Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0014(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0016/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0016/2014

Rasprave :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Glasovanja :

PV 26/02/2014 - 9.4
CRE 26/02/2014 - 9.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0151

Usvojeni tekstovi
PDF 791kWORD 388k
Srijeda, 26. veljače 2014. - Strasbourg
Agencija Europske unije za željeznice
P7_TA(2014)0151A7-0016/2014
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013) 0027),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0029/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. listopada 2013.(2),

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja Litavskog parlamenta, Rumunjskog senata i Švedskog parlamenta, podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenja Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor (A7-0016/2014),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  traži od Komisije da podnese financijski izvještaj kojim se u potpunosti uzima u obzir ishod zakonodavnog sporazuma između Europskog parlamenta i Vijeća o svim dijelovima zakonodavstva četvrtog željezničkog paketa kako bi se ispunili proračunski zahtjevi i zahtjevi o osoblju Europske agencije za željeznice te po mogućnosti zahtjevi službi Komisije;

3.  naglašava da odluke zakonodavnog tijela o nacrtu uredbe ne dovode u pitanje odluke proračunskog tijela u kontekstu godišnjeg postupka donošenja proračuna;

4.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 327, 12.11.2013., str. 122.
(2) SL C 356, 05.12.13., str. 92.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004
P7_TC1-COD(2013)0014

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Postupno uspostavljanje europskog željezničkog prostora bez granica zahtijeva djelovanje Unije na području tehničkih propisa koji se primjenjuju na željeznice u vezi s tehničkim aspektima (interoperabilnost) i aspektima sigurnosti, pri čemu su oba nerazrješivo povezana i oba zahtijevaju visoku razinu usklađivanja na razini Unije. Relevantno zakonodavstvo o željeznici, posebno tri željeznička paketa, doneseno je u posljednja dva desetljeća, pri čemu su najmjerodavnije Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(4) te Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(5).

(2)  Istodobna provedba ciljeva sigurnosti i interoperabilnosti zahtijeva znatan posao tehničke prirode koji mora voditi jedno specijalizirano tijelo. Stoga je bilo potrebno 2004., kao dio drugog željezničkog paketa, u okviru postojećeg institucionalnog okvira i poštujući ravnotežu snaga u Uniji, osnovati europsku agenciju nadležnu za sigurnost i interoperabilnost željeznica (dalje u tekstu: Agencija).

(3)  Europska agencija za željeznice prvobitno je osnovana Uredbom (EZ) 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se potaknulo uspostavljanje europskog željezničkog prostora bez granica i pomoglo pri oživljavanju željezničkog sektora, istovremenim jačanjem njegovih bitnih prednosti u pogledu sigurnosti. Uredbu (EZ) br. 881/2004 mora se zamijeniti novim aktom zbog znatnih promjena koje bi trebalo uvesti u pogledu zadaćazadaćama Agencije i njezine unutarnje organizacije njezinoj unutarnjoj organizaciji. [Am. 1]

(4)  U četvrtom željezničkom paketu predlažu se važne promjene za poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog europskog željezničkog prostora amandmanima o preinakama Direktive 2004/49/EZ i Direktive 2008/57/EZ, koje su u oba slučaja izravno povezane sa zadaćama Agencije. Te Direktive zajedno s ovom Uredbom posebno predviđaju izvršavanje zadaća povezanih s izdavanjem dozvola za vozila i rješenja o njihovoj sigurnosti, posebno u prekograničnom prometu na razini Unije. Time se podrazumijeva veća uloga Agencije. [Am. 2]

(5)  Agencija bi trebala doprinijeti stvaranju i djelotvornom funkcioniranju jedinstvenog europskog željezničkog prostora bez granica i jamčenju visoke razine sigurnosti uz unapređenje konkurentnosti željezničkog sektora. To bi se trebalo postići doprinosom, u tehničkom području, provedbi zakonodavstva Europske unije poboljšanjem razine interoperabilnosti željezničkih sustava i razvoju zajedničkog pristupa sigurnosti europskog željezničkog sustava. Agencija bi također trebala imati ulogu europskog tijela nadležnog za izdavanje dozvola, na razini Unije, za stavljanje željezničkih vozila i tipova vozila na tržište te dozvola za tipove vozila, rješenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike i dozvola za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) koji se nalaze ili djeluju na području cijele Unije. Ona bi osim toga trebala pratiti nacionalne željezničke propise i rad nacionalnih tijela koja djeluju na području interoperabilnosti i sigurnosti željeznica. [Am. 3]

(6)  Pri provedbi tih ciljeva Agencija bi u cijelosti trebala uzeti u obzir proces proširenja Europske unije i posebna ograničenja koja se odnose na željezničke veze s trećim zemljama te specifično stanje željezničkih mreža s različitom širinom kolosijeka, naročito ako su države članice zajedno s trećim zemljama dobro integrirane u te mreže, ali su izdvojene od glavne željezničke mreže u Uniji. Agencija bi također trebala nastojati olakšati načelo reciprociteta između pristupa trećih zemalja tržištu Unije i pristupa prijevoznika Unije tržištima trećih zemalja. snositi isključivu odgovornost za funkcije i ovlasti koje su joj dodijeljene. [Am. 4]

(6a)  Agencija bi trebala snositi isključivu odgovornost za funkcije i ovlasti koje su joj dodijeljene. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost trebala bi imati isključivu odgovornost za odluke koje donose. [Am. 5]

(7)  Pri izvršenju svojih zadaća i pogotovo u vezi s izradom preporuka Agencija bi trebala što je više moguće uzeti u obzir znanje vanjskih željezničkih stručnjaka. Oni bi poglavito trebali uključivati stručnjake iz nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i drugih mjerodavnih nacionalnih tijela vlasti kao i stručnjake iz željezničkog sektora , uključujući predstavnička tijela i mjerodavna nacionalna neovisna prijavljena tijela za ocjenu sukladnosti vlasti. Trebali bi tvoriti kompetentne i reprezentativne radne skupine Agencije. Agencija na umu treba imati potrebu za održavanjem ravnoteže između rizika i koristi, posebno u vezi s upravljanjem sukobima interesa, s jedne strane, i ciljem dostizanja najbolje moguće razine stručnosti, s druge strane. [Am. 6 ]

(8)  Kako bi se pružio uvid u gospodarske učinke na željeznički sektor i utjecaj željezničkog sektora na društvo, kako bi se omogućilo drugima da donose odluke koje se temelje na informiranosti i kako bi se djelotvornije upravljalo radnim prioritetima i raspodjelom sredstava unutar Agencije, Agencija bi trebala pojačati svoje aktivnosti procjene učinka.

(9)  Agencija bi trebala pružati neovisnu i objektivnu tehničku potporu, prije svega Komisiji. Direktiva … [Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava] osnova je za izradu i revidiranje tehničkih specifikacija za interoperabilnost (TSI-jeva), dok je Direktiva … [Direktiva o sigurnosti željeznice] osnova za izradu i revidiranje zajedničkih sigurnosnih metoda (CSM-ova) i zajedničkih sigurnosnih ciljeva (CST-ova). Za kontinuitet rada i razvoj TSI-jeva, CSM-ova i CST-ova s vremenom je potreban trajni tehnički okvir i specijalizirano tijelo s posebnim osobljem. U tu bi svrhu Agencija trebala biti nadležna za dostavljanje Komisiji preporuka u vezi s izradom i revidiranjem TSI-jeva, CSM-ova i CST-ova. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost i regulatorna tijela trebala bi jednako tako imati mogućnost od Agencije zatražiti neovisno tehničko mišljenje.

(10)  Željeznički prijevoznici suočavali su se s raznim poteškoćama pri podnošenju zahtjeva za rješenja o sigurnosti nadležnim državnim tijelima, počevši od dugotrajnog postupka i prekomjernih troškova pa sve do nepoštenog postupanja, pogotovo prema novim sudionicima na tržištu. Rješenja izdana u jednoj državi članici nisu bila bezuvjetno priznata u drugim državama članicama, što je štetilo jedinstvenom europskom željezničkom prostoru. Kako bi postupci za izdavanje rješenja o sigurnosti željezničkim prijevoznicima bili učinkovitiji i nepristraniji, ključno je prijeći na jedinstveno rješenje o sigurnosti koje bi vrijedilo u cijeloj Uniji unutar određenih područja uporabe i koje bi izdavala Agencija. Revidirana Direktiva … [Direktiva o sigurnosti željeznice] osnova je za to. [Am. 7]

(11)  Direktivom 2008/57/EZ trenutačno se predviđaju dozvole za puštanje u rad željezničkih vozila u svakoj državi članici, osim u određenim slučajevima. Radna skupina nadležna za dozvole za vozila koju je 2011. osnovala Komisija raspravila je o nekoliko slučajeva u kojima su proizvođači i željeznički prijevoznici iskusili prekomjerno trajanje i troškove postupka za izdavanje dozvola te je predložila određena poboljšanja. Budući da su neki problemi posljedica složenosti trenutnog procesa izdavanje odobrenja za uporabu vozila, on bi se trebao pojednostaviti. Svako željezničko vozilo trebalo bi dobiti samo jednu dozvolu i tu bi dozvolu za stavljanje vozila i tipova vozila na tržište trebala izdavati Agencija. Smanjivanjem troškova i trajanja postupka stvorila bi se opipljiva korist za sektor te bi se smanjio rizik od eventualne diskriminacije, pogotovo novih poduzeća koja žele ući na željezničko tržište. Revidirana Direktiva … [Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava] osnova je za to.

(11a)  Na otvorenom europskom željezničkom tržištu s rastućim prekograničnim aktivnostima trebalo bi poštovati i nadzirati provedbu pravila o vremenu za vožnju i odmor, koja su nužna za željezničku sigurnost i pošteno tržišno natjecanje. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost trebala bi biti nadležna za nadziranje vremena vožnje i odmora, između ostaloga i za prekogranične operacije. [Am. 8]

(11b)  Osoblje u vlaku obavlja sigurnosne operativne zadaće u željezničkom sustavu i odgovorno je za udobnost i sigurnost putnika u vlaku. Agencija bi trebala uspostaviti certificiranje, slično certificiranju strojovođa lokomotiva, kako bi se zajamčila visoka razina stručnosti i vještina, prepoznala važnost te profesionalne skupine za sigurnost željezničkih usluga, ali i potaknula mobilnost radnika. [Am. 9]

(12)  Za daljnji razvoj jedinstvenog europskog željezničkog prostora, posebno u vezi s davanjem odgovarajućih informacija korisnicima željezničkog prijevoza robe i putnicima, i uzimajući u obzir trenutnu uključenost Agencije, potrebno je ojačati njezinu ulogu na području telematskih aplikacija u sklopu fleksibilnog okvira koji osigurava interoperabilnost te omogućava koegzistiranje inovativnih komercijalnih strategija. Tako bi se osigurao njihov usklađen razvoj i brzo uvođenje. [Am. 10]

(13)  S obzirom na važnost Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) za neometan razvoj jedinstvenog europskog željezničkog prostora i njegovu sigurnost te uzimajući u obzir neuspjeh njegovog dosadašnjeg razvoja i uvođenja njegov dosadašnji fragmentirani razvoj, sustav je potrebno jače usklađivati na razini Unije. Agencija bi stoga, kao tijelo Unije s najvećom nadležnošću, na tom području trebala imati istaknutiju ulogu kako bi osigurala usklađen razvoj Cilj postizanja interoperabilnosti i usklađenosti nadzora vlakova i sustava signalizacije diljem EU-a trenutačno je ozbiljno narušen mnoštvom različitih nacionalnih verzija ERTMS-a. doprinijela osiguranju da oprema ERTMS-a zadovoljava važeće specifikacije i osigurala da su europski istraživački projekti povezani s ERTMS-om usklađeni s razvojem tehničkih specifikacija ERTMS-a. Nadalje, kako bi postupci za izdavanje dozvola za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava bili učinkovitiji i nepristraniji, ključno je prijeći na jedinstvenu dozvolu koja bi vrijedila u cijeloj Uniji i koju bi izdavala Agencija. Revidirana Direktiva … [Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava] osnova je za to. [Am. 11]

Agencija bi stoga, kao tijelo Unije s najvećom nadležnošću, na tom području trebala imati istaknutiju ulogu kako bi osigurala usklađen razvoj ERTMS-a, doprinijela osiguranju da oprema ERTMS-a zadovoljava važeće specifikacije i osigurala da su europski istraživački projekti povezani s ERTMS-om usklađeni s razvojem tehničkih specifikacija ERTMS-a. Nadalje, kako bi postupci za izdavanje dozvola za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava bili učinkovitiji i nepristraniji, ključno je prijeći na jedinstvenu dozvolu koja bi vrijedila u cijeloj Uniji i koju bi izdavala Agencija. Revidirana Direktiva … [Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava] osnova je za to.

(13a)  Tijekom proteklih godina zbog nekoliko nezgoda u sektoru željezničkog prijevoza tereta ukazala se potreba za poboljšanjem pravila za održavanje teretnih vagona na razini Unije. Agencija bi trebala raditi na usklađenim obveznim zahtjevima u vezi s redovitim intervalima održavanja. [Am. 12]

(14)  Nadležna državna tijela obično su naplaćivala izdavanje dozvola za vozila i rješenja o njihovoj sigurnosti. Prenošenjem nadležnosti na razinu Unije Agencija bi imala pravo podnositeljima zahtjeva naplatiti izdavanje rješenja o sigurnosti i dozvola navedenih u prethodnim uvodnim izjavama. Iznos tih pristojbi trebao bi se razlikovati sukladno opsegu djelatnosti i području uporabe koji su naznačeni u rješenju o sigurnosti ili dozvoli iodgovarati trenutačnom prosjeku u Uniji ili biti niži od njega i trebao bi se utvrditi delegiranim aktom koji donosi Komisija. Plan radnih mjesta financiran iz tih pristojbi ne bi trebao podlijegati smanjenju osoblja koje je predviđeno u svim institucijama i tijelima Unije. [Am. 13]

(14a)  Tim delegiranim aktom trebalo bi osigurati da iznos pristojbi nije veći od troškova postupaka izdavanja rješenja ili dozvole o kojima je riječ. [Am. 14]

(15)  Opći je cilj da se prijenos funkcija i zadaća s država članica na Agenciju obavi učinkovito i da se pritom ne smanji trenutačna visoka razina sigurnosti. Agencija bi trebala imati dostatna sredstva za svoje nove zadaće, a vremenski okvir za raspodjelu tih sredstava trebao bi se temeljiti na jasno utvrđenim potrebama. Uzimajući u obzir stručno znanje državnih tijela, posebno državnih tijela nadležnih za sigurnost, Agencija bi prilikom izdavanja navedenih dozvola i rješenja trebala imati mogućnost iskoristiti to znanje na odgovarajući način, uključujući putem ugovornih sporazuma. U tu bi se svrhu trebalo snažno poticati, promicati i olakšavati upućivanje nacionalnih stručnjaka u Agenciju. [Am. 15]

(16)  Direktivom … [Direktiva o sigurnosti željeznice] i Direktivom [Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava] predviđa se provjera nacionalnih mjera u pogledu sigurnosti, interoperabilnosti i usklađenosti s pravilima o tržišnom natjecanju. Njima se također ograničava mogućnost da države članice donose nove nacionalne propise. Sadašnji sustav u kojem i dalje postoji velik broj nacionalnih propisa dovodi do eventualnih sigurnosnih rizika i sukoba s propisima Unije i stvara rizik od nedovoljne transparentnosti i prikrivene diskriminacije inozemnih prijevoznika, pogotovo manjih i novih na tržištu. Kako bi se prešlo na sustav stvarno transparentnih i nepristranih željezničkih propisa na razini Unije, trebaju se postupno smanjivati nacionalni propisi, uključujući operativna pravila. Mišljenje koje se temelji na neovisnom i nepristranom stručnom znanju ključno je na razini Unije. U tu bi svrhu trebalo pojačati ulogu Agencije. [Am. 16]

(17)  Rezultati poslovanja, organizacija i postupci odlučivanja na području interoperabilnosti i sigurnosti željeznice znatno se razlikuju među državnim tijelima nadležnim za sigurnost i prijavljenim tijelima za ocjenu sukladnosti, na štetu neometanog funkcioniranja jedinstvenog europskog željezničkog prostora. To se posebno može štetno odraziti na srednje i male poduzetnike koji žele ući na željezničko tržište u drugoj državi članici. Stoga je ključno pojačano usklađivanje s ciljem veće usklađenosti na razini Unije. Agencija bi u tu svrhu provođenjem revizija i inspekcija trebala nadzirati državna tijela nadležna za sigurnost. i prijavljena Nadzor prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti trebala bi provoditi nacionalna akreditacijska tijela u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EZ) 765/2008. Europskog parlamenta i Vijeća(6). Također se zahtijeva jednak nadzor uspješnosti Agencije. [Am. 17]

(18)  U području sigurnosti važno je osigurati najveću moguću transparentnost i učinkovit protok informacija. Analiza rezultata poslovanja, koja se temelji na zajedničkim pokazateljima i kojom se povezuju svi sudionici u sektoru, važna je i trebala bi se provoditi. O pitanju statistike nužna je bliska suradnja s Eurostatom (Europskim uredom za statistiku).

(19)  Kako bi se pratio napredak s obzirom na interoperabilnost i sigurnost željeznice, Agencija bi trebala biti zadužena za objavljivanje odgovarajućeg izvješća svake dvije godine. S obzirom na njezino stručno tehničko znanje i nepristranost, Agencija bi također trebala pomagati Komisiji u nadzoru provedbe zakonodavstva Unije o sigurnosti i interoperabilnosti željeznice.

(20)  Potrebno je poboljšati interoperabilnost transeuropske mreže, a projekti koji su u tijeku i novi investicijski projekti koji primaju potporu Unije moraju biti u skladu s ciljevima interoperabilnosti utvrđenim Odlukom br. 1692/96/EZ (7). Agencija je prava ustanova koja može doprinijeti tim ciljevima. [Am. 18]

(21)  Održavanje željezničkih vozila bitan je dio sigurnosnoga sustava. Zbog nedostatka sustava certificiranja radionica za održavanje, ne postoji pravo europsko tržište za održavanje željezničke opreme. Ovo stanje uzrokuje dodatne troškove u sektoru i ima za posljedicu prijevoze bez tereta. Stoga je potrebno postupno razviti europski sustav certificiranja radionica za održavanje i ažurirati ga, pri čemu je Agencija najprimjerenije tijelo za predlaganje odgovarajućih rješenja Komisiji.

(22)  Strukovna osposobljenost potrebna za strojovođe bitan je čimbenik sigurnosti i interoperabilnosti u Uniji. Ona je također preduvjet za slobodno kretanje radnika u željezničkoj industriji. To bi se pitanje trebalo rješavati uz poštovanje postojećeg okvira socijalnoga dijaloga. Agencija bi trebala dati potrebnu tehničku podršku kako bi se ovaj aspekt uzeo u obzir na razini Unije.

(23)  Agencija bi trebala organizirati i omogućavati suradnju među državnim tijelima nadležnim za sigurnost, državnim istražnim tijelima i predstavničkim tijelima iz željezničkog sektora koja djeluju na europskoj razini radi promicanja dobrih praksi, razmjene odgovarajućih informacija, prikupljanja podataka povezanih sa željeznicom i praćenja ukupne sigurnosti željezničkog sustava.

(24)  Kako bi se osigurala najveća moguća transparentnost i jednak pristup relevantnim informacijama svim stranama, dokumenti koji su predviđeni za procese interoperabilnosti i sigurnosti trebali bi biti dostupni javnosti. Isto vrijedi za dozvole, rješenja o sigurnosti i druge odgovarajuće dokumente povezane sa željeznicom. Agencija bi trebala osigurati učinkovit, jednostavan za korištenje i lako dostupan način razmjene i objavljivanja tih informacija. [Am. 19]

(25)  Promicanje inovacija i istraživanja na području željeznice važna je zadaća koju bi Agencija s obzirom na svoj ugled i položaj trebala poticati. Sva financijska pomoć koja se pruža u vezi s tim u okviru djelovanja Agencije ne bi smjela dovesti do nikakvih poremećaja na navedenom tržištu.

(26)  Kako bi se povećala učinkovitost financijske potpore koju pruža Unija, njezina kvaliteta i usklađenost s odgovarajućim tehničkim propisima, Agencija bi u bliskoj suradnji s nacionalnim upraviteljima infrastrukture kao jedino tijelo Unije s priznatim stručnim znanjem na području željeznice trebala igrati aktivnu ulogu bi aktivno sudjelovati u ocjenjivanju željezničkih projekata s europskom dodanom vrijednošću. [Am. 20]

(27)  Zakonodavstvo o interoperabilnosti i sigurnosti željeznice, vodiči za provedbu ili preporuke Agencije mogu katkad predstavljati problem dionicima u pogledu tumačenja ili u drugom pogledu. Ispravno i jedinstveno tumačenje tih akata preduvjet je za djelotvornu provedbu željezničke pravne stečevine i funkcioniranje željezničkog tržišta. Stoga bi Agencija s tim u vezi trebala aktivno sudjelovati u aktivnostima osposobljavanja i pojašnjavanja dajući posebnu pozornost malim i srednjim poduzećima. [Am. 21]

(27a)  Agencija bi trebala u potpunosti surađivati s nacionalnim tijelima koja provode civilne ili kriminalističke istrage ako se one tiču pitanja za koja je Agencija odgovorna te im što je moguće više pomagati. [Am. 22]

(28)  Kako bi mogla propisno obavljati svoje zadaće, Agencija bi trebala biti pravna osoba i trebala bi imati neovisan proračun koji bi se uglavnom financirao doprinosom Unije i pristojbama i naknadama koje bi plaćali podnositelji zahtjeva. Doprinos Unije trebao bi se vrednovati i revidirati prilikom svake dodjele novih ovlasti koje nisu predmet naknada ili pristojbi koje plaćaju podnositelji zahtjeva. Neovisnost i nepristranost Agencije ne bi trebala biti ugrožena nikakvim financijskim doprinosima koje prima od država članica, trećih zemalja ili drugih subjekata. Kako bi se osigurala njezina neovisnost u svakodnevnom upravljanju i pri davanju mišljenja i preporuka te donošenju odluka, organizacija Agencije trebala bi biti transparentna, a izvršni direktor Agencije trebao bi imati punu odgovornost. Osoblje Agencije trebalo bi biti neovisno i zaposleno na osnovi kratkoročnih i dugoročnih ugovora o radu upućenih nacionalnih stručnjaka i stalno zaposlenih dužnosnika u odgovarajućem razmjeru kako bi se zadržalo organizacijsko znanje i osigurao kontinuitet poslovanja i istovremeno omogućila neophodna i neprestana razmjena stručnog znanja sa željezničkim sektorom. [Am. 23]

(29)  Kako bi se djelotvorno osiguralo ostvarivanje zadaća Agencije, države članice i Komisija trebale bi imati svoje predstavnike u upravnom odboru koji bi imao potrebne ovlasti, uključujući ovlast donošenja proračuna i odobravanja godišnjih i višegodišnjih programa rada.

(30)  U svrhu osiguravanja transparentnosti odluka upravnog odbora, predstavnici sektora na koje se odluke odnose trebali bi prisustvovati sastancima upravnog odbora, ali bez prava glasa, koje je rezervirano za predstavnike tijela javne vlasti koji odgovaraju tijelima demokratske kontrole. Predstavnike sektora trebala bi imenovati Komisija na temelju njihove zastupljenosti na razini Unije među željezničkim prijevoznicima, upraviteljima infrastrukture, u željezničkoj industriji, prijavljenim tijelima, imenovanim tijelima, radničkim sindikatima, među putnicima i posebice putnicima sa smanjenom pokretljivošću kao i korisnicima željezničkoga prijevoza robe. [Am. 24]

(31)  Za odgovarajuću pripremu sastanaka upravnog odbora i savjetovanje upravnog obora o odlukama koje se trebaju donijeti trebao bi se osnovati savjetodavni izvršni odbor.

(32)  Treba osigurati da su svim stranama na koje se odnose odluke Agencije neovisno i nepristrano na raspolaganju odgovarajući pravni lijekovi. Trebalo bi uspostaviti odgovarajući žalbeni postupak kojim bi se omogućilo ulaganje žalbe na odluke izvršnog direktora specijaliziranom odboru za žalbe koji djeluje u potpunoj neovisnosti od Komisije, Agencije, nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i svih drugih sudionika u željezničkom sektoru, protiv čijih se pak odluka može podnijeti tužba Sudu Europske unije. [Am. 25]

(32a)  Osoblje Agencije koje savjetuje odbor za žalbe prethodno ne bi trebalo sudjelovati u odluci protiv koje je uložena žalba. [Am. 26]

(33)  Širom strateškom perspektivom o aktivnostima Agencije doprinijelo bi se djelotvornijem planiranju i upravljanju njezinim sredstvima te kvalitetnijim rezultatima. Stoga bi se trebao donijeti višegodišnji plan rada koji bi upravni odbor trebao nakon odgovarajućeg savjetovanja s relevantnim dionicima redovito ažurirati.

(34)  Rad Agencije trebao bi biti transparentan. Potrebno je osigurati da Europski parlament vrši djelotvoran nadzor i on bi u tu svrhu trebao imati mogućnost saslušanja izvršnoga direktora Agencije i savjetovanja o višegodišnjem i godišnjem programu rada. Agencija bi također trebala primjenjivati odgovarajuće zakone Unije koji se odnose na javnu dostupnost dokumenata. [Am. 27]

(35)  Tijekom proteklih godina, kako se osnivalo sve više decentraliziranih agencija, proračunsko tijelo je nastojalo unaprijediti transparentnost i nadzor upravljanja financijskim sredstvima Unije koja su im dodijeljena, posebno u vezi s proračunskom raspodjelom naknada, financijskom kontrolom, ovlasti davanja razrješnice, doprinosima sustavu mirovinskog osiguranja i unutarnjim proračunskim postupkom (kodeks ponašanja). Na sličan bi se način Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća (8) trebala bi se bez ograničenja primjenjivati na Agenciju, koja bi trebala pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara(9). [Am. 28]

(36)  Budući da ciljeve predloženog djelovanja, to jest osnivanje specijaliziranoga tijela za izradu zajedničkih rješenja u vezi sa sigurnošću i interoperabilnošću željeznica, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se zbog zajedničke prirode posla na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija donijeti usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ovom Uredbom ne prelazi se ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(37)  Kako bi se pravilno utvrdio iznos pristojbi i naknada koje Agencija ima pravo naplatiti, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se prenijeti Komisiji za članke koji se tiču izdavanja i produljenja dozvola za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava ERTMS-a uz prugu, dozvola za stavljanje željezničkih vozila i tipova vozila na tržište te rješenja o sigurnosti. Različita razina naknada i pristojbi trebala bi se primjenjivati sukladno područjima uporabe i opsegu djelatnosti utvrđenima u rješenjima o sigurnosti i dozvolama. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svog pripremnog rada održi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pristojbe i naknade trebale bi biti određene na transparentan, pravedan i ujednačen način i ne bi trebale ugroziti konkurentnost dotičnih europskih industrija. [Am. 29]

Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti istovremeno, pravovremeno i na prikladan način dostave Europskom parlamentu i Vijeću.

(37a)  Kako bi se na ispravan način ohrabrilo na standardizaciju rezervnih željezničkih dijelova, Komisiji treba delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi sa standardizacijom rezervnih dijelova. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. [Am. 30]

(38)  Kako bi se osigurala provedba članaka 21. i 22. ove Uredbe u pogledu provjere nacrta nacionalnih propisa i važećih propisa, provedbene ovlasti trebale bi se dodijeliti Komisiji.

(39)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu članaka 29., 30., 31. i 51. ove Uredbe, provedbene ovlasti trebale bi se dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(10).

(40)  Potrebno je provesti određena načela upravljanja Agencijom radi usklađenosti sa zajedničkom izjavom i zajedničkim pristupom koje je u srpnju 2012. utvrdila međuinstitucionalna radna skupina o decentraliziranim agencijama EU-a kako bi se racionalizirale aktivnosti agencija i povećala njihova učinkovitost.

(41)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i slijede načela Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

NAČELA

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom osniva Agencija Europske unije za željeznice („Agencija”).

2.  Uredbom se utvrđuje:

(a)  osnivanje i zadaće Agencije;

(b)  zadaće država članica.

3.  Uredba se primjenjuje na:

(a)  interoperabilnost u željezničkom sustavu Unije utvrđenu Direktivom ../../.EU [Direktiva o interoperabilnosti željeznica];

(b)  sigurnost željezničkog sustava Unije utvrđenu Direktivom ../../.EU [Direktiva o sigurnosti željeznice];

(c)  izdavanje dozvola strojovođama predviđeno Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(11) i izdavanje dozvola cjelokupnom osoblju odgovornom za sigurnost [Am. 31]

3a.  Ciljevi Agencije su osigurati visoku razinu sigurnosti željeznica i pridonijeti dovršetku jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Te ciljeve postiže:

(a)  pridonošenjem, na tehničkom planu, provedbi zakonodavstva Unije usmjerenog na poboljšanje razine interoperabilnosti željezničkog sustava i razvoj zajedničkog pristupa sigurnosti željezničkog sustava Unije;

(b)  ulogom europskog tijela, u suradnji s nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost, na području dozvola za stavljanje vozila na tržište i izdavanja rješenja o sigurnosti za željezničke tvrtke;

(c)  usklađivanjem nacionalnih propisa i optimizacijom postupaka;

(d)  praćenjem djelovanja nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost koja djeluju na području interoperabilnosti i sigurnosti željeznica. [Am. 32]

Članak 2.

Pravni status

1.  Agencija je tijelo Unije koje ima status pravne osobe.

2.  U svakoj državi članici Agencija ima najširu moguću pravnu sposobnost dodijeljenu pravnim osobama u skladu sa zakonodavstvom države članice o kojoj je riječ. Agencija može osobito stjecati ili raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom i može biti stranka u sudskim postupcima.

3.  Agenciju zastupa njezin direktor.

Članak 3.

Vrste akata Agencije

Agencija može:

(a)  uputiti Komisiji preporuke u pogledu primjene članaka 11., 13., 14., 15., 23., 24., 26., 30., 32., 31., 33. i 41.;

(b)  uputiti preporuke državama članicama preporuke u pogledu primjene članaka 21., 22. i 30. i nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost u pogledu primjene članka 29. stavka 4.; [Am. 33]

(c)  dati mišljenja Komisiji u skladu s člancima 9., 21., 22. i 38. te odgovarajućim tijelima u državama članicama u skladu s člankom 9.;

(d)  donositi odluke u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18.;

(e)  davati mišljenja koja predstavljaju prihvatljiv način osiguravanja sukladnosti u skladu s člankom 15.;

(f)  izdavati tehničke dokumente u skladu s člankom 15.;

(g)  izdavati revizijska izvješća u skladu s člancima 29. i 30.;

(h)  izdavati smjernice i druge neobvezujuće dokumente za lakšu primjenu zakonodavstva o interoperabilnosti i sigurnosti željeznice u skladu s člancima 11., 15. i 24.

POGLAVLJE 2.

METODE RADA

Članak 4.

Osnivanje i sastav radnih skupina

1.  Agencija osniva ograničen broj radnih skupina za izradu preporuka, posebno u vezi s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI-jevima), zajedničkim sigurnosnim ciljevima (CST-ima) i zajedničkim sigurnosnim metodama (CSM-ima), zajedničkim sigurnosnim pokazateljima (CSI-ima), registrima, tijelima zaduženim za održavanje i dokumentima koji se navode u članku 15. te odredbama o minimalnim kvalifikacijama željezničkog osoblja kojemu su povjereni sigurnosno-kritični zadaci. [Am. 34]

Agencija može na zahtjev Komisije ili na vlastitu inicijativu nakon savjetovanja s Komisijom osnovati radne skupine u drugim propisno opravdanim slučajevima.

2.  Agencija u radne skupine imenuje stručnjake.

Agencija u radne skupine imenuje predstavnike koje su za radne skupine u kojima žele sudjelovati predložila nadležna državna tijela.

Agencija u radne skupine imenuje stručnjake iz željezničkog sektora koji se nalaze na popisu iz stavka 3. Ona osigurava primjerenu zastupljenost svih država članica, tih sektora industrije i onih korisnika na koje bi se mogle odnositi mjere koje Komisija može predložiti na temelju preporuka koje joj je uputila Agencija. [Am. 35]

Agencija može po potrebi u radne skupine imenovati neovisne stručnjake i predstavnike međunarodnih organizacija čije je stručno znanje priznato u zadanom području. Djelatnici Agencije ne mogu biti imenovani u radne skupine osim funkcije predsjednika radnih skupina koju će obavljati predstavnik Agencije. [Am. 36]

3.  Svake godine, svako predstavničko tijelo iz članka 34. dostavlja Agenciji popis najosposobljenijih stručnjaka koji su ovlašteni predstavljati ih u svakoj od radnih skupina. [Am. 37]

4.  Kad god rad takvih radnih skupina izravno utječe na uvjete rada, zdravlje i sigurnost radnika u industriji, predstavnici radničkih organizacija iz svih država članica sudjeluju u odgovarajućim radnim skupinama kao punopravni članovi. [Am. 38]

5.  Troškove putovanja i dnevnice članova radnih skupina pokriva Agencija na temelju pravila i stopa koje usvoji upravni odbor.

6.  Radnim skupinama predsjeda predstavnik Agencije. [Am. 39]

7.  Rad radnih skupina je transparentan. Upravni odbor utvrđuje poslovnik radnih skupina.

Članak 5.

Savjetovanje sa socijalnim partnerima

Kada god rad iz članaka 11., 12., 15. i 32. ima izravan učinak na socijalno okruženje ili radne uvjete radnika u industriji, Agencija se savjetuje sa socijalnim partnerima u svim državama članicama u okviru Odbora za sektorski dijalog koji je osnovan u skladu s Odlukom Komisije 98/500/EZ(12). [Am. 40]

Savjetovanja se održavaju prije nego što Agencija Komisiji dostavi svoje preporuke. Agencija vodi računa o tim savjetovanjima i u svakom je trenutku spremna iznijeti svoje preporuke. Agencija prosljeđuje Komisiji mišljenja Odbora za sektorski dijalog, u roku od dva mjeseca, a Komisija ih prosljeđuje odboru iz članka 75. [Am. 41]

Članak 6.

Savjetovanje s korisnicima željezničkoga prijevoza robe i putnicima

Kada god rad iz članaka 11. i 15. ima izravan učinak na korisnike željezničkog prijevoza robe i na putnike, Agencija se savjetuje s organizacijama koje ih predstavljaju, uključujući posebice predstavnike putnika sa smanjenom pokretljivošću. Popis organizacija s kojima se održava savjetovanje sastavlja Komisija uz pomoć odbora iz članka 75. [Am. 42]

Savjetovanja se održavaju prije nego što Agencija Komisiji dostavi svoje preporuke. Agencija vodi računa o tim savjetovanjima i u svakom je trenutku spremna iznijeti svoje prijedloge. Agencija prosljeđuje Komisiji mišljenja navedenih organizacija, u roku od dva mjeseca, a Komisija ih prosljeđuje odboru iz članka 75. [Am. 43]

Članak 7.

Procjena učinka

1.  Agencija provodi procjenu učinka svojih preporuka i mišljenja. Upravni odbor usvaja metodologiju procjene učinka na temelju metodologije Komisije uzimajući u obzir zahtjeve Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice]. Agencija se povezuje s Komisijom kako bi osigurala da se propisno uzima u obzir relevantan rad u Komisiji. Pretpostavke koje čine temelj procjene učinka, kao i korišteni izvori podataka, jasno su utvrđeni u izvješću koje prati svaku preporuku. [Am. 44]

2.  Prije početka aktivnosti obuhvaćene programom rada, Agencija provodi ranu procjenu njezina učinka u kojoj se navodi:

(a)  pitanje koje treba riješiti i moguća rješenja;

(b)  mjera u kojoj je potrebno provesti određenu aktivnost, uključujući davanje preporuke ili mišljenja Agencije;

(c)  očekivani doprinos Agencije rješavanju problema.

Nadalje, svaka aktivnost i projekt u programu rada podliježu pojedinačnoj i zajedničkoj analizi učinkovitosti kako bi se proračun i sredstva Agencije upotrijebili na najbolji moguć način.

3.  Agencija može provesti naknadno ocjenjivanje zakonodavstva koje je proizašlo iz njezinih preporuka.

4.  Države članice i relevantni dionici dostavljaju Agenciji, prema potrebi na njezin zahtjev, podatke koji su potrebni za procjenu učinka. [Am. 45]

Članak 8.

Studije

Ako je to potrebno za izvršenje njezinih zadaća, Agencija naručuje studije i financira ih iz svog proračuna.

Članak 9.

Mišljenja

1.  Agencija daje mišljenja na zahtjev jednog ili više državnih regulatornih tijela navedenih u članku 55. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (13) u vezi sa sigurnosnim aspektima i aspektima interoperabilnosti pitanja na koja im je skrenuta pozornost. [Am. 46]

2.  Agencija daje mišljenja na zahtjev Komisije o izmjenama bilo kojeg akta donesenog na temelju Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica] ili … [Direktiva o sigurnosti željeznice], pogotovo ako se upozori na navodnu nepravilnost.

3.  U vezi s mišljenjima iz prethodnih stavaka i drugih članaka ove Uredbe, Agencija daje svoja mišljenja u roku od dva mjeseca, osim ako nije drukčije dogovoreno. Agencija objavljuje mišljenja u roku od dva mjeseca u obliku iz kojeg je uklonjen sav materijal na koji se primjenjuje poslovna tajna.

Članak 10.

Posjeti državama članicama

1.  Kako bi obavljala svoje zadaće, posebno one iz članaka 12., 21., 22., 16., 17., 18, 27., 28., 29., 30., 31., 33. i 38., Agencija može izvršiti posjete državama članicama u skladu s politikom koju određuje upravni odbor. [Am. 47]

2.  Agencija obavještava navedenu državu članicu o predviđenom posjetu, o imenima ovlaštenih dužnosnika Agencije i o datumu početka posjeta. Dužnosnici Agencije ovlašteni za obavljanje takvih posjeta to čine na temelju odluke izvršnog direktora u kojoj se točno navode svrha i ciljevi njihovog posjeta.

3.  Državna tijela država članica omogućuju rad osoblju Agencije.

4.  Agencija sastavlja izvješće o svakom posjetu i dostavlja ga Komisiji i državi članici o kojoj je riječ.

5.  Prethodnim stavcima ne dovode se u pitanje inspekcije iz članka 29. stavka 6. i članka 30. stavka 6. koje se obavljaju u skladu s postupkom opisanom u njima.

POGLAVLJE 3.

ZADAĆE POVEZANE SA SIGURNOŠĆU ŽELJEZNICE

Članak 11.

Tehnička potpora – preporuke o sigurnosti željeznice

1.  Agencija daje Komisiji preporuke o zajedničkim sigurnosnim metodama (CSM-ima), zajedničkim sigurnosnim pokazateljima (CSI-ima) i zajedničkim sigurnosnim ciljevima (CST-ima) koji su predviđeni člancima 6. i 7. Direktive… [Direktiva o sigurnosti željeznice]. Agencija također daje Komisiji preporuke o periodičnoj reviziji CSM-ova i CST-ova. [Am. 48]

2.  Agencija daje Komisiji na njezin zahtjev ili na vlastitu inicijativu preporuke o drugim mjerama na području sigurnosti.

3.  Agencija može izdati smjernice i druge neobvezujuće dokumente za lakšu primjenu zakonodavstva o sigurnosti željeznica.

Članak 12.

Rješenja o sigurnosti

Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 2.a Direktive ... [Direktiva o sigurnosti željeznice] Agencija izdaje , obnavlja, obustavlja, mijenja ili povlači jedinstvena rješenja o sigurnosti u skladu s člancima 10. i 11. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice]. [Am. 49]

Članak 13.

Održavanje vozila

1.  Agencija pomaže Komisiji u vezi sa sustavom izdavanja dozvola subjektima nadležnim za održavanje u skladu s člankom 14. stavkom 6. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice].

2.  Agencija daje Komisiji preporuke u pogledu članka 14. stavka 7. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice].

3.  Agencija analizira sve alternativne mjere koje su izabrane u skladu s člankom 15. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice] u izvješću iz članka 30. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 14.

Prijevoz opasnog tereta željeznicom

Agencija prati razvoj zakonodavstva povezanog s prijevozom opasnog tereta željeznicom u smislu Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(14) i uspoređuje ga sa zakonodavstvom o interoperabilnosti i sigurnosti, posebno njihovim temeljnim zahtjevima. U tu svrhu Agencija pomaže Komisiji i može dati preporuke na njezin zahtjev ili na vlastitu inicijativu.

Article 14a

Spontano prijavljivanje incidenata

Agencija uspostavlja sustav koji omogućuje spontano i anonimno izvješćivanje o bilo kakvom incidentu koji može ugroziti sigurnost sustava. Ona stvara mehanizam za automatsko informiranje odgovornih dionika. Agencija također koordinira podnošenje izvješća nacionalnih agencija, posebice ako oni utječu na sigurnost u više od jedne države. [Am. 50]

POGLAVLJE 4.

ZADAĆE POVEZANE S INTEROPERABILNOŠĆU

Članak 15.

Tehnička potpora na području interoperabilnosti željezničkog sustava

1.  Agencija:

(a)  daje Komisiji preporuke o TSI-jevima i njihovoj reviziji u skladu s člankom 5. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica];

(b)  daje Komisiji preporuke o obrascima za „EU” izjavu o provjeri i za tehničku dokumentaciju koja joj se mora priložiti, u skladu s člankom 15. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica];

(c)  daje Komisiji preporuke o specifikacijama za registre i njihovu reviziju u skladu s člancima 43., 44. i 45. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica];

(d)  daje mišljenja koja predstavljaju prihvatljiv način osiguravanja sukladnosti u vezi s manjkavostima u TSI-jima u skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica] i dostavlja ih Komisiji;

(e)  daje mišljenja Komisiji u pogledu zahtjeva država članica za neprimjenjivanje TSI-jeva u skladu s člankom 7. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica];

(f)  izdaje tehničke dokumente u skladu s člankom 4. stavkom 9. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica];

(g)  daje preporuke Komisiji u vezi s uvjetima rada svog osoblja koje obavlja poslove važne za sigurnost.

(gb)  daje Komisiji preporuke o europskim standardima koje trebaju razviti relevantna europska tijela za standardizaciju, poglavito u pogledu rezervnih dijelova; [Am. 52]

(gc)  izdaje detaljne zahtjeve u pogledu standarda za relevantna europska tijela za standardizaciju kako bi izvršila mandat koji im je dala Komisija; [Am. 53]

(gd)  daje Komisiji preporuke u vezi s osposobljavanjem i certificiranjem osoblja u vlaku kojemu su povjerene sigurnosne zadaće; [Am. 54]

(ge)  daje Komisiji preporuke u cilju usklađivanja nacionalnih propisa u skladu s člankom 22. stavkom 1. osobito u slučaju kada se jedno pravilo odnosi na više država članica. Taj posao obavlja u suradnji s nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost; [Am. 55]

(gf)  na zahtjev Komisije izdaje mišljenja o interoperabilnim sastavnim dijelovima koji ne ispunjavaju temeljne zahtjeve, u skladu s člankom 11. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica]; [Am. 56]

(gg)  upućuje preporuke Komisiji u vezi najmanjih jediničnih intervala testiranja (vremenski i prema prijeđenim kilometrima) željezničkih vozila (teretnih vagona, putničkih vagona, lokomotiva). [Am. 57]

2.  Radi izrade preporuka iz stavka 1. točaka (a), i (b) ) i (c) Agencija: [Am. 58]

(a)  osigurava da su TSI-jevi i specifikacije za registre prilagođeni tehničkom napretku, tržišnim trendovima i društvenim zahtjevima u cilju unaprjeđenja učinkovitosti željezničkog sustava i uzimajući u obzir njegovu isplativost; [Am. 59]

(b)  osigurava usklađivanje razvoja i ažuriranja tehničkih specifikacija za TSI-jeve s jedne strane i razvoja europskih standarda koji se pokažu nužnima za interoperabilnost s druge i održava odgovarajuće kontakte s europskim tijelima za standardizaciju.

(ba)  sudjeluje kao promatrač u dotičnim radnim skupinama nadležnima za standardizaciju; [Am. 60]

3.  Agencija može izdati smjernice i druge neobvezujuće dokumente za lakšu provedbu zakonodavstva o interoperabilnosti željeznica.

3a.  Agencija uključuje radne skupine kada je to predviđeno člankom 4. [Am. 61]

Članak 16.

Dozvole za stavljanje vozila na tržište

Ne dovodeći u pitanje članak 20. stavak 9.a Direktive ... [Direktiva o interoperabilnosti željeznica] Agencija izdaje, obnavlja, obustavlja, mijenja ili povlači dozvole za stavljanje željezničkih vozila na tržište u skladu s člankom 20. te Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti]. [Am. 62]

Članak 17.

Dozvole za stavljanje tipova vozila na tržište

Agencija izdaje, obnavlja, obustavlja, mijenja ili povlači dozvole za stavljanje tipova vozila na tržište u skladu s člankom 22. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica]. [Am. 63]

Članak 18.

Dozvole Dozvola za puštanje u rad ERTMS-a prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava uz prugu [Am. 64]

Agencija izdaje, obnavlja, obustavlja, mijenja ili povlači dozvole za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava ERTMS uz prugu koji se nalaze ili rade u cijeloj Uniji u skladu s člankom 18. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica]. [Am. 65]

Članak 19.

Telematske aplikacije

1.  Agencija djeluje kao sustavno tijelo odgovorno za održavanje tehničkih specifikacija za telematske aplikacije u skladu s odgovarajućim TSI-jevima.

1a.  Agencija može igrati ulogu u promicanju otvorenog i potpunog pristupa podacima, uključujući međunarodne zbirke podataka o rasporedu. [Am. 66]

2.  Agencija utvrđuje, objavljuje i primjenjuje postupak za obradu zahtjeva za promjenu tih specifikacija. U tu svrhu Agencija uspostavlja i održava registar zahtjeva za promjenu specifikacija za telematske aplikacije i njihov status.

3.  Agencija razvija i održava tehničke alate za upravljanje različitim verzijama specifikacija za telematske aplikacije te na vertikalnoj razini provodi usklađivanje tih različitih verzija. [Am. 67]

4.  Agencija pomaže Komisiji u praćenju uvođenja telematskih aplikacija u skladu s odgovarajućim TSI-jevima.

Članak 20.

Potpora prijavljenim tijelima za ocjenu sukladnosti

1.  Agencija podupire aktivnosti prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti iz članka 27. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica]. Potpora posebno uključuje izradu smjernica za ocjenjivanje sukladnosti ili prikladnosti za uporabu interoperabilnog sastavnog dijela iz članka 9. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti] i smjernica za postupak provjere EZ-a iz članka 10. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica].

2.  Agencija olakšava suradnju prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti, pri čemu posebno djeluje kao tehničko tajništvo za njihovu koordinacijsku skupinu.

POGLAVLJE 5.

ZADAĆE POVEZANE S NACIONALNIM PROPISIMA

Članak 21.

Provjera nacrta nacionalnih propisa

1.  Agencija u roku od dva mjeseca od njihova primitka provjerava nacrt nacionalnih propisa koji joj je podnesen u skladu s:

(a)  člankom 8. stavkom 2. Direktive [Direktiva o sigurnosti željeznice],

(b)  člankom 14. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica].

2.  Ako nakon provjere i unutar rokova iz stavka 1. Agencija zaključi da nacionalni propisi omogućuju ispunjavanje temeljnih zahtjeva interoperabilnosti, poštovanje CSM-ova i postizanje CST-ova te da oni neće dovesti do proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja željezničkog prijevoza među državama članicama, o pozitivnoj ocjeni obavještava Komisiju i državu članicu o kojoj je riječ. Komisija može potvrditi taj propis u računalnom sustavu iz članka 23. [Am. 68]

3.  Ako provjera iz stavka 1. rezultira negativnom ocjenom, Agencija:

(a)  daje preporuku državi članici o kojoj je riječ u kojoj se obrazlaže zašto navedeni propis ne bi trebao stupiti na snagu i/ili se primjenjivati;

(b)  obavještava Komisiju o svojoj negativnoj ocjeni.

4.  Ako država članica u roku od dva mjeseca od primitka Agencijine preporuke iz točke (a) stavka 3. ne poduzme nikakve korake, Komisija može, nakon što je primila informacije iz točke (b) stavka 3. i saslušala razloge države članice o kojoj je riječ, donijeti odluku upućenu predmetnoj državi članici kojom se od nje traži da izmijeni nacrt navedenog propisa i obustavi njegovo usvajanje, stupanje na snagu ili provedbu.

4a.  Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na nacionalna pravila u vezi sa zahtjevima za zdravlje i sigurnost na radu te kvalifikacije i osposobljavanje željezničkog osoblja sa zadaćama u pogledu sigurnosti. [Am. 69]

4b.  U slučajevima hitnih preventivnih mjera iz članka 8. Direktive [Direktiva o sigurnosti] i članka 14. stavka 4. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica], a posebno nakon nesreće ili izgreda, Agencija provodi usklađivanje pravila na razini Unije zajedno s nacionalnim tijelima za sigurnost. Po potrebi Agencija daje preporuku ili mišljenje Komisiji. [Am. 70]

Članak 22.

Provjera važećih nacionalnih propisa

1.  Agencija provjerava nacionalne propise u roku od dva mjeseca od njihova primitka u skladu s člankom 14. stavkom 3. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica].

1a.  Agencija ispituje nacionalne propise koji su na snazi na dan primjene ove Uredbe. Da bi postigla taj cilj, Agencija predlaže upravnom odboru radni plan za pristupanje toj provjeri u okviru višegodišnjih i godišnjih radnih programa navedenih u članku 48. Agencija svake godine upravnom odboru podnosi izvještaj o napretku svojih poslova i o postignutim rezultatima u skladu s člankom 50. [Am. 71]

2.  Ako nakon provjere iz stavka 1. Agencija zaključi da nacionalni propisi omogućuju ispunjavanje temeljnih zahtjeva interoperabilnosti, poštovanje CSM-ova i postizanje CST-ova te da oni neće dovesti do proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja željezničkog prijevoza među državama članicama, ona o pozitivnoj ocjeni obavještava Komisiju i državu članicu o kojoj je riječ. Komisija može potvrditi taj propis u računalnom sustavu iz članka 23. [Am. 72]

3.  Ako provjera iz stavka 1. rezultira negativnom ocjenom, Agencija:

(a)  daje preporuku državi članici o kojoj je riječ u kojoj se nalaže trenutno stavljanje izvan snage ili izmjenu problematičnog propisa i obrazlaže zašto se taj navedeni propis mora izmijeniti ili opozvati ne bi trebao stupiti na snagu i/ili se primjenjivati; [Am. 73]

(b)  obavještava Komisiju o svojoj negativnoj ocjeni i prenosi joj preporuku upućenu državi članici. [Am. 74]

4.  Ako država članica u roku od dva mjeseca od primitka Agencijine preporuke iz točke (a) stavka 3. ne poduzme nikakve korake, Komisija može, nakon što je primila informacije iz točke (b) stavka 3. i saslušala razloge države članice o kojoj je riječ, donijeti odluku upućenu predmetnoj državi članici kojom se od nje traži da izmijeni navedeni propis ili ga stavi izvan snage.

5.  Postupci opisani u stavcima 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis u slučajevima u kojima Agencija ustanovi ili je obaviještena da je neki nacionalni propis, bez obzira na to je li ona obaviještena o njemu ili ne, suvišno ili u suprotnosti sa CSM-ovima, CST-ima, TSI-ima ili bilo kojim drugim zakonodavstvom na području željeznice ili da predstavlja neopravdanu prepreku na jedinstvenom željezničkom tržištu. U tom slučaju primjenjuju se rokovi utvrđeni u stavku 1. [Am. 75]

5a.  U pitanjima koja se odnose na osposobljavanje, zdravlje i sigurnost na radu željezničkog osoblja odgovornog za ključne sigurnosne zadaće, Agencija može primjeniti ovaj članak samo ako nacionalno pravilo ima mogući diskriminacijski učinak, [Am. 76]

Članak 22.a

Upotreba baze podataka

Agencija obavlja tehničku provjeru važećih nacionalnih propisa navedenih u dostupnim nacionalnim zakonodavnim okvirima kako su navedeni u bazi podataka referentnih dokumenata koju je objavila Agencija na dan stupanja na snagu ove Uredbe. [Am. 77]

Članak 23.

Računalni sustav za svrhe obavještavanja i razvrstavanje nacionalnih propisa

1.  Agencija uspostavlja i održava namjenski računalni sustav koji sadrži nacionalne propise iz članka 21. stavka 1. i članka 22. stavka 1. i prihvatljive nacionalne načine osiguravanja sukladnosti iz članka 2., točke (28.a) Direktive ...[Direktiva o interoperabilnosti željeznica]. Agencija ga stavlja na raspolaganje dionicima i javnosti. [Am. 78]

1.a  U roku od jednog mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe države članice obavješćuju Komisiju o svim postojećim nacionalnim propisima koji nisu prijavljeni do dana stupanja na snagu ove Uredbe. [Am. 79]

2.  Države članice obavještavaju Agenciju i Komisiju o nacionalnim propisima iz članka 21. stavka 1. i članka 22. stavka 1. uz pomoć računalnog sustava iz stavka 1. Agencija u tom sustavu objavljuje propise te ga upotrebljava za obavještavanje Komisije u skladu s člancima 21. i 22. Agencija koristi računalni sustav za informiranje Komisije o svim negativnim preporukama upućenim državi članici u skladu s člankom 21. stavkom 3. i člankom 22. stavkom 3. točkom (b). [Am. 80]

3.  Agencija razvrstava prijavljene nacionalne propise u skladu s člankom 14. stavkom 8. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica]. U tu svrhu upotrebljava sustav iz prvog stavka ovog članka.

4.  Agencija razvrstava nacionalne propise prijavljene u skladu s člankom 8. stavkom 2. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice], uzimajući u obzir razvoj zakonodavstva EU-a. U tu svrhu Agencija razvija alat za upravljanje propisima kojim se države članice koriste kako bi pojednostavile svoje sustave nacionalnih propisa. Agencija za objavljivanje alata za upravljanje propisima upotrebljava sustav iz prvog stavka ovog članka.

4.a  Agencija bi također preko sustava iz stavka 1. ovog članka trebala osigurati javnu dostupnost stanja ocjene tih propisa i, kada je ocjena provedena, njezinih rezultata. [Am. 81]

POGLAVLJE 6.

ZADAĆE POVEZANE S EUROPSKIM SUSTAVOM UPRAVLJANJA ŽELJEZNIČKIM PROMETOM (ertms)

Članak 24.

Sustavno tijelo za ERTMS

1.  Agencija djeluje kao sustavno tijelo nadležno za održavanje tehničkih specifikacija za ERTMS.

2.  Agencija utvrđuje, objavljuje i primjenjuje postupak za obradu zahtjeva za promjenu tih specifikacija. U tu svrhu Agencija uspostavlja i održava registar zahtjeva za promjenu specifikacija za ERTMS i njihov status.

3.  Agencija preporučuje donošenje nove verzije tehničkih specifikacija za ERTMS. Međutim ona to radi tek kad je prethodna verzija uvedena u dostatnoj mjeri. Razvoj novih verzija ne smije ugrožavati brzinu uvođenja ERTMS-a, nepromjenjivost specifikacija koja je potrebna za optimalnu proizvodnju opreme ERTMS-a, prinos od ulaganja željezničkih prijevoznika i vlasnika i učinkovito planiranje uvođenja ERTMS-a. [Am. 82]

4.  Agencija razvija i održava tehničke alate za upravljanje različitim verzijama ERTMS-a kako bi se zajamčila tehnička i operativna usklađenost između mreža i vozila opremljenih različitim verzijama te kako bi se potaknula brza provedba važećih verzija.

5.  U skladu s člankom 5. stavkom 10. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti] Agencija osigurava da su kasnije verzije opreme ERTMS-a tehnički usklađene s ranijim verzijama.

6.  Agencija izrađuje i širi odgovarajuće smjernice o primjeni za dionike i dokumentaciju kojom se pojašnjuju tehničke specifikacije za ERTMS.

Članak 25.

ERTMS ad hoc radna skupina prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti

1.  Agencija osniva i predsjeda ERTMS ad hoc radnom skupinom prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti iz članka 27. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica].

Radna skupina provjerava usklađenost primjene postupka za ocjenjivanje sukladnosti ili prikladnosti za uporabu interoperabilnog sastavnog dijela iz članka 9. Direktive ... [Direktiva o interoperabilnosti] i postupaka provjere EZ-a iz članka 10. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti] koje provode prijavljena tijela za ocjenu sukladnosti.

2.  Agencija svake dvije godine podnosi Komisiji izvješće o aktivnostima radne skupine iz stavka 1., uključujući statistiku o sudjelovanju predstavnika prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti u radnoj skupini.

3.  Agencija ocjenjuje primjenu postupka za ocjenjivanje sukladnosti interoperabilnih sastavnih dijelova i postupak provjere EZ-a za opremu ERTMS-a te svake dvije godine Komisiji podnosi izvješće u kojem po potrebi predlaže poboljšanja.

Članak 26.

Potpora tehničkoj i operativnoj usklađenosti između podsustava ERTMS u vozilu i onih uz prugu

1.  Agencija pomaže može pomagati željezničkim prijevoznicima na njihov zahtjev u provjeri tehničke i operativne usklađenosti između podsustava ERTMS u vozilu i onih uz prugu prije nego što se vozilo pusti u rad. [Am. 83]

2.  Ako Agencija ustanovi da postoji rizik od pomanjkanja tehničke i operativne usklađenosti među mrežama i vozilima koja su opremljena opremom ERTMS u okviru određenih projekata ERTMS-a, može zatražiti od odgovarajućih sudionika, posebno proizvođača, vlasnika, upravitelja infrastrukture i državnih tijela nadležnih za sigurnost da dostave informacije o postupcima koji su primijenjeni za provjeru „EZ” i puštanje u rad te o operativnim uvjetima. Agencija o takvom riziku odmah obavještava Komisiju i po potrebi joj predlaže odgovarajuće mjere. [Am. 84]

2.a  Agencija uspostavlja kolosijek za ispitivanja i laboratorij za centralizirano ispitivanje opreme ERTMS na pruzi i u vlaku. [Am. 85]

Članak 27.

Potpora uvođenju ERTMS-a i projekti ERTMS-a

1.  Agencija prati uvođenje ERTMS-a u skladu s planom uvođenja koji je utvrđen Odlukom 2012/88/EU(15) i prati usklađivanje koridora predviđeno Uredbom (EU) br. 913/2010(16).

2.  Agencija osigurava tehnički nastavak projekata za uvođenje ERTMS-a koje financira Unija, uključujući, ako je to primjenjivo, analizu natječajne dokumentacije u trenutku objave poziva za javno nadmetanje. Agencija također po potrebi pomaže korisnicima fondova Unije u osiguravanju da su tehnička rješenja provedena u okviru projekata potpuno u skladu s TSI-jevima u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima i da su stoga potpuno interoperabilna.

Članak 28.

Akreditiranje laboratorija

1.  Agencija podupire usklađeno akreditiranje laboratorija ERTMS-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 pogotovo davanjem odgovarajućih smjernica akreditacijskim tijelima.

2.  Agencija može sudjelovati kao promatrač u međusobnim provjerama koje su propisane Uredbom (EZ) br. 765/2008.

2.a  Ako Agencija sumnja u uspješnost akreditiranog laboratorija, ona to daje na znanje nadležnom akreditacijskom tijelu kao i dotičnoj državi i nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost. Agencija je pozvana sudjelovati kao promatrač u uzajamnoj procjeni. Kad je sumnja uklonjena, Agencija o tome odmah obavještava dotičnu državu članicu i nacionalna tijela nadležna za sigurnost. [Am. 86]

POGLAVLJE 7.

ZADAĆE POVEZANE S NADZOROM JEDINSTVENOG EUROPSKOG ŽELJEZNIČKOG PROSTORA

Članak 29.

Nadzor državnih tijela nadležnih za sigurnost

1.  Agencija nadzire rad i odlučivanje državnih tijela nadležnih za sigurnost revizijama i inspekcijama.

2.  Agencija ima pravo provoditi reviziju:

(a)  sposobnosti državnih tijela nadležnih za sigurnost da obavljaju zadaće povezane sa sigurnošću i interoperabilnošću željeznice;

(b)  djelotvornosti nadzora koji provode državna tijela nadležna za sigurnost nad sustavima upravljanja sigurnošću sudionika iz članka 16. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice].

Postupak za provođenje revizije utvrđuje upravni odbor.

3.  Agencija izdaje revizijska izvješća i šalje ih državnim tijelima nadležnim za sigurnost o kojima je riječ i Komisiji. Svako revizijsko izvješće sadrži posebno popis nedostataka koje je Agencija utvrdila i preporuke za poboljšanje.

4.  Ako Agencija smatra da nedostaci iz stavka 3. sprečavaju navedeno državno tijelo nadležno za sigurnost u tome da djelotvorno obavlja svoje zadaće u vezi sa sigurnošću vezane uz sigurnost i interoperabilnost željeznica, preporučuje državnom tijelu nadležnom za sigurnost poduzimanje odgovarajućih koraka u roku koji ona utvrđuje je utvrđen uzimajući u obzir važnost nedostatka. [Am. 87]

5.  Ako se državno tijelo nadležno za sigurnost ne slaže s preporukom Agencije iz stavka 4. ili ako državno tijelo nadležno za sigurnost u roku od tri mjeseca od primitka Agencijine preporuke ne poduzme nikakve korake, Komisija može u roku od šest mjeseci donijeti odluku u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 75.

6.  Agencija ima pravo provoditi najavljene ili nenajavljene inspekcije u državnim tijelima nadležnim za sigurnost kako bi provjerila određena područja njihovih aktivnosti i rada, a posebno kako bi pregledala dokumente, procese i evidenciju u vezi s njihovim zadaćama iz članka 16. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice]. Inspekcije se mogu provoditi nasumično (ad-hoc) ili u skladu s planom koji je izradila Agencija. Inspekcije traju najviše dva dana. Državna tijela država članica omogućuju rad djelatnicima Agencije. Agencija podnosi Komisiji izvješće o svakoj inspekciji.

6.a  U slučajevima iz članka 10. stavka 2.a Direktive … [Direktiva o sigurnosti] i članka 20. stavka 9.a Direktive … [Direktive o interoperabilnosti željeznica] ako nadležna tijela donose oprečne odluke i nije postignuta odluka prihvatljiva za obje strane, podnositelj zahtjeva na kojeg se odnosi odluka ili uključeno nacionalno tijelo može se obratiti Agenciji koja o tome donosi odluku. [Am. 88]

Članak 30.

Nadzor prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti

1.  Agencija nadzire prijavljena tijela za ocjenu sukladnosti potporom akreditacijskim tijelima, revizijom i inspekcijama iz stavaka 2. do 5.

2.  Agencija podupire usklađeno akreditiranje prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti, posebno dajući akreditacijskim tijelima odgovarajuće smjernice o kriterijima ocjenjivanja i postupcima kojima se ocjenjuje zadovoljavaju li prijavljena tijela uvjete iz članka 27. poglavlja 6. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica], putem Europske akreditacijske infrastrukture priznate u članku 14. Uredbe (EZ) br. 765/2008 [Am. 89]

3.  U slučaju da prijavljena tijela za ocjenu sukladnosti nisu akreditirana u skladu s člankom 24. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica], Agencija može provesti reviziju njihove sposobnosti zadovoljavanja uvjeta iz članka 27. te Direktive. Postupak za provođenje revizije utvrđuje upravni odbor.

4.  Agencija izdaje revizijska izvješća o aktivnostima iz stavka 3. i šalje ih prijavljenim tijelima za ocjenu sukladnosti o kojima je riječ i Komisiji. Svako revizijsko izvješće sadrži posebno popis nedostataka koje je Agencija utvrdila i preporuke za poboljšanje. Ako Agencija smatra da ti nedostaci sprečavaju navedeno prijavljeno tijelo u tome da djelotvorno obavlja svoje zadaće vezane uz sigurnost i interoperabilnost željeznica, donosi preporuku kojom se od države članice u kojem to prijavljeno tijelo ima poslovni nastan traži da u određenom vremenskom roku koji ona odredi poduzme odgovarajuće korake. [Am. 90]

5.  Ako se država članica ne slaže s preporukom iz stavka 4. ili ako prijavljeno tijelo u roku od tri mjeseca od primitka Agencijine preporuke ne poduzme nikakve korake, Komisija može u roku od šest mjeseci usvojiti mišljenje u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 75.

6.  Agencija može, uključujući u suradnji s odgovarajućim državnim akreditacijskim tijelima, provoditi najavljene ili nenajavljene inspekcije u prijavljenim tijelima za ocjenu sukladnosti kako bi provjerila određena područja njihovih aktivnosti i rada, a posebno kako bi pregledala dokumente, procese i evidenciju u vezi s njihovim zadaćama iz članka 27. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica]. Inspekcije se mogu provoditi nasumično (ad-hoc) ili u skladu s planom koji je izradila Agencija. Inspekcije traju najviše dva dana. Prijavljena tijela za ocjenu sukladnosti omogućuju rad osoblju Agencije. Agencija podnosi Komisiji izvješće o svakoj inspekciji.

Članak 31.

Praćenje napretka na području interoperabilnosti i sigurnosti

1.  Agencija zajedno s mrežom državnih istražnih tijela prikuplja odgovarajuće podatke o nesrećama i poremećajima te prati doprinos državnih istražnih tijela sigurnosti cjelokupnog željezničkog sustava.

2.  Agencija prati ukupnu sigurnost željezničkog sustava i pravni okvir za sigurnost. Agencija može zatražiti pomoć mreža iz članka 34., uključujući prikupljanje podataka. Agencija se također koristi podacima koje prikuplja Eurostat i surađuje s Eurostatom kako bi se izbjeglo udvostručavanje rada i osigurala metodološka dosljednost između zajedničkih pokazatelja sigurnosti i pokazatelja koji se upotrebljavaju kod drugih vrsta prijevoza. [Am. 91]

3.  Agencija na zahtjev Komisije izdaje preporuke za poboljšanje interoperabilnosti željezničkog sustava, posebno olakšavajući koordinaciju između željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture ili među upraviteljima infrastrukture. razvija zajednički sustav nadzora i izvješćivanja o događajima. [Am. 92]

4.  Agencija prati i ocjenjuje napredak na području interoperabilnosti i sigurnosti željezničkih sustava i povezanih troškova i prednosti. Agencija svake dvije godine Komisiji podnosi i objavljuje izvješće o napretku na području interoperabilnosti i sigurnosti u jedinstvenom europskom željezničkom prostoru. [Am. 93]

5.  Agencija na zahtjev Komisije izrađuje izvješća o stanju provedbe i primjene zakonodavstva Unije o sigurnosti i interoperabilnosti u državi članici o kojoj je riječ.

POGLAVLJE 8.

DRUGE ZADAĆE

Članak 32.

Željezničko osoblje

1.  Agencija obavlja odgovarajuće zadaće povezane sa željezničkim osobljem utvrđene člancima 4., 20., 22., 23., 25., 28., 33., 34., 35. i 37. Direktive 2007/59/EZ .

2.  Komisija može zatražiti od Agencije da obavlja svoje zadaće povezane sa željezničkim osobljem u skladu s Direktivom 2007/59/EZ i povezane sa željezničkim osobljem kojem su povjereni sigurnosno-kritični poslovi koji nisu obuhvaćeni Direktivom 2007/59/EZ. [Am. 94]

3.  Agencija se savjetuje s tijelima nadležnim za pitanja željezničkog osoblja u pogledu zadaća iz stavaka 1. i 2. Agencija može promicati suradnju među tim tijelima, uključujući organiziranjem odgovarajućih sastanaka s njihovim predstavnicima.

Članak 33.

Registri i njihova dostupnost

1.  Agencija utvrđuje uspostavlja i vodi europske registre iz članaka 43., 44. i 45. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica] u praktičnom učinkovitom formatu koji je jednostavan za korištenje radi pružanja potpune podrške poslovnim i operativnim potrebama. Agencija djeluje kao sustavno tijelo za sve registre i baze podataka navedene u Direktivama o sigurnosti, interoperabilnosti i strojovođama. To posebno uključuje: [Am. 95]

(a)  razvoj i održavanje specifikacija registra;

(b)  usklađivanje razvoja u državama članicama u vezi s registrima;

(c)  davanje smjernica o registrima odgovarajućim dionicima;

(d)  davanje preporuka Komisiji u pogledu poboljšanja specifikacija postojećih registra i eventualne potrebe za uspostavom novih.

(da)  uspostavljanje i održavanje registara iz točaka (g), (i) te (ma). [Am. 96]

(db)  izradu europskog registra vozila. [Am. 97]

1.a  Europski registar vozila:

(a)  vodi Agencija;

(b)  javan je;

(c)  uključuje se u europski registar vozila najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive. Komisija provedbenim aktima utvrđuje vrstu formata dokumenta. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 75.;

(d)  obuhvaća barem sljedeće detalje za svaki tip vozila:

(i)  tehničke značajke tipa vozila, kao što su naznačene u odgovarajućim TSI-jevima;

(ii)  naziv proizvođača;

(iii)  datume, upućivanja na naredne dozvole za taj tip vozila, uključujući sva ograničenja ili povlačenja, te države članice koje dodjeljuju dozvole;

(iv)  značajke oblikovanja namijenjenih osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama s invaliditetom.

Kada Agencija izdaje, obnavlja, mijenja, obustavlja ili ukida dozvolu za puštanje tipova vozila u rad, dužna je ažurirati registar bez odlaganja. [Am. 98]

2.  Agencija putem provedenog IT rješenja koje je jednostavno za korištenje i lako dostupno osigurava javnu dostupnost sljedećih dokumenata i registara utvrđenih Direktivom … [Direktiva o interoperabilnosti željeznica] i Direktivom … [Direktiva o sigurnosti željeznice]: [Am. 99]

(a)  EZ izjava o provjeri podsustava;

(b)  EZ izjava o sukladnosti interoperabilnih sastavnih dijelova i EZ izjava o prikladnosti za upotrebu interoperabilnih sastavnih dijelova;

(c)  dozvola izdanih u skladu s Direktivom … [Direktiva o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora (preinaka)];

(d)  rješenja o sigurnosti izdanih u skladu s člankom 10. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice];

(e)  izvješća o istragama nesreća koja su dostavljena Agenciji u skladu s člankom 24. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice];

(f)  nacionalnih pravila o kojima se obavijestilo Komisiju u skladu s člankom 8. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice] i člankom 14. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti] kao i procjene koju je o njima dala Agencija; [Am. 100]

(g)  europskog registra vozila ; [Am. 101]

(h)  registara infrastrukture, uključujući poveznicama na odgovarajuće nacionalne registre;

(i)  europskog registra odobrenih tipova vozila;

(j)  registra zahtjeva za izmjene i planiranih izmjena specifikacija ERTMS-a;

(k)  registra zahtjeva za izmjene i planiranih izmjena specifikacija TSI-ja telematskih aplikacija za putnički (TAP) i TSI-ja telematskih aplikacija za teretni promet (TAF).

(l)  registra oznaka posjednika vozila koji Agencija vodi u skladu s TSI-jem o odvijanju i upravljanju prometom;

(m)  izvješća o kvaliteti izdanih u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1371/2007 od Europskog parlamenta i Vijeća(17).

(ma)  registar ovlaštenih subjekata zaduženih za održavanje u skladu s člankom 14. Direktive ... [Direktiva o sigurnosti]. [Am. 102]

3.  Države članice i Komisija na temelju nacrta Agencije raspravljaju o praktičnim načinima dostavljanja dokumenata iz stavka 2. i u vezi s njima postižu dogovor.

4.  Pri dostavljanju dokumenata iz stavka 2. odgovarajuća tijela mogu navesti koji se dokumenti iz sigurnosnih razloga ne smiju otkriti javnosti.

5.  Nacionalna tijela nadležna za izdavanje dozvola i rješenja navedenih u točkama (c) i (d) stavka 2. izvješćuju Agenciju u roku od mjesec deset dana o svakoj pojedinačnoj odluci o izdavanju, produljenju, izmjenama ili stavljanju izvan snage tih dozvola i rješenja. [Am. 103]

6.  Agencija u javnu bazu podataka može dodati svaki javni dokument ili poveznicu od važnosti za ciljeve ove Uredbe, uzimajući u obzir važeće zakonodavstvo Unije o zaštiti podataka.

Članak 34.

Mreže državnih tijela nadležnih za sigurnost, istražnih tijela i predstavničkih tijela [Am. 104]

1.  Agencija uspostavlja mrežu državnih tijela nadležnih za sigurnost i mrežu istražnih tijela iz članka 1721. stavka 4. Direktive …/… [Direktiva o sigurnosti željeznice]. Agencija im osigurava tajništvo. Zadaće mreža posebno su: [Am. 105]

(a)  razmjena informacija povezanih sa sigurnošću i interoperabilnošću željeznice;

(b)  promicanje dobrih praksi;

(c)  dostavljanje Agenciji podataka o sigurnosti željeznice, posebno podataka u vezi sa zajedničkim sigurnosnim pokazateljima.

(ca)  ako je potrebno, informirati Agenciju o nedostacima u zakonodavstvu koje proizlazi iz Direktive ... [Direktiva o sigurnosti željeznice] i Direktive ... [Direktiva o interoperabilnosti željeznica]. [Am. 106]

Agencija olakšava suradnju između tih mreža, a posebno može odlučiti održavati zajedničke sastanke obiju mreža.

2.  Agencija uspostavlja mrežu predstavničkih tijela iz željezničkog sektora, uključujući predstavnike putnika, putnika sa smanjenom pokretljivošću i zaposlenika, koji djeluju na razini Unije. Popis tih tijela utvrđuje se provedbenim aktom koji donosi Komisija u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 75. Agencija mreži osigurava tajništvo. Zadaće mreže posebno su: [Am. 107]

(a)  razmjena informacija povezanih sa sigurnošću i interoperabilnošću željeznice;

(b)  promicanje dobrih praksi;

(c)  dostavljanje Agenciji podataka o sigurnosti i interoperabilnosti željeznice.

3.  Mreže iz stavaka 1. i 2. mogu davati neobvezujuća mišljenja o nacrtu preporuka iz članka 9. stavka 2.

4.  Agencija može uspostaviti druge mreže s tijelima i državnim tijelima koja su odgovorna za dio željezničkog sustava.

5.  Komisija može sudjelovati na sastancima mreža iz ovog članka.

Članak 35.

Komunikacija i širenje

Agencija obavještava odgovarajuće dionike o europskom okviru željezničkog zakonodavstva, normama i smjernicama te ih širi u skladu s odgovarajućim planovima o komunikaciji i širenju koje je donio upravni odbor. Upravni odbor redovito ažurira te planove na temelju analize potreba.

Članak 36.

Istraživanje i promicanje inovacija

1.  Agencija na zahtjev Komisije doprinosi istraživačkim aktivnostima na području željeznice na razini Unije, uključujući potporom odgovarajućim službama Komisije i predstavničkim tijelima. Tim se doprinosom ne dovode u pitanje druge istraživačke aktivnosti na razini Unije.

2.  Komisija može povjeriti Agenciji zadaću promicanja inovacija kojima je cilj unapređivanje interoperabilnosti i sigurnosti željeznice, posebno korištenja novim informacijskim tehnologijama i sustavima slijeđenja i praćenja.

Članak 37.

Pomoć Komisiji

1.  Agencija Komisiji na njezin zahtjev pomaže pri provedbi zakonodavstva Unije čiji je cilj povećanje stupnja interoperabilnosti željezničkih sustava i razvijanje zajedničkog pristupa sigurnosti europskog željezničkog sustava.

2.  Pomoć može obuhvaćati:

(a)  tehničko savjetovanje o pitanjima za koja su potrebna specifična znanja i iskustva;

(b)  prikupljanje informacija uz pomoć mreža iz članka 34.

Članak 38.

Pomoć pri ocjenjivanju željezničkih projekata

Ne dovodeći u pitanje odstupanja iz članka 9. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti], Agencija na zahtjev Komisije provjerava sa stajališta interoperabilnosti i sigurnosti svaki projekt koji uključuje projektiranje, gradnju, obnovu ili modernizaciju podsustava za koji je bio podnesen zahtjev za financijskom potporom Unije. U slučaju projekata koji se financiraju u sklopu programa Transeuropske prometne mreže (TEN-T), Agencija bi trebala blisko surađivati s Izvršnom agencijom TEN-T-a. [Am. 108]

U roku koji je dogovoren s Komisijom, sukladno važnosti projekta i raspoloživim sredstvima, ali ne u roku duljem od dva mjeseca, Agencija daje mišljenje o usklađenosti projekta s odgovarajućim zakonodavstvom o interoperabilnosti i sigurnosti željeznice.

Članak 39.

Pomoć državama članicama, državama kandidatkinjama i dionicima

1.  Agencija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije, država članica, država kandidatkinja ili mreža iz članka 34. provodi osposobljavanje i druge odgovarajuće aktivnosti u vezi s primjenom i pojašnjavanjem zakonodavstva o interoperabilnosti i sigurnosti željeznice te vezano uz proizvode Agencije kao što su registri, vodiči za provedbu ili preporuke.

2.  O vrsti i opsegu aktivnosti iz stavka 1. odlučuje upravno vijeće te se one uvrštavaju u program rada.

Članak 40.

Međunarodni odnosi

1.  Ako je to potrebno za postizanje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom i ne dovodeći u pitanje pojedinačne nadležnosti država članica i institucija Unije, uključujući Europsku službu za vanjsko djelovanje, Agencija može uspostaviti kontakt i sudjelovati u upravnim dogovorima s nadzornim tijelima, međunarodnim organizacijama i administracijama trećih zemalja koje su nadležne za pitanja kojima se bavi Agencija kako bi bila u tijeku sa znanstvenim i tehničkim razvojem te kako bi osigurala promicanje zakonodavstva i normi Europske unije o željeznicama.

2.  Tim se dogovorima ne stvara pravna obveza Unije ili njezinih država članica niti se države članice i njihova nadležna tijela sprečava u tome da sklapaju bilateralne ili multilateralne dogovore s tim nadzornim tijelima, međunarodnim organizacijama i administracijama trećih zemalja. O tim dogovorima i suradnji treba se prethodno raspraviti s Komisijom i redovito je izvještavati.

3.  Upravni odbor donosi strategiju za odnose s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama u pogledu pitanja za koja je nadležna Agencija. Strategija se uključuje u godišnji i višegodišnji program rada Agencije uz navođenje sredstava povezanih s njom. Strategijom bi trebalo nastojati osigurati da aktivnosti Agencije željezničkim prijevoznicima Unije olakšavaju recipročan pristup željezničkim tržištima trećih zemalja. [Am. 109]

Članak 41.

Koordinacija u pogledu rezervnih dijelova

Agencija doprinosi utvrđivanju potencijalnih željezničkih rezervnih dijelova koji se trebaju standardizirati. U tu svrhu Agencija može osnovati osniva radnu skupinu za koordinaciju aktivnosti dionika i može uspostaviti uspostavlja kontakt s europskim tijelima za standardizaciju. Agencija Komisiji predstavlja odgovarajuće smjernice najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe. [Am. 110]

POGLAVLJE 9.

ORGANIZACIJA AGENCIJE

Članak 42.

Administrativna i upravljačka struktura

Administrativna i upravljačka struktura Agencije sastoji se od:

(a)  upravnog odbora koji obavlja funkcije iz članka 47.;

(b)  izvršnog odbora koji obavlja funkcije iz članka 49.;

(c)  izvršnog direktora koji obavlja dužnosti iz članka 50.;

(d)  odbora za žalbe koji obavlja dužnosti iz članaka 54. do 56.

Članak 43.

Sastav upravnog odbora

1.  Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i dva četiri predstavnika Komisije, od kojih svi imaju pravo glasa. [Am. 111]

Upravni odbor također je sastavljen od šest predstavnika bez prava glasa koji predstavljaju sljedeće skupine na europskoj razini:

(a)  željezničke prijevoznike;

(b)  upravitelje infrastrukture;

(c)  željezničku industriju;

(d)  sindikate;

(e)  putnike;

(f)  korisnike željezničkog prijevoza robe.

Za svaku od tih skupina Komisija imenuje predstavnika i zamjenika na temelju užeg izbora od četiri imena koja su predložile njihove europske organizacije.

2.  Članovi upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se s obzirom na njihovo poznavanje osnovnih djelatnosti agencije, uzimajući u obzir odgovarajuće upravljačke i administrativne sposobnosti te sposobnosti upravljanja proračunom. Sve strane nastoje ograničiti fluktuaciju svojih članova u odboru kako bi se osigurao kontinuitet njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

3.  Države članice i Komisija imenuju svoje članove upravnog odbora i zamjenike koji će predstavljati članove u slučaju njihove odsutnosti.

4.  Mandat članova traje pet četiri godinae i može se produživati jednom. [Am. 112]

5.  Ako je primjereno, sudjelovanje predstavnika trećih zemalja i uvjeti njihova sudjelovanja utvrđuju se dogovorima iz članka 68.

Članak 44.

Predsjednik upravnog odbora

1.  Upravni obor dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa bira predsjednika među predstavnicima država članica i njegovog zamjenika među svojim članovima.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju da predsjednik ne može obavljati svoje dužnosti.

2.  Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri pet godinae i može se produžiti jedanput. No ako njihovo članstvo u upravnome odboru prestane u bilo kojem trenutku trajanja njihovoga mandata predsjednika ili zamjenika predsjednika, njihov mandat također automatski prestaje toga datuma. [Am. 113]

2.a  Predsjednik upravnog odbora odlučuje o prihvaćanju zahtjeva za isključenje člana odbora za žalbe, sukladno članku 53. stavku 3.a te po potrebi imenuje privremenog člana odbora za žalbe u skladu s člankom 53. stavkom 3.b. [Am. 114]

Članak 45.

Sastanci

1.  Sastanke upravnog odbora saziva njegov predsjednik. Izvršni direktor Agencije sudjeluje na sastancima osim ako upravni odbor mora donijeti odluku koja se odnosi na članak 64. [Am. 115]

2.  Upravni odbor se sastaje najmanje dvaput godišnje. Sastaje se i na zahtjev predsjednika, na zahtjev Komisije, na zahtjev većine svojih članova ili jedne trećine predstavnika država članica u odboru.

Članak 46.

Glasovanje

Ako nije drukčije određeno ovom Uredbom, upravni odbor donosi odluke apsolutnom većinom glasova svojih članova s pravom glasa. Svaki član s pravom glasa ima pravo na jedan glas.

Članak 47.

Funkcije upravnog odbora

1.  Upravni odbor s ciljem osiguravanja da Agencija obavlja svoje zadaće:

(a)  donosi godišnje izvješće Agencije za prethodnu godinu i prosljeđuje ga do 1. srpnja Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ga objavljuje;

(b)  svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa, nakon što je primio mišljenje Komisije u skladu s člankom 48., donosi godišnji program rada Agencije za sljedeću godinu i višegodišnji strateški program rada;

(c)  dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa usvaja godišnji proračun Agencije i izvršava druge funkcije u vezi s proračunom Agencije u skladu s poglavljem 10.;

(d)  utvrđuje postupke za donošenje odluka izvršnoga direktora;

(e)  usvaja politiku o posjetima u skladu s člankom 10.;

(f)  utvrđuje svoj poslovnik;

(g)  donosi i ažurira planove o komunikaciji i širenju iz članka 35.;

(h)  usvaja postupke za provođenje revizije iz članaka 29. i 30.;

(i)  u skladu sa stavkom 2. u vezi s osobljem Agencije izvršava ovlasti tijela nadležnog za imenovanja, koje su mu dodijeljene Pravilnikom o osoblju i ovlasti koje se Uvjetima zaposlenja ostalih službenika dodjeljuju tijelu nadležnom za sklapanje ugovora o radu („ovlasti tijela nadležnog za imenovanja”);

(j)  usvaja odgovarajuća provedbena pravila za Pravilnik o osoblju i Uvjete o zaposlenju ostalih službenika u skladu s postupkom iz članka 110. Pravilnika o osoblju;

(k)  dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa imenuje izvršnog direktora i može produžiti njegov mandat ili ga razriješiti dužnosti u skladu s člankom 62.;

(l)  donosi strategiju za borbu protiv prijevara i strategiju za transparentnost koja je razmjerna rizicima od prijevare i kojom se uzima u obzir odnos troškova i koristi mjera koje treba provesti; [Am. 116]

(m)  osigurava primjereno praćenje nalaza i preporuka izrađenih na temelju istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te različitih unutarnjih i vanjskih revizijskih izvješća i izvješća o ocjenjivanju;

(n)  usvaja pravila za sprečavanje i upravljanje sukobima interesa u Agenciji kako je utvrđeno u članku 68.a i u pogledu članova upravnog odbora i odbora za žalbe. [Am. 117]

2.  Upravni odbor u skladu s postupkom iz članka 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta o zaposlenju ostalih službenika kojom se navedene ovlasti tijela nadležnog za imenovanja prenose na izvršnog direktora i utvrđuju uvjeti pod kojima se taj prijenos ovlasti može obustaviti. Izvršni direktor ima pravo na daljnji prijenos tih ovlasti. Svako daljnje delegiranje ovlasti ne utječe na njegovu odgovornost. Izvršni direktor odgovoran je Upravnom odboru za taj prijenos i daljnji prijenos ovlasti. [Am. 118]

Kod primjene prethodnog podstavka, upravni odbor može u iznimnim okolnostima na temelju svoje odluke privremeno obustaviti prijenos ovlasti tijela nadležnog za imenovanja na izvršnog direktora i ovlasti koje je izvršni direktor prenio dalje te ih izvršavati sam ili ih prenijeti na jednog od svojih članova ili zaposlenika koji nije izvršni direktor. Osoba kojoj su ovlasti delegirane obavještava Upravni odbor o njihovu delegiranju. [Am. 119]

2.a  Upravni odbor ukida imunitet Agenciji ili njezinom osoblju, sadašnjem ili nekadašnjem, u skladu s odredbama članka 64. [Am. 120]

Članak 48.

Godišnji i višegodišnji programi rada

1.  Upravni odbor Agencije do 30. studenog svake godine i uzimajući u obzir mišljenje Komisije donosi program rada te ga šalje državama članicama, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i mrežama iz članka 34.

2.  Program rada donosi se ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak Unije. Ako u roku od 15 dana od datuma donošenja programa rada Komisija izrazi svoje neslaganje s programom, upravni odbor ga ponovno ispituje i donosi, prema potrebi izmijenjenog, u roku od dva mjeseca u drugom čitanju i to dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa, uključujući sve predstavnike Komisije, ili ga predstavnici država članica donose jednoglasno. [Am. 121]

3.  U radnom programu Agencije za svaku se aktivnost navode njezini ciljevi. Svaka aktivnost i projekt u pravilu su jasno povezani sa sredstvima potrebnima za njihovo provođenje u skladu s načelima proračuna i upravljanja koji se temelje na aktivnostima i s postupkom rane procjene učinka iz stavka 2. članka 7.

4.  Upravni odbor prema potrebi izmjenjuje program rada ako se Agenciji dodijeli nova zadaća. Uključivanje takve nove zadaće provodi se na temelju analize njezina učinka na ljudske resurse i proračun te moguće odluke o odgodi drugih zadaća.

5.  Upravni odbor do 30. studenog svake godine donosi i ažurira višegodišnji strateški plan rada. Mišljenje Komisije uzima se u obzir. O nacrtu se savjetuje s Europskim parlamentom i mrežama iz članka 34. Doneseni višegodišnji program rada prosljeđuje se državama članicama, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i mrežama iz članka 34.

Članak 49.

Izvršni odbor

1.  Izvršni odbor pomaže upravnom odboru.

2.  Izvršni odbor priprema odluke koje donosi upravni odbor. Ako je to potrebno, u hitnim slučajevima donosi privremene odluke u ime upravnog odbora, posebno o administrativnim i proračunskim pitanjima.

Zajedno s upravnim odborom osigurava primjereno praćenje nalaza i preporuka izrađenih na temelju istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te različitih unutarnjih i vanjskih revizijskih izvješća i izvješća o ocjenjivanju.

Ne dovodeći u pitanje odgovornosti izvršnog direktora iz članka 30., pomaže izvršnom direktoru i savjetuje ga pri provedbi odluka upravnog odbora s ciljem pojačanog nadzora administrativnog upravljanja i upravljanja proračunom.

3.  Izvršni odbor sastoji se od predsjednika upravnog odbora, jednog predstavnika Komisije i [četiri] drugih članova upravnog odbora. Upravni odbor imenuje članove izvršnog odbora i njegovog predsjednika.

4.  Mandat članova izvršnog odbora traje jednako dugo kao i mandat članova upravnog odbora.

5.  Izvršni odbor sastaje se barem jednom u tri mjeseca. Predsjednik izvršnog odbora na zahtjev svojih članova saziva dodatne sastanke.

6.  Upravni odbor utvrđuje poslovnik izvršnog odbora.

Članak 50.

Dužnosti izvršnog direktora

1.  Agencijom upravlja njezin izvršni direktor, koji je potpuno neovisan u obavljanju svojih dužnosti. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru za svoje aktivnosti.

2.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije, upravnog odbora ili izvršnog odbora, izvršni direktor ne smije tražiti ili primati upute bilo kojeg vladinog ili drugog tijela.

3.  Izvršni direktor izvještava Europski parlament o obavljanju svojih dužnosti ako ga Parlament pozove da to učini. Vijeće može pozvati izvršnog direktora da ga izvijesti o obavljanju svojih dužnosti.

4.  Izvršni direktor pravni je zastupnik Agencije. On donosi odluke, preporuke, mišljenja i druge službene akte Agencije.

5.  Izvršni direktor odgovoran je za administrativno upravljanje Agencijom i za provedbu zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom. Izvršni direktor posebno je odgovoran za:

(a)  svakodnevno upravljanje Agencijom;

(b)  provođenje odluka koje je donio upravni odbor;

(c)  pripremu godišnjeg programa rada i višegodišnjeg strateškog programa rada te njihovo prosljeđivanje upravnom odboru nakon savjetovanja s Komisijom;

(d)  provođenje godišnjeg programa rada i višegodišnjeg strateškog programa rada i, koliko je to moguće, odazivanje na molbe Komisije za pomoć u vezi sa zadaćama Agencije u skladu s ovom Uredbom;

(e)  izvještavanje upravnog odbora o provođenju višegodišnjeg strateškog programa rada;

(f)  poduzimanje potrebnih koraka, posebno usvajanje unutarnjih administrativnih naputaka i objavljivanje naloga, kako bi osigurao djelovanje Agencije u skladu s ovom Uredbom;

(g)  uspostavljanje djelotvornog sustava nadzora kako bi usporedio rezultate Agencije s njezinim operativnim ciljevima i uspostavljanje sustava redovitog ocjenjivanja u skladu s priznatim stručnim standardima;

(h)  godišnju izradu nacrta općeg izvješća na temelju sustava nadzora i ocjenjivanja iz točke (g) te njegovo prosljeđivanje upravnom odboru;

(i)  pripremu nacrta procjene prihoda i rashoda Agencije u skladu s člankom 58. i izvršavanje proračuna u skladu s člankom 59.;

(j)  pripremu godišnjeg izvješća o aktivnostima Agencije i njegovo prosljeđivanje upravnom odboru koji ga ocjenjuje;

(k)  pripremu akcijskog plana na temelju zaključaka retrospektivnih ocjena i dvogodišnjeg izvješća o napretku koje se dostavlja Komisiji;

(l)  zaštitu financijskih interesa Unije primjenom mjera za sprečavanje prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti, djelotvornim provjerama i, u slučajuotkrivanja nepravilnosti, povratom pogrešno uplaćenih iznosa i po potrebi djelotvornim, razmjernim i odvraćajućim sankcijama,

(m)  pripremu strategije za borbu protiv prijevara i njezinu predaju na odobrenje upravnom odboru;

(n)  pripremu nacrta financijskog pravilnika Agencije koji u skladu s člankom 60. donosi upravni odbor i njegovih provedbenih pravila.

Članak 51.

Osnivanje i sastav odbora za žalbe

1.  Agencija osniva jedan neovisan odbor za žalbe jedno ili više njih. [Am. 122]

2.  Odbor za žalbe sastoji se od predsjednika i dvoje drugih članova. Oni imaju zamjenike koji ih predstavljaju u slučaju njihove odsutnosti.

3.  Upravni odbor imenuje predsjednika, druge članove i njihove zamjenike između kvalificiranih kandidata s popisa koji je sastavila Komisija.

4.  Ako odbor za žalbe smatra da je to zbog vrste žalbe potrebno, može od upravnog odbora zatražiti da imenuje dodatna dva člana i njihove zamjenike među kandidatima s popisa iz stavka 3.

5.  Komisija na prijedlog Agencije utvrđuje poslovnik odbora za žalbe, nakon savjetovanja s upravnim odborom i u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 75.

5.a  Komisija uz pomoć odbora iz članka 48. stavka 3. Direktive ../ [Direktive o interoperabilnosti željeznica] određuje kvalifikacije koje se zahtijevaju za svakog člana odbora, ovlast svakog člana u pripremnoj fazi odlučivanja te uvjete glasovanja. [Am. 123]

Članak 52.

Članovi odbora za žalbe

1.  Mandat članova i zamjenika odbora za žalbe traje petčetiri godinae i može se produljivati jedanput. [Am. 124]

2.  Članovi odbora za žalbe neovisni su od svih strana koje sudjeluju u žalbenom postupku..i Ne smiju obavljati nikakve druge dužnosti u Agenciji ili Komisiji. U odlučivanju ili izražavanju mišljenja ih ne obvezuju nikakvi naputci. [Am. 125]

3.  Osim ako za to ne postoji snažna osnova, članove odbora za žalbe ne može se tijekom njihova mandata razriješiti dužnosti ili ukloniti s popisa kvalificiranih kandidata, o čemu odlučuje Komisija po primitku mišljenja upravnog odbora.

Članak 53.

Isključenje i prigovor

1.  Članovi odbora za žalbe ne sudjeluju smiju sudjelovati u bilo kakvom žalbenom postupku ako u pogledu njega imaju osobni interes, ako su prethodno u njemu sudjelovali kao zastupnici jedne od strana u postupku ili ako su sudjelovali u odluci protiv koje je uložena žalba , uključujući, u slučaju žalbi podnesenih na temelju članka 54. stavka 1., davanje mišljenja na temelju članka 54. stavka 4. u pogledu na istu dozvolu ili rješenje. [Am. 126]

2.  Članovi odbora za žalbe koji smatraju da iz razloga iz stavka 1. ili iz bilo kojih drugih razloga ne bi smjeli sudjelovati u bilo kakvom žalbenom postupku, o tome obavještavaju odbor za žalbe žalbe i odlučuju se povući koji donosi odgovarajuću odluku o isključenju. [Am. 127]

3.a   Jedna strana može podnijeti zahtjev za otklonom člana odbora za žalbe u pismenom obliku koji će biti naslovljen na predsjednika upravnog odbora. Razlozi zahtjeva za otklonom moraju biti među onima koji su spomenuti u stavku 1. ili rizik od pristranosti. Zahtjevu se prilažu relevantni popratni dokumenti. Zahtjev se podnosi, pod kaznom nedopustivosti, prije početka postupka u odboru za žalbe, ili, u slučaju da se informacije kojima se potkrepljuje zahtjev za otklonom saznaju nakon početka postupka, u roku od pet dana od kada je strana koja podnosi zahtjev saznala tu informaciju.

O zahtjevu se izvješćuje član odbora za žalbe na koga se on odnosi. Član odbora za žalbe očituje se o tome prihvaća li taj zahtjev i to u roku od pet dana nakon što je obaviješten o zahtjevu. U suprotnome, predsjednik upravnog odbora odlučuje o tome u roku od sedam radnih dana od dana kad je član dao svoj odgovor, ili, ako nije odgovorio, nakon isteka njegovog roka za očitovanje o zahtjevu. [Am. 128]

3.b  Odbor za žalbe donosi svoje mišljenje ili odluku bez prisustva člana koji se odlučio povući ili koji je otklonjen u skladu sa stavkom 2. i 3. U svrhu donošenja odluke ili iznošenja mišljenja, dotičnog člana u odboru za žalbe zamjenjuje njegov zamjenik.

Ako zamjenik ne može sudjelovati u odboru iz bilo kojeg razloga, predsjednik upravnog odbora imenuje privremenog člana odbora s popisa iz članka 51., stavka 3. kako bi ga zamijenio u tom postupku. [Am. 129]

Članak 54.

Odluke protiv koji se može uložiti žalba

1.  Žalba se može uložiti odboru za žalbe protiv odluka koje je Agencija donijela u skladu s člancima 12., 16.i 17. ili protiv preporuka izdanih u skladu s člancima 21. i 22. ili protiv izostanka odgovora u predviđenom roku i 18. [Am. 130]

2.  Žalba uložena u skladu sa stavkom 1. nema suspenzivan učinak. No ako smatra da okolnosti to dopuštaju i da ove odluke ne utječu na sigurnost željeznice Agencija može privremeno obustaviti primjenu odluke protiv koje je uložena žalba. [Am. 131]

Članak 55.

Osobe koje imaju pravo na žalbu, rokovi rok i oblik

1.  Svaka fizička ili pravna osoba može uložiti žalbu protiv odluke koju je Agencija naslovila na nju u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18. ili zbog nedonošenja odluke u roku. Takva prava na žalbu primjenjuju se također na tijela koja predstavljaju osobe iz članka 34. stavka 2. i propisno su ovlaštena u skladu sa svojim statutima.

2.  Žalba i njezino prateće obrazloženje podnose se Agenciji u pisanom obliku u roku od dva mjeseca nakon što je osoba o kojoj je riječ obaviještena o mjeri, ili ako osoba nije bila obaviještena o mjeri, u roku od dva mjeseca od dana kad je saznala za tu mjeru.

2.a   Žalba na nepostojanje odluke podnosi se Agencji u pisanom obliku u roku od dva mjeseca od isteka vremenskog roka utvrđenog u relevantnom članku. [Am. 132]

Članak 56.

Razmatranje žalbe i odluke

1.  Odbor za žalbe odlučuje u roku od tri mjeseca od podnošenja žalbe hoće li tu žalbu prihvatiti ili odbiti. U roku od mjesec dana od podnošenja žalbe zahtjeva sve dodatne informacije koje mu mogu trebati. Relevantne informacije dostavljaju se u razumnom vremenskom roku koji utvrđuje odbor za žalbe i koji nije dulji od jednog mjeseca. razmatra žalbu što je žurnije moguće. Kad je god to potrebno, poziva strane u žalbenom postupku da u određenom vremenskom roku koji nije dulji od jednog mjeseca iznesu opaske o službenim obavijestima koje je izdao sam odbor ili o dopisima drugih strana u žalbenom postupku. Strane u žalbenom postupku imaju pravo na usmeno davanje izjava. [Am. 133]

2.  Odbor za žalbe može izvršavati odgovarajuće ovlasti u okviru nadležnosti Agencije ili može uputiti predmet nadležnom tijelu Agencije. Potonje tijelo obvezuje odluka odbora za žalbe.

Članak 57.

Tužbe Sudu Europske unije

1.  Tužbe za poništenje odluka koje je Agencije donijela u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18. mogu se podnijeti Sudu Europske unije tek nakon što su iskorišteni svi žalbeni postupci u okviru Agencije.

2.  Agencija poduzima sve potrebne mjere za izvršenje presude Suda Europske unije.

POGLAVLJE 10.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 58.

Proračun

1.  Procjena svih prihoda i rashoda Agencije priprema se za svaku financijsku godinu, koja odgovara kalendarskoj godini, i navodi se u proračunu Agencije. Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi.

2.  Prihode Agencije posebno čine:Prihodi Agencije sastoje se od: [Am. 134]

(a)  doprinosi Unije,

(b)  doprinosi trećih zemalja koje sudjeluju u radu Agencije, kako je predviđeno u članku 68.,

(c)  naknade koje plaćaju podnositelji zahtjeva ili vlasnici dozvola i rješenja koje Agencija izdaje u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18. Delegiranim aktom iz članka 73. trebale bi se utvrditi cijene na različitim razinama sukladno područjima uporabe rješenja i dozvola te vrsti i opsegu djelatnosti željezničkog prometa; [Am. 135]

(d)  pristojbe za publikacije, izobrazbu i sve ostale usluge koje pruža Agencija;

(e)  svi dobrovoljni financijski doprinosi država članica, trećih zemalja ili drugih subjekata, pod uvjetom da takvi doprinosi ne ugrožavaju neovisnost i nepristranost Agencije.

2.a  Sve zadaće ili obveze osim zadaća koje proizlaze iz zakonodavstva Unije te za koje nije određena naknada kako je utvrđeno u članku 58. stavku 2. točkama (b), (c), (d) i (e) ove Uredbe podliježu procjeni i za njih se isplaćuje naknada iz proračuna Unije. [Am. 136]

3.  Rashodi Agencije uključuju rashode za osoblje te administrativne, infrastrukturne i operativne rashode.

4.  Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi.

5.  Upravni odbor svake godine, na temelju nacrta koji sastavlja izvršni direktor na osnovi proračuna temeljenog na aktivnostima, donosi izjavu o procjeni prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu. Upravni odbor prosljeđuje Komisiji ovu izjavu, koja uključuje nacrt organizacijskog plana, najkasnije do 31. siječnja.

6.  Komisija prosljeđuje izjavu o procjeni prihoda i rashoda Europskome parlamentu i Vijeću (dalje u tekstu: proračunsko tijelo) zajedno s prednacrtom općeg proračuna Europske unije.

7.  Na temelju izjave o procjeni prihoda i rashoda Komisija u prednacrt općeg proračuna Unije unosi procjene koje smatra potrebnima za organizacijski plan te iznos subvencija za koje treba teretiti opći proračun, koje podnosi proračunskom tijelu u skladu s člankom 314. Ugovora zajedno s opisom i obrazloženjem svih razlika između Agencijine izjave o procjeni prihoda i rashoda i subvencija za koje treba teretiti opći proračun.

8.  Proračunsko tijelo odobrava dodjelu sredstava za subvencije Agenciji. Proračunsko tijelo donosi organizacijski plan za Agenciju.

9.  Upravni odbor usvaja proračun dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa. Proračun postaje konačan po konačnom usvajanju općeg proračuna Europske unije. Prema potrebi se usklađuje.

10.  Upravni odbor obavještava proračunsko tijelo što je prije moguće o svojoj namjeri da provede bilo koji projekt koji bi mogao imati znatne financijske posljedice za proračunska sredstva, posebno svaki projekt koji se odnosi na imovinu kao što je najam ili kupovina građevinskih objekata. O tome obavještava Komisiju. Kad ispostava proračunskog tijela izvijesti o svojoj namjeri davanja mišljenja o projektu, svoje mišljenje prosljeđuje upravnom odboru u roku od šest tjedana od datuma obavijesti o projektu.

Članak 59.

Izvršenje i kontrola proračuna

1.  Izvršni direktor izvršava proračun Agencije.

2.  Najkasnije do 1. ožujka, po isteku svake financijske godine, voditelj računovodstva Agencije šalje voditelju računovodstva Komisije privremeni financijski izvještaj zajedno s izvješćem o vođenju proračuna i financijskom upravljanju za predmetnu financijsku godinu. Voditelj računovodstva Komisije objedinjuje privremene financijske izvještaje institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 147. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(18) (opća Financijska uredba).

3.  Najkasnije do 31. ožujka, po isteku svake financijske godine, voditelj računovodstva Komisije prosljeđuje privremeni financijski izvještaj Agencije Revizorskome sudu, zajedno s izvješćem o vođenju proračuna i financijskom upravljanju za predmetnu financijsku godinu. Izvješće o vođenju proračuna i financijskom upravljanju za predmetnu financijsku godinu također se prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Revizorski sud provjerava te izvještaje u skladu s člankom 287. Ugovora. Svake godine objavljuje izvješće o radu Agencije.

4.  Po potrebi, na temelju Po primitku primjedbi Revizorskog suda u vezi s privremenim financijskim izvještajem Agencije u skladu s člankom 148. opće Financijske uredbe, izvršni direktor na vlastitu odgovornost izrađuje završni financijski izvještaj Agencije i podnosi ga upravnom odboru na odobrenje, zajedno sa svojom izjavom o jamstvu.mišljenje. [Am. 137]

5.  Upravni odbor daje mišljenje o završnom financijskom izvještaju Agencije.

6.  Najkasnije do 1. srpnja po isteku svake financijske godine izvršni direktor prosljeđuje završni financijski izvještaj zajedno s mišljenjem upravnog odbora Europskome parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

7.  Završni financijski izvještaj se objavljuje.

8.  Izvršni direktor dostavlja Revizorskom sudu odgovor na njegove primjedbe najkasnije do 30. rujna po isteku svake financijske godine. Taj odgovor dostavlja i upravnom odboru.

9.  Izvršni direktor dostavlja Europskom parlamentu na njegov zahtjev sve podatke koji su potrebni za nesmetano provođenje postupka davanja razrješnice za predmetnu financijsku godinu, u skladu s člankom 165. stavkom 3. opće Financijske uredbe.

10.  Europski parlament na temelju preporuke Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom prije 30. travnja godine N + 2 daje razrješnicu izvršnom direktoru za izvršenje proračuna za godinu N.

Članak 60.

Financijska uredba

Nakon savjetovanja s Komisijom Upravni odbor donosi financijske propise koji se primjenjuju na Agenciju. Propisi se ne mogu razlikovati od Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002(19) osim ako je takvo odstupanje izričito nužno za rad Agencije i ako Komisija unaprijed da svoj pristanak.

POGLAVLJE 11.

OSOBLJE

Članak 61.

Opće odredbe

1.  Pravilnik o osoblju Europske unije i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije te propisi koje su zajednički donijele institucije Europske unije radi primjene navedenog Pravilnika o osoblju primjenjuju se na osoblje Agencije.

2.  U interesu službe Agencija zapošljava:

(a)  osoblje koje ispunjava uvjete za ugovor na neodređeno vrijeme, i

(b)  osoblje koje ne ispunjava uvjete za ugovor na neodređeno vrijeme.

Odgovarajuća provedbena pravila za taj stavak donose se u skladu s postupkom iz članka 110. Pravilnika o osoblju.

3.  Agencija poduzima odgovarajuće upravne mjere, između ostaloga s pomoću obuke i strategija prevencije, za organiziranje svojih službi radi izbjegavanja sukoba interesa, uključujući onih povezanih s pitanjima nakon zapošljavanja kao što su: „rotirajuća vrata” i „povlaštene informacije”. [Am. 138]

3.a  Agencija i njezino osoblje izvršava zadaće koji su određeni ovom Uredbom s najvećim strukovnim integritetom i tehničkom stručnošću koju zahtijeva posebno područje. Nisu izloženi nikakvom pritisku ni poticajima, posebno financijskim, koji bi mogli utjecati na njihovo rasuđivanje ili rezultat njihova rada, naročito od strane osoba ili skupina osoba koje imaju interes u rezultatu tog rada. Agencija raspolaže s dovoljno osoblja kako bi osigurala dobro izvršavanje zadaća određenih ovom Uredbom.

3.b  Osoblje ima:

(a)  solidnu tehničku i stručnu naobrazbu koja obuhvaća sve aktivnosti Agencije;

(b)  zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva povezanih s ocjenjivanjima koja provodi Agencija i odgovarajuće ovlasti za provedbu tih ocjenjivanja;

(c)  prikladno poznavanje i razumijevanje potrebnih zahtjeva kod donošenja odluka Agencije;

(d)  sposobnost preispitivanja mišljenja i odluka koje donose nacionalna tijela nadležna za sigurnost te nacionalnih propisa. [Am. 139]

Članak 62.

Izvršni direktor

1.  Izvršni direktor zaposlen je kao privremeni djelatnik Agencije u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

2.  Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor između kandidata s popisa koje je predložila Komisija, nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira.

Radi sklapanja ugovora s izvršnim direktorom Agenciju zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Kandidat kojeg izabere Upravni odbor može biti pozvan da prije imenovanja da izjavu ispred nadležnog odbora Europskog parlamenta te da odgovori na pitanja njegovih zastupnika.

3.  Mandat izvršnoga direktora traje pet godina. Do kraja tog razdoblja Komisija provodi ocjenjivanje kojim se uzima u obzir ocjena rada izvršnog direktora te budući zadaci i izazovi Agencije.

4.  Na prijedlog Komisije koja uzima u obzir ocjenu iz članka 3. Upravni odbor može jedanput produžiti mandat izvršnog direktora za najviše pet godina.

5.  Upravni odbor obavještava Europski parlament da namjerava produžiti mandat izvršnog direktora. U mjesecu koji prethodi svakom takvom produženju mandata izvršni direktor može biti pozvan da da izjavu ispred nadležnog odbora Europskog parlamenta te da odgovori na pitanja njegovih zastupnika.

6.  Izvršni direktor kojem je produžen mandat na kraju posljednjeg mandata ne smije sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

7.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti samo na temelju odluke Upravnog odbora, usvojene na prijedlog Komisije.

Članak 63.

Upućeni nacionalni stručnjaci i ostalo osoblje

Agencija se može koristiti koristi upućenim nacionalnim stručnjacima te posebno osobljem iz nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost ili drugim osobljem koje nije zaposleno u Agenciji, u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika. Agencija donosi i provodi politiku za procjenu i upravljanje mogućim sukobima interesa upućenih nacionalnih stručnjaka, uključujući i izdavanje zabrana sudjelovanja sastancima radnih skupina kada njihova neovisnost i nepristranost mogu biti ugroženi. [Am. 140]

Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Agenciju.

POGLAVLJE 12.

OPĆE ODREDBE

Članak 64.

Privilegije i imuniteti

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije primjenjuje se na Agenciju i njezino osoblje ne dovodeći u pitanje sudske i/ili izvansudske postupke u odnosu na područje odgovornosti Agencije. [Am. 141]

Članak 65.

Sjedište i uvjeti rada

1.  Potrebne propise u pogledu smještaja Agencije u državi članici domaćinu te prostor koji država članica domaćin treba staviti na raspolaganje zajedno s posebnim pravilima koja se u državi članici domaćinu primjenjuju na izvršnog direktora, članove Upravnog odbora, osoblje Agencije i članove njihovih obitelji utvrđuju se sporazumom o sjedištu između Agencije i države članice domaćina, donesenom nakon odobrenja Upravnog odbora i najkasnije do 2015.

2.  Država članica domaćin osigurava najbolje uvjete za ispravno funkcioniranje Agencije, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost.

Članak 66.

Odgovornost

-1. Agencija preuzima punu odgovornost, uključujući prihvaćanje ugovorne i izvanugovorne odgovornosti, za odobrenja i rješenja koja izdaje. [Am. 142]

1.  Ugovorna odgovornost Agencije uređuje se zakonom koji se primjenjuje na predmetni ugovor.

2.  Sud Europske unije nadležan je za donošenje presuda na temelju bilo koje arbitražne klauzule sadržane u ugovoru koji je Agencija sklopila.

3.  U slučaju neugovorne odgovornosti, Agencija u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonima država članica nadoknađuje svu štetu koju prouzroče njezini odjeli ili njezino osoblje pri obavljanju svojih dužnosti.

4.  Sud Europske unije nadležan je u sporovima koji se odnose na naknadu štete iz stavka 3.

Članak 67.

Jezični dogovori

-1. Ne dovodeći u pitanje sporazum između Agencije i podnositelja zahtjeva u pogledu zahtjeva za prijevod, dokumenti koje su podnositelji zahtjeva i vlasnici rješenja i dozvola, u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18. dostavili Agenciji i nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost kako bi se ta rješenja i dozvole proučili, predaju se prevedeni na sve službene jezike država Unije na koje se odnose prema području uporabe željezničkih vozila i opsegu djelatnosti željezničkih prijevoznika. Svaki se prijevod smatra vjerodostojnim za navedenu državu, uključujući za postupke iz članka 56. Dozvola i rješenje izdaju se na svim jezicima dotičnih država Unije. [Am. 143]

1.  U slučajevima kad se ne primjenjuje članak 67. stavak -1., na Agenciju se primjenjuju odredbe utvrđene Uredbom br. 1. od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se upotrebljavaju u Europskoj ekonomskoj zajednici(20). [Am. 144]

2.  Prevoditeljske usluge potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

Članak 68.

Sudjelovanje trećih zemalja u radu Agencije

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 40. Agencija je otvorena za sudjelovanje trećih zemalja. posebno zemalja u okviru europske susjedske politike, politike proširenja te država EFTA-e koje su s Unijom sklopile sporazume na temelju kojih su dotične države usvojile i primjenjuju zakoneodavstvo Unije, ili ekvivalentne nacionalne mjere u području obuhvaćenom ovom Uredbom. Ovaj stavak primjenjuje se posebno na zemlje u okviru europske susjedske politike, politike proširenja Unije te država EFTA-e. [Am. 145]

2.  U skladu s mjerodavnim odredbama sporazuma iz stavka 1. sklapaju se dogovori između Agencije i trećih zemalja kako bi se utvrdila detaljna pravila za sudjelovanje tih zemalja u radu Agencije, posebno vrsta i opseg takvog sudjelovanja. Dogovori uključuju odredbe o financijskom doprinosu i osoblju. Mogu predvidjeti i zastupanje u Upravnom odboru bez prava glasovanja.

Agencija potpisuje dogovore nakon što je primila suglasnost Komisije i nakon savjetovanja s Upravnim odborom.

Članak 68.a

Sukob interesa

1.  Izvršni direktor i službenici koje su privremeno uputile države članice i Komisija daju izjavu o obvezama i izjavu o interesima u kojima navode nepostojanje bilo kakvih izravnih ili neizravnih interesa koji bi se mogli smatrati štetnim za njihovu neovisnost. Te se izjave daju u pismenom obliku prilikom stupanja na dužnost i obnavljaju se u slučaju promjene njihovih osobnih okolnosti. Članovi Upravnog odbora, Izvršnog odbora i odbora za žalbe također daju te izjave na raspolaganje javnosti zajedno sa svojim životopisima. Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis članova tijela opisanih u članku 42. kao i vanjskih i internih stručnjaka.

2.  Upravni odbor provodi politiku za upravljanje sukobom interesa i njegovo izbjegavanje koja obuhvaća barem:

(a)  načela za upravljanje i provjeru izjava o interesima, uključujući pravila za njihovo objavljivanje uzimajući u obzir članak 77.;

(b)  obvezne uvjete osposobljavanja u vezi sa sukobom interesa za osoblje Agencije i upućene nacionalne stručnjake;

(c)  pravila o darovima i pozivima;

(d)  detaljna pravila za nesuglasnosti za osoblje i članove Agencije nakon što je njihov radni odnos s Agencijom završio;

(e)  pravila o transparentnosti odluka Agencije, uključujući zapisnike odbora Agencije koji se objavljuju uzimajući u obzir osjetljive, povjerljive i komercijalne informacije; te

(f)  sankcije i mehanizme za očuvanje autonomije i nezavisnosti Agencije.

Agencija ima na umu potrebu da se održi ravnoteža između rizika i koristi, posebno u vezi s ciljem da se dobiju najbolji tehnički savjet i najbolji stručnjaci, te upravljanje sukobima interesa. Izvršni direktor u svoje izvještaje Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s ovom Uredbom uključuje podatke koji se odnose na provedbu te politike. [Am. 146]

Članak 69.

Suradnja s nacionalnim vlastima i tijelima [Am. 147]

1.  Agencija može sklopiti sporazume s mjerodavnim nacionalnim vlastima, posebno s nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost, i ostalim nadležnim tijelima, u vezi s provedbom članaka 12., 16., 17. i 18. Takvi sporazumi mogu uključivati jedno nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ili više njih. [Am. 148]

2.  Sporazumima se može obuhvatiti dodjeljivanje nekih zadataka i odgovornosti Agencije nacionalnim vlastima, na primjer provjera i pripremanje dokumentacije, provjera tehničke usklađenosti, obavljanje obilazaka i izrada tehničkih studija. [Am. 149]

2.a   S druge strane, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost može s Agencijom sklopiti podugovor o izvođenju drugih zadaća osim onih koje su joj dodijeljene sukladno članku 20. Direktive .. ./ [Direktiva o interoperabilnosti željeznica], i članku 16. stavku 2. Direktive ... / [Direktiva o sigurnosti željeznica]. [Am. 150]

3.  Agencija osigurava da su sporazumima obuhvaćeni barem opis u kojem se navode zadaci i uvjeti za rezultate, važeći vremenski rokovi za njihovo postizanje te visina i raspored plaćanja.

4.  Sporazumi opisani u stavcima 1., 2. i 3. jasno određuju razinu odgovornosti Agencije i nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost u odnosu na zadaće koje provodi svaka ugovorna strana, kako je utvrđeno u sporazumima. Ovime se ne dovodi u pitanje opća ne dovode u pitanje opću odgovornost Agencije za obavljanje svojih zadaća iz članaka 12., 16., 17. i 18. [Am. 151]

Članak 70.

Transparentnost

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća(21) (EZ) br. 1049/2001 primjenjuje se na dokumente Agencije.

Upravni odbor usvaja praktične mjere za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 do […].

Odluke koje Agencija donosi u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu biti predmetom pritužbe Europskom ombudsmanu ili tužbe pred Sudom Europske unije, u skladu s člancima 228. i 263. Ugovora.

Agencija postupa s osobnim podacima u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća(22).

Članak 71.

Sigurnosni propisi za zaštitu tajnih podataka

Agencija primjenjuje sigurnosna načela sadržana u sigurnosnim propisima Komisije za zaštitu tajnih podataka Europske unije i osjetljivih podataka koji nisu tajni, kako je utvrđeno u Prilogu Odluci Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom(23) . Time su, među ostalim, obuhvaćene odredbe o razmjeni i pohranjivanju takvih podataka te postupanju s njima.

Članak 72.

Borba protiv prijevara i nadzor nad radom [Am. 152]

1.  Kako bi olakšala borbu protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih djelatnosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/1999, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, Agencija pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Agencije uz uporabu obrasca iz Priloga tom Sporazumu.

2.  Europski Revizorski sud ovlašten je za provođenje revizija, na temelju dokumenata i na licu mjesta, svih korisnika nepovratnih sredstava, izvođača i podizvođača koji su od Agencije primili sredstva Unije.

2a.  Europski Revizorski sud nadzire rad i donošenje odluka Agencije revizijama i inspekcijama. [Am. 153]

3.  U skladu s odredbama i postupcima utvrđenim Uredbom (EZ) br. 1073/1999 te Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96(24) OLAF može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta radi utvrđivanja je li bila riječ o prijevari, korupciji ili bilo kojoj drugoj ilegalnoj aktivnosti koja ugrožava financijske interese Unije u vezi s bespovratnim sredstvima ili ugovorom koji financira Agencija.

4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumima o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, ugovorima, sporazumima o bespovratnim sredstvima i odlukama Agencije o bespovratnim sredstvima obuhvaćaju se odredbe kojima se europskom Revizorskom sudu i OLAF-u daje izričita ovlast za provođenje takvih revizija i istraga u skladu s njihovim nadležnostima.

POGLAVLJE 13.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Delegirani akti u vezi s člancima 12., 16., 17., i 18. i 41 [Am. 154]

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 74. u pogledu pristojbi i naknada pri primjeni članaka 12., 16., 17. i 18.

2.  Mjere iz stavka 1. određuju posebno poslove za koje se u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18. plaćaju pristojbe i naknade, visinu pristojbi i naknada te način njihovog plaćanja.

3.  Pristojbe i naknade naplaćuju se za:

(a)  izdavanje i obnavljanje dozvola za početak rada prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava uz prugu, dozvole za stavljanje vozila i tipova vozila na tržište, uključujući moguće navođenje sukladnosti s mrežama ili linijama;

(b)  izdavanje i obnavljanje rješenja o sigurnosti;

(c)  pružanje usluga; s prikazom stvarnih troškova za svaku pojedinu uslugu;

(d)  obradu pritužbi.

Sve pristojbe i naknade izražene su i plative u eurima.

4.  Pristojbe i troškovi koji se tiču Agencije utvrđuju se u takvoj visini koja osigurava da su prihodi od njih dostatni za pokrivanje ukupnih troškova pruženih usluga. U tim se troškovima prikazuju posebno svi rashodi Agencije koji se pripisuju osoblju uključenom u djelatnosti iz stavka 3., uključujući razmjeran doprinos poslodavca sustavu mirovinskog osiguranja. Ako se učestalo ponavlja značajna neravnoteža uzrokovana pružanjem usluga koje pokrivaju pristojbe i naknade, revizija visine pristojbi i troškova mora postati obvezna. [Am. 155]

4.a  Komisija je također ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 74. u vezi sa standardizacijom rezervnih željezničkih dijelova u primjeni članka 41. [Am. 156]

Članak 74.

Delegiranje ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dana je Komisiji pod uvjetima koji su utvrđeni ovim člankom.

2.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz iz članka 73. dodjeljuje delegiraju se Komisiji za razdoblje od pet godina na neodređeno vrijeme od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Pod uvjetom da je izvješće primljeno, delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 157]

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 73. Odlukom o opozivu prestaje vrijediti delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Ona počinje proizvoditi učinke jedan dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum koji je u njoj naveden. Odluka ne utječe na pravovaljanost delegiranih akata koji su već stupili na snagu.

4.  Čim Komisija donese delegirani akt, istovremeno ga dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 73. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor u razdoblju od [dva mjeseca] od dostavljanja akta Europskom parlamentu ili Vijeću, ili ako prije isteka tog razdoblja i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje produžuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 75.

Postupak u odboru

Komisiji pomaže Odbor osnovan prema članku 21. Direktive Vijeća 96/48/EZ(25). Taj odbor smatra se odborom u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

Pri upućivanju na ovaj članak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 76.

Ocjena i pregled 

1.  Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a potom svakih pet godina, Komisija naručuje ocjenjivanje kako bi se ocijenili, prije svega, učinak, učinkovitost i uspješnost Agencije i njezinih načina rada. Ocjenjivanje uzima u obzir predstavnike željezničkog sektora, socijalne partnere i udruge potrošača. Ocjenjivanjem se posebno razmatraju potrebe izmjena mandata Agencije te financijske posljedice svake takve izmjene. [Am. 158]

2.  Komisija prosljeđuje izvješće o ocjenjivanju zajedno sa svojim zaključcima o njemu Europskom parlamentu, Vijeću i Upravnom odboru. Nalazi ocjenjivanja se objavljuju.

3.  Pri svakom drugom ocjenjivanju ocjenjuju se i rezultati koje je postigla Agencija u pogledu svojih ciljeva, mandata i zadataka.

Članak 77.

Prijelazne odredbe

1.  Agencija je pravna nasljednica Europske agencije za željeznice osnovane Uredbom (EZ) br. 881/2004 u pogledu vlasništva, sporazuma, pravnih obveza, ugovora o radu, financijskih obveza i odgovornosti i zamjenjuje ju.

2.  Odstupajući od članka 43., članovi Upravnog odbora imenovani na temelju Uredbe (EZ) br. 881/2004 prije stupanja na snagu ove Uredbe ostaju na dužnosti dok im ne istekne mandat kao članovima Upravnog odbora.

Odstupajući od članka 49., izvršni direktor koji je imenovan u skladu s Uredbom (EZ) br. 881/2004 ostaje na dužnosti do isteka svog mandata.

3.  Odstupajući od članka 61. svi ugovori o radu koji važe na dan stupanja na snagu ove Uredbe, poštuju se do datuma valjanosti ugovora.

3.a  Agencija mora obavljati svoje zadaće izdavanja potvrda i dozvola sukladno člancima 12., 16., 17. i 18. u roku od godinu dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Do tog datuma, države članice nastavit će primjenjivati svoje nacionalno zakonodavstvo. [Am. 159]

3.b  Tijekom dodatnog razdoblja od tri godine nakon jednogodišnjeg razdoblja utvrđenog u članku 77. stavku 3.a podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev ili Agenciji ili nacionalnom tijelu nadležno za sigurnost. Tijekom tog perioda nacionalno tijelo nadležno za sigurnost može nastaviti izdavati rješenja i dozvole odstupajući od članaka 12., 16., 17. i 18. u skladu s Direktivama 2008/57/EZ i 2004/49/EZ. [Am. 160]

3.c  U slučajevima iz članka 10. stavka 2.a Direktive … [Direktiva o sigurnosti] I članka 20. stavka 9.a Direktive [Direktiva o interoperabilnosti željeznica] nacionalna tijela nadležna za sigurnost mogu nastaviti izdavati rješenja i dozvole nakon razdoblja iz stavka 3.b ovog članka, pod uvjetima utvrđenim u tim člancima. [Am. 161]

Članak 78.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 881/2004 stavlja se izvan snage.

Članak 79.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL C,327, 12.11.2013., str. 122.
(2)SL C, 356, 5.12.2013., str. 92.
(3) Stajalište Europskog parlamenta od 26. veljače 2014.
(4) Direktiva 2004/49/ez europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice) ( SL L 191, 18.7.2008., str.1).
(5) Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (SL L 191, 18.07.2008., str. 1.).
(6) Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13/08/2008, str. 30.).
(7)Odluka br. 1692/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. o smjernicama Zajednice za razvoj transeuropske prometne mreže (SL L 228, 9.9.1996., str. 1.).
(8)Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (SL L 136, 31.05.1999., str. 1.).
(9)SL L 136, 31.05.1999., str. 15.
(10) Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.02.2011., str. 13.).
(11) Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL L 315, 03.12.2007., str. 51.).
(12)Odluka Komisije 98/500/EZ od 20. svibnja 1998. o osnivanju Odbora za sektorski dijalog među socijalnim partnerima na europskoj razini (SL L 225, 12.8.1998., str. 27.).
(13) Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL L 343, 14.12.2012., str. 32.).(SL L 343, 14.12.2012., str. 32.).
(14)Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o unutarnjem prijevozu opasnih tvari (SL L 260, 30.9.2008., str.13.)
(15)Odluka Komisije 2012/88/EU od 25. siječnja 2012. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (SL L 51, 23.2.2012., str. 1.).SL L 51, 23.02.2012., str. 1.).
(16)Uredba (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe. (SL L 276, 20.10.2010., str. 22.).
(17) Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.).
(18) Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1).
(19) Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 23. prosinca 2002. o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 357, 31.12.2002., str. 72.).
(20)SL 17, 6.10.1958., str. 385.
(21)Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, SL L 145, 31.5.2001., str. 43.SL L 145, 31.5.2001., str. 43.
(22) Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
(23) Odluka Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom od 29. studenoga 2001. o izmjeni njezina unutarnjeg Poslovnika (SL L 317, 3.12.2001., str. 1).
(24)Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).
(25) Direktiva Vijeća 96/48/EZ od 23. srpnja 1996. o interoperabilnosti transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (SL L 235, 17.9.1996., str. 6).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti