, pateicoties uzmanības koncentrēšanai uz Savienības finansēm, kā pamatā ir sasniegtie rezultāti, saskaņā ar LESD 318. pantu ieviestais novērtējuma ziņojums papildina Revīzijas palātas gada pārskata 1. līdz 9. nodaļā izklāstīto atbilstības pieeju un dod Parlamentam iespēju labāk izmantot savas politiskās kontroles pilnvaras attiecībā uz Eiropas publiskās sfēras pasākumiem;

2.  atgādina, ka budžeta izpildes apstiprināšana ir politiska procedūra, kas paredz, ka Komisija izpilda Eiropas Savienības budžetu gan uz savu atbildību, gan sadarbībā ar dalībvalstīm;

3.  atgādina, ka 2013. gada 17. aprīlī Parlaments mudināja Komisiju pārveidot 318. pantā minētā novērtējuma ziņojuma struktūru, „nošķirot iekšpolitiku no ārpolitikas un iekšējai politikai veltītajā sadaļā koncentrējoties uz stratēģiju „Eiropa 2020””, uzsverot progresu, kas sasniegts pamatiniciatīvās(1);

4.  atgādina, ka daudzgadu finanšu shēmai (DFS) 2014.–2020. gadam pievienotajā Iestāžu nolīgumā(2) norādīts, ka „Komisija .. novērtējuma ziņojumā nošķirs tās iekšējās politikas jomas, kas vērstas uz stratēģiju „Eiropa 2020”, no ārējās politikas jomām un vairāk izmantos informāciju par darbības rezultātiem, tostarp darbības novērtējuma revīzijas rezultātus, lai izvērtētu ES finanses, balstoties uz gūtajiem rezultātiem”;

5.  norāda, ka budžeta līdzekļu sadale pēc darbības jomām joprojām ir Savienības budžeta sagatavošanas pamatprincips; pauž bažas par to, ka Revīzijas palāta 2012. gada pārskatā secina, ka daudzās ES budžeta jomās tiesiskais regulējums ir sarežģīts un rezultātu sasniegšanai netiek pievērsta pietiekama uzmanība, un pauž nožēlu par to, ka lauksaimniecības un kohēzijas jomā iesniegtie priekšlikumi 2014.–2020. gada plānošanas periodam joprojām pamatā ir balstīti uz ieguldījumu (izdevumiem) un līdz ar to uzmanība joprojām tiek koncentrēta uz atbilstību noteikumiem, nevis rezultātu sasniegšanu;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Komisija jaunākajā ziņojumā par Savienības finanšu novērtējumu, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem (COM(2013)0461), ir ņēmusi vērā vairākus Parlamenta ieteikumus, kas bija sniegti lēmumos par budžeta izpildes apstiprināšanu;

7.  tomēr pauž nožēlu par to, ka tā vietā, lai koncentrētos uz Savienības galveno mērķu sasniegšanu un tās politikas efektivitāti, Komisija ir sniegusi vairākus novērtējumu kopsavilkumus, kas attiecas uz ES programmām visās politikas jomās, kurās pašreizējā DFS bija paredzēti izdevumi, sadalījumā pa pašreizējām budžeta pozīcijām;

8.  norāda, ka Revīzijas palāta izvērtēja otro un trešo novērtējuma ziņojumu un secināja, ka, lai gan ir notikuši uzlabojumi, šāds ziņojums joprojām nesniedz tādu informāciju par ES politikas sasniegumiem, kura būtu pietiekami izsmeļoša, atbilstoša un uzticama, lai to varētu izmantot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā;

9.  mudina Komisiju Savienības finansiālo sasniegumu novērtējumā izmantot konkrētu informāciju par dalībvalstu sasniegumiem;

10.  uzstāj, ka novērtējuma ziņojumā par finanšu darbības rezultātiem nebūtu jāsniedz vēl viens daļēju novērtējumu kopums, neatkarīgi no tā, vai tie veikti plānošanas perioda vidū vai beigās;

11.  norāda, ka budžeta lēmējinstitūcijai katru gadu ir vajadzīgs skaidrs pārskats par to, cik lielā mērā patiešām ir sasniegti Savienības galvenie mērķi, un to sniegtu, pirmkārt, galveno finansēšanas programmu novērtējums un, otrkārt, programmu darbības izdevumu pārskatu pārnozaru novērtējums(3), kurā tiktu noteikts, cik lielā mērā šīs programmas ir veicinājušas stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu;

12.  uzskata, ka Komisijas veiktajam novērtējumam vajadzētu kalpot par informācijas un iedvesmas avotu Revīzijas palātai; aicina Revīzijas palātu katru gadu veikt Komisijas novērtējuma procesa revīziju, ziņot par to Parlamentam gada pārskatā un ņemt to vērā, izstrādājot lietderības revīzijas programmu;

13.  aicina Revīzijas palātu ziņot Parlamentam par Komisijas panākumiem riska pārvaldības, vadības un iekšējās kontroles procedūru izstrādē un izmantošanā, lai nodrošinātu Savienības mērķu sasniegšanu pārredzamā un atbildīgā veidā, kā arī formulēt ieteikumus, ja tiek konstatēti trūkumi;

14.  atzinīgi vērtē 318. pantā minētā novērtējuma izstrādei paredzēto rīcības plānu, kas izklāstīts dienestu darba dokumentā, kurš pievienots Komisijas jaunākajam novērtējuma ziņojumam (SWD(2013)0229), un jo īpaši priecājas par to, ka 318. pantā minētajā novērtējuma ziņojumā ir iekļauta informācija par darbības rezultātiem no pārvaldības plāniem, gada darbības pārskatiem un kopsavilkuma ziņojuma, kā Parlaments to pieprasīja 2013. gadā;

15.  atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija plāno strukturēt un pamatot savu novērtējuma ziņojumu, izmantojot nākamajai DFS paredzēto jauno darbības rezultātu kopumu;

16.  norāda, ka šādam rezultātu kopumam būtu jāietver trīs galvenie elementi: attiecīgās programmas mērķu sasniegšana (rezultāti), pareizi veikta programmas pārvaldība no Komisijas un dalībvalstu puses un tas, kā programmas rezultāti un pareiza pārvaldība veicina Savienības galveno mērķu sasniegšanu;

17.  uzsver, ka šāda darbības rezultātu novērtēšana ir īstenojama tikai jomās, kurās ES uzņemas reālu politisko atbildību un tai ir faktiski iespējams ko būtiski ietekmēt;

18.  uzstāj, ka ir jāapkopo novērtējuma procesā iegūtie dati vispārējā līmenī un — attiecībā uz iekšpolitiku — saistībā ar stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem;

19.  prasa, lai Komisija saskaņā ar LESD 318. panta otro daļu līdz tā gada 30. jūnijam, kas seko pārbaudītajam finanšu gadam, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Savienības finanšu novērtējuma ziņojumu, kura pamatā ir sasniegtie rezultāti;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un Eiropas Savienības Revīzijas palātai.

(1)Sk.Parlamenta lēmumu par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras, (OV L 308, 16.11.2013., 27. lpp.).
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3)Sk.Eiropas Komisijas vispārējā budžeta projektu 2014. finanšu gadam: darba dokuments, I daļa —Programmu darbības izdevumu pārskats, COM(2013)0450, 2013. gada jūnijs.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika