Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0028(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0034/2014

Předložené texty :

A7-0034/2014

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 9.1
CRE 26/02/2014 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0148

Přijaté texty
PDF 494kWORD 154k
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk
Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***I
P7_TA(2014)0148A7-0034/2014
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0028),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0024/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená litevským parlamentem, lucemburskou poslaneckou sněmovnou, horní a dolní komorou nizozemského parlamentu, rakouskou spolkovou radou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro regionální rozvoj (A7–0034/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici
P7_TC1-COD(2013)0028

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V posledním desetiletí nebyl růst přepravy cestujících po železnici dostatečně vysoký, aby ve srovnání s automobilovou a leteckou dopravou dokázal zvýšit svůj její podíl na celkové dopravě. Podíl přepravy cestujících po železnici v Evropské unii zůstává s 6 % víceméně stabilní. Služby v přepravě cestujících po železnici nedrží tempo s vývojem ostatních druhů přepravy v oblasti dostupnosti, ceny a kvality. Na základě těchto skutečností je zapotřebí využít všech poznatků získaných z přístupu, který Unie zastávala v rámci tří předchozích železničních reforem. [pozm. návrh 1]

(1a)  Železniční doprava hraje významnou úlohu ze společenského a environmentálního hlediska, jakož i v rámci plánování mobility, a její celkový podíl na evropské přepravě cestujících je možné podstatně zvýšit. Z tohoto hlediska mohou investice do výzkumu i infrastruktury a rovněž do železničního vozového parku podstatně přispět k novému růstu, a tím podporovat zaměstnanost přímo v odvětví železniční dopravy a nepřímo zvyšováním mobility zaměstnanců jiných odvětví. Pokud se členské státy dohodnou na větší spolupráci, může se železniční doprava stát se významným moderním průmyslovým odvětvím Unie. [pozm. návrh 2]

(2)  Trh Unie v oblasti mezinárodních služeb v přepravě cestujících po železnici je od roku 2010 otevřen hospodářské soutěži. Kromě toho některé členské státy otevřely své služby vnitrostátní přepravy cestujících hospodářské soutěži, a to buď zavedením práv otevřeného přístupu, organizováním nabídkových řízení či obou opatření.

(3)  V bílé knize o dopravní politice z 28. března 2011(4) Komise oznámila svůj úmysl dokončit vnitřní trh železniční dopravy, který umožní železničním podnikům v Unii poskytovat všechny druhy železničních dopravních služeb bez zbytečných technických a správních překážek. Aby bylo možné lépe dosáhnout tohoto cíle, je nutné koncipovat současnou reformu s přihlédnutím k železničním modelům, které se v rámci Unie ukázaly jako účinné. [pozm. návrh 5]

(3a)  Je třeba zlepšit kvalitu veřejných služeb v oblasti přepravy cestujících a zvýšit jejich účinnost, přičemž je třeba zároveň zachovat stávající účinně fungující veřejné služby přepravy cestujících. [pozm. návrh 6]

(3b)  Dokončení otevření železničního trhu Unie by mělo být považováno za zásadní úkol, aby se železnice mohla stát spolehlivou alternativou ostatních druhů dopravy, a to jak z hlediska ceny, tak z hlediska kvality. [pozm. návrh 7]

(3c)  Je nezbytné, aby příslušné orgány hrály při organizaci veřejných služeb v přepravě cestujících klíčovou úlohu. Tyto orgány nesou odpovědnost za plánování veřejných služeb v přepravě cestujících, včetně určení tras vybraných pro otevřený přístup nebo zadaných v rámci smluv o veřejných službách, a rovněž za určení způsobu uzavření smlouvy. Kromě toho by měly příslušné orgány odůvodnit, proč právě díky zvolenému způsobu uzavření smlouvy zůstane zachována hospodárnost, účinnost a cíle v oblasti kvality, a toto odůvodnění by měly zveřejnit. [pozm. návrh 8]

(4)  Když příslušné orgány organizují veřejné služby v přepravě cestujících, musí zajistit, že závazky veřejné služby a územní působnost smluv o veřejných službách jsou vhodné, nezbytné a proporcionální, aby dosáhly cílů politiky veřejné přepravy cestujících na jejich území. Tato politika by měla být stanovena v v udržitelných plánech veřejné dopravy a ponechávat prostor pro tržní dopravní řešení. Postup vymezování plánů veřejné dopravy a závazků veřejné služby by měl být pro příslušné zúčastněné strany, včetně potenciálních subjektů vstupujících na trh, transparentní. [pozm. návrh 9]

(5)  Pro zajištění solidního financování k dosažení cílů udržitelných plánů veřejné dopravy je potřeba, aby příslušné orgány stanovily závazky veřejné služby tak, aby dosáhly cílů veřejné dopravy vysoce kvalitním a zároveň nákladově efektivním způsobem při zohlednění kompenzace za čistý finanční dopad těchto závazků, a aby zajistily dlouhodobou finanční udržitelnost veřejné dopravy poskytované v rámci smluv o veřejných službách. Toto zahrnuje zabránění nadměrným i nedostatečným kompenzacím, které vyplývají z podstaty závazků veřejné služby nebo selhání příslušného orgánu při plnění svých finančních závazků. Závazky veřejné služby mohou odkazovat na sítě, v nichž mohou být některé služby provozovány s přiměřeným ziskem bez finanční kompenzace; zahrnutí takových služeb do veřejné služby by nemělo mít za následek kompenzační platby převyšující částku nezbytnou pro poskytování celé řady síťových služeb. [pozm. návrh 10]

(6)  Je zvláště důležité, aby příslušné orgány splňovaly tato kritéria pro závazky veřejné služby a působnost smluv o veřejných službách, má-li trh veřejné přepravy cestujících po železnici fungovat hladce, neboť doprava s otevřeným přístupem musí být se smlouvami o veřejných službách řádně koordinována. Z toho důvodu by nezávislý regulační subjekt v oblasti železniční dopravy měl zajistit správné uplatňování a transparentnost tohoto postupu.

(7)  V zájmu usnadnění hospodářské soutěže v oblasti těchto smluv Roční objem smlouvy o veřejných službách na přepravu cestujících po železnici, jež budou zadány na základě nabídkových řízení, je třeba stanovit maximální roční objem smlouvy o veřejných službách na přepravu cestujících po železnici způsobem, který usnadňuje hospodářskou soutěž mezi drobnými účastníky nabídkových řízení, subjekty nově vstupujícími na trh a zavedeným provozovatelem,a zároveň dát příslušným orgánům určitou flexibilitu k optimalizaci objemu v souladu s hospodářskými a provozními hledisky. [pozm. návrh 64]

(8)  K usnadnění přípravy nabídkových řízení, a tím i posílení hospodářské soutěže, musí příslušné orgány zajistit, aby všichni provozovatelé veřejných služeb, kteří mají zájem se těchto řízení účastnit, obdrželi určité informace o dopravních službách a infrastruktuře, na které se smlouva o veřejných službách vztahuje, v takové míře, aby nebylo možné se domnívat, že je veřejný zadavatel vzhledem k ostatním konkurentům diskriminoval, přičemž zůstane zachováno obchodní tajemství. [pozm. návrh 12]

(9)  Některé horní hranice pro přímé uzavírání smluv o veřejných službách je třeba u železniční dopravy přizpůsobit konkrétním hospodářským podmínkám, za nichž nabídková řízení v tomto odvětví probíhají.

(9a)  Pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a zamezení zneužívání kompenzací by se měla uplatňovat zásada vzájemnosti. Tato zásada by se měla uplatňovat nejen na členské státy a podniky usazené v Unii, ale i na podniky z třetích zemí, které se chtějí účastnit nabídkového řízení v Unii. [pozm. návrh 65]

(10)  Zavedení vnitřního trhu služeb v přepravě cestujících po železnici vyžaduje, aby společná pravidla pro nabídková řízení na smlouvy o veřejných službách v tomto odvětví byla ve všech členských státech uplatňována harmonizovaným způsobem a zároveň zohledňovala specifické potřeby jednotlivých členských států. [pozm. návrh 14]

(11)  V zájmu vytvoření rámcových podmínek, které společnosti umožní plně těžit z výhod účinného otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici je důležité, aby členské státy zajistily odpovídající úroveň sociální ochrany zaměstnanců provozovatelů veřejných služeb.

(12)  Pokud to za vhodných ekonomických a nediskriminačních podmínek neumožňuje trh, musí přístup provozovatelů veřejných služeb ke kolejovým vozidlům usnadnit příslušné orgány pomocí odpovídajících a účinných opatření.

(13)  S cílem umožnit lépe organizovanou reakci trhu musí být některé klíčové prvky nadcházejících nabídkových řízení na smlouvy o veřejných službách zcela transparentní.

(14)  V souladu s vnitřní logikou nařízení (ES) č. 1370/2007 je třeba ujasnit, že přechodné období do 2. prosince 2019 odkazuje pouze na povinnost organizovat nabídková řízení na smlouvy o veřejných službách. [pozm. návrh 66]

(15)  Příprava železničních podniků na povinná nabídková řízení na smlouvy o veřejných službách vyžaduje více času, aby společnostem, s nimiž byly tyto smlouvy v minulosti uzavírány přímo, byla umožněna účinná a udržitelná vnitřní restrukturalizace. Pro smlouvy uzavřené přímo mezi datem vstupu tohoto nařízení v platnost a 3. prosincem 2019 jsou proto nezbytná přechodná opatření. [pozm. návrh 67]

(16)  Jakmile bude dosaženo otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici, měla by být zavedena odpovídající ustanovení, neboť příslušné orgány možná budou muset přijmout opatření k zajištění vysoké úrovně hospodářské soutěže tím, že omezí počet smluv uzavřených s jedním železničním podnikem.

(17)  K zajištění jednotných podmínek pro provádění článku 5a tohoto nařízení by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(5).

(18)  V souvislosti se změnami nařízení (ES) č. 994/98 (zmocňovací nařízení)(6) Komise rovněž navrhla změnu nařízení (ES) č. 1370/2007 (COM(2012)0730). S cílem uvést do souladu přístup k nařízením o blokových výjimkách v oblasti státní podpory a v souladu s postupy stanovenými v čl. 108 odst. 4 a článku 109 Smlouvy by podpora pro koordinaci dopravy nebo náhrada za určitá plnění související s pojmem veřejné služby, jak je uvedeno v článku 93 Smlouvy, měly být začleněny do oblasti působnosti zmocňovacího nařízení.

(19)  Nařízení (ES) č. 1370/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Aniž jsou dotčeny právní předpisy Unie o zadávání veřejných zakázek směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU(7), nařízení (ES) č. 1370/2007 se mění takto: [pozm. návrh 17]

1.  Článek 2 se mění takto:

(-a) vkládá se nové písmeno, které zní:"

„(aa) „veřejnou přepravou cestujících po železnici“ veřejná přeprava cestujících po kolejové trati s výjimkou přepravy cestujících jinými druhy drážní dopravy, jako jsou metro, tramvaj nebo, pokud tak rozhodnou členské státy, propojené tramvajové a železniční tratě;“ [pozm. návrh 18]

"

a)  písmeno c) se nahrazuje tímto:"

„c) „příslušným místním orgánem“ příslušný orgán, jehož územní působnost není celostátní a jenž pokrývá dopravní potřeby, mimo jiné městské aglomerace nebo venkovské oblasti či regionu, a to i na přeshraniční úrovni;“ [pozm. návrh 19]

"

b)  v článku 2 se písmeno e) doplňuje tímto:"

Z Do rozsahu závazků veřejné služby se vylučuje spadá veškerá veřejná doprava která přesahuje rámec toho, co je nezbytné nezbytná, mimo jiné k využití síťových účinků hospodářské, technické či zeměpisné povahy na místní, regionální nebo nižší než vnitrostátní úrovni. Takové síťové účinky vznikají integrací dopravních služeb, která činí veřejnou dopravu atraktivnější pro cestující a zvyšuje její účinnost v odvětví veřejné dopravy. Síťové účinky mohou vznikat jak u služeb, které jsou ekonomicky vyvážené, tak u služeb, které takové nejsou, a mohou se týkat různých úrovní, např. jde o geografické hledisko a hledisko spojené s jízdním řádem či tarifem. [pozm. návrh 20]

"

2.  Vkládá se článek 2a, který zní:"

„Článek 2a

Multimodální a udržitelné plány veřejné dopravy a závazky veřejné služby [pozm. návrh 21]

1.  Příslušné orgány vypracují a pravidelně aktualizují multimodální plány veřejné dopravy vztahující se na všechny relevantní druhy dopravy na území, pro něž jsou příslušné. V těchto plánech veřejné dopravy jsou vymezeny cíle politiky veřejné dopravy a způsoby jejich provedení, přičemž se vztahují na všechny relevantní druhy dopravy na území, pro něž jsou orgány příslušné, čímž podporují sociální a územní soudržnost. Tyto plány mohou spočívat v informacích o plánech veřejné dopravy, které již ve veřejné oblasti existují. Zohlední se již stávající meziregionální služby, pokud existují. Tyto plány zahrnují alespoň: [pozm. návrh 22]

   a) strukturu sítě nebo tras;
   b) základní požadavky, které musí splňovat nabídka veřejné dopravy, jako je přístupnost, územní propojitelnost, bezpečnost, mimo jiné včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením a požadavků na modální a intermodální propojení v hlavních dopravních uzlech. charakteristické znaky nabídky, jako je doba provozu, četnost přepravních služeb a minimální stupeň využití kapacity; [pozm. návrh 23]
   ba) pro veřejnou přepravu cestujících po železnici kritéria účinnosti, mimo jiné i modální podíl veřejné dopravy, přesnost, efektivita nákladů, četnost přepravních služeb, spokojenost uživatelů a kvalita vozového parku; [pozm. návrh 24]
   c) normy kvality a bezpečnostní normy a rovněž prvky kontroly týkající se hledisek, jako je vybavení zastávek a kolejových vozidel, přesnost a spolehlivost, čistota, služby a informace pro zákazníky, vyřizování stížností a opravné prostředky, sledování kvality služeb;, infrastruktury a služeb, včetně informací; [pozm. návrh 25]
   d) zásady tarifní politiky, např. využívání sociálních tarifů; [pozm. návrh 26]
   e) provozní požadavky, jako je přeprava jízdních kol, řízení provozu, nouzové plány v případě narušení provozu.platná pravidla týkající se práv cestujících, sociálních podmínek a podmínek zaměstnání, ochrany životního prostředí a rovněž stanovení cílů v oblasti životního prostředí. [pozm. návrh 27]

Při vypracovávání plánů veřejné dopravy příslušné orgány zohlední zejména platná pravidla týkající se práv cestujících a ochrany v oblasti sociální, zaměstnanecké a environmentální. [pozm. návrh 28]

Příslušné orgány přijmou plány veřejné dopravy po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami, plány veřejné dopravy přijmou a zveřejní. Pro účely tohoto nařízení kterými jsou příslušnými zúčastněnými stranami, které mají být zohledněny, alespoň provozovatelé dopravy, případně provozovatelé infrastruktury, a zástupci organizací cestujících a zaměstnanců, a tyto plány zveřejní. [pozm. návrh 29]

2.  Stanovení závazků veřejné služby a uzavírání smluv o veřejných službách musí být v souladu s platnými plány veřejné dopravy.

3.  Specifikace závazků veřejné služby pro veřejnou přepravu cestujících a jejich oblast působnosti se stanoví takto:

   a) vymezí se v souladu s čl. 2 písm. e);
   b) musí být přiměřené k dosažení cílů plánu veřejné dopravy, tj. určovat podobu způsob uzavření smlouvy s ohledem na normy kvality, jež je třeba splnit, a prostředky vhodné k uskutečnění těchto cílů plánu veřejné dopravy; [pozm. návrh 30]
   c) jsou nepřekračují rámec toho, co je nezbytné a proporcionální k dosažení cílů plánu plánů veřejné dopravy, a v zájmu veřejné dopravy zohledňují směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU*. [pozm. návrh 31]

Při posuzování přiměřenosti podle písmene b) se zohlední, zda veřejný zásah do poskytování přepravy cestujících je vhodným způsobem dosažení cílů plánu veřejné dopravy. [pozm. návrh 32]

U veřejné přepravy cestujících po železnici se v posouzení nezbytnosti a proporcionality podle písmene c) zohlední přepravní služby poskytované podle čl. 10 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění)(8) a zváží veškeré informace podané provozovatelům infrastruktury a regulačním subjektům podle čl. 38 odst. 4 první věty uvedené směrnice. [pozm. návrh 33]

4.  Specifikace závazků veřejné služby a související kompenzace za čisté finanční dopady závazků veřejné služby musí: a) dosáhnout cílů plánu veřejné dopravy nákladově nejefektivnějším způsobem; b) a finančně udržet poskytování veřejné přepravy cestujících v souladu s požadavky stanovenými v plánu veřejné dopravy z dlouhodobého hlediska. [pozm. návrh 34]

5.  Při přípravě specifikací stanoví příslušný orgán návrh specifikací závazků veřejné služby a jejich rozsah, základní kroky při posuzování jejich souladu s požadavky stanovenými v odstavcích 2, 3 a 4 a výsledky posouzení.

Příslušný orgán tyto specifikace vhodným způsobem konzultuje s příslušnými zúčastněnými stranami, a to přinejmenším s provozovateli dopravy, případně provozovateli infrastruktury a zástupci organizací cestujících a zaměstnanců, a jejich stanoviska zváží. [pozm. návrh 35]

6.  U veřejné přepravy cestujících po železnici:

   a) zajistí na žádost kterékoli zúčastněné strany soulad posouzení a postupu stanovených v tomto článku regulační subjekt uvedený v článku 55 směrnice 2012/34/EU, a to i z vlastní iniciativy; [pozm. návrh 36]
   b) minimální počet smluv o veřejných službách pro železniční dopravu v členském státě je:
   maximální roční jedna, v případě, že objem přepravy cestujících po železnici v rámci smlouvy o veřejných službách vyjádřený ve vlakových kilometrech buď 10 dosahuje na vnitrostátním trhu nejvýše 20 milionů vlakových kilometrů;
   nebo jedna třetina dvě, v případě, že objem přepravy cestujících po železnici v rámci smlouvy o veřejných službách je na vnitrostátním trhu vyšší než 20 milionů vlakových kilometrů a dosahuje nejvýše 100 milionů vlakových kilometrů, pod podmínkou, že rozsah jedné smlouvy nepřesahuje 75 % celkového objemu vnitrostátní veřejné přepravy cestujících po železnici poskytované v rámci smlouvy smluv o veřejných službách; podle toho, která hodnota je vyšší.“
   tři, v případě, že objem přepravy cestujících po železnici v rámci smlouvy o veřejných službách je na vnitrostátním trhu vyšší než 100 milionů vlakových kilometrů a dosahuje nejvýše 200 milionů vlakových kilometrů, pod podmínkou, že rozsah jedné smlouvy nepřesahuje 75 % celkového objemu v rámci smluv o veřejných službách;
   čtyři, v případě, že objem přepravy cestujících po železnici v rámci smlouvy o veřejných službách je na vnitrostátním trhu vyšší než 200 milionů vlakových kilometrů, pod podmínkou, že rozsah jedné smlouvy nepřesahuje 50 % celkového objemu v rámci smluv o veřejných službách; [pozm. návrh 69]
   ba) příslušný orgán stanoví trasy, u nichž má být v rámci smluv o veřejných službách uzavřena smlouva v souladu se směrnicí 2012/34/EU. [pozm. návrh 38]

____________________

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).“

"

3.  Článek 4 se mění takto:

a)  V odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„a) jasně vymezit závazky veřejné služby stanovené v čl. 2 písm. e) a článku 2a, které musí provozovatel veřejných služeb plnit, a dotčené územní oblasti dopravní sítě a požadovat, aby provozovatel dal příslušnému orgánu k dispozici všechny informace podstatné z hlediska uzavírání smluv o službách, přičemž zůstane zachováno obchodní tajemství;“ [pozm. návrh 39]

"

b)  V odst. 1 písm. b) se poslední věta nahrazuje tímto:"

„V případě smluv o veřejných službách neuzavřených v souladu s čl. 5 odst. 3 se tyto ukazatele stanoví takovým způsobem, aby žádná kompenzace nemohla překročit nepřekročila nebo neklesla pod částku nezbytnou k pokrytí čistého finančního dopadu na náklady a příjmy, které nastaly při plnění závazků veřejné služby, s přihlédnutím k příjmům provozovatele veřejných služeb získaným z této činnosti a přiměřenému zisku;“ [pozm. návrh 40]

"

ba)  Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"

5. Aniž je dotčeno vnitrostátní právo a právo Společenství, Unie včetně reprezentativních kolektivních smluv mezi sociálními partnery, mohou požadují příslušné orgány požadovat od vybraného provozovatele veřejných služeb, aby zaměstnancům, poskytnul pracovní podmínky na základě závazných vnitrostátních, regionálních nebo místních sociálních norem nebo aby provedl povinný převod pracovníků v případě změny provozovatele. Jestliže k takovému převodu dojde, zaměstnancům, kteří byli dříve zaměstnáni předchozím provozovatelem za účelem poskytování služeb, přiznal se přiznají stejná práva, na něž by měli nárok, pokud by došlo k jejich převodu ve smyslu směrnice 2001/23/ES. Pokud vyžadují příslušné orgány po provozovatelích veřejných služeb, aby splnili určité sociální normy, uvedou v dokumentech nabídkového řízení a ve smlouvách o veřejných službách seznam dotyčného personálu a transparentní transparentně uvedou podrobnosti o jejich smluvních právech a podmínky, za jakých jsou zaměstnanci považováni za spojené se službami. [pozm. návrh 41]

"

c)  Odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

6. Pokud příslušné orgány V souladu s vnitrostátním právem vyžadují, aby provozovatelé veřejných služeb splňovali určité normy kvality a příslušné orgány stanoví závazné sociální normy nebo stanovili sociální a kvalitativní kritéria, musí být tyto normy a kritéria zahrnuty včetně povinnosti provozovatelů veřejných služeb respektovat platné reprezentativní kolektivní smlouvy a zajistit důstojné podmínky zaměstnávání a pracovní podmínky, a odkáží na ně v dokumentaci nabídkového řízení a ve smlouvách o veřejných službách bez ohledu na způsob uzavření smlouvy.“; [pozm. návrh 42]

"

d)  Doplňuje se nový odstavec 8, který zní:"

„8. Příslušné orgány všem zúčastněným stranám poskytnou příslušné informace k přípravě nabídky v rámci nabídkového řízení, přičemž zůstane zachováno obchodní tajemství. Tyto informace zahrnují údaje o poptávce cestujících, jízdném, nákladech a příjmech souvisejících s veřejnou přepravou cestujících, která je předmětem nabídkového řízení, a podrobnosti o specifikacích infrastruktury, jež jsou důležité pro provoz požadovaných vozidel nebo kolejových vozidel, aby zúčastněné strany na základě dobré informovanosti mohly vypracovat obchodní plány. Provozovatelé železniční infrastruktury podpoří příslušné orgány při poskytování všech příslušných specifikací infrastruktury. Nesoulad s výše uvedenými ustanoveními musí být předmětem právního přezkumu stanoveného v čl. 5 odst. 7.“ [pozm. návrh 43]

"

4.  Článek 5 se mění takto:

-a) Vkládá se nový odstavec, který zní:"

1a. Každý příslušný orgán bez ohledu na to, zda se jedná o samostatný orgán nebo skupinu orgánů, a to i z více než jednoho členského státu, může uzavřít smlouvu o veřejných službách v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení. [pozm. návrh 44]

"

-aa) vkládají se nové odstavce, které znějí:"

„3a. Do konce přechodného období uvedeného v čl. 8 odst. 2 členské státy a, umožňuje-li tak vnitrostátní právo, příslušné orgány, mohou z nabídkových řízení konaných na zakázky na veřejné služby na železnici příslušnými orgány na jejich území podle odstavce 3 tohoto článku vyloučit jakýkoli železniční podnik či provozovatele nebo jakékoli přímo či nepřímo kontrolované dceřiné podniky nebo jejich holdingové společnosti, pokud kontrolující železniční podnik, holdingová společnost nebo jejich dceřiné podniky:

   a) jsou držiteli licence a provozují domácí železniční služby ve členském státě, v němž příslušné orgány nemají povoleno zadávat zakázky na veřejné služby formou nabídkových řízení, a
   b) těžily z přímo uzavřených smluv o veřejných službách pro železniční dopravu, jejichž podíl, pokud jde o hodnotu, je vyšší než 50 % celkové hodnoty zakázek na veřejné služby pro železniční dopravu přidělených tomuto železničnímu podniku nebo holdingové společnosti nebo jejich dceřiným společnostem.

Pro účely tohoto odstavce se „kontrolou“ rozumí veškerá práva, smlouvy nebo jiné prostředky, které jednotlivě nebo společně a s ohledem na příslušné skutečnosti nebo právní předpisy poskytují možnost rozhodujícího vlivu v určitém podniku, zejména v souvislosti s:

   a) vlastnickým právem nebo právem užívání všech aktiv podniku nebo jejich části;
   b) právy nebo smlouvami, které poskytují právo na rozhodující vliv na složení, hlasování nebo rozhodování orgánů podniku.

3b.  Členské státy, a pokud to umožňuje vnitrostátní právo, příslušný orgán mohou z nabídkových řízení vyloučit jakéhokoliv provozovatele nebo podnik, jejichž kontrola přímo či nepřímo náleží právnické nebo fyzické osobě či osobám ze třetí země či třetích zemí, s výjimkou zemí, které přijaly opatření umožňující uzavírat smlouvy o veřejných službách prostřednictvím nabídkových řízení pro železniční podniky, jimž byla udělena licence v členském státě.“ ;[pozm. návrh 68]

"

a)  Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"

„4. Není-li to zakázáno vnitrostátním právem, mohou příslušné orgány rozhodnout o přímém uzavření smluv o veřejných službách:

   a) pokud se jejich průměrná roční hodnota odhaduje na méně než 1 000 000 EUR nebo méně než 5 000 000 EUR v případě smlouvy o veřejných službách zahrnující veřejnou dopravu po železnici, nebo
   b) pokud se týkají poskytnutí méně než 300 000 vozových kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně nebo méně než 150 000 500 000 vozových kilometrů v případě smlouvy o veřejných službách zahrnující veřejnou dopravu po železnici. [pozm. návrh 47]
   ba) Jsou-li technické specifikace izolovaných železničních systémů v oblasti veřejné přepravy cestujících po železnici výrazně odlišné od TSI hlavní železniční sítě daného členského státu, s níž nejsou propojeny. [pozm. návrh 75]

V případě smlouvy o veřejných službách uzavřené přímo s malým nebo středním podnikem, který provozuje maximálně 23 silničních vozidel, mohou být tyto prahy navýšeny buď na průměrnou roční odhadovanou hodnotu nižší než 2 000 000 EUR nebo na poskytnutí méně než 600 000 vozových kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.“ [pozm. návrh 48]

"

aa)  Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"

5. V případě přerušení služeb nebo v případě bezprostředního rizika vzniku takové situace může příslušný orgán přijmout mimořádné opatření. Naléhavá situace může zahrnovat to, že příslušný orgán není schopen včas zahájit nabídkové řízení na smlouvy o veřejných službách nebo včas s provozovatelem uzavřít smlouvu o veřejných službách. Toto mimořádné opatření má podobu přímého uzavření smlouvy nebo formální dohody o rozšíření smlouvy o veřejných službách nebo požadavku vykonat určité závazky veřejné služby. Provozovatel veřejných služeb má právo odvolat se proti rozhodnutí o uložení povinnosti vykonat určité závazky veřejné služby. Uzavření smlouvy o veřejných službách nebo její prodloužení prostřednictvím mimořádného opatření nebo uložení povinnosti vykonat takový závazek by neměly překročit dva roky.“; [pozm. návrh 63]

"

b)  Odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

„Příslušné orgány mohou v zájmu zvýšení hospodářské soutěže mezi železničními podniky rozhodnout, že se smlouvy na veřejnou přepravu cestujících po železnici, jež se vztahují na části stejné sítě nebo soubor tras, uzavřou s různými železničními podniky. Za tímto účelem mohou příslušné orgány před zahájením nabídkového řízení rozhodnout o omezení počtu smluv, které mají být uzavřeny s týmž železničním podnikem.“

„6. V souladu se směrnicí 2012/34/EU a pokud to vnitrostátní právo nezakazuje, ty příslušné orgány, které jsou odpovědné za vypracování plánů veřejné dopravy uvedených v článku 2a, mohou rozhodnout o přímém uzavření smluv o veřejných službách týkajících se veřejné přepravy cestujících po železnici za těchto podmínek:

   a) plán veřejné dopravy obsahuje požadavky platné po celou dobu plnění smlouvy, které se týkají:
   vývoje počtu přepravovaných osob,
   přesnosti dopravních spojů,
   efektivity nákladů z hlediska produktivity kapitálu,
   četnosti provozu vlaků,
   spokojenosti zákazníků,
   kvality kolejových vozidel;
   b) příslušný orgán zveřejní nejpozději 18 měsíců před začátkem platnosti smlouvy, jak se mají plnit požadavky stanovené v písm. a) tohoto odstavce v rámci přímo uzavřené smlouvy o veřejných službách, a pravidelně hodnotí dodržování těchto požadavků ve výroční zprávě podle čl. 7 odst. 1. Pokud zainteresovaný provozovatel železničních služeb nebo podnik podá stížnost týkající se přímého uzavření smlouvy, regulační orgán vyhodnotí důvody, které uvedl příslušný orgán, a nejdříve dva měsíce po podání stížnosti přijme rozhodnutí. Regulační orgán může též jednat ze své vlastní iniciativy;
   c) regulační orgán nejpozději 24 měsíců před vypršením stávající smlouvy vyhodnotí, zda byly dodrženy požadavky stanovené v písm. a) tohoto odstavce a posouzené v souladu s čl. 7 odst. 1. Příslušný orgán poskytne regulačnímu orgánů veškeré údaje nezbytné k provedení hodnocení.

Jestliže regulační orgán dospěje k názoru, že požadavky stanovené v písm. a) tohoto odstavce nebyly dodrženy, neprodleně požádá příslušný orgán, aby v souladu s odstavcem 3 tohoto článkuuzavřel novou smlouvu o veřejných službách.

Rozhodnutí nezávislého regulačního orgánu je závazné a okamžitě použitelné.

Odchylně od čl. 4 odst. 3 nesmí být takové smlouvy uzavřeny na dobu delší devíti let.

Komise přijme akty v přenesené pravomoci, v nichž podrobně uvede požadavky stanovené v písm. a) tohoto odstavce.“. [pozm. návrh 50]

"

5.  Vkládá se článek 5a, který zní:"

„Článek 5a

Kolejová vozidla

1.  Členské státyPříslušné orgány v souladu s pravidly státní podpory přijmou nezbytná opatření, aby zajistily provozovatelům, kteří chtějí poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících po železnici v rámci smlouvy o veřejných službách, podmínky umožňující účinný a nediskriminační přístup k vhodným kolejovým vozidlům pro veřejnou přepravu cestujících po železnici. [pozm. návrh 51]

2.  Pokud na příslušném trhu neexistují leasingové společnosti, které poskytují pronájem kolejových vozidel uvedených v odstavci 1 za nediskriminačních a obchodně schůdných podmínek všem dotčeným provozovatelům veřejné přepravy cestujících po železnici, zajistí členské státy, aby riziko zbytkové hodnoty kolejových vozidel nesl v souladu s pravidly státní podpory příslušný orgán, jestliže o to provozovatelé, kteří mají v úmyslu a jsou schopni účastnit se nabídkových řízení na smlouvy o veřejných službách, požádají, aby se nabídkových řízení mohli účastnit.

Příslušný orgán může splnit požadavek stanovený v prvním pododstavci jedním z těchto způsobů: různými způsoby, které umožňují dosáhnout úspor z rozsahu: [pozm. návrh 52]

   a) tím, že sám pořídí za tržní cenu kolejová vozidla používaná pro plnění smlouvy o veřejných službách s cílem dát je vybranému provozovateli veřejných služeb k dispozici za tržní cenu nebo jako součást smlouvy o veřejných službách podle čl. 4 odst. 1 písm. b), článku 6 a případně přílohy; [pozm. návrh 53]
   b) tím, že poskytne záruku na financování kolejových vozidel používaných pro plnění smlouvy o veřejných službách za tržní cenu nebo jako součást smlouvy o veřejných službách podle čl. 4 odst. 1 písm. b), článku 6 a případně přílohy. Tato záruka může pokrývat riziko zbytkové hodnoty, přičemž musí dodržovat příslušná platná pravidla státní podpory;
   c) tím, že se ve smlouvě o veřejných službách zaváže, že po uplynutí platnosti smlouvy za tržní cenu převezme kolejová vozidla.
   ca) tím, že spolupracuje se sousedními místními orgány za účelem vytvoření významnějšího vozového parku. [pozm. návrh 54]

3.  V případech uvedených v písmenech odstavci 2 druhém pododstavci písm. b) a c) má příslušný orgán právo požádat provozovatele veřejných služeb, aby po uplynutí platnosti smlouvy o veřejných službách převedl kolejová vozidla na nového provozovatele, se kterým se uzavře smlouva. Příslušný orgán může novému provozovateli veřejné dopravy uložit, aby kolejová vozidla převzal. Převod se uskuteční za tržní ceny. [pozm. návrh 55]

4.  Jsou-li kolejová vozidla převedena na nového provozovatele veřejné dopravy, poskytne příslušný orgán v nabídkové dokumentaci podrobné informace o nákladech na údržbu kolejových vozidel a o jejich fyzickém stavu. [pozm. návrh 56]

4.  Komise do [18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme opatření, která podrobně stanoví postup pro uplatňování odstavců 2 a 3 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 9a odst. 2.“ [pozm. návrhy 57 a 82]

"

6.  V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Všechny kompenzace související s obecným pravidlem nebo smlouvou o veřejných službách musí být v souladu s článkem 4, a to bez ohledu na způsob, jakým byla smlouva uzavřena. Jakákoli kompenzace jakékoli povahy související se smlouvou o veřejných službách neuzavřenou podle čl. 5 odst. 3 nebo související s obecným pravidlem musí být rovněž v souladu s přílohou.“

"

7.  Článek 7 se mění takto:

a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„1. Každý příslušný orgán jednou za rok zveřejní souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby, za něž je odpovědný, datu zahájení a době trvání smluv o veřejných službách, o vybraných provozovatelích veřejných služeb a o platbách kompenzací a výlučných právech poskytnutých uvedeným provozovatelům veřejných služeb prostřednictvím kompenzace. Zpráva zhodnotí plnění závazků a uvede všechny ukazatele významné pro dopravní služby, zejména přesnost, spolehlivost, čistotu, spokojenost uživatelů zjištěnou prostřednictvím veřejného průzkumu a minimální úroveň využívání kapacit. Tato zpráva rozlišuje mezi autobusovou dopravou a železniční dopravou, umožní sledovat a posoudit výkon, kvalitu a financování sítě veřejné dopravy a v případě potřeby poskytne informace o povaze a rozsahu jakýchkoli udělených výlučných práv. Členské státy usnadní centrální přístup k těmto zprávám, například prostřednictvím společného internetového portálu. Komise připraví souhrn z těchto zpráv a předloží jej Evropskému parlamentu a Radě ve všech pracovních jazycích.; [pozm. návrh 58]

"

b)  V odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„d) plánované datum zahájení a dobu trvání smlouvy o veřejných službách.“

"

8.  Článek 8 se mění takto:

a)  V odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„2. Aniž je dotčen odstavec 3, musí být uzavírání smluv o veřejných službách v silniční přepravě po železnici s výjimkou jiných druhů nebo přepravě jinými druhy drážní dopravy, jako jsou metro, nebo tramvaj nebo propojené tramvajové a železniční tratě, v souladu s čl. 5 odst. 3 od 3. prosince 2019. Veškeré Smlouvy o veřejných službách ve veřejné přepravě cestujících po železnici se uzavírají v přepravě jinými druhy drážní dopravy a po silnici musí být uzavřeny v souladu s čl. 5 odst. 3 nejpozději do 3. prosince 2019 článkem 5 od 3. prosince 2022. Do 3. prosince 2022 jsou příslušné orgány odpovědné za vypracování plánů veřejné dopravy uvedených v článku 2a pověřeny veškerými pravomocemi uzavírat smlouvy o veřejných službách v souladu s článkem 5.. Během tohoto přechodného přeechodných období, které trvá do 3. prosince 2019, přijmou členské státy opatření, aby postupně dosáhly souladu s čl. 5 odst. 3, a tím se vyhnuly vážným strukturálním problémům zejména v souvislosti s přepravní kapacitou.“; [pozm. návrh 59]

"

aa)  V odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Do šesti měsíců od konce první poloviny přechodného období předloží členské státy Komisi zprávu o pokroku zaměřenou na postupný přechod k uzavírání smluv o veřejných službách v souladu s článkem 5. Na základě zpráv členských států o pokroku může Komise navrhnout členským státům vhodná opatření.“; [pozm. návrh 60]

"

b)  Vkládá se nový odstavec , který zní:"

„2a. Platnost smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici, které nejsou v souladu s článkem 5 a byly přímo uzavřených mezi 1. lednem 2013 a 2. uzavřené před 3. prosincem 2019 může trvat až do data jejího skončení. Jejich platnost však v žádném případě nepřesáhne 31. prosince 2022.2022, končí v každém případě nejpozději dnem ...(9).“;[pozm. návrh 61]

"

c)  V odstavci 3 se v druhém pododstavci poslední věta nahrazuje tímto:"

„Platnost smluv uvedených v písmenu d) může trvat až do doby jejího ukončení, pokud tyto smlouvy mají omezenou dobu trvání podobnou dobám trvání uvedeným v článku 4.“

"

9.  Vkládá se nový článek , který zní:"

„Článek 9a

Postup projednávání ve výborech

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro jednotný evropský železniční prostor zřízený článkem 62 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011*.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

--------------------

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Konsolidované znění bude zpřístupněno společně s nařízením (ES) č. 1370/2007, které se tímto nařízením mění, po uplynutí tří měsíců od svého uveřejnění. [pozm. návrh 62]

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1)Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2)Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014.
(4)Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje; COM(2011)0144.
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(6)Nařízení Rady (EU) č. .../... , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, COM(2012)0730, 5.12.2012.
(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).
(8)Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32.
(9) 10 let od vstupu tohoto nařízení v platnost (tj. pozměňujícího aktu 2013/0028(COD)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí