Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0165(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0106/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0106/2014

Keskustelut :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Äänestykset :

PV 26/02/2014 - 9.7
CRE 26/02/2014 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0154

Hyväksytyt tekstit
PDF 458kWORD 124k
Keskiviikko 26. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto ***I
P7_TA(2014)0154A7-0106/2014
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0316),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0174/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 19. syyskuuta 2013 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0106/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 341, 21.11.2013, s. 47.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi ajoneuvoon asennettavan numeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta [tark. 1]
P7_TC1-COD(2013)0165

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/46/EY(3) on otettu käyttöön moottoriajoneuvoja koskeva kattava unionin tyyppihyväksyntäjärjestelmä.

(2)  Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää useiden turvallisuus- ja ympäristötekijöiden osalta koskevat tekniset vaatimukset on yhdenmukaistettu unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa tieliikenteen turvallisuuden korkea taso kaikkialla unionissa.

(2 a) Kaikkiin ajoneuvoihin asennettavan eCall-palvelun käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa on ollut yksi tärkeimmistä liikenneturvallisuutta koskevista unionin tavoitteista vuodesta 2003 lähtien. Tavoitteeseen on pyritty käynnistämällä vapaaehtoista käyttöönottoa koskevia aloitteita, jotka eivät kuitenkaan ole vielä edenneet riittävästi. [tark. 2]

(3)  Tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi entisestään 21 päivänä elokuuta 2009 annetussa komission tiedonannossa "Aika ottaa eCall käyttöön"(4) ehdotetaan uusia toimenpiteitä, joilla nopeutetaan otetaan käyttöön ajoneuvojen hätäviestipalvelun käyttöönottoa hätäviestipalvelu unionissa. Yksi ehdotetuista toimenpiteistä koskee numeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän pakollista asennusta kaikkiin uusiin ajoneuvoihin alkaen direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määriteltyjen luokkien M1 ja N1 ajoneuvoista. [tark. 3]

(4)  Euroopan parlamentti hyväksyi 3 päivänä heinäkuuta 2012 kertomuksen "eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille", jossa se kehotti komissiota antamaan direktiivin 2007/46/EY puitteissa ehdotuksen, jotta varmistetaan hätänumeroon 112 perustuvan julkisen eCall-järjestelmän pakollinen käyttöönotto vuoteen 2015 mennessä

(4 a) On edelleen parannettava 112-palvelun toimintaa kaikkialla unionissa, jotta se tarjoaisi hätätilanteissa apua nopeasti ja tehokkaasti. [tark. 4]

(5)  Unionin eCall-järjestelmän odotetaan vähentävän kuolonuhrien määrää unionissa ja tieliikenneonnettomuuksien aiheuttamien vammojen vakavuutta, koska hätäpalvelu hälytetään varhaisessa vaiheessa. Numeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän pakollinen käyttöönotto toisi sekä tarvittavat ja koordinoidut sähköisen viestinnän verkon infrastruktuurin päivitykset eCall-puhelujen siirtämiseksi ja eCall- puhelujen vastaanottamiseksi hätäkeskuksissa toisivat tämän palvelun kaikkien kansalaisten ulottuville ja auttaisi auttaisivat näin vähentämään ihmisten kärsimyksiä ja pienentämään terveydenhuolto- kuolemantapauksia ja vakavia loukkaantumisia, terveydenhuoltoon liittyviä kustannuksia, onnettomuuksista aiheutuvia ruuhkia ja muita kustannuksia. [tark. 5]

(5 a) eCall-järjestelmä on merkittävä rakenne, joka koostuu moninaisista toimijoista, jotka huolehtivat ihmishenkien suojaamisesta. Tämän vuoksi on olennaista, että vastuunäkökohdat varmistetaan tällä asetuksella, jotta kuluttajat voivat luottaa täysin eCall-järjestelmään ja jotta se voi toimia sujuvasti. [tark. 6]

(6)  Tarkan ja luotettavan paikannustiedon tarjoaminen hätätapauksissa on olennainen osa ajoneuvoon asennetun numeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän tehokasta toimintaa. Siksi on aiheellista edellyttää järjestelmän yhteentoimivuutta satelliittinavigointiohjelmien tarjoamien palveluiden kanssa; näihin sisältyvät erityisesti järjestelmät, jotka on perustettu eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa mukaisesti sellaisina kun ne ovat vahvistettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EYEU) N:o 683/2008 1285/2013(5) vahvistetuissa Galileo- ja EGNOS-ohjelmissa. [tark. 7]

(7)  Ajoneuvojen pakollista varustamista ajoneuvoon asennettavalla numeroon 112 perustuvalla eCall-järjestelmällä olisi aluksi sovellettava ainoastaan uusiin henkilöautoihin henkilöautotyyppeihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin (luokat M1 ja N1), joita varten on jo olemassa soveltuva palvelun käynnistysmekanismi. Komission olisi arvioitava edelleen, voidaanko ajoneuvoihin asennettavan numeroon 112 perustuvan järjestelmän soveltamista koskevaa velvoitetta laajentaa lähitulevaisuudessa muihin ajoneuvoluokkiin, kuten raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin, linja-autoihin, kaksipyöräisiin moottoriajoneuvoihin ja maataloustraktoreihin, ja annettava tarvittaessa säädösehdotus. [tark. 8]

(7 a) Nykyisiin ajoneuvotyyppeihin, jotka valmistetaan 1. lokakuuta 2015 jälkeen, olisi asennettava numeroon 112 perustuva eCall-järjestelmä, jotta voidaan lisätä kattavuutta. Ajoneuvotyyppeihin, jotka on tyyppihyväksytty ennen 1 päivää lokakuuta 2015, voidaan asentaa jälkikäteen eCall-järjestelmä vapaaehtoisuuden perusteella. [tark. 9]

(7 b) Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 ("yleinen hätänumero 112") perustuva julkinen, yhteentoimiva ja unionin laajuinen eCall-palvelu ja yksityiset eCall-palvelut (kolmansien osapuolten tukemat eCall-järjestelmät) voivat toimia rinnakkain edellyttäen, että toteutetaan tarvittavat toimet, joilla kuluttajille varmistetaan palvelujen tarjonnan jatkuvuus. Kaikki ajoneuvot olisi varustettava hätänumeroon 112 perustavalla julkisella eCall-palvelulla, vaikka ajoneuvon ostaja valitsisi yksityisen eCall-palvelun, jotta varmistetaan, että hätänumeroon 112 perustuva julkinen eCall-palvelu on käytettävissä kaikissa jäsenvaltioissa ajoneuvon koko käyttöiän ajan ja että se on aina automaattisesti saatavilla. [tark. 10]

(7 c) Kuluttajille olisi annettava realistinen käsitys sekä ajoneuvon numeroon 112 perustuvasta eCall-järjestelmästä että mahdollisesta yksityisestä eCall-järjestelmästä sekä kattavat ja luotettavat tiedot mahdollisista lisätoiminnoista tai ‑palveluista, jotka kytkeytyvät tarjolla oleviin yksityisen hätäpalvelun, ajoneuvoon asennetun hätäpalvelun tai neuvontapuhelupalveluiden sovelluksiin, ja kolmansien osapuolten tarjoamien palvelujen ostamisen perusteella odotettavissa olevien palvelujen tasosta sekä niihin liittyvistä kustannuksista. Numeroon 112 perustuva eCall-järjestelmä on yleishyödyllinen julkinen palvelu, ja siksi sen olisi oltava maksutta kaikkien kuluttajien saatavilla. [tark. 11]

(8)  Ajoneuvojen pakollinen varustaminen ajoneuvon sisäisellä numeroon 112 perustuvalla eCall-järjestelmällä ei saisi rajoittaa kaikkien sidosryhmien, kuten autonvalmistajien ja riippumattomien toimijoiden, mahdollisuutta tarjota lisäksi muita hätä- ja/tai lisäarvopalveluita, jotka toimivat numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-palvelun rinnalla tai sen pohjalta. Nämä Kaikki lisäpalvelut pitäisi kuitenkin suunnitella siten, että ne eivät häiritse kuljettajaa tai vaikuta ajoneuvon sisäisen numeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän toimintaan eikä hätäkeskusten tehokkaaseen työskentelyyn. Numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän ja yksityisiä tai lisäarvopalveluja tarjoavan järjestelmän olisi oltava siten suunniteltuja, että niiden keskinäinen henkilötietojen vaihto ei ole mahdollista. Kun näitä palveluja tarjotaan, niiden olisi oltava sovellettavan turvallisuus- ja tietosuojalainsäädännön mukaisia ja kuluttajien kannalta aina vaihtoehtoisia. [tark. 12]

(9)  Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan innovointia ja tehostetaan unionin tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla, ajoneuvoon asennettavan numeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän olisi oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien riippumattomien toimijoiden saatavilla ja sen olisi perustuttava yhteentoimivaan ja ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa asennettavien sovellusten tai palvelujen avoimen käytön mahdollistavaan suojattuun ja standardoituun ympäristöön. Koska tämä edellyttää teknistä ja oikeudellista taustatietoa, komission olisi kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, myös ajoneuvojen valmistajia ja riippumattomia toimijoita, kuultuaan arvioitava viipymättä kaikki toimet, joilla voitaisiin edistää avoimen käytön mahdollistavaa ympäristöä ja varmistaa se, sekä annettava tarvittaessa asiaa koskeva säädösehdotus. On selvennettävä tarkemmin, millä ehdoin yksityisiä lisäarvopalveluja tarjoavat kolmannet osapuolet voivat saada käyttöönsä numeroon 112 perustuvaan ajoneuvon sisäiseen järjestelmään tallennettua tietoa. Numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän olisi lisäksi oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien riippumattomien toimijoiden saatavilla korjaus- ja ylläpitotarkoituksiin. [tark. 13]

(9 a) Ajoneuvoon asennettavien mahdollisten lisäsovellusten tai ‑palvelujen käyttöönotto ei saisi viivästyttää tämän asetuksen voimaantuloa ja soveltamista. [tark. 14]

(10)  Tyyppihyväksyntäjärjestelmän johdonmukaisuuden säilyttämiseksi olisi tätä asetusta varten hyväksyttävä ainoastaan sellaiset numeroon 112 perustuvat ajoneuvon sisäiset eCall-järjestelmät, jotka voidaan täysin testata.]

(10 a) Hätäjärjestelmänä numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän on oltava mahdollisimman luotettava. Vähimmäistietojen ja puheensiirron oikeellisuus ja laatu olisi varmistettava ja olisi kehitettävä yhtenäinen testausjärjestelmä, jolla varmistetaan numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän pitkäikäisyys ja kestävyys. Määräaikaiskatsastukset olisi siksi suoritettava säännöllisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/45/EU(6) mukaisesti. Testausta koskevat yksityiskohtaiset määräykset olisi sisällytettävä kyseisen asetuksen liitteeseen. [tark. 15]

(11)  Pieninä sarjoina valmistettavat ajoneuvot on direktiivin 2007/46/EY nojalla vapautettu vaatimuksista, jotka koskevat matkustajien suojaamista etu- ja sivutörmäyksessä. Tämän vuoksi tällaiset pieninä sarjoita valmistettavat ajoneuvot olisi vapautettava tässä asetuksessa vahvistettujen eCall-vaatimusten pakollisesta noudattamisesta. [tark. 16]

(12)  Erityskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen olisi oltava tässä asetuksessa vahvistettujen eCall-vaatimusten mukaisia, elleivät tyyppihyväksyntäviranomaiset tapauskohtaisesti katso, että ajoneuvo ei erityiskäyttötarkoituksensa vuoksi voi olla tällaisten vaatimusten mukainen. [tark. 17]

(13)  29 artiklalla perustettu tietosuojatyöryhmä on antanut suosituksia, jotka sisältyvät 26 päivänä syyskuuta 2006 hyväksyttyyn valmisteluasiakirjaan(7) eCall-aloitteen vaikutuksista tietosuojaan ja yksityisyyteen ja joiden mukaan kaiken ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän välityksellä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn olisi oltava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Henkilötietojen käsittelyä tämän asetuksen yhteydessä säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY(8) sekä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/58/EY(9) (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) vahvistettujen tietosuojasääntöjen mukaista, sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan(10) 7 ja 8 artiklassa. Henkilötietojen käsittelyn numeroon 112 perustuvassa ajoneuvon sisäisessä eCall-järjestelmässä olisi siksi tapahduttava näiden direktiivien mukaisesti ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja etenkin jäsenvaltioiden kyseisten direktiivien nojalla nimittämien riippumattomien viranomaisten valvonnassa erityisesti sen varmistamiseksi, että numeroon 112 perustuvalla ajoneuvon sisäisellä eCall-järjestelmällä varustetut ajoneuvot eivät numeroon 112 perustuvassa tavanomaisessa käyttötilassaan ole paikannettavissa eikä niihin kohdistu minkäänlaista jatkuvaa jäljitystä ja että numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän lähettämiin vähimmäistietoihin sisältyvät vain ne vähimmäistiedot, joita hätäpuheluiden asianmukainen käsittely hätäkeskuksissa edellyttää ja että mitään henkilötietoja ei säilytetä tämän jälkeen. Rekisteröidyn antamasta suostumuksesta tai osapuolten välisestä sopimuksesta riippuen numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän lisäksi asennettuun muuhun hätäpuhelujärjestelmään voidaan soveltaa muita ehtoja, mutta sen olisi silti oltava kyseisten direktiivien mukainen. [tark. 18](11)

(13 a) Tässä asetuksessa otetaan huomioon direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustetun tietosuojatyöryhmän 26 päivänä syyskuuta 2006 hyväksytty valmisteluasiakirja eCall-aloitteen vaikutuksista tietosuojaan ja yksityisyyteen ja siinä annetut suositukset(12). [tarkistukset 19 ja 90]

(13 b) Ajoneuvojen valmistajien on teknisiä vaatimuksia täyttäessään huolehdittava siitä, että ne integroivat teknisen tietosuojan ajoneuvoon asennettaviin järjestelmiin ja että ne noudattavat sisäänrakennetun yksityisyyden suojan lähestymistapaa. [tark. 20]

(14)  Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot ETSI ja CEN, ovat laatineet yleiseurooppalaisen eCall-palvelun käyttöönottoa varten yhteiset standardit, joita olisi sovellettava tätä asetusta varten, sillä näin helpotetaan ajoneuvon sisäisen eCall-palvelun teknistä kehitystä, varmistetaan palvelun yhteentoimivuus ja jatkuvuus kaikilla unionissa ja vähennetään täytäntöönpanokustannuksia koko unionissa.

(15)  Jotta voidaan varmistaa yhteisten teknisten vaatimusten soveltaminen numeroon 112 perustuvaan ajoneuvon sisäiseen eCall-järjestelmään, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat relevanttien standardien soveltamista, testausta, henkilötietoja ja yksityisyyden suojaa sekä tiettyihin luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin tai ajoneuvojen alaluokkiin sovellettavia poikkeuksia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, kuullen erityisesti Euroopan tietosuojavaltuutettua, 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryhmää ja kuluttajansuojajärjestöjä. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. [tark. 21]

(16)  Ajoneuvojen valmistajille olisi annettava riittävästi aikaa sopeutua tämän asetuksen ja sen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten teknisiin vaatimuksiin, jotta ne voisivat edellytetyllä tavalla teettää tarvittavat tutkimukset ja testaukset eri oloissa ja varmistaa siten, että numeroon 112 perustuva ajoneuvon sisäinen eCall-järjestelmä on täysin luotettava. [tark. 22]

(17)  Tämä asetus on uusi erillisasetus direktiivillä 2007/46/EY vahvistetussa EY-tyyppihyväksyntämenettelyssä, minkä vuoksi mainitun direktiivin liitteitä I, III, IV, VI ja IX olisi muutettava.

(18)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on sisämarkkinoiden toteuttaminen ottamalla käyttöön numeroon 112 perustuvalla ajoneuvon sisäisellä eCall-järjestelmällä varustettuja uusia tyyppihyväksyttäviä ajoneuvoja koskevat yhteiset tekniset vaatimukset, vaan se voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekniset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän osalta.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevissa 1.1.1 ja 1.2.1 kohdassa.

Tätä asetusta ei sovelleta pieninä sarjoina valmistettaviin ajoneuvoihin. [tark. 23]

3 artikla

Määritelmät

Tämän asetuksen soveltamiseksi sovelletaan direktiivin 2007/46/EY 3 artiklassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 305/2013(13) 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: [tark. 24]

1)  'numeroon 112 perustuvalla ajoneuvon sisäisellä eCall-järjestelmällä' tarkoitetaan järjestelmää hätäjärjestelmää, joka koostuu ajoneuvon sisäisistä varusteista sekä järjestelyistä, joilla aloitetaan, hallitaan ja toteutetaan eCall-lähetys, joka aktivoituu joko automaattisesti ajoneuvoon asennettujen antureiden kautta tai manuaalisesti ja joka lähettää langattomien matkaviestinverkkojen kautta signaaleja, joiden avulla voidaan välittää standardoidut vähimmäistiedot ja avaa avata numeroon 112 perustuvan äänikanavan perustuva äänikanava ajoneuvossa olevien henkilöiden ja asianomaisen hätäkeskuksen välille; [tark. 25. Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.]

2)  'ajoneuvon sisäisellä järjestelmällä' tarkoitetaan ajoneuvon sisäisiä laitteita sekä järjestelyjä, joilla aloitetaan, hallitaan ja toteutetaan eCall-lähetys yleisen matkaviestintäverkon kautta ja luodaan yhteys ajoneuvon sekä sen välineen välille, jolla toteutetaan eCall-palvelu yleisen matkaviestintäverkon kautta. [tark. 26]

2 a) 'eCall-puhelulla' numeroon 112 perustuvasta ajoneuvon sisäisestä eCall-järjestelmästä hätänumeroon 112 soitettua hätäpuhelua; [tark. 27]

2 b) 'hätäkeskuksella' fyysistä paikkaa, jossa hätäpuheluja otetaan ensimmäisenä vastaan viranomaisen vastuulla tai kyseisen jäsenvaltion hyväksymän yksityisen organisaation vastuulla; [tark. 28]

2 c) 'vähimmäistiedoilla' standardissa EN 15722 (Road transport and traffic telematics – Esafety – ECall minimum set of data (MSD)) määriteltyjä tietoja, jotka lähetetään eCall-hätäkeskukseen; [tark. 29]

2 d) 'ajoneuvon sisäisillä laitteilla' tarkoitetaan ajoneuvoon asennettuja kiinteitä laitteita, jotka antavat pääsyn tai joilla on pääsy niihin ajoneuvossa oleviin vähimmäistietojen perusteella edellytettyihin tietoihin, joita tarvitaan eCall-hälytyksen tekemiseen yleisen langattoman matkaviestinverkon välityksellä; [tark. 30]

2 e) 'yleisellä langattomalla matkaviestinverkolla' langattomia matkaviestinverkkoja, jotka ovat yleisesti saatavilla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY(14) ja direktiivin 2002/22/EY(15) mukaisesti; [tark. 31]

4 artikla

Valmistajien yleiset velvoitteet

Valmistajien on osoitettava, että kaikki 2 artiklassa tarkoitetut uudet ajoneuvotyypit on varustettu kiinteästi asennetulla numeroon 112 perustuvalla ajoneuvon sisäisellä eCall-järjestelmällä tämän asetuksen ja tämän asetuksen nojalla annettujen delegoitujen säädösten mukaisesti. [tark. 32]

5 artikla

Valmistajia koskevat erityisvelvoitteet

1.  Valmistajien on varmistettava, että kaikki uudet ajoneuvotyypit valmistetaan ja hyväksytään tässä asetuksessa ja tämän asetuksen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

2.  Valmistajien on osoitettava, että niiden kaikki uudet ajoneuvotyypit valmistetaan siten, että varmistetaan, että eCall-puhelu Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 käynnistyy automaattisesti, kun kyseessä on vakava onnettomuus unionin alueella, joka havaitaan yhden tai useamman ajoneuvoon asennetun sensorin ja/tai prosessorin aktivoiduttua. [tark. 33]

Valmistajien on osoitettava, että uudet ajoneuvot ajoneuvotyypit rakennetaan siten, että varmistetaan, että eCall-puhelu Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 voidaan käynnistää myös manuaalisesti. [tark. 34]

2 a. Edellä oleva 2 kohta ei rajoita ajoneuvon omistajan oikeutta käyttää numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän lisäksi muuta ajoneuvoon asennettua hätäpuhelujärjestelmää, jolla tarjotaan vastaava palvelu. Tässä tapauksessa kyseessä olevan muun hätäpuhelujärjestelmän on vastattava standardia EN 16102 ”Intelligent transport systems - eCall - Operating requirements for third party support” ja valmistajien on osoitettava, että vain yksi järjestelmä kerrallaan on aktiivinen ja että numeroon 112 perustuva ajoneuvon sisäinen eCall-järjestelmä käynnistyy automaattisesti, jos toinen hätäpuhelujärjestelmä ei toimi. [tark. 35]

3.  Valmistajien on varmistettava, että numeroon 112 perustuvien ajoneuvon sisäisten järjestelmien eCall-järjestelmien vastaanottimet ovat yhteensopivia satelliittinavigointijärjestelmien, myös erityisesti Galileo- ja EGNOS-järjestelmien, tarjoamien paikannuspalveluiden kanssa. [tark. 36]

4.  Tyyppihyväksyntää varten hyväksytään ainoastaan sellaiset ajoneuvon ajoneuvoon kiinteästi asennetut numeroon 112 perustuvat sisäiset eCall-järjestelmät, jotka voidaan testata. [tark. 37]

5.  Numeroon 112 perustuvien ajoneuvon sisäisten eCall-järjestelmien on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktivin 1999/5/EY(16) ja UNECE-säännön nro 10(17) vaatimusten mukaisia.

5 a. Valmistajien on osoitettava, että ajoneuvon matkustajia varoitetaan, jos laitteen itse suorittaman testin aikana tai sen jälkeen havaitaan, että järjestelmässä on vakava virhe, jonka vuoksi eCall-puhelu ei ehkä onnistuisi. [tark. 38]

6.  Numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän on oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien riippumattomien toimijoiden saatavilla vähintäänkin korjaus- ja ylläpitotarkoituksiin. [tark. 39]

7.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia ja testejä numeroon 112 perustuvien ajoneuvon sisäisten eCall-järjestelmien tyyppihyväksyntää varten ja muutetaan direktiiviä 2007/46/EY. [tark. 40]

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen teknisten vaatimusten tarkoitetut tekniset vaatimukset ja testien testit on hyväksyttävä asianomaisten sidosryhmien kuulemisen jälkeen, ja niiden on perustuttava 2, 2 a, 3, 4 ja 6 kohdassa vahvistettuihin vaatimuksiin sekä saatavilla oleviin eCall-järjestelmää koskeviin standardeihin, UNECE-sääntöihin ja soveltuvin osin seuraaviin standardeihin: [tark. 41]

a)  EN 16072 'Intelligent transport system-ESafety-PanEuropean eCall-Operating requirements';

b)  EN 16062 'Intelligent transport systems-ESafety-ECall high level application requirements (HLAP)';

c)  EN 16454 'Intelligent transport systems - eSafety - eCall end to end conformance testing', siltä osin kuin on kyse numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän vaatimustenmukaisuudesta yleiseurooppalaiseen eCall-järjestelmään nähden;

c a) EN 15722 'Intelligent transport systems - eSafety - eCall minimum set of data (MSD)'; [tark. 42]

d)  kaikki muut eCall-järjestelmiä koskevat eurooppalaiset standardit tai UNECE-säännöt. [tark. 43]

6 artikla

Yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevat säännöt

-1 a. Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY soveltamista. Henkilötietojen käsittelyn numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän kautta on tapahduttava kyseisissä direktiiveissä esitettyjen henkilötietojen suojelua koskevien sääntöjen mukaisesti. [tark. 44]

1.  Valmistajien on direktiivin 95/46/EY ja direktiivin 2002/58/EY mukaisesti numeroon 112 perustuvalla varmistettava, että ajoneuvon sisäisellä eCall-järjestelmällä varustetut ajoneuvot eivät ole paikannettavissa eikä niihin kohdistu minkäänlaista jatkuvaa jäljitystä, kun ne ovat eCall-järjestelmän osalta tavanomaisessa hätätilaa edeltävässä toimintatilassaan. [tark. 45]

Numeroon 112 perustuvaan ajoneuvon sisäiseen eCall-järjestelmään on sisällytettävä yksityisyyttä tukevaa tekniikkaa, jotta eCall-käyttäjät saavat haluamansa tasoisen yksityisyyden suojan, ja lisäksi on toteutettava tarvittavat suojatoimet tarkkailun ja väärinkäytön estämiseksi.

2.  Vähimmäistietoihin Vähimmäistiedot, jotka numeroon 112 perustuva ajoneuvon sisäinen eCall-järjestelmä lähettää, on sisällyttävä ainoastaan tiedot, joita koostuvat enintään tiedoista, joita edellytetään 3 artiklan 2 c kohdassa tarkoitetussa standardissa. Vähimmäistietoja ei käsitellä pidempään kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon niitä käsitellään, eikä niitä säilytetä pidempään kuin hätäpuhelujen asianmukainen käsittely edellyttää. Vähimmäistietoja on säilytettävä siten, että ne voidaan poistaa kokonaan. [tark. 46]

3.  Valmistajan on varmistettava, että eCall-käyttäjille annetaan selkeät ja kattavat tiedot hätänumeroon 112 perustuvasta ilmaisesta julkisesta eCall-järjestelmästä ja numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän kautta tapahtuvasta tietojen käsittelystä, erityisesti seuraavista: [tark. 47]

a)  viittaus käsittelyn oikeusperustaan;

b)  tieto siitä, että numeroon 112 perustuvaa ajoneuvon sisäinen eCall-järjestelmä on oletusarvoisesti toiminnassa;

c)  yksityiskohtaiset tiedot numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän toteuttamasta tietojen käsittelystä;

d)  eCall-tietojen käsittelyn erityinen tarkoitus, joka on rajattava 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin hätätilanteisiin; [tark. 48]

e)  kerättävien ja käsiteltävien tietojen tyypit sekä näiden tietojen vastaanottajat;

f)  aikaraja tietojen säilyttämiselle numeroon 112 perustuvassa ajoneuvon sisäisessä järjestelmässä eCall-järjestelmässä; [tark. 49]

g)  ilmoitus siitä, että ajoneuvoon ei kohdistu jatkuvaa paikannusta paitsi silloin, kun numeroon 112 perustuva ajoneuvon sisäinen eCall-järjestelmä ilmoittaa onnettomuustapauksessa ne vähimmäistiedot, joita tarvitaan ajoneuvon sijainnin ja ajosuunnan määrittelemiseen ja lähettämiseen, ja että laite säilyttää paikannustietoja vain niin kauan kuin tähän tarkoitukseen välttämättä tarvitaan; [tark. 50]

h)  yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten rekisteröidyt voivat harjoittaa oikeuksiaan;

h a) ilmoitus siitä, että hätäkeskusten numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän avulla keräämiä tietoja ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman rekisteröidyn etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta; [tark. 51]

i)  kaikki tarvittavat lisätiedot, jotka koskevat jäljitettävyyttä, paikantamista ja henkilötietojen käsittelyä yksityisen eCall-palvelun ja/tai muun lisäarvopalvelun tarjonnan yhteydessä ja joissa edellytetään käyttäjän nimenomaista suostumusta direktiivin 95/46/EY mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä eroihin, joita saattaa esiintyä numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän ja yksityisten eCall-järjestelmien tai muiden lisäarvopalvelujen suorittaman tiedonkäsittelyn välillä. [tark. 52]

3 a. Valmistajien on annettava 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ajoneuvon luovutuksen yhteydessä annettavien teknisten asiakirjojen mukana. [tark. 53]

3 b. Jotta vältetään tiettyjen tarkoitusten toteuttamiseen ja käsittelyn lisäarvoon liittyvät sekaannukset, käyttäjille on toimitettava erikseen 3 kohdassa tarkoitetut tiedot numeroon 112 perustuvasta ajoneuvon sisäisestä eCall-järjestelmästä ja muista eCall-järjestelmistä ennen järjestelmän käyttöä. [tark. 54]

3 c. Valmistajien on varmistettava, että numeroon 112 perustuva ajoneuvon sisäinen eCall-järjestelmä ja muu asennettu hätäpuhelujärjestelmä sekä lisäarvopalveluja tuottava järjestelmä ovat siten suunniteltuja, ettei henkilötietojen vaihtaminen niiden välillä ole mahdollista. Toisen järjestelmän tai lisäarvopalvelun käyttämättä jättäminen tai rekisteröidyn kieltäytyminen antamasta yksityiselle palvelulle lupaa henkilötietojensa käsittelyyn ei saa aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän käytölle ja/tai eCall-järjestelmän käyttäjälle. [tark. 55]

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin vaatimukset, jotka koskevat paikannuksen ja jäljitettävyyden kieltoa ja 1 kohdassa tarkoitettuja eCall-järjestelmää koskevia yksityisyyttä tukevia tekniikoita, erityisesti turvatoimia, joita eCall-palvelujen tarjoajien on toteutettava varmistaakseen tietojenkäsittelyn laillisuuden ja estääkseen luvattoman pääsyn käsiteltyihin henkilötietoihin, niiden luovuttamisen, muuttamisen tai kadottamisen, sekä 3 kohdassa tarkoitettuja yksityistä tietojen henkilötietojen käsittelyä ja käyttäjätietoja koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä. [tark. 56]

7 artikla

Jäsenvaltioita koskevat velvoitteet

Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä lokakuuta 2015 ... päivästä ...kuuta ...(18) alkaen myönnettävä EY-tyyppihyväksyntä numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän osalta ainoastaan niille uusille ajoneuvotyypeille, jotka ovat tämän asetuksen ja tämän asetuksen nojalla annettujen delegoitujen säädösten mukaisia. [tark. 57]

7 a artikla

Määräaikaiset katastukset

Numeroon 112 perustuvien ajoneuvon sisäisten eCall-järjestelmien määräaikaisia katsastuksia koskevista vaatimuksista säädetään direktiivissä 201/45/EU. [tark. 58]

8 artikla

Poikkeukset

1.  Komissio voi myöntää tietyille luokkien M1 ja N1 ajoneuvoille tai ajoneuvojen alaluokille poikkeuksen 4 artiklassa vahvistettuun velvoitteeseen, joka koskee numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän asentamista, jos komission tekemän tai teettämän kustannus-hyötyanalyysin ja teknisen analyysin perusteella ja kaikki merkitykselliset turvallisuusseikat huomioon ottaen tällaisten järjestelmien soveltaminen numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän asentaminen ei osoittaudu asianmukaiseksi kyseisessä ajoneuvossa tai ajoneuvoluokassa välttämättömäksi tieliikenneturvallisuuden parantamisen kannalta, koska kyseinen ajoneuvoluokka on suunniteltu ensisijaisesti maastokäyttöön tai siinä ei ole soveltuvaa käynnistysmekanismia. Tällaisten poikkeusten on oltava määrältään vähäisiä. [tark. 59]

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten vahvistamiseksi. Tällaiset poikkeukset koskevat erikoiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja ja turvatyynyttömiä ajoneuvoja, ja ne ovat lukumäärältään vähäisiä. [tark. 60]

9 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ...(19) viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 7 kohdassa, 6 artiklan 4 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi […] päivästä […][…] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 61]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 7 kohdassa, 6 artiklan 4 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 5 artiklan 7 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 62]

10 artikla

Seuraamukset vaatimusten rikkomisesta

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan valmistajiin tämän asetuksen ja vastaavien delegoitujen säädösten säännösten rikkomisen johdosta, ja toteutettava kaikki toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia erityisesti silloin, kun asetuksen 6 artiklaa rikotaan. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi nämä säännökset ja ilmoitettava sille niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista viipymättä. [tark. 63]

2.  Sellaisia rikkomustyyppejä, joista seuraamus voidaan määrätä, ovat ainakin seuraavat:

a)  väärien tietojen antaminen hyväksyntämenettelyn tai markkinoilta pois vetämiseen johtavan menettelyn kuluessa;

b)  tyyppihyväksynnän testitulosten väärentäminen;

c)  sellaisten tietojen tai teknisten erittelyjen ilmoittamatta jättäminen, jotka saattaisivat johtaa markkinoilta pois vetämiseen tai tyyppihyväksynnän peruuttamiseen.

c a) edellä olevan 6 artiklan säännösten rikkomukset. [tark. 64]

10 a artikla

Raportointi ja uudelleentarkastelu

1.  Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle televiestintä- ja hätäkeskusinfrastruktuurien eCall-valmiuksista kaikissa jäsenvaltioissa. Komissio toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, jos tästä raportoinnista käy selvästi ilmi, että eCall-infrastruktuuri ei ole toiminnassa ennen 12 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitettua ajankohtaa.

2.  Komissio laatii 1 päivään lokakuuta 2018 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle esitettävän arviointikertomuksen numeroon 112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän tuloksista ja sen kattavuudesta. Komissio tarkastelee, olisiko asetuksen soveltamisalaa laajennettava muihin ajoneuvoluokkiin, kuten kaksipyöräisiin moottoriajoneuvoihin, raskaisiin hyötyajoneuvoihin, linja-autoihin ja maataloustraktoreihin. Komissio antaa tarvittaessa tätä varten lainsäädäntöehdotuksen.

3.  Komissio antaa mahdollisimman pian ja viimeistään ... päivänä ...kuuta ...(20) Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yhteentoimivaa, standardoitua, varmaa ja avoimen käytön mahdollistavaa ympäristöä koskevista teknisistä vaatimuksista kuultuaan ensin laajalti kaikkia sidosryhmiä, myös ajoneuvojen valmistajia ja riippumattomia toimijoita, ja teetettyään vaikutustenarvioinnin. Komissio antaa tarvittaessa kertomuksen ohella tätä varten lainsäädäntöehdotuksen. Kun standardit ovat valmiina, numeroon 112 perustuva ajoneuvon sisäinen eCall-järjestelmä perustuu tämän ympäristön standardeihin. [tark. 65]

11 artikla

Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivin 2007/46/EY liitteet I, III, IV, VI ja IX tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä 5 artiklan 7 kohtaa, 6 artiklan 4 kohtaa, 8 artiklan 2 kohtaa sekä 9 ja 10 a artiklaa sovelletaan ... päivästä ...kuuta ...(21) alkaen. [tark. 66]

Sitä Muita kuin tämän artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuja artikloja sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2015. [tark. 67]

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2007/46/EY seuraavasti:

1)  Lisätään liitteeseen I kohdat seuraavasti:

"12.8 eCall-järjestelmä

12.8.1  kuvaus tai piirustukset";

2)  Lisätään liitteessä III olevan I osan A kohtaan kohdat seuraavasti:

"12.8 eCall-järjestelmä

12.8.1  Varustettu: kyllä/ei (1)"

3)  Muutetaan liitteessä IV oleva 1 osa seuraavasti:

a)  Lisätään taulukkoon kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädös

Sovellettavuus

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

71.  

eCall-järjes­telmä

Asetus (EU) N:o […]

X

X

b)  Muutetaan lisäys 1 seuraavasti:

i)  Lisätään taulukkoon 1 kohta seuraavasti:

Kohta

Aihe

Säädös

Erityis-kysymykset

Sovellettavuus ja erityis-vaatimukset

71.

eCall-järjestelmä

Asetus (EU) N:o […]

Ei sovelleta

ii)  Lisätään taulukkoon 2 kohta seuraavasti:

Kohta

Aihe

Säädös

Erityis-kysymykset

Sovellettavuus ja erityis-vaatimukset

71.

eCall-järjestelmä

Asetus (EU) N:o […]

Ei sovelleta

4)  Lisätään liitteessä VI olevan Malli A:n lisäyksessä olevaan taulukkoon kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädöksen numero(1)

Viimeisin muutos

Sovellettavissa variantteihin

71.

eCall-järjestelmä

Asetus (EU) N:o […]

5)  Muutetaan liite IX seuraavasti:

a)  Muutetaan I osassa Malli B seuraavasti:

i)  Muutetaan sivu 2 "Ajoneuvoluokka M1" seuraavasti:

–  korvataan 52 kohta seuraavasti:

"52. eCall-varustettu kyllä/ei",

–  lisätään kohta seuraavasti:

"53. Huomautuksia (11): …………….";

ii)  Muutetaan sivu 2 "Ajoneuvoluokka N1" seuraavasti:

–  korvataan 52 kohta seuraavasti:

"52. eCall-varustettu kyllä/ei",

–  lisätään kohta seuraavasti:

"53. Huomautuksia (11): …………….";

b)  Muutetaan II osassa Malli C2 seuraavasti:

i)  Muutetaan sivu 2 "Ajoneuvoluokka M1" seuraavasti:

–  korvataan 52 kohta seuraavasti:

"52. eCall-varustettu kyllä/ei",

–  lisätään kohta seuraavasti:

"53. Huomautuksia (11): …………….";

ii)  Muutetaan sivu 2 "Ajoneuvoluokka N1" seuraavasti:

–  korvataan 52 kohta seuraavasti:

"52. eCall-varustettu kyllä/ei",

–  lisätään kohta seuraavasti:

"53. Huomautuksia (11): …………….";

6)  Lisätään liitteessä XI olevaan lisäykseen 1 71 kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädöksen numero

M1

2 500 (1) kg

M1 >

2 500 (1) kg

M2

M3

71.

eCall-järjestelmä

Asetus (EU) N:o […]

A

A

Ei sovelleta

Ei sovelleta

[tark. 68]

(1)EUVL C 341, 21.11.2013, s. 47.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. helmikuuta 2014.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).
(4)KOM(2009) 434 lopullinen.
(5)EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 51.).
(7)1609/06/EN – WP 125.
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
(10)EYVL C 303, 14.12.2007, s. 1.
(11)
(12)1609/06/EN -WP 125.
(13)EUVL L 91, 3.4.2013, s. 1.
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33).
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja ‑palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta (EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10 (EYVL L 91, 7.4.1999, s.10).
(17)Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 10 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta (EUVL L 254, 20.9.2012, s. 1).
(18)Päivämäärä, johon viitataan 12 artiklan 3 kohdassa.
(19)Tämän asetuksen voimaantulopäivä.
(20)Vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
(21)Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö