Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0343(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0090/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0090/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/02/2014 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0138

Hyväksytyt tekstit
PDF 201kWORD 58k
Keskiviikko 26. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. helmikuuta 2014 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0721),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0394/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0090/2014),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)   Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY12 edellytetään, että verovelvolliset antavat arvonlisäveroilmoituksia, mutta jätetään jäsenvaltioille joustovaraa tarvittavien tietojen määrittämisessä. Tämä aiheuttaa eroja säännöissä ja menettelyissä, jotka koskevat arvonlisäveroilmoitusten antamista unionissa, sekä monimutkaistaa tilannetta yritysten kannalta ja synnyttää arvonlisäverovelvollisuuksia, jotka luovat esteitä unionin kaupalle.
(1)   Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY12 edellytetään, että verovelvolliset antavat arvonlisäveroilmoituksia, mutta jätetään jäsenvaltioille joustovaraa tarvittavien tietojen määrittämisessä. Tämä aiheuttaa eroja säännöissä ja menettelyissä, jotka koskevat arvonlisäveroilmoitusten antamista unionissa, sekä monimutkaistaa tilannetta yritysten kannalta, lisää tarpeetonta hallinnollista rasitusta jäsenvaltioiden veroviranomaisille ja verovelvollisille, luo arvonlisäveropetokset mahdollistavia porsaanreikiä ja synnyttää arvonlisäverovelvollisuuksia, jotka luovat esteitä unionin kaupalle, ja aiheuttaa turhia kustannuksia sekä jäsenvaltioiden veroviranomaisille että verovelvollisille.
_____________
_____________
12 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).
12 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)   Yrityksiin kohdistuvien rasitusten keventämiseksi ja sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi olisi otettava käyttöön vakioitu arvonlisäveroilmoitus kaikkia yrityksiä varten, jotka käyvät kauppaa unionissa. Vakioitujen ilmoitusten käytön ansiosta jäsenvaltioiden olisi voitava tarkastaa helpommin arvonlisäveroilmoituksia.
(2)   Yrityksiin kohdistuvien rasitusten keventämiseksi ja sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi olisi otettava käyttöön vakioitu arvonlisäveroilmoitus kaikkia yrityksiä varten, jotka käyvät kauppaa unionissa, ja vakioitujen ilmoitusten käytön avulla olisi helpotettava arvonlisäveron keräämistä ja maksamista samoin kuin jäsenvaltioiden veroviranomaisten harjoittamaa arvonlisäveroilmoitusten tarkastamista. Sen tavoitteena olisi myös auttaa yrityksiä noudattamaan arvonlisäverolainsäädäntöä ja alentaa siten virhetasoa sekä viime kädessä auttaa vähentämään arvonlisäveropetoksia ja arvonlisäverovajetta tai jopa poistamaan ne kokonaan.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  On tarpeen minimoida hallinnolliset rasitukset. Sen vuoksi vakioidussa arvonlisäveroilmoituksessa vaadittaviin tietoihin olisi kuuluttava rajallinen määrä pakollisia tietoja. Jäsenvaltioille ei myöskään saisi antaa mahdollisuutta vaatia vakioidussa arvonlisäveroilmoituksessa ja muissa ilmoituksissa muita kuin direktiivin XI osaston 5 luvussa säädettyjä tietoja.
(3)  On tarpeen minimoida hallinnolliset rasitukset. Sen vuoksi vakioidussa arvonlisäveroilmoituksessa vaadittaviin tietoihin olisi kuuluttava rajallinen määrä pakollisia tietoja. Jäsenvaltioille ei myöskään saisi antaa mahdollisuutta vaatia vakioidussa arvonlisäveroilmoituksessa ja muissa ilmoituksissa muita kuin direktiivin XI osaston 5 luvussa säädettyjä tietoja. Vakioidusta arvonlisäveroilmoituksesta saadaan täysi hyöty vain, jos jäsenvaltiot saattavat oikea-aikaisesti tämän direktiivin kokonaan osaksi kansallisia lakejaan, asetuksiaan ja hallinnollisia määräyksiään poikkeamatta sen soveltamisalasta.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a) Jäsenvaltioiden veroviranomaisten olisi järjestettävä virkamiehilleen ja verovelvollisille verkko-ohjausta sähköisen asioinnin oikeasta käytöstä, jotta varmistetaan, että vakioitu arvonlisäveroilmoitus toimitetaan asianmukaisesti ja turvallisesti.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a) Jotta yrityksiin kohdistuvia rasituksia voidaan entisestään keventää ja sisämarkkinoiden toimintaa tehostaa, vakioidun alv-ilmoituksen tietovaatimukset olisi yhdenmukaistettava kaikissa jäsenvaltioissa, ja komission olisi viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä arvioitava direktiivin täytäntöönpanoa kyseisestä näkökulmasta ja tehtävä tarvittaessa ehdotuksia.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Komissio tarkastelee uudelleen viimeistään ...*[Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta] direktiivin asianmukaisuutta yrityksiin kohdistuvien rasitteiden keventämiseksi entisestään ja sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi. Tämän uudelleentarkastelun tulokset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja niihin liitetään tarvittaessa asianmukaiset lainsäädäntöehdotukset.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se on saatavilla konsolidoidussa muodossa direktiivin kanssa, jota sillä mukautetaan, kolmen kuukauden sisällä julkaisemisesta.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö