Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0343(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0090/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0090/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0138

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 359kWORD 59k
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0721),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0394/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0090/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)   Η οδηγία 2006/112/ΕΚ12 του Συμβουλίου υποχρεώνει τους υποκείμενους στον φόρο να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ αλλά παρέχει στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των απαιτούμενων πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υφίστανται ανομοιογενείς κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ στην Ένωση, να αυξάνεται η περιπλοκότητα για τις επιχειρήσεις και να επιβάλλονται επιπλέον υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ οι οποίες δημιουργούν εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ένωσης.
(1)   Η οδηγία 2006/112/ΕΚ12 του Συμβουλίου υποχρεώνει τους υποκείμενους στον φόρο να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ αλλά παρέχει στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των απαιτούμενων πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υφίστανται ανομοιογενείς κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ στην Ένωση, να αυξάνεται η περιπλοκότητα για τις επιχειρήσεις, να προκύπτει περιττό κόστος τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και τους φορολογούμενους των κρατών μελών, να δημιουργούνται νομικά κενά που να επιτρέπουν την διάπραξη απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και να επιβάλλονται επιπλέον υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ οι οποίες δημιουργούν εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ένωσης και περιττό κόστος τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και τους φορολογούμενους των κρατών μελών.
_____________
_____________
12Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
12Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)   Προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστεί τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση. Η χρήση τυποποιημένων δηλώσεων θα διευκολύνει τον έλεγχο των δηλώσεων ΦΠΑ από τα κράτη μέλη.
(2)   Προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστεί τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση και η χρήση τυποποιημένων δηλώσεων θα διευκολύνει τόσο την είσπραξη και καταβολή του ΦΠΑ όσο και τον έλεγχο των δηλώσεων ΦΠΑ από τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών. Θα συμβάλει επίσης στην διευκόλυνση της προσπάθειας των επιχειρήσεων να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία ΦΠΑ, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το ποσοστό λάθους και συμβάλλοντας τελικά στη μείωση ή ακόμη και στην εξάλειψη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και του ελλείμματος ΦΠΑ.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Είναι αναγκαίο να περιοριστεί στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος. Συνεπώς, οι πληροφορίες που απαιτούνται στην τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο σύνολο υποχρεωτικών πληροφοριών. Επιπλέον, όσον αφορά την τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ και τις άλλες δηλώσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν περισσότερες πληροφορίες πέραν εκείνων που προβλέπονται στον τίτλο ΧΙ κεφάλαιο 5 της οδηγίας.
(3)  Είναι αναγκαίο να περιοριστεί στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος. Συνεπώς, οι πληροφορίες που απαιτούνται στην τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο σύνολο υποχρεωτικών πληροφοριών. Επιπλέον, όσον αφορά την τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ και τις άλλες δηλώσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν περισσότερες πληροφορίες πέραν εκείνων που προβλέπονται στον τίτλο ΧΙ κεφάλαιο 5 της οδηγίας. Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα μπορέσει να εκπληρώσει στο έπακρο όσα σχεδιάστηκε να επιτύχει μόνο εάν τα κράτη μέλη μεταφέρουν πλήρως και εγκαίρως την παρούσα οδηγία στην εθνική νομοθεσία και στις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τους, χωρίς να αποκλίνουν από το πεδίο εφαρμογής της.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να παρέχουν στους υπαλλήλους τους και στα υποκείμενα σε φόρο πρόσωπα διαδικτυακά προγράμματα αυτοδιδασκαλίας σχετικά με την κατάλληλη χρήση ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η υποβολή της τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ πραγματοποιείται με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ακόμη περισσότερο, πρέπει οι απαιτούμενες πληροφορίες της τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ να ενοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη και πρέπει η Επιτροπή, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από αυτή την άποψη και να προβεί, εφόσον ενδείκνυται, στην υποβολή κατάλληλων προτάσεων·
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Έως τις ...* [ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της επάρκειας της παρούσας οδηγίας με στόχο την περαιτέρω μείωση του φόρτου για τις επιχειρήσεις και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατίθεται στην ενοποιημένη μορφή της μαζί με την οδηγία που τροποποιεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευσή της.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου