Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0343(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0090/2014

Indgivne tekster :

A7-0090/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/02/2014 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0138

Vedtagne tekster
PDF 214kWORD 50k
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg
Det fælles merværdiafgiftssystem *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0394/2013),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0090/2014),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)   I henhold til Rådets direktiv 2006/112/EF12 skal afgiftspligtige personer indgive momsangivelser, men det giver medlemsstaterne fleksibilitet til at bestemme, hvilke oplysninger der er behov for. Dette giver anledning til forskellige regler og procedurer for indgivelse af momsangivelser i Unionen, øget kompleksitet for virksomheder og momsforpligtelser, der skaber hindringer for samhandelen i EU.
(1)   I henhold til Rådets direktiv 2006/112/EF12 skal afgiftspligtige personer indgive momsangivelser, men det giver medlemsstaterne fleksibilitet til at bestemme, hvilke oplysninger der er behov for. Dette giver anledning til forskellige regler og procedurer for indgivelse af momsangivelser i Unionen, øget kompleksitet for virksomheder, unødvendige administrative byrder for både medlemsstaternes skattemyndigheder og skattepligtige borgere og muligheder for smuthuller for momsunddragelse, momsforpligtelser, der skaber hindringer for samhandelen i EU, samt unødvendige omkostninger for både medlemsstaternes skattemyndigheder og skattepligtige borgere.
12 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
12 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)   For at mindske de byrder, der påhviler virksomhederne, og forbedre det indre markeds funktionsmåde bør der indføres en standardmomsangivelse for alle virksomheder med handelsaktiviteter i Unionen, som burde lette medlemsstaternes kontrol af momsangivelser.
(2)   For at mindske de byrder, der påhviler virksomhederne, og forbedre det indre markeds funktionsmåde bør der indføres en standardmomsangivelse for alle virksomheder med handelsaktiviteter i Unionen, og anvendelsen af en standardmomsangivelse burde lette både opkrævningen og betalingen af moms og medlemsstaternes skattemyndigheders kontrol af momsangivelser. Det burde derfor også gøre det enklere for virksomhederne at overholde momslovgivningen og således reducere fejlfrekvensen og i sidste ende bidrage til at reducere eller helt at undgå momssvig og momsdifference.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)   Det er nødvendigt at reducere de administrative byrder til et minimum. De oplysninger, der kræves i standardmomsangivelsen, bør derfor omfatte et begrænset antal obligatoriske oplysninger. Hvad angår standardmomsangivelsen og andre angivelser, bør medlemsstaterne ikke have ret til at kræve andre oplysninger end dem, der er fastsat i direktivets afsnit XI, kapitel 5.
(3)   Det er nødvendigt at reducere de administrative byrder til et minimum. De oplysninger, der kræves i standardmomsangivelsen, bør derfor omfatte et begrænset antal obligatoriske oplysninger. Hvad angår standardmomsangivelsen og andre angivelser, bør medlemsstaterne ikke have ret til at kræve andre oplysninger end dem, der er fastsat i direktivets afsnit XI, kapitel 5. Standardmomsangivelsen kan kun indfri hele sit potentiale, hvis medlemsstaterne formår fuldt ud og rettidigt at omsætte direktivet til deres nationale lovgivning og administrative bestemmelser uden at afvige fra direktivets anvendelsesområde.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Medlemsstaternes skattemyndigheder bør udstyre deres ansatte og skattepligtige personer med online-vejledninger om korrekt anvendelse af de elektroniske blanketter for at sikre, at indsendelsen af standardmomsangivelsen udfærdiges på korrekt og betryggende vis.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  For at mindske de byrder, der påhviler virksomhederne, og forbedre det indre markeds funktion vil kravene til oplysninger i standardmomsangivelsen blive ensrettede i alle medlemsstater, og Kommissionen vil senest fem år efter datoen for direktivets ikrafttræden evaluere direktivets gennemførsel fra dette perspektiv og fremsætte relevante forslag.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Senest ...* [EUT: Indsæt venligst datoen: fem år efter dette direktivs ikrafttræden] evaluerer Kommissionen, om direktivet er fyldestgørende med hensyn til at reducere byrderne, der pålægges virksomhederne, og forbedre det indre markeds funktionsmåde. Resultaterne af evalueringen meddeles Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af de relevante lovforslag.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Dette direktiv træder i kraft den tyvende dag efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Direktivet gøres tilgængeligt i sin konsoliderede form med ændringer senest tre måneder efter offentliggørelsen.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik