Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0343(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0090/2014

Внесени текстове :

A7-0090/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0138

Приети текстове
PDF 378kWORD 59k
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург
Обща система на данъка върху добавената стойност *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на стандартизирана справка-декларация за ДДС (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0721),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0394/2013),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0090/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Директива на Съвета 2006/112/ЕО12 изисква данъчнозадължените лица да представят справки-декларации за ДДС, но позволява гъвкавост за държавите членки при определяне на изискваната информация. Това води до разнородни правила и процедури, уреждащи подаването на справки-декларациите за ДДС в Съюза, увеличава сложността и задълженията за предприятията във връзка с ДДС, което създава пречки пред търговията в Съюза.
(1)  Директива на Съвета 2006/112/ЕО12 изисква данъчнозадължените лица да представят справки-декларации за ДДС, но позволява гъвкавост за държавите членки при определяне на изискваната информация. Това води до разнородни правила и процедури, уреждащи подаването на справки-декларациите за ДДС в Съюза, увеличава сложността за предприятията, ненужната административна тежест за данъчните органи на държавите членки и данъчно задължените лица, пропуските, позволяващи извършване на измами с ДДС, и задълженията във връзка с ДДС, които създават пречки пред търговията в Съюза, както и ненужни разходи за данъчните органи на държавите членки и за данъчно задължените лица.
_____________
_____________
12 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
12Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  С цел да се намали тежестта за предприятията и да се подобри функционирането на вътрешния пазар следва да се въведе стандартна справка-декларация за ДДС за всички предприятия, извършващи търговия в Съюза. Използването на стандартизирани справки-декларации следва да улесни контрола върху тях от страна на държавите членки.
(2)  С цел да се намали тежестта за предприятията и да се подобри функционирането на вътрешния пазар, следва да се въведе стандартна справка-декларация за ДДС за всички предприятия, извършващи търговия в Съюза, а използването на стандартизирани справки-декларации следва да улесни събирането и плащането на ДДС, както и контрола върху справки-декларациите за ДДС от страна на данъчните органи на държавите членки. То също следва да допринесе за подкрепа на дружествата да спазват законодателството за ДДС, като по този начин се намалява нивото на грешките и в крайна сметка се допринася за намаляването или дори за премахването на измамите с ДДС и разликите в ДДС.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Необходимо е административната тежест да се сведе до минимум. Информацията, необходима за попълването на стандартна справка-декларация за ДДС, следва да има ограничен брой задължителни елементи. Освен това, що се отнася до стандартната справка-декларация за ДДС и другите декларации, държавите членки следва да нямат право да изискват информация, различна от предвидената в дял XI, глава 5 от директивата.
(3)  Необходимо е административната тежест да се сведе до минимум. Информацията, необходима за попълването на стандартна справка-декларация за ДДС, следва да има ограничен брой задължителни елементи. Освен това, що се отнася до стандартната справка-декларация за ДДС и другите декларации, държавите членки следва да нямат право да изискват информация, различна от предвидената в дял XI, глава 5 от директивата. Стандартната справка-декларация за ДДС ще осъществи пълния си потенциал единствено ако държавите членки изцяло и навременно транспонират настоящата директива в националните законови, подзаконови и административни разпоредби, без да се отклоняват от обхвата й.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9a)  Данъчните органи на държавите членки следва да предоставят на разположение на своите длъжностни лица и данъчно задължени лица онлайн ръководства за целесъобразното използване на електронното деклариране на данъка, за да се гарантира, че подаването на стандартната справка-декларация за ДДС се извършва по подходящ и сигурен начин.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)
(14a)  С цел допълнително намаляване на тежестта върху предприятията и подобряване на функционирането на вътрешния пазар, изискванията по отношение на информацията в стандартната справка-декларация за ДДС следва да бъдат унифицирани във всички държави членки, а в срок от пет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията следва да направи оценка на прилагането на директивата в това отношение и да направи предложения, ако това е целесъобразно.
Изменение 6
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2a.  В срок до ......* [OВ, моля, въведете дата: 5 години след датата на влизане в сила на настоящата директива], Комисията разглежда пригодността на директивата с оглед на допълнително намаляване на тежестта върху предприятията и подобряване на функционирането на вътрешния пазар. Резултатите от прегледа, придружени при необходимост от подходящи законодателни предложения, се представят на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 7
Предложение за директива
Член 3
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. Тя е достъпна в консолидиран вид заедно с директивата, която изменя, в срок до три месеца от публикуването й.
Правна информация - Политика за поверителност