Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0343(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0090/2014

Texte depuse :

A7-0090/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/02/2014 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0138

Texte adoptate
PDF 300kWORD 60k
Miercuri, 26 februarie 2014 - Strasbourg
Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește o declarație standard privind TVA (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0721),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0394/2013),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0090/2014),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)   Directiva 2006/112/CE12 a Consiliului prevede obligativitatea persoanelor impozabile de a depune declarații privind TVA, dar le permite statelor membre să fie flexibile pentru a determina informațiile necesare. Acest lucru dă naștere unor norme și proceduri diferite în ceea ce privește depunerea declarațiilor privind TVA în Uniune, unor dificultăți mai mari pentru întreprinderi și unor obligații în materie de TVA care creează obstacole în calea schimburilor comerciale din Uniune.
(1)   Directiva 2006/112/CE12 a Consiliului prevede că persoanele impozabile au obligația de a depune declarații privind TVA, dar le permite statelor membre să fie flexibile pentru a determina informațiile necesare. Acest lucru dă naștere unor norme și proceduri diferite în ceea ce privește depunerea declarațiilor privind TVA în Uniune, unor dificultăți mai mari pentru întreprinderi, unor sarcini administrative inutile pentru autoritățile fiscale ale statelor membre și pentru persoanele impozabile, unor lacune ce pot fi folosite pentru a comite fraude legate de TVA, unor obligații în materie de TVA care creează obstacole în calea schimburilor comerciale din Uniune, precum și unor costuri care nu sunt necesare, atât pentru autoritățile fiscale din statele membre, cât și pentru persoanele impozabile.
_____________
_____________
12 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p.1).
12 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p.1).
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)   Pentru a reduce sarcinile întreprinderilor și a îmbunătăți funcționarea pieței interne, ar trebui introdusă o declarație standard privind TVA pentru toate întreprinderile care efectuează tranzacții comerciale în Uniune; Utilizarea declarațiilor standardizate ar trebui să faciliteze controlul declarațiilor privind TVA de către statele membre.
(2)   Pentru a reduce sarcinile întreprinderilor și a îmbunătăți funcționarea pieței interne, ar trebui introdusă o declarație standard privind TVA pentru toate întreprinderile care efectuează tranzacții comerciale în Uniune, iar utilizarea declarațiilor standardizate ar trebui să faciliteze atât colectarea și plata TVA, cât și controlul declarațiilor privind TVA de către autoritățile fiscale din statele membre. De asemenea, ar trebui să sprijine întreprinderile să respecte legislația în materie de TVA, reducând astfel rata erorilor, și, în cele din urmă, contribuind la reducerea, sau chiar la eliminarea, fraudei în domeniul TVA și a diferenței dintre veniturile teoretice și veniturile reale din TVA.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)   Este necesar ca sarcinile administrative să fie reduse la minimum. Prin urmare, în declarația standard privind TVA ar trebui să figureze un set limitat de informații obligatorii. În plus, în ceea ce privește declarația standard privind TVA și alte declarații, statele membre nu ar trebui să fie autorizate să solicite alte informații decât cele prevăzute la titlul XI capitolul 5 din directivă.
(3)   Este necesar ca sarcinile administrative să fie reduse la minimum. Prin urmare, în declarația standard privind TVA ar trebui să figureze un set limitat de informații obligatorii. În plus, în ceea ce privește declarația standard privind TVA și alte declarații, statele membre nu ar trebui să fie autorizate să solicite alte informații decât cele prevăzute la titlul XI capitolul 5 din directivă. Scopul vizat al declarației standard privind TVA va fi în totalitate îndeplinit cu condiția ca statele membre să transpună pe deplin și în timp util prezenta directivă în actele cu putere de lege și actele administrative de drept intern, fără abateri de la domeniul său de aplicare.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Autoritățile fiscale din statele membre ar trebui să le ofere propriilor funcționari și persoanelor impozabile instrucțiuni practice online referitoare la procedura corectă de depunere electronică a declarațiilor standard privind TVA, pentru a se asigura că aceasta se face într-o manieră adecvată și sigură.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  Pentru a reduce și mai mult sarcinile asupra întreprinderilor și a îmbunătăți funcționarea pieței interne, cerințele în materie de informare din declarațiile standard privind TVA ar trebui să fie uniformizate pe deplin în toate statele membre, iar Comisia ar trebui, în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, să evalueze punerea în aplicare a prezentei directive din acest punct de vedere și să prezinte propuneri adecvate.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Până la ...* [JO a se introduce data: 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia examinează dacă prezenta directivă este adecvată din perspectiva reducerii suplimentare a sarcinilor asupra întreprinderilor și a îmbunătățirii funcționării pieței interne. Rezultatele examinării sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului, însoțite, dacă este cazul, de propuneri legislative adecvate.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 3
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceasta este disponibilă, în formă consolidată cu directiva pe care o modifică, în termen de trei luni de la publicarea sa.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate