Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0165(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0106/2014

Внесени текстове :

A7-0106/2014

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.7
CRE 26/02/2014 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0154

Приети текстове
PDF 504kWORD 172k
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург
Разгръщането на бордовата система eCall ***I
P7_TA(2014)0154A7-0106/2014
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0316),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0174/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0106/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 47.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall въз основа на услугата на номер 112 и за изменение на Директива 2007/46/ЕО [Изм. 1]
P7_TC1-COD(2013)0165

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните,

като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Цялостна система на Съюза за одобрение на типа на моторните превозни средства беше установена с Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3).

(2)  Техническите изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на голям брой елементи, свързани с безопасността и околната среда, са хармонизирани на равнището на Съюза, за да се осигури висока степен на пътна безопасност в рамките на Съюза.

(2a)  Разгръщането на услугата eCall, която да е налична във всички превозни средства и всички държави – членки на ЕС, е един от висшите приоритети на Съюза в областта на безопасността на движението по пътищата от 2003 г. насам. За постигането на тази цел са предприети поредица от инициативи като част от подхода на доброволно разгръщане, но към днешна дата не е постигнат достатъчен напредък. [Изм. 2]

(3)  С цел по-нататъшно подобряване на пътната безопасност, съобщението на Комисията от 21 август 2009 г., озаглавено „Въвеждане на системата eCall“(4) предлага нови мерки за ускоряване на разгръщането разгръщане на бордова услуга за спешни повиквания в Съюза. Една от предложените мерки е да се направи задължително оборудването на всички нови превозни средства с бордови системи eCall, основаващи се на номера 112, като се започне с превозни средства от категории M1 и N1, както са дефинирани в приложение II към Директива 2007/46/ЕО. [Изм. 3]

(4)  На 3 юли 2012 г. Европейският парламент одобри доклада относно eCall: нова услуга на номер 112 за граждани, като призова Комисията да представи предложение в рамката на Директива 2007/46/ЕО, с цел да се осигури задължителното разгръщане до 2015 г. на публичната система eCall, основаваща се на номер 112.

(4a)  Все още е необходимо да се подобри функционирането на услугата на номер 112 в целия Европейски съюз, така че чрез нея бързо и ефективно да се оказва помощ при спешни случаи. [Изм. 4]

(5)  Системата eCall на Съюза се очаква да намали броя на смъртните случаи в Съюза, както и тежестта на нараняванията, предизвикани от пътнотранспортни произшествия, благодарение на ранното предупреждаване на службите за спешна помощ. Задължителното въвеждане на системата eCall, основаваща се на номера 112, заедно с необходимото и координирано модернизиране на инфраструктурата от електронни съобщителни мрежи за подаване на повиквания от системата eCall и обществени центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP) за приемане на повиквания от системата eCall, би направило услугата налична за всички граждани и по този начин би допринесло за намаляване на човешкото страдание и на разходите за здравеопазване броя на смъртните случаи и тежките наранявания, на разходите, свързани със здравеопазването, на претоварването на пътищата в резултат от произшествия и други разходи. [Изм. 5]

(5a)  Системата eCall ще представлява важна структура, включваща множество участници, чийто предмет на дейност ще бъде безопасността на човешкия живот. Поради това е от основно значение с настоящия регламент да се обхване аспектът на отговорността, за да могат ползвателите да имат пълно доверие, а системата eCall да функционира безпроблемно. [Изм. 6]

(6)  Предоставянето на точна и надеждна информация за местоположението при спешни ситуации е съществен елемент на ефективната работа на бордовата система eCall, основаваща се на номер 112. Поради това е целесъобразно да се изисква нейната съвместимост с услугите, предоставяни от програмите за спътникова навигация, включително и по-специално системите, създадени по програмите „Галилео“ и EGNOS, определени в Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)(5). [Изм. 7]

(7)  Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall, основаваща се на номер 112, следва първоначално да се прилага само за нови типове пътнически леки автомобили и лекотоварни превозни средства (категории M1 и N1), за които вече съществува подходящ механизъм за задействане. Възможността за разширяване в близко бъдеще на областта на прилагане на изискването за бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, така че да включва и други категории превозни средства, например тежкотоварните автомобили, градските и туристическите автобуси, както и двуколесните моторни превозни средства и селскостопанските трактори, следва да бъде допълнително оценена от Комисията с оглед представянето на законодателно предложение, ако е целесъобразно. [Изм. 8]

(7a)  Оборудването на съществуващите типове превозни средства, които ще бъдат произведени след 1 октомври 2015 г., с бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, следва да се насърчава с оглед повишаване на нейното навлизане. Що се отнася до типовете превозни средства, одобрени преди 1 октомври 2015 г., те могат да бъдат модернизирани със система eCall на доброволен принцип. [Изм. 9]

(7б)  Обхващащата целия Съюз обществена оперативно съвместима услуга eCall, основаваща се на единния европейски номер за спешни повиквания 112 („номер 112 за спешни повиквания“), и частните услуги eCall (системи eCall, поддържани от доставчици, които се явяват трета страна), могат да съществуват съвместно, при условие че бъдат приети необходимите мерки за гарантиране на непрекъснатост при предоставянето на услугата на потребителите. С цел да се осигури непрекъснатост на обществената услуга eCall, основаваща се на номера 112, във всички държави членки през целия експлоатационен срок на превозното средство, както и да се гарантира, че обществената услуга eCall, основаваща се на номера 112, е винаги достъпна автоматично, всички превозни средства следва да бъдат оборудвани с обществената услуга eCall, основаваща се на номера 112, независимо дали купувачът на превозното средство избира частна услуга eCall или не. [Изм. 10]

(7в)  Потребителите следва да разполагат с реалистични общи сведения за бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и за частната система eCall, ако превозното средство е оборудвано с такава, както и с изчерпателна и надеждна информация относно всякакви допълнителни функционални възможности или услуги, свързани с частната услуга за спешна помощ, предлаганите бордови приложения за спешни повиквания или помощ, а също и относно това каква степен на обслужване следва да се очаква при закупуването на услуги, поддържани от трети страни, и какви са свързаните с тях разходи. Основаващата се на номера 112 система eCall е обществена услуга от общ интерес и поради това следва да бъде достъпна безплатно за всички потребители. [Изм. 11]

(8)  Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall, основаваща се на номера 112, следва да не нарушава правото на всички заинтересовани страни, като производители на леки автомобили и независими оператори да предлагат допълнителни услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност, успоредно или като се гради върху бордовата система eCall, използваща основаваща се на номер 112. Въпреки това тези Всякакви допълнителни услуги следва да бъдат проектирани така, че да не увеличават отвличането на вниманието на водача и да не се отразяват на функционирането на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и на ефикасната работа на центровете за спешни повиквания. Бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, както и системата, осигуряваща частни услуги или услуги с добавена стойност, следва да бъдат проектирани така, че да не бъде възможен обмен на лични данни помежду им. Когато това е предвидено, тези услуги следва да са в съответствие с приложимото законодателство в областта на безопасността, сигурността и защитата на данните и следва винаги да бъдат незадължителни за потребителите. [Изм. 12]

(9)  С цел да се осигури свободен избор на потребителите и лоялна конкуренция, както и да се насърчат иновациите и да се даде тласък на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза на световния пазар в областта на информационните технологии, бордовата система eCall, следва да е достъпна безплатно и без дискриминация за всички независими оператори, и да е основаваща се на номера 112, на основата на оперативно съвместима, обезопасена и стандартизирана платформа с открит достъп за евентуални бъдещи бордови приложения или услуги. Тъй като това изисква техническо и правно обезпечаване, Комисията следва незабавно да прецени, въз основа на консултации с всички участващи заинтересовани страни, в това число производителите на превозни средства и независимите оператори, всички възможности за насърчаване и гарантиране на такава платформа с открит достъп и, ако е целесъобразно, да представи законодателно предложение в този смисъл. Следва да бъдат предоставени допълнителни разяснения относно условията, при които третите страни, предоставящи услуги с добавена стойност, могат да имат достъп до данните, съхранявани в бордовата система, основаваща се на номера 112. Освен това бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, следва да е достъпна за всички независими оператори безплатно и без дискриминация за целите на ремонта и поддръжката. [Изм. 13]

(9a)  Въвеждането на всякакви допълнителни бордови приложения или услуги следва да не забавя влизането в сила и прилагането на настоящия регламент. [Изм. 14]

(10)  За да се запази целостта на системата за одобрение на типа, само тези бордови системи eCall, основаващи се на номера 112,, които могат да бъдат напълно изпитани, следва да бъдат приети за целите на настоящия регламент. [Изм. 25]

(10a)  Бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, в ролята си на система за спешни случаи изисква възможно най-високото равнище на надеждност. Точността на минималния набор от данни и на гласовото предаване и качество следва да бъде гарантирана и следва да бъде разработен единен режим за изпитване, за да се гарантира продължителността на експлоатация и дълготрайността на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112. Поради това следва да се извършват периодични технически прегледи в съответствие с Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(6). Подробни разпоредби за изпитването следва да бъдат включени в съответното приложение към него. [Изм. 15]

(11)  Малките серии превозни средства са изключени от изискванията по Директива 2007/46/ЕО за защитата на пътуващите в случай на челен удар и страничен удар. Следователно, тези малки серии превозни средства следва да бъдат освободени от задължението да изпълняват изискванията за системата eCall, определени в настоящия регламент. [Изм. 16]

(12)  Превозните средства със специално предназначение следва да са обект на спазване на изискванията за eCall, определени в настоящия регламент, освен ако органите за одобрение на типа счетат въз основа на всеки отделен случай, че превозното средство не може да изпълни тези изисквания, поради своето специално предназначение. [Изм. 17]

(13)  В съответствие с препоръките, направени от Работната група по член 29 за защитата на данни, и съдържащи се в „Работния документ относно защитата на данни и последиците, свързани с правото на личен живот за инициативата eCall“, приет на 26 септември 2006 г.(7), всяко обработване на лични данни посредством бордовата система eCall следва да е в съответствие с правилата за защита на лични данни, предвидени в С Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8) от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(9) и, с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)(10) и с членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз(11) се урежда обработката на лични данни, която се извършва в рамките на настоящия регламент. Поради това всякаква обработка на данни чрез бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, следва да се извършва в съответствие с посочените директиви и под надзора на компетентните органи на държавите членки, и по-специално независимите обществени органи, определени от държавите членки съгласно посочените директиви, по-специално с цел да се гарантира, че превозните средства, които са оборудвани с бордова система eCall, основаваща се на номера 112, при нормален работен режим, свързан с eCall за номер 112, не са проследими и не са подложени на постоянно проследяване и че минималният набор от данни, изпратени от бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, включва единствено минималната информация, необходима за подходящото обработване на спешни повиквания от обществените центрове за приемане на спешни повиквания, както и че след това не се съхраняват никакви лични данни. При дадено съгласие от страна на субекта на данните или при сключен договор между двете страни могат да се приложат други условия, ако в превозното средство е инсталирана друга система за спешни повиквания в допълнение към бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, но все пак тя следва да е в съответствие с посочените директиви. [Изм. 18]

(13a)  В настоящия регламент се отчитат препоръките, направени от Работната група по член 29 за защитата на данни, създадена по силата на Директива 95/46/ЕО, в изготвения от нея „Работен документ относно защитата на данни и последиците за неприкосновеността на личния живот в инициативата eCall“ от 26 септември 2006 г.(12). [Изм. 19 и 90]

(13б)   При изпълнението на техническите изисквания производителите на превозни средства следва да интегрират техническия аспект на защитата на данните в бордовите системи и да спазват принципа на защита на личния живот още при проектирането. [Изм. 20]

(14)  Европейските организации по стандартизация, ETSI и CEN, са разработили общи стандарти за въвеждането на общоевропейска услуга eCall, които следва да се прилагат за целите на настоящия регламент, тъй като това ще улесни технологичната еволюция на бордовата услуга eCall, ще осигури оперативната съвместимост и непрекъснатостта на услугата навсякъде в Съюза и ще намали разходите по изпълнението за Съюза като цяло.

(15)  С цел да осигури прилагането на общи технически изисквания за бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на подробните правила за прилагането на съответните стандарти, за изпитването, за защитата на лични данни и правото на личен живот и за освобождаването за някои превозни средства или класове превозни средства от категории M1 и N1. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, по-специално с Европейския надзорен орган по защита на данните, с Работната група по член 29 за защитата на данни и с организации за защита на потребителите. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и навременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета. [Изм. 21]

(16)  На производителите на превозни средства следва да се предостави достатъчно време за адаптиране към техническите изисквания на настоящия регламент и на делегираните актове, приети в съответствие с настоящия регламент, за да могат да провеждат необходимите проучвания и изпитвания при различни условия съгласно изискванията и по този начин да гарантират, че бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, е напълно надеждна. [Изм. 22]

(17)  Настоящият регламент представлява нов отделен регламент в контекста на процедурата за одобрение на типа на ЕО, предвидена в Директива 2007/46/ЕО, и поради това приложения I, III, IV, VI и IX към тази директива следва да бъдат съответно изменени.

(18)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осъществяването на вътрешния пазар посредством въвеждането на общи технически изисквания за нови одобрени по тип превозни средства, оборудвани с бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, не може да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и поради това и с оглед на техния мащаб могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява техническите изисквания за одобрение на типа на ЕО на превозни средства по отношение на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за превозните средства от категории М1 и N1, както са дефинирани в точки 1.1.1. и 1.2.1. от приложение II към директива 2007/46/ЕО.

Настоящият регламент не се прилага за произведени в малки серии превозни средства. [Изм. 23]

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент освен определенията, залегнали в член 3 от Директива 2007/46/ЕО и член 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013 на Комисията(13), се прилагат следните определения: [Изм. 24]

(1)  „бордова система e-Call, основаваща се на номера 112“ означава система, задействана за спешни повиквания, съставена от монтирано в автомобила оборудване и средствата, които да задействат, управляват и извършат предаването на eCall, която се задейства автоматично — чрез монтирани в автомобила датчици, или ръчно, която предава, излъчва сигнали посредством мобилни безжични далекосъобщителни мрежи, за да даде възможност за предаването на стандартизиран минимален набор от данни и установява установяването на аудио канал на базата на номер 112 между пътуващите в превозното средство и обществения подходящия обществен център за приемане на спешни повиквания; [Изм. 25, което се прилага за целия текст]

(2)  „бордова система“ означава оборудване, монтирано в автомобила заедно със средствата, които да задействат, управляват и извършат предаването eCall посредством публична мобилна безжична далекосъобщителна мрежа, осигуряваща връзка между превозното средство и средство за изпълняване на услугата eCall посредством обществена мобилна безжична съобщителна мрежа. [Изм. 26 и 80]

(2a)  „eCall“ означава спешно повикване от превозно средство до номера за спешни повиквания 112, извършено посредством бордовата система eCall, основаваща се на номера 112; [Изм. 27]

(2б)  „обществен център за приемане на спешни повиквания“ (PSAP) означава физическото място, където първо постъпват спешните повиквания и за което отговаря държавен орган или частна организация, призната от съответната държава членка; [Изм. 28]

(2в)  „минимален набор от данни“ или „МНД“ означава информацията, определена съгласно стандарта „Пътнотранспортни телематични системи — eSafety — минимален набор от данни за системата eCall (МНД)“ (EN 15722), която се изпраща на обществения център за приемане на спешни повиквания от системата eCall; [Изм. 29]

(2г)  „бордово оборудване“ означава оборудване, постоянно инсталирано в превозното средство, което предоставя или има достъп до записаните в автомобила данни, необходими за минималния набор от данни (МНД) за извършване на операция в системата eCall чрез обществена мобилна безжична съобщителна мрежа; [Изм. 30]

(2д)  „обществена мобилна безжична съобщителна мрежа“ означава мобилна безжична съобщителна мрежа на разположение на обществеността в съответствие с Директива № 2002/21/ЕО(14) и Директива № 2002/22/ЕО(15) на Европейския парламент и на Съвета; [Изм. 31]

Член 4

Общи задължения на производителя

Производителите демонстрират, че всички нови типове превозни средства, посочени в член 2, са оборудвани с вградена бордова система eCall, основаваща се на номера 112, в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети по силата на настоящия регламент. [Изм. 32]

Член 5

Конкретни задължения на производителите

1.  Производителите осигуряват всички техни нови типове превозни средства да бъдат произведени и одобрени в съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент и в делегираните актове, приети по силата на настоящия регламент.

2.  Производителите демонстрират, че всички техни нови новите типове превозни средства, са конструирани така, че да се осигури, че в случай на тежко произшествие, установено чрез активирането на един или повече датчици и/или процесори в превозното средство, станало на територията на Съюза, автоматично се задейства eCall до единния европейски номер 112 за спешни повиквания. [Изм. 33]

Производителите демонстрират, че всички нови новите типове превозни средства, се са конструирани така по такъв начин, че да се осигури гарантира, че eCall до единния европейски номер 112 за спешни повиквания може да бъде задействана ръчно. [Изм. 34]

2a.  Параграф 2 не засяга правото на собственика на превозното средство да използва друга система за спешни повиквания, инсталирана в превозното средство и предоставяща сходна услуга, в допълнение към бордовата система eCall, основаваща се на номера 112. В този случай другата система за спешни повиквания отговаря на стандарта EN 16102 „Интелигентни транспортни системи – Оперативни изисквания за системата eCall за подкрепа от трети страни“ и производителите гарантират, че само една система е активна към даден момент и че основаващата се на номера 112 бордова система eCall се задейства автоматично, в случай че другата система за спешни повиквания не работи. [Изм. 35]

3.  Производителите осигуряват, че приемниците от бордовите системи eCall, основаващи се на номер 112, са съвместими с услугите за определяне на местоположението, предоставяни от системите за спътникова навигация, включително и по-специално системите „Галилео“ и EGNOS. [Изм. 36]

4.  Само тези вградени бордови системи eCall, основаващи се на номера 112, които могат да бъдат изпитани, се приемат за целите на одобрението на типа. [Изм. 37]

5.  Бордовите системи eCall, основаващи се на номера 112, отговарят на изискванията на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(16) и Правило № 10 на ИКЕ на ООН(17).

5a.  Производителите демонстрират, че в случай на критична повреда в системата, установена по време на или след автоматичното тестване, която води до неспособност за извършване на спешно повикване eCall, пътниците в превозното средство ще бъдат уведомени за това. [Изм. 38]

6.  Бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, е достъпна за всички независими оператори безплатно и без дискриминация, най-малкото за целите на ремонта и поддръжката. [Изм. 39]

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9 за установяване на подробните технически изисквания и изпитванията за одобрението на типа на бордовите системи eCall, както и за съответното изменение на Директива 2007/46/ЕО, основаващи се на номера 112. [Изм. 40]

Техническите изисквания и изпитванията, посочени в първа алинея, се приемат след консултации със съответните заинтересовани страни и се основават на изискванията, определени в параграфи 2, 2а, 3, 4 и 6, както и на следните наличните стандарти, свързани с eCall, и на Правилата на ИКЕ на ООН, когато това е приложимо, включително: [Изм. 41]

а)  EN 16072 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Оперативни изисквания на паневропейскa система за електронно повикване (eCall)“;

б)  EN 16062 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Система за електронно повикване (eCall) с изисквания за протоколи за прилагане при извънредни ситуации (HLAP)“;

в)  EN 16454 „Интелигентни транспортни системи - eSafety - изпитване за съответствие eCall от крайна точка до крайна точка“, по отношение на съответствието на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, на общоевропейската услуга eCall;

ва)  EN 15722 „Интелигентни транспортни системи — eSafety — минимален набор от данни за системата eCall (МНД)“. [Изм. 42]

г)  всякакви допълнителни стандарти или правила на ИКЕ на ООН, свързани със системите eCall. [Изм. 43]

Член 6

Правила относно правото на личен живот и защитата на данни

-1a. Настоящият регламент не засяга разпоредбите на директиви 95/46/EО и Директива 2002/58/EО. Всяка обработка на лични данни посредством бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, е в съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в посочените директиви. [Изм. 44]

1.  В съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО, производителите осигуряват, че превозните средства, оборудвани с бордова система eCall, основаваща се на номера 112, не са проследими и не са обект на постоянно проследяване при нормалния им работен работния им режим, свързан с eCall, преди настъпване на извънредна ситуация. [Изм. 45]

В бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, са вградени технологии за защитата на правото на личен живот, за да се осигури на ползвателите желаната степен на защита на правото на личен живот, както и необходимите предпазни мерки, за да се предотвратят наблюдение и злоупотреба.

2.  Минималният набор от данни МНД, изпратен от бордовата система eCall, включва само минимално необходимата информация, изисквана основаваща се на номера 112, се състои максимално от информацията, необходима съгласно стандарта, посочен в параграф 2в от член 3. МНД не се обработва за по-продължителен период от необходимото за целта, за която тези данни са обработени, и не се съхранява за по-дълъг период от изискваното за правилното обработване на спешните повиквания. МНД се съхранява по начин, който да позволява пълното му заличаване. [Изм. 46]

3.  Производителите осигуряват, че на ползвателите на eCall е предоставена ясна и изчерпателна информация за съществуването на безплатна обществена система eCall, основаваща се на номера за спешни повиквания 112, и за обработката на данни, извършвана посредством бордова система eCall, основаваща се на номера 112, и по-специално за: [Изм. 47]

а)  препратка към правното основание за обработката;

б)  факта, че бордовата системата система eCall, основаваща се на номера 112, е активирана по подразбиране;

в)  условията на обработката на данни, която се извършва от бордовата система eCall, основаваща се на номера 112;

г)  целите конкретните цели на обработването в eCall, което следва да е ограничено до извънредните ситуации, посочени в член 5, параграф 2, първа алинея; [Изм. 48]

д)  видовете данни, които се събират и обработват, и получателите на тези данни;

е)  срока за съхранение на данните в бордовата система eCall, основаваща се на номера 112; [Изм. 49]

ж)  факта, че няма постоянно проследяване на превозното средство, което е извън събирането на минималния набор от данни, необходим, за да може бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, да определи и да предаде местоположението и посоката на движение на превозното средство при съобщаване за инцидент, както и факта, че данните от проследяването се съхраняват на устройството само за времето, което е абсолютно необходимо за тази цел; [Изм. 50]

з)  условията за упражняването на правата на обектите на данните;

за)  фактът, че данните, събрани от обществените центрове за приемане на спешни повиквания чрез бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, трябва да не бъдат предоставяни на трети страни без активното предварително съгласие на субекта на данните; [Изм. 51]

и)  всяка необходима допълнителна информация относно проследимостта, проследяването и обработката на лични данни във връзка с предоставянето на частна услуга eCall и/или други услуги с добавена стойност, която подлежи на изрично съгласие от страна на ползвателя и е в съответствие с Директива 95/46/EО. Отчита се по-специално фактът, че може да има разлики между обработката на данни, извършена чрез бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и частните системи eCall или чрез други услуги с добавена стойност. [Изм. 52]

3a.  Производителите предоставят информацията, посочена в параграф 3, като част от техническата документация, доставена заедно с превозното средство. [Изм. 53]

3б.  За да се избегне объркване по отношение на преследваните цели и добавената стойност на обработката, информацията, посочена в параграф 3, се предоставя на ползвателя поотделно за бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и за други системи eCall, преди да се използва системата. [Изм. 54]

3в.  Производителите гарантират, че бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и друга инсталирана система за спешни повиквания и система, която предоставя услуги с добавена стойност, са проектирани по такъв начин, че между тях не е възможен обмен на лични данни. Неизползването на друга система или на услуга с добавена стойност или отказът на субекта на данните да даде съгласие за обработка на личните му данни за частна услуга не могат да имат неблагоприятно въздействие върху използването на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, и/или за ползвателя на eCall. [Изм. 55]

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9, които допълнително определят изискването за отсъствие на проследимост и на проследяване и за технологиите за защитата на правото на личен живот, посочени в параграф 1, във връзка с eCall, по-специално мерките за сигурност, които доставчиците на eCall услуги ще предприемат, за да гарантират законната обработка на данни и за да предотвратят неразрешен достъп, разкриване, промяна или загуба на обработени лични данни, както и условията на частната обработка на лични данни и на информация за ползвателя, посочена в параграф 3. [Изм. 56]

Член 7

Задължения на държавите членки

Считано от 1 октомври 2015 г. ...(18), националните органи издават одобрение на типа на ЕО по отношение на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, само на нови типове превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети по силата на настоящия регламент. [Изм. 57]

Член 7а

Периодични технически проверки

Изискванията за периодични технически проверки по отношение на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, се уреждат с Директива 2014/45/ЕС. [Изм. 58]

Член 8

Освобождавания

1.  Комисията може да освободи определени превозни средства или класове превозни средства от категории M1 и N1 от задължението за монтиране на бордова система eCall, основаваща се на номера 112, определено в член 4, ако вследствие на анализ на разходите и ползите, както и на технически анализ, извършен или възложен от Комисията, и като се вземат предвид всички съответни аспекти на безопасността, прилагането на тези системи се окаже неподходящо за засегнатото превозно средство или, че монтирането на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, не е належащо за по-нататъшно подобряване на безопасността на движение по пътищата поради факта, че засегнатият клас превозни средства е проектиран главно за използване извън пътя или не притежава подходящ задействащ механизъм. Тези освобождавания са ограничени на брой. [Изм. 59]

2.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 9, които да определят освобождаванията, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези освобождавания обхващат ТАКИВА превозни средства като превозните средства със специално предназначение и превозните средства без въздушни възглавници, и са ограничени на брой. [Изм. 60]

Член 9

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 7, член 6, параграф 4 и в член 8, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от [...][Службата за публикации, моля, въведете точната дата на влизане в сила] ...(19). Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 61]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 7, член 6, параграф 4 и в член 8, параграф 2 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощието, посочено в решението. То влиза в сила в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегирани актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 7, член 6, параграф 4 и член 8, параграф 2, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията за намерението си да не повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 62]

Член 10

Санкции за несъответствие

1.  Държавите членки определят правилата за санкциите, приложими при несъответствие на производителите с разпоредбите на настоящия регламент и съответните делегирани актове, и предприемат всички мерки, за да осигурят тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, и по-специално при неспазване на член 6 от настоящия регламент. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията и без забавяне нотифицират на Комисията всякакви последващи изменения, които ги засягат. [Изм. 63]

2.  Видът несъответствие, което подлежи на санкция, включва най-малко следното:

а)  подаване на декларация с невярно съдържание при процедура за одобряване или при процедура, водеща до изтегляне;

б)  фалшифициране на резултатите от изпитванията за одобряване на типа;

в)  укриване на данни или технически спецификации, които биха могли да доведат до изтегляне или отменяне на одобрението на типа;

ва)  нарушаване на разпоредбите, предвидени в член 6. [Изм. 64]

Член 10a

Докладване и преглед

1.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно готовността на телекомуникационната инфраструктура и на инфраструктурата на обществените центрове за приемане на спешни повиквания, необходима за системата eCall в държавите членки. Ако от доклада става ясно, че инфраструктурата за системата eCall няма да заработи преди датата, посочена в член 12, трета алинея, Комисията предприема подходящи действия.

2.  Не по-късно от 1 октомври 2018 г. Комисията изготвя доклад за оценка относно резултатите на бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, включително степента на нейното навлизане, който доклад се представя на Европейския парламент и на Съвета. Комисията проучва дали в обхвата на регламента следва да бъдат включени и други категории превозни средства, като например двуколесни моторни превозни средства, тежкотоварни автомобили, градски и туристически автобуси и селскостопански трактори. Ако е целесъобразно, за тази цел Комисията представя законодателно предложение.

3.  Възможно най-бързо и при никакви обстоятелства не по-късно от ...(20) Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за техническите изисквания за оперативно съвместима, стандартизирана и обезопасена платформа с открит достъп след провеждането на широкообхватни консултации с всички заинтересовани страни, включително производителите на превозни средства и независимите оператори, и след оценка на въздействието. Ако е целесъобразно, освен доклада Комисията представя законодателно предложение в този смисъл. Бордовата система eCall, основаваща се на номера 112, се базира на стандартите за тази платформа веднага след като те бъдат налице. [Изм. 65]

Член 11

Изменения на директива 2007/46/ЕО

Приложения I, III, IV, VI и IХ към Директива 2007/46/EО се изменят в съответствие с приложение ІІI към настоящия регламент.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5, параграф 7, член 6, параграф 4, член 8, параграф 2 и член 9, и член 10а се прилагат от ...(21). [Изм. 66]

Той се прилага Членовете, различни от посочените във втора алинея на настоящия член, се прилагат, считано от 1 октомври 2015 г. [Изм. 67]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председателят Председателят

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменения на директива 2007/46/ЕО

Директива 2007/46/ЕО се изменя, както следва:

(1)  В приложение I се добавят следните точки:

„12.8 система eCall

12.8.1  Описание или чертежи“;

(2)  В приложение III, част I, раздел А се добавят следните точки:

„12.8 система eCall

12.8.1.  Наличие: да/не (1)“

(3)  Приложение IV, част 1 се изменя, както следва:

а)  Към таблицата се добавя следната точка:

Позиция

Предмет

Регулаторен акт

Приложимост

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

71.  

Система eCall

В Регламент (ЕС) №….

X

X

б)  Допълнение 1 се изменя, както следва:

(i)  В таблица 1 се добавя следната точка:

Позиция

Предмет

Регулаторен акт

Специфични аспекти

Приложимост и специфични изисквания

71.

Система eCall

В Регламент (ЕС) №….

(ii)  В таблица 2 се добавя следната точка:

Позиция

Предмет

Регулаторен акт

Специфични аспекти

Приложимост и специфични изисквания

71.

Система eCall

В Регламент (ЕС) №….

(4)  В приложение VI, в допълнението към образец А, в таблицата се добавя следната точка:

Позиция

Предмет

Регулаторен акт(1)

Както е изменен от

Приложим към следните варианти

71.

Система eCall

В Регламент (ЕС) №….

(5)  Приложение IX се изменя, както следва:

а)  част I, образец Б се изменя, както следва:

(i)  страна 2 „превозно средство категория M1“, се изменя, както следва:

—  точка 52 се заменя със следното:

„52. Наличие на eCall да/не“,

—  добавя се следната точка:

„53. Забележки (11): …………….“;

(ii)  страна 2 „превозно средство категория N1“ се изменя, както следва:

—  точка 52 се заменя със следното:

„52. Наличие на eCall да/не“,

—  добавя се следната точка:

„53. Забележки (11): …………….“;

б)  част II, образец В2 се изменя, както следва:

(i)  страна 2 „превозно средство категория M1“, се изменя, както следва:

—  точка 52 се заменя със следното:

„52. Наличие на eCall да/не“,

—  добавя се следната точка:

„53. Забележки (11): …………….“;

(ii)  страна 2 „превозно средство категория N1“ се изменя, както следва:

—  точка 52 се заменя със следното:

„52. Наличие на eCall да/не“,

—  добавя се следната точка:

„53. Забележки (11): …………….“;

(6)  В таблицата в допълнение 1 към приложение XI, се добавя следната точка 71.:

Позиция

Предмет

Регулаторен акт

M1 ≤

2500 (1) kg

M1 >

2500 (1) kg

M2

M3

71.

Система eCall

В Регламент (ЕС) №….

A

A

[Изм. 68]

(1)ОВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 47.
(2) Позиция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г.
(3)Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (OВ L 263, 09.10.2007 г., стр. 1).
(4)COM(2009) 434 окончателен.
(5)OВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1. Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за изграждане и експлоатация на европейските навигационни спътникови системи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 876/2002 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 1).
(6) Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).
(7)1609/06/EN — WP 125.
(8)Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(9) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(10)Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защитата на правото на неприкосновеност в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31. 7.2002 г., стр. 37).
(11) OВ C 303, 14.12.2007 г., стр. 1.
(12) 1609/06/EN –WP 125.
(13)ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 1.
(14) Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).
(15) Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за универсалната услуга“) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).
(16)Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 година относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното прзнаване на тяхното съответствие (OВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10).
(17)Правило № 10 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобрението на превозни средства по отношение на електромагнитната съвместимост (OВ L 254, 20.9.2012 г., стр. 1).
(18) Датата, посочена в член 12, трета алинея.
(19) Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(20) Една година след влизането в сила на настоящия регламент.
(21) Датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Правна информация - Политика за поверителност