Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0343(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0090/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0090/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 26/02/2014 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0138

Pieņemtie teksti
PDF 369kWORD 57k
Trešdiena, 2014. gada 26. februāris - Strasbūra
Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 26. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz standartizētu PVN deklarāciju groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0721),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0394/2013),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0090/2014),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
1.apsvērums
(1)  Padomes Direktīvā 2006/112/EK nodokļa maksātājiem ir prasīts iesniegt PVN deklarācijas, bet dalībvalstis drīkst brīvi noteikt tajās iekļaujamo informāciju. Tāpēc PVN deklarāciju iesniegšanai Savienībā piemēro krasi atšķirīgus noteikumus un procedūras, kas sarežģī uzņēmumu darbu un PVN maksāšanas pienākumu, tādējādi ierobežojot Savienības tirdzniecību.
(1)  Padomes Direktīvā 2006/112/EK nodokļa maksātājiem ir prasīts iesniegt PVN deklarācijas, bet dalībvalstis drīkst brīvi noteikt tajās iekļaujamo informāciju. Tā rezultātā PVN deklarāciju iesniegšanu Savienībā reglamentē būtiski atšķirīgi noteikumi un procedūras, palielinās sarežģītība uzņēmumiem, tiek radīts nevajadzīgs administratīvais slogs dalībvalstu nodokļu iestādēm un nodokļu maksātājiem, rodas nepilnības likumdošanā, kuras iespējams izmantot, lai krāptos PVN jomā, tiek noteikti pienākumi PVN jomā, kas rada šķēršļus Savienības tirdzniecībai, un tiek radītas nevajadzīgas izmaksas gan dalībvalstu nodokļu iestādēm, gan nodokļu maksātājiem.
_____________
_____________
12 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
12 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
2.apsvērums
(2)  Lai samazinātu slogu uzņēmumiem un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, būtu jāievieš standartizēta PVN deklarācija, kas paredzēta visiem uzņēmumiem, kuri veic tirdzniecību Savienībā. Standartizētu deklarāciju izmantošanai būtu jāatvieglina PVN deklarāciju pārbaude dalībvalstīs.
(2)  Lai samazinātu slogu uzņēmumiem un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, būtu jāievieš standartizēta PVN deklarācija visiem uzņēmumiem, kuri veic tirdzniecību Savienībā, un standartizētu deklarāciju izmantošanai būtu jāatvieglo gan PVN iekasēšana un maksāšana, gan PVN deklarāciju pārbaude, ko veic dalībvalstu nodokļu iestādes. Tai arī būtu jāpalīdz uzņēmumiem ievērot tiesību aktus PVN jomā, tādējādi mazinot kļūdu īpatsvaru un galu galā veicinot krāpšanas PVN jomā un neiekasēto PVN ieņēmumu apjoma samazināšanos vai pat novēršot šīs parādības.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
3.apsvērums
(3)  Ir svarīgi maksimāli samazināt administratīvo slogu. Tādēļ standartizētajā PVN deklarācijā prasītā informācija būtu jāierobežo, nosakot konkrētu obligātās informācijas kopumu. Turklāt standartizētajās PVN deklarācijās un citās deklarācijās dalībvalstis nedrīkstētu prasīt citu informāciju papildus Direktīvas XI sadaļas 5. nodaļā noteiktajai.
(3)  Ir svarīgi maksimāli samazināt administratīvo slogu. Tādēļ standartizētajā PVN deklarācijā prasītā informācija būtu jāierobežo, nosakot konkrētu obligātās informācijas kopumu. Turklāt standartizētajās PVN deklarācijās un citās deklarācijās dalībvalstis nedrīkstētu prasīt citu informāciju papildus Direktīvas XI sadaļas 5. nodaļā noteiktajai. Standartizētas PVN deklarācijas sniegto priekšrocību potenciālu būs iespējams pilnībā izmantot tikai tad, ja dalībvalstis pilnībā un savlaicīgi transponēs šo direktīvu savos tiesību aktos un administratīvajos noteikumus, nenovirzoties no tās darbības jomas.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
9.aapsvērums (jauns)
(9a)  Dalībvalstu nodokļu iestādēm būtu jāsniedz savām amatpersonām un ar nodokli apliekamajām personām norādījumi tiešsaistē par to, kā pareizi elektroniski aizpildīt standartizēto PVN deklarāciju, lai nodrošinātu tās pareizu un drošu iesniegšanu.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
14.aapsvērums (jauns)
(14a)  Lai vēl vairāk mazinātu slogu uzņēmumiem un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, informācijas prasībām standartizētajā PVN deklarācijā jābūt vienotām visās dalībvalstīs un Komisijai piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā datuma būtu jānovērtē tās īstenošana no minētā aspekta un attiecīgā gadījumā jāsniedz priekšlikumi.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Komisija līdz ... [OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 5 gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā datuma] pārskata direktīvas atbilstību, lai vēl vairāk mazinātu slogu uzņēmumiem un uzlabotu iekšējā tirgus darbību. Pārskatīšanas rezultātus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, nepieciešamības gadījumā tiem pievienojot atbilstošus likumdošanas priekšlikumus.
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
3. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To dara pieejamu konsolidētā veidā ar direktīvu, kuru tā groza, trīs mēnešu laikā pēc tās publicēšanas.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika