Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2172(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0068/2014

Ingivna texter :

A7-0068/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/02/2014 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0134

Antagna texter
PDF 119kWORD 42k
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg
Utvärderingen av unionens finanser
P7_TA(2014)0134A7-0068/2014

Europaparlamentets resolution av den 26 februari 2014 om utvärderingen av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts: ett nytt verktyg för det förbättrade förfarandet för att bevilja kommissionen ansvarsfrihet (2013/2172(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av de rapporter med utvärdering som kommissionen antagit under 2012 och 2013 (COM(2012)0040, COM(2012)0675 och COM(2013)0461),

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0068/2014), och av följande skäl:

A.  Utvärdering är ett redskap som syftar till att man ska identifiera och förstå resultaten och konsekvenserna av en process och om att finna alternativ som bidrar till att man vid beslutsfattandet ytterligare kan förbättra processen.

B.  Revision ska inte förväxlas med utvärdering eftersom utvärderingen är en uppgift för förvaltningsmyndigheterna, medan revisionen sköts av revisionsorganen.

C.  Resultatutvärdering och effektivitetsrevision bygger på de mål som fastställts under programplaneringens tidigaste stadium.

D.  När kommissionsordföranden Barroso i juni 2011 lade fram kommissionens förslag till den nya fleråriga budgetramen yrkade han på att budgetbesluten skulle fattas, inte utgående från traditionella budgetrubriker med byråkraterna som pådrivande krafter, utan utgående från fakta och mål, så att varje euro som används ger största möjliga utbyte.

E.  Trots att kommissionen gått in för effektivitet är verksamhetsbaserad budgetering fortfarande den grundläggande principen när unionens budget görs upp.

F.  Den 3 juli 2013 anmodade parlamentet kommissionen att tillsätta en arbetsgrupp med företrädare för kommissionen, parlamentet, rådet och revisionsrätten, för att undersöka åtgärder för genomförandet av en resultatbaserad budget och utveckla en handlingsplan med ett tidsschema för detta.

1.  Europaparlamentet påpekar att i den rapport med utvärdering som lagts fram med stöd av artikel 318 i EUF-fördraget har tyngdpunkten förlagts till unionens finanser med utgångspunkt från uppnådda resultat och att rapporten således kompletterar den efterlevnadsmetod som Europeiska revisionsrätten tagit fram i kapitlen 1–9 i sin årsrapport, så att den ger parlamentet möjlighet att bättre utöva sina befogenheter avseende politisk kontroll av de europeiska offentliga åtgärderna.

2.  Europaparlamentet påminner om att ansvarsfriheten är ett politiskt förfarande där tyngdpunkten vilar på kommissionens genomförande av Europeiska unionens budget under kommissionens eget ansvar och i samarbete med medlemsstaterna.

3.  Europaparlamentet erinrar om att parlamentet den 17 april 2013 med kraft uppmanat kommissionen att ändra uppläggning i den rapport med utvärdering som framlagts med stöd av artikel 318 genom att ”skilja den inre politiken från den yttre och i avsnittet om den inre politiken fokusera på Europa 2020-strategin [och därvid] lägga tyngdpunkten på de framsteg som gjorts för att uppnå flaggskeppsinitiativen”(1).

4.  Europaparlamentet erinrar också om att det interinstitutionella avtalet(2) som åtföljer den fleråriga budgetramen 2014–2020 anger att kommissionen kommer att skilja mellan den inre politiken, som fokuseras på Europa 2020-strategin, och den externa politiken och använda mer resultatinformation, bland annat resultat från effektivitetsrevisioner, för att utvärdera EU:s finanser på grundval av de uppnådda resultaten.

5.  Europaparlamentet betonar att verksamhetsbaserad budgetering fortfarande är den grundläggande principen när unionens budget görs upp. Parlamentet är oroat över att revisionsrätten i sin årsrapport för 2012 anser att den rättsliga ramen på många av EU-budgetens områden är komplicerad och att resultatinriktningen inte är tillräcklig samt beklagar att förslagen om jordbruk och sammanhållning för programperioden 2014–2020 fortsätter att i grunden vara inputbaserade (inriktade på utgifter) och därför fortfarande inriktade på regelefterlevnad i stället för på resultat.

6.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i sin senaste rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461) tagit fasta på ett flertal av de rekommendationer som parlamentet gjort i sina resolutioner som åtföljde beslutet om beviljande av ansvarsfrihet.

7.  Europaparlamentet beklagar dock djupt att kommissionen, i stället för att inrikta sig på uppnåendet av unionens huvudmål och effektiva politikåtgärder, gav en rad sammanfattande utvärderingar av EU-program från EU:s alla politikområden för vilka man haft utgifter enligt den nuvarande fleråriga budgetramen, varvid de nuvarande budgetrubrikerna följdes.

8.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrätten har bedömt den andra och tredje utvärderingsrapporten och därvid, trots att det gjorts förbättringar, slutit sig till att rapporterna ännu inte ger tillräckliga, relevanta och tillförlitliga bevis på vad EU-politiken har uppnått och därför inte kan användas vid förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att använda särskild information om medlemsstaternas resultat vid sin bedömning av unionens finansiella resultat.

10.  Europaparlamentet håller fast vid att rapporten med utvärdering av ekonomiska resultat inte bör producera ytterligare en uppsättning partiella utvärderingar, antingen detta sker mitt under programplaneringsperioden eller vid slutet av den.

11.  Europaparlamentet påpekar att budgetmyndigheten årligen måste få en klar bild av vad som verkligen åstadkommits i fråga om huvudmålen för unionen, vilket som ett första steg ska ske genom en utvärdering av de huvudsakliga finansieringsprogrammen och som ett andra steg genom en övergripande utvärdering av programförklaringen om driftsutgifter(3) för att bedöma i hur hög grad programmen bidragit till att uppnå målen för Europa 2020‑strategin.

12.  Europaparlamentet anser att kommissionens utvärdering kommer att tjäna som informations- och inspirationskälla för revisionsrätten. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att årligen granska kommissionens utvärderingsarbete, att rapportera om det för parlamentet i sin årsrapport och att ta hänsyn till det vid arbetet med att fastställa sitt program för effektivitetsrevision.

13.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att rapportera till parlamentet om kommissionens framsteg med att utforma och tillämpa sina förfaranden för riskhantering, styrning och intern kontroll, för att unionens ska mål uppnås på ett transparent och redovisningsbart sätt samt utarbeta rekommendationer för hur man ska förfara om eventuella brister upptäcks.

14.  Europaparlamentet välkomnar den åtgärdsplan för utveckling av den rapport med utvärdering som lagts fram med stöd av artikel 318 i EUF-fördraget, i den form den framlagts i det arbetsdokument som åtföljde kommissionens senaste rapport med utvärdering (SWD(2013)0229) och uppskattar framför allt att rapporten tar med resultatinformation från förvaltningsplanerna, de årliga verksamhetsrapporterna, sammanfattning för att uppnå utvärderingen, såsom parlamentet begärt 2013.

15.  Europaparlamentet välkomnar också att kommissionen ämnar lägga upp rapporten med utvärdering i enlighet med den nya resultatramen för den kommande fleråriga budgetramen och låta rapporten bygga på resultatramen.

16.  Europaparlamentet påpekar att följande tre huvudsakliga inslag bör finnas med i en sådan resultatram: uppnående av målen för programmet (resultat), sund programförvaltning från kommissionens och medlemsstaternas sida samt hur programresultat och sund förvaltning bidrar till unionens huvudmål.

17.  Europaparlamentet betonar att denna resultatmätning kan göras endast på områden där EU har väsentliga politiska befogenheter och där en betydande europeisk påverkan verkligen är möjlig.

18.  Europaparlamentet håller fast vid att man måste sammanställa de uppgifter som framkommit vid utvärderingsprocessen på global nivå och, i fråga om den interna politiken, med avseende på målen för Europa 2020-strategin.

19.  Europaparlamentet begär att kommissionen, enligt artikel 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och senast den 30 juni året efter det utvärderade budgetåret, till parlamentet och rådet överlämnar rapporten om utvärderingen av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och Europeiska unionens revisionsrätt.

(1) Se den resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet för kommissionen för budgetåret 2011, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorganen (EUT L 308, 16.11.2013, s. 27).
(2) EUT C 373, 20.12.2013, s.1.
(3) Se dokumentet Förslag till Europeiska kommissionens allmänna budget för budgetåret 2014: arbetsdokument del I med översikter över programmens driftsutgifter, COM(2013)0450, juni 2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy