Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0343(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0090/2014

Ingivna texter :

A7-0090/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/02/2014 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0138

Antagna texter
PDF 210kWORD 51k
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg
Ett gemensamt system för mervärdesskatt *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 februari 2014 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0721),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0394/2013),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0090/2014),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  I rådets direktiv 2006/112/EG12 föreskrivs att beskattningsbara personer ska inge mervärdesskattedeklarationer, men direktivet ger medlemsstaterna viss frihet att bestämma vilka uppgifter som ska finnas med i deklarationerna. Detta leder till att reglerna och förfarandena i unionen för mervärdesskattedeklarationer skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan, vilket skapar komplikationer för företag med gränsöverskridande verksamhet och hinder för handel inom unionen.
(1)  I rådets direktiv 2006/112/EG12 föreskrivs att beskattningsbara personer ska inge mervärdesskattedeklarationer, men direktivet ger medlemsstaterna viss frihet att bestämma vilka uppgifter som ska finnas med i deklarationerna. Detta leder till att reglerna och förfarandena i unionen för mervärdesskattedeklarationer skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan, vilket skapar komplikationer för företag med gränsöverskridande verksamhet, onödiga administrativa bördor för både medlemsstaternas skattemyndigheter och de beskattningsbara personerna, kryphål för mervärdesskattebedrägerier, mervärdesskatteskyldigheter som skapar hinder för handel inom unionen och onödiga kostnader för både medlemsstaternas skattemyndigheter och de beskattningsbara personerna.
_____________
_____________
12 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
12 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)   För att minska företagens administrativa bördor och förbättra den inre marknadens funktion bör det införas en standardiserad mervärdesskattedeklaration för företagen i unionen. Användning av en standardiserad deklaration torde också förenkla medlemsstaternas kontroll av mervärdesskattedeklarationer.
(2)   För att minska företagens administrativa bördor och förbättra den inre marknadens funktion bör det införas en standardiserad mervärdesskattedeklaration för företagen i unionen och användningen av en standardiserad deklaration torde förenkla såväl uppbörden och betalningen av mervärdesskatten som medlemsstaternas skattemyndigheters kontroll av mervärdesskattedeklarationer. Detta bör även bidra till att hjälpa företag att följa mervärdesskattelagstiftningen och därigenom minska felfrekvensen och i slutändan bidra till att minska eller till och med avskaffa mervärdesskattebedrägerier och mervärdesskattegapet.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  De administrativa bördorna måste reduceras till ett minimum. Informationen i en standardiserad mervärdesskattedeklaration bör därför utgöras av ett begränsat antal obligatoriska uppgifter. Medlemsstaterna bör inte ha rätt att kräva andra uppgifter i standardiserade mervärdesskattedeklarationer eller andra deklarationer än de som föreskrivs i avdelning XI kapitel 5 i direktiv 2006/112/EG.
(3)  De administrativa bördorna måste reduceras till ett minimum. Informationen i en standardiserad mervärdesskattedeklaration bör därför utgöras av ett begränsat antal obligatoriska uppgifter. Medlemsstaterna bör inte ha rätt att kräva andra uppgifter i standardiserade mervärdesskattedeklarationer eller andra deklarationer än de som föreskrivs i avdelning XI kapitel 5 i direktiv 2006/112/EG. De standardiserade mervärdesskattedeklarationernas potential kommer endast att kunna utnyttjas fullt ut om medlemsstaterna helt och hållet införlivar detta direktiv i tid i sina nationella lagar, förordningar och bestämmelser, utan att avvika från direktivet.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Medlemsstaternas skattemyndigheter bör ge sina tjänstemän och beskattningsbara personer online-förevisningar om hur man korrekt fyller i de elektroniska formulären för att säkerställa att de standardiserade mervärdesdeklarationerna görs på ett korrekt och säkert sätt.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)
(14a)  För att ytterligare minska bördorna för företagen och förbättra den inre marknadens funktion bör informationskraven i den standardiserade mervärdesskattedeklarationen harmoniseras i alla medlemsstater, och kommissionen bör inom fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft utvärdera direktivets genomförande mot denna bakgrund och vid behov lägga fram förslag.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska senast ...* [EUT, vänligen för in datum: fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft] genomföra en översyn för att se om direktivet är tillräckligt för att ytterligare minska bördorna för företagen och förbättra den inre marknadens funktion. Resultaten av denna översyn ska meddelas Europaparlamentet och rådet, vid behov tillsammans med lämpliga lagstiftningsförslag.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den konsoliderade versionen av detta direktiv, och det direktiv som det ändrar, ska vara tillgänglig senast tre månader efter det att detta direktiv har offentliggjorts.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy