Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0029(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0037/2014

Texte depuse :

A7-0037/2014

Dezbateri :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Voturi :

PV 26/02/2014 - 7.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0147

Texte adoptate
PDF 757kWORD 287k
Miercuri, 26 februarie 2014 - Strasbourg
Spațiul feroviar unic european ***I
P7_TA(2014)0147A7-0037/2014
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european, în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare (COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0029),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0025/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Senatul Franței, Parlamentul Lituaniei, Camera Deputaților din Marele Ducat al Luxemburgului, Senatul Țărilor de Jos, Camera Reprezentanților din Țările de Jos și Parlamentul Suediei, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 octombrie 2013(2),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0037/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 122.
(2) JO C 356, 5.12.2013, p. 92.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 februarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european, în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare
P7_TC1-COD(2013)0029

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  În cursul ultimului deceniu, rețeaua europeană de autostrăzi s-a extins cu 27 %, în timp ce rețeaua feroviară utilizată s-a redus cu 2 %. În plus, dezvoltarea transportului feroviar de călători a fost insuficientă pentru a mări ponderea sa modală în raport cu automobilele și aviația. Ponderea modală de 6 % a transportului feroviar de călători din Uniunea Europeană a rămas relativ stabilă şi serviciile de transport feroviar de călători nu au ținut pasul cu evoluția necesităților în ceea ce privește oferta sau calitatea. [AM 1]

(1a)  Printre principalele motive care stau la baza ponderii modale insuficiente a căilor ferate din Europa se numără o concurență neloială în ceea ce privește celelalte mijloace de transport, lipsa voinței politice de a dezvolta transportul feroviar și investițiile insuficiente în rețelele feroviare. [AM 2]

(2)  Piețele de transport feroviar de mărfuri și de călători din Uniune au fost deschise concurenței din 2007 și respectiv 2010, prin Directivele 2004/51/CE(4) și 2007/58/CE(5) ale Parlamentului European și ale Consiliului. De asemenea, unele state membre au deschis concurenței piețele lor de servicii de transport intern de călători, fie prin introducerea unor drepturi de acces liber, fie prin licitații deschise pentru atribuirea contractelor de servicii publice, fie prin ambele.

(2a)  Efectele practice ale dispozițiilor acestor directive trebuie evaluate prin verificarea calității serviciilor furnizate pe baza unor fapte specifice, a ratelor ofertelor și a ratelor de utilizare, precum și a costurilor și tarifelor practicate. [AM 3]

(2b)  Pentru a dezvolta un spațiu feroviar european unic este esențial ca legislația relevantă să fie aplicată în mod eficace și deplin în toate statele membre, în termenele prevăzute. Având în vedere deficiențele identificate în acest sector, statele membre ar trebui să supravegheze îndeaproape punerea în aplicare a legislației Uniunii. [AM 4]

(2c)  Mai multe studii și chestionare demonstrează că în statele membre care și-au deschis piețele pentru transporturile interne de călători, precum Suedia și Regatul Unit, piața feroviară s-a extins iar numărul călătorilor și al angajaților care se declară mulțumiți a crescut. [AM 5]

(3)  Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului(6) instituie un spațiu feroviar unic european, cu norme comune privind guvernanța întreprinderilor feroviare și a administratorilor infrastructurii, finanțarea și tarifarea infrastructurii, condițiile de acces la infrastructura și la serviciile feroviare și supravegherea reglementară a pieței feroviare. Datorită introducerii tuturor acestor elemente, este în prezent posibilă deschiderea completă a pieței feroviare a Uniunii și reformarea guvernanței administratorilor infrastructurii, cu obiectivul de a asigura accesul egal la infrastructură pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor feroviare în întreaga Uniune, garantând totodată standardele sociale și condițiile de ocupare a forței de muncă. [AM 6]

(3a)  Finalizarea deschiderii pieței feroviare a Uniunii ar trebui considerată esențială pentru ca transportul feroviar să poată deveni o alternativă credibilă la alte moduri de transport din punct de vedere al prețului și calității. [AM 7]

(4)  Directiva 2012/34/UE cere Comisiei să propună, dacă este oportun, măsuri legislative referitoare la deschiderea pieței serviciilor de transport feroviar intern de călători și să creeze condițiile necesare pentru a garanta accesul nediscriminatoriu și cel mai rentabil la infrastructură, inclusiv la infrastructura de vânzări a operatorilor tradiționali pe baza cerințelor existente privind separarea dintre administrarea infrastructurii și operațiunile de transport. [AM 8]

(4a)  Deschiderea pieței pentru transportul intern de călători va avea un impact pozitiv asupra funcționării pieței feroviare europene; aceasta va duce la o mai mare flexibilitate și la mai multe posibilități pentru societăți și călători. Personalul din sectorul feroviar va beneficia, de asemenea, de deschidere, întrucât aceasta va îmbunătăți șansele lor de a furniza servicii noilor operatori de pe piață. Lucrătorii experimentați le pot oferi valoare adăugată noilor actori, ceea ce duce la îmbunătățirea condițiilor de muncă. [AM 9]

(4b)  Statele membre sunt responsabile de organizarea propriilor piețe ale muncii pentru personalul din sectorul feroviar. Acestea ar trebui să se asigure totuși că modul în care este organizată piața muncii nu afectează calitatea serviciului. Legislația Uniunii prevede deja un cadru clar pentru protecția lucrătorilor din domeniul feroviar. [AM 10]

(5)  O mai bună coordonare între administratorii infrastructurii și întreprinderile feroviare ar trebui asigurată prin instituirea unui comitet de coordonare, pentru a obține o administrare și o utilizare eficientă a infrastructurii. În plus, pentru a garanta buna desfășurare a operațiunilor în gestionarea zilnică a rețelei, inclusiv gestionarea traficului în rețea în sezonul de iarnă, administratorul infrastructurii la nivel de control al traficului ar trebui să colaboreze cu întreprinderile feroviare, fără ca acest lucru să îi afecteze independența și responsabilitatea pentru gestionarea rețelei și respectarea normelor în vigoare. [AM 117]

(6)  De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că toate funcțiile necesare pentru realizarea în mod sustenabil a operațiunilor, întreținerii și dezvoltării infrastructurii feroviare vor fi administrate, în mod coerent, de către administratorul infrastructurii.

(6a)  Pentru a garanta o concurență suficientă și echitabilă în cadrul spațiului feroviar european, este necesară nu doar asigurarea accesului nediscriminatoriu la infrastructură, ci și integrarea rețelelor feroviare naționale și consolidarea organismelor de reglementare. Această consolidare ar trebui să implice extinderea competențelor organismelor de reglementare responsabile și dezvoltarea unei rețele a organismelor de reglementare, care să joace în viitor un rol central în reglementarea pieței de transport feroviar din Uniune. [AM 12]

(6b)  Administratorul infrastructurii, în exercitarea tuturor funcțiilor relevante prevăzute în prezenta directivă, ar trebui să aibă obligația de a-și utiliza competențele pentru a îmbunătăți permanent eficiența gestionării infrastructurii feroviare în vederea oferirii unor servicii de calitate utilizatorilor săi. [AM 13]

(7)  Fără a aduce atingere competențelor statelor membre în materie de planificare și de finanțare a infrastructurii, aspectele transfrontaliere, cum ar fi tarifele de acces la calea ferată, ar trebui să fie tratate în mod eficient între administratorii de infrastructură din diferitele state membre prin instituirea unei Rețele Europene a Administratorilor Infrastructurii. [AM 14]

(8)  Pentru a garanta accesul egal la infrastructură, ar trebui înlăturate orice conflicte de interese care rezultă din structurile integrate care includ ar trebui concepute astfel încât să nu apară conflicte de interese între administrarea infrastructurii și activitățile de transport. Înlăturarea potenţialilor factori care încurajează discriminarea concurenților este singurul mod de a garanta accesul egal la infrastructura feroviară. Aceasta este o condiție necesară pentru deschiderea cu succes a pieței serviciilor de transport feroviar intern de călători. Astfel ar trebui să se elimine și potențialul de subvenționare încrucișată existent în astfel de structuri integrate, care provoacă, de asemenea, denaturări ale pieței, precum măsurile legate de remunerarea personalului și alte beneficii care ar putea duce la tratament preferențial în comparație cu concurenții. [AM 15]

(9)  Cerințele existente privind independența administratorilor infrastructurii de întreprinderile de transport feroviar, prevăzute în Directiva 2012/34/UE, acoperă numai funcțiile esențiale ale administratorului infrastructurii, care sunt luarea deciziilor privind alocarea traselor și a deciziilor privind tarifarea infrastructurii. Este însă necesar ca toate funcțiile să fie exercitate în mod independent, întrucât și alte funcții ar putea fi utilizate pentru a discrimina concurenții. Acest lucru este valabil în special pentru deciziile privind accesul la serviciile de emitere a biletelor, la stații și la depouri, privind investițiile sau întreținerea, care pot favoriza părțile de rețea care sunt utilizate în special de operatorii de transport ai întreprinderii integrate. Deciziile privind planificarea lucrărilor de întreținere pot influența disponibilitatea traselor pentru concurenți. [AM 16]

(9a)  Chiar și în cazul punerii în aplicare a garanțiilor prevăzute în Directiva 2013/34/UE care asigură independența administratorului infrastructurii, întreprinderile integrate vertical ar putea abuza de structura lor pentru a oferi avantaje concurențiale nejustificate operatorilor feroviari care fac parte din întreprinderile respective. [AM 17]

(10)  Cerințele actuale ale Directivei 2012/34/UE includ numai independența juridică, organizațională și decizională. Aceasta nu exclude în totalitate posibilitatea de a menține o întreprindere integrată, atâta timp cât cele trei categorii de independență sunt asigurate. În privința independenței decizionale, trebuie să se asigure existența unor garanții adecvate care să excludă controlul unei întreprinderi integrate asupra procesului decizional al unui administrator al infrastructurii. Cu toate acestea, chiar și aplicarea deplină a unor astfel de garanții nu înlătură complet toate posibilitățile unui comportament discriminatoriu față de concurenți care există în cazul unei întreprinderi integrate vertical. În special, posibilitatea de subvenționare încrucișată continuă să existe în cadrul structurilor integrate, sau cel puțin pentru organismele integrate este foarte greu să controleze și să aplice garanțiile care sunt instituite pentru a preveni subvenționarea încrucișată. O separare instituțională dintre gestionarea infrastructurii și operarea serviciilor de transport este cea mai eficientă măsură pentru a rezolva aceste probleme.

(11)  Prin urmare, este necesar să se ceară statelor membre să se asigure că aceeași sau aceleași persoane juridice sau fizice nu au dreptul de a controla un administrator de infrastructură și, concomitent, de a controla sau a exercita orice drept asupra unei întreprinderi feroviare. De asemenea, este necesar ca faptul de a controla Prezenta directivă vizează stabilirea unei concurențe libere și echitabile între toate întreprinderile feroviare, excluzând astfel posibilitatea ca o întreprindere feroviară să excludă posibilitatea de a controla sau de a avea orice drept asupra unui administrator al infrastructurii să mențină un model integrat vertical, astfel cum este definit la articolul 3. [AM 18]

(12)  Dacă statele membre mențin un administrator al infrastructurii care face parte dintr-o întreprindere integrată vertical, este necesar ca ele să introducă cel puțin garanții stricte privind independența efectivă a întregii administrații a infrastructurii în raport cu întreprinderea integrată. Este necesar ca aceste garanții să acopere nu numai organizarea societății administratorului infrastructurii în relație cu întreprinderea integrată, ci și structura administrativă a administratorului infrastructurii, și, în măsura în care acest lucru este posibil în cadrul unei structuri integrate, să prevină transferurile financiare între administratorul infrastructurii și celelalte entități juridice ale întreprinderii integrate. Aceste garanții nu numai că sunt în concordanță cu ceea ce este necesar pentru a îndeplini cerințele existente privind independența decizională a funcțiilor esențiale în temeiul Directivei 2012/34/UE, în ceea ce privește independența administratorului în gestionarea infrastructurii, ci merg mai departe decât cerințele respective, prin adăugarea unor clauze care exclud posibilitatea ca veniturile administratorului infrastructurii să fie utilizate pentru a finanța celelalte entități din cadrul întreprinderii integrate vertical. Acest lucru ar trebui să se aplice în mod independent față de aplicarea legislației fiscale a statelor membre și fără a aduce atingere normelor UE privind ajutoarele de stat.

(12a)  Ar trebui să se analizeze cu mare seriozitate chestiunea îmbunătățirii siguranței căilor ferate în timpul procesului de deschidere a pieței pentru serviciile interne de transport feroviar de călători, în special când este vorba de reformarea structurilor integrate existente, pentru a evita crearea unor noi obstacole administrative care să compromită menținerea și îmbunătățirea siguranței. [AM 19]

(12b)  Posibilitatea ca un administrator de infrastructură să plătească dividende către proprietarul final al întreprinderii integrate vertical nu ar trebui să îl împiedice pe administratorul de infrastructură să constituie rezerve pentru a-și îmbunătăți situația financiară și pentru a-și echilibra conturile pe o perioadă rezonabilă conform dispozițiilor prezentei directive. Toate plățile de dividende ale administratorului de infrastructură ar trebui alocate pentru investiții în reînnoirea infrastructurii feroviare aflate în exploatare. [AM 107]

(12c)  Societatea holding într-o întreprindere integrată vertical poate contribui la deciziile strategice necesare pentru buna funcționare a sistemului de transport feroviar în ansamblu în interesul tuturor părților active pe piața feroviară, fără a aduce atingere deciziilor rezervate funcțiilor administratorului de infrastructură. [AM 108]

(12d)  De asemenea, este posibil ca reprezentanții proprietarilor finali ai întreprinderii integrate vertical în consiliul de supraveghere să fie persoane numite de proprietarii finali, dar să nu fie angajate de aceştia, cu condiția ca aceste persoane să nu aibă nicio răspundere sau interes într-o altă entitate a întreprinderii integrate vertical. [AM 109]

(12e)  Normele care asigură independența administratorului de infrastructură în cadrul întreprinderii integrate vertical nu ar trebui să aducă atingere criteriilor stabilite de Eurostat privind deficitul public și datoria publică, deoarece, în orice caz, holdingul, chiar dacă se au în vedere garanțiile pentru independența administratorului infrastructurii, poate rămâne în continuare proprietarul infrastructurii și, în plus, poate păstra un număr suficient de funcții pentru a nu fi considerat o entitate artificială, având ca unic scop reducerea datoriei publice în sensul criteriilor respective. [AM 110]

(13)  Chiar și în cazul punerii în aplicare a garanțiilor privind independența, întreprinderile integrate vertical ar putea abuza de structura lor pentru a oferi avantaje concurențiale nejustificate operatorilor feroviari care fac parte din întreprinderile respective. Din acest motiv, fără a aduce atingere articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este necesar ca, la cererea statului membru sau din proprie inițiativă, Comisia să verifice că aceste garanții sunt puse în aplicare efectiv și că orice denaturări rămase în ceea ce privește concurența sunt înlăturate. În cazul în care Comisia nu este în măsură să confirme că aceste cerințe au fost îndeplinite, este necesar ca toate statele membre să aibă posibilitatea de a limita sau de a revoca drepturile de acces ale operatorilor integrați respectivi.

(13a)  Având în vedere caracterul eterogen al rețelelor din punctul de vedere al dimensiunii și densității acestora și varietatea structurilor organizaționale ale autorităților naționale, locale sau regionale și experiențele lor respective în ceea ce privește procesul de deschidere a pieței, fiecare stat membru ar trebui să dispună de suficientă flexibilitate pentru a-și organiza rețeaua astfel încât să se poată ajunge la combinația optimă de servicii prin acces direct și de servicii oferite în urma încheierii unor contracte de servicii publice, pentru a garanta servicii de înaltă calitate și ușor accesibile pentru toți călătorii. După selectarea contractelor de servicii publice care urmează să facă obiectul unei licitații, fiecare stat membru ar trebui să definească, de la caz la caz, mecanismele de siguranță care trebuie introduse pentru fiecare serviciu în cazul în care procedura de licitație nu se încheie cu succes. Aceste mecanisme nu ar trebui să genereze în niciun caz costuri suplimentare pentru întreprinderile feroviare care administrează serviciile respective. [AM 20]

(14)  Faptul de a acorda întreprinderilor feroviare din Uniune dreptul de acces la infrastructura feroviară în toate statele membre pentru a opera servicii de transport intern de călători poate avea implicații pentru organizarea și finanțarea serviciilor de transport feroviar de călători prestate în cadrul unui contract de servicii publice. Este necesar ca statele membre să aibă opțiunea de a limita aceste drepturi de acces dacă ele ar compromite echilibrul economic al contractelor de servicii publice respective sau calitatea serviciilor furnizate și dacă a fost obținută aprobarea organismului de reglementare relevant. [AM 21]

(15)  Din proprie inițiativă sau ca urmare a unei solicitări din partea părților interesate, organismele de reglementare ar trebui să evalueze, pe baza unei analize economice obiective, impactul economic potențial pe care serviciile de transport intern de călători furnizate în condiții de acces liber îl au asupra contractelor de servicii publice, în urma cererii părților interesate și pe baza unei analize economice obiective. [AM 22]

(16)  Procesul de evaluare ar trebui să țină cont de necesitatea de a oferi tuturor actorilor din cadrul pieței o certitudine juridică suficientă pentru dezvoltarea activităților lor. Procedura ar trebui să fie cât mai simplă, eficientă și transparentă cu putință, precum și coerentă cu procesul de alocare a capacității de infrastructură.

(17)  Pentru a evalua dacă echilibrul economic al contractului de servicii publice ar fi compromis, este necesar să se ia în considerare criterii prestabilite. Aceste criterii și detaliile procedurii de urmat pot evolua în timp, în special în funcție de experiența organismelor de reglementare, și pot ține cont de caracteristicile specifice ale serviciilor de transport intern de călători.

(18)  Atunci când evaluează dacă echilibrul economic al contractului de servicii publice ar fi compromis, organismele de reglementare ar trebui să examineze impactul economic și social al serviciului vizat asupra contractelor de servicii publice existente, ținând cont de impactul său asupra profitabilității oricăror servicii incluse în astfel de contracte de servicii publice, de consecințele consolidării politicii de coeziune în domeniul respectiv și în ceea ce privește costurile nete pentru autoritatea publică competentă care a atribuit contractele. Pentru a face această evaluare, este necesar să se examineze factori precum cererea din partea călătorilor, stabilirea prețurilor biletelor, modalitățile de emitere a biletelor, situarea și numărul stațiilor, precum și orarul și frecvența noului serviciu propus. [AM 23]

(18a)  Pentru a stabili dacă un serviciu liber accesibil pe aceeași rețea are un impact asupra calității serviciilor furnizate în cadrul unui contract de servicii publice, organismele de reglementare ar trebui să țină seama în special de efectele asupra rețelei, de menținerea corespondențelor și de punctualitatea serviciilor furnizate în cadrul contractului de servicii publice. [AM 24]

(19)  Pentru a spori atractivitatea serviciilor de transport feroviar de călători, statele membre ar trebui să poată cere să solicite întreprinderilor feroviare care operează servicii de transport intern de călători să participe la un sistem comun de informații și de emitere integrată a biletelor pentru furnizarea biletelor, a biletelor directe și a rezervărilor. Dacă este instituit Un astfel de sistem, este necesar să se garanteze ar trebui să garantezeel nu creează o denaturare a pieței și nu discriminează între întreprinderile feroviare. [AM 25]

(19a)  Este important ca întreprinderile feroviare să se implice în dezvoltarea unor sisteme de emitere integrată a biletelor, în special în ceea ce privește transportul local și regional, pentru a spori atractivitatea transportului feroviar de călători. Aceste sisteme nu ar trebui să creeze o denaturare a pieței sau să facă discriminări între întreprinderile feroviare. [AM 26]

(19b)  Întrucât noul pachet feroviar urmărește să consolideze drepturile călătorilor și având în vedere că libertatea de circulație este un pilon fundamental al Uniunii, ar trebui depuse eforturi mai mari în vederea garantării acestui drept și în cazul persoanelor cu handicap și al celor cu mobilitate redusă. Îmbunătățirea accesibilității mijloacelor de transport și a infrastructurilor devine, astfel, prioritară. Pentru realizarea acestui obiectiv ar trebui încurajate contactele transfrontaliere. Acest lucru se aplică, de asemenea, asistenței acordate acestei categorii speciale de călători, care trebuie uniformizată într-un sistem mai extins. În acest sens, ar trebui lansat un proces de consultare care să implice partenerii sociali, cetățenii și organizațiile pentru protecția drepturilor persoanelor cu handicap. [AM 27]

(19c)  Pe baza experienței dobândite prin intermediul rețelei organismelor de reglementare menționate la articolul 57 din Directiva 2012/34/UE, Comisia ar trebui să elaboreze, până cel târziu la 31 decembrie 2016, o propunere legislativă de consolidare a rețelei organismelor de reglementare, formalizând procedurile sale și conferindu-i personalitate juridică. Acest organism ar trebui să aibă o funcție de supraveghere și de arbitraj care să îi permită să abordeze problemele transfrontaliere și internaționale și să soluționeze căile de atac formulate împotriva deciziilor luate de organismele naționale de reglementare. [AM 28]

(19d)  În vederea realizării spațiului feroviar unic european și având în vedere concurența din sectorul feroviar, Comisia se angajează să sprijine și să încurajeze în mod activ dialogul social la nivelul Uniunii pentru a se asigura că lucrătorii feroviari sunt protejați pe termen lung împotriva efectelor nedorite ale deschiderii pieței, precum dumpingul social. [AM 29]

(19e)  Călătorii ar trebui să aibă acces la sisteme funcționale de emitere directă a biletelor și la sisteme de emitere integrată a biletelor. Aceste sisteme vor face, de asemenea, ca transportul feroviar să fie considerat un mijloc de transport mai atractiv pentru cetățeni. Sistemele de emitere directă a biletelor, dezvoltate de acest sector în cadrul statelor membre, ar trebui să fie interoperabile pentru a permite crearea unui sistem la nivelul Uniunii, care să îi cuprindă pe toți operatorii de transport feroviar de călători. [AM 30]

(19f)  Pe baza experienței dobândite prin intermediul rețelei organismelor de reglementare înființate în conformitate cu articolul 57 din Directiva 2012/34/UE, Comisia ar trebui să elaboreze o propunere legislativă pentru a înlocui rețeaua cu organismul european de reglementare, formalizând procedurile sale și conferindu-i personalitate juridică până cel târziu la 31 decembrie 2019, în timp util pentru deschiderea serviciilor interne de transport feroviar de călători. Acest organism ar trebui să aibă o funcție de supraveghere și de arbitraj care să îi permită să abordeze problemele transfrontaliere și internaționale și să soluționeze căile de atac formulate împotriva deciziilor luate de organismele naționale de reglementare. [AM 31]

(19g)  Pentru a evita dumpingul social, o întreprindere feroviară ar trebui să poată furniza servicii de transport feroviar doar dacă respectă acordurile colective sau legislațiile naționale care prevăd standarde în statul membru în care intenționează să acționeze. Ar trebui prevăzută, prin urmare, o remunerare egală în același loc. Organismul de reglementare competent ar trebui să monitorizeze respectarea acestei cerințe. [AM 32]

(19h)  Organismul național de reglementare ar trebui să aprobe modalitățile de transfer al personalului sau să solicite modificări ale acestora. Acest lucru ar putea include recurgerea la o perioadă de reflecție pentru personalul care urmează să fie transferat. În luarea deciziei, organismul de reglementare ar trebui să evite transferul de informații sensibile de la administratorul infrastructurii către o altă entitate din cadrul întreprinderii integrate. [AM 33]

(19i)  Deschiderea pieței nu ar trebui să aibă consecințe negative asupra condițiilor de muncă și sociale ale lucrătorilor din sistemul feroviar. Clauzele sociale relevante ar trebui respectate pentru a evita dumpingul social sau concurența neloială din partea noilor operatori care nu respectă standardele sociale minime din sectorul feroviar. [AM 34]

(19j)  Întreprinderile feroviare și administratorii infrastructurii ar trebui să instituie în cadrul culturii lor în materie de siguranță o „cultură a echității” pentru a încuraja în mod activ personalul să raporteze accidentele, incidentele și accidentele evitate la limită legate de siguranță fără a face obiectul unor pedepse sau al discriminării. O cultură a echității permite industriei feroviare să tragă învățăminte de pe urma accidentelor, incidentelor și accidentelor evitate la limită și, prin urmare, să îmbunătățească siguranța feroviară pentru lucrători și pentru călători. [AM 35]

(19k)  Comisia ar trebui să garanteze punerea în aplicare deplină și corespunzătoare de către statele membre a dispozițiilor din Directiva 2005/47/CE a Consiliului(7). [AM 36]

(19l)  Ținând seama de dezvoltarea spațiului feroviar unic european și de deschiderea în continuare a pieței transportului feroviar, statele membre ar trebui să utilizeze convențiile colective pentru a evita dumpingul social și concurența neloială. [AM 37]

(19m)  Comisia ar trebui să evalueze impactul prezentei directive asupra dezvoltării pieței muncii pentru personalul de bord din transportul feroviar și, dacă este cazul, să propună noi măsuri legislative privind certificarea personalului respectiv. [AM 38]

(19n)  Personalul de bord este format dintr-un grup de profesioniști din sectorul feroviar care efectuează sarcini legate de siguranță. În mod tradițional, el efectuează sarcini legate de siguranța operațională în cadrul sistemului feroviar și este responsabil de confortul și siguranța pasagerilor la bordul trenurilor. O certificare asemănătoare cu certificarea mecanicilor de locomotivă este utilă pentru a garanta un nivel înalt al calificărilor și competențelor, pentru a recunoaște relevanța acestei categorii profesionale competente în materie de siguranță a serviciilor feroviare, dar și pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor. [AM 39]

(19o)  Organismul național de reglementare ar trebui să aprobe modalitățile de transfer al personalului sau să solicite modificări ale acestora. Acest lucru ar putea include recurgerea la o perioadă de reflecție pentru personalul care urmează să fie transferat. În luarea deciziei, organismul de reglementare ar trebui să evite transferul de informații sensibile de la administratorul infrastructurii către o altă entitate din cadrul întreprinderii integrate. [AM 40]

(20)  În conformitate cu declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative(8), statele membre s-au angajat ca în cazurile justificate să însoțească notificarea măsurilor lor de transpunere cu unul sau mai multe documente care explică relația dintre componentele unei directive și părțile corespondente din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată,

(20a)  Administratorii infrastructurii ar trebui să coopereze în caz de incidente sau accidente care au un impact asupra traficului transfrontalier pentru a disemina orice informație relevantă, evitând astfel efectele colaterale negative; [AM 41]

(20b)  Organismul de reglementare ar trebui să aibă competența de a monitoriza lucrările de întreținere a infrastructurii pentru a garanta că acestea nu sunt realizate într-un mod care duce la discriminare între întreprinderile feroviare. [AM 42]

(20c)  Administratorul infrastructurii din cadrul unei întreprinderi integrate vertical ar trebui să poată să ofere personalului său anumite servicii sociale în sediile care sunt utilizate de alte entități ale întreprinderii integrate vertical. [AM 43]

(20d)  Administratorul infrastructurii din cadrul unei întreprinderi integrate vertical ar trebui să poată coopera cu alte entități ale întreprinderii integrate vertical în ceea ce privește dezvoltarea de sisteme IT, sub rezerva aprobării de către organismul de reglementare. [AM 44]

(20e)  Condițiile de punere la dispoziție a biletelor, prin bilete și rezervări în întreaga Uniune, prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului(9), ar trebui considerate îndeplinite odată ce sistemul comun de informații privind călătoriile și de emitere a biletelor este instituit până la 12 decembrie 2019, în conformitate cu dispozițiile prezentei directive. [AM 45]

(20f)  Organismul de reglementare poate elabora orientări privind consolidarea independenței personalului și gestionarea administratorului infrastructurii dintr-o întreprindere integrată vertical cu privire la alocarea traseelor și tarifarea infrastructurii. [AM 118]

(20g)  În temeiul prezentei directive, statele membre sunt libere în orice moment să aleagă între diferite tipuri de structuri pentru administratorii infrastructurilor care coexistă în cadrul spațiului feroviar unic european, și anume întreprinderi separate și întreprinderi integrate vertical, chiar dacă acestea au introdus deja un tip de structură separat. Prezenta directivă stabilește diverse norme și principii care guvernează organizarea internă a acestor structuri. [AM 47]

(20h)  În sensul prezentei directive, conceptele de consiliu de supraveghere, consiliu de administrație, consiliu de gestiune sau de organisme care reprezintă legal întreprinderea ar trebui să se aplice structurilor corporative existente din statele membre, evitând în același timp crearea unor noi organisme. [AM 119]

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2012/34/UE se modifică după cum urmează:

-1. La articolul 1 se adaugă următoarele alineate:"

„(2a) Prezenta directivă are ca obiectiv transformarea transportului feroviar într-un mijloc de transport mai atractiv pentru cetățenii europeni. Ea contribuie la realizarea unor sisteme funcționale de informare și emitere integrată a biletelor. Sistemele de emitere directă a biletelor dezvoltate de sectorul feroviar în statele membre ar trebui să fie interoperabile pentru a permite crearea unui sistem la nivelul întregii Uniuni, care să cuprindă toți operatorii de transport feroviar de călători. [AM 49]

(2b)  Obiectivul prezentei directive, și anume acela de a realiza spațiul feroviar unic european, va fi urmărit pe baza dialogului social la nivelul Uniunii pentru a garanta că lucrătorii din sectorul feroviar sunt protejați în mod corespunzător împotriva efectelor nedorite ale deschiderii pieței.” [AM 50]

"

-1b. La articolul 2, se introduce următorul alineat:"

„(3a) Dispozițiile articolelor 7, 7a, 7b, 7c, 7d și 7e nu se aplică rețelelor mai mici de 500 de km în cazul în care:

(a)  aceste rețele nu prezintă importanță strategică pentru funcționarea pieței feroviare europene; sau

(b)  acestea sunt izolate din punct de vedere tehnic și organizațional de rețeaua feroviară internă principală.” [AM 87]

"

1.  Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)  Punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:"

„2. «administratorul infrastructurii» înseamnă orice organism sau firmă care asigură dezvoltarea, operarea și întreținerea infrastructurii feroviare pe o rețea; dezvoltarea include planificarea rețelei, planificarea financiară și a investițiilor, precum și construcția și modernizarea infrastructurii; operarea infrastructurii cuprinde toate elementele procesului de alocare a traselor, incluzând atât definirea, cât și evaluarea disponibilității și alocarea traselor individuale, gestionarea traficului și tarifarea infrastructurii, incluzând stabilirea și colectarea tarifelor; întreținerea include reînnoirea infrastructurii și celelalte activități de administrare a activelor”;

"

(b)  punctul 5 se elimină;

(c)  se introduce următorul punct 31:"

„31. «întreprindere integrată vertical» înseamnă o întreprindere în care:

—  una sau mai multe întreprinderi feroviare sunt deținute sau parțial deținute de aceeași întreprindere în calitate de administrator al infrastructurii (societate holding) sau

—  un administrator al infrastructurii este deținut sau parțial deținut de una sau mai multe întreprinderi feroviare sau

—  una sau mai multe întreprinderi feroviare sunt deținute sau parțial deținute de un administrator al infrastructurii”;

"

(ca)  se adaugă următorul punct:"

„32. «sistem de emitere integrată a biletelor» înseamnă un sistem de emitere a biletelor care îi permite unei persoane să facă o călătorie care implică transferuri între diferite moduri de transport sau în cadrul acestora, cum ar fi trenuri, autobuze, tramvaie, metrouri, feriboturi sau avioane;”;

"

(cb)  se adaugă următorul punct:"

„33. «bilet direct» înseamnă biletul sau biletele de transport care reprezintă un contract pentru servicii feroviare succesive executate de către una sau mai multe întreprinderi feroviare;”; [AM 52]

"

(cc)  se adaugă următoarele puncte: "

„34. «consiliu de supraveghere» înseamnă orice grup de persoane numite de proprietarii întreprinderii pentru a le promova interesele, monitoriza și controla activitatea cadrelor de conducere și pentru a aproba principalele decizii referitoare la gestionarea întreprinderii;

35.  «consiliu de administrație» înseamnă orice grup de persoane cu funcții de conducere, responsabile de administrarea zilnică a întreprinderii;”; [AM 53]

"

(cd)  se adaugă următorul punct:"

„36. «servicii de transport de călători de mare viteză» înseamnă servicii de transport furnizate pe linii special concepute pentru mare viteză, echipate pentru viteze care sunt, în general, de 250 km/oră sau depășesc această viteză și care funcționează la aceste viteze pentru cea mai mare parte a zilei;”; [AM 54]

"

2.  La articolul 6, alineatul (2) se elimină;

2a.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 6a

Cu condiția să nu apară niciun conflict de interese și să fie garantată confidențialitatea informațiilor comerciale sensibile, nicio dispoziție din prezenta directivă nu împiedică statele membre să-l autorizeze pe administratorul infrastructurii să încheie, în mod transparent, neexclusiv și nediscriminatoriu, acorduri de cooperare cu unul sau mai mulți solicitanți în ceea ce privește o linie specifică sau o porțiune locală sau regională a rețelei, astfel încât să-i fie oferite solicitantului respectiv stimulentele financiare care să sporească eficiența cooperării sale pentru porțiunea de rețea în cauză. Aceste stimulente pot consta în reduceri sau majorări ale tarifelor de acces la calea ferată, corespunzătoare economiilor posibile sau creșterilor de venituri pentru întreprinderea feroviară sau administratorul infrastructurii în urma acestei cooperări. Această cooperare vizează o gestionare mai eficientă a perturbărilor, a lucrărilor de întreținere, a infrastructurii saturate, a unei linii sau porțiuni a rețelei în care se înregistrează întârzieri sau îmbunătățirea siguranței.

Durata sa este limitată la maximum cinci ani și poate fi reînnoită. Administratorul infrastructurii informează organismul de reglementare menționat la articolul 55 cu privire la cooperarea planificată. Autoritatea de reglementare își dă acordul înainte de încheierea acordului de cooperare, solicită modificarea sa sau îl respinge în cazul în care condițiile de mai sus nu sunt îndeplinite. Ea poate solicita modificarea în orice moment a acordului, pe toată durata de validitate a acestuia. Administratorul infrastructurii informează comitetul de coordonare menționat la articolul 7d cu privire la acordul de cooperare. Prezentul paragraf nu se aplică cooperării autorizate în temeiul articolelor 7a și 7b dintre administratorul infrastructurii și întreprinderile feroviare ca părți ale aceleași întreprinderi integrate vertical. [AM 120]

"

3.  Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 7

Separarea instituțională a administratorului infrastructurii

(1)  Statele membre se asigură că administratorul infrastructurii îndeplinește toate funcțiile menționate la articolul 3 punctul (2) și este independent de orice întreprindere feroviară.

În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei directive, unele elemente ale infrastructurii feroviare astfel cum sunt definite la anexa I sunt deținute și gestionate de alte întreprinderi decât administratorul infrastructurii, statele membre pot decide ca aceste dispoziții să continue, cu condiția ca acele întreprinderi să fie din punct de vedere juridic, distincte și independente de orice întreprindere feroviară. [AM 121]

Pentru a garanta independența administratorului infrastructurii, statele membre se asigură că administratorii infrastructurii sunt organizați în cadrul unei entități care să fie distinctă din punct de vedere juridic de orice întreprindere feroviară.

(2)  De asemenea, statele membre se asigură că aceeași sau aceleași persoane juridice sau fizice nu au dreptul:

(a)  să exercite direct sau indirect un control în sensul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului*, să aibă interese financiare sau să exercite drepturi concomitent asupra unei întreprinderi feroviare și a unui administrator al infrastructurii;

(b)  să numească membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administrație sau în organismele care reprezintă legal un administrator al infrastructurii, și concomitent să exercite în mod direct sau indirect controlul, să aibă interese financiare sau să exercite drepturi asupra unei întreprinderi feroviare;

(c)  să fie membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administrație sau în organisme care reprezintă legal întreprinderea, în cadrul unei întreprinderi feroviare și concomitent al unui administrator al infrastructurii;

(d)  să administreze infrastructura feroviară sau să facă parte din conducerea administratorului infrastructurii și concomitent să exercite direct sau indirect controlul, să aibă interese financiare sau să exercite drepturi asupra unei întreprinderi feroviare, sau să administreze întreprinderea feroviară sau să facă parte din conducerea acesteia și concomitent să exercite direct sau indirect controlul, să aibă interese sau să exercite drepturi asupra unui administrator al infrastructurii.

(3)  Pentru punerea în aplicare a prezentului articol, dacă persoana menționată la alineatul (2) este un stat membru sau alt organism public, două autorități publice care sunt separate sau distincte din punct de vedere juridic și care exercită controlul sau alte drepturi menționate la alineatul (2) asupra administratorului infrastructurii, pe de o parte, și a întreprinderii feroviare, pe de altă parte, se consideră a nu fi aceeași persoană sau persoane.

(4)  Dacă nu există niciun conflict de interese și este garantat caracterul confidențial al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, administratorul infrastructurii poate subcontracta lucrări specifice de dezvoltare, reînnoire și întreținere, asupra cărora își păstrează puterea de decizie, unor întreprinderi feroviare sau oricărui organism acționând sub supravegherea administratorului infrastructurii.

(4a)  Sub rezerva respectării dispozițiilor referitoare la separarea instituțională a administratorului infrastructurii, astfel cum sunt prevăzute la alineatele (1)-(3), a neapariției niciunui conflict de interese și a garantării confidențialității informațiilor comerciale sensibile, statele membre pot autoriza administratorul infrastructurii să încheie, în mod transparent, neexclusiv și nediscriminatoriu, acorduri de cooperare cu unul sau mai mulți solicitanți în ceea ce privește o linie specială sau o porțiune locală sau regională a rețelei, astfel încât solicitantul respectiv să fie stimulat să sporească eficiența cooperării sale pentru porțiunea de rețea în cauză. Aceste stimulente constau în reduceri ale tarifelor de acces la calea ferată, corespunzătoare economiilor posibile pentru administratorul infrastructurii în urma acestei cooperări. Această cooperare vizează o gestionare mai eficientă a perturbărilor, a lucrărilor de întreținere, a infrastructurii saturate, a unei linii sau porțiuni a rețelei în care se înregistrează întârzieri sau îmbunătățirea siguranței. Durata sa este limitată la maximum cinci ani și poate fi reînnoită. Administratorul infrastructurii informează organismul de reglementare menționat la articolul 55 cu privire la cooperarea planificată. Autoritatea de reglementare își dă acordul înainte de încheierea acordului de cooperare, solicită modificarea sa sau îl respinge în cazul în care condițiile de mai sus nu sunt îndeplinite. Ea poate solicita modificarea în orice moment a acordului, pe toată durata de validitate a acestuia. Administratorul infrastructurii informează comitetul de coordonare menționat la articolul 7d cu privire la acordul de cooperare. [AM 56]

(5)  În cazul în care la data intrării în vigoare a prezentei directive administratorul infrastructurii face parte dintr-o întreprindere integrată vertical, statele membre pot decide să nu aplice alineatele (2)-(4) din prezentul articol. În acest caz, statul membru în cauză se asigură că administratorul infrastructurii îndeplinește toate funcțiile menționate la articolul 3 alineatul (2) și are o independență organizațională și decizională efectivă față de orice întreprindere feroviară, în conformitate cu cerințele prevăzute la articolele 7a-7c și 7b.

_______________________

* Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice] (JO L 24, 29.1.2004, p. 1.)” [AM 122]

"

4.  Se inserează următoarele articole:"

„Articolul 7a

Independența efectivă a administratorului infrastructurii în cadrul unei întreprinderi integrate vertical

(1)  Statele membre se asigură că administratorul infrastructurii este organizat sub forma unui organism distinct din punct de vedere juridic de orice întreprindere feroviară sau societate holding care controlează astfel de întreprinderi și de orice alte entități juridice din cadrul unei întreprinderi integrate vertical.

(2)  Entitățile juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical care sunt active pe piețele serviciilor de transport feroviar nu dețin, direct, indirect sau prin intermediul filialelor, participații directe sau indirecte ale administratorului infrastructurii. De asemenea, administratorul infrastructurii nu deține direct, indirect sau prin intermediul filialelor nicio participație directă sau indirectă în nicio entitate juridică din cadrul întreprinderii integrate vertical active pe piețele serviciilor de transport.

Prezenta dispoziție nu exclude totuși existența unei întreprinderi integrate vertical atunci când una sau mai multe întreprinderi sunt deținute în totalitate sau parțial de aceeași întreprindere ca un administrator de infrastructură (societate holding).

(3)  Veniturile administratorului infrastructurii nu pot fi utilizate pentru a finanța alte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical, ci numai pentru a finanța activitatea administratorului infrastructurii și în vederea plății dividendelor Pot fi plătite dividende către proprietarul final al societății integrate vertical. Aceste plăți de dividende de către administratorul infrastructurii nu sunt alocate pentru a fi utilizate pentru investițiile în modernizarea infrastructurii în funcțiune și nu îl împiedică pe administratorul infrastructurii să constituie rezerve pentru a-și gestiona profitul și pierderile pe durata ciclului economic.

Prezentele dispoziții nu se aplică plăților către investitorii privați în cazul parteneriatelor de tip public-privat.

Administratorul infrastructurii poate acorda împrumuturi niciunei alte entități juridice din doar sucursalelor sale. În cadrul întreprinderii integrate vertical, iar nicio altă entitate juridică din cadrul întreprinderii integrate vertical nu poate acorda împrumuturi administratorului infrastructurii împrumuturile către administratorul infrastructurii pot fi acordate doar de către societatea holding și fac obiectul monitorizării de către organismul de reglementare menționat la articolul 55. Societatea holding demonstrează organismului de reglementare că împrumutul este acordat la prețul existent pe piață și că respectă articolul 6.

Orice servicii oferite de alte entități juridice administratorului infrastructurii se bazează pe contracte și sunt plătite la prețul pieței. Datoriile atribuite administratorului infrastructurii sunt separate în mod clar de datoriile atribuite altor entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical, iar aceste datorii sunt onorate separat.

Contabilitatea administratorului infrastructurii și a celorlalte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical este ținută într-un mod care garantează respectarea prezentelor dispoziții și care permite existența unor circuite financiare separate pentru administratorul infrastructurii și pentru celelalte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical.

(4)  Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (4), administratorul infrastructurii atrage fonduri de pe piețele de capital în mod independent, și nu prin intermediul altor entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical. Celelalte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical nu atrag fonduri prin intermediul administratorului infrastructurii. [AM 123]

(5)  Administratorul infrastructurii ține evidențe detaliate ale oricăror raporturi comerciale și financiare cu alte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical și le pune la dispoziția organismului de reglementare la cererea acestuia, în conformitate cu articolul 56 alineatul (12).

Articolul 7b

Independența efectivă a personalului și a conducerii administratorului infrastructurii în cadrul unei întreprinderi integrate vertical

(1)  Fără a aduce atingere deciziilor organismului de reglementare de la articolul 56, administratorul infrastructurii are puteri decizionale efective, independente de celelalte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical, în ceea ce privește toate funcțiile menționate la articolul 3 alineatul (2) alocarea traseelor și tarifarea infrastructurii.

Întreaga structură administrativă și statutul administratorului infrastructurii garantează că nicio altă entitate juridică din cadrul întreprinderii integrate vertical nu condiționează, direct sau indirect, comportamentul administratorului infrastructurii în relație cu aceste funcții alocarea traseelor și tarifarea infrastructurii.

Membrii consiliului de supraveghere și ai consiliului de administrație al administratorului infrastructurii și administratorii aflați direct în subordinea lor acționează conform acestor principii.

(2)  Membrii consiliului de administrație și personalul de nivel superior al administratorului infrastructurii nu fac parte din consiliile de supraveghere sau de administrație sau din personalul de nivel superior al oricăror alte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical.

Membrii consiliilor de supraveghere sau administrație și personalul de nivel superior al altor entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical nu fac parte din consiliul de administrație și din personalul de nivel superior al administratorului infrastructurii.

(3)  Administratorul infrastructurii are un consiliu de supraveghere compus din reprezentanți ai proprietarilor finali ai întreprinderii integrate vertical.

Consiliul de supraveghere poate consulta comitetul de coordonare menționat la articolul 7d cu privire la aspecte de competența acestuia.

Deciziile privind numirea în funcție și prelungirea mandatului, condițiile de muncă, inclusiv remunerarea, și încetarea mandatului membrilor consiliului de administrație al administratorului infrastructurii sunt luate de consiliul de supraveghere. Identitatea și condițiile privind termenul, durata și încetarea mandatului persoanelor desemnate de consiliul de supraveghere pentru numirea în funcție sau prelungirea mandatului ca membri ai consiliului de administrație al administratorului infrastructurii, precum și motivele oricărei decizii propuse de încetare a mandatului, sunt notificate organismului de reglementare menționat la articolul 55. Condițiile respective și deciziile menționate la prezenta literă devin obligatorii numai dacă organismul de reglementare le‑a aprobat în mod expres. Organismul de reglementare poate ridica obiecții cu privire la aceste decizii atunci când apar îndoieli cu privire la independența profesională a unei persoane numite în cadrul consiliului de administrație sau în cazul încetării premature a mandatului unui membru al consiliului de administrație al administratorului infrastructurii.

Membrilor consiliului de administrație care doresc să depună plângeri cu privire la încetarea prematură a mandatului lor li se garantează dreptul efectiv de a sesiza organismul de reglementare.

(4)  Pentru o perioadă de trei ani de la părăsirea administratorului infrastructurii, membrii consiliului de supraveghere sau ai consiliului de administrație și personalul de nivel superior al administratorului infrastructurii nu au dreptul de a deține nicio funcție de nivel înalt în nicio altă entitate juridică din cadrul întreprinderii integrate vertical. Pentru o perioadă de trei ani de la părăsirea celorlalte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical, membrii consiliului de supraveghere sau ai consiliului de administrație și personalul de nivel superior al acestora nu au dreptul de a deține nicio funcție de nivel superior în cadrul administratorului infrastructurii.

(5)  Administratorul infrastructurii are propriul său personal și are un sediu separat de celelalte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical. Accesul la sistemele de informații este protejat pentru a asigura independența administratorului infrastructurii. Regulamentele interne sau contractele de muncă limitează în mod clar contactele cu de conducere. Informațiile sensibile deținute de administratorul infrastructurii sunt protejate în mod corespunzător și nu sunt comunicare altor entități.

Administratorul infrastructurii poate oferi angajaților săi servicii sociale, cum ar fi cele oferite în școli, grădinițe, centre sportive și restaurante, la sediile utilizate de celelalte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical. la comunicările oficiale legate de exercitarea funcțiilor administratorului infrastructurii care sunt de asemenea exercitate în legătură cu alte întreprinderi feroviare din afara întreprinderii integrate vertical. Transferul altor categorii de personal decât cel menționat la litera (c) între Administratorul infrastructurii poate coopera cu alte entități din cadrul întreprinderii integrate vertical în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor lor de informații.

Organismul de reglementare aprobă sau solicită modificări ale dispozițiilor privind punerea în aplicare a prezentului alineat în vederea garantării independenței administratorului infrastructurii. și celelalte entități juridice din cadrul Organismul de reglementare poate solicita întreprinderii integrate este posibil numai dacă se poate garanta faptul că nu vor fi transmise informații sensibile între administrator și entitățile respective să îi pună la dispoziție orice informații necesare.

(6)  Administratorul infrastructurii are capacitatea de organizare necesară pentru a-și îndeplini toate funcțiile în mod independent de celelalte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical și nu are dreptul de a delega entităților juridice respective executarea acestor funcții sau a oricăror activități legate de ele.

Cu condiția să nu existe niciun conflict de interese, distorsiune pe piață sau discriminare și să fie garantat caracterul confidențial al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, administratorul infrastructurii poate subcontracta lucrări specifice de dezvoltare, reînnoire și întreținere, asupra cărora își păstrează puterea de decizie, unor întreprinderi feroviare sau oricărui organism acționând sub supravegherea administratorului infrastructurii.

(7)  Membrii consiliilor de supraveghere sau de administrație și personalul de nivel superior al administratorului infrastructurii nu au interese și nu primesc beneficii financiare, direct sau indirect, de la alte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical. Elementele bazate pe performanță ale remunerării lor nu depind de rezultatele comerciale ale niciunor alte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical sau entități juridice aflate sub controlul său, ci numai de rezultatele administratorului infrastructurii. [AM 124/rev]

Articolul 7c

Procedura de verificare a conformității

(1)  La cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Comisia decide dacă administratorii infrastructurii care fac parte dintr-o întreprindere integrată vertical îndeplinesc cerințele de la articolele 7a și 7b și dacă punerea în aplicare a cerințelor respective este adecvată pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile feroviare și absența denaturării concurenței în cadrul pieței relevante.

(2)  Comisia are dreptul de a cere toate informațiile necesare, într-un termen rezonabil, de la statul membru în care își are sediul întreprinderea integrată vertical. Comisia consultă organismul sau organismele de reglementare vizate și, după caz, rețeaua de organisme de reglementare menționată la articolul 57.

(3)  Statele membre pot limita drepturile de acces prevăzute la articolul 10 pentru întreprinderile feroviare din cadrul întreprinderii integrate vertical din care face parte administratorul de infrastructură vizat, în cazul în care Comisia informează statele membre că nu a fost formulată nicio cerere în conformitate cu alineatul (1) sau în așteptarea examinării cererii de către Comisie sau dacă aceasta decide, în conformitate cu procedura menționată la articolul 62 alineatul (2), că:

(a)  nu s-au oferit răspunsuri adecvate la cererile de informații formulate de Comisie în conformitate cu alineatul (2) sau

(b)  administratorul de infrastructură vizat nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 7a și 7b sau

(c)  punerea în aplicare a cerințelor prevăzute la articolele 7a și 7b nu este suficientă pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile feroviare și absența denaturării concurenței în statul membru în care își are sediul administratorul de infrastructură vizat.

Comisia decide într-un termen rezonabil.

(4)  Statul membru în cauză poate cere Comisiei să abroge decizia menționată la alineatul (3), în conformitate cu procedura menționată la articolul 62 alineatul (2), dacă demonstrează Comisiei, într-un mod pe care aceasta îl consideră satisfăcător, că motivele care au dus la adoptarea deciziei nu mai există. Comisia decide într-un termen rezonabil.

(5)  Fără a aduce atingere alineatelor (1)-(4), continuarea respectării cerințelor prevăzute la articolele 7a și 7b este monitorizată de organismul de reglementare menționat la articolul 55. Orice solicitant are dreptul de a adresa o contestație organismului de reglementare în cazul în care consideră că cerințele respective nu sunt respectate. În cazul primirii unei astfel de contestații, organismul de reglementare decide, în termenele indicate la articolul 56 alineatul (9), cu privire la toate măsurile necesare pentru a remedia situația. [AM 101 și 125/rev]

Articolul 7c

Comitetul de coordonare

(1)  Statele membre se asigură că administratorii infrastructurii instituie și organizează comitete de coordonare pentru fiecare rețea. Participarea în calitate de membri este deschisă cel puțin administratorului infrastructurii, solicitanților cunoscuți în sensul articolului 8 alineatul (3) și, la cerere, solicitanților potențiali, organizațiilor lor reprezentative, reprezentanților utilizatorilor serviciilor de transport de marfă și de călători și, dacă este relevant, autorităților regionale și locale, inclusiv autorităților competente. Reprezentanții statelor membre și organismul de reglementare în cauză sunt invitați la reuniunile comitetului de coordonare în calitate de observatori. [AM 59]

(2)  Comitetul de coordonare formulează propuneri privind sau recomandări pentru administratorul infrastructurii și, după caz, statul membru, în legătură cu:

(a)  necesitățile solicitanților privind întreținerea și dezvoltarea capacității de infrastructură;

(b)  conținutul obiectivelor de performanță orientate spre utilizatori incluse în acordurile de natură contractuală menționate la articolul 30 și al stimulentelor menționate la articolul 30 alineatul (1) și aplicarea lor;

(c)  conținutul și aplicarea documentului de referință al rețelei menționat la articolul 27;

(d)  cadrul și regulile de tarifare stabilite de stat și sistemul de tarifare stabilit de administratorul infrastructurii în conformitate cu articolul 29 și nivelul și structura tarifelor pentru utilizarea infrastructurii;

(e)  procesul de alocare a capacității de infrastructură, inclusiv regulile de prioritate pentru alocarea capacității între diferitele categorii de utilizatori ai infrastructurii; principiile de coordonare în caz de conflict între cererile de exploatare a unui serviciu feroviar sunt reglementate de articolul 46 alineatul (4); [AM 60]

(f)  aspectele legate de intermodalitate;

(g)  orice alte aspecte legate de condițiile privind accesul și utilizarea infrastructurii, precum și de calitatea serviciilor asigurate de administratorul infrastructurii;

(ga)  problemele cu care se confruntă utilizatorii de transport feroviar de marfă și de călători, precum calitatea serviciilor furnizate, tarifele infrastructurii și nivelul și transparența prețurilor serviciilor feroviare. [AM 61]

Comitetul de coordonare are competența de a cere administratorului infrastructurii informațiile relevante de la literele (a)-(g) (ga) pentru a putea îndeplini sarcinile menționate, fără a aduce atingere confidențialității comerciale. [AM 62]

(3)  Comitetul de coordonare stabilește un regulament de procedură care să includă, în special, reguli privind participarea la și frecvența reuniunilor, care trebuie să aibă loc cel puțin trimestrial. Regulamentul de procedură prevede, printre altele, consultări periodice, cel puțin o dată pe an, cu utilizatorii serviciilor de transport feroviar de marfă și de călători și cu reprezentanți ai lucrătorilor din sectorul feroviar. Un raport al discuțiilor comitetului de coordonare se transmite anual administratorului infrastructurii, statului membru, organismului de reglementare în cauză, utilizatorilor serviciilor de transport feroviar de marfă și de călători, reprezentanților interesați ai lucrătorilor din sectorul feroviar, precum și Comisiei, cu indicarea pozițiilor respective ale membrilor comitetului. [AM 63]

Articolul 7d

Rețeaua Europeană a Administratorilor Infrastructurii

(1)  Statele membre se asigură că administratorii infrastructurii participă și cooperează în cadrul unei rețele în vederea dezvoltării infrastructurii feroviare a Uniunii, în special în vederea asigurării:

(i)  unei realizări eficiente și la timp a rețelei transeuropene de transport, inclusiv a coridoarelor rețelei centrale, a coridoarelor de transport feroviar de marfă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului* și a planului de desfășurare a Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) prevăzut în Decizia 2012/88/UE a Comisiei** și

(ii)  facilitării unor servicii transfrontaliere de transport de călători eficiente și eficace în cadrul Uniunii, inclusiv a cooperării transfrontaliere pentru eliminarea blocajelor.

(1a)  De asemenea, rețeaua dezvoltă principii-cadru comune în cea ce privește tarifele serviciilor transfrontaliere de călători care funcționează pe mai multe rețele, astfel cum este prevăzut la articolul 37, precum și în ceea ce privește alocarea capacităților în conformitate cu articolul 40. Aceste principii comune fac obiectul unui aviz al rețelei organismelor de reglementare menționate la articolul 57. [AM 64]

Comisia este membru al rețelei. Ea coordonează și susține activitatea rețelei și îi adresează recomandări, după caz. De asemenea, ea se asigură că administratorii în cauză ai infrastructurii cooperează în mod activ.

(2)  Rețeaua participă la activitățile de monitorizare a pieței menționate la articolul 15 și efectuează o analiză comparativă a eficienței și eficacității administratorilor infrastructurii pe baza unor indicatori și criterii de calitate comune, precum fiabilitatea, capacitatea, disponibilitatea, punctualitatea și siguranța rețelelor lor, calitatea și utilizarea activelor, întreținerea, reînnoirile, ameliorările, investițiile, eficiența financiară și transparența cadrului și a normelor de tarifare. [AM 65]

(3)  Ținând seama de opiniile exprimate de rețea, Comisia poate adopta adoptă măsuri care să stabilească principii și practici comune ale rețelei, în special pentru a asigura coerența analizei comparative, precum și procedurile de urmat pentru a coopera în cadrul rețelei. Măsurile respective se adoptă prin intermediul unui act de punere în aplicare delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 62 alineatul (3) 60.

______________________

* Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (JO L 276, 20.10.2010, p. 22.)

** 2012/88/UE: Decizia Comisiei din 25 ianuarie 2012 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar transeuropean [notificată cu numărul C(2012) 172] (JO L 51, 23.2.2012, p. 51.)” [AM 66]

"

5.  Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Întreprinderilor feroviare li se acordă, în condiții echitabile, nediscriminatorii și transparente, dreptul de acces la infrastructura feroviară din toate statele membre în scopul operării tuturor tipurilor de servicii de transport feroviar de călători. Întreprinderile feroviare au dreptul să îmbarce călători din orice stație și să îi debarce în altă stație. Dreptul respectiv include accesul la infrastructura care conectează infrastructurile de servicii menționate la punctul 2 din anexa II.”;

"

(aa)  se introduce următorul alineat (2a):"

„(2a) Un stat membru nu este obligat să acorde drept de acces la infrastructură în scopul exploatării oricărui tip de servicii unei întreprinderi feroviare atunci când acesta se află sub controlul direct sau indirect al unei sau al unor persoane dintr-o țară terță sau din țări terțe în care drepturile de acces la facilitățile de infrastructură și servicii nu sunt acordate întreprinderilor din Uniune în condiții similare celor prevăzute de prezenta directivă. În sensul prezentului alineat, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, fie separat, fie combinate și având în vedere considerentele de drept sau de fapt relevante, conferă posibilitatea exercitării unei influențe decisive asupra unei întreprinderi, în special prin:

(a)  dreptul de proprietate sau dreptul de folosință integrală sau parțială asupra activelor întreprinderii în cauză;

(b)  drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra structurii, deliberărilor sau deciziilor organelor unei întreprinderi.”; [AM 67]

"

(b)  alineatele (3) și (4) se elimină.

6.  Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Statele membre pot limita dreptul de acces prevăzut la articolul 10 alineatul (2) pentru serviciile de transport de călători între un anumit punct de plecare și o anumită destinație atunci când unul sau mai multe contracte de servicii publice acoperă aceeași rută sau o rută alternativă, dacă exercițiul acestui drept ar compromite echilibrul economic al contractului sau contractelor de servicii publice în cauză. Serviciile de transport de călători de mare viteză nu sunt limitate în ceea ce privește dreptul lor de acces prevăzut la articolul 10 alineatul (2).

Autoritățile competente și administratorii infrastructurii notifică în prealabil toate părțile interesate cu privire la cererile de capacitate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului* care ar putea intra în conflict cu drepturile de acces acordate în temeiul articolului 10 din prezenta directivă.

Toate serviciile de călători care nu sunt incluse într-un contract de servicii publice sunt menționate ca servicii cu acces deschis.

În cazul în care o autoritate competentă creează un nou contract de servicii publice sau extinde domeniul de aplicare a unui contract existent în sensul utilizării unor capacități de infrastructură mai mari decât cele folosite anterior, drepturile de acces ale întreprinderilor care furnizează deja servicii cu acces direct care pot fi afectate de decizia autorității competente nu fac obiectul niciunei limitări.

___________________

* Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și (CEE) nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).”; [AM 68]

"

(b)  la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Pentru a stabili dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar fi compromis, organismul sau organismele de reglementare relevante menționate la articolul 55 efectuează o analiză economică obiectivă și își bazează decizia pe criterii prestabilite. Acest lucru este stabilit

Aceste criterii includ, printre altele, efectele exercitării dreptului de acces asupra profitabilității oricăror servicii incluse în contractul de servicii publice, inclusiv efectele asupra costului net suportat de autoritatea publică competentă care a atribuit contractul, cererea din partea călătorilor, stabilirea prețului biletelor, regimul de eliberare a biletelor, poziția și numărul stațiilor, precum și orarul și frecvența noului serviciu propus, și sunt stabilite de organismul de reglementare menționat la articolul 55, în conformitate cu măsurile menționate la alineatul (4) de la prezentul articol. Analiza stabilește dacă viabilitatea serviciilor exploatate în cadrul contractului de servicii publice este compromisă de un nou serviciu cu acces deschis.

Se consideră că echilibrul economic al contractului de servicii publice nu este compromis în cazul în care organismul de reglementare estimează că potențialul nou serviciu este în principal generator de venituri mai degrabă decât consumator de venituri pentru sectorul feroviar și că pierderea de venituri pentru setul de servicii prevăzute de contractul sau contractele de servicii publice, dacă există, nu este substanțială. În conformitate cu această analiză și cu decizia organismului de reglementare, statele membre sunt împuternicite să autorizeze, să modifice sau să refuze dreptul de acces la serviciul de călători în cauză.ˮ

"

(c)  se introduc următoarele alineate:"

„(2a) Atunci când un contract de servicii publice este atribuit în urma unei proceduri publice de licitație concurențiale, în conformitate cu dreptul Uniunii, statele membre pot, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, limita dreptul de acces prevăzut la articolul 10 alineatul (2) din prezenta directivă pe durata contractului respectiv de servicii publice între un loc de plecare și o destinație care face obiectul contractului de servicii publice. Informația privind limitarea acestui drept de acces este făcută publică atunci când este lansată procedura de licitație pentru contractul de servicii publice. Nu este limitat accesul la orice nou serviciu suplimentar în sensul articolului 10 alineatul (2), dacă organismul de reglementare estimează că acesta este în principal mai degrabă generator de venituri decât consumator de venituri pentru sectorul feroviar și că pierderea de venituri pentru seria de servicii prevăzute de contractul de servicii publice, dacă există, nu este substanțială.

Limitările menționate la prezentul paragraf nu au ca efect restrângerea dreptului de îmbarcare a călătorilor din orice stație situată pe ruta unui serviciu internațional și de debarcare în altă stație, inclusiv în stații situate în același stat membru.

(2b)  Organismul sau organismele de reglementare care realizează analiza menționată la alineatele (2) și (2a) deliberează în urma unei cereri formulate de oricare dintre entitățile enumerate mai jos, în termen de o lună de la informarea primirea informației privind serviciul de transport de călători avut în vedere menționat la articolul 38 alineatul (4):

(a)  autoritatea sau autoritățile competente care au atribuit contractul de servicii publice;

(b)  oricare altă autoritate competentă interesată care are dreptul de a limita accesul în sensul prezentului articol;

(c)  administratorul infrastructurii;

(d)  întreprinderea feroviară care execută contractul de servicii publice;

(da)  întreprinderea feroviară care a solicitat capacitatea în conformitate cu articolul 38 alineatul (4).”; [AM 69 și 114]

"

(d)  alineatul alineatele (3) și (4) se înlocuiește se înlocuiesc cu următorul text:"

„(3) Organismul de reglementare comunică motivele deciziei sale și condițiile în care una dintre entitățile enumerate mai jos poate solicita reconsiderarea deciziei în termen de o lună de la notificare:

(a)  autoritatea sau autoritățile competente în materie;

(b)  administratorul infrastructurii;

(c)  întreprinderea feroviară care execută contractul de servicii publice;

(d)  întreprinderea feroviară care solicită accesul.”;

"

Dacă organismul de reglementare decide în conformitate cu alineatul (2) că echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar fi compromis de serviciul de transport de călători avut în vedere menționat la articolul 38 alineatul (4), el indică modificările posibile ale unui astfel de serviciu care ar garanta respectarea condițiilor de acordare a dreptului de acces prevăzute la articolul 10 alineatul (2).

(4)  Pe baza experienței acumulate de organismele de reglementare, de autoritățile competente și de întreprinderile feroviare și a activităților rețelei menționate la articolul 57 alineatul (1), Comisia adoptă până la 16 decembrie 2016 măsuri care să stabilească detaliile procedurii și criteriile care trebuie urmate în vederea aplicării alineatelor (1), (2) și (3) ale prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare delegate se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (3) 60.”; [AM 70]

(e)  alineatul (5) se elimină.

7.  Se inserează următorul articol:"

„Articolul 13a

Sisteme comune de informații și de emitere integrată a biletelor [AM 71]

(1)  Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1371/2007(10) și Directivei 2010/40/UE(11), Toate datele referitoare la orare sunt considerate a fi date publice și sunt puse la dispoziție în consecință.

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 și Directivei 2010/40/UE, statele membre solicită ca toate părțile interesate din sectorul feroviar, cum ar fi întreprinderile feroviare, administratorii infrastructurii și vânzătorii de legitimații de transport să folosească, până la data de 12 decembrie 2019, un sistem interoperabil de informații și de emitere directă a biletelor care să le permită pasagerilor să aibă acces la toate datele necesare pentru planificarea unei călătorii și să își rezerve și să își achiziționeze biletele în cadrul Uniunii.

Statele membre solicită întreprinderilor feroviare să coopereze pentru a crea, până la 12 decembrie 2019, un sistem comun de informații și de emitere a biletelor pentru furnizarea biletelor, a biletelor directe și a rezervărilor pentru toate serviciile de transport public feroviar de călători prestate pe baza unui contract de servicii publice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 sau decid să împuternicească autoritățile competente să creeze un astfel de sistem. Acest sistem nu ar trebui să creeze o denaturare a pieței sau să facă discriminări între întreprinderile feroviare. Sistemul este administrat de o entitate juridică publică sau privată sau de o asociație a tuturor întreprinderilor feroviare care operează servicii de transport de călători.

Întreprinderile feroviare care prestează servicii comerciale publice de călători beneficiază de un acces nediscriminatoriu la sistem, cu scopul de a furniza informații și de a pune în vânzare bilete pentru transportul public feroviar de călători, în plus față de serviciile de transport pe care le prestează.

Orice sistem de acest tip este elaborat astfel încât să fie interoperabil în conformitate cu Directiva 2008/57/CE și cu specificațiile tehnice de bază privind aplicațiile telematice. Sistemul pune în aplicare respectivele cerințe tehnice astfel încât să asigure, în special, consecvența în ceea ce privește tarifele și compensarea, confidențialitatea informațiilor comerciale, protecția datelor personale și respectarea normelor în materie de concurență. Orice sistem sau aplicație care oferă servicii adiționale călătorilor trebuie să fie interoperabil(ă) în conformitate cu specificațiile tehnice sus-menționate.

Statele membre asigură un acces deschis și nediscriminatoriu la specificațiile tehnice de bază privind aplicațiile telematice.

Orice acord comercial încheiat între întreprinderile participante trebuie să respecte normele în materie de concurență.

Costurile unui astfel de sistem sunt repartizate în mod echitabil între întreprinderile feroviare participante, într-un mod care reflectă contribuțiile lor.

Organismul de reglementare asigură faptul că orice astfel de sistem de emitere directă a biletelor nu provoacă denaturări ale pieței și nu discriminează între întreprinderile feroviare.

De asemenea, statele membre pot solicita întreprinderilor feroviare care operează servicii de transport intern de călători și furnizorilor de servicii de transport de călători prin alte moduri de transport să participe la un sistem comun interoperabil de informații privind călătoriile și de emitere integrată a biletelor pentru furnizarea biletelor, a biletelor directe și a rezervărilor, sau pot decide să confere autorităților relevante competența de a institui un astfel de sistem. Dacă este instituit un astfel de sistem, statele membre se asigură că el nu provoacă denaturări ale pieței și nu discriminează între întreprinderile feroviare și alți furnizori de servicii de transport de călători, precum și că este administrat de o entitate juridică publică sau privată sau de o asociație a tuturor întreprinderilor feroviare care operează servicii de transport de călători. [AM 72]

(2)  Statele membre pot solicita întreprinderilor feroviare care operează servicii de transport de călători să instituie și să coordoneze stabilesc și coordonează, inclusiv în ceea ce privește rutele principale din cadrul Uniunii, planuri de urgență naţionale pentru a oferi călătorilor asistență, în sensul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 ținând seama de Decizia 2008/164/CE a Comisiei*, în cazul unei perturbări majore a serviciilor, declanșată de catastrofe naturale sau provocată de om. Fiecare administrator de gară și fiecare întreprindere feroviară care operează servicii de călători își pune în aplicare propriile planuri de urgență în conformitate cu planurile de urgență naționale.

__________________

* Decizia 2008/164/CE a Comisiei din 21 decembrie 2007 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la „persoane cu mobilitate redusă” din sistemul feroviar transeuropean convențional și de mare viteză (JO L 64, 7.3.2008, p. 72). [AM 73]

"

7a.  La articolul 19, se adaugă următoarea literă:"

„(da) au convenit să aplice convențiile colective din statele membre în care doresc să își desfășoare activitatea;” [AM 74]

"

8.  La articolul 38, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) Dacă un solicitant intenționează să ceară capacitate de infrastructură pentru a opera un serviciu de transport de călători, el informează administratorii infrastructurii și organismele de reglementare în cauză cu cel puțin 18 luni înainte de intrarea în vigoare a graficului de circulație la care se referă cererea de capacitate. Pentru a permite organismelor de reglementare în cauză să evalueze impactul economic potențial asupra contractelor de servicii publice existente, organismele de reglementare se asigură că orice autoritate competentă care a atribuit un contract de servicii de transport de călători pe ruta respectivă, definit într-un contract de servicii publice, orice altă autoritate competentă interesată cu dreptul de a limita accesul în temeiul articolului 11 și orice întreprindere feroviară care execută contractul de servicii publice pe ruta serviciului de transport de călători respectiv sunt informate fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de cinci zile.”

"

8a.  La articolul 42 se introduce următorul alineat:"

„(1a) Pentru a preveni discriminarea solicitanților, organismul de reglementare menționat la articolul 55 din prezenta directivă aprobă în prealabil un astfel de acord-cadru și supraveghează un acord-cadru în vigoare din proprie inițiativă. De asemenea, un solicitant are dreptul de a prezenta o contestație organismului de reglementare în cazul în care consideră că nu a fost tratat în mod echitabil, că a fost discriminat sau vătămat în orice alt mod de un acord-cadru. În cazul contestării unui acord-cadru, organismul de reglementare, în termen de cel mult două luni de la data la care a primit contestația, fie confirmă că nu este necesară modificarea acordului-cadru, fie solicită modificarea acordului-cadru respectiv, în conformitate cu orientările stabilite de organismul de reglementare. Administratorul infrastructurii și întreprinderea feroviară se conformează deciziei organismului de reglementare de îndată ce acest lucru este posibil în practică și, în orice caz, în termen de cel mult o lună de la primirea notificării privind decizia respectivă din partea organismului de reglementare. Atunci când îndeplinește funcțiile descrise la prezentul alineat, organismul de reglementare acordă o atenție deosebită protecției secretelor comerciale.” [AM 75]

"

8b.  La articolul 46, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) Principiile care reglementează procedura de coordonare se stabilesc în documentul de referință al rețelei. Acestea reflectă în special dificultatea stabilirii traseelor internaționale și efectul pe care orice modificare îl poate avea asupra altor administratori ai infrastructurii. În caz de conflict între cererile de prestare a unui serviciu feroviar pe același segment de piață, administratorul infrastructurii ia în considerare, la alocarea capacității, doar infrastructura contestată și nu volumul global al capacității solicitate de candidați.” [AM 76]

"

8c.  La articolul 54, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) În cazul perturbării circulației trenurilor provocată de o problemă de natură tehnică sau de un accident, administratorul infrastructurii ia toate măsurile necesare pentru restabilirea situației normale. Pentru aceasta, el elaborează un plan de intervenție în care enumeră diferitele organisme care trebuie informate în cazul accidentelor grave sau în cazul perturbării semnificative a circulației trenurilor. În cazul unei perturbări care ar putea afecta traficul transfrontalier, administratorul infrastructurii comunică toate informațiile relevante altor administratori de infrastructură a căror rețea și al căror trafic pot fi afectate de această perturbare. Administratorii infrastructurii în cauză colaborează pentru a readuce traficul transfrontalier în condiții de normalitate.” [AM 77]

"

8d.  La articolul 55 se adaugă următorul alineat:"

„(3a) Statele membre se asigură că organismele de reglementare dispun de capacitățile organizatorice și funcționale necesare menționate la articolul 56 din prezenta directivă și adoptă, după caz, un plan de acțiune privind dotarea organismelor cu aceste capacități.” [AM 78]

"

8e.  Articolul 56 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 56

Funcțiile organismului de reglementare

(1)  Fără a aduce atingere articolului 46 alineatul (6), solicitantul are dreptul să conteste la organismul de reglementare în cazul în care consideră că nu a fost tratat echitabil, a fost discriminat sau a fost nedreptățit în orice fel și, în special, în legătură cu deciziile adoptate de către administratorul infrastructurii sau, după caz, de către întreprinderea feroviară sau de către operatorul unei infrastructuri de servicii în ceea ce privește:

(a)  documentul de referință al rețelei în versiunile provizorii și finale ale acestuia;

(b)  criteriile stabilite în acesta;

(c)  procedura de alocare și rezultatul său;

(d)  sistemul de tarifare;

(e)  nivelul sau structura tarifelor de infrastructură care i se cer sau i se pot cere a fi plătite;

(f)  măsuri privind accesul în conformitate cu articolele 10-13;

(g)  accesul la servicii și tarifarea acestora, în conformitate cu articolul 13.

(ga)  lucrări programate sau neprogramate de întreținere a infrastructurii.

(2)  Fără a aduce atingere competențelor autorităților naționale din domeniul asigurării concurenței pe piața serviciilor feroviare, organismul de reglementare are competența de a monitoriza situația concurenței de pe piețele de servicii feroviare și, în special, de a controla literele (a)-(ga) de la alineatul (1) din proprie inițiativă, în vederea prevenirii discriminării unor solicitanți. Organismul verifică în special dacă documentul de referință al rețelei conține clauze discriminatorii sau creează puteri discreționare ale administratorului infrastructurii, care ar putea fi utilizate pentru discriminarea solicitanților.

(3)  De asemenea, organismul de reglementare cooperează îndeaproape cu autoritatea națională în domeniul siguranței în sensul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului*, precum și cu autoritatea de acordare a licențelor în înțelesul prezentei directive.

Statele membre garantează că aceste autorități elaborează în comun un cadru pentru schimbul de informații și pentru cooperare vizând prevenirea efectelor negative asupra concurenței sau a siguranței pe piața feroviară. Acest cadru include un mecanism prin care organismul de reglementare poate să furnizeze autorităților naționale în domeniul siguranței și autorităților naționale de acordare a licențelor recomandări privind aspectele care ar putea afecta concurența pe piața feroviară și prin care autoritatea națională în domeniul siguranței poate să furnizeze organismului de reglementare și autorității de acordare a licențelor recomandări privind aspectele care ar putea afecta siguranța. Fără a aduce atingere independenței vreunei autorități în sfera competențelor sale, autoritatea relevantă examinează orice astfel de recomandare înainte de adoptarea deciziilor sale. În cazul în care autoritatea în cauză se abate de la această recomandare, precizează motivele în cadrul deciziilor pe care le adoptă.

(4)  Statele membre pot decide ca organismului de reglementare să i se încredințeze sarcina de a adopta avize fără caracter obligatoriu cu privire la versiunile provizorii ale planului de afaceri menționat la articolul 8 alineatul (3), ale acordului de natură contractuală și ale planului de consolidare a capacității pentru a indica în special dacă aceste instrumente sunt conforme cu situația concurenței în cadrul pieței serviciilor feroviare.

(5)  Organismul de reglementare deține o capacitate organizațională suficientă în ceea ce privește resursele umane și materiale, care este proporțională cu importanța sectorului feroviar din statele membre.

(6)  Organismul de reglementare se asigură că tarifele stabilite de către administratorul infrastructurii sunt în conformitate cu capitolul IV secțiunea 2 și sunt nediscriminatorii. Organismul de reglementare se asigură că tarifele de acces stabilite de administratorul infrastructurii, de operatorii de infrastructuri de servicii sau de întreprinderile feroviare – inclusiv pentru accesul la calea ferată și la stații, la clădirile acestora și în celelalte facilități, precum și la facilitățile pentru afișarea informațiilor de călătorie – nu sunt discriminatorii. În acest sens, modificările propuse ale nivelului sau ale structurii tarifelor menționate la prezentul alineat se notifică organismului de reglementare cu cel puțin două luni înainte de intrarea lor în vigoare programată. Până cel târziu cu o lună înainte de intrarea lor în vigoare, organismul de reglementare poate insista ca modificările propuse să fie reduse, majorate, amânate sau anulate. Negocierile dintre solicitanți și administratorul infrastructurii cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii sunt permise numai dacă sunt purtate sub supravegherea organismului de reglementare. Organismul de reglementare intervine dacă negocierile sunt susceptibile să contravină cerințelor prezentului capitol.

(7)  Organismul de reglementare consultă cu regularitate și, în orice caz, cel puțin o dată la doi ani reprezentanții utilizatorilor serviciilor de transport feroviar de mărfuri și călători, pentru a ține cont de opiniile acestora referitoare la piața feroviară.

(8)  Organismul de reglementare are competența să ceară informații relevante administratorului infrastructurii, solicitanților și oricărei alte părți implicate din statul membru respectiv.

Informațiile solicitate se furnizează într-un termen rezonabil care se stabilește de către organismul de reglementare și care nu depășește o lună, cu excepția cazurilor în care, în circumstanțe excepționale, organismul de reglementare convine și autorizează o prelungire a termenului, care nu poate depăși două săptămâni. Organismul de reglementare este abilitat să aplice penalități corespunzătoare, inclusiv amenzi, pentru a impune conformarea cu aceste solicitări de informații. Informațiile care trebuie furnizate organismului de reglementare cuprind toate datele pe care acesta le solicită în cadrul funcției sale de apel și al funcției sale de monitorizare a concurenței de pe piața serviciilor feroviare, în conformitate cu alineatul (2). Acestea includ datele necesare pentru observarea statistică și pentru observarea pieței.

(9)  Organismul de reglementare analizează toate plângerile și, după caz, solicită informațiile relevante și inițiază consultări cu toate părțile implicate în termen de o lună de la primirea plângerii. Organismul de reglementare este obligat să ia hotărâri în privința plângerilor, să ia măsuri pentru a remedia situația și să informeze părțile cu privire la decizia sa motivată într-o perioadă de timp prestabilită, rezonabilă și, în orice caz, în termen de șase săptămâni de la primirea tuturor informațiilor relevante. Fără a aduce atingere competențelor autorităților naționale din domeniul concurenței în ceea ce privește asigurarea concurenței pe piețele serviciilor feroviare, organismul de reglementare decide, după caz, din proprie inițiativă cu privire la măsurile adecvate de corectare a discriminărilor împotriva solicitanților, a denaturărilor pieței și a altor evoluţii nedorite înregistrate pe aceste piețe, în special cu trimitere la alineatul (1) literele (a)-(ga).

O hotărâre a organismului de reglementare este obligatorie pentru toate părțile vizate de aceasta și nu este supusă controlului unei alte instanțe administrative. Organismul de reglementare este abilitat să aplice penalități corespunzătoare, inclusiv amenzi.

În cazul în care se formulează o plângere împotriva refuzului de acordare de capacități de infrastructură sau contra termenilor unei oferte de capacitate, organismul de control fie confirmă faptul că hotărârea administratorului infrastructurii rămâne neschimbată, fie cere modificarea acelei hotărâri conform instrucțiunilor sale. Administratorul infrastructurii se supune deciziei organismului de reglementare în termen de maximum o lună de la primirea notificării cu privire la acea decizie.

(10)  Statele membre se asigură că hotărârile luate de organismul de reglementare sunt supuse controlului jurisdicțional. Recursul poate avea efect suspensiv asupra deciziei organismului de reglementare numai când efectul imediat al deciziei organismului de reglementare poate provoca daune ireparabile sau vădit excesive recurentului. Această dispoziție nu aduce atingere competențelor instanței de recurs conferite de dreptul constituțional, după caz.

(11)  Statele membre se asigură că deciziile luate de organismul de reglementare sunt publicate.

(12)  Organismul de reglementare are competența de a audita sau de a iniția audituri externe la administratorii de infrastructură, la operatorii de infrastructuri de servicii și, unde este relevant, la întreprinderile feroviare, pentru a verifica conformitatea cu dispozițiile de separare contabilă prevăzute la articolul 6. În această privință, organismul de reglementare are dreptul de a solicita orice informații relevante. În special, organismul de reglementare are competența de a solicita administratorului infrastructurii, operatorilor de infrastructuri de servicii și tuturor întreprinderilor ori entităților care efectuează sau integrează diverse tipuri de transport feroviar sau activități de administrare a infrastructurii, după cum se menționează la articolul 6 alineatele (1) și (2) și la articolul 13, să furnizeze integral sau parțial informațiile contabile enumerate în anexa VIII cu un nivel suficient de detaliu, după cum se consideră necesar și proporțional.

Fără a aduce atingere competențelor autorităților naționale responsabile de ajutoarele de stat, organismul de reglementare poate de asemenea să tragă concluzii referitoare la ajutoarele de stat, pe care le raportează autorităților respective.

(13)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 60 în ceea ce priveşte anumite modificări ale anexei VIII. Astfel, anexa VIII poate fi modificată pentru a fi adaptată evoluției practicilor contabile și de control și/sau pentru a fi suplimentată cu noi elemente necesare pentru a verifica separarea conturilor.

__________________

* Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare) (JO L 191, 18.7.2008, p. 1.)ˮ [AM 79]

"

8f.  La articolul 57 se adaugă următorul alineat:"

„(9a) În cazul în care un solicitant consideră că decizia unui administrator de infrastructură împiedică dezvoltarea unui serviciu internațional, solicitantul poate sesiza rețeaua organismelor naționale de reglementare pentru a obține avizul acesteia. Organismul național de reglementare în cauză este informat despre această sesizare în același timp. După caz, rețeaua solicită informații de la administratorul de infrastructură și, în orice caz, de la organismul național de reglementare în cauză. Rețeaua adoptă și publică avizul său și îl comunică organismului național de reglementare în cauză.

Rețeaua organismelor naționale de reglementare prezintă Comisiei un raport anual de activitate. Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului:

În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive și cel târziu la 31 decembrie 2019, Comisia adoptă o propunere legislativă de instituire a unui organism de reglementare european unic, și îi conferă personalitate juridică, precum și un rol de supraveghere și de arbitraj care să îi permită să reglementeze chestiunile legate de serviciile transfrontaliere, precum și un rol de entitate de apel cu privire la deciziile luate de organismele naționale de reglementare. Acel nou organism înlocuiește rețeaua europeană a organismelor de reglementare.ˮ; [AM 80]

"

9.  La articolul 63, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Până la 31 decembrie 2024, Comisia evaluează impactul prezentei directive asupra sectorului feroviar și transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea directivei. Respectiva evaluare ia în considerare punctele de vedere exprimate de organismul de reglementare european privind persistența practicilor discriminatorii sau a altor tipuri de denaturare a concurenței și opiniile exprimate de partenerii sociali în cadrul comitetului pentru dialog social competent al Uniunii. [AM 81]

Până la aceeași dată, Comisia organismul de reglementare european evaluează dacă persistă practici discriminatorii sau alte tipuri de denaturare a concurenței în raport cu administratorii infrastructurii care fac parte dintr-o întreprindere integrată vertical și publică recomandări pentru măsuri suplimentare de politici. Dacă este oportun, Comisia propune noi măsuri legislative bazate pe aceste recomandări. [AM 82]

Comisia evaluează, la cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive, impactul său asupra dezvoltării pieței muncii pentru personalul de bord din transportul feroviar și, dacă este cazul, propune noi măsuri legislative privind certificarea personalului de bord feroviar respectiv.” [AM 83]

"

Articolul 1a

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 se modifică după cum urmează:

La articolul 2, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, articolele 9, 10, 11, 12, 19, articolul 20 alineatul (1) și articolul 26 se aplică tuturor serviciilor feroviare de transport de călători din întreaga Uniune”. [AM 84]

"

Articolul 2

(1)  Statele membre adoptă și publică, până la ...(12), actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

(1)  Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În termen de trei luni de la publicare, prezenta directivă se pune la dispoziție, în formă consolidată, împreună cu Directiva 2012/34/UE, astfel cum o modifică. [AM 85]

(2)  Punctele 5 - 8 ale articolului 1 se aplică de la 1 ianuarie 2018 [la timp pentru graficul de circulație care începe la 14 decembrie 2019].

Până la data aplicării punctului 5 și fără a aduce atingere serviciilor de transport internațional de călători, statele membre nu vor fi obligate să acorde drept de acces întreprinderilor feroviare și filialelor lor controlate direct sau indirect, autorizate într-un stat membru în care drepturile de acces similare nu sunt acordate. [AM 86]

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO C 327, 12.11.2013, p. 122.
(2)JO C 356, 5.12.2013, p. 92.
(3) Poziţia Parlamentului European din 26 februarie 2014.
(4)Directiva 2004/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 de modificare a Directivei 91/440/CEE a Consiliului privind dezvoltarea căilor ferate comunitare (JO L 164, 30.4.2004, p. 164).
(5)Directiva 2007/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 de modificare a Directivei 91/440/CEE a Consiliului privind dezvoltarea căilor ferate comunitare și a Directivei 2001/14/CE privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară și tarifarea utilizării infrastructurii feroviare (JO L 315, 3.12.2007, p. 44).
(6)Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, p. 32).
(7) Directiva 2005/47/CE a Consiliului din 18 iulie 2005 privind acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) și Federația Europeană a Lucrătorilor în Transporturi (ETF) asupra anumitor aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar (JO L 195, 27.7.2005, p. 15).
(8)JO C 369, 17.12.2011, p. 14.
(9) Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).
(10)JO L 315, 3.12.2007, p. 14.
(11)JO L 207, 6.8.2010, p. 1.
(12) 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate