Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0165(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0106/2014

Předložené texty :

A7-0106/2014

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 9.7
CRE 26/02/2014 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0154

Přijaté texty
PDF 631kWORD 166k
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk
Zavedení palubního systému eCall ***I
P7_TA(2014)0154A7-0106/2014
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES (COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0316),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0174/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2013(1),

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0106/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj předal Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 47.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES [pozm. návrh 1]
P7_TC1-COD(2013)0165

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Ucelený systém Unie pro schvalování typu motorových vozidel byl zřízen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES(3).

(2)  Technické požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska řady bezpečnostních a environmentálních prvků byly na úrovni Unie harmonizovány, aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti silničního provozu v celé Unii.

(2a)  Zavedení systému eCall do všech vozidel a ve všech členských státech je od roku 2003 jednou z nejvýznamnějších priorit Unie v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, byla zahájena řada iniciativ v rámci dobrovolného zavedení systému, ale dosud nebylo dosaženo dostatečného pokroku. [pozm. návrh 2]

(3)  V zájmu dalšího zlepšení bezpečnosti silničního provozu navrhuje sdělení Komise ze dne 21. srpna 2009 nazvané „Systém eCall: čas jej zavést“(4) nová opatření, která mají v Unii urychlit zavádění pro zavedení palubní služby tísňového volání. Jedním z navrhovaných opatření je zavést povinnou montáž palubních systémů eCall využívajících linku tísňového volání 112 do všech nových vozidel od vozidla kategorií M1 a N1, jak jsou vymezena v příloze II směrnice 2007/46/ES. [pozm. návrh 3]

(4)  Dne 3. července 2012 schválil Evropský parlament zprávu o systému eCall: nové službě čísla 112 pro občany, přičemž vyzval Komisi, aby předložila návrh v rámci směrnice 2007/46/ES s cílem zajistit povinné zavedení veřejného systému využívajícího linku tísňového volání 112 do roku 2015.

(4a)  Je nezbytné dále zlepšovat provoz linky 112 v celé Unii, aby v tísni okamžitě a účinně poskytovala pomoc. [pozm. návrh 4]

(5)  Od unijního systému eCall se očekává, že sníží počet smrtelných nehod v Unii a také a také závažnost zranění způsobených při dopravních nehodách díky včasnému varování záchranných služeb. Povinné zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 by spolu s nezbytnou a koordinovanou modernizací infrastruktury sítí elektronických komunikací, která by umožnila předávání volání systému eCall a jejich přijímání centry tísňového volání (PSAP), zajistilo dostupnost této služby všem občanům, a tím by přispělo ke snížení lidského utrpení, počtu smrtelných nehod a vážných zranění, dopravního přetížení způsobeného dopravními nehodami, nákladů na zdravotní péči a jiných nákladů. [pozm. návrh 5]

(5a)  Systém eCall bude významnou strukturou složenou z mnoha subjektů, jež se zabývají záchranou lidských životů. Proto je nezbytné, aby toto nařízení řešilo otázku odpovědnosti, a zajistilo tak plnou důvěru uživatelů a bezproblémové fungování systému eCall. [pozm. návrh 6]

(6)  Poskytování přesných a spolehlivých informací o poloze v naléhavých případech je zásadním prvkem účinného fungování palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112. Proto je vhodné požadovat jeho kompatibilitu se službami poskytovanými programy družicové navigace, včetně zejména systémů zřízených v rámci programů Galileo a EGNOS stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo)(5). [pozm. návrh 7]

(7)  Povinné vybavení vozidel palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 by mělo platit nejprve pouze pro osobní automobily a lehká užitková vozidla nové typy osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel (kategorie M1 a N1), pro které již vhodný spouštěcí mechanismus existuje. Komise by měla dále posoudit možnost rozšíření povinného vybavení palubním systém eCall využívajícím linku tísňového volání 112 v blízké budoucnosti na další kategorie vozidel, jako jsou těžká nákladní vozidla, autobusy, autokary, jednostopá motorová vozidla a zemědělské traktory, a případně předložit legislativní návrh. [pozm. návrh 8]

(7a)  Vybavení stávajících typů vozidel, jež budou vyrobena po 1. říjnu 2015, palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 by mělo být podpořeno v zájmu většího rozšíření systému. U typů vozidel, které byly schváleny před 1. říjnem 2015, existuje možnost dovybavit je tímto systémem na dobrovolném základě. [pozm. návrh 9]

(7b)  Veřejná interoperabilní služba eCall s působností po celé Unii založená na jednotném evropském čísle tísňového volání 112 (tísňová linka 112) a soukromé služby eCall (služby třetí strany zajišťující systémy eCall) mohou fungovat současně, pokud budou přijata opatření nezbytná k zajištění kontinuity v poskytování služby spotřebiteli. Aby byla zajištěna kontinuita veřejné služby eCall využívající linku tísňového volání 112 ve všech členských státech po dobu životnosti vozidla a aby bylo zaručeno, že veřejná služba eCall využívající linku tísňového volání 112 bude vždy automaticky dostupná, měla by být systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 vybavena všechna vozidla bez ohledu na to, zda se kupující rozhodne pro soukromou službu eCall či nikoli. [pozm. návrh 10]

(7c)  Spotřebitelé by měli získat realistický přehled o palubním systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112 a o soukromých systémech eCall, pokud je jimi vozidlo vybaveno, a rovněž ucelené a spolehlivé informace o veškerých dodatečných funkcích a službách souvisejících s nabízenými soukromými záchrannými službami, palubními aplikacemi pro nouzové volání a volání o pomoc, ale i informace o kvalitě služeb, již lze očekávat od služeb třetích stran, a informace o s tím spojených nákladech. Systém e-call využívající linku tísňového volání 112 představuje veřejnou službu obecného zájmu, která by proto měla být všem spotřebitelům poskytována bezplatně. [pozm. návrh 11]

(8)  Povinným vybavením vozidel palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 by nemělo být dotčeno právo všech zúčastněných stran, jako jsou výrobci automobilů a nezávislé hospodářské subjekty, nabízet dodatečné záchranné služby a/nebo služby s přidanou hodnotou, souběžně nebo v návaznosti na palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112. Tyto Veškeré doplňkové služby by však měly být navrženy tak, aby řidiče nerozptylovaly či aby neovlivňovaly správné fungování palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a nebránily v efektivní práci centrům tísňového volání. Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 a systém poskytující soukromé služby či služby s přidanou hodnotou by měly být navrženy tak, aby výměna osobních údajů mezi nimi nebyla možná. Pokud jsou takovéto služby poskytovány, měly by být v souladu s platnými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany údajů a měly by být pro spotřebitele vždy dobrovolné. [pozm. návrh 12]

(9)  S cílem zajistit otevřenou nabídku pro spotřebitele a spravedlivou hospodářskou soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit konkurenceschopnost unijního odvětví informačních technologií na světových trzích by palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 měl být k dispozici bezplatně a bez diskriminace všem nezávislým hospodářským subjektům a měl by být založen na interoperabilní zabezpečené standardizované platformě s otevřeným přístupem pro potenciální budoucí palubní aplikace či služby. Jelikož to vyžaduje technické i právní zázemí, Komise by měla na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami, včetně výrobců vozidel a nezávislých hospodářských subjektů, neprodleně posoudit všechny možnosti, jak podpořit a zajistit takovou platformu s otevřeným přístupem a případně za tímto účelem předložit legislativní návrh. Je také třeba poskytnout další objasnění týkající se toho, za jakých podmínek mohou mít třetí strany, jež poskytují služby s přidanou hodnotou, přístup k údajům uloženým v palubním systému využívajícím linku tísňového volání 112. Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 by měl být přístupný všem nezávislým hospodářským subjektům bezplatně a bez diskriminace pro účely oprav a údržby. [pozm. návrh 13]

(9a)  Zavedení dalších palubních aplikací nebo služeb by nemělo být důvodem k odkládání vstupu tohoto nařízení v platnost ani jeho provádění. [pozm. návrh 14]

(10)  Za účelem zajištění celistvosti systému schválení typu by pro účely tohoto nařízení měly být přijaty pouze ty palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, které mohou být plně vyzkoušeny.

(10a)  Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je systém pro nouzové situace a jako takový vyžaduje nejvyšší možnou úroveň spolehlivosti. Je nutné zajistit přesnost i kvalitu minimálního souboru dat a hlasového přenosu a vyvinout jednotný systém testování s cílem zaručit vysokou životnost a trvanlivost palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112. Proto by měly být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU(6) vykonávány pravidelné technické prohlídky. Ustanovení podrobně upravující testování by měla být zahrnuta do příslušné přílohy uvedeného nařízení. [pozm. návrh 15]

(11)  Z požadavků na ochranu cestujících v případě čelního nárazu a bočního nárazu jsou podle směrnice 2007/46/ES vyňata malosériová vozidla. Proto by tato malosériová vozidla měla být rovněž vyňata z povinnosti splňovat požadavky týkající se eCall stanovené v tomto nařízení. [pozm. návrh 16]

(12)  Vozidla zvláštního určení by měla splňovat požadavky týkající se eCall stanovené v tomto nařízení, pokud orgány schválení typu v jednotlivých případech nezváží, že dané vozidlo nemůže uvedené požadavky splňovat z důvodu svého zvláštního určení. [pozm. návrh 17]

(13)  Podle doporučení vypracovaných pracovní skupinou pro ochranu údajů zřízenou podle článku 29 a obsažených v „Pracovním dokumentu o důsledcích iniciativy eCall na ochranu údajů a soukromí“, přijatém dne 26. září 2006(7), by jakékoli Zpracování osobních údajů, k němuž dochází v souvislosti s tímto nařízením, se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES(8), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES(9) a články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie(10). Jakékoli zpracovávání údajů prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 by proto mělo být v souladu s pravidly týkajícími se ochrany osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(11) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), probíhat v souladu s těmito směrnicemi a za dohledu příslušných orgánů členských států, zejména nezávislých veřejných orgánů určených členskými státy v souladu s těmito směrnicemi, zejména s cílem zajistit, aby vozidla vybavená palubními systémy eCall využívajícími linku tísňového volání 112 při běžném provozním stavu týkajícím se tísňového volání na číslo 112 nebyla vysledovatelná a nepodléhala žádnému stálému zaznamenávání polohy a aby minimální soubor dat zasílaných palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 zahrnoval pouze minimální informace požadované pro řádné vyřízení tísňových volání ze strany center PSAP a aby poté nebyly uchovávány žádné osobní údaje. Pokud s tím subjekt údajů souhlasí nebo pokud mezi oběma stranami existuje příslušná smlouva, mohou se uplatnit jiné podmínky, je-li kromě palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 ve vozidle nainstalován i jiný palubní systém tísňového volání, nicméně i v tomto případě je třeba zajistit soulad s výše uvedenými směrnicemi. [pozm. návrh 18]

(13a)  Toto nařízení zohledňuje doporučení pracovní skupiny vytvořená podle článku 29, jež jsou obsažena v jejím „Pracovním dokumentu o důsledcích iniciativy eCall na ochranu údajů a soukromí“ přijatém dne 26. září 2006(12). [pozm. návrhy 19 a 90]

(13b)   Výrobci vozidel by měli při plnění technických požadavků dbát na to, aby v jejich palubních systémech byla technicky zajištěna ochrana údajů a aby byla splněna zásada zajištění ochrany soukromí již na úrovni návrhu. [pozm. návrh 20]

(14)  Evropské normalizační organizace ETSI a CEN vypracovaly společné normy pro zavedení celoevropského systému služby eCall, které by se měly používat pro účely tohoto nařízení, jelikož to usnadní technologický vývoj palubní služby eCall, zajistí interoperabilitu a kontinuitu služby v celé Unii a sníží náklady na zavedení pro Unii jako celek.

(15)  Aby bylo zajištěno použití společných technických požadavků týkajících se palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112, měla by být pravomoc přijímat akty, pokud jde o podrobná pravidla pro použití příslušných norem, zkoušení, ochranu osobních údajů a soukromí a výjimky pro některá vozidla či třídy vozidel kategorií M1 a N1, v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni zvláště s evropským inspektorem ochrany údajů, pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 a organizacemi na ochranu spotřebitelů. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. [pozm. návrh 21]

(16)  Výrobcům vozidel by měla být poskytnuta dostatečná doba k tomu, aby se přizpůsobili technickým požadavkům tohoto nařízení a aktům v přenesené pravomoci přijatým podle tohoto nařízení a mohli provádět nezbytné studie a testy za různých podmínek, jak je požadováno, a zajistili tak, že palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 bude plně spolehlivý. [pozm. návrh 22]

(17)  Toto nařízení je novým samostatným nařízením v rámci postupu ES schválení typu stanoveného ve směrnici 2007/46/ES, a proto by přílohy I, III, IV, VI a IX uvedené směrnice měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(18)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž dosažení vnitřního trhu zavedením společných technických požadavků pro nová typově schválená vozidla vybavená palubním systémem eCall využívajícího linku tísňového volání 112, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše ho může být z důvodu rozsahu lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví technické požadavky na ES schválení typu vozidla, pokud jde o palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije pro vozidla kategorií M1 a N1, jak jsou vymezena v bodech 1.1.1 a 1.2.1 přílohy II směrnice 2007/46/ES.

Toto nařízení se nevztahuje na malosériová vozidla. [pozm. návrh 23]

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic, jež stanoví článek 3 směrnice 2007/46/ES a článek 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013(13), použijí tyto definice: [pozm. návrh 24]

1)  „palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112“ se rozumí nouzový systém aktivovaný sestávající z palubního zařízení a prostředků ke spuštění, řízení a uskutečnění přenosu eCall, který je aktivován automaticky prostřednictvím palubních senzorů nebo ručně, který prostřednictvím veřejných sítí mobilních bezdrátových komunikací přenáší standardizovaný minimální soubor vysílá signály s cílem umožnit přenos standardizovaného minimálního souboru dat a vytváří audiokanál vytvoření audiokanálu mezi cestujícími ve vozidle a příslušným centrem tísňového volání založený založeného na volání na číslo 112; [pozm. návrh 25. Tento pozměňovací návrh se aplikuje napříč celým textem]

2)  „palubním systémem“ se rozumí palubní zařízení společně s prostředky ke spuštění, řízení a uskutečnění přenosu tísňového volání eCall prostřednictvím veřejné sítě mobilních bezdrátových komunikací poskytující spojení mezi vozidlem a prostředkem vykonávajícím službu eCall prostřednictvím veřejné sítě mobilních bezdrátových komunikací. [pozm. návrhy 26 a 80]

2a)  „eCall“ je palubním tísňovým voláním na tísňovou linku 112 prostřednictvím palubního systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112; [pozm. návrh 27]

2b)  „centrem tísňového volání“ nebo „PSAP“ se rozumí fyzické místo, kde jsou v rámci odpovědnosti veřejného orgánu nebo soukromé organizace uznané členským státem tísňová volání přijímána jako první; [pozm. návrh 28]

2c)  „minimálním souborem dat“ nebo „MSD“ se rozumí informace stanovené normou „Telematika v silniční dopravě a provozu – e-Safety – Minimální soubor dat pro eCall“ (EN 15722), které jsou zaslány do centra tísňového volání služby eCall (PSAP); [pozm. návrh 29]

2d)  „palubním zařízením“ se rozumí pevně zabudované zařízení uvnitř vozidla, které poskytuje palubní údaje nezbytné pro vygenerování minimálního souboru dat (MSD) a následného provedení transakce eCall prostřednictvím veřejné sítě mobilních bezdrátových komunikací nebo které má k těmto údajům přístup; [pozm. návrh 30]

2e)  „veřejnou sítí mobilních bezdrátových komunikací“ se rozumí veřejně dostupná síť mobilních bezdrátových komunikací v souladu se směrnicí 2002/21/ES(14) a směrnicí 2002/22/ES(15) Evropského parlamentu a Rady; [pozm. návrh 31]

Článek 4

Obecné povinnosti výrobců

Výrobci musí prokázat, že všechny nové typy vozidel uvedené v článku 2 jsou vybaveny zabudovaným palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci přijatými podle tohoto nařízení. [pozm. návrh 32]

Článek 5

Zvláštní povinnosti výrobců

1.  Výrobci zajistí, aby všechny jejich nové typy vozidel byly vyrobeny a schváleny v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení a v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle tohoto nařízení.

2.  Výrobci prokáží, že všechny jejich nové typy vozidel jsou konstruovány tak, aby bylo zajištěno, že v případě vážné nehody zaznamenané prostřednictvím aktivace jednoho či více senzorů a/nebo procesorů ve vozidle, k níž dojde na území Unie, bylo automaticky spuštěno tísňové volání eCall na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. [pozm. návrh 33]

Výrobci prokáží, že nová vozidla nové typy vozidel jsou konstruována konstruovány tak, aby tísňové volání eCall na jednotné evropské tísňovou linku 112 bylo možno spustit i ručně. [pozm. návrh 34]

2a.  Odstavcem 2 však není dotčeno právo vlastníka vozidla používat společně se systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 jiný systém tísňového volání instalovaný ve vozidle a poskytující podobnou službu. V takovém případě tento jiný systém tísňového volání musí splňovat normu EN 16102 „Inteligentní dopravní systémy – eCall – Provozní požadavky na podporu třetích stran“ a výrobci zajistí, že aktivní je vždy jen jeden systém a že palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 se automaticky spustí v případě, že jiný systém tísňového volání nefunguje. [pozm. návrh 35]

3.  Výrobci zajistí, aby přijímače v palubních systémech eCall využívajících linku tísňového volání 112 byly kompatibilní se službami určování polohy, které poskytují systémy družicové navigační systémy, včetně zejména systémů Galileo a EGNOS. [pozm. návrh 36]

4.  Pro účely schválení typu se přijmou pouze ty zabudované palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, které lze vyzkoušet. [pozm. návrh 37]

5.  Palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112 splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES(16) a předpisu EHK/OSN č. 10(17).

5a.  Výrobci prokáží, že v případě kritického selhání systému, v jehož důsledku by nebylo možné uskutečnit eCall, zjištěného v průběhu autotestu nebo po něm, bude posádka vozidla na tuto skutečnost upozorněna. [pozm. návrh 38]

6.  Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je přístupný všem nezávislým hospodářským subjektům bezplatně a bez diskriminace alespoň pro účely oprav a údržby. [pozm. návrh 39]

7.  Komise se podle článku 9 zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci, kterými se stanoví podrobné technické požadavky a zkoušky pro schválení typu palubních systémů eCall a odpovídajícím způsobem mění směrnice 2007/46/ES využívajících linku tísňového volání 112. [pozm. návrh 40]

Technické požadavky a zkoušky uvedené v prvním pododstavci jsou přijaty po konzultaci relevantních zúčastněných stran a jsou založeny na požadavcích stanovených v odstavcích 2, 2a, 3, 4 a 6 a případně na těchto existujících normách týkajících se systému eCall a předpisech EHK OSN, a to i na: [pozm. návrh 41]

a)  EN 16072 „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Provozní požadavky na Panevropský eCall“;

b)  EN 16062 „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall“;

c)  EN 16454 „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Zkoušení shody kompletní komunikace eCall“, pokud jde o shodu palubního systému eCall využívající linku tísňového volání 112 s panevropským systémem eCall;

ca)  EN 15722 „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Minimální soubor dat pro eCall“. [pozm. návrh 42]

d)  jakýchkoli dalších evropských normách nebo předpisech EHK/OSN, které se systémů eCall týkají. [pozm. návrh 43]

Článek 6

Pravidla týkající se ochrany soukromí a údajů

-1a. Toto nařízení se uplatňuje, aniž by byla dotčeny směrnice 95/46/ES a směrnice 2002/58/ES. Veškeré zpracovávání osobních údajů prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 se děje v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů stanovenými v těchto směrnicích. [pozm. návrh 44]

1.  V souladu se směrnicí 95/46/ES a směrnicí 2002/58/ES Výrobci zajistí, aby vozidla vybavená palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 nebyla vysledovatelná a nepodléhala žádnému stálému zaznamenávání polohy v běžném provozním stavu ohledně eCall před tísňovým voláním. [pozm. návrh 45]

V palubním systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112 musí být zabudovány technologie zlepšující ochranu soukromí, aby byla uživatelům eCall poskytována požadovaná úroveň ochrany soukromí a také nezbytné záruky zamezující sledování a zneužití.

2.  Minimální soubor dat zaslaných palubním systémem eCall musí obsahovat minimální využívajícím linku tísňového volání 112 obsahuje nanejvýš informace požadované podle normy uvedené v čl. 3 bodě 2c. Minimální soubor dat není zpracováván déle, než je to s ohledem na účel jeho zpracování nezbytně nutné, a není uchováván déle než je nezbytné pro řádné vyřizování tísňových volání. Minimální soubor dat je uchováván v takovém formátu, aby bylo možné jeho úplné vymazání. [pozm. návrh 46]

3.  Výrobci zajistí, aby uživatelé systému eCall měli k dispozici jasné a srozumitelné informace o existenci veřejného systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o zpracování údajů prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112, zejména tyto informace: [pozm. návrh 47]

a)  odkaz na právní základ pro zpracování;

b)  skutečnost, že palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je standardně aktivován;

c)  způsoby zpracování údajů, které provádí palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112;

d)  účel zpracování tísňového volání eCall, který se omezuje na situace uvedené v čl. 5 odst. 2 prvním pododstavci; [pozm. návrh 48]

e)  typy shromažďovaných a zpracovávaných údajů a příjemci těchto údajů;

f)  lhůta pro uchovávání údajů v palubním systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112; [pozm. návrh 49]

g)  skutečnost, že nedochází k žádnému stálému zaznamenávání polohy vozidla a že probíhá pouze shromažďování minimálního množství údajů nutných proto, aby palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 při hlášení nehody určil a předal údaje o poloze vozidla a jeho směru, a že veškeré údaje o poloze vozidla jsou v přístroji uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro tento účel; [pozm. návrh 50]

h)  způsoby uplatňování práv subjektů údajů;

ha)  skutečnost, že údaje získané centrem tísňového volání prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 nesmí být postoupeny třetí straně bez předchozího aktivního souhlasu subjektu údajů; [pozm. návrh 51]

i)  veškeré dodatečné nezbytné informace, pokud jde o vysledovatelnost a určování polohy a zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním soukromé služby eCall a/nebo ostatních služeb s přidanou hodnotou, které podléhají explicitnímu souhlasu uživatele a které jsou v souladu se směrnicí 95/46/ES. Zvláštní ohled je přitom brán na skutečnost, že mezi zpracováním údajů prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a zpracováním prováděným soukromými systémy eCall či jinými službami s přidanou hodnotou mohou existovat rozdíly. [pozm. návrh 52]

3a.  Výrobci poskytnou informace uvedené v odstavci 3 jakožto součást technické dokumentace předávané spolu s vozidlem. [pozm. návrh 53]

3b.  Aby nevznikaly nejasnosti, pokud jde o účely zpracovávání údajů a jeho přidanou hodnotu, jsou informace uvedené v odstavci 3 poskytnuty uživateli samostatně pro palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 a pro další systémy eCall ještě předtím, než daný systém začne využívat. [pozm. návrh 54]

3c.  Výrobci garantují, že palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 a ostatní palubní systémy tísňového volání a systémy poskytující služby s přidanou hodnotou jsou koncipovány tak, aby výměna osobních údajů mezi nimi nebyla možná. Pokud subjekt údajů nevyužívá soukromou službu eCall nebo službu eCall s přidanou hodnotou či pokud odmítne udělit souhlas se zpracováváním svých osobních údajů v rámci této služby, nesmí to nepříznivě ovlivnit používání palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 ani jeho samotného uživatele. [pozm. návrh 55]

4.  Komise je v souladu s článkem 9 zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, které dále vymezí požadavky ohledně zamezení vysledovatelnosti a zaznamenávání polohy a technologií pro posílení ochrany soukromí uvedené v odstavci 1 v souvislosti se systémem eCall, především pak bezpečnostními opatřeními, která musí provozovatelé služeb eCall přijmout, aby bylo zajištěno zákonné zpracovávání údajů a zabránilo se nedovolenému přístupu k osobním údajům a jejich zveřejňování, úpravě nebo ztrátě, jakož i způsoby zpracování osobních údajů a informací o uživateli uvedené v odstavci 3. [pozm. návrh 56]

Článek 7

Povinnosti členských států

S účinkem od 1. října 2015 ...(18) vnitrostátní orgány udělí ES schválení typu z hlediska palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 pouze pro nové typy vozidel, která jsou v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci přijatými podle tohoto nařízení. [pozm. návrh 57]

Článek 7a

Pravidelné technické prohlídky

Požadavky na pravidelné technické prohlídky týkající se palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 jsou stanoveny ve směrnici 2014/45/EU. [pozm. návrh 58]

Článek 8

Výjimky

1.  Komise může pro některá vozidla nebo některé třídy vozidel kategorií M1 a N1 stanovit výjimky z povinnosti montáže palubních systémů palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112, stanovené v článku 4, pokud se po analýze nákladů a výnosů a technické analýze provedené nebo zadané Komisí a při zohlednění všech příslušných hledisek bezpečnosti ukáže, že použití uvedených systémů instalace palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 není pro další zlepšování bezpečnosti silničního provozu nepostradatelná, protože dotčená vozidla nebo třídy třída vozidel není vhodné je určena primárně pro provoz mimo vozovku a nemá vhodný spouštěcí mechanismus. Takových výjimek bude omezený počet. [pozm. návrh 59]

2.  Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci podle článku 9, kterými se stanoví výjimky uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Tyto výjimky se vztahují na vozidla, jako jsou vozidla zvláštního určení a vozidla bez airbagů, a jejich počet je omezen. [pozm. návrh 60]

Článek 9

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená uvedené v čl. 5 odst. 7, čl. 6 odst. 4 a v čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od […][Úřad pro publikace vloží přesné datum vstupu v platnost]. pěti let od …(19). Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 61]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 5 odst. 7, čl. 6 odst. 4 a čl. 8 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 7, čl. 6 odst. 4 a čl. 8 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. [pozm. návrh 62]

Článek 10

Sankce za nedodržení nařízení

1.  Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za nedodržení ustanovení tohoto nařízení a souvisejících aktů v přenesené pravomoci výrobci a přijmou a přijmou veškerá opatření pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. a odrazující, zejména pokud není dodržováno ustanovení článku 6 tohoto nařízení. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi a neprodleně jí oznámí všechny následné změny, které se jich týkají. [pozm. návrh 63]

2.  K druhům nedodržení, za něž se ukládají sankce, patří alespoň:

a)  nepravdivá prohlášení v průběhu postupu schvalování nebo postupu vedoucího ke stažení vozidla;

b)  padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu;

c)  neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by mohly vést ke stažení vozidla nebo k odejmutí schválení typu.

ca)  porušení ustanovení stanovených v článku 6. [pozm. návrh 64]

Článek 10a

Podávání zpráv a přezkum

1.  Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o připravenosti telekomunikační infrastruktury a infrastruktury center tísňového volání potřebné pro systém eCall v členských státech. Pokud je z této zprávy zřejmé, že infrastruktura pro systém eCall nebude k datu uvedenému v článku 12 odst. 3 funkční, přijme Komise odpovídající opatření.

2.  Do 1. října 2018 vypracuje Komise hodnotící zprávu o výsledcích palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112, včetně jeho míry rozšíření, a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě. Komise se zaměří na to, zda by se měla působnost nařízení rozšířit na další kategorie vozidel, jako jsou jednostopá motorová vozidla, těžká nákladní vozidla, autobusy a autokary a zemědělské traktory. Za tímto účelem Komise případně předloží legislativní návrh.

3.  Po rozsáhlých konzultacích se všemi zúčastněnými stranami, včetně výrobců vozidel a nezávislých hospodářských subjektů, a po vypracování posouzení dopadu Komise co nejdříve a v každém případě nejpozději do …(20) předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o technických požadavcích pro interoperabilní, standardizovanou, bezpečnou platformu s otevřeným přístupem. Komise případně k této zprávě přiloží legislativní návrh týkající se této otázky. Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 uplatňuje normy této platformy, jakmile jsou k dispozici. [pozm. návrh 65]

Článek 11

Změny směrnice 2007/46/ES

Přílohy I, III, IV, VI a IX směrnice 2007/46/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Čl. 5 odst. 7, čl. 6 odst. 4, čl. 8 odst. 2 a články 9 a 10a se použijí ode dne ...(21). [pozm. návrh 66]

Použije Články, které nejsou uvedeny v v odst. 2 tohoto článku ,se použijí ode dne 1. října 2015. [pozm. návrh 67]

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

PŘÍLOHA

Změny směrnice 2007/46/ES

Směrnice 2007/46/ES se mění takto:

1)  V příloze I se vkládají nové body, které znějí:

„12.8. Systém eCall

12.8.1.  popis nebo výkresy“;

2)  V příloze III části I oddílu A se vkládají nové body, které znějí:

„12.8. Systém eCall

12.8.1.  Namontován: ano/ne (1)“;

3)  Část 1 přílohy IV se mění takto:

a)  v tabulce se doplňuje nový bod:

Bod

Předmět

Regulační akt

Použitelnost

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

71

Systém eCall

Nařízení (EU) č. …..

X

X

b)  Dodatek 1 se mění takto:

i)  v tabulce 1 se doplňuje nový bod:

Bod

Předmět

Regulační akt

Specifika

Použitelnost a zvláštní požadavky

71

Systém eCall

Nařízení (EU) č. …..

Nepoužije se

ii)  v tabulce 2 se doplňuje nový bod:

Bod

Předmět

Regulační akt

Specifika

Použitelnost a zvláštní požadavky

71

Systém eCall

Nařízení (EU) č. …..

Nepoužije se

4)  V dodatku k vzoru A v příloze VI se v tabulce doplňuje nový bod:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt(1)

Ve znění

Použitelný na verze

71.

Systém eCall

Nařízení (EU) č. …..

5)  Příloha IX se mění takto:

a)  V části I se vzor B mění takto:

i)  strana 2 „Kategorie vozidla M1“ se mění takto:

–  bod 52 se nahrazuje tímto:

„52. eCall namontován ano/ne“,

–  doplňuje se nový bod, který zní:

„53. Poznámky(11): …………….“;

ii)  strana 2 „Kategorie vozidla N1“ se mění takto:

–  bod 52 se nahrazuje tímto:

„52. eCall namontován ano/ne“,

–  doplňuje se nový bod, který zní:

„53. Poznámky(11): …………….“;

b)  v části II se vzor C2 mění takto:

i)  strana 2 „Vozidlo kategorie M1“ se mění takto:

–  bod 52 se nahrazuje tímto:

„52. eCall namontován ano/ne“,

–  doplňuje se nový bod, který zní:

„53. Poznámky(11): …………….“;

ii)  strana 2 „Vozidlo kategorie N1“ se mění takto:

–  bod 52 se nahrazuje tímto:

„52. eCall namontován ano/ne“,

–  doplňuje se nový bod, který zní:

„53. Poznámky(11): …………….“.

6)  V dodatku 1 k příloze XI se v tabulce doplňuje nový bod 71:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

2 500 (1) kg

M1 >

2 500 (1) kg

M2

M3

71

Systém eCall

Nařízení (EU) č. …..

A

A

Nepoužije se

Nepoužije se

[pozm. návrh 68]

(1) Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 47.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014.
(3)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
(4)KOM(2009) 434 v konečném znění.
(5)Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využití a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 876/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 1).
(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).
(7)1609/06/EN – WP 125.
(8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
(9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
(10) Úř. věst. C 303, 14.12.2007, s. 1.
(11)Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(12) 1609/06/EN – WP 125.
(13)Úř. věst. L 91, 3.4.2013, s. 1.
(14) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).
(15) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51).
(16)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10).
(17)Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 10 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility (Úř. věst. L 254, 20.9.2012, s. 1).
(18) Datum uvedený v čl. 12 odst. 3.
(19) Den vstupu tohoto nařízení v platnost.
(20) Jeden rok po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
(21) Den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Právní upozornění - Ochrana soukromí