Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0343(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0090/2014

Předložené texty :

A7-0090/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0138

Přijaté texty
PDF 375kWORD 58k
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk
Společný systém daně z přidané hodnoty *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o standardizované přiznání k dani (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0721),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0394/2013),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0090/2014),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)   Směrnice Rady 2006/112/ES12 vyžaduje, aby osoby povinné k dani podávaly přiznání k dani, ale umožňuje členským státům pružnost při určování, které informace potřebují. To vede k vzniku rozdílných pravidel a postupů pro podávání přiznání k dani v Unii, zvýšené složitosti pro hospodářské subjekty a daňových povinností, jež vytváří překážky pro obchod v Unii.
(1)   Směrnice Rady 2006/112/ES12 vyžaduje, aby osoby povinné k dani podávaly přiznání k dani, ale umožňuje členským státům pružnost při určování, které informace potřebují. To vede ke vzniku rozdílných pravidel a postupů pro podávání přiznání k dani v Unii, zvýšené složitosti pro hospodářské subjekty, ke zbytečné administrativní zátěži pro daňové orgány členských států i osoby povinné k dani, k vytváření příležitostí pro spáchání podvodů s DPH, daňovým povinnostem, jež vytváří překážky pro obchod v Unii, a ke zbytečným nákladům jak pro daňové orgány členských států, tak pro osoby povinné k dani.
_____________
_____________
12 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
12 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)   Ke snížení zatížení hospodářských subjektů a zlepšení fungování vnitřního trhu by mělo být pro všechny hospodářské subjekty, které obchodují v Unii, zavedeno standardizované přiznání k dani. Používání těchto přiznání by mělo usnadnit kontrolu přiznání k DPH členskými státy.
(2)   Ke snížení zatížení hospodářských subjektů a zlepšení fungování vnitřního trhu by mělo být pro všechny hospodářské subjekty, které obchodují v Unii, zavedeno standardizované přiznání k dani, přičemž používání těchto přiznání by mělo usnadnit výběr i placení DPH a kontrolu přiznání k DPH daňovými orgány členských států. Mělo by rovněž pomoci hospodářským subjektům dodržovat právní předpisy v oblasti DPH, a snížit tak míru chybovosti, a v neposlední řadě přispět ke snížení nebo dokonce eliminování podvodů s DPH a ztrát příjmů z DPH.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Je nezbytné, aby administrativní zátěž byla snížena na minimum. Informace vyžadované ve standardizovaném přiznání k dani by proto měly být omezeny na nevelký soubor povinných informací. Kromě toho, pokud jde o standardizované přiznání k dani a jiná přiznání, by členské státy neměly mít možnost požadovat jiné informace, než které jsou stanoveny v hlavě XI kapitole 5 směrnice.
(3)  Je nezbytné, aby administrativní zátěž byla snížena na minimum. Informace vyžadované ve standardizovaném přiznání k dani by proto měly být omezeny na nevelký soubor povinných informací. Kromě toho, pokud jde o standardizované přiznání k dani a jiná přiznání, by členské státy neměly mít možnost požadovat jiné informace, než které jsou stanoveny v hlavě XI kapitole 5 směrnice. Potenciál standardních přiznání k DPH se bude moci plně rozvinout pouze v případě, že členské státy důsledně a včas provedou tuto směrnici ve svých vnitrostátních právních a správních předpisech, aniž by se odchýlily od oblasti její působnosti.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Daňové orgány členských států by měly svým úředníkům a osobám povinným k dani poskytnout internetové tutoriály informující o správných postupech pro elektronické podání, aby se zajistilo, že podávání standardizovaných přiznání k DPH bude probíhat náležitým a bezpečným způsobem.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  S cílem dále snížit zatížení hospodářských subjektů a zlepšit fungování vnitřního trhu by se požadavky týkající se informací ve standardizovaných přiznáních k DPH měly sjednotit ve všech členských státech a Komise by měla do pěti let od vstupu této směrnice v platnost zhodnotit provádění této směrnice z tohoto hlediska a případně předložit návrhy.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Čl. 2. – odst. 2 a (nový)
2a.  Do ...* [Úř. věst.: vložte prosím datum: 5 let ode dne vstupu této směrnice v platnost] Komise přezkoumá přiměřenost této směrnice v zájmu dalšího snížení zatížení hospodářských subjektů a zlepšení fungování vnitřního trhu. Výsledky přezkumu předá Evropskému parlamentu a Radě, v případě potřeby spolu s příslušnými legislativními návrhy.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Do tří měsíců od svého zveřejnění bude k dispozici v konsolidované podobě se směrnicí, kterou pozměňuje.
Právní upozornění - Ochrana soukromí