Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0343(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0090/2014

Pateikti tekstai :

A7-0090/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/02/2014 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0138

Priimti tekstai
PDF 372kWORD 58k
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d. - Strasbūras
Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl standartinės PVM deklaracijos iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013)0721),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0394/2013),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0090/2014),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)   Tarybos direktyva 2006/112/EB12 reikalaujama, kad apmokestinamieji asmenys pateiktų PVM deklaracijas, tačiau valstybėms narėms suteikiama lankstumo nustatyti, kokią informaciją reikia pateikti. Tai lemia skirtingų taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančių PVM deklaracijų teikimą Sąjungoje, atsiradimą, taip didinamas sudėtingumas įmonėms ir PVM prievolėmis sukuriama kliūčių Sąjungos prekybai;
(1)   Tarybos direktyva 2006/112/EB12 reikalaujama, kad apmokestinamieji asmenys pateiktų PVM deklaracijas, tačiau valstybėms narėms suteikiama lankstumo nustatyti, kokią informaciją reikia pateikti. Tai lemia skirtingų taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančių PVM deklaracijų teikimą Sąjungoje, atsiradimą, taip didinamas sudėtingumas įmonėms, atsiranda nereikalinga administracinė našta valstybių narių mokesčių institucijoms ir apmokestinamiesiems asmenims, atsiranda spragų sukčiavimui PVM vykdyti, PVM prievolėmis sukuriama kliūčių Sąjungos prekybai ir atsiranda nereikalingų sąnaudų tiek valstybių narių mokesčių institucijoms, tiek apmokestinamiesiems asmenims;
_____________
_____________
12 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).
12 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)   siekiant sumažinti įmonių naštą ir pagerinti vidaus rinkos veikimą reikėtų nustatyti standartinę PVM deklaraciją visoms veiklą Sąjungoje vykdančioms įmonėms. Standartinių deklaracijų naudojimas turėtų padėti valstybėms narėms kontroliuoti PVM deklaracijas;
(2)   siekiant sumažinti įmonių naštą ir pagerinti vidaus rinkos veikimą reikėtų nustatyti standartinę PVM deklaraciją visoms veiklą Sąjungoje vykdančioms įmonėms, ir standartinių deklaracijų naudojimas turėtų padėti tiek surinkti ir mokėti PVM, tiek valstybių narių mokesčių institucijoms kontroliuoti PVM deklaracijas. Jomis taip pat turėtų būti prisidedama prie pagalbos įmonėms laikytis PVM teisės aktų taip mažinant klaidų lygį ir galiausiai prisidedama prie sukčiavimo PVM ir PVM nepriemokos mažinimo ar netgi panaikinimo;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)   administracinę naštą reikia sumažinti iki minimumo. Todėl standartinėje PVM deklaracijoje reikalaujama informacija turėtų būti apribota tik privalomos pateikti informacijos rūšimis. Be to, valstybėms narėms turėtų būti neleidžiama standartinėje PVM deklaracijoje ir kitose deklaracijose reikalauti kitos informacijos, nei nustatytos direktyvos XI antraštinės dalies 5 skyriuje;
(3)   administracinę naštą reikia sumažinti iki minimumo. Todėl standartinėje PVM deklaracijoje reikalaujama informacija turėtų būti apribota tik privalomos pateikti informacijos rūšimis. Be to, valstybėms narėms turėtų būti neleidžiama standartinėje PVM deklaracijoje ir kitose deklaracijose reikalauti kitos informacijos, nei nustatytos direktyvos XI antraštinės dalies 5 skyriuje. Visą galimą standartinės PVM deklaracijos naudą bus įmanoma gauti tik tada, jeigu valstybės narės laiku ir visiškai perkels šią direktyvą į nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, nenukrypdamos nuo jos taikymo srities;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  valstybių narių mokesčių institucijos turėtų pasirūpinti internetiniais pareigūnų ir apmokestinamųjų asmenų mokymais, kaip tinkamai naudotis elektroninėmis deklaracijomis, siekiant užtikrinti, kad standartinės PVM deklaracijos būtų teikiamos tinkamai ir saugiai;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  siekiant toliau mažinti įmonių naštą ir gerinti vidaus rinkos veikimą, reikia visose valstybėse narėse suvienodinti standartinės PVM deklaracijos informacijos reikalavimus, o Komisija per penkerius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos turėtų įvertinti, kaip tuo požiūriu įgyvendinama ši direktyva, ir pateikti atitinkamų pasiūlymų;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Ne vėliau kaip ...* [OL: prašom įrašyti datą: penkeri metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija, atsižvelgdama į siekį toliau mažinti įmonių naštą ir gerinti vidaus rinkos veikimą, persvarsto, ar ši direktyva yra tinkama. Apie šio persvarstymo rezultatus pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, jei reikia, kartu pateikiant atitinkamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Per tris mėnesius nuo direktyvos paskelbimo dienos paskelbiamas jos konsoliduotas su direktyva, kurią ji iš dalies keičia, tekstas.
Teisinė informacija - Privatumo politika