Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0165(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0106/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0106/2014

Rasprave :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Glasovanja :

PV 26/02/2014 - 9.7
CRE 26/02/2014 - 9.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0154

Usvojeni tekstovi
PDF 600kWORD 150k
Srijeda, 26. veljače 2014. - Strasbourg
Uvođenje sustava eCall u vozila ***I
P7_TA(2014)0154A7-0106/2014
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozila i izmjeni Direktive 2007/46/EZ (COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0316),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0174/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2013(1).,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenja Odbora za vanjske poslove, Odbora građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te Odbora za promet i turizam (A7-0106/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima

(1) SL C 341, 21.11.2013., str. 47.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. s ciljem usvajanja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozilo povezanog sa službom 112 i izmjeni Direktive 2007/46/EZ [Am.1]
P7_TC1-COD(2013)0165

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Sveobuhvatni sustav homologacije motornih vozila na razini Unije ustanovljen je Direktivom 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(3).

(2)  Tehnički zahtjevi za homologaciju motornih vozila s obzirom na brojne sigurnosne elemente kao i one koji se odnose na okoliš usklađeni su na razini Unije kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti na cestama u cijeloj Uniji.

(2.a)  Uvođenje usluge ePoziv dostupne u svim vozilima i u svim državama članicama jedan je od visokih prioriteta Unije na području sigurnosti na cestama od 2003. Za ostvarenje tog cilja pokrenut je niz inicijativa, kao dio pristupa dobrovoljnog uvođenja, ali koje do sada nisu postigle dovoljan napredak. [Am. 2]

(3)  Kako bi se dodatno poboljšala sigurnost na cesti, Komunikacija Komunikacijom Komisije od 21. kolovoza 2009. naslovljenom: „ ePoziv: vrijeme za uvođenje”(4) preporučuje predlažu se nove mjere kako bi se u Uniji ubrzala implementacija za uvođenje usluge hitnog poziva unutar vozila u slučaju nužde ugrađene u vozilo u Uniji. Jedna od predloženih mjera je da se ugradnja sustava ePoziv povezanog sa službom 112 vozilu u svim novim vozilima učini obvezatnim u sva nova vozila postane obveznom, počevši s kategorijama vozila M1 i N1 kao što je definirano u Prilogu II. Direktive 2007/46/EZ. [Am. 3]

(4)  Dana 3. srpnja 2012. Europski je parlament odobrio izvješće na temu „ePoziv: nova usluga broja 112 za građane kojim se Komisiju poziva da podnese prijedlog u okviru Direktive 2007/46/EZ kako bi se osiguralo obvezno uvođenje javnog sustava ePoziv povezanog sa službom 112 do 2015. godine.

(4.a)  Još uvijek je potrebno poboljšati rad službe 112 diljem Unije kako bi brzo i učinkovito pružala pomoć u slučajevima nužde. [Am. 4]

(5)  Sustav ePoziv Unije trebao bi smanjiti broj smrtnih slučajeva u Uniji kao i ozbiljnost ozljeda uzrokovanih nesrećama na cesti, zahvaljujući ranom upozorenju hitnih službi. Obveznim uvođenjem sustava ePoziv ugrađenog u vozilo povezanog sa službom 112, zajedno s potrebnom i usklađenom nadogradnjom infrastrukture elektroničkih komunikacijskih mreža za prijenos ePoziva i pozivnih centara za javnu sigurnost (PSAP) za primanje ePoziva, osigurala bi se dostupnost usluge svim građanima i time doprinijelo smanjivanju ljudske patnje i smanjenju smrtnih slučajeva i teških ozljeda, troškova vezanih uz zdravstvenu skrb, zastoja uzrokovanih nesrećama i drugih troškova. [Am. 5]

(5.a)  Sustav ePoziv predstavljat će bitnu strukturu koju je sastavilo više sudionika koji se bave sigurnošću života. Stoga je nužno da ova Uredba osigura aspekt odgovornosti kao bi se osiguralo potpuno povjerenje korisnika i neometan rad sustava ePoziv. [Am. 6]

(6)  Pružanje točnih i pouzdanih informacija o pozicioniranju u hitnim slučajevima nužno je za učinkovit rad sustava ePoziv ugrađenog u vozilo povezanog sa službom 112. Stoga je primjereno zahtijevati njegovu usklađenost s uslugama satelitskih navigacijskih programa, uključujući sustave uspostavljene u skladu s programima posebno, sustava uspostavljenih u okviru programa Galileo i EGNOS utvrđenima Uredbom kao što je navedeno u Uredbi (EZ) br. 683/2008 (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o daljnjoj provedbi europskih satelitskih navigacijskih programa (EGNOS i Galileo)(5). [Am. 7]

(7)  Obvezno opremanje vozila sustavom ePoziv ugrađenim u vozilo i povezanog sa službom 112 trebalo bi se u početku primjenjivati samo za nove vrste osobnih automobila i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1) za koje već postoji odgovarajući mehanizam za aktiviranje. Komisija bi, po potrebi, s ciljem predstavljanja zakonodavnog prijedloga trebala dalje procijeniti mogućnost da se zahtjev za primjenu sustava ePoziv ugrađenog u vozila u skoroj budućnosti proširi na druge kategorije vozila, kao što su teška teretna vozila, gradski i međugradski autobusi i motorna vozila na dva kotača i poljoprivredne traktore. [Am. 8]

(7.a)  Kako bi se povećao proboj na tržište trebalo bi promicati opremanje postojećih vrsta vozila predviđenih za proizvodnju nakon 1. listopada 2015. ugradnjom sustava ePoziv u vozila povezanog sa službom 112. Ovisno o vrsti homologiranih vozila prije 1. listopada 2015., sustav ePoziv može biti dobrovoljno naknadno ugrađen. [Am. 9]

(7.b)  Javna interoperabilna služba ePoziv na razini Unije povezana s jedinstvenim europskim pozivnim brojem hitne službe 112 („broj hitne službe 112”) i privatnim uslugama ePoziva (sustavi ePoziv koje podržavaju usluge treće strane) mogu koegzistirati pod uvjetom da se donesu mjere potrebne za osiguranje kontinuiteta u pružanju usluge potrošačima. Kako bi se osigurao kontinuitet javne usluge ePoziv preko broja 112 u svim državama članicama tijekom cijelog životnog vijeka automobila te osiguralo da je javna usluga ePoziv preko broja 112 uvijek automatski dostupna, sva bi vozila trebala biti opremljena javnom uslugom ePoziv preko broja 112, neovisno o tome hoće li kupac vozila odabrati ili ne privatnu uslugu ePoziva. [Am. 10]

(7.c)  Potrošači bi trebali imati realan opći pregled sustava ePoziv ugrađenog u vozila povezanog sa službom 112 i privatnog sustava ePoziva, ako je vozilo njime opremljeno, kao i opsežne i pouzdane informacije o svim dodatnim funkcijama ili uslugama povezanima s ponuđenim privatnim hitnim službama, aplikacijama za hitne pozive ili pozive za pomoć ugrađenima u vozila te o razini usluge koja se može očekivati ako se kupe usluge treće strane i s njima povezanim troškovima. ePoziv povezan sa službom 112 javna je usluga od općeg interesa te bi stoga trebala biti dostupna svim potrošačima besplatno. [Am. 11]

(8)  Obvezno opremanje vozila sustavom ePoziv ugrađenim u vozilo povezanim sa službom 112 ne bi trebalo dovesti u pitanje pravo svih dionika, kao što su proizvođači automobila i neovisni operateri, da ponude dodatne hitne usluge u slučaju nužde i/ili usluge s dodanom vrijednosti, uz ili kao dodatak sustavu usporedno sa sustavom ePoziv ugrađenim u vozilo koji se temelji na službi povezanim sa službom 112 ili na temelju njega. Međutim, Ipak te sve dodatne usluge trebale bi biti oblikovane osmišljene tako da ne odvraćaju pozornost vozaču povećavaju odvraćanje pažnje vozača ili da ne utječu na funkcioniranje sustava ePoziv ugrađenog u vozilo i povezanog sa službom 112 te na učinkoviti rad centara za primanje hitnih poziva. Sustav ePoziv ugrađen u vozilo povezan sa službom 112 i sustav koji pruža privatne ili usluge dodane vrijednosti trebao bi biti osmišljen na način da onemogućuje razmjenu osobnih podataka među njima. Te usluge, ako su pružene, trebaju biti u skladu s primjenjivim zakonodavstvom o sigurnosti i zaštiti podataka i za kupca uvijek trebaju ostati neobavezne. [Am. 12]

(9)  Kako bi se osigurao slobodan izbor potrošačima i pošteno tržišno natjecanje te potakla inovacija i povećala konkurentnost informacijske tehnologije Unije na svjetskom tržištu, sustav ePoziv u vozilu ugrađen u vozilo povezan sa službom 112 trebao bi biti besplatan i bez iznimki dostupan svim samostalnim operaterima te se temeljiti se zasnivati na interoperabilnoj, sigurnoj i standardiziranoj platformi s otvorenim pristupom za moguće buduće aplikacije ili usluge u vozilima ugrađene u vozila. Budući da je za to potrebna tehnička i pravna potpora, Komisija bi trebala bez odgode procijeniti, na temelju savjetovanja s uključenim dionicima, uključujući proizvođače vozila i neovisne operatere, sve mogućnosti za promicanje i osiguravanje platforme otvorenog pristupa te, ako je potrebno, predložiti zakonski prijedlog u tu svrhu. Potrebno je pružiti dodatna pojašnjenja o uvjetima pod kojima treće strane koje pružaju usluge s dodanom vrijednosti mogu imati pristup podacima pohranjenima u sustavu ugrađenom u vozilu povezanom sa službom 112. Nadalje, sustav ePoziv ugrađen u vozilo povezan sa službom 112 dostupan je svim samostalnim operaterima besplatno i bez iznimki u svrhe popravka i održavanja. [Am. 13]

(9.a)  Uvođenje bilo koje dodatne aplikacije ili usluge u vozila ne bi trebalo odgoditi stupanje na snagu i primjenu ove Uredbe. [Am. 14]

(10)  Kako bi se održao integritet sustava homologacije, jedino oni sustavi ePoziv u vozilu povezani sa službom 112 koji se mogu u potpunosti ispitati trebaju se prihvatiti u svrhu ove Uredbe. [Am. 25]

(10.a)  Sustav ePoziv ugrađen u vozilo povezan sa službom 112, kao sustav za nuždu, zahtijeva najveći mogući stupanj pouzdanosti. Trebalo bi osigurati točnost najmanjeg skupa podataka kao i prijenosa i kvalitete glasa te razviti jedinstven režim ispitivanja kako bi se osigurala dugovječnost i trajnost sustava ePoziv ugrađenog u vozilo povezano sa službom 112. Stoga redovno treba provoditi periodične tehničke preglede u skladu s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća(6). Detaljne odredbe o ispitivanju trebale bi biti navedene u odgovarajućem Prilogu toj Uredbi. [Am. 15]

(11)  Vozila proizvedena u malim serijama isključena su temeljem Direktive 2007/46/EZ iz zahtjeva o zaštiti putnika u njima u slučaju frontalnog i bočnog sudara. Stoga bi vozila proizvedena u malim serijama trebala biti izuzeta od obveze usklađivanja sa zahtjevima za sustav ePoziv navedenima u ovoj Uredbi. [Am. 16]

(12)  Vozila posebne namjene trebala bi biti u skladu sa zahtjevima za ePoziv utvrđenima u ovoj Uredbi, osim ako homologacijsko tijelo od slučaja do slučaja smatra da vozilo ne može ispuniti te zahtjeve zbog svoje posebne namjene. [Am. 17]

(13)  Prema preporukama radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. koje su sadržane u „Radnom dokumentu o zaštiti podataka i pitanjima privatnosti u ePoziv inicijativi”(7), usvojen 26. rujna 2006., svaka obrada osobnih podataka u sklopu sustava ePoziv ugrađenog u vozilo treba biti u skladu s pravilima za zaštitu osobnih podataka iz Direktive Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(8) od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka(9) te iz Direktive, Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(10)od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) , i člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima(11) uređena je obrada osobnih podataka koja se provodi u smislu ove Uredbe. Stoga svaku obradu podataka putem sustava ePoziv ugrađenog u vozilo povezanog sa službom 112 treba provoditi u skladu s tim Direktivama i pod nadzorom nadležnih tijela država članica, posebno neovisnih javnih tijela koja su imenovale države članice u skladu s ovim Direktivama, posebice posebno kako bi se jamčilo da vozila opremljena sa sustavima sustavom ePoziv ugrađenima ugrađenim u vozilo povezanim sa službom 112, u svom uobičajenom stanju statusu djelovanja povezanom sa sustavom ePoziv temeljenom na službi s ePozivom 112., nisu sljediva i nisu predmet bilo kakvog trajnog praćenja te da minimalni skup podataka koji koje šalje sustav ePoziv 112 ugrađen u vozilo uključuje minimalne informacije potrebne za primjereno rješavanje poziva u slučaju nužde Pozivnom centru za javnu sigurnost te da se nakon toga ne pohranjuju nikakvi osobni podaci. S obzirom na suglasnost osobe čiji se podaci obrađuju ili na ugovor između obje strane, mogu se primjenjivati drugi uvjeti u slučaju ugradnje u vozilo još jednog dodatnog sustava za hitne pozive uz sustav ePoziv ugrađen u vozilo povezan sa službom 112, ali taj dodatni sustav svejedno mora biti u skladu s tim Direktivama. [Am. 18 i 25]

(13.a)  Ovom se Uredbom uzimaju u obzir preporuke Radne skupine iz članka 29. uspostavljene u skladu s Direktivom 95/46/EZ sadržane u njezinom „Radnom dokumentu o zaštiti podataka i pitanjima privatnosti u vezi s inicijativom ePoziv”, od 26. rujna 2006.(12). [Am. 19 i 90]

(13.b)   Proizvođači vozila trebaju prilikom ispunjavanja tehničkih zahtjeva voditi računa o uključivanju tehničkih oblika zaštite podataka u svoje sustave ugrađene u vozila te poštovati načelo „ugrađene privatnosti”. [Am. 20]

(14)  Europske organizacije za normizaciju, ETSI i CEN, razvile su zajedničke norme za uspostavu paneuropske službe ePoziv, koje treba primjenjivati za potrebe ove Uredbe, budući da će to olakšati tehnološki razvoj sustava ePoziv ugrađenog u vozilo, osigurati interoperabilnost i kontinuitet usluge u cijeloj Uniji, te smanjiti troškove provedbe za Uniju u cjelini

(15)  Kako bi se osigurala primjena zajedničkih tehničkih zahtjeva u vezi s sa ugrađenim sustavom ePoziv ugrađenim u vozilo povezanom sa službom 112, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi dodijeliti Komisiji kada je riječ o detaljnim pravilima o primjeni relevantnih standarda, o ispitivanjima, osobnim podacima i zaštiti privatnosti te o izuzimanju određenih vozila ili tipova vozila iz kategorija M1 i N1. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, savjetujući se posebno s europskim nadzornikom za zaštitu podataka, radnom skupinom iz članka 29. te organizacijama za zaštitu potrošača. Prilikom pripreme i razrade delegiranih akata Komisija treba voditi računa da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način. [Am. 21]

(16)  Proizvođačima vozila treba dati dovoljno vremena da se prilagode tehničkim zahtjevima ove Uredbe i delegiranim aktima donesenima u skladu s ovom Uredbom kako bi se mogle provoditi potrebne studije i testiranja u različitim uvjetima, kao što je potrebno, a time i osigurati potpunu pouzdanost sustava ePoziv ugrađenog u vozilo povezanog sa službom 112. [Am. 22]

(17)  Ova uredba je nova, zasebna Uredba u kontekstu postupka EZ homologacije predviđenog Direktivom 2007/46/EZ i stoga bi Priloge I., III., IV., VI. i IX XI. toj Direktivi trebalo izmijeniti u skladu s tim.

(18)  Budući da cilj ove Uredbe podrazumijeva ostvarenje unutarnjeg tržišta uvođenjem zajedničkih tehničkih zahtjeva za nove tipove homologiranih vozila opremljenih sustavom ePoziv ugrađenim u vozilo i povezanim sa službom 112, zbog svoje opsežnosti države članice ne mogu u odgovarajućem opsegu ostvariti samostalno te stoga može biti bolje ostvaren na razini Unije koja može usvojiti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je određeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje tog cilja, [Am. 25]

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom donose se tehnički zahtjevi EZ homologacije vozila u pogledu sustava ePoziv povezanog sa službom 112 ugrađenog u vozilo. [Am. 25]

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na vozila kategorija M1 i N1 kako je utvrđeno u točkama 1.1.1. i 1.2.1. Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ.

Ova Uredba se ne primjenjuje na vozila malih serija. [Am. 23]

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe te kao dodatak uz definicije utvrđene u članku 3. Direktive 2007/46/EZ te članku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 305/2013(13), primjenjuju se sljedeće definicije: [Am. 24]

(1)  „sustav ePoziv u vozilu ugrađen u vozilo povezan sa službom 112” znači sustav za nuždu koji se sastoji od opreme ugrađene u vozilo i sredstava za aktivaciju, upravljanje i izvršavanje prijenosa poziva ePoziv, koji se aktivira ili automatski putem senzora ugrađenih u vozilu vozilo ili ručno i koji prenosi signale preko javnih mobilnih bežičnih komunikacijskih mreža, standardizirani minimalni skup kako bi omogućio prijenos standardiziranog minimalnog skupa podataka i uspostavlja uspostavu audio kanal kanala preko broja povezanog sa službom 112 između putnika u vozilu i odgovarajućeg pozivnog centra za javnu sigurnost; [Am. 25 Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu]

(2)  „sustav u vozilu” znači oprema u vozilu zajedno sa sredstvima za aktivaciju, upravljanje i izvršavanje prijenosa poziva ePoziv preko javne mobilne bežične komunikacijske mreže koja omogućuje vezu između vozila i sredstava za uspostavljanje usluge ePoziv preko javne mobilne bežične komunikacijske mreže. [Ams. 26 and 80]

(2.a)  „ePoziv” znači poziv u slučaju nužde iz vozila na broj 112 koji se uspostavlja preko sustava ePoziv ugrađenog u vozilo povezanog sa službom 112; [Am. 27]

(2.b)  „pozivni centar za javnu sigurnost” (PSAP) znači fizička lokacija na kojoj se prvo zaprimaju pozivi u slučaju nužde pod odgovornošću javnog tijela ili privatne organizacije koju priznaje dotična država članica; [Am. 28]

(2.c)  „minimalni skup podataka” (MSD) znači informacije definirane standardom „Telematika cestovnog prijevoza i prometa — eSigurnost — Minimalni skup podataka (MSD) sustava ePoziv” (EN 15722) koji se upućuje pozivnom centru za javnu sigurnost sustava ePoziv; [Am. 29]

(2.d)  „oprema ugrađena u vozilo” znači oprema koja je trajno ugrađena unutar vozila koja pruža ili ima pristup podacima u vozilu za minimalni set podataka (MSD) kako bi izvršio prijenos ePoziva preko javne mobilne bežične komunikacijske mreže. [Am. 30]

(2.e)  „mobilna bežična komunikacijska mreža” znači mobilna bežična komunikacijska mreža dostupna javnosti u skladu s Direktivama 2002/21/EZ(14) i 2002/22/EZ(15) Europskog parlamenta i Vijeća; [Am. 31]

Članak 4.

Opće obveze proizvođača

Proizvođači dokazuju da su sve nove vrste vozila iz članka 2. opremljene sustavom ePoziv povezanim sa službom 112 i ugrađenim u vozilo u skladu s ovom Uredbom i delegiranim aktima donesenima u skladu s ovom Uredbom. [Am. 32]

Članak 5.

Posebne obveze proizvođača

1.  Proizvođači jamče da su sve nove vrste vozila proizvedene i odobrene u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe i delegiranim aktima donesenima temeljem ove Uredbe.

2.  Proizvođači dokazuju da su sve njihove nove vrste vozila napravljene tako da osiguravaju da se u slučaju teške nesreće, otkrivene aktivacijom jednog ili više senzora i/ili procesora unutar vozila, koja se dogodi na području Unije automatski aktivira ePoziv na jedinstveni europski broj hitne službe 112. [Am. 33]

Proizvođači dokazuju da su nove vrste vozila napravljene tako kako bi osigurale da se ePoziv na jedinstveni europski broj hitne službe 112 može aktivirati i ručno. [Am. 34]

2.a  Drugim stavkom ne dovodi se u pitanje pravo vlasnika vozila da, pored sustava ePoziv povezanog sa službom 112 u vozilu, koristi drugi sustav poziva u nuždi ugrađen u vozilo koji pruža sličnu uslugu. U tom slučaju, taj drugi sustav poziva u nuždi u skladu je s normom EN 16102 „Inteligentni transportni sustavi – ePoziv – Operativni zahtjevi sustava ePoziv za podršku treće strane”, a proizvođači osiguravaju da je u danom trenutku aktivan samo jedan sustav i da se sustav ePoziv povezan sa službom 112 ugrađen u vozilo automatski uključi u slučaju da drugi sustav poziva u nuždi ne radi. [Am. 35]

3.  Proizvođači osiguravaju da su prijamnici u sustavima ePoziv povezanim sa službom 112 ugrađenima u vozilo kompatibilni s uslugama pozicioniranja koje pružaju satelitski navigacijski sustavi, uključujući posebno sustavi Galileo i EGNOS. [Am. 36]

4.  Za potrebe homologacije prihvaćaju se samo oni sustavi ePoziv povezani sa službom 112 ugrađeni u vozilo koji se mogu testirati. [Am. 37]

5.  Sustavi ePoziv povezani sa službom 112 ugrađeni u vozilo usklađeni su sa zahtjevima Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(16) i Uredbom UNECE br. 10(17). [Am. 25]

5.a  Proizvođači dokazuju da će se u slučaju opasnog kvara na sustavu koji može dovesti do nemogućnosti izvršenja ePoziva, otkrivenog tijekom ili nakon automatskog provjeravanja ispravnosti, putnicima u vozilu uputiti upozorenje. [Am. 38]

6.  Sustav ePoziv povezan sa službom 112 ugrađen u vozilo dostupan je svim samostalnim operaterima besplatno i bez iznimki barem u svrhe popravka i održavanja. [Am. 39]

7.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 9. o uspostavi detaljnih tehničkih zahtjeva i testiranja za homologaciju sustava ePoziv povezanih sa službom 112 ugrađenih u vozilo i shodno tome o izmjeni Direktive 2007/46/EZ. [Am. 40]

Tehnički zahtjevi i pregledi iz prvog podstavka usvajaju se nakon savjetovanja s relevantnim dionicima i temelje se na zahtjevima navedenima u stavcima 2., 2.a, 3., 4. i 6. te na dostupnim sljedećim standardima koji se odnose na ePoziv i, po potrebi, Pravilnik UNECE, uključujući: [Am. 41]

(a)  EN 16072 „Inteligentni transportni sustavi - e-Sigurnost - paneuropski sustav ePoziv - Operativni zahtjevi”;

(b)  EN 16062 „Inteligentni transportni sustavi - e-Sigurnost - Zahtjevi primjene na visokoj razini sustava ePoziv (HLAP)”;

(c)  EN 16454 „Inteligentni transportni sustavi - eSigurnost - ispitivanje suglasnosti svih stavki sustava ePoziv”, u pogledu sukladnosti sustava ePoziv povezanih sa službom 112 ugrađenog u vozilo s paneuropskim sustavom ePoziv; [Am. 25]

(ca)  EN 15722 „Inteligentni transportni sustavi - e-Sigurnost - Minimalni skup podataka (MSD) sustava ePoziv”.; [Am. 42]

(d)  bilo kakve dodatne europske norme ili Pravilnik UNECE-a koji se odnose na sustave ePoziv. [Am. 43]

Članak 6.

Pravila o privatnosti i zaštiti podataka

-1.a Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje Direktiva 95/46/EZ i Direktiva 2002/58/EZ. Svaka obrada osobnih podataka preko sustava ePoziv povezanog sa službom 112 ugrađenog u vozilo mora biti u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka iz tih Direktiva. [Am. 44]

1.  U skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ, Proizvođači osiguravaju da vozila opremljena sustavom ePoziv povezanim sa službom 112 ugrađenim u vozilo nisu sljediva i nisu predmet nikakvog trajnog praćenja u svom uobičajenom radnom stanju prije nužde povezanim s ePozivom. [Am. 45]

Tehnologije za veću zaštitu privatnosti ugrađuju se u sustav ePoziv povezan sa službom 112 kako bi se korisnicima usluge ePoziv pružila željena razina zaštite privatnosti te potrebna jamstva za sprečavanje nadgledanja i zlouporabe. [Am. 25]

2.  Minimalni skup podataka koji šalje sustav ePoziv povezan sa službom 112 ugrađen u vozilo uključuje samo minimalne informacije potrebne maksimalno se sastoji od informacija koje zahtijeva norma iz članka 3. točke (2.c). Minimalni skup podataka ne obrađuje se dulje nego je potrebno za svrhu za koju se obrađuje i ne pohranjuje se na dulje nego je potrebno za primjereno rješavanje poziva u slučaju nužde. Minimalni skup podataka pohranjuje se tako da je moguće njegovo potpuno brisanje. [Am. 46]

3.  Proizvođači moraju osigurati da korisnici ePoziva prime jasne i opsežne informacije o svrhama obrade podataka postojanju besplatnog sustava ePoziv povezanog sa službom 112 i o obradi podataka koji se prenose preko sustava ePoziv povezanog sa službom 112 ugrađenog u vozilo, prvenstveno o: [Am. 47]

(a)  upućivanju na pravnu podlogu za obradu;

(b)  činjenici da je sustav ePoziv povezan sa službom 112 ugrađen u vozilo automatski aktiviran; [Am. 25]

(c)  načinima obrade podataka koju izvršava sustav ePoziv povezan sa službom 112 ugrađen u vozilo; [Am. 25]

(d)  određenoj svrsi obrade u okviru ePoziva koja je ograničena na situacije nužde iz članka 5. stavka 2. podstavka 1.; [Am. 48]

(e)  vrstama prikupljenih i obrađenih podataka te primateljima tih podataka; ,

(f)  vremenskom roku za čuvanje podataka u sustavu ePoziv povezanom sa službom 112 ugrađenom u vozilo; [Am. 49]

(g)  činjenici da ne postoji stalno praćenje vozila osim prikupljanja minimalne količine podataka potrebne da sustav ePoziv povezan sa službom 112 ugrađen u vozilo odredi i prenese položaj i smjer kretanja vozila kada izvješćuje o nezgodi, kao i činjenici da se bilo koji podaci o praćenju pohranjuju na uređaju samo onoliko koliko je nužno potrebno za tu svrhu; [Am. 50]

(h)  načinima ostvarivanja prava osoba na koje se podaci odnose;

(ha)  činjenici da se podaci koje prikuplja PSAP preko sustava ePoziv povezanog sa službom 112 ugrađenog u vozilo ne smiju prenositi trećim stranama bez aktivnog prethodnog pristanka osobe čiji se podaci obrađuju; [Am. 51]

(i)  svakoj potrebnoj dodatnoj informaciji u pogledu sljedivosti, praćenja i obrade osobnih podataka u vezi s pružanjem privatne usluge ePoziv i/ili drugih usluga s dodanom vrijednosti, koje su podložne eksplicitnom pristanku korisnika i u skladu s Direktivom 95/46/EZ. Posebno treba uzeti u obzir činjenicu da mogu postojati razlike između obrade podataka obavljene preko sustava ePoziv povezanog sa službom 112 ugrađenog u vozilo i preko privatnih sustava ePoziv ili drugih usluga dodane vrijednosti. [Am. 52]

3.a  Proizvođači osiguravaju informacije navedene u stavku 3. kao dio tehničke dokumentacije koja se uručuje zajedno s vozilom. [Am. 53]

3.b  Kako bi se izbjegle nejasnoće u pogledu ciljeva i dodane vrijednosti obrade podataka, informacije iz stavka 3. daju se korisniku posebno za sustav ePoziv povezan sa službom 112 ugrađen u vozilo i posebno za druge sustave ePoziva prije upotrebe tog sustava. [Am. 54]

3.c  Proizvođači osiguravaju da su sustav ePoziv povezan sa službom 112 ugrađen u vozilo i drugi instalirani sustav za pozive u nuždi te sustav koji pruža usluge dodane vrijednosti napravljeni tako da nije moguća razmjena osobnih podataka. Ako osoba čiji se podaci obrađuju ne upotrebljava drugi sustav ili uslugu s dodanom vrijednošću ili ako ne pristane na obradu svojih osobnih podataka u okviru privatne usluge, to ne stvara nikakve negativne posljedice za korisnika sustava ePoziv povezanog sa službom 112 ugrađenog u vozilo ili u upotrebi sustava ePoziv. [Am. 55]

4.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 9. kojima se dodatno definiraju zahtjevi o nedostatku sljedivosti i praćenja te o tehnologijama za veću zaštitu privatnosti iz stavka 1. u pogledu ePoziva, posebno sigurnosnih mjera koje pružatelji usluga ePoziva trebaju usvojiti kako bi osigurali obradu podataka u skladu sa zakonom i spriječili neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenjivanje ili gubitak obrađenih osobnih podataka, kao i načine za obradu privatnih podataka i informacija o korisniku iz stavka 3. [Am. 56]

Članak 7.

Obveze država članica

Od 1. listopada 2015. ...(18) nacionalna tijela odobravaju EZ homologaciju u odnosu na sustav ePoziv povezan sa službom 112 ugrađen u vozilo samo novim vrstama vozila koja su u skladu s ovom Uredbom i s delegiranim aktima donesenima prema ovoj Uredbi temeljem ove Uredbe. [Am. 57]

Članak 7.a

Periodični tehnički pregledi

Zahtjevi za periodične tehničke preglede u pogledu sustava ePoziv povezanog sa službom 112 ugrađenog u vozilo uređeni su Direktivom 2014/45/EU. [Am. 58]

Članak 8.

Izuzeća

1.  Komisija može izuzeti određena vozila ili određene razrede vozila kategorija M1 i N1 od obveze postavljanja sustava ePoziv povezanog sa službom 112 ugrađenog u vozilo za vozila iz članka 4., ako se nakon analize troškova/koristi i tehničke analize koje je provela ili propisala Komisija, te uzimajući u obzir sve odgovarajuće sigurnosne zahtjeve, primjena tih sustava pokazuje pokaže da sustav postavljanje sustava ePoziv povezanog sa službom 112 ugrađenog u vozilo nije prikladan za vozilo ili neophodno za daljnje unaprjeđenje cestovne sigurnosti, zbog činjenice da je razred vozila koja su u pitanju prvenstveno namijenjen za korištenje kao terensko vozilo, ili nema odgovarajući mehanizam za pokretanje. Ta se izuzeća trebaju ograničiti brojem. [Am. 59]

2.  Komisija je, u skladu s člankom 9, ovlaštena donositi delegirane akte kojima se određuju izuzeća iz stavka 1. ovog članka. Ta će izuzeća pokriti vozila kao što su vozila posebne namjene i vozila bez zračnih jastuka, te će biti ograničena brojem. [Am. 60]

Članak 9.

Izvršavanje ovlasti

1.  Ovlast donošenja delegiranih akata dodijeljena Komisiji podliježe uvjetima utvrđenima ovim člankom.

2.  Ovlast donošenja za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 7., članka 6. stavka 4. i članka 8. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neograničeno razdoblje od […] (Ured za publikacije: unijeti točan datum stupanja na snagu) pet godina,od (19) Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje na razdoblje jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament i Vijeće ne usprotive tom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog od tih razdoblja. [Am. 61]

3.  Delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 7., članka 6. stavka 4. i članka 8. stavka 2. Europski parlament ili Vijeće mogu poništiti u bilo kojem trenutku. Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Poništenje proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Ono ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 5. stavkom 7., člankom 6. stavkom 4. i člankom 8. stavkom 2. stupa na snagu samo ako se tomu ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva tri mjeseca nakon obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se ne protive. To se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 62]

Članak 10.

Kazne u slučaju povrede odredbi ove Uredbe

1.  Države članice donose pravila o kaznama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i odgovarajućih delegiranih akata od strane proizvođača i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Donesene kazne su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće, osobito ako se ne poštuje članak 6. ove Uredbe. Države članice o tim odredbama obavještavaju Komisiju te ju bez odlaganja obavještavaju o bilo kakvoj njihovoj naknadnoj izmjeni. [Am. 63]

2.  Vrste povrede odredbi ove Uredbe koje podliježu primjeni kazne uključuju barem sljedeće:

(a)  davanje lažne izjave tijekom postupka odobravanja ili opozivanja;

(b)  krivotvorenje rezultata ispitivanja za homologaciju;

(c)  uskraćivanje podataka ili tehničkih specifikacija koji bi mogli dovesti do opozivanja ili ukidanja homologacije;

(ca)  kršenja odredbi iz članka 6. [Am. 64]

Članak 10.a

Izvještavanje i preispitivanje

1.  Komisija izvještava Europski parlament i Vijeće o spremnosti telekomunikacijske i infrastrukture PSAP-a potrebne za sustav ePoziv u državama članicama. Ako je iz izvještaja jasno da infrastruktura ePoziv neće biti funkcionalna prije datuma navedenog u trećem stavku članka 12., Komisija poduzima odgovarajuće mjere.

2.  Do 1. listopada 2018. Komisija priprema izvještaj o procjeni rezultata sustava ePoziv povezanog sa službom 112 ugrađenog u vozilo i stope njegova proboja na tržište i predstavlja ga Europskom parlamentu i Vijeću. Komisija istražuje treba li se područje primjene Uredbe proširiti na ostale kategorije vozila kao što su vozila na dva kotača, teška teretna vozila, autobusi i poljoprivredni traktori. Ako bude potrebno, Komisija predstavlja zakonodavni prijedlog u te svrhe.

3.  Što je prije moguće i u svakom slučaju najkasnije do ...(20), Komisija, nakon iscrpnog savjetovanja sa svim dionicima, uključujući proizvođače i samostalne operatere, i procjene utjecaja, izvješćuje Europski parlament i Vijeće o tehničkim zahtjevima za interoperabilnu, standardiziranu, sigurnu platformu s otvorenim pristupom. Prema potrebi Komisija prilaže izvješću zakonodavni prijedlog u tu svrhu. Čim navedeni standardi postanu dostupni, sustav ePoziv povezan sa službom 112 ugrađen u vozilo temeljit će se na standardima za tu platformu. [Am. 65]

Članak 11.

Izmjene Direktive 2007/46/EZ

Prilozi I., III., IV., VI. i IX. Direktivi 2007/46/EZ izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

Članak 5. stavak 7., članak 6. stavak 4., članak 8. stavak 2. i članci 9. i 10.a primjenjuju se od …(21). [Am. 66]

Članci osim onih navedenih u drugom stavku ovog članka primjenjuje primjenjuju se od 1. listopada 2015. [Am. 67]

Ova Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ,

Za Europski parlament za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG

Izmjene Direktive 2007/46/EZ

Direktiva 2007/46/EZ mijenja se kako slijedi:

(1)  U Prilog I. dodaju se sljedeće točke:

„12.8. Sustav ePoziv

12.8.1.  opis ili nacrti”;

(2)  U Prilog III., dio I., odjeljak A, dodaju se sljedeće točke:

„12.8. Sustav ePoziv

12.8.1.  Postoji: da/ne (1)”;

(3)  Dio 1. Priloga IV. izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:

(a)  U tablicu se dodaje sljedeća stavka:

Stavka

Predmet

Regulatorni akt

Primjenjivost

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

71.  

Sustav ePoziv

Uredba (EU) br…..

X

X

(b)  Dodatak 1. mijenja se kako slijedi:

(i.)  u tablicu 1. dodaje se sljedeća stavka:

Stavka

Predmet

Regulatorni akt

Posebna pitanja

Primjenjivost i posebni zahtjevi

71.

Sustav ePoziv

Uredba (EU) br…..

Ne primjenjuje se

(ii.)  u tablicu 2. dodaje se sljedeća stavka:

Stavka

Predmet

Regulatorni akt

Posebna pitanja

Primjenjivost i posebni zahtjevi

71.

Sustav ePoziv

Uredba (EU) br…..

Ne primjenjuje se

(4)  U Dodatku obrascu A u Prilogu VI. u tablicu se dodaje sljedeća stavka:

Stavka

Predmet

Pozivanje na regulatorni akt (1)

Kako je izmijenjeno

Primjenjuje se na verzije

71.

Sustav ePoziv

Uredba (EU) br…..

(5)  Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)  u Prilogu I. obrazac B mijenja se kako slijedi:

(i.)  strana 2. „vozila kategorije M1” mijenja se kako slijedi:

—  točka 52. zamjenjuje se sljedećim:

„52. ePoziv postoji da/ne”,

—  dodaje se sljedeća točka:

„53. Napomene (11): …………….”;

(ii.)  strana 2. „vozila kategorije N1” mijenja se kako slijedi:

—  točka 52. zamjenjuje se sljedećim:

„52. ePoziv postoji da/ne”,

—  dodaje se sljedeća točka:

„53. Napomene (11): …………….”;

(b)  U Prilogu II. obrazac C2 mijenja se kako slijedi:

(i.)  strana 2. „vozila kategorije M1” mijenja se kako slijedi:

—  točka 52. zamjenjuje se sljedećim:

„52. ePoziv postoji da/ne”,

—  dodaje se sljedeća točka:

„53. Napomene (11): …………….”;

(ii.)  strana 2. „vozila kategorije N1” mijenja se kako slijedi:

—  točka 52. zamjenjuje se sljedećim:

„52. ePoziv postoji da/ne”,

—  dodaje se sljedeća točka:

„53. Napomene (11): …………….”.

(6)  U Dodatku 1. Prilogu XI. točka 71. dodaje se u tablici:

Stavka

Predmet

Pozivanje na regulatorni akt

M1

2 500 (1) kg

M1 >

2 500 (1) kg

M2

M3

71.

Sustav ePoziv

Uredba (EU) br…..

A

A

Ne primjenjuje se

Ne primjenjuje se

[Am. 68]

(1)SL C 341, 21.11.2013., str. 47.
(2)Stajalište Europskog parlamenta od 26. veljače 2014.
(3)Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1).
(4)COM(2009) 434 završna verzija.
(5)SL L 196, 24.7.2008., str. 1. Uredba (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o provedbi i uporabi europskih sustava za satelitsku navigaciju i stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 876/2002 i Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 20.12.2013., str. 1.).
(6)Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih prikolica i stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).
(7)1609/06/EN – radna skupina 125.
(8)Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).
(9)SL L 281, 23.11.1995., str. 31.
(10)Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).
(11)SL C 303, 14.12.2007., str. 1.
(12)1609/06/EN – radna skupina 125.
(13)SL L 91, 3.4.2013., str. 1.
(14)Direktiva 2002/21/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24.4.2002., str. 33.).
(15)Direktiva 2002/22/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnim uslugama i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnim uslugama) (SL L 108, 24.4.2002., str. 51.).
(16)Direktiva 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremni i o uzajamnom priznavanju njegove sukladnosti (SL L 91, 7.4.1999., str. 10.).
(17)Pravilnik br 10 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) — Jedinstvene odredbe o homologaciji vozila u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (SL L 254, 20.9.2012., str. 1.).
(18)Datum naveden u trećem podstavku članka 12.
(19) Datum stupanja na snagu ove Uredbe.
(20) Godinu dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(21) Datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti