Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0014(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0016/2014

Indgivne tekster :

A7-0016/2014

Forhandlinger :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Afstemninger :

PV 26/02/2014 - 9.4
CRE 26/02/2014 - 9.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0151

Vedtagne tekster
PDF 623kWORD 247k
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg
Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ***I
P7_TA(2014)0151A7-0016/2014
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0027),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0029/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2013(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 8. oktober 2013(2),

—  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det litauiske parlament, det rumænske senat og den svenske rigsdag om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A7-0016/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder Kommissionen om at forelægge en finansieringsoversigt, der fuldt ud tager hensyn til resultaterne af den lovgivningsmæssige aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om alle dele af lovgivningen inden for den fjerde jernbanepakke med henblik på at opfylde samtlige budget- og personalemæssige behov i forbindelse med pakken og eventuelt også behovene hos Kommissionens tjenestegrene;

3.  understreger, at enhver afgørelse, der træffes af den lovgivende myndighed om dette udkast til forordning, ikke berører de afgørelser, som budgetmyndigheden træffer inden for rammerne af den årlige budgetprocedure;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.
(2) EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. februar 2014 med henblik på vedtagelse af forordning (EU) nr. .../2014 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004
P7_TC1-COD(2013)0014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  En gradvis oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde kræver, at Unionen fastsætter regler for jernbanerne, som dækker såvel de tekniske (interoperabilitet) som de sikkerhedsmæssige aspekter, eftersom disse to aspekter er uadskillelige, og eftersom der på begge områder er behov for en højere grad af harmonisering på EU-plan. I løbet af de seneste to årtier er der vedtaget relevant lovgivning på jernbaneområdet, navnlig tre jernbanepakker, hvoraf Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF(4) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF(5) er vigtigst.

(2)  Det kræver et betydeligt teknisk stykke arbejde at forfølge målene for jernbanesikkerhed og interoperabilitet samtidig, og dette arbejde bør styres af et specialiseret organ. I forbindelse med den anden jernbanepakke i 2004 var det derfor nødvendigt at oprette et europæisk jernbaneagentur for sikkerhed og interoperabilitet (i det følgende benævnt "agenturet") inden for de eksisterende institutionelle rammer og uden at ændre kompetencefordelingen inden for Unionen.

(3)  Det europæiske jernbaneagentur blev oprindeligt oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 for at fremme oprettelsen af et fælles europæisk jernbaneområde og bidrage til moderniseringen af jernbanesektoren, samtidig med at sektorens fordele på sikkerhedsområdet blev styrket. Som følge af et betydeligt det betydelige antal ændringer, som er nødvendige i forhold til agenturets opgaver og interne organisation, bør forordning (EF) nr. 881/2004 imidlertid erstattes af en ny retsakt. [Ændring 1]

(4)  Den fjerde jernbanepakke omfatter vigtige ændringer, som har til formål at forbedre det fælles europæiske jernbaneområdes funktion ved hjælp af omarbejdninger af direktiv 2004/49/EF og direktiv 2008/57/EF, der begge har direkte tilknytning til agenturets opgaver. Disse direktiver fastsætter sammen med nærværende forordning navnlig bestemmelser for udførelsen af opgaver i forbindelse med udstedelse af køretøjstilladelser og sikkerhedscertifikater, navnlig med hensyn til grænseoverskridende trafik, på EU-plan. Dette vil medføre, at agenturet spiller en større rolle. [Ændring 2]

(5)  Agenturet bør bidrage til oprettelsen af et fælles europæisk jernbaneområde og sikre et højt sikkerhedsniveau, samtidig med at det søger på at forbedre jernbanesektorens konkurrenceevne. Dette opnås ved at yde teknisk bistand til gennemførelsen af EU-retsforskrifter, der tager sigte på at forbedre jernbanesystemernes interoperabilitet, og til udviklingen af en fælles strategi for det europæiske jernbanesystems sikkerhed. Agenturet bør endvidere fungere som europæisk myndighed med ansvar for udstedelse på EU-plan af tilladelser til at bringe jernbanekøretøjer i omsætning og til typer af jernbanekøretøjer i omsætning, udstedelse af sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder og udstedelse af tilladelser til ibrugtagning af togkontrol- og signalsystemer undersystemer, der er beliggende eller drives i hele Unionen, under det faste europæiske trafikstyringssystem for jernbaner (ERTMS). Desuden bør agenturet overvåge de nationale jernbaneforskrifter og resultaterne af de nationale myndigheders indsats på områderne interoperabilitet og sikkerhed i jernbanesektoren. [Ændring 3]

(6)  Under forfølgelsen af sine mål bør agenturet tage fuldt ud hensyn til den forestående udvidelse af Den Europæiske Union og , de specifikke problemer, der er knyttet til jernbaneforbindelserne med tredjelande Agenturet bør have enekompetence for så vidt angår de opgaver og beføjelser, som det har fået overdraget., og den specifikke situation for jernbanenet med en anden sporvidde, særlig hvor medlemsstaterne er velintegreret i disse net sammen med tredjelande, men isoleret fra hovedjernbanenettet i Unionen. Det bør også søge at fremme gensidighedsprincippet mellem adgang for tredjelande til EU-markedet og adgang for EU-baserede virksomheder til tredjelandes markeder. [Ændring 4]

(6a)  Agenturet bør have enekompetence for så vidt angår de opgaver og beføjelser, som det har fået overdraget. De nationale sikkerhedsmyndigheder bør have enekompetence, for så vidt angår de beslutninger, de træffer. [Ændring 5]

(7)  I udførelsen af sine opgaver, navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til henstillinger, bør agenturet i høj grad benytte sig af eksterne eksperter på jernbaneområdet. Disse eksperter Denne ekspertise bør først og fremmest være komme fra eksperter fra de nationale sikkerhedsmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder, såvel som fra sagkyndige fra jernbanesektoren og de relevante nationale myndigheder, herunder repræsentanter, instanser og uafhængige, bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer. Agenturet bør nedsætte kompetente og repræsentative arbejdsgrupper bestående af disse eksperter. Agenturet bør være opmærksomt på behovet for at opretholde balancen mellem risici og fordele, navnlig med hensyn til på den ene side håndtering af interessekonflikter og på den anden side målet om at opnå den bedst mulige ekspertise. [Ændring 6]

(8)  Agenturet bør udbygge arbejdet med konsekvensanalyser med henblik på at formidle indsigt i agenturets økonomiske betydning for jernbanesektoren og dets indvirkning på samfundet for at andre kan træffe velbegrundede beslutninger og for mere effektivt at kunne prioritere sine arbejdsopgaver og fordele sine ressourcer.

(9)  Agenturet bør yde uafhængig og objektiv teknisk bistand, først og fremmest til Kommissionen. Direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet] fastsætter grundlaget for udarbejdelse og revision af tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI), mens direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed] fastsætter grundlaget for udarbejdelse og revision af fælles sikkerhedsmetoder og fælles sikkerhedsmål. Kontinuiteten i arbejdet og den udvikling, TSI, fælles sikkerhedsmetoder og fælles sikkerhedsmål gennemgår i tidens løb, kræver en permanent faglig struktur og et specialiseret organ med sagkyndigt personale. Således bør agenturet være ansvarlig for at udarbejde henstillinger til Kommissionen i forbindelse med udarbejdelse og revision af TSI, fælles sikkerhedsmetoder og fælles sikkerhedsmål. De nationale sikkerhedsorganisationer og tilsynsorganer bør ligeledes have mulighed for at indhente en uafhængig teknisk udtalelse fra agenturet.

(10)  Jernbanevirksomhederne, navnlig nye ansøgere, har oplevet adskillige problemer, når de har ansøgt om sikkerhedscertifikater hos de kompetente nationale myndigheder, lige fra procedurer, der trækker i langdrag, til urimeligt høje omkostninger og ulige behandling. Dertil kommer, at certifikater udstedt i én medlemsstat ikke er blevet betingelsesløst anerkendt i andre medlemsstater, hvilket er til skade for det fælles europæiske jernbaneområde. Med henblik på at gøre procedurerne for udstedelse af sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder mere effektive og upartiske er det derfor nødvendigt at indføre et EU-sikkerhedscertifikat, der er gyldigt i hele Unionen inden for specificerede anvendelsesområder, og som udstedes af agenturet. Grundlaget herfor er fastsat i det reviderede direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed]. [Ændring 7]

(11)  Direktiv 2008/57/EF fastsætter bestemmelser for tilladelser til ibrugtagning af jernbanekøretøjer i hver enkelt medlemsstat med visse undtagelser. Kommissionen nedsatte i 2011 en taskforce vedrørende køretøjstilladelser, som har drøftet adskillige sager, hvor fabrikanter og jernbanevirksomheder har været udsat for urimelig lange og dyre godkendelsesprocedurer, og taskforcen har fremlagt en række forslag til forbedringer. Eftersom visse af problemerne skyldes, at den nuværende procedure for godkendelse af køretøjer er kompleks, bør denne forenkles. Der bør kun udstedes én tilladelse til at bringe køretøjer og køretøjstyper i omsætning pr. jernbanekøretøj, og denne tilladelse bør udstedes af agenturet. Dette vil medføre mærkbare fordele for sektoren, eftersom omkostningerne reduceres og sagsbehandlingstiden forkortes, og mindske risikoen for eventuel forskelsbehandling, navnlig for nye virksomheder, der ønsker at komme ind på et jernbanemarked. Grundlaget herfor er fastsat i det reviderede direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet].

(11a)  På et åbent europæisk jernbanemarked med stadig mere grænsekrydsende togdrift er det nødvendigt af hensyn til jernbanesikkerheden og rimelige konkurrenceforhold at kontrollere og håndhæve overholdelsen af reglerne om køre- og hviletider. De nationale sikkerhedsmyndigheder bør have kompetence til at kontrollere køre- og hviletider, herunder i forbindelse med grænsekrydsende togdrift. [Ændring 8]

(11b)  Togpersonalet udfører operationelle sikkerhedsopgaver inden for jernbanesystemet og er ansvarligt for passagerernes komfort og sikkerhed om bord på togene. Agenturet bør etablere en certificering svarende til lokomotivførercertificering for at sikre et højt kvalifikations- og kompetenceniveau, anerkende denne faggruppes betydning for sikker togdrift og tillige for at lette arbejdstagernes mobilitet. [Ændring 9]

(12)  For yderligere at fremme udviklingen af et fælles europæisk jernbaneområde, navnlig med henblik på at kunne give jernbanekunderne og -passagererne relevante oplysninger, og idet agenturets nuværende rolle tages i betragtning, bør agenturets rolle på trafiktelematikområdet styrkes inden for fleksible rammer med henblik på at sikre interoperabilitet og sameksistens mellem innovative kommercielle strategier. Dette vil sikre en ensartet udvikling og en hurtig udbredelse af telematiksystemer. [Ændring 10]

(13)  Det fælles harmoniserede togkontrolsystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) er særdeles vigtigt for en gnidningsløs udvikling af det fælles europæiske jernbaneområde og dets sikkerhed, men lider til dato under en opsplittet manglende udvikling og iværksættelse, og det er derfor nødvendigt at styrke den overordnede koordinering heraf på EU-plan. Formålet med at opnå interoperabilitet og harmonisering af togkontrol- og signalsystemer i Unionen undermineres i øjeblikket væsentligt af et væld af forskellige nationale versioner af ERTMS. [Ændring 11]

Agenturet, der er det bedst egnede EU-organ, bør derfor have en mere fremtrædende rolle på dette område med henblik på at sikre en ensartet udvikling af ERTMS, bidrage til at sikre, at ERTMS-udstyr opfylder de gældende specifikationer, og sikre, at europæiske forskningsprogrammer vedrørende ERTMS koordineres med udarbejdelsen af tekniske specifikationer for ERTMS. For at gøre procedurerne for udstedelse af tilladelser til ibrugtagning af faste togkontrol- og signalsystemer mere effektive og upartiske er det desuden nødvendigt at indføre en fælles tilladelse, der er gyldig i hele Unionen, og som udstedes af agenturet. Grundlaget herfor er fastsat i det reviderede direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet].

(13a)  I de senere år har flere ulykker inden for jernbanegodssektoren vist, at der er behov for at forbedre reglerne på EU-plan om vedligeholdelse af godsvogne. Agenturet bør fokusere på indførelse af harmoniserede obligatoriske krav til regelmæssig vedligeholdelse. [Ændring 12]

(14)  De kompetente nationale myndigheder opkræver normalt en afgift for at udstede køretøjstilladelser og sikkerhedscertifikater. Når denne kompetence overføres til EU Unionen, bør agenturet bemyndiges til at opkræve afgifter for udstedelse af de certifikater og tilladelser, der er omhandlet i de foregående betragtninger. Disse afgifter bør ligge på et niveau svarende til det nuværende gennemsnit i Unionen, der varierer i forhold til omfang af operationer og anvendelsesområde som specificeret i certifikatet eller tilladelsen, og bør fastsættes i en delegeret retsakt, som Kommissionen vedtager. Stillinger i stillingsfortegnelsen, som finansieres fra disse afgifter, bør ikke underlægges de personalenedskæringer, der er fastlagt for alle EU-institutioner og -organer. [Ændring 13]

(14a)  Denne delegerede retsakt skal sikre, at afgiftsniveauet ikke overstiger omkostningerne ved de pågældende certificerings- eller godkendelsesprocedurer. [Ændring 14]

(15)  Det er et generelt mål, at overdragelsen af funktioner og opgaver fra medlemsstaterne til agenturet bør ske på en effektiv måde og uden at sænke de nuværende høje sikkerhedsniveauer. Agenturet bør desuden have tilstrækkelige ressourcer til at udføre sine nye opgaver, og koordineringen af tildelingen af disse ressourcer bør ske på grundlag af klart definerede behov. De nationale myndigheder, navnlig de nationale sikkerhedsmyndigheder, har opbygget ekspertise på området, og agenturet bør have adgang til at gøre brug af denne ekspertise, herunder gennem kontraktlige aftaler, i forbindelse med udstedelsen af relevante tilladelser og certifikater. Med henblik herpå bør der tilskyndes til udstationering af nationale eksperter hos agenturet i høj grad tilskyndes, fremmes og afhjælpes. [Ændring 15]

(16)  Direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed] og direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet] fastsætter, at de nationale sikkerhedsforskrifter skal vurderes i lyset af målet om sikkerhed og interoperabilitet og forenelighed med konkurrencereglerne. Direktiverne begrænser også medlemsstaternes mulighed for at vedtage nye nationale forskrifter. Under det nuværende system eksisterer der fortsat et stort antal nationale forskrifter, hvilket kan føre til sikkerhedsrisici og uoverensstemmelser mellem national lovgivning og EU-lovgivning, og som skaber en risiko for utilstrækkelig gennemsigtighed og skjult diskrimination af udenlandske operatører, navnlig mindre og nye operatører. Med henblik på at skabe et fuldt gennemsigtigt og upartisk sæt jernbaneregler for EU Unionen er det nødvendigt at styrke den gradvise reduktion af antallet af nationale forskrifter, herunder operationelle regler. Det er derfor tvingende nødvendigt, at der kan indhentes en udtalelse baseret på uafhængig og neutral ekspertise på EU-plan. Agenturets rolle bør styrkes i overensstemmelse hermed. [Ændring 16]

(17)  Blandt de nationale sikkerhedsmyndigheder og de bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer er der stor forskel på indsats, organisation og beslutningstagningsprocedurer for så vidt angår interoperabilitet og jernbanesikkerhed, hvilket forhindrer, at det fælles europæiske jernbaneområde fungerer gnidningsløst. Dette kan navnlig være til skade for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at komme ind på jernbanemarkedet i en anden medlemsstat. Det er derfor nødvendigt at styrke koordineringen med henblik på at øge harmoniseringen på EU-plan. Agenturet bør derfor føre kontrol med de nationale sikkerhedsmyndigheder og de bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer ved hjælp af audits og tilsyn. De nationale akkrediteringsorganer skal overvåge de bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer i henhold til artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008(6). Der skal endvidere føres tilsvarende kontrol med agenturets resultater. [Ændring 17]

(18)  Når det drejer sig om sikkerhed, er det vigtigt at sikre størst mulig gennemsigtighed og en effektiv informationsformidling. Det er desuden vigtigt, at der gennemføres en analyse af sikkerhedsniveauet baseret på fælles indikatorer, som gør det muligt at sætte alle jernbanesektorens aktører i relation til hinanden. Med hensyn til statistik er det nødvendigt at etablere et tæt samarbejde med Eurostat.

(19)  For at kunne følge udviklingen i jernbaneinteroperabiliteten og ‑sikkerheden bør agenturet offentliggøre en rapport herom hvert andet år. Eftersom agenturet besidder teknisk ekspertise og er upartisk, bør det også bistå Kommissionen i overvågningen af gennemførelsen af EU-lovgivning relateret til jernbanesikkerhed og interoperabilitet.

(20)  Interoperabiliteten i det transeuropæiske net bør øges, og udvælgelsen af både igangværende og nye investeringsprojekter, som støttes af Unionen, bør foretages under hensyntagen til målet om interoperabilitet, således som det er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF(7). Opfyldelsen af disse mål varetages bedst af agenturet. [Ændring 18]

(21)  Vedligeholdelsen af det rullende materiel er et vigtigt element i sikkerhedssystemet. Der har hidtil ikke eksisteret noget egentligt europæisk marked for vedligeholdelse af jernbanemateriel, da der ikke findes noget system til certificering af værkstederne. Dette har medført ekstraomkostninger for jernbanesektoren og giver anledning til tomkørsel. Der bør derfor gradvist udvikles et europæisk system til certificering af værkstederne, som løbende bør opdateres, og agenturet er det bedst egnede organ til at foreslå Kommissionen passende løsninger herpå.

(22)  Kravene til togførernes faglige kvalifikationer er af væsentlig betydning både for sikkerheden og for interoperabiliteten i Unionen. Sådanne krav er desuden en forudsætning for fri bevægelighed for arbejdstagerne i jernbanesektoren. Dette spørgsmål bør behandles inden for rammerne af den nuværende ordning, der gælder for den sociale dialog. Agenturet bør yde den tekniske bistand, der er nødvendig for at tilgodese dette aspekt på EU-plan.

(23)  Agenturet bør tilrettelægge og lette samarbejdet mellem de nationale sikkerhedsmyndigheder, de nationale undersøgelsesorganer og de repræsentative organer fra jernbanesektoren på europæisk plan for at fremme bedste praksis, udveksling af relevant information, indsamling af jernbanerelaterede data og overvågning af jernbanesystemets overordnede sikkerhedsniveau.

(24)  For at sikre den størst mulige gennemsigtighed og lige adgang til relevante oplysninger for alle parter bør de dokumenter, som udfærdiges med henblik på interoperabilitet og jernbanesikkerhed, være tilgængelige for offentligheden. Det samme gælder for licenser, sikkerhedscertifikater og andre relevante jernbanedokumenter. Agenturet bør skabe grundlaget for en effektiv, brugervenlig og lettilgængelig udveksling og offentliggørelse af disse oplysninger. [Ændring 19]

(25)  Det er vigtigt at fremme innovation og forskning på jernbaneområdet, og agenturet bør støtte disse bestræbelser i kraft af sin anseelse og position. Økonomisk støtte inden for rammerne af agenturets aktiviteter på dette område bør ikke medføre forvridninger på det pågældende marked.

(26)  Agenturet bør, som det eneste EU-organ med anerkendt kompetence på jernbaneområdet, spille en aktiv rolle i bedømmelsen af jernbaneprojekter med europæisk merværdi i tæt samarbejde med nationale infrastrukturforvaltere for at øge udbyttet af Unionens finansielle støtte, projekternes kvalitet og deres overensstemmelse med relevant teknisk lovgivning. [Ændring 20]

(27)  Der opstår til tider fortolkningsspørgsmål og andre problemer blandt de interesserede parter vedrørende lovgivning om interoperabilitet og jernbanesikkerhed, vejledninger om gennemførelse og agenturets henstillinger. En korrekt og ensartet forståelse heraf er en forudsætning for en effektiv gennemførelse af EU-retten på jernbaneområdet og for at jernbanemarkedet fungerer. Agenturet bør derfor aktivt engagere sig i at formidle oplysninger og viden på området under særlig hensyntagen til små og mellemstore virksomheder. [Ændring 21]

(27a)  Agenturet bør samarbejde fuldt ud med og yde mest mulig bistand til nationale myndigheder, som udfører civilretslig eller strafferetslig efterforskning, når den vedrører undersøgelsesspørgsmål, som agenturet er ansvarlig for. [Ændring 22]

(28)  For at kunne udføre sine opgaver på tilfredsstillende vis bør agenturet have status som juridisk person og råde over et selvstændigt budget, hvis midler hovedsagelig består af et bidrag fra Unionen og fra gebyrer og afgifter betalt af ansøgerne. Unionens bidrag bør vurderes og revideres, hver gang der tildeles nye kompetencer, som ikke er forbundet med gebyrer og afgifter betalt af ansøgerne. Agenturets uafhængighed og upartiskhed må ikke bringes i fare af eventuelle økonomiske bidrag, som det modtager fra medlemsstaterne, tredjelande eller andre organer. For at sikre agenturets uafhængighed i dets daglige virke og i de udtalelser, henstillinger og afgørelser, som det afgiver, bør agenturets organisation være gennemsigtig, og den administrerende direktør bør kunne handle under eget ansvar. Agenturets personale bør være uafhængigt og bør repræsenteres ved en passende sammensætning af kort- og langfristede kontrakter med støtte fra udlånte nationale eksperter og fastansat personale med henblik på at bevare den organisatoriske viden og driftskontinuiteten, samtidig med at der sker en nødvendig og løbende udveksling af ekspertise med jernbanesektoren. [Ændring 23]

(29)  For effektivt at sikre at agenturet løser sine opgaver, bør medlemsstaterne og Kommissionen være repræsenteret i en bestyrelse, som har beføjelse til at fastlægge budgettet og godkende agenturets årlige og flerårige arbejdsprogrammer.

(30)  For at sikre gennemsigtighed i bestyrelsens afgørelser bør repræsentanter for den berørte sektor deltage i møderne, men uden stemmeret, da stemmeretten er forbeholdt repræsentanterne for de offentlige myndigheder, som skal aflægge regnskab for de myndigheder, der er ansvarlige for den demokratiske kontrol. Repræsentanterne for sektoren bør udnævnes af Kommissionen på grundlag af deres repræsentativitet på EU-plan for så vidt angår jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, jernbanesektoren, bemyndigede organer, udpegede organer, fagforeninger, passagerer og navnlig bevægelseshæmmede passagerer samt godskunder. [Ændring 24]

(31)  Med henblik på at forberede bestyrelsens møder og agere som rådgivende instans i forbindelse med de beslutninger, der tages, bør der oprettes et forretningsudvalg.

(32)  Det bør sikres, at de parter, der berøres af agenturets afgørelser, har adgang til de nødvendige retsmidler på en uafhængig og upartisk måde. Der bør indføres en passende klageordning, således at den administrerende direktørs afgørelser kan indbringes for et særligt klagenævn, som handler i fuld uafhængighed af Kommissionen, agenturet, de nationale sikkerhedsmyndigheder og enhver aktør i jernbanesektoren, og hvis afgørelser igen kan indbringes for Domstolen. [Ændring 25]

(32a)  Agenturpersonale, der rådgiver et klagenævn, må ikke selv tidligere have været involveret i den påklagede afgørelse. [Ændring 26]

(33)  Det vil bidrage til en mere effektiv planlægning og forvaltning af agenturets ressourcer og øge kvaliteten af agenturets arbejde at have et bredere perspektiv på agenturets aktiviteter. Bestyrelsen bør derfor efter høring af de berørte parter vedtage et flerårigt arbejdsprogram, som revideres jævnligt.

(34)  Agenturets arbejde bør være præget af gennemsigtighed. Europa-Parlamentet bør kunne føre en effektiv kontrol, og det bør derfor have mulighed for at høre agenturets administrerende direktør og blive konsulteret om de flerårige og de årlige arbejdsprogrammer. Agenturet bør også anvende den relevante EU-lovgivning vedrørende aktindsigt. [Ændring 27]

(35)  Efterhånden som der de seneste år er blevet oprettet flere decentrale agenturer, har budgetmyndigheden bestræbt sig på at forbedre gennemsigtigheden af og kontrollen med forvaltningen af de EU-midler, disse har fået bevilget, navnlig hvad angår opførelse af gebyrindtægter på budgettet, finanskontrol, beføjelser til at meddele decharge, bidrag til pensionsordninger og den interne budgetprocedure (adfærdskodeks). Tilsvarende bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999(8), bør finde ubegrænset anvendelse på agenturet, som bør tiltræde den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig(9). [Ændring 28]

(36)  Målene for denne forordning, nemlig oprettelsen af et specialiseret organ, der skal finde frem til fælles løsninger på problemer vedrørende jernbanesikkerhed og interoperabilitet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af arbejdsopgavernes kollektive karakter bedre gennemføres på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre end nødvendigt for at nå disse mål.

(37)  For behørigt at kunne fastsætte niveauet for de gebyrer og afgifter, som agenturet bør kunne opkræve, bør Kommissionen have delegeret beføjelse til at vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår de artikler, der fastsætter bestemmelser for udstedelse og fornyelse af tilladelser til ibrugtagning af faste togkontrol- og signalsystemer ERTMS-undersystemer, udstedelse af tilladelser til at bringe jernbanekøretøjer og typer af jernbanekøretøjer i omsætning og udstedelse af sikkerhedscertifikater. Der bør fastsættes et differentieret niveau for gebyrer og afgifter i henhold til anvendelsesområde for og omfang af operationer specificeret i sikkerhedscertifikater og tilladelser. Det er nanvlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Gebyrer og udgifter bør opgøres på gennemskuelig, rimelig og ensartet vis og bør ikke bringe de berørte EU-baserede branchers konkurrenceevne i fare. [Ændring 29]

Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og passende fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(37a)  Med henblik på at give effektiv tilskyndelse til standardisering af jernbanereservedele bør Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at vedtage retsakter om standardisering vedrørende reservedele. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. [Ændring 30]

(38)  For at sikre gennemførelsen af artikel 21 og 22 i denne forordning om undersøgelse af forslag til nationale forskrifter og gældende nationale forskrifter bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(39)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 29, 30, 31 og 51 i denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(10) .

(40)  Den interinstitutionelle arbejdsgruppe om EU's decentrale agenturer nåede i juli 2012 til enighed om en fælles erklæring og fælles tilgang, der har til formål at strømline agenturernes aktiviteter og forbedre deres resultater, og der bør derfor gennemføres en række principper om agenturets forvaltning i henhold hertil.

(41)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som især anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

PRINCIPPER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning oprettes Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (i det følgende benævnt "agenturet").

2.  Denne forordning fastsætter bestemmelser om:

a)  agenturets oprettelse og opgaver

b)  medlemsstaternes opgaver.

3.  Denne forordning finder anvendelse på:

a)  interoperabiliteten i Unionens jernbanesystem, som fastsat i direktiv ../../.EU [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]

b)  sikkerheden i Unionens jernbanesystem, som fastsat i direktiv ../../.EU [direktivet om jernbanesikkerhed]

c)  certificering af lokomotivførere, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF(11) , og certificering af alt sikkerhedsklassificeret personale. [Ændring 31]

3a.  Agenturets mål er at opnå et højt niveau af jernbanesikkerhed og bidrage til gennemførelsen af det fælles europæiske jernbaneområde. Disse mål opnås gennem:

a)  bidrag om tekniske anliggender til gennemførelsen af EU-lovgivning til højnelse af niveauet for jernbanesystemets interoperabilitet og udvikling af en fælles tilgang til sikkerhed inden for jernbanesystemet i Unionen

b)  en rolle som europæisk myndighed i samarbejde med de nationale sikkerhedsmyndigheder om tilladelse til at bringe jernbanekøretøjer i omsætning og om udstedelse af sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder

c)  indbyrdes tilnærmelse af nationale bestemmelser og optimering af procedurer

d)  overvågning af de nationale sikkerhedsmyndigheders indsats vedrørende interoperabiliteten og sikkerheden i jernbanesektoren. [Ændring 32]

Artikel 2

Retlig status

1.  Agenturet er et EU-organ, der har status som juridisk person.

2.  Agenturet har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Agenturet kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3.  Agenturet repræsenteres af direktøren.

Artikel 3

Agenturets virksomhed

Agenturet kan:

a)  rette henstillinger til Kommissionen vedrørende anvendelsen af artikel 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30, 32, 31, 33 og 41

b)  rette henstillinger til medlemsstaterne vedrørende anvendelsen af artikel 21, 22 og 30 og til de nationale sikkerhedsmyndigheder vedrørende anvendelsen af artikel 29, stk. 4 [Ændring 33]

c)  afgive udtalelser til Kommissionen i henhold til artikel 9, 21, 22 og 38 og til medlemsstaternes berørte myndigheder i henhold til artikel 9

d)  vedtage afgørelser i henhold til artikel 12, 16, 17 og 18

e)  afgive udtalelser, som udgør acceptable måder at overholde bestemmelserne på, i henhold til artikel 15

f)  udstede tekniske dokumenter i henhold til artikel 15

g)  udstede auditrapporter i henhold til artikel 29 og 30

h)  udstede retningslinjer og andre ikke-bindende dokumenter til gennemførelse af lovgivning om jernbaneinteroperabilitet og jernbanesikkerhed i henhold til artikel 11, 15 og 24.

KAPITEL 2

ARBEJDSMETODER

Artikel 4

Nedsættelse og sammensætning af arbejdsgrupperne

1.  Agenturet nedsætter et begrænset antal arbejdsgrupper, der skal udarbejde henstillinger, navnlig vedrørende de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI), de fælles sikkerhedsmål og de fælles sikkerhedsmetoder, fælles sikkerhedsindikatorer, registre, enheder med ansvar for vedligeholdelse, de i artikel 15 omhandlede dokumenter og bestemmelser om minimumskvalifikationer for jernbanepersonale pålagt sikkerhedsklassificerede arbejdsfunktioner. [Ændring 34]

Agenturet kan på Kommissionens anmodning eller på eget initiativ efter at have hørt Kommissionen nedsætte arbejdsgrupper i andre behørigt begrundede tilfælde.

2.  Agenturet udnævner eksperter til arbejdsgrupperne.

Agenturet udnævner de repræsentanter til arbejdsgrupperne, som de kompetente nationale myndigheder har nomineret til de arbejdsgrupper, som de ønsker at deltage i.

Agenturet udnævner sagkyndige fra jernbanesektoren til arbejdsgrupperne på baggrund af de lister, der er omhandlet i stk. 3. Dette sikrer, at arbejdsgrupperne har passende repræsentation fra alle medlemsstaterne, de dele af jernbanesektoren og de brugere, der eventuelt vil blive berørt af de foranstaltninger, som Kommissionen måtte foreslå på grundlag af henstillinger fra agenturet. [Ændring 35]

Agenturet kan om nødvendigt supplere arbejdsgrupperne med uafhængige eksperter og repræsentanter for internationale organisationer, som er anerkendt for deres kompetence på det pågældende område. Agenturets personale kan ikke udnævnes til arbejdsgrupperne med undtagelse af arbejdsgruppernes formand, som skal være en repræsentant for agenturet. [Ændring 36]

3.  Hvert af de repræsentative organer, der er omhandlet i artikel 34, sender en gang om året agenturet en liste over de bedst kvalificerede eksperter, som har beføjelse til at repræsentere dem i de enkelte arbejdsgrupper. [Ændring 37]

4.  Når de nævnte arbejdsgruppers arbejde har direkte indvirkning på arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed for arbejdstagerne i jernbanesektoren, deltager repræsentanter for arbejdstagerorganisationerne fra alle medlemsstaterne i de pågældende arbejdsgrupper som ordinære medlemmer. [Ændring 38]

5.  Medlemmernes rejse- og opholdsudgifter afholdes af agenturet i overensstemmelse med de forskrifter og tariffer, som bestyrelsen vedtager.

6.  Arbejdsgrupperne ledes af en repræsentant for agenturet. [Ændring 39]

7.  Gruppernes arbejde skal være præget af gennemsigtighed. Bestyrelsen vedtager arbejdsgruppernes forretningsorden.

Artikel 5

Høring af arbejdsmarkedets parter

Når det i artikel 11, 12, 15 og 32 omhandlede arbejde har direkte indvirkning på det sociale miljø eller arbejdsvilkårene for arbejdstagere i sektoren, hører agenturet arbejdsmarkedets parter i alle medlemsstaterne inden for rammerne af det sektordialogudvalg, som er nedsat i medfør af Kommissionens afgørelse 98/500/EF(12). [Ændring 40]

Høringen finder sted, inden agenturet forelægger sine henstillinger for Kommissionen. Agenturet tager behørigt hensyn til disse høringer og er til enhver tid rede til at komme med yderligere begrundelser for sine henstillinger. Agenturet sender inden for to måneder udtalelserne fra sektordialogudvalget til Kommissionen, som videresender dem til det udvalg, der er omhandlet i artikel 75. [Ændring 41]

Artikel 6

Høring af jernbanekunderne og ‑passagererne

Når det i artikel 11 og 15 omhandlede arbejde har direkte virkninger for jernbanekunderne og ‑passagererne, hører agenturet de organisationer, der repræsenterer disse, herunder navnlig repræsentanter for bevægelseshæmmede passagerer. Listen over de organisationer, der skal høres, udarbejdes af Kommissionen med bistand fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 75. [Ændring 42]

Høringen finder sted, inden agenturet forelægger sine forslag for Kommissionen. Agenturet tager behørigt hensyn til disse høringer og er til enhver tid rede til at komme med yderligere begrundelser for sine forslag. Agenturet sender inden for to måneder udtalelserne fra de berørte organisationer til Kommissionen, som videresender dem til det udvalg, der er omhandlet i artikel 75. [Ændring 43]

Artikel 7

Konsekvensanalyse

1.  Agenturet gennemfører en konsekvensanalyse af sine henstillinger og udtalelser. Bestyrelsen vedtager en metode til udarbejdelse af konsekvensanalyser, der er baseret på den metode, som Kommissionen anvender, under hensyntagen til kravene i direktiv ... [direktivet om jernbanesikkerhed]. Agenturet samarbejder med Kommissionen med henblik på at sikre, at der tages behørigt hensyn til eventuelt relevant arbejde i Kommissionen. De antagelser, der ligger til grund for konsekvensanalysen, samt de anvendte datakilder skal klart fremgå af den rapport, som ledsager den enkelte henstilling. [Ændring 44]

2.  Inden agenturet påbegynder en aktivitet, der er planlagt i arbejdsprogrammet, gennemfører det en tidlig konsekvensanalyse, der beskriver:

a)  problemstillingen og sandsynlige løsningsforslag

b)  hvorvidt en specifik handling, herunder at agenturet retter en henstilling eller afgiver en udtalelse, er påkrævet

c)  agenturets bidrag til løsningen af problemet.

Derudover underkastes hver enkelt aktivitet og hvert enkelt projekt i arbejdsprogrammet en effektivitetsanalyse, både individuelt og i sammenhæng med hinanden, med henblik på at anvende agenturets budget og ressourcer bedst muligt.

3.  Agenturet kan gennemføre en ex post-evaluering af den lovgivning, der følger af dets henstillinger.

4.  Medlemsstaterne stiler og de berørte parter stiller i påkrævet omfang og på agenturets anmodning de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre konsekvensanalysen, til rådighed for agenturet. [Ændring 45]

Artikel 8

Undersøgelser

Hvis udførelsen af arbejdsopgaverne kræver det, iværksætter agenturet undersøgelser, som finansieres over agenturets eget budget.

Artikel 9

Udtalelser

1.  På anmodning af et eller flere af de nationale tilsynsorganer, der er omhandlet i artikel 55 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU (13), afgiver agenturet udtalelser om sikkerhedsaspekter i relation til sager, som de skal tage stilling til. [Ændring 46]

2.  På anmodning af Kommissionen afgiver agenturet udtalelser om ændringer af en hvilken som helst retsakt, der vedtages på grundlag af direktiv …[direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet] eller direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed], navnlig hvor der bliver gjort opmærksom på, at der kan være mangler.

3.  Med hensyn til de udtalelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2 og i andre artikler i denne forordning, afgiver agenturet sin udtalelse inden for to måneder, medmindre andet er aftalt. Udtalelserne offentliggøres af agenturet inden for to måneder i en udgave, der er renset for enhver oplysning, der måtte udgøre en forretningshemmelighed.

Artikel 10

Tilsyn i medlemsstaterne

1.  Med henblik på at udføre de opgaver, der er omhandlet i artikel 12, 21, 22, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 33 og 38, kan agenturet udføre tilsyn i medlemsstaterne i overensstemmelse med den politik, som bestyrelsen fastlægger. [Ændring 47]

2.  Agenturet oplyser den berørte medlemsstat om det planlagte tilsyn, de af agenturet udsendte tjenestemænds identitet og datoen for tilsynets begyndelse. De tjenestemænd ved agenturet, der har til opgave at udføre tilsyn, udfører denne opgave efter forelæggelse af en afgørelse fra den administrerende direktør med en beskrivelse af formålet med tilsynet.

3.  Medlemsstaternes nationale myndigheder letter arbejdet for agenturets personale.

4.  Agenturet udfærdiger en rapport for hvert tilsyn, som den sender til Kommissionen og til den pågældende medlemsstat.

5.  Stk. 1-4 berører ikke de tilsyn, der er omhandlet i artikel 29, stk. 6, og 30, stk. 6, der gennemføres i henhold til den procedure, der er beskrevet i disse artikler.

KAPITEL 3

OPGAVER VEDRØRENDE JERNBANESIKKERHED

Artikel 11

Teknisk bistand - henstillinger om jernbanesikkerhed

1.  Agenturet retter henstillinger til Kommissionen om de fælles sikkerhedsmetoder, de fælles sikkerhedsindikatorer og de fælles sikkerhedsmål, der er fastsat i artikel 6 og 7 i direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed]. Agenturet retter også henstillinger til Kommissionen om periodiske revisioner af de fælles sikkerhedsmetoder og de fælles sikkerhedsmål. [Ændring 48]

2.  Agenturet retter på anmodning af Kommissionen eller på eget initiativ henstillinger til Kommissionen om andre sikkerhedsforanstaltninger.

3.  Agenturet kan udstede retningslinjer og andre ikke-bindende dokumenter til fremme af gennemførelsen af lovgivning om jernbanesikkerhed.

Artikel 12

Sikkerhedscertifikater

Agenturet udsteder, fornyer, suspenderer, ændrer eller tilbagekalder EU-sikkerhedscertifikater i henhold til artikel 10 og 11 i direktiv …[direktivet om jernbanesikkerhed], jf. dog artikel 10, stk. 2a, i samme direktiv. [Ændring 49]

Artikel 13

Vedligeholdelse af køretøjer

1.  Agenturet bistår Kommissionen i forbindelse med systemet til certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse, i henhold til artikel 14, stk. 6, i direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed].

2.  Agenturet afgiver henstillinger til Kommissionen i henhold til artikel 14, stk. 7, i direktiv …[direktivet om jernbanesikkerhed].

3.  Agenturet undersøger de alternative foranstaltninger, der er truffet afgørelse om i henhold til artikel 15 i direktiv… [direktivet om jernbanesikkerhed] i forbindelse med den rapport, der er omhandlet i artikel 30, stk. 2, i nærværende forordning.

Artikel 14

Jernbanebefordring af farligt gods

Agenturet følger udviklingen i lovgivningen om jernbanebefordring af farligt gods som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF(14) og sammenligner den med lovgivningen om interoperabilitet og sikkerhed i jernbanesystemet, navnlig de væsentlige krav. Agenturet bistår Kommissionen med henblik herpå og kan afgive henstillinger på Kommissionens anmodning eller på eget initiativ.

Artikel 14a

Spontan indberetning af hændelser

Agenturet opretter et system, som giver mulighed for spontant og anonymt at indberette enhver hændelse, som kan indebære en fare for systemets sikkerhed. Agenturet opretter en mekanisme til automatisk information af de ansvarlige aktører. Agenturet koordinerer endvidere meddelelser om indberetninger fra de nationale agenturer, især når de kan få indvirkning på sikkerheden i flere medlemsstater. [Ændring 50]

KAPITEL 4

OPGAVER VEDRØRENDE INTEROPERABILITET

Artikel 15

Teknisk bistand vedrørende interoperabilitet i jernbanesystemet

1.  Agenturet:

a)  retter henstillinger til Kommissionen om de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) og revisionen af disse i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]

b)  retter henstillinger til Kommissionen om skabelonerne til erklæringen om EF-verifikation og til dokumenterne i det tekniske dossier, der skal ledsage den, i henhold til artikel 15, stk. 7, i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]

c)  retter henstillinger til Kommissionen om specifikationer for registre og revisionen af disse i overensstemmelse med artikel 43, 44 og 45 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]

d)  afgiver udtalelser, der udgør acceptable måder at overholde bestemmelserne på i forbindelse med mangelfulde TSI'er, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet ], og videresender dem til Kommissionen

e)  afgiver udtalelser til Kommissionen om anmodninger vedrørende medlemsstaternes manglende opfyldelse af TSI'erne i henhold til artikel 7 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]

f)  udsteder tekniske dokumenter i overensstemmelse med artikel 4, stk. 9, i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]

g)  retter henstillinger til Kommissionen om arbejdsbetingelserne for alt personale, der udfører sikkerhedskritiske opgaver

gb)  retter henstillinger til Kommissionen om europæiske standarder, der skal udvikles af de relevante europæiske standardiseringsorganer, især angående reservedele [Ændring 52].

gc)  retter detaljerede anmodninger om standarder til de relevante europæiske standardiseringsorganer, således at de kan udøve det mandat, som de er pålagt af Kommissionen [Ændring 53]

gd)  retter henstillinger til Kommissionen vedrørende lovforslag om certificering af togpersonale, der varetager sikkerhedsopgaver [Ændring 54]

ge)  retter henstillinger til Kommissionen om harmonisering af de nationale forskrifter i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, navnlig hvis en forskrift berører flere medlemsstater; dette arbejde udføres i samarbejde med de nationale sikkerhedsmyndigheder; [Ændring 55]

gf)  afgiver på Kommissionen anmodning udtalelser om interoperabilitetskomponenter, der ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav i artikel 11 i direktiv … [the direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]. [Ændring 56]

gg)  retter henstillinger til Kommissionen om fælles minimumsintervaller for eftersyn (tidsintervaller og kilometertal) for det rullende materiel (godsvogne, passagervogne, lokomotiver). [Ændring 57]

2.  Med henblik på at udarbejde udkast til henstillinger, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og , b) og c), skal agenturet: [Ændring 58]

a)  sikre, at de tekniske specifikationer for interoperabilitet og specifikationerne for registrene er tilpasset de tekniske fremskridt, markedsudviklingen og de samfundsmæssige krav i den hensigt at forbedre effektiviteten af jernbanesystemet under samtidig hensyntagen til dets omkostningseffektivitet [Ændring 59]

b)  sikre, at udviklingen og ajourføringen af de tekniske specifikationer for interoperabilitet samordnes med udviklingen af de for interoperabilitet nødvendige europæiske standarder, og holde den nødvendige kontakt med de europæiske standardiseringsorganer

ba)  deltage med observatørstatus i de relevante arbejdsgrupper om standardisering [Ændring 60]

3.  Agenturet kan udstede retningslinjer og andre ikke-bindende dokumenter til fremme af gennemførelsen af lovgivning om jernbaneinteroperabilitet.

3a.  Agenturet skal inddrage arbejdsgrupperne, når dette er fastsat i artikel 4. [Ændring 61]

Artikel 16

Tilladelser til at bringe jernbanekøretøjer i omsætning

Agenturet udsteder, fornyer, suspenderer, ændrer eller tilbagekalder tilladelser til at bringe jernbanekøretøjer i omsætning i overensstemmelse med artikel 20 i direktiv …[the direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet], jf. dog artikel 20, stk. 9a, i dette direktiv. [Ændring 62]

Artikel 17

Tilladelser til at bringe typer af jernbanekøretøjer i omsætning

Agenturet udsteder, fornyer, suspenderer, ændrer eller tilbagekalder tilladelser til at bringe køretøjstyper i omsætning i overensstemmelse med artikel 22 i direktiv …[the direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]. [Ændring 63]

Artikel 18

Tilladelser Tilladelse til ibrugtagning af faste togkontrol- og signalsystemer ERTMS-systemer [Ændring 64]

Agenturet udsteder, fornyer, suspenderer, ændrer eller tilbagekalder tilladelser til ibrugtagning af faste togkontrol- og signalsystemer ERTMS-systemer, der ligger eller drives i Unionen som helhed, i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv … [the direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]. [Ændring 65]

Artikel 19

Telematik

1.  Agenturet fungerer som systemmyndighed og er ansvarlig for vedligeholdelsen af de tekniske specifikationer for trafiktelematikken i overensstemmelse med de relevante TSI.

1a.  Agenturet kan eventuelt spille en rolle i forbindelse med fremme af åben og fuld adgang til data, herunder et internationalt datasæt med tidstabeller. [Ændring 66]

2.  Agenturet fastsætter, offentliggør og anvender en procedure for forvaltning af anmodninger om ændringer af disse specifikationer. Med henblik herpå opretter og fører agenturet et register over anmodninger om ændringer af trafiktelematikspecifikationer og disses status.

3.  Agenturet udvikler og vedligeholder de tekniske værktøjer til brug ved forvaltningen af de forskellige versioner af trafiktelematikspecifikationerne og håndhæver kompatibiliteten, både nedad og opad, af disse forskellige versioner. [Ændring 67]

4.  Agenturet bistår Kommissionen ved overvågningen af udbredelsen af trafiktelematikken i overensstemmelse med de relevante TSI.

Artikel 20

Bistand til de bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer

1.  Agenturet bistår de bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer, der er omhandlet i artikel 27 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet], i deres arbejde. Denne bistand omfatter navnlig udarbejdelse af retningslinjer for vurderingen af en interoperabilitetskomponents overensstemmelse eller anvendelsesegnethed, som omhandlet i artikel 9 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet], og retningslinjer for EF-verifikationsproceduren, som omhandlet i artikel 10 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet].

2.  Agenturet letter samarbejdet mellem de bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer, navnlig ved at fungere som teknisk sekretariat for deres koordineringsgruppe.

KAPITEL 5

OPGAVER VEDRØRENDE NATIONALE FORSKRIFTER

Artikel 21

Undersøgelse af forslag til nationale forskrifter

1.  Inden to måneder efter modtagelsen undersøger agenturet de forslag til nationale forskrifter, som det forelægges i henhold til:

a)  artikel 8, stk. 2, i direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed]

b)  artikel 14 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet].

2.  Såfremt agenturet, efter at have gennemført undersøgelsen inden for den i stk. 1 omhandlede frist, mener, at de nationale forskrifter fremmer de væsentlige krav for interoperabilitet, de fælles sikkerhedsmetoder, der skal respekteres, og de fælles sikkerhedsmål, der skal opfyldes, og ikke udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller skjult begrænsning af jernbanetransportoperationer mellem medlemsstaterne, underretter agenturet Kommissionen og den berørte medlemsstat om sin positive vurdering. Kommissionen godkender forskriften i det i artikel 23 omhandlede IT-system. [Ændring 68]

3.  Hvis undersøgelsen i stk. 1 fører til en negativ vurdering af forskriften, skal agenturet:

a)  rette en henstilling til den berørte medlemsstat, som begrunder, hvorfor den pågældende forskrift ikke bør træde i kraft og/eller anvendes

b)  underrette Kommissionen om den negative vurdering.

4.  Hvis medlemsstaten ikke har reageret inden for to måneder efter modtagelsen af agenturets henstilling, jf. stk. 3, litra a), kan Kommissionen, efter at have modtaget de i stk. 3, litra b), omhandlede oplysninger, og efter at have hørt den berørte medlemsstats begrundelse, vedtage en afgørelse rettet til den berørte medlemsstat, hvori den anmoder om, at medlemsstaten ændrer det pågældende forslag til forskrift eller suspenderer forskriftens vedtagelse, ikrafttrædelse eller gennemførelse.

4a.  Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse på nationale bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen eller på krav til kvalifikationer og uddannelse af jernbanepersonale med sikkerhedsrelaterede opgaver. [Ændring 69]

4b.  I tilfælde af hastende forebyggende foranstaltninger som omhandlet i artikel 8 i direktiv ... [direktivet om jernbanesikkerhed] og artikel 14, stk. 4, i direktiv ... [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet], navnlig efter en ulykke eller en hændelse, leder agenturet harmoniseringen af reglerne på EU-niveau i forbindelse med de nationale sikkerhedsmyndigheder. Om nødvendigt retter agenturet en henstilling eller en udtalelse til Kommissionen. [Ændring 70]

Artikel 22

Undersøgelse af gældende nationale forskrifter

1.  Inden to måneder efter modtagelsen undersøger agenturet de forslag til nationale forskrifter, som det forelægges i henhold til artikel 14, stk. 3, i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet].

1a.  Agenturet undersøger nationale forskrifter, som er i kraft på datoen, hvor denne forordning finder anvendelse. I dette øjemed foreslår agenturet bestyrelsen en arbejdsplan for denne undersøgelse som led i de flerårige arbejdsprogrammer omhandlet i artikel 48. Hvert år forelægger agenturet i henhold til artikel 50 bestyrelsen en statusrapport om sit arbejde og de opnåede resultater. [Ændring 71]

2.  Såfremt agenturet, efter at gennemført undersøgelsen i stk. 1, mener, at de nationale forskrifter fremmer de væsentlige krav for interoperabilitet, de fælles sikkerhedsmetoder, der skal respekteres, og de fælles sikkerhedsmål, der skal opfyldes, og ikke udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller skjult begrænsning af jernbanetransportoperationer mellem medlemsstaterne, underretter agenturet Kommissionen og den berørte medlemsstat om sin positive vurdering. Kommissionen godkender forskriften i det i artikel 23 omhandlede IT-system. [Ændring 72]

3.  Hvis undersøgelsen i stk. 1 fører til en negativ vurdering af forskriften, skal agenturet:

a)  rette en henstilling til den berørte medlemsstat, som begrunder om omgående at ophæve eller ændre den forskrift, der er genstand for negativ vurdering, og begrunde, hvorfor den pågældende forskrift skal ændres eller ophæves [Ændring 73]

b)  underrette Kommissionen om den negative vurdering og medsende den henstilling, der er rettet til medlemsstaten. [Ændring 74]

4.  Hvis medlemsstaten ikke har reageret inden for to måneder efter modtagelsen af agenturets henstilling, jf. i stk. 3, litra a), kan Kommissionen, efter at have modtaget de i stk. 3, litra b), omhandlede oplysninger, og efter at have hørt den berørte medlemsstats begrundelse, vedtage en afgørelse rettet til den berørte medlemsstat, hvori den anmoder om, at medlemsstaten ændrer eller ophæver den pågældende forskrift.

5.  Proceduren i stk. 2 og , 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor agenturet får kendskab til, at en national forskrift, uanset om den har været forelagt agenturet, er overflødig eller i strid med de fælles sikkerhedsmetoder, de fælles sikkerhedsmål, de tekniske specifikationer for interoperabilitet eller enhver anden EU-lovgivning på jernbaneområdet eller skaber en urimelig hindring for det fælles jernbanemarked. I så fald finder de i stk. 1 fastsatte frister anvendelse. [Ændring 75]

5a.  I forbindelse med uddannelse, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for jernbanepersonale med ansvar for sikkerhedskritiske opgaver kan agenturet alene anvende dette stykke, hvis de nationale bestemmelser har en potentielt diskriminerende virkning. [Ændring 76]

Artikel 22a

Anvendelse af databasen

Agenturet gennemfører den tekniske undersøgelse af de gældende nationale forskrifter, der er omhandlet i national lovgivning, som opført i databasen over referencedokumenter, fra og med datoen for denne forordnings ikrafttræden. [Ændring 77]

Artikel 23

IT-system til brug ved underretning og klassifikation af nationale forskrifter

1.  Agenturet etablerer og vedligeholder et særligt IT-system, som indeholder de nationale forskrifter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, og de acceptable nationale metoder til at opnå overensstemmelse omhandlet i artikel 2, stk. 28a, i direktiv ... [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]. Agenturet gør det tilgængeligt for de interesserede parter og for offentligheden. [Ændring 78]

1a.  Senest en måned efter denne forordnings ikrafttræden meddeler medlemsstaterne Kommissionen enhver gældende national bestemmelse, som ikke er blevet anmeldt på datoen for denne forordnings ikrafttræden. [Ændring 79]

2.  Medlemsstaterne forelægger agenturet og Kommissionen de i artikel 21, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, omhandlede nationale regler ved hjælp af det IT-system, der er omhandlet i stk. 1. Agenturet offentliggør forskriften i systemet og bruger samme system til underretning af Kommissionen, jf. artikel 21, stk. 2, og 22, stk. 2. Agenturet bruger it-systemet til at underrette Kommissionen om negative henstillinger fremsendt til en medlemsstat i henhold til artikel 21, stk. 3, og artikel 22, stk. 3, litra b). [Ændring 80]

3.  Agenturet klassificerer de forelagte nationale forskrifter i henhold til artikel 14, stk. 8, i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]. Hertil anvender agenturet det i stk. 1 omhandlede IT-system.

4.  Agenturet klassificerer de forelagte nationale forskrifter i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet] under hensyntagen til udviklingen i EU-lovgivningen. Til dette formål udvikler agenturet et værktøj til forvaltning af forskrifter, som medlemsstaterne anvender til at forenkle deres system af nationale forskrifter. Agenturet anvender det i stk. 1 omhandlede IT-system til offentliggørelse af værktøjet.

4a.  Agenturet skal også offentliggøre status for evalueringen af disse regler, og resultaterne af evalueringen, når den er afsluttet, via det system, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1. [Ændring 81]

KAPITEL 6

OPGAVER VEDRØRENDE ERTMS

Artikel 24

Systemmyndighed for ERTMS

1.  Agenturet fungerer som systemmyndighed og er ansvarlig for vedligeholdelsen af de tekniske specifikationer for ERTMS.

2.  Agenturet fastsætter, offentliggør og anvender en procedure for forvaltning af anmodninger om ændringer af disse specifikationer. Med henblik herpå opretter og fører agenturet et register over anmodninger om ændringer af ERTMS-specifikationer og disses status.

3.  Agenturet retter henstilling om vedtagelse af nye versioner af de tekniske specifikationer for ERTMS. Dette sker dog først, når den foregående version er blevet gennemført i tilstrækkelig grad. Udviklingen af nye versioner må ikke være til skade for udbredelsen af ERTMS, stabiliteten af de specifikationer, der er nødvendige for at optimere fremstillingen af ERTMS-udstyr, udbyttet af jernbanevirksomhedernes og ihændehavernes investeringer og den effektive planlægning af udbredelsen af ERTMS. [Ændring 82]

4.  Agenturet udvikler og vedligeholder de tekniske værktøjer til forvaltningen af de forskellige versioner af ERTMS for at sikre, at net og køretøjer, der er udstyret med forskellige versioner, er teknisk og driftsmæssigt forenelige og for at fastsætte incitamenter til hurtig gennemførelse af de gældende versioner.

5.  Agenturet sikrer i overensstemmelse med artikel 5, stk. 10, i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet], at på hinanden følgende versioner af ERTMS-udstyr er teknisk kompatibelt med tidligere versioner.

6.  Agenturet udarbejder og formidler relevante retningslinjer for gennemførelse og forklarende dokumentation i forbindelse med de tekniske specifikationer for ERTMS til de interesserede parter.

Artikel 25

ERTMS ad hoc-arbejdsgruppe bestående af bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer

1.  Agenturet opretter og fører forsædet for en ERTMS ad hoc-arbejdsgruppe bestående af de bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer, der er omhandlet i artikel 27 i direktiv … [Direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet].

Arbejdsgruppen kontrollerer, at de procedurer for vurderingen af en interoperabilitetskomponents overensstemmelse eller anvendelsesegnethed, der er omhandlet i artikel 9 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet], og de EF-verifikationsprocedurer, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet], og som er udført af bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer, anvendes ensartet.

2.  Hvert andet år aflægger agenturet rapport til Kommissionen om arbejdsgruppens aktiviteter, jf. stk. 1, inklusive mødestatistikker for de bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganers repræsentanter i arbejdsgruppen.

3.  Agenturet evaluerer gennemførelsen af proceduren for overensstemmelsesvurderingen af interoperabilitetskomponenter og EF-verifikationsproceduren for ERTMS-udstyr og forelægger hvert andet år Kommissionen en rapport, der i relevant omfang indeholder henstillinger om forbedringer.

Artikel 26

Bistand vedrørende teknisk og driftsmæssig forenelighed mellem mobilt og fast ERTMS-udstyr

1.  Agenturet kan yde yder bistand til en jernbanevirksomhed på dennes anmodning i forbindelse med kontrol af den tekniske og driftsmæssige forenelighed mellem mobilt og fast ERTMS-udstyr, inden et køretøj tages i brug. [Ændring 83]

2.  Finder agenturet, at der er risiko for manglende teknisk og driftsmæssig forenelighed mellem net og køretøjer, der er udstyret med ERTMS-udstyr i forbindelse med specifikke ERTMS-projekter, kan det anmode de rette aktører, navnlig fabrikanter, bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer, jernbanevirksomheder, ihændehavere, infrastrukturforvaltere og nationale sikkerhedsmyndigheder om at udlevere alle relevante oplysninger om de anvendte procedurer for EF-verifikation og ibrugtagning samt om de driftsmæssige forudsætninger. Agenturet underretter omgående Kommissionen om sådanne risici og retter i givet fald henstillinger til Kommissionen om, hvad der bør gøres. [Ændring 84]

2a.  Agenturet opretter en prøveskinne og et laboratorium til centraliseret afprøvning af fast og mobilt ERTMS-udstyr. [Ændring 85]

Artikel 27

Bistand til udbredelsen af ERTMS og til ERTMS-projekter

1.  Agenturet overvåger udbredelsen af ERTMS i henhold til den plan, der er fastsat i Kommissionens afgørelse 2012/88/EU(15), og koordineringen af arbejdet med at installere ERTMS langs de transeuropæiske transportkorridorer og korridorerne for jernbanegods som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010(16).

2.  Agenturet sikrer, at der gennemføres en teknisk opfølgning på EU-finansierede projekter vedrørende udbredelsen af ERTMS, herunder analyser af udbudsmateriale i forbindelse med udbudsrunder, hvis dette er relevant. Agenturet bistår desuden om nødvendigt modtagerne af EU-midler for at sikre, at de tekniske løsninger, der er anvendt på disse projekter, fuldt ud overholder de tekniske specifikationer til interoperabilitet, der vedrører togkontrol- og signalsystemer, og dermed er fuldt interoperable.

Artikel 28

Akkreditering af laboratorier

1.  Agenturet yder teknisk bistand, navnlig i form af retningslinjer for akkrediteringsorganerne, i forbindelse med en harmonisering af akkrediteringen af ERTMS-laboratorier, jf. forordning (EF) nr. 765/2008.

2.  Agenturet kan deltage i de peerevalueringer, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008.

2a.  Hvis agenturet er i tvivl om et akkrediteret laboratoriums effektivitet, underretter det det kompetente akkrediteringsorgan, den berørte medlemsstat og de nationale sikkerhedsmyndigheder herom. Agenturet opfordres til at deltage som observatør i peerevalueringen. Når der opstår tvivl, underretter agenturet omgående den berørte medlemsstat og de nationale sikkerhedsmyndigheder herom. [Ændring 86]

KAPITEL 7

OPGAVER VEDRØRENDE OVERVÅGNINGEN AF DET FÆLLES EUROPÆISKE JERNBANEOMRÅDE

Artikel 29

Tilsyn med de nationale jernbanesikkerhedsmyndigheder

1.  Agenturet fører tilsyn med de nationale sikkerhedsmyndigheders indsats og beslutningstagning ved hjælp af audits og tilsyn.

2.  Agenturet har ret til at auditere:

a)  de nationale sikkerhedsmyndigheders evne til at udføre opgaver vedrørende sikkerheden og interoperabiliteten i jernbanesektoren

b)  effektiviteten af den overvågning, som de nationale sikkerhedsmyndigheder foretager af aktørernes sikkerhedsledelsessystem, jf. artikel 16 i direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed].

Procedurerne for auditering vedtages af bestyrelsen.

3.  Agenturet udarbejder auditrapporter og sender dem til de berørte nationale sikkerhedsmyndigheder og til Kommissionen. Hver auditrapport indeholder navnlig en liste over de mangler, som agenturet har konstateret, og henstillinger om forbedringer.

4.  Såfremt agenturet vurderer, at de i stk. 3 omhandlede mangler forhindrer den berørte nationale sikkerhedsmyndighed i effektivt at udføre sine opgaver inden for jernbanesikkerhed og interoperabilitet, retter agenturet henstilling til den nationale sikkerhedsmyndighed om at træffe de fornødne foranstaltninger inden for en tidsfrist, der fastsættes som agenturet fastsætter der fastsættes ud fra manglens alvor. [Ændring 87]

5.  Hvis den nationale sikkerhedsmyndighed er uenig i agenturets henstilling, jf. stk. 4, eller hvis den nationale sikkerhedsmyndighed ikke har reageret inden for tre måneder efter modtagelsen af agenturets henstilling, kan Kommissionen inden for en frist på seks måneder træffe afgørelse efter rådgivningsproceduren i artikel 75.

6.  Agenturet har desuden ret til at gennemføre anmeldte eller uanmeldte tilsyn hos de nationale sikkerhedsmyndigheder for at kontrollere bestemte aktivitets- og indsatsområder, navnlig gennemgå dokumenter, processer og optegnelser vedrørende deres opgaver, jf. artikel 16 i direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed]. Disse tilsyn kan gennemføres på ad hoc-basis eller i henhold til en plan, som agenturet udarbejder. Et tilsyn varer maksimalt to dage. Medlemsstaternes nationale myndigheder letter arbejdet for agenturets personale. Agenturet udfærdiger en rapport til Kommissionen om hvert tilsyn.

6a.  I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2a, i direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed] og artikel 20, stk. 9a, i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet], hvor nationale sikkerhedsmyndigheder træffer modstridende afgørelser og der ikke opnås nogen gensidigt acceptabel afgørelse, skal den ansøger, som sagen vedrører, eller en involveret national sikkerhedsmyndighed forelægge afgørelserne for agenturet, som træffer afgørelse. [Ændring 88]

Artikel 30

Tilsyn med de bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer

1.  Agenturet fører kontrol med de bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer i form af bistand til akkrediteringsorganerne, audits og tilsyn som omhandlet i stk. 2-5.

2.  Agenturet støtter, via den europæiske akkrediteringsinfrastruktur, der er anerkendt i henhold til artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, en harmoniseret akkreditering af bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer, navnlig i form af vejledning af akkrediteringsorganerne om evalueringskriterier og procedurer til vurdering af, hvorvidt de bemyndigede organer opfylder kravene i artikel 27 kapitel 6 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]. [Ændring 89]

3.  For så vidt angår bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer, der ikke er akkrediteret i henhold til artikel 24 i direktiv… [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet], kan agenturet auditere deres evne til at opfylde kravene i artikel 27 i samme direktiv. Procedurerne for auditering vedtages af bestyrelsen.

4.  Agenturet udarbejder auditrapporter, der dækker de i stk. 3 omhandlede aktiviteter, og sender dem til de berørte bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer og til Kommissionen. Hver auditrapport indeholder navnlig en liste over de mangler, som agenturet har konstateret, og henstillinger om forbedringer. Såfremt agenturet vurderer, at disse mangler forhindrer det berørte bemyndigede organ i effektivt at udføre sine opgaver inden for jernbanesikkerhed og interoperabilitet, vedtager agenturet en henstilling, hvori den anmoder den medlemsstat, som det bemyndigede organ er etableret i, om at træffe de fornødne foranstaltninger inden for en af agenturet fastsat tidsfrist. [Ændring 90]

5.  Hvis medlemsstaten er uenig i agenturets henstilling, jf. stk. 4, eller hvis det bemyndigede organ ikke har reageret inden for tre måneder efter modtagelsen af agenturets henstilling, kan Kommissionen inden for en frist på seks måneder vedtage en udtalelse efter rådgivningsproceduren i artikel 75.

6.  Agenturet har desuden ret til, evt. i samarbejde med det relevante nationale akkrediteringsorgan, at gennemføre anmeldte eller uanmeldte tilsyn hos de bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer for at kontrollere bestemte aktivitets- og indsatsområder, navnlig gennemgå dokumenter, certifikater og optegnelser vedrørende deres opgaver, jf. artikel 27 i direktiv […] [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]. Disse tilsyn kan gennemføres på ad hoc-basis eller i henhold til en plan, som agenturet udarbejder. Et tilsyn varer maksimalt to dage. De bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer letter arbejdet for agenturets personale. Agenturet udfærdiger en rapport til Kommissionen om hvert tilsyn.

Artikel 31

Overvågning af udviklingen i interoperabiliteten og jernbanesikkerheden

1.  Sammen med netværket af nationale sikkerhedsmyndigheder indsamler agenturet relevante oplysninger om ulykker og hændelser og overvåger de nationale sikkerhedsmyndigheders bidrag til sikkerheden i jernbanesystemet som helhed.

2.  Agenturet overvåger jernbanesystemets overordnede sikkerhedsniveau og rammerne for sikkerhedsregulering. Agenturet kan især anmode om bistand fra de netværk, der er omhandlet i artikel 34, herunder til indsamling af data. Agenturet støtter sig desuden til de oplysninger, som Eurostat har indsamlet, og samarbejder med Eurostat for at undgå dobbeltarbejde og for at sikre, at der er metodisk sammenhæng mellem de fælles sikkerhedsindikatorer og de indikatorer, der anvendes i forbindelse med andre transportformer. [Ændring 91]

3.  Agenturet kommer på Kommissionens anmodning med henstillinger om, hvordan man forbedrer interoperabiliteten i jernbanesystemerne, herunder navnlig ved at lette koordineringen mellem jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne eller infrastrukturforvalterne imellem udvikler et fælles system til indberetning og overvågning af hændelser. [Ændring 92]

4.  Agenturet følger og vurderer udviklingen i jernbanesystemernes interoperabilitet og sikkerhed og de hertil knyttede omkostninger og fordele. Hvert andet år forelægger det Kommissionen en rapport om de fremskridt, der er sket på disse områder, og denne rapport offentliggøres. [Ændring 93]

5.  Agenturet fremlægger på Kommissionens anmodning statusrapporter for gennemførelsen og anvendelsen af EU-lovgivning om jernbanesikkerhed og interoperabilitet i en given medlemsstat.

KAPITEL 8

ANDRE OPGAVER

Artikel 32

Jernbanepersonale

1.  Agenturet udfører de opgaver vedrørende jernbanepersonale, som er omhandlet i artikel 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 og 37 i direktiv 2007/59/EF.

2.  Kommissionen kan anmode agenturet om at udføre andre opgaver vedrørende jernbanepersonale i henhold til direktiv 2007/59/EF og vedrørende jernbanepersonale, der er pålagt sikkerhedsrelaterede opgaver, som ikke er dækket af direktiv 2007/59/EF. [Ændring 94]

3.  Agenturet hører de myndigheder, der er kompetente inden for spørgsmål om jernbanepersonale, i forbindelse med de i stk. 1 og 2 omhandlede opgaver. Agenturet kan fremme samarbejdet mellem disse myndigheder bl.a. ved at arrangere relevante møder med deres repræsentanter.

Artikel 33

Registre og adgangen til dem

1.  Agenturet opretter og fører definerer de europæiske registre, der er omhandlet i artikel 43, 44 og 45 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet], i et praktisk, effektivt og brugervenligt format til fuld støtte for erhvervs- og driftsmæssige behov. Agenturet fungerer som systemmyndighed for alle registre og databaser, der er omhandlet i jernbanesikkerhedsdirektivet, interoperabilitetsdirektivet og lokomotivførerdirektivet. Dette indebærer navnlig: [Ændring 95]

a)  udvikling og vedligeholdelse af specifikationerne for registrene

b)  koordinering af udviklingen af registrene i medlemsstaterne

c)  vejledning af de relevante interesserede parter om registrene

d)  udstedelse af henstillinger til Kommissionen om forbedringer af specifikationerne for eksisterende registre og eventuelle behov for at oprette nye registre

da)  opretter og vedligeholder de registre, der er omhandlet i litra g), i) og ma) [Ændring 96]

db)  oprettelse af et europæisk køretøjsregister. [Ændring 97]

1a.  Det europæiske køretøjsregister:

a)  føres af agenturet

b)  skal være offentligt

c)  indarbejdes i det nationale køretøjsregister senest to år efter denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet for type dokumentet. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 75

d)  omfatter mindst følgende oplysninger om hver køretøjstype:

i)  de tekniske kendetegn for den pågældende køretøjstype som fastlagt i den relevante TSI

ii)  fabrikantens navn

iii)  datoerne for og henvisningerne til de fortløbende tilladelser til denne køretøjstype, herunder eventuelle begrænsninger eller tilbagekaldelser, og angivelse af de medlemsstater som har udstedt tilladelsen

iv)  konstruktionsmæssige elementer for handicappede og bevægelseshæmmede personer.

Når agenturet udsteder, fornyer, ændrer, suspenderer eller tilbagekalder en tilladelse til ibrugtagning af et køretøj, ajourfører det øjeblikkeligt registeret. [Ændring 98]

2.  Agenturet gør følgende dokumenter og registre, der er omhandlet i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet] og i direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed], offentligt tilgængelige gennem en gennemført, brugervenlig og lettilgængelig it-løsning: [Ændring 99]

a)  EF-verifikationserklæringerne for delsystemer

b)  EF-erklæringerne om interoperabilitetskomponenternes overensstemmelse og EF-erklæringerne om interoperabilitetskomponenternes anvendelsesegnethed

c)  de licenser, der udstedes i henhold til direktiv … [direktivet om oprettelse af et fælles europæiske jernbaneområde (omarbejdning)]

d)  de EU-sikkerhedscertifikater, der udstedes i henhold til artikel 10 i direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed]

e)  de undersøgelsesrapporter, der fremsendes til agenturet i henhold til artikel 24 i direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed]

f)  de nationale forskrifter, som meddeles Kommissionen i henhold til artikel 8 i direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed] og artikel 14 i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet], samt agenturets vurdering af disse [Ændring 100]

g)  køretøjsregistrene, herunder links til de nationale registre det europæiske køretøjsregister [Ændring 101]

h)  infrastrukturregistrene, herunder links til de nationale registre

i)  det europæiske register over godkendte køretøjstyper

j)  registret over anmodninger om ændringer og planlagte ændringer af ERTMS-specifikationer

k)  registret over anmodninger om ændringer og planlagte ændringer af TSI for telematik for persontrafikken (TAP)/TSI for telematik for godstrafikken (TAF)

l)  det register over mærker for ihændehavere af køretøjer, som agenturet fører i henhold til TSI'en for trafikstyring og drift

m)  kvalitetsrapporter udarbejdet i henhold til artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007(17)

ma)  registeret over certificerede enheder med ansvar for vedligeholdelse i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv... [direktivet om jernbanesikkerhed]. [Ændring 102]

3.  På grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet drøfter og aftaler Kommissionen og medlemsstaterne, hvordan de dokumenter, der er nævnt i stk. 2, skal fremsendes i praksis.

4.  Når de berørte organer fremsender de i stk. 2 omhandlede dokumenter, kan de angive, hvilke dokumenter der af hensyn til sikkerheden ikke må offentliggøres.

5.  De nationale myndigheder, som er ansvarlige for udstedelsen af de i stk. 2, litra c) og d), nævnte licenser og certifikater, giver inden en måned ti dage agenturet meddelelse om enhver individuel beslutning om udstedelse, fornyelse, ændring eller tilbagekaldelse af disse licenser og certifikater. [Ændring 103]

6.  Agenturet kan tilføje ethvert offentligt dokument eller link, som bidrager til opfyldelsen af denne forordnings mål, til den offentlige database under hensyntagen til gældende EU-lovgivning om databeskyttelse.

Artikel 34

Netværk af nationale sikkerhedsmyndigheder, undersøgelsesorganer og repræsentative organer [Ændring 104]

1.  Agenturet opretter et netværk af nationale sikkerhedsmyndigheder og af undersøgelsesorganer i henhold til artikel 21 17, stk. 4, i direktiv…/… [direktivet om jernbanesikkerhed]. Agenturet stiller et sekretariat til rådighed for disse netværk. Netværkene har hovedsageligt til opgave at: [Ændring 105]

a)  udveksle information om jernbanesikkerhed og interoperabilitet

b)  fremme bedste praksis

c)  indsamle oplysninger om jernbanesikkerhed, navnlig oplysninger om de fælles sikkerhedsindikatorer, til agenturet

ca)  underrette agenturet om eventuelle mangler ved den lovgivning, der er afledt af direktiv ... [direktivet om jernbanesikkerhed] og direktiv ... [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]. [Ændring 106]

Agenturet letter samarbejdet mellem disse netværk og kan f.eks. beslutte at afholde fælles møder med begge netværk.

2.  Agenturet opretter et netværk af repræsentative organer fra jernbanesektoren, herunder repræsentanter for passagerer, bevægelseshæmmede passagerer og personale, på europæisk niveau. Listen over disse organer oprettes ved en gennemførelsesretsakt, der vedtages af Kommissionen efter rådgivningsproceduren i artikel 75. Agenturet stiller et sekretariat til rådighed for dette netværk. Netværket har hovedsageligt til opgave at: [Ændring 107]

a)  udveksle information om jernbanesikkerhed og interoperabilitet

b)  fremme bedste praksis

c)  indsamle oplysninger om jernbanesikkerhed og interoperabilitet til agenturet.

3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede netværk kan afgive ikke-bindende udtalelser vedrørende udkast til de henstillinger, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2.

4.  Agenturet kan oprette andre netværk af organer eller myndigheder, der er ansvarlige for dele af jernbanesystemet.

5.  Kommissionen kan deltage i møderne i de netværk, der er omhandlet i denne artikel.

Artikel 35

Kommunikation og formidling

Agenturet meddeler og formidler rammerne for den europæiske jernbanelovgivning, standarder og retningslinjer til de relevante interesserede parter i overensstemmelse med de kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget. Disse planer tager udgangspunkt i en behovsanalyse og ajourføres jævnligt af bestyrelsen.

Artikel 36

Forskning og fremme af innovation

1.  Agenturet bidrager på Kommissionens anmodning til forskningsaktiviteter på EU-plan, herunder bistand til Kommissionens relevante tjenestegrene og repræsentative organer. Dette bidrag ydes, uden at dette berører andre forskningsaktiviteter på EU-plan.

2.  Kommissionen kan pålægge agenturet at fremme innovation, der tager sigte på at forbedre interoperabiliteten og sikkerheden i jernbanesektoren, navnlig vedrørende brugen af nye informationsteknologier og af togdetekterings- og overvågningssystemer.

Artikel 37

Bistand til Kommissionen

1.  Agenturet bistår på Kommissionens anmodning denne med gennemførelsen af EU-lovgivning, der tager sigte på at øge jernbanesystemernes interoperabilitet og udvikle en fælles tilgang til sikkerheden i det europæiske jernbanesystem.

2.  Denne bistand kan omfatte:

a)  teknisk rådgivning på områder, der kræver specifik sagkundskab

b)  indsamling af oplysninger via de netværk, der er omhandlet i artikel 34.

Artikel 38

Bistand til bedømmelsen af jernbaneprojekter

Agenturet undersøger på Kommissionens anmodning ethvert projekt, der vedrører nyprojektering, konstruktion, fornyelse eller opgradering af det delsystem, hvortil der ansøges om økonomisk tilskud fra Unionen, med hensyn til interoperabilitet, jf. dog de undtagelser, der er fastsat i artikel 9 i direktiv […] [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]. Agenturet bør i forbindelse med projekter, der finansieres under programmet for transeuropæiske transportnet (TEN-T), arbejde tæt sammen med TEN-T's forvaltningsorgan. [Ændring 108]

Agenturet afgiver udtalelse om projektets overensstemmelse med den relevante lovgivning om interoperabilitet og jernbanesikkerhed inden for en frist, som aftales med Kommissionen ud fra projektets omfang og de disponible ressourcer, dog højst to måneder.

Artikel 39

Bistand til medlemsstater, kandidatlande og interesserede parter

1.  På eget initiativ eller på anmodning af Kommissionen, medlemsstaterne, kandidatlande eller de netværk, der er omhandlet i artikel 34, organiserer agenturet oplysningsaktiviteter og andre relevante aktiviteter vedrørende anvendelse og fortolkning af lovgivning om interoperabilitet og jernbanesikkerhed samt dertil knyttede agenturydelser såsom registre, vejledninger om gennemførelse eller henstillinger.

2.  Arten og omfanget af de i stk. 1 omhandlede aktiviteter vedtages af bestyrelsen og fremgår af arbejdsprogrammet.

Artikel 40

Internationale forbindelser

1.  Agenturet kan, i det omfang, det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive kompetencer, herunder Tjenesten for EU's Optræden Udadtils kompetencer, opbygge kontakter og indgå administrative ordninger med tilsynsmyndigheder, internationale organisationer og forvaltninger i tredjelande, der har kompetence på de områder, der er omfattet af agenturets arbejde, med henblik på at følge den videnskabelige og tekniske udvikling og fremme Den Europæiske Unions lovgivning og standarder på jernbaneområdet.

2.  Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater eller forhindre medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder i at indgå bilaterale eller multilaterale ordninger med disse tilsynsmyndigheder, internationale organisationer og forvaltninger i tredjelande. Disse ordninger og samarbejdsaftaler drøftes på forhånd med Kommissionen, som desuden skal have regelmæssige rapporter om dem.

3.  Bestyrelsen vedtager en strategi for forbindelser med tredjelande eller internationale organisationer for så vidt angår spørgsmål, der hører under agenturets kompetenceområde. Denne strategi indgår i det årlige og flerårige arbejdsprogram med angivelse af de midler, der er afsat hertil. Formålet med strategien er at sikre, at agenturets aktiviteter fremmer gensidig adgang for EU-jernbanevirksomheder til tredjelandes jernbanemarkeder. [Ændring 109]

Artikel 41

Koordinering vedrørende reservedele

Agenturet bidrager til at identificere reservedele inden for jernbaneområdet, der potentielt skal standardiseres. Med henblik herpå kan nedsætter agenturet nedsætte en arbejdsgruppe til koordinering af de interesserede parters aktiviteter og tager kontakt til de europæiske standardiseringsorganer. Agenturet retter relevante henstillinger til Kommissionen senest to år efter denne forordnings ikrafttræden. [Ændring 110]

KAPITEL 9

AGENTURETS ORGANISATION

Artikel 42

Ledelses- og forvaltningsstruktur

Agenturets ledelses- og forvaltningsstruktur består af:

a)  en bestyrelse, der varetager de i artikel 47 nævnte funktioner

b)  et forretningsudvalg, der varetager de i artikel 49 nævnte funktioner

c)  en administrerende direktør, der varetager de i artikel 50 nævnte opgaver

d)  et klagenævn, der varetager de i artikel 54-56 nævnte opgaver.

Artikel 43

Bestyrelsens sammensætning

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og fire to repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret. [Ændring 111]

Hertil kommer seks repræsentanter uden stemmeret, der repræsenterer følgende grupper på europæisk plan:

a)  jernbanevirksomhederne

b)  infrastrukturforvalterne

c)  jernbaneindustrien

d)  fagforeningerne

e)  passagererne

f)  godstransportkunderne.

For hver af disse grupper udpeger Kommissionen en repræsentant og en suppleant på grundlag af en liste med fire navne, der forelægges af deres respektive europæiske organisationer.

2.  Bestyrelsesmedlemmerne og deres suppleanter udpeges på baggrund af deres kendskab til agenturets kernevirksomhed under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kompetencer. Alle parter bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres bestyrelsesrepræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen udpeger deres egne medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant, der repræsenterer medlemmet, når det ikke er til stede.

4.  Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode er fire fem år og kan fornyes én gang. [Ændring 112]

5.  Når det er relevant, fastsættes der bestemmelser om deltagelse af repræsentanter for tredjelande og betingelserne herfor, jf. artikel 68.

Artikel 44

Bestyrelsens formandskab

1.  Bestyrelsen vælger med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer en formand blandt medlemsstaternes repræsentanter og en næstformand blandt medlemmerne.

Næstformanden træder i stedet for formanden, hvis denne er forhindret i at udføre sit hverv.

2.  Formandens og næstformandens mandatperiode er fire fem år og kan fornyes én gang. Hvis en formand eller næstformand ophører med at være medlem af bestyrelsen under sin mandatperiode, ophører mandatperioden dog automatisk samtidig. [Ændring 113]

2a.  Bestyrelsesformanden tager stilling til, om en indsigelse mod et klagenævnsmedlems habilitet skal imødekommes eller afvises i overensstemmelse med artikel 53, stk. 3a, og udpeger om nødvendigt et midlertidigt medlem af klagenævnet i overensstemmelse med artikel 53, stk. 3b. [Ændring 114]

Artikel 45

Møder

1.  Det påhviler bestyrelsens formand at indkalde til bestyrelsesmøder. Agenturets administrerende direktør deltager i møderne, medmindre bestyrelsen skal tage stilling til en beslutning omhandlet i artikel 64. [Ændring 115]

2.  Bestyrelsen mødes mindst to gange om året. Den mødes desuden på initiativ af formanden eller på anmodning af Kommissionen, et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller en tredjedel af medlemsstaternes repræsentanter i bestyrelsen.

Artikel 46

Afstemning

Medmindre andet er angivet i denne forordning, vedtager bestyrelsen sine beslutninger med et absolut flertal af de stemmeberettigede medlemmer. Hvert af de stemmeberettigede medlemmer har én stemme.

Artikel 47

Bestyrelsens opgaver

1.  For at sikre, at agenturet varetager sine opgaver, skal bestyrelsen:

a)  godkende årsrapporten om agenturets aktiviteter i det foregående år og inden den 1. juli fremsende den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og offentliggøre den

b)  efter at have modtaget Kommissionens udtalelse og i overensstemmelse med artikel 48 hvert år med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer vedtage det årlige arbejdsprogram for det kommende år samt et strategisk flerårigt arbejdsprogram

c)  med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer vedtage agenturets årsbudget og udføre andre opgaver relateret til agenturets budget i henhold til kapitel 10

d)  opstille beslutningsprocedurer for den administrerende direktør

e)  vedtage en politik for tilsyn, der foretages i henhold til artikel 10

f)  selv fastsætte sin forretningsorden

g)  vedtage og opdatere de kommunikations- og formidlingsplaner, der er omhandlet i artikel 35

h)  vedtage de procedurer for auditering, der er omhandlet i artikel 29 og 30

i)  i overensstemmelse med stk. 2, som ansættelsesmyndighed, overfor agenturets ansatte, udøve de beføjelser, som vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter ("ansættelsesmyndighedsbeføjelser")

j)  vedtage passende gennemførelsesbestemmelser til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte i overensstemmelse med artikel 110 i samme vedtægt

k)  udnævne den administrerende direktør, med mulighed for at afskedige eller forlænge dennes mandatperiode, med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer, jf. artikel 62

l)  vedtage en strategi for gennemsigtighed og for bekæmpelse af svig, som står i forhold til risikoen for svig, og som tager de påtænkte foranstaltningers omkostningseffektivitet i betragtning [Ændring 116]

m)  sikre passende opfølgning på resultater og henstillinger, der stammer fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og fra forskellige interne eller eksterne revisions- og evalueringsrapporter

n)  vedtage bestemmelser til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i agenturet som fastsat i artikel 68a og for så vidt angår medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af klagenævnet. [Ændring 117]

2.  I overensstemmelse med artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union vedtager bestyrelsen en afgørelse baseret på artikel 2, stk. 1, i samme vedtægt og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, der tillægger den administrerende direktør de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser og definerer de vilkår, under hvilke denne delegering af beføjelser kan suspenderes. Den administrerende direktør har bemyndigelse til at uddelegere disse beføjelser. Denne uddelegering af beføjelser berører ikke vedkommendes ansvar. Den administrerende direktør aflægger beretning over for bestyrelsen om denne delegering og uddelegering. [Ændring 118]

Under anvendelse af ovenstående afsnit og under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved en afgørelse midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er uddelegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser denne måtte have uddelegeret, og selv udøve dem eller uddelegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat end den administrerende direktør. Den bemyndigede aflægger beretning om uddelegeringen over for bestyrelsen. [Ændring 119]

2a.  Bestyrelsen ophæver agenturets, dets medarbejderes eller tidligere ansattes immunitet i henhold til bestemmelserne i artikel 64. [Ændring 120]

Artikel 48

Årlige og flerårige arbejdsprogrammer

1.  Agenturets bestyrelse vedtager, under hensyntagen til Kommissionens udtalelse, senest den 30. november hvert år agenturets arbejdsprogram for det kommende år og sender det til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de i artikel 34 omhandlede netværk.

2.  Arbejdsprogrammet vedtages med forbehold af Unionens årlige budgetprocedure. Hvis Kommissionen inden 15 dage fra vedtagelsesdatoen erklærer sig uenig i arbejdsprogrammet, gennemgår bestyrelsen det på ny og vedtager det, eventuelt med ændringer, inden for en frist på to måneder ved andenbehandlingen enten med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer, inklusive Kommissionens repræsentanter, eller med enstemmighed blandt medlemsstaternes repræsentanter. [Ændring 121]

3.  Agenturets arbejdsprogram beskriver formålet med hver aktivitet. Som hovedregel er der klar sammenhæng mellem hver aktivitet eller hvert projekt og de ressourcer, der kræves for at gennemføre dem i henhold til principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og ledelse og proceduren for udarbejdelse af en tidlig konsekvensanalyse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2.

4.  Bestyrelsen foretager om nødvendigt ændringer i arbejdsprogrammet, hvis agenturet tillægges nye opgaver. I forbindelse hermed foretages en analyse af de personale‑ og budgetmæssige konsekvenser, og det kan om nødvendigt vedtages at udsætte andre opgaver.

5.  Bestyrelsen vedtager desuden senest den 30. november hvert år et strategisk flerårigt arbejdsprogram, der revideres jævnligt. Der tages hensyn til Kommissionens udtalelse. Europa-Parlamentet og de i artikel 34 omhandlede netværk høres om udkastet hertil. Det vedtagne flerårige arbejdsprogram sendes til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de netværk, der er omhandlet i artikel 34.

Artikel 49

Forretningsudvalget

1.  Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg.

2.  Forretningsudvalget forbereder afgørelser, der skal vedtages af bestyrelsen. Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, vedtager det visse midlertidige afgørelser på bestyrelsen vegne, navnlig vedrørende administrative og budgetmæssige spørgsmål.

I samarbejde med bestyrelsen sikrer forretningsudvalget passende opfølgning på de resultater og henstillinger, der stammer fra undersøgelser foretaget af OLAF og fra forskellige interne eller eksterne audit- og evalueringsrapporter.

Uden at det berører den administrerende direktørs ansvar, jf. artikel 50, bistår forretningsudvalget denne i gennemførelsen af bestyrelsens afgørelser med henblik på at styrke overvågningen af den administrative og budgetmæssige forvaltning.

3.  Forretningsudvalget består af bestyrelsesformanden, en repræsentant for Kommissionen og [fire] andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af og formanden for forretningsudvalget.

4.  Varigheden af mandatet for forretningsudvalgets medlemmer er den samme som for medlemmerne af bestyrelsen.

5.  Forretningsudvalget mødes mindst hver tredje måned. Formanden for forretningsudvalget indkalder til yderligere møder på anmodning af forretningsudvalgets medlemmer.

6.  Bestyrelsen vedtager forretningsudvalgets forretningsorden.

Artikel 50

Den administrerende direktørs opgaver

1.  Agenturet ledes af den administrerende direktør, som udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed. Den administrerende direktør står til ansvar for sine aktiviteter over for bestyrelsen.

2.  Med forbehold af Kommissionens, bestyrelsens eller forretningsudvalgets beføjelser må den administrerende direktør hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ.

3.  Den administrerende direktør aflægger på opfordring rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sine opgaver. Rådet kan desuden opfordre den administrerende direktør til at aflægge rapport om udførelsen af sine opgaver.

4.  Den administrerende direktør er agenturets retlige repræsentant. Den administrerende direktør vedtager agenturets afgørelser, henstillinger, udtalelser og andre formelle akter.

5.  Den administrerende direktør er ansvarlig for den administrative ledelse af agenturet og gennemførelsen af de opgaver, der tillægges det ved denne forordning. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

a)  den daglige administration af agenturet

b)  at gennemføre bestyrelsens afgørelser

c)  at udarbejde det årlige arbejdsprogram og det strategiske flerårige arbejdsprogram og forelægge dem for bestyrelsen efter høring af Kommissionen

d)  at iværksætte det årlige arbejdsprogram og det strategiske flerårige arbejdsprogram og så vidt muligt efterkomme alle anmodninger fra Kommissionen om bistand i forbindelse med agenturets opgaver i overensstemmelse med denne forordning

e)  at aflægge rapport til bestyrelsen om gennemførelsen af det strategiske flerårige arbejdsprogram

f)  at træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder vedtagelsen af interne administrative instrukser og offentliggørelsen af meddelelser, for at sikre, at agenturet fungerer i overensstemmelse med denne forordning

g)  at indføre en effektiv overvågningsordning, således at agenturets resultater kan sammenlignes med dets operationelle mål, og at indføre en rutine for regelmæssige vurderinger baseret på anerkendte faglige standarder

h)  hvert år at udarbejde et udkast til en almindelig rapport baseret på de overvågnings‑ og vurderingsrutiner, der er omhandlet i litra g), og forelægge det for bestyrelsen

i)  at udarbejde et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter i henhold til artikel 58 og gennemføre budgettet i henhold til artikel 59

j)  at udarbejde en årsrapport om agenturets aktiviteter og forelægge den for bestyrelsen til vurdering

k)  at udarbejde en handlingsplan, der følger op på konklusionerne på efterfølgende evalueringer, og aflægge en statusrapport til Kommissionen to gange om året

l)  at beskytte Unionens finansielle interesser gennem forholdsregler til forebyggelse af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt eller ulovligt udbetalte beløb, og om nødvendigt gennem administrative og finansielle sanktioner, der er effektive og forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning

m)  at udarbejde agenturets strategi for bekæmpelse af svig og forelægge den for bestyrelsen til godkendelse

n)  at udarbejde et udkast til de finansielle bestemmelser for agenturet, der vedtages af bestyrelsen, jf. artikel 60, samt gennemførelsesbestemmelser hertil.

Artikel 51

Oprettelse af klagenævn og deres sammensætning

1.  Agenturet opretter et eller flere uafhængige klagenævn. [Ændring 122]

2.  Et klagenævn består af en formand og to andre medlemmer. De har suppleanter, som repræsenterer dem i deres fravær.

3.  Formanden, de andre medlemmer og deres suppleanter udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kvalificerede ansøgere, som Kommissionen har opstillet.

4.  Når klagenævnet skønner, at en klage tilsiger det, kan det anmode bestyrelsen om at udpege yderligere to medlemmer og deres suppleanter fra den i stk. 3 omhandlede liste.

5.  På forslag af agenturet og efter høring af bestyrelsen fastsætter Kommissionen klagenævnenes forretningsorden i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 75.

5a.  Kravene til de enkelte klagenævnsmedlemmers kvalifikationer, de enkelte medlemmers beføjelse i forberedelsen af beslutninger og afstemningsreglerne fastlægges af Kommissionen med bistand fra udvalget omhandlet i artikel 48, stk. 3 i direktiv .../EU [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet]. [Ændring 123]

Artikel 52

Klagenævnenes medlemmer

1.  Medlemmerne af klagenævnene og deres suppleanter har en mandatperiode på fire fem år, som kan fornyes én gang. [Ændring 124]

2.  Klagenævnenes medlemmer er uafhængige og af alle parter involveret i en klagesag. De må ikke udøve andre hverv i agenturet eller Kommissionen. De træffer deres afgørelser eller afgiver deres udtalelser uden at være bundet af instruktioner. [Ændring 125]

3.  Klagenævnenes medlemmer kan hverken afskediges fra deres hverv eller slettes af listen over kvalificerede ansøgere i deres mandatperioder, medmindre der er væsentlige grunde til det, og Kommissionen træffer afgørelse herom efter udtalelse fra bestyrelsen.

Artikel 53

Inhabilitet

1.  Klagenævnenes medlemmer ikke deltage deltager i klagesager, hvis de har en personlig interesse i disse sager, hvis de tidligere har optrådt som repræsentanter for en af sagens parter, eller hvis de har været med til at træffe den påklagede afgørelse, herunder hvis klagen er indgivet i medfør af artikel 54, stk. 1, og der er afgivet en udtalelse i henhold til artikel 54, stk. 4, og det drejer sig om samme tilladelse eller samme certifikat. [Ændring 126]

2.  Medlemmer af klagenævnene, der mener, at de ikke bør deltage i en klagesag af en af de i stk. 1 omhandlede grunde eller af enhver anden grund, informerer det pågældende klagenævn , der træffer afgørelse om inhabilitet om deres beslutning om ikke at deltage. [Ændring 127]

3a.   En part i sagen kan ved skriftlig indsigelse til bestyrelsesformanden anmode om, at et medlem af klagenævnet erklæres inhabil. Inhabilitetsindsigelsen skal bygge på en af de grunde, der er angivet i stk. 1, eller begrundes med risiko for partiskhed. Indsigelsen skal vedlægges relevante bilag. For at komme i betragtning skal indsigelsen indgives, før proceduren indledes i klagenævnet eller, når oplysningerne, som begrunder inhabilitetsindsigelsen, først foreligger efter, at proceduren er indledt, senest fem dage efter, at den anmodende part er blevet bekendt med oplysningerne.

Det berørte medlem af klagenævnet underrettes om denne anmodning. Det pågældende medlem meddeler senest fem dage efter at være blevet underrettet om inhabilitetsindsigelsen, hvorvidt vedkommende accepterer at blive erklæret inhabil. Hvis medlemmet ikke accepterer dette, træffer bestyrelsesformanden afgørelse senest syv arbejdsdage efter, at det berørte medlem har afgivet svar eller, hvis svar udebliver, efter udløbet af fristen for at afgive svar. [Ændring 128]

3b.  Klagenævnet afgiver sin udtalelse eller træffer sin afgørelse uden medvirken af det medlem, som har besluttet ikke at deltage, eller som er erklæret inhabilt i henhold til stk. 2 og 3. Det berørte medlem erstattes i klagenævnet af sin suppleant med henblik på at træffe afgørelse eller afgive udtalelse.

Hvis suppleanten ikke kan deltage af en eller anden grund, udnævner bestyrelsesformanden et midlertidigt medlem af klagenævnet fra den liste, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, til at træde i dennes sted i den pågældende sag. [Ændring 129]

Artikel 54

Afgørelser, der kan påklages

1.  Der kan indbringes appelsager for klagenævnene vedrørende afgørelser vedtaget af agenturet i henhold til artikel 12, 16, 17 og 18 eller mod henstillinger fremsat i henhold til artikel 21 og 22 eller vedrørende agenturets manglende overholdelse af fristerne for svar. [Ændring 130]

2.  En klage indgivet i henhold til stk. 1 har ikke opsættende virkning. Agenturet kan dog, hvis det skønner, at omstændighederne tillader det, udsætte gennemførelsen af den påklagede afgørelse, såfremt udsættelsen af afgørelsen ikke skader jernbanesikkerheden. [Ændring 131]

Artikel 55

Appelberettigede - frister og formkrav

1.  Enhver fysisk eller juridisk person kan indbringe en klage over afgørelser, der er rettet til vedkommende, og som er vedtaget af agenturet i henhold til artikel 12, 16, 17 og 18, eller over manglende afgørelse inden for den fastsatte frist. Desuden gælder disse rettigheder for organer, der repræsenterer de i artikel 34, stk. 2, omhandlede personer, og er behørigt bemyndiget i overensstemmelse med deres vedtægter.

2.  Klagen tillige med begrundelsen indgives skriftligt til agenturet inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, eller, hvis dette ikke er sket, inden to måneder efter den dato, på hvilken vedkommende har fået kendskab til afgørelsen.

2a.   Klager vedrørende udeblivelse af svar indgives skriftligt til agenturet inden for to måneder efter udløbet af den frist, der er fastsat i den relevante artikel. [Ændring 132]

Artikel 56

Behandling og afgørelse af klagesager

1.  Klagenævnet skal ved behandlingen af inden for tre måneder efter indgivelse af klagen handle hurtigt træffe afgørelse om at godtage eller afvise klagen. Nævnet udbeder sig eventuelle yderligere oplysninger, der anses for nødvendige, inden for en måned efter indgivelse af klagen. Det relevante oplysninger fremsendes inden for et rimeligt tidsrum, der fastsættes af klagenævnet og ikke er længere end én måned. Det skal, så ofte det er påkrævet, opfordre klagesagens parter til inden for en fastsat frist, der ikke er længere end én måned, at fremsætte deres bemærkninger til dets meddelelser eller til meddelelser fra de øvrige parter i klagesagen. Klagesagens parter har ret til at komme med mundtlige indlæg. [Ændring 133]

2.  Klagenævnet kan udøve passende beføjelser, der ligger inden for agenturets kompetence, eller hjemvise sagen til agenturets kompetente organ. Sidstnævnte er bundet af klagenævnets afgørelse.

Artikel 57

Indbringelse af klager for Domstolen

1.  Klager med henblik på annullering af afgørelser, som agenturet har truffet i henhold til artikel 12, 16, 17 og 18, kan kun indbringes for Den Europæiske Unions Domstol, efter at alle agenturets interne klagemuligheder er udtømt.

2.  Agenturet træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme Den Europæiske Unions Domstols afgørelse.

KAPITEL 10

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 58

Budget

1.  Der udarbejdes overslag over alle agenturets indtægter og udgifter for hvert regnskabsår, der svarer til kalenderåret, og disse overslag fremgår af agenturets budget. Indtægter og udgifter skal balancere.

2.  Agenturets indtægter udgøres bl.a. af: [Ændring 134]

a)  et bidrag fra Unionen

b)  bidrag fra de tredjelande, der deltager i agenturets arbejde i henhold til artikel 68

c)  gebyrer betalt af ansøgere og ihændehavere af certifikater og tilladelser, der er udstedt af agenturet i henhold til artikel 12, 16, 17 og 18; der fastsættes ved de i artikel 73 omhandlede delegerede retsakter afgifter på forskellige niveauer, alt efter anvendelsesområde for certifikater og tilladelser og type og omfang af jernbaneoperationer [Ændring 135]

d)  gebyrer for publikationer, uddannelse og andre ydelser, der leveres af agenturet

e)  eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne, tredjelande eller andre organer, under forudsætning af at sådanne bidrag ikke bringer agenturets uafhængighed og upartiskhed i fare.

2a.  Alle opgaver eller forpligtelser ud over opgaver, der følger af EU-retten og ikke medfører kompensation som omhandlet i artikel 58, stk. 2, litra b), c), d) og e), skal gøres til genstand for en vurdering og en kompensation over EU-budgettet. [Ændring 136]

3.  Agenturets udgifter omfatter udgifter til personale, administration, infrastruktur og drift.

4.  Indtægter og udgifter skal balancere.

5.  Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør, som er baseret på aktivitetsbaseret budgetlægning, et overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen sender senest den 31. januar overslaget, der omfatter en foreløbig stillingsfortegnelse, til Kommissionen.

6.  Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt "budgetmyndigheden") sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

7.  På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de bevillinger, som den finder nødvendige for så vidt angår stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, og forelægger dette for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 314 sammen med en beskrivelse af og en begrundelse for enhver forskel mellem agenturets overslag over indtægter og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget.

8.  Budgetmyndigheden godkender bevillingen af tilskuddet til agenturet. Budgetmyndigheden vedtager agenturets stillingsfortegnelse.

9.  Budgettet vedtages af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer. Agenturets budget bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Det justeres i givet fald i overensstemmelse hermed.

10.  Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle påtænkte projekter, som kan få betydelige finansielle følger for finansieringen af budgettet, navnlig projekter vedrørende fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom. Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at afgive udtalelse, sendes denne udtalelse til bestyrelsen inden seks uger fra underretningen om projektet.

Artikel 59

Gennemførelse af og kontrol med budgettet

1.  Den administrerende direktør gennemfører agenturets budget.

2.  Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentrale organer i overensstemmelse med artikel 147 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(18) (den almindelige finansforordning).

3.  Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

Revisionsretten reviderer disse regnskaber i overensstemmelse med traktatens artikel 287. Den offentliggør hvert år en beretning om agenturets virksomhed.

4.  Ved modtagelsen Den administrerende direktør opstiller, i relevant omfang på grundlag af Revisionsrettens bemærkninger til agenturets foreløbige årsregnskab, jf. artikel 148 i den almindelige finansforordning, opstiller den administrerende direktør på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det sammen med en erklæring om regnskabets rigtighed til bestyrelsen med henblik på udtalelse godkendelse. [Ændring 137]

5.  Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

6.  Den administrerende direktør sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.  Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.  Den administrerende direktør sender senest den 30. september efter hvert regnskabsårs afslutning et svar til Revisionsretten på dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9.  Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. den almindelige finansforordnings artikel 165, stk. 3.

10.  Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, giver Europa-Parlamentet senest den 30. april i år n+2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår n.

Artikel 60

Finansforordning

Agenturets finansforordning vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. Den kan kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002(19), hvis det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriser agenturets drift, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke.

KAPITEL 11

PERSONALE

Artikel 61

Almindelige bestemmelser

1.  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte og de regler, som Den Europæiske Unions institutioner i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for agenturets personale.

2.  I tjenestens interesse ansætter agenturet:

a)  personale, der kan ansættes på en tidsubegrænset kontrakt

b)  personale, der kan ansættes på en tidsbegrænset kontrakt

Der vedtages passende gennemførelsesbestemmelser til dette stykke i overensstemmelse med artikel 110 i nævnte vedtægt.

3.  Agenturet træffer passende administrative foranstaltninger, bl.a. ved hjælp af kursus- og forebyggelsesstrategier, til organisering af sine tjenestegrene med henblik på at undgå interessekonflikter, herunder vedrørende forhold efter fratrædelse (f.eks. "svingdørsproblematikken" og "insiderinformation"). [Ændring 138]

3a.  Agenturet og dets personale skal udføre de opgaver, der er fastlagt i denne forordning, med størst mulig faglig integritet og den fornødne tekniske kompetence på det specifikke område. Det skal være fri for enhver form for pres og tilskyndelse, især økonomisk tilskyndelse, som kan påvirke deres dømmekraft eller resultatet af deres aktiviteter, navnlig fra personer eller grupper, hvis interesser berøres af resultaterne af disse aktiviteter. Agenturet skal have tilstrækkeligt personale til at udføre de i denne forordning fastlagte opgaver tilfredsstillende.

3b.  Personalet skal være i besiddelse af:

a)  en grundlig teknisk og faglig baggrund, der dækker alle agenturets aktiviteter

b)  et tilfredsstillende kendskab til kravene i forbindelse med de vurderinger, som agenturet udfører, og tilstrækkelig bemyndigelse til at udføre sådanne vurderinger

c)  passende kendskab til og forståelse af de nødvendige krav til affattelsen af agenturets afgørelser

d)  kapacitet til at revidere de nationale sikkerhedsmyndigheders holdninger og afgørelser og de nationale forskrifter. [Ændring 139]

Artikel 62

Den administrerende direktør

1.  Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved agenturet i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte.

2.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en kandidatliste, der udarbejdes af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

I forbindelse med indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres agenturet af bestyrelsesformanden.

Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne af det pågældende udvalg.

3.  Den administrerende direktørs mandatperiode er fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, der tager evalueringen af den administrerende direktørs præstation og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer i betragtning.

4.  Bestyrelsen kan forny den administrerende direktørs mandatperiode én gang, dog højst for en periode på fem år, på baggrund af et forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering.

5.  Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs mandatperiode. Inden for en måned inden en sådan forlængelse af mandatperioden kan den administrerende direktør opfordres til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne af det pågældende udvalg.

6.  En administrerende direktør, hvis mandatperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges i henhold til en afgørelse vedtaget af bestyrelsen på forslag af Kommissionen.

Artikel 63

Udstationerede nationale eksperter og andet personale

Agenturet kan gør desuden gøre brug af udstationerede nationale eksperter og navnlig af de nationale sikkerhedsmyndigheders personale og andet personale, der ikke er ansat af agenturet i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte. Agenturet vedtager og gennemfører en politik for vurdering og forvaltning af eventuelle interessekonflikter hos udstationerede nationale eksperter, herunder udelukkelse af disse fra møder i arbejdsgrupper, hvis uafhængighed og upartiskhed kunne blive undergravet. [Ændring 140]

Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til agenturet.

KAPITEL 12

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 64

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions Privilegier og Immuniteter gælder for agenturet og dets personale, dog uden at dette indskrænker de retlige og/eller udenretlige procedurer i forbindelse med agenturets ansvarsområde. [Ændring 141]

Artikel 65

Hjemstedsaftale og vilkår

1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for agenturet i værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler i værtsmedlemsstaten, der finder anvendelse på agenturets administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, agenturets personale og deres familiemedlemmer fastsættes i en hjemstedsaftale mellem agenturet og værtsmedlemsstaten, der indgås, efter at bestyrelsen har godkendt den, dog senest i 2015.

2.  Værtsmedlemsstaten sikrer de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere efter hensigten, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

Artikel 66

Ansvar

-1. Agenturet påtager sig det fulde ansvar og accepterer herunder ansvar i kontraktforhold og uden for kontraktforhold for de tilladelser og certificeringer, det udsteder. [Ændring 142]

1.  Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.  Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som agenturet har indgået.

3.  For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af sine tjenestegrene eller af sine ansatte under udførelsen af deres hverv.

4.  Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende erstatning for de i stk. 3 omhandlede skader.

Artikel 67

Sprogordninger

-1a. De dokumenter, som ansøgere om og indehavere af certifikater og tilladelser i henhold til artikel 12, 16, 17 og 18 indgiver med henblik på at give agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder meddelelse om de pågældende certifikater og tilladelser, skal oversættes til alle de officielle sprog i de stater, hvor det rullende materiel er i brug og jernbanevirksomheden opererer, medmindre andet gælder i henhold til aftaler indgået mellem agenturet og ansøgeren for så vidt angår oversættelseskrav. Den enkelte oversættelse er gyldig for den berørte stat, herunder til procedurer i henhold til artikel 56. Tilladelser og certifikater skal udstedes på alle de pågældende staters officielle sprog. [Ændring 143]

1.  Bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der gælder for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område(20), gælder for agenturet, når artikel 67, stk. -1, ikke finder anvendelse. [Ændring 144]

2.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 68

Tredjelandes deltagelse i agenturets arbejde

1.  Uden at det berører artikel 40, kan tredjelande, navnlig lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, udvidelsespolitikken og EFTA-landene,som har indgået aftaler med Unionen om at vedtage og anvende EU-lovgivningen EU-retten på denne forordnings gyldighedsområde, deltage i agenturets arbejde. Dette stykke finder navnlig anvendelse på lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, EU-udvidelsespolitikken og EFTA-landene. [Ændring 145]

2.  I overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de i stk. 1 omhandlede aftaler skal der fastlægges ordninger mellem agenturet og tredjelandene for disse landes deltagelse i agenturets arbejde, navnlig arten og omfanget heraf. Der skal bl.a. fastsættes bestemmelser om finansielle bidrag og personalespørgsmål. Der kan også fastsættes bestemmelser om repræsentation uden stemmeret i bestyrelsen.

Agenturet underskriver disse ordninger efter at have modtaget Kommissionens samtykke og efter høring af bestyrelsen.

Artikel 68a

Interessekonflikter

1.  Den administrerende direktør såvel som de embedsmænd, der midlertidigt er stillet til rådighed af medlemsstaterne og af Kommissionen, afgiver en loyalitetserklæring og en erklæring om økonomiske interesser, hvori de anfører, at de ikke har nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer afgives skriftligt ved de pågældendes tiltræden og fornyes ved ændring af deres personlige forhold. Medlemmerne af bestyrelsen, forretningsudvalget og klagenævnet skal også offentliggøre deres erklæringer såvel som deres curricula vitæ. På sit websted offentliggør agenturet en liste over medlemmerne af sine organer som beskrevet i artikel 42 og over sine eksterne og interne eksperter.

2.  Bestyrelsen indfører en politik, der gør det muligt at styre og undgå interessekonflikter, og som mindst omfatter:

a)  principperne for forvaltning og kontrol af erklæringer om økonomiske interesser, herunder bestemmelser om offentliggørelse, jf. artikel 77

b)  obligatoriske krav vedrørende kurser om interessekonflikter for agenturets medarbejdere og udlånte nationale eksperter

c)  regler om gaver og indbydelser

d)  detaljerede regler om uforenelighed for agenturets medarbejdere og medlemmer efter ophør af deres ansættelsesforhold ved agenturet

e)  regler om åbenhed om agenturets afgørelser, herunder protokollerne fra møder i agenturets organer, som skal offentliggøres under hensyntagen til følsomme, klassificerede og forretningsmæssige oplysninger, og

f)  sanktioner og mekanismer til sikring af agenturets autonomi og uafhængighed.

Agenturet skal være opmærksomt på nødvendigheden af at sikre balancen mellem risici og fordele, navnlig med hensyn til indhentning af den bedste videnskabelige rådgivning og sagkundskab samt forvaltningen af interessekonflikter. Den administrerende direktør medtager oplysninger om gennemførelsen af denne politik, når vedkommende aflægger beretning til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med denne forordning. [Ændring 146]

Artikel 69

Samarbejde med nationale myndigheder og organer [Ændring 147]

1.  Agenturet kan indgå aftaler med de relevante nationale myndigheder, navnlig de nationale sikkerhedsmyndigheder, og andre kompetente organer i forbindelse med anvendelsen af artikel 12, 16, 17 og 18. Sådanne aftaler kan omfatte en eller flere nationale sikkerhedsmyndigheder. [Ændring 148]

2.  Disse aftaler kan omfatte uddelegering af nogle af agenturets opgaver og ansvar til de nationale myndigheder såsom gennemgang og forberedelse af dokumenter, verificering af teknisk kompatibilitet, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af udkast til tekniske undersøgelser. [Ændring 149]

2a.   Omvendt kan en national sikkerhedsmyndighed udlicitere andre opgaver til agenturet end dem, der er pålagt den i henhold til artikel 20 i direktiv ... [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet] … og artikel 16, stk. 2, i direktiv … [direktivet om jernbanesikkerhed]. [Ændring 150]

3.  Agenturet sikrer, at aftalerne som minimum indeholder en detaljeret beskrivelse af opgaverne og vilkårene for levering, frister for levering, betalingsniveau og forfaldsplan for betalingerne.

4.  De aftaler, der er omhandlet i stk. 1-3, angiver tydeligt agenturets og de nationale sikkerhedsmyndigheders ansvarsniveauer med hensyn til de opgaver, der udføres af den enkelte aftalepart som fastsat i aftalerne. Dette berører ikke agenturets overordnede ansvar for at udføre de opgaver, der er omhandlet i artikel 12, 16, 17 og 18. [Ændring 151]

Artikel 70

Gennemsigtighed

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001(21) finder anvendelse på agenturets dokumenter.

Bestyrelsen vedtager senest den […] de nærmere enkeltheder vedrørende gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001.

De beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til ombudsmanden eller indbringes for Den Europæiske Unions Domstol efter bestemmelserne i henholdsvis artikel 228 og artikel 263 i traktaten.

Agenturets behandling af personoplysninger er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001(22).

Artikel 71

Sikkerhedsbeskyttelse af klassificerede informationer

Agenturet anvender de sikkerhedsprincipper, der er omhandlet i Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede oplysninger (EUCI) og følsomme ikke-klassificerede oplysninger, som fastsat i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom(23). Dette omfatter bl.a. bestemmelser om udveksling, bearbejdning og lagring af sådanne oplysninger.

Artikel 72

Bekæmpelse af svig og overvågning af resultater [Ændring 152]

1.  For at lette arbejdet med bekæmpelse af svig, bestikkelse og andre ulovlige aktiviteter i henhold til forordning (EF) nr. 1073/1999 tiltræder agenturet senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager de nødvendige bestemmelser, som gælder for alle agenturets medarbejdere, ved hjælp af skabelonen i bilaget til nævnte aftale.

2.  Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem agenturet.

2a.  Den Europæiske Revisionsret overvåger agenturets resultater og beslutningstagning gennem revision og inspektioner. [Ændring 153]

3.  OLAF kan efter bestemmelserne og procedurerne i forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(24) foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med tilskud eller en kontrakt, der er finansieret af agenturet.

4.  Med forbehold af stk. 1, 2 og 3 skal samarbejdsaftaler med tredjelande og med internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om tilskud indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Revisionsretten og OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.

KAPITEL 13

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 73

Delegerede retsakter i henhold til artikel 12, 16, 17 og , 18 og 41 [Ændring 154]

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 74 for så vidt angår gebyrer og afgifter i forbindelse med anvendelsen af artikel 12, 16, 17 og 18.

2.  De i stk. 1 nævnte foranstaltninger fastsætter især, hvilke opgaver der i henhold til artikel 12, 16, 17 og 18 skal opkræves gebyrer og afgifter for, gebyrernes og afgifternes størrelse samt betalingsmåden.

3.  Der opkræves gebyrer og afgifter for:

a)  udstedelse og fornyelse af tilladelser til ibrugtagning af faste togkontrol- og signalsystemer, udstedelse af tilladelser til at bringe jernbanekøretøjer og typer af jernbanekøretøjer i omsætning, herunder eventuel indikation af kompatibiliteten med net eller strækninger

b)  udstedelse og fornyelse af sikkerhedscertifikater

c)  tjenesteydelser; gebyrerne og afgifterne skal afspejle de med de enkelte ydelser faktisk forbundne omkostninger

d)  behandling af klager.

Alle gebyrer og afgifter angives og betales i euro.

4.  Gebyrer og afgifter vedrørende agenturet fastsættes på et niveau, som sikrer, at den dermed forbundne indtægt er tilstrækkelig til at dække de fulde omkostninger i forbindelse med den leverede ydelse. Særligt skal alle personalerelaterede udgifter i forbindelse med opgaverne i stk. 3, herunder arbejdsgiverens pro-rata indbetaling til pensionsordninger, være reflekteret i disse omkostninger. Såfremt der oparbejdes et væsentligt tilbagevendende overskud fra opkrævningen af gebyrer og afgifter til dækning af de dertil relaterede omkostninger, revideres gebyr‑ og afgiftsniveauet. [Ændring 155]

4a.  Kommissionen tillægges også beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 74 vedrørende standardisering af jernbanereservedele ved anvendelse af artikel 41. [Ændring 156]

Artikel 74

Udøvelse af delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel anførte betingelser.

2.  De delegerede beføjelser omhandlet i Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 73, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Såfremt denne rapport er blevet modtaget, forlænges delegationen af beføjelser stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. [Ændring 157]

3.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan når som helst tilbagekalde delegationen af beføjelser omhandlet i artikel 73. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 73 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 75

Udvalgsprocedure

Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i Rådets direktiv 96/48/EF(25). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Når der henvises til denne artikel, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 76

Evaluering og revision

1.  Senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden og herefter hvert femte år bestiller Kommissionen en evaluering til vurdering af navnlig virkningen, effektiviteten og produktiviteten af agenturets arbejde og dets arbejdsmetoder. Ved evalueringen tages der hensyn til jernbanesektorens, arbejdsmarkedsparternes og forbrugerorganisationernes synspunkter. Evalueringen omfatter navnlig et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle virkninger af en sådan ændring. [Ændring 158]

2.  Kommissionen sender evalueringsrapporten og dens konklusioner til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Resultaterne af evalueringen offentliggøres.

3.  I forbindelse med hver anden evaluering foretages der desuden en analyse af de resultater, som agenturet har opnået, set i lyset af dets formål, mandat og opgaver.

Artikel 77

Overgangsbestemmelser

1.  Den Europæiske Unions Jernbaneagentur træder i stedet for og afløser det europæiske jernbaneagentur, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 881/2004, for så vidt angår ethvert ejendomsforhold, enhver aftale, enhver retlig forpligtelse, enhver ansættelseskontrakt, enhver økonomisk forpligtelse og ethvert økonomisk ansvar.

2.  Uanset artikel 43 forbliver medlemmerne af bestyrelsen, der er udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 881/2004 før datoen for denne forordnings ikrafttræden, medlemmer af bestyrelsen, indtil deres mandatperiode udløber.

Uanset artikel 49 forbliver den administrerende direktør, der er udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 881/2004, administrerende direktør, indtil dennes mandatperiode udløber.

3.  Uanset artikel 61 opfyldes alle ansættelseskontrakter, som er i kraft på datoen for denne forordnings ikrafttræden, indtil de udløber.

3a.  Agenturet udfører certificerings- og godkendelsesopgaverne i henhold til artikel 12, 16, 17 og 18 inden et år efter denne forordnings ikrafttræden. Indtil dette tidspunkt anvender medlemsstaterne fortsat deres nationale lovgivning. [Ændring 159]

3b.  I en yderligere periode på tre år, der følger på den i artikel 77, stk. 3a omhandlede etårsperiode, kan ansøgerne indsende deres ansøgninger til enten agenturet eller de nationale sikkerhedsmyndigheder. I denne periode kan de nationale sikkerhedsmyndigheder fortsat udstede certifikater og tilladelser i kraft af fritagelse fra artikel 12, 16, 17 og 18, jf. direktiv 2008/57/EF og 2004/49/EF. [Ændring 160]

3c.  I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2a, i direktiv …[direktivet om jernbanesikkerhed] og artikel 20, stk. 9a, i direktiv … [direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet] skal de nationale myndigheder fortsat udstede certifikater og tilladelser efter den periode, der er omhandlet i denne artikels stk. 3b, på de i disse artikler fastsatte betingelser. [Ændring 161]

Artikel 78

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 881/2004 ophæves.

Artikel 79

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.
(2)EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 26.2.2014.
(4) Europa-parlamentets og rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering ("jernbanesikkerhedsdirektivet") (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).
(7)Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1).
(8)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1).
(9)EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51).
(12)Kommissionens afgørelse 98/500/EF af 20. maj 1998 om oprettelse af et sektordialogudvalg til fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 27).
(13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32).
(14)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).
(15)Kommissionens afgørelse af 25. januar 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (EUT L 51 af 23.2.2012, s. 1).
(16)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 22).
(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14).
(18) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
(19)Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72).
(20)EFT 17 af 6.10.1958, s. 385.
(21)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
(22) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
(23) Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom om ændring af dens forretningsorden (EUT L 317 af 3.12.2001, s. 1).
(24)Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
(25) Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik