Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0120A(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0093/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0093/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0141

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 334kWORD 112k
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή
P7_TA(2014)0141A7-0093/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή της συνολικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή (11250/2013– C7-0351/2013 – 2013/0120A(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11250/2013),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συνολικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου (14032/2009),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας της 7ης Μαρτίου 1980 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής και της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης – που αποτελούν κράτη μέλη της Ένωσης χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (1) (ASEAN) και των πρωτοκόλλων ένταξης που συνήφθησαν στη συνέχεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρώπη και την Ασία: ένα στρατηγικό πλαίσιο για ενισχυμένες εταιρικές σχέσεις(2)·,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την κατάσταση στην Ινδονησία και ιδίως στις επαρχίες Άτσεχ και Παπούα(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το Aceh(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θύματα του παλιρροϊκού κύματος στον Ινδικό Ωκεανό,(5)

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τη συνολική εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, η οποία συνάφθηκε τον Ιούνιο του 2007 και υπογράφηκε στις 9 Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία υπογράφηκε στις 29 Ιουνίου 2011(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με την Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον μειονοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών BRICS και άλλων αναδυομένων δυνάμεων: στόχοι και στρατηγικές(8)

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/308/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2012, σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία(9)

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των αποστολών παρακολούθησης εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκλογές στην Ινδονησία, της 5ης Απριλίου 2004 και της 20ής Σεπτεμβρίου 2004, στο Ανατολικό Τιμόρ, της 30ής Αυγούστου 1999, της 30ής Αυγούστου 2001, της 9ης Απριλίου 2007, της 30ής Ιουνίου 2007 και της 7ης Ιουλίου 2012, και στην επαρχία Aceh, της 11ης Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Τζακάρτα για τις αρχές που διέπουν τους οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της 27ης Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 91, 100, 191 παράγραφος 4, 207 και 209, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0093/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας (εφεξής «Ινδονησία») θα διέπονται από την προαναφερθείσα συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (εφεξής «ΣΕΣΣ»)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣΣ αποτελεί την πρώτη συμφωνία τέτοιου είδους μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδονησίας και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της πολιτικής, οικονομικής και τομεακής συνεργασίας αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας με σκοπό την ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣΣ περιέχει, ως βασικά στοιχεία, την επιβεβαίωση των αξιών που εκφράζονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλες διεθνείς συνθήκες που είναι εφαρμοστέες από αμφότερες τις πλευρές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣΣ εκφράζει την προσήλωση των δύο πλευρών στις αρχές της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου και περιέχει διατάξεις για τη θέσπιση ή την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο και οι επενδύσεις, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι μεταφορές και οι υποδομές, η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αλιεία, η βιομηχανική πολιτική και οι ΜΜΕ, η προστασία των δεδομένων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η προσπάθεια κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής (WMD) και ο αγώνας εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία αποτελεί το τέταρτο πολυπληθέστερο έθνος στον κόσμο, την τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία και τη μεγαλύτερη χώρα στο κόσμο με μουσουλμανική πλειοψηφία και με εκατομμύρια οπαδούς άλλων θρησκειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια ετερογενή κοινωνία που αποτελείται από περισσότερους από 240 εκατομμύρια κατοίκους διαφορετικού εθνοτικού, γλωσσικού και πολιτισμικού υπόβαθρου, το 40% των οποίων έχει ηλικία κάτω των 25 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική θέση της Ινδονησίας είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας και ότι το αρχιπέλαγός της αποτελείται από περισσότερα από 17.000 νησιά και απλώνεται σε μια έκταση 5.400 χιλιομέτρων από Ανατολή προς Δύση, στον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό·

1.  ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) χαιρετίζει την ΣΕΣΣ ως την πρώτη συμφωνία αυτού του είδους μεταξύ ΕΕ και χωρών ASEAN· την θεωρεί τεκμήριο της διαρκώς διευρυνόμενης σημασίας των δεσμών μεταξύ ΕΕ και Ινδονησίας και ελπίζει ότι σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις, βάσει κοινών αξιών, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και το αμοιβαίο όφελος·
   β) επισημαίνει την δεκαπενταετή διεργασία του δημοκρατικού, πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού της Ινδονησίας, μετά από 33 έτη αυταρχικού στρατιωτικού καθεστώτος· παρατηρεί ότι η Ινδονησία αστικοποιείται ταχύτατα, ότι έχει μια ταχέως αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη που υπερβαίνει τα 70 εκατομμύρια, ότι διαθέτει άφθονους φυσικούς πόρους και τη μεγαλύτερη οικονομία στη Νοτιοανατολική Ασία (ΑΕγχΠ που αυξάνεται με ρυθμούς υψηλότερους του 6% κατά τα δύο τελευταία έτη), ότι το ήμισυ του παγκοσμίου εμπορίου διασχίζει τα βόρεια ύδατά της και ότι η διπλωματική της παρουσία αυξάνεται διαρκώς σε περιφερειακά και παγκόσμια φόρα, όπως είναι ο ΟΗΕ, ο ΠΟΕ, η Επιτροπή Ινδικού Ωκεανού (IOC) η G20 και η ASEAN, της οποίας η Ινδονησία είναι τόσο ιδρυτικό όσο και το μεγαλύτερο μέλος· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ινδονησία στην ευρύτερη περιοχή·
   γ) εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ινδονησία στην προσπάθεια εδραίωσης μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης και για την προσήλωση στη δημοκρατία που χαρακτηρίζει την πολυφωνική της κοινωνία, όπως το μαρτυρούν εξάλλου οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η ενεργητικότητα της κοινωνίας των πολιτών, η οικονομική ισχύς και η μείωση της φτώχειας, η εκπαίδευση και οι υπόλοιποι δείκτες ΑΣΧ, οι προσπάθειες οικοδόμησης καλών σχέσεων με τους γείτονες και η προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παρατηρεί εντούτοις ότι παραμένουν σοβαρά εμπόδια όσον αφορά το κράτος δικαίου και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συγκεκριμένα δε όσον αφορά τις προσπάθειες προσαγωγής στη δικαιοσύνη όσων παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, και όσων παραβιάζουν τα δικαιώματα των μελών των μειονοτήτων, είτε πρόκειται για θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, είτε πρόκειται για σεξουαλικές κοινότητες και κοινότητες λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και τρανσεξουαλικών ατόμων· επισημαίνει επίσης την πρόκληση της καταπολέμησης της διαφθοράς· υπογραμμίζει ότι πρόκειται προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της διεθνούς συνεργασίας και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ·
   δ) επισημαίνει τους ταχείς ρυθμούς με τους οποίους αναπτύσσονται οι δεσμοί ΕΕ και Ινδονησίας στο εμπόριο και σε άλλους οικονομικούς τομείς, δεδομένων των επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρει μια οικονομία η οποία προσελκύει ξένες και εγχώριες επενδύσεις σε διαρκώς αυξανόμενα επίπεδα· υποστηρίζει ότι η βελτίωση των υποδομών και της συνδεσιμότητας και ένα βελτιωμένο κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να επιδιωχθούν μέσω της συνεργασίας στη βάση διατάξεων της ΣΕΣΣ σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, τον διάλογο για την οικονομική πολιτική, το περιβάλλον, τη βιομηχανική πολιτική και τις ΜΜΕ, καθώς και στον τομέα των μεταφορών, προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιηθεί το σύνολο του οικονομικού δυναμικού της Ινδονησίας και να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η μείωση της φτώχειας, τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στην Ινδονησία·
   ε) τονίζει ότι η ΣΕΣΣ αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ινδονησίας, επιπροσθέτως των υφισταμένων μηχανισμών συνεργασίας, και στην κοινή αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, με βάση τις κοινές αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού, του αμοιβαίου οφέλους, της δημοκρατίας, της ενεργητικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της ανάπτυξης μιας πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας σε ζητήματα που αφορούν το εμπόριο, τις επενδύσεις, τη βιομηχανική πολιτική και τις ΜΜΕ, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, την επιστήμη και τεχνολογία, τα πνευματικά δικαιώματα, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τη μετανάστευση, την προσπάθεια πάταξης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και του εμπορίου ανθρώπων·
   στ) πιστεύει ότι η σχέση ΕΕ και Ινδονησίας πρέπει να αναγνωριστεί ως στρατηγικής σημασίας και θεωρεί ότι πρέπει να διοργανώνονται τακτικές συναντήσεις κορυφής για την επανεξέταση των διμερών και παγκόσμιων εξελίξεων· προτείνει να πραγματοποιούνται τακτικά επισκέψεις υψηλού επιπέδου στην Ινδονησία και συγκεκριμένα από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· φρονεί επίσης ότι πρέπει να καταβληθούν εκατέρωθεν προσπάθειες προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση του ζητήματος των θεωρήσεων και της πρόσβασης από διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά τρόπο ώστε να εντατικοποιηθούν οι διαπροσωπικές επαφές και οι ανταλλαγές μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή του για την σύσταση, βάσει του άρθρου 41 της ΣΕΣΣ, της μικτής επιτροπής που υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον ανά διετία και εκ περιτροπής στην Ινδονησία και στις Βρυξέλλες·
   ζ) παροτρύνει την ΕΕ και την Ινδονησία να αξιοποιήσουν πλήρως την ΣΕΣΣ προκειμένου να αποκομίσουν μακροπρόθεσμα γεωστρατηγικά οφέλη στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας σε διμερή, περιφερειακά και πολυμερή φόρα, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για την συνεργασία στον τομέα της προστασίας των δεδομένων και για την συνέχιση της συνεργασίας σε άλλους τομείς που δεν καλύπτονται ρητά από την ΣΕΣΣ, όπως είναι η ετοιμότητα και απόκριση σε καταστροφές, η επίλυση συγκρούσεων, η διασπορά φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού και η ασφάλεια στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας·
   η) εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Ινδονησία κύρωσε εντός του 2006 το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες κυρώσεις διαφόρων πράξεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τους διακινούμενους εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρίες, τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις και την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία· προσβλέπει σε εκείνες τις θεσμικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου για την συμμόρφωση με τις εν λόγω διεθνείς πράξεις·
   θ) εκφράζει τον ιδιαίτερο θαυμασμό του για την ειρηνευτική συμφωνία και την οικονομική ανάπτυξη που επετεύχθη στο Άτσεχ κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια και ελπίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος ώστε να απαλλαγεί η επαρχία και ο πληθυσμός της από τη φτώχεια·
   ι) συγχαίρει τις αρχές της Ινδονησίας για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την πάταξη της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της δράσης της Επιτροπής για την εξάλειψη της διαφθοράς (KPK)· εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του διότι η διαφθορά παραμένει σοβαρό πρόβλημα και μείζον εμπόδιο για την ανάπτυξη, παρά την εκ μέρους της Ινδονησίας κύρωση, εντός του 2006, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς· απευθύνει συνεπώς έκκληση για την συνέχιση των προσπαθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 ΣΕΣΣ, για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον αγώνα κατά της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που είναι κρυμμένα σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε άλλες δικαιοδοσίες, και για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό χώρο·
   ια) παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να επεκτείνουν την αμοιβαία δικαστική συνδρομή προς την Ινδονησία στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και να συνεργαστούν με την χώρα στην προσπάθεια απαγόρευσης πρόσβασης σε οντότητες που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   ιβ) επισημαίνει τη σημασία του νόμου 34/2004 και της υπουργικής ρύθμισης 22 του 2009 που προβλέπουν την υποχρεωτική εξαγορά όλων των επιχειρήσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων του στρατού από την κυβέρνηση της Ινδονησίας· υπογραμμίζει το θεμελιώδη αντίκτυπο που θα έχει η συμμόρφωση με τις εν λόγω νομικές πράξεις στο πεδίο της δημοκρατικής λογοδοσίας ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   ιγ) συγχαίρει την Ινδονησία για τον ρόλο που διαδραμάτισε ως προς την κατεύθυνση που έλαβε η διαδικασία του Φόρουμ του Μπαλί για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε περιφερειακό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις ανακολουθίες του νόμου 8/1985 και του νέου νόμου περί μαζικών οργανώσεων 17/2013 (ο οποίος κατήργησε τον παλαιότερο νόμο περί Ενώσεων 8/1985) που αφορούν τις οργανώσεις πολιτών ("Ormas"), οι οποίοι, παρά τον δεδηλωμένο σκοπό τους να διασφαλίσουν την ανοχή υπέρ και να αποτρέψουν την βία κατά των συλλογικών οργανώσεων, διατρέχουν τον κίνδυνο, εάν δεν αναθεωρηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να επιβάλουν περιττούς και συχνά επαχθείς διοικητικούς, νομικούς και οικονομικούς περιορισμούς στις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανισμών, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά τις δυνατότητες των οργανώσεων πολιτών να δραστηριοποιηθούν στην Ινδονησία και περιορίζοντας την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας· πιστεύει σχετικά ότι η ετήσια σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί το πλέον κατάλληλο βήμα για να αναπτυχθούν αυτοί οι προβληματισμοί·
   ιδ) τονίζει ότι τόσο οι εγχώριες όσο και οι ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ινδονησία οφείλουν να επιδίδονται στις δραστηριότητές τους με πνεύμα που συνάδει με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον κυβερνητικό κανονισμό αριθ. 47 του 2012 όσον αφορά την Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (GR 47/2012), ο οποίος έχει γενική εφαρμογή επί των εταιρειών της Ινδονησίας και προβλέπει κίνητρα και κυρώσεις· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη οικοδόμησης εκείνων των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου· καλεί την ΕΕ να παράσχει, στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, την αναγκαία τεχνική βοήθεια και καλεί την Ινδονησία να αναπτύξει το δικό της εθνικό σχέδιο εφαρμογής των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ· συγχαίρει την Ινδονησία για τη διοργάνωση, το Νοέμβριο του 2012, της διεθνούς συνάντησης υπό την αιγίδα της Επιτροπής για την εξάλειψη της διαφθοράς, από κοινού με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν οι "Αρχές για τις Υπηρεσίες κατά της διαφθοράς"·
   ιε) παρατηρεί με λύπη ότι η ολοένα και εντονότερη έμφαση που δίδεται από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα στις ισλαμικές διδαχές εις βάρος της θρησκευτικής, εθνικής και πολιτισμικής πολυφωνίας και ποικιλομορφίας που κατοχυρώνεται στο εθνικό σύνθημα "Bhineka Tunggal Ika" ("ενότητα στην πολυμορφία"), καθώς και η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη όσον αφορά την απουσία πολιτικής βούλησης εκ μέρους των αρχών για την αντιμετώπιση του θρησκευτικού εξτρεμισμού, συμβάλλουν κατά τα φαινόμενα στον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων θρησκευτικής βίας και στις διακρίσεις εις βάρος των ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες· εξακολουθεί να ανησυχεί για τις πράξεις διάκρισης, παρενόχλησης ή βίας εναντίον μελών εθνικών μειονοτήτων, γυναικών, λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και τρανσεξουαλικών ατόμων - διώξεις που στηρίζονται σε ποικιλία κανόνων και ρυθμιστικών πράξεων που έχουν σχέση με πορνογραφία, βλασφημία ή δραστηριότητες θρησκευτικών μειονοτήτων·
   ιστ) εκφράζει την ανησυχία του για τη βία κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων, η οποία αντικατοπτρίζεται στις επιθέσεις κατά των πιστών Ahmadiyya και των Σιιτών Μουσουλμάνων και στο κλείσιμο των εκκλησιών σε ορισμένες περιοχές της χώρας, καθώς και για τις κανονιστικές ρυθμίσεις που εισάγουν διακρίσεις και τις πρακτικές του κράτους κατά προσώπων που δεν ανήκουν σε μία από τις έξι αναγνωρισμένες θρησκείες στο πλαίσιο της πολιτικής καταχώρησης των γάμων και των γεννήσεων ή της έκδοσης των δελτίων ταυτότητας· καλεί τις ινδονησιακές αρχές να διασφαλίσουν την εφαρμογή στην πράξη της ελευθερίας της θρησκείας που προβλέπεται από το Σύνταγμα και να συνεχίσουν να προωθούν τη θρησκευτική ανοχή· πιστεύει σχετικά ότι η ετήσια σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συνάρτηση με το άρθρο 39 της ΣΕΣΣ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, αποτελεί το πλέον κατάλληλο βήμα για να αναπτυχθούν αυτοί οι προβληματισμοί·
   ιζ) υπενθυμίζει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί τις αρχές της Ινδονησίας να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατάργησης της θανατικής ποινής, ή τουλάχιστον να κηρύξουν μορατόριουμ ως προς τις εκτελέσεις· φρονεί επ`αυτού ότι η ετήσια σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί το πλέον κατάλληλο βήμα για να αναπτυχθούν αυτοί οι προβληματισμοί· παροτρύνει περαιτέρω την ΕΕ να συσφίξει τις επαφές της με την κοινωνία των πολιτών της Ινδονησίας με στόχο την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και τον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής·
   ιη) διατηρεί τις σοβαρότατες ανησυχίες του ως προς τα βασανιστήρια και τις υπόλοιπες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος του άμαχου πληθυσμού στην Παπούα και τη Δυτική Παπούα, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από εκατό χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία πενήντα χρόνια· χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση του Διοικητή της Παπούα να ανοίξει η περιοχή στους ξένους δημοσιογράφους και στις ΜΚΟ για πρώτη φορά μετά από χρόνια· καλεί την ΕΕ να συνδράμει τις αρχές της Ινδονησίας, όπως έπραξε προηγουμένως στην Ατσέχ, στην προσπάθεια να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης στην Παπούα· παραμένει ιδιαιτέρως ανήσυχο όσον αφορά τις συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και απελευθερωτικών οργανώσεων αλλά και τις συνταρακτικές καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποδίδονται στις δυνάμεις ασφαλείας· ανησυχεί επίσης για την απουσία προόδου στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και των ευκαιριών εργασίας, καθώς και όσον αφορά την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, αξίες απαραίτητες για τους κατοίκους της Παπούα, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής τους ταυτότητας· παροτρύνει τις αρχές της Ινδονησίας να επιτρέψουν την ελεύθερη πρόσβαση ανεξάρτητων παρατηρητών της ΕΕ στην περιοχή·
   ιθ) συγχαίρει την κυβέρνηση της Ινδονησίας για τις προσπάθειές της προκειμένου να καταστεί δυνατή η δράση της UNHCR στη χώρα και η συμβολής της στις προσπάθειες συνδρομής των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· σημειώνει τη σημασία του δημόσιου πολιτικού λόγου για την ενίσχυση της στήριξης της κοινωνίας προς τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες· προτείνει, επιπλέον, να εφαρμόσουν πλήρως η Ινδονησία και η ΕΕ το άρθρο 34 της ΣΕΣΣ για τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης και της παράνομης μετανάστευσης, του λαθρεμπορίου και της εμπορίας ανθρώπων·
   κ) παροτρύνει την ΕΕ και την Ινδονησία να συνεργαστούν στενά βάσει του άρθρου 4 της ΣΕΣΣ για τη Νομική Συνεργασία προκειμένου να ολοκληρώσουν την επικύρωση της Σύμβασης του 1948 του ΟΗΕ για την Πρόληψη και Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας και του Καταστατικού της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·
   κα) εκφράζει την ικανοποίησή του για τον συνεχιζόμενο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος ξεκίνησε το 2010, μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας· τάσσεται αναφανδόν υπέρ μιας ευρύτερης συμμετοχής και συμβολής της κοινωνίας των πολιτών στον διάλογο και στην προσπάθεια εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·
   κβ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τους κανονισμούς 2006, 2008 και 2010 που θεσπίζουν την απαγόρευση ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ινδονησιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και το έργο που επιτέλεσε η Εθνική Επιτροπή για τη Βία κατά των Γυναικών (Komnas Perempuan) και η τοπική κοινωνία των πολιτών για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· παρατηρεί ωστόσο, ότι, παρά τις εν λόγω προσπάθειες και την έγκριση του ψηφίσματος του ΟΗΕ σχετικά με την απαγόρευση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, εξακολουθεί η παράδοση αυτή να εφαρμόζεται σε ορισμένες περιοχές της Ινδονησίας· συνιστά επ`αυτού στην ΕΕ και στην Ινδονησία να συνεργαστούν στενά στο πλαίσιο του άρθρου 31 της ΣΕΣΣ για την υγεία και να αξιοποιήσουν τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με στόχο την εξάλειψη της πρακτικής αυτής και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που αυτού του είδους οι παραδόσεις ενέχουν για την υγεία των νεαρών κοριτσιών και των γυναικών· καλεί την Ινδονησία να εντείνει τις προσπάθειές της για να θέσει τέρμα σε αυτήν τη σοβαρή μορφή έμφυλης βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών, η οποία συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·
   κγ) επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ινδονησία με το Εθνικό της σχέδιο για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας και το νομικό της πλαίσιο για την καταπολέμηση της παιδικής εκμετάλλευσης·
   κδ) αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των εργατικών κινημάτων στο διάλογο και τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ινδονησία· θεωρεί ότι πρέπει η συνεργασία που επιζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΕΣΣ στο πεδίο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μη διάκρισης να ασχοληθεί με ζητήματα που άπτονται της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας και των διαφορών στις αμοιβές με βάση το φύλο· τονίζει συγκεκριμένα τη σημασία ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των διεθνών προτύπων εργασίας της ΔΟΕ, δεδομένου ότι οι εργαζόμενες γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται εκμετάλλευση και διακρίσεις με τη μορφή υπερβολικής εργασίας, ανεπαρκούς αμοιβής και κακομεταχείρισης από τη διεύθυνση·
   κε) επισημαίνει ότι οι εξαγωγές της ΕΕ στην Ινδονησία έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία έξι χρόνια και ότι ανήλθαν σε 9,6 δισεκατομμύρια EUR το 2012· παρατηρεί ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου δεν ξεπέρασε τα 25 δισεκατομμύρια EUR, γεγονός που τοποθετεί την Ινδονησία στην 29η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της ΕΕ και μόλις στην 4η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της ΕΕ στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι η Ινδονησία αντιπροσωπεύει το 40% του ΑΕΠ και του πληθυσμού της ASEAN· επισημαίνει, εντούτοις, ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στην Ινδονησία σημειώνουν εκρηκτική άνοδο, με την Ινδονησία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά τη Σιγκαπούρη όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τονίζει ότι 1 000 εταιρείες της ΕΕ έχουν επενδύσει περισσότερα από 1 000 δισεκατομμύρια EUR και απασχολούν 1,1 εκατομμύρια Ινδονήσιους·
   κστ) καλεί την Ινδονησία και την ΕΕ να εξετάσουν το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, επιπροσθέτως της συνεργασίας στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, με σκοπό να καταργηθούν σταδιακά σημαντικά εμπόδια στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των διαβουλεύσεων σχετικά με τη συμμόρφωση στον ΠΟΕ, της προώθησης της χρήση των διεθνών προτύπων για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, της βελτίωσης της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της διευρυμένης διαφάνειας των εμπορικών κανονισμών και της ανάπτυξης της τελωνειακής συνεργασίας και της προώθησης ενός καθεστώτος επενδύσεων άνευ διακρίσεων, με τελική συνέπεια την περαιτέρω αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, των επενδύσεων, των υπηρεσιών και των προμηθειών·
   κζ) συγχαίρει την Ινδονησία για τις προσπάθειές της να συνεργαστεί με την ΕΕ για την εξάλειψη του εμπορίου παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας· λαμβάνει υπό σημείωση την υπογραφή της Εθελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (VPA) όσον αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT) μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας τον Σεπτέμβριο του 2013· επισημαίνει ότι οι εξαγωγές προϊόντων ξυλείας της Ινδονησίας στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 114% το πρώτο τρίμηνο του 2013· προσβλέπει στην έκδοση των αδειών FLEGT, με τις οποίες πιστοποιείται η νομιμότητα της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, με σκοπό την εισαγωγή ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από την Ινδονησία στην ΕΕ, μόλις αποφανθούν αμφότερες οι πλευρές ότι το σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας (TLAS) της Ινδονησίας είναι επαρκές σε ικανοποιητικό βαθμό·· προσδοκά ότι οι κοινές τακτικές αξιολογήσεις θα εξετάσουν την ικανότητα των αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή της συμφωνίας FLEGT-VPA·
   κ) αναγνωρίζει το βασικό ρόλο της Ινδονησίας και της ΕΕ στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, δεδομένης της γεωπολιτικής και οικονομικής σημασία τους, της εδαφικής έκτασης, καθώς και του μεγέθους του πληθυσμού· επικροτεί τον διευρυνόμενο ρόλο της Ινδονησίας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος· επικροτεί τα φιλόδοξα σχέδια της Ινδονησίας, όπως τα ανακοίνωσε το 2009, για τη μείωση των εκπομπών και την έκκλησή της για διεθνή υποστήριξη, προκειμένου να βοηθηθεί στην προσπάθειά της να επιτύχει ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις σημειώνει ότι η αποψίλωση των δασών και η αλλαγή των χρήσεων γης ευθύνονται κυρίως για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ινδονησία αλλά παρατηρεί ότι ο αναπτυσσόμενος τομέας της ενέργειας αναμένεται να ξεπεράσει τον τομέα της δασοκομίας μέχρι το 2027, καλεί συνεπώς τα συμβαλλόμενα μέρη της ΣΕΣΣ να συστήσουν άμεσα, βάσει του άρθρου 23 της ΣΕΣΣ για την ενέργεια, θεσμικό διμερή μηχανισμό συνεργασίας που θα μπορούσε να οικοδομηθεί με βάση το παράδειγμα της Μονάδας Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου (UKCCU ) στην Ινδονησία που ιδρύθηκε το 2011, προκειμένου να διαφοροποιηθεί ο ενεργειακός εφοδιασμός μέσω της ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και των υποδομών μεταφοράς τους, ούτως ώστε να συνδεθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τα κέντρα ζήτησης, και να επιτευχθεί μια ορθολογική χρήση της ενέργειας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·
   κθ) εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχει η αυξανόμενη ζήτηση φοινικέλαιου στην αποψίλωση των δασών στην Ινδονησία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής φοινικέλαιου στον κόσμο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το μορατόριουμ σχετικά με την εκκαθάριση νέων δασών που αποφάσισε η κυβέρνηση το 2011 αλλά ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξαλειφθούν τα πολλά νομικά κενά που μέχρι στιγμής περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά του·
   λ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών που υπογράφηκε από την ΕΕ και την Ινδονησία το 2011, με την οποία αίρονται οι περιορισμοί εθνικότητας στις διμερείς αεροπορικές υπηρεσίες και με την οποία πραγματοποιείται σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συνολικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας· συνιστά την λήψη νέων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΣΕΣΣ, στον τομέα των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τη θεσμοθέτηση εγγύς διαλόγου στον τομέα των θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών για τη βελτίωση των υποδομών στο αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, καθώς και μέτρων για την πλήρη εφαρμογή των διεθνών προδιαγραφών προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης·
   λα) εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τις ετησίως επαναλαμβανόμενες δασικές πυρκαγιές για τις οποίες ευθύνονται, σε μεγάλο βαθμό, οι φυτείες φοινικέλαιου, οι εταιρίες υλοτομίας και οι αγρότες που τις χρησιμοποιούν για να καθαρίσουν το έδαφος για φύτευση, την στιγμή που οι εν λόγω πυρκαγιές συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και τοποθετούν την Ινδονησία μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου· επικροτεί την υπόσχεση της κυβέρνησης της Ινδονησίας να επικυρώσει τη συμφωνία του ASEAN για τη διασυνοριακή ρύπανση που προκαλείται από την αιθαλομίχλη στις αρχές του επόμενου έτους και καλεί τις αρχές της να λάβουν επειγόντως πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης·
   λβ) επισημαίνει ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομίας της Ινδονησίας· τονίζει σχετικά ότι το άρθρο 17 της ΣΕΣΣ παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της Ινδονησίας στον τομέα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων, όπως είναι η ρύπανση ή η πρόκληση ζημιών στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με σκοπό την ανάπτυξη προτύπων βιώσιμου τουρισμού και την αύξηση της θετικής συμβολής του τουρισμού ενώ παράλληλα διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των τοπικών κοινοτήτων·
   λγ) διαπιστώνει ότι έχουν υλοποιηθεί αμοιβαίες ανταλλαγές σε διαπροσωπικό επίπεδο μεταξύ των λαών της Ινδονησίας και της ΕΕ μέσω του προγράμματος Erasmus Mundus II, το οποίο χορήγησε 200 υποτροφίες μεταξύ 2008-2010· αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εργαστηρίων μελέτης και σεμιναρίων για την αύξηση της κατανόησης και της γνώσης της Ινδονησιακών ΜΜΕ σχετικά με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις ποιότητας· ζητεί εντούτοις να ενταθούν περαιτέρω οι ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού και ζητεί επίσης την θέσπιση τακτικών προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 25 ΣΕΣΣ περί Πολιτισμού και Παιδείας, αλλά και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας στον τομέα του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας, και των γλωσσών· καλεί επιπλέον την Ινδονησία και την ΕΕ να εξετάσουν το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων για μέτρα απελευθέρωσης των θεωρήσεων που θα διευκολύνουν τις διαπροσωπικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών·
   λδ) επισημαίνει ότι, μεταξύ 2007 και 2013, περίπου 400 εκατομμύρια EUR χορηγήθηκαν από την ΕΕ προς την Ινδονησία μέσω κονδυλίων της αναπτυξιακής βοήθειας· αναγνωρίζει ότι, ήδη από το 2014, η Ινδονησία δεν θα είναι πλέον επιλέξιμη για τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα (ΠΕΠ) διότι θα έχει αποκτήσει το καθεστώς της χώρας μεσαίου χαμηλού εισοδήματος ενώ θα συνεχίζει να επωφελείται από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ· προτρέπει, συνεπώς, την Ινδονησία να συνεχίσει να εφαρμόζει τις πολιτικές προτεραιότητας τις προηγουμένως χρηματοδοτούμενες από τα ΠΕΠ, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το εμπόριο και οι επενδύσεις, η ανάπτυξη ικανοτήτων επιβολής του νόμου και της δικαιοσύνης, η γενική οικοδόμηση ικανοτήτων και η αλλαγή του κλίματος· πιστεύει ότι η διμερής συνεργασία στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και οποιεσδήποτε μελλοντικές συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση αυτών των προτεραιοτήτων στην Ινδονησία·
   λε) προτείνει στην Ινδονησία και στην ΕΕ να προσδιορίσουν τομείς συνεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΕΣΣ, για την καλύτερη εφαρμογή και διαχείριση του Γενικού οικονομικού προγράμματος για την ανάπτυξη της Ινδονησίας (MP3EI), μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων G20 της Ινδονησίας και ορισμένων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, και τις καλεί να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της μεταφοράς κερδών, της φοροδιαφυγής και για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών·
   λστ) προτρέπει την ΕΕ να υποστηρίξει, στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, τις προσπάθειες της Ινδονησίας για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ιδίως ως προς την οικοδόμηση ικανοτήτων για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών, την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος και των θεσμών επιβολής του νόμου·
   λζ) ζητεί τη συνεργασία ΕΕ-Ινδονησίας στην εφαρμογή της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CIDES) και στην προσπάθεια διατήρησης και διαχείρισης με βιώσιμο τρόπο των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, δηλαδή των δασών, των θαλάσσιων και αλιευτικών πόρων· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της αποψίλωσης των δασών από τον ιδιωτικό τομέα για το φοινικέλαιο και τις φυτείες καουτσούκ και για τους κινδύνους της μονοκαλλιέργειας·
   λη) εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικύρωση από την Ινδονησία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και καλεί την ΕΕ να προσφέρει βοήθεια στις θεσμικές και άλλες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να συμμορφωθεί η χώρα με τη Σύμβαση και προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή·
   λθ) εκφράζει την ικανοποίησή του για την ΣΕΣΣ, η οποία αποτελεί τεκμήριο της αυξανόμενης σημασίας των δεσμών ΕΕ-Ινδονησίας και η οποία ανοίγει μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις μέσω της ενίσχυσης της πολιτικής, οικονομικής και τομεακής συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής· τονίζει ότι η διμερής και πολυμερής συνεργασία μπορεί να προαγάγει την επίλυση συγκρούσεων σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της πειρατείας, του οργανωμένου εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και των φορολογικών παραδείσων· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του διότι όλα τα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη ΣΕΣΣ, η οποία έχει υπογραφεί ήδη από το 2009·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 144, 10.6.1980, σ. 2.
(2) ΕΕ C 272 E, 13.11.2003, σ. 476.
(3) ΕΕ C 68 E, 18.3.2004, σ. 617.
(4) ΕΕ C 87 E, 7.4.2004, σ. 528.
(5) ΕΕ C 247 E, 6.10.2005, σ. 147.
(6) ΕΕ L 264, 8.10.2011, σ. 2.
(7) ΕΕ C 33 E, 5.2.2013, σ. 201.
(8) ΕΕ C 239 E, 20.8.2013, σ. 1.
(9) ΕΕ L 154, 15.6.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου