Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0343(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0090/2014

Esitatud tekstid :

A7-0090/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/02/2014 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0138

Vastuvõetud tekstid
PDF 204kWORD 57k
Kolmapäev, 26. veebruar 2014 - Strasbourg
Ühine käibemaksusüsteem *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, standardse käibedeklaratsiooni osas (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0721),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0394/2013),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0090/2014),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)   Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ12 kohaselt tuleb maksukohustuslastel esitada käibedeklaratsioon, kuid see võimaldab liikmesriikidele paindlikkust nõutava teabe osas. See põhjustab käibedeklaratsioonide esitamise eri eeskirju ja menetlusi liidus, keerukust ettevõtjate jaoks ja käibemaksukohustusi, mis takistavad liidu kaubandust.
(1)   Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ12 kohaselt tuleb maksukohustuslastel esitada käibedeklaratsioon, kuid see võimaldab liikmesriikidele paindlikkust nõutava teabe osas. See põhjustab käibedeklaratsioonide esitamise eri eeskirju ja menetlusi liidus, keerukust ettevõtjate jaoks, tarbetut halduskoormust liikmesriikide maksuhalduritele ja maksukohustuslastele, käibemaksupettust võimaldavaid õigusalaseid lünki, käibemaksukohustusi, mis takistavad liidu kaubandust, ning tarbetuid kulusid nii liikmesriikide maksuhalduritele kui ka maksukohustuslastele.
_____________
_____________
12 Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, 28. november 2006, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
12 Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, 28. november 2006, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)   Selleks et vähendada ettevõtjate halduskoormust ja parandada siseturu toimimist, tuleks kehtestada standardne käibedeklaratsioon kõigile liidus kauplevatele ettevõtjatele. Standarditud deklaratsioonide kasutamine peaks liikmesriikidel hõlbustama käibedeklaratsioonide kontrollimist.
(2)   Selleks et vähendada ettevõtjate halduskoormust ja parandada siseturu toimimist, tuleks kehtestada standardne käibedeklaratsioon kõigile liidus kauplevatele ettevõtjatele, ja standarditud deklaratsioonide kasutamine peaks hõlbustama nii käibemaksu kogumist ja maksmist kui ka liikmesriikide maksuhalduritel käibedeklaratsioonide kontrollimist. See peaks ka aitama äriühingutel järgida käibemaksu käsitlevaid õigusakte, millega väheneb veamäär ja mis lõppkokkuvõttes aitab vähendada või koguni kaotada käibemaksupettusi ja käibemaksu alalaekumist.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  Halduskoormus on vaja viia miinimumini. Standardsel käibedeklaratsioonil nõutav teave peaks seetõttu hõlmama piiratud hulgas kohustuslikku teavet. Lisaks sellele ei tohiks liikmesriikidel olla lubatud nõuda seoses standardse käibedeklaratsiooni ja muude deklaratsioonidega muud teavet kui see, mis on sätestatud direktiivi XI jaotise 5. peatükis.
(3)  Halduskoormus on vaja viia miinimumini. Standardsel käibedeklaratsioonil nõutav teave peaks seetõttu hõlmama piiratud hulgas kohustuslikku teavet. Lisaks sellele ei tohiks liikmesriikidel olla lubatud nõuda seoses standardse käibedeklaratsiooni ja muude deklaratsioonidega muud teavet kui see, mis on sätestatud direktiivi XI jaotise 5. peatükis. Standardse käibedeklaratsiooni täielik potentsiaal rakendub vaid siis, kui liikmesriigid võtavad direktiivi täielikult ja õigeaegselt oma riigisisestesse õigusaktidesse üle, kaldumata kõrvale selle reguleerimisalast.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)  Liikmesriikide maksuhaldurid peaksid pakkuma oma ametnikele ja maksukohustuslastele e-juhendeid deklaratsioonide nõuetekohase elektroonilise täitmise kohta, et tagada standardse käibedeklaratsiooni nõuetekohane ja turvaline esitamine.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)
(14a)  Selleks et veelgi vähendada äriühingute halduskoormust ja parandada siseturu toimimist, tuleks standardses käibedeklaratsioonis sisalduva teabe nõuded kõigis liikmesriikides ühtlustada ja komisjon peaks viie aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast hindama käesoleva direktiivi rakendamist sellest seisukohast ning esitama asjakohased ettepanekud.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)
2a.  Komisjon vaatab hiljemalt [väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva] direktiivi asjakohasuse läbi, et veelgi vähendada koormust äriühingutele ning parandada siseturu toimimist. Läbivaatamise tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule, vajaduse korral koos asjakohaste seadusandlike ettepanekutega.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Direktiiv on kättesaadav konsolideeritud kujul koos direktiiviga, mida ta muudab, kolme kuu jooksul pärast selle avaldamisest.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika