Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0165(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0106/2014

Pateikti tekstai :

A7-0106/2014

Debatai :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Balsavimas :

PV 26/02/2014 - 9.7
CRE 26/02/2014 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0154

Priimti tekstai
PDF 571kWORD 167k
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d. - Strasbūras
Transporto priemonėse montuojamos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas ***I
P7_TA(2014)0154A7-0106/2014
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2014 m. vasasrio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transporto priemonių, kuriose montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0316),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0174/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A7-0106/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 341, 2013 11 21, p. 47.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl transporto priemonių, kuriose montuojama telefono numerio 112 paslauga grindžiama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB [1 pakeit.]
P7_TC1-COD(2013)0165

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  išsami variklinių transporto priemonių Sąjungos tipo patvirtinimo sistema buvo nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB(3);

(2)  variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai, atsižvelgiant į įvairius saugos ir aplinkosaugos aspektus, yra suderinti Sąjungos lygmeniu siekiant užtikrinti aukšto lygio kelių eismo saugą visoje Sąjungoje;

(2a)  paslaugos „eCall“ įdiegimas visose transporto priemonėse ir visose valstybėse narėse nuo 2003 m. yra vienas svarbiausių Sąjungos prioritetų kelių saugumo srityje. Siekiant to tikslo pradėta keletas iniciatyvų, kurios vykdomos taikant savanoriško diegimo metodą, tačiau iki šiol pakankamos pažangos pasiekti nepavyko; [2 pakeit.]

(3)  siekiant toliau gerinti kelių eismo saugą, Komunikate 2009 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos komunikate „Metas diegti pagalbos iškvietos sistemą“(4) siūlomos naujos priemonės, kad Sąjungoje būtų sparčiau diegiama transporto priemonėse montuojamos pagalbos iškvietos sistemos paslauga. Viena iš siūlomų priemonių yra nustatyti privalomą telefono numeriu 112 grindžiamos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ montavimą visose naujose transporto priemonėse pradedant M1 ir N1 kategorijomis, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priede; [3 pakeit.]

(4)  2012 m. liepos 3 d. Europos Parlamentas patvirtino Ataskaitą dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ – nauja pagalbos telefono 112 paslauga piliečiams, kuria Komisija raginama pateikti pasiūlymą pagal Direktyvą 2007/46/EB, kad būtų užtikrintas privalomas telefono numeriu 112 grindžiamos viešos sistemos „eCall“ įdiegimas ne vėliau kaip 2015 m.;

(4a)  vis dar būtina gerinti pagalbos telefono numerio 112 paslaugos teikimą visoje Sąjungoje, kad nelaimės atveju pagalba būtų teikiama greitai ir veiksmingai; [4 pakeit.]

(5)  tikėtina, kad Sąjungos sistema „eCall“ sumažins eismo įvykių sukeltų mirčių skaičių Sąjungoje, be to, patirtų sužalojimų sunkumą dėl ankstyvo pagalbos tarnybų įspėjimo. Privalomai įdiegus numeriu 112 grindžiamą sistemą „eCall“, taip pat privalomai ir suderintai pagerinus elektroninių ryšių tinklų, naudojamų pagalbos iškvietos „eCalls“ skambučiams siųsti, ir bendrųjų pagalbos centrų (BPC), kurie tokius skambučius priimtų, infrastruktūrą, paslauga turėtų tapti prieinama visiems piliečiams, taigi palengvinti žmonių kančias ir sumažinti sumažėtų mirčių ir didelių sužalojimų skaičius, sveikatos priežiūros bei kitas išlaidas išlaidos, eismo įvykių keliamos spūstys ir kitos išlaidos; [5 pakeit.]

(5a)  sistema „eCall“ bus didelė struktūra, kurioje dalyvaus daug gyvybės apsauga besirūpinančių subjektų. Todėl labai svarbu, kad šiame reglamente būtų aptartas atsakomybės aspektas, jog naudotojai galėtų visiškai pasitikėti sistema „eCall“ ir kad ji veiktų sklandžiai; [6 pakeit.]

(6)  tikslios ir patikimos padėties nustatymo informacijos teikimas nelaimės atveju yra esminis veiksmingo transporto priemonėje montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ veikimo elementas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ji būtų suderinama su paslaugomis, kurios teikiamos pagal palydovinės navigacijos programas, įskaitant visų pirma pagal sistemas, kurios sukurtos pagal GALILEO ir EGNOS programas, nurodytas 2008 m. liepos 9 d. Galileo ir EGNOS programas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo(5); [7 pakeit.]

(7)  privalomas telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ montavimas transporto priemonėse visų pirma turėtų būti taikomas tik naujiems naujų tipų lengviesiems automobiliams ir mažos keliamosios galios krovininėms transporto priemonėms (M1 ir N1 kategorijų), kurioms jau egzistuoja tinkamas aktyvavimo mechanizmas. Artimiausiu metu Komisija turėtų išsamiau įvertinti galimybę išplėsti reikalavimo transporto priemonėse montuoti telefono numeriu 112 grindžiamą sistemą „eCall“ taikymą įtraukiant kitas transporto priemonių kategorijas, kaip antai, sunkiasvores krovinines transporto priemones, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusus, variklines dvirates transporto priemones ir žemės ūkio traktorius, siekiant, prireikus, pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto; [8 pakeit.]

(7a)  siekiant, kad sistema plistų, turėtų būti skatinama telefono numeriu 112 grindžiamą sistemą „eCall“ montuoti esamų tipų transporto priemonėse, kurios bus pagamintos po 2015 m. spalio 1 d. Tų tipų transporto priemonės, kurių tipo patvirtinimas suteiktas anksčiau nei 2015 m. spalio 1 d., gali būti modifikuojamos savanoriškai montuojant sistemą „eCall“; [9 pakeit.]

(7b)  vieša sąveiki visoje Sąjungoje veikianti telefono numeriu 112 („pagalbos telefono numeris 112“) grindžiama pagalbos iškvietos sistema „eCall“ ir privačios pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugos (trečiųjų šalių paslaugomis paremtos sistemos „eCall“) gali veikti kartu su sąlyga, kad bus patvirtintos priemonės, kurios būtinos siekiant užtikrinti paslaugos teikimo vartotojui tęstinumą. Kad visose valstybėse narėse visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį būtų užtikrintas viešosios telefono numeriu 112 grindžiamos „eCall“ paslaugos tęstinumas ir nuolatinis automatiškas viešosios telefono numeriu 112 grindžiamos „eCall“ paslaugos teikimas, visose transporto priemonėse turėtų būti sumontuota viešosios telefono numeriu 112 grindžiamos „eCall“ paslaugos sistema, nepaisant to, ar transporto priemonės pirkėjas pasirenka privačią „eCall“ paslaugą; [10 pakeit.]

(7c)  vartotojams turėtų būti pateikta praktinė transporto priemonėje sumontuotos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ ir privačios sistemos „eCall“, jei ji sumontuota transporto priemonėje, apžvalga ir išsami bei patikima informacija apie bet kokias papildomas funkcijas ar paslaugas, susietas su privačiomis skubios pagalbos paslaugomis, transporto priemonėje montuoti siūlomas skubios pagalbos ar techninės pagalbos iškvietos prietaikas ir informacija apie paslaugų lygį, kurio galima tikėtis įsigyjant trečiųjų šalių paslaugas, ir susijusias išlaidas. Telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“ yra viešoji bendrojo intereso paslauga, todėl ji visiems vartotojams turėtų būti teikiama nemokamai; [11 pakeit.]

(8)  privalomas telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ montavimas transporto priemonėse neturėtų daryti poveikio visų suinteresuotųjų subjektų, kaip antai, automobilių gamintojų ir nepriklausomų veiklos vykdytojų, teisei siūlyti papildomas skubios pagalbos ir (ar) pridėtinę vertę turinčias paslaugas, teikiamas atskirai nuo transporto priemonėse montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ arba remiantis šia sistema. Vis dėlto bet kurios papildomos paslaugos turėtų būti suprojektuotos taip, kad labiau neblaškytų vairuotojo dėmesio arba netrukdytų transporto priemonėje sumontuotos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ veikimui ir veiksmingam skubios pagalbos iškvietos centrų darbui. Transporto priemonėje sumontuota telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“ ir privačias ar pridėtinės vertės paslaugas teikianti sistema turi būti suprojektuotos taip, kad jos negalėtų keistis asmens duomenimis. Kai numatyta, tos paslaugos turėtų atitikti taikytinus saugos, saugumo ir duomenų apsaugos teisės aktus ir visuomet likti neprivalomos vartotojams; [12 pakeit.]

(9)  siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos informacinių technologijų pramonės konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, transporto priemonėse montuojama telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai ir nediskriminuojant jokių nepriklausomų veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia, ir atviros prieigos, apsaugota ir standartizuota platforma, tinkama galimoms būsimoms transporto priemonėse naudojamoms taikomosioms programoms prietaikoms arba paslaugoms. Kadangi tam reikia techninio ir teisinio pagrindo, Komisija, pasikonsultavusi su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant transporto priemonių gamintojus ir nepriklausomus veiklos vykdytojus, turėtų nedelsdama įvertinti visas galimybes populiarinti tokią atviros prieigos platformą ir užtikrinti jos veikimą, taip pat, jei reikia, tuo tikslu pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Turėtų būti išsamiau išaiškinta, kokiomis sąlygomis trečiosios šalys, teikiančios pridėtinės vertės paslaugas, gali susipažinti su transporto priemonėje sumontuotoje telefono numeriu 112 grindžiamoje sistemoje saugomais duomenimis. Be to, visiems nepriklausomiems veiklos vykdytojams be jokios diskriminacijos turėtų būti suteikta galimybė nemokamai naudoti transporto priemonėje montuojamą telefono numeriu 112 grindžiamą sistemą „e-Call“ remonto ar priežiūros tikslais; [13 pakeit.]

(9a)  šio reglamento įsigaliojimas ir jo taikymas neturėtų būti vilkinamas dėl to, kad diegiama kokia nors papildoma transporto priemonėje naudojama prietaika ar paslauga; [14 pakeit.]

(10)  siekiant išsaugoti tipo patvirtinimo sistemos vientisumą, šio reglamento tikslais turėtų būti pripažįstamos tik tos transporto priemonėje montuojamos telefono numeriu 112 grindžiama sistemos „eCall“, kurias galima visapusiškai išbandyti;

(10a)  transporto priemonėje montuojama telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“, kaip skubios pagalbos teikimo sistema, reikalauja didžiausio įmanomo patikimumo lygio. Taigi turėtų būti užtikrinamas būtinųjų duomenų rinkinio ir balso perdavimo tikslumas bei kokybė ir parengta vienoda bandymų tvarka, siekiant užtikrinti transporto priemonėje montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ ilgaamžiškumą ir atsparumą. To siekiant turėtų būti atliekamos periodinės techninės apžiūros pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES(6). Išsamios nuostatos dėl bandymų turėtų būti įtrauktos į atitinkamą to reglamento priedą; [15 pakeit.]

(11)  mažų serijų transporto priemonėms pagal Direktyvą 2007/46/EB netaikomi reikalavimai, susiję su keleivių apsauga priekinio ir šoninio smūgių atveju. Todėl toms mažų serijų transporto priemonėms turėtų būti netaikomi šiame reglamente nustatyti reikalavimai dėl „eCall“; [16 pakeit.]

(12)  specialios paskirties transporto priemonėms turėtų būti taikomi šiame reglamente išdėstyti „eCall“ reikalavimai, išskyrus atvejus, kai tipo patvirtinimo institucijos kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia, kad šių reikalavimų transporto priemonė negali atitikti dėl savo specialios paskirties; [17 pakeit.]

(13)  pagal rekomendacijas, kurias pateikė 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė ir kurios pateiktos 2006 m. rugsėjo 26 d. priimtame Darbiniame dokumente dėl pagalbos iškvietos paslaugos iniciatyvos poveikio duomenų apsaugai ir privatumui(7), bet koks asmens duomenų tvarkymas naudojantis transporto priemonėje montuojama sistema „eCall“ turėtų atitikti asmens duomenų apsaugos taisykles, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 2002 m. liepos 12 d.(8), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių)(9) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos(10) 7 ir 8 straipsniuose reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, atliekamas pagal šį reglamentą. Naudojant transporto priemonėje montuojamą telefono numeriu 112 grindžiamą sistemą „eCall“, bet koks duomenų tvarkymas atliekamas pagal tas direktyvas ir prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, ypač pagal tas direktyvas valstybių narių paskirtoms nepriklausomoms viešosios valdžios institucijoms, visų pirma siekiant užtikrinti, kad transporto priemonių, kuriose įrengtos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“, įprastai jas naudojant, kiek tai susiję su „eCall“ pagalbos iškvieta telefono numeriu 112, nebūtų galima atsekti ir jos nebūtų nuolat sekamos ir kad būtiniausių duomenų rinkinyje, kurį siunčia transporto priemonėje sumontuota telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“, būtų tik būtiniausia informacija, kurios reikia, kad būtų galima tinkamai reaguoti BPC reaguotų į pagalbos skambučius, ir kad po to nebūtų saugomi jokie asmens duomenys. Jei duomenų subjektas sutinka arba abi šalys sudaro susitarimą, gali būti taikomos kitos sąlygos, jei kartu su transporto priemonėje sumontuota telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“ papildomai sumontuota kita pagalbos iškvietos sistema, tačiau ir tokiu atveju turėtų būti laikomasi tų direktyvų; [18 pakeit.]

(13a)  šiame reglamente atsižvelgiama į rekomendacijas, kurias pagal Direktyvą 95/46/EB įsteigta 29 straipsnio darbo grupė pateikė savo 2006 m. rugsėjo 26 d. darbiniame dokumente dėl pagalbos iškvietos paslaugos iniciatyvos „eCall“ poveikio duomenų apsaugai ir privatumui(11);[19 ir 90 pakeit.]

(13b)   transporto priemonių gamintojai, laikydamiesi techninių reikalavimų, turėtų į transporto priemonėse montuojamas sistemas integruoti duomenų apsaugos technines prietaikas ir laikytis projektuojant numatyto privatumo apsaugos principo; [20 pakeit.]

(14)  Europos standartizacijos organizacijos, ETSI ir CEN parengė bendrus visoje Europoje teikiamos „eCall“ paslaugos diegimo standartus, kurie turėtų būti taikomi šio reglamento tikslais, nes tai sudarys sąlygas transporto priemonėje montuojama sistema „eCall“ teikiamos paslaugos technologinei raidai, užtikrins paslaugos sąveikumą ir tęstinumą visoje Sąjungoje bei sumažins įgyvendinimo sąnaudas visoje Sąjungoje;

(15)  siekiant užtikrinti, kad telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ įrengimui transporto priemonėse būtų taikomi bendrieji techniniai reikalavimai, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl išsamių taisyklių, susijusių su atitinkamų standartų taikymu, bandymais, asmens duomenų ir privatumo apsauga bei išimtimis, kurios taikomos tam tikroms M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms ar jų klasėms. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Ruošdama, ypač su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, 29 straipsnio darbo grupe ir vartotojų apsaugos organizacijomis. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama deleguotuosius aktus jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai ir laiku persiųsti perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; [21 pakeit.]

(16)  transporto priemonių gamintojams turėtų būti suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie šio reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų aktų techninių reikalavimų, kad galėtų atlikti būtinus tyrimus ir bandymus įvairiomis sąlygomis, kaip to reikalaujama, bei užtikrinti visapusišką transporto priemonėje montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ patikimumą; [22 pakeit.]

(17)  šis reglamentas yra naujas atskiras reglamentas Direktyvoje 2007/46/EB numatytos EB tipo tvirtinimo procedūros kontekste, todėl tos direktyvos I, III, IV, VI ir IX priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(18)  kadangi valstybės narės negali tinkamai pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti vidaus rinkos veikimo įvedant bendrus techninius reikalavimus naujoms patvirtinto tipo transporto priemonėms, kuriose įrengta sistema telefono numeriu 112 grindžiama „eCall“, o dėl jo apimties tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones pagal subsidiarumo principą, nustatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi transporto priemonių EB tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai dėl transporto priemonėje montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo 1.1.1 ir 1.2.1 punktuose.

Šis reglamentas netaikomas mažų serijų transporto priemonėms. [23 pakeit.]

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnyje, ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 305/2013(12) 2 straipsnyje šiame reglamente vartojamos šios terminų apibrėžtys: [24 pakeit.]

1)  transporto priemonėje montuojama telefono numeriu 112 grindžiama pagalbos iškvietos sistema „eCall“ − skubios pagalbos sistema, kurią sudaro transporto priemonėje montuojami įranga ir priemonės, skirtos „eCall“ duomenų perdavimui aktyvuoti, valdyti ir vykdyti, ir kuri aktyvuojama automatiškai, naudojant transporto priemonėje sumontuotus jutiklius, arba rankiniu būdu, kuri siunčia signalą viešaisiais belaidžio judriojo ryšio tinklais, siunčia sudaro sąlygas perduoti standartizuotą būtinųjų duomenų rinkinį ir telefono numeriu 112 sukuria sukurti garso ryšį tarp transporto priemonės keleivių ir atitinkamo bendrojo pagalbos centro; [25 pakeit. Šis pakeitimas taikomas visam tekstui]

2)  transporto priemonėje sumontuota sistema − transporto priemonėje montuojama įranga kartu su priemonėmis, skirtomis aktyvuoti, valdyti ir įvykdyti „eCall“ duomenų perdavimą viešuoju belaidžiu judriojo ryšio tinklu, sukuriant sąsają tarp transporto priemonės ir priemonės, kuria naudojantis „eCall“ paslauga įvykdoma viešuoju belaidžiu judriojo ryšio tinklu. [26 ir 80 pakeit.]

2a)  pagalbos iškvietos sistema „eCall“ – skubios pagalbos iškvieta transporto priemonėje pagalbos telefono numeriu 112, vykdoma naudojant transporto priemonėje sumontuotą telefono numeriu 112 grindžiamą pagalbos iškvietos sistemą „e-Call“; [27 pakeit.]

2b)  bendrasis pagalbos centras arba BPC – fizinė vieta, kurioje pirmiausia priimami skubios pagalbos skambučiai ir už kurią atsakinga viešosios valdžios institucija arba atitinkamos valstybės narės pripažinta privati organizacija; [28 pakeit.]

2c)  mažiausias duomenų rinkinys arba MDR – informacija, apibrėžta standarte "Informacijos apie kelių transportą ir eismą apdorojimo bei perdavimo priemonės. Elektroninė sauga. Elektroninės iškvietos mažiausias duomenų rinkinys (MSD)" (EN 15722), kuri siunčiama į „eCall“ BPC; [29 pakeit.]

2d)  transporto priemonėje sumontuota pagalbos iškvietos įranga – transporto priemonėje stacionariai sumontuota įranga, kuri teikia transporto priemonėje esantį mažiausią duomenų rinkinį (BDR), būtiną, kad būtų galima per viešąjį judriojo belaidžio ryšio tinklą atlikti „eCall“ operaciją, arba suteikia prieigą prie tokio rinkinio; [30 pakeit.]

2e)  viešasis judriojo belaidžio ryšio tinklas – visuomenei prieinamo judriojo belaidžio ryšio tinklas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2002/21/EB(13) ir 2002/22/EB(14). [31 pakeit.]

4 straipsnis

Bendrosios gamintojų pareigos

Gamintojai turi įrodyti, kad visose naujų tipų transporto priemonėse, nurodytose 2 straipsnyje, sumontuota įterptoji pagalbos telefono numeriu 112 grindžiama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, laikantis šio reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų aktų. [32 pakeit.]

5 straipsnis

Specifinės gamintojų pareigos

1.  Gamintojai užtikrina, kad visos jų naujų tipų transporto priemonės būtų pagamintos ir patvirtintos pagal šiame reglamente ir remiantis šiuo reglamentu priimtuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus reikalavimus.

2.  Gamintojai turi įrodyti, kad visos jų naujų tipų transporto priemonės yra sukonstruotos taip, kad Sąjungos teritorijoje įvykus sunkias pasekmes sukėlusio sukėlusiam eismo įvykio Sąjungos teritorijoje atveju įvykiui, aptinkamam aktyvavus vieną ar daugiau transporto priemonėje įrengtų jutiklių ir (arba) procesorių, būtų automatiškai aktyvuojama iškvieta „eCall“ Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu 112. [33 pakeit.]

Gamintojai turi įrodyti, kad naujos naujos naujų tipų transporto priemonės sukonstruotos taip, kad iškvietą „eCall“ Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 būtų galima aktyvuoti ir rankiniu būdu. [34 pakeit.]

2a.  2 dalimi nedaromas poveikis transporto priemonės savininko teisei kartu su transporto priemonėje sumontuota telefono numeriu 112 grindžiama pagalbos iškvietos sistema „eCall“ naudoti kitą transporto priemonėje papildomai sumontuotą pagalbos iškvietos sistemą, teikiančią panašią paslaugą. Tuo atveju ta kita pagalbos iškvietos sistema atitinka standartą EN 16102 „Intelektinės transporto sistemos. Avarinė iškvieta. Veikimo reikalavimai, keliami trečiosios šalies įrangai“ ir gamintojai užtikrina, kad vienu metu būtų aktyvi tik viena sistema, o transporto priemonėje sumontuota telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“ būtų automatiškai aktyvuojama tuo atveju, jei neveikia kita pagalbos iškvietos sistema. [35 pakeit.]

3.  Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonėje sumontuotų telefono numeriu 112 grindžiamų sistemų „eCall“ imtuvai būtų suderinami su padėties nustatymo paslaugomis, kurios teikiamos naudojant palydovinės navigacijos sistemas, visų pirma Galileo ir EGNOS sistemas. [36 pakeit.]

4.  Tipo patvirtinimo tikslais pripažįstamos tik tos transporto priemonėse montuojamos įterptosios telefono numeriu 112 grindžiamos „eCall“ sistemos, kurias galima išbandyti. [37 pakeit.]

5.  Transporto priemonėse montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos pagalbos iškvietos sistemos „e-Call“ turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB(15) ir JT EEK Taisyklės Nr. 10(16) reikalavimus.

5a.  Gamintojai turi įrodyti, kad savitikros metu ar po jos nustačius pavojingą sistemos gedimą, dėl kurio nebūtų galima įvykdyti iškvietos „eCall“, būtų įspėjami transporto priemonėje esantys asmenys. [38 pakeit.]

6.  Visiems nepriklausomiems veiklos vykdytojams nediskriminuojant turėtų būti suteikta galimybė nemokamai naudoti transporto priemonėje montuojamą telefono numeriu 112 grindžiamą sistemą „e-Call“ remonto ir priežiūros tikslais. [39 pakeit.]

7.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 9 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomi išsamūs transporto priemonėse montuojamų telefono numeriu 112 grindžiamų sistemų „e-Call“ tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai ir kuriais atitinkamai iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB. [40 pakeit.]

Pirmoje pastraipoje minimi techniniai reikalavimai ir bandymai tvirtinami pasikonsultavus su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir grindžiami 2, 2a, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytais reikalavimais ir, kai tinkama, šiais kai taikytina, esamais su „eCall“ susijusiais standartais ir JT EEK reglamentais, įskaitant:[41 pakeit.]

a)  EN 16072 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Avarinės iškvietos europinės sistemos veikimo reikalavimai“;

b)  EN 16062 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Avarinės iškvietos aukšto lygmens taikomosios programos reikalavimai“;

c)  EN 16454 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Visos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ atitikties bandymai“, kiek jis susijęs su transporto priemonėje montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ atitiktimi europinei pagalbos iškvietos sistemai „eCall“;

ca)  EN 15722 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Elektroninės iškvietos mažiausias duomenų rinkinys (MDR)“. [42 pakeit.]

d)  bet kuriais papildomais Europos standartais arba JT EEK taisyklėmis dėl „eCall“ sistemų. [43 pakeit.]

6 straipsnis

Privatumo ir duomenų apsaugos taisyklės

-1a. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Direktyvoms 95/46/EB ir 2002/58/EB. Bet koks asmens duomenų tvarkymas naudojant transporto priemonėje montuojamą telefono numeriu 112 grindžiamą sistemą „eCall“ turi atitikti tose direktyvose nustatytas asmens duomenų apsaugos taisykles. [44 pakeit.]

1.  Pagal Direktyvą 95/46/EB ir Direktyvą 2002/58/EB Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonių, kuriose įrengta telefono numeriu 112 grindžiama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, įprastai jas naudojant, kiek tai susiję su sistema „eCall“, nebūtų galima atsekti ir jos nebūtų nuolat sekamos sekti naudojantis sistema „eCall“, kol jose sumontuota sistema „eCall“ neaktyvuota. [45 pakeit.]

Į transporto priemonėse montuojamą telefono numeriu 112 grindžiamą sistemą „eCall“ įdiegiamos privatumo didinimo technologijos, kad sistemos „eCall“ naudotojams būtų suteikta pageidaujamo lygio privatumo apsauga, taip pat reikalingos apsaugos priemonės siekiant užkirsti kelią sekimui ir netinkamam naudojimui.

2.  Transporto priemonėje montuojama telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“ siunčiamas būtiniausių siunčiamą būtinųjų duomenų rinkinys apima tik būtiniausią informaciją, MDR sudaro ne daugiau informacijos, nei ta, kurios reikalaujama pagal 3 straipsnio 2c punkte nurodytą standartą. MDR apdorojamas ne ilgiau nei reikia tikslui, kuriam jis buvo apdorojamas, pasiekti ir saugomas ne ilgiau, nei reikia norint tinkamai administruoti pagalbos skambučius. MDR saugomas taip, kad būtų galima jį visiškai ištrinti. [46 pakeit.]

3.  Gamintojai užtikrina, kad sistemos „eCall“ naudotojams būtų teikiama aiški ir išsami informacija apie pagalbos telefono numeriu 112 grindžiamos nemokamos viešosios sistemos „eCall“ buvimą ir transporto priemonėje montuojamos skubios pagalbos telefono numeriu 112 grindžiamos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ atliekamą duomenų tvarkymą, visų pirma apie: [47 pakeit.]

a)  nuorodą į tvarkymo teisinį pagrindą;

b)  tai, kad transporto priemonėje montuojama telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“ yra aktyvuojama standartiškai;

c)  transporto priemonėje montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ atliekamo duomenų tvarkymo sąlygas;

d)  specifinį duomenų tvarkymo pagal sistemą „eCall“ tikslus, atliekamo tik 5 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytose skubios pagalbos situacijose, tikslą; [48 pakeit.]

e)  renkamų ir tvarkomų duomenų rūšis ir tų duomenų gavėjus;

f)  duomenų saugojimo transporto priemonėje montuojamoje telefono numeriu 112 grindžiamoje sistemoje „eCall“ trukmės apribojimą; [49 pakeit.]

g)  tai, kad transporto priemonė nėra nuolat sekama, o renkamas tik būtinas duomenų kiekis, būtinas tam, kad transporto priemonėse montuojama telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“, pranešdama apie nelaimingą atsitikimą, nustatytų ir perduotų transporto priemonės buvimo vietą ir važiavimo kryptį, taip pat tai, kad bet kokie sekimo duomenys prietaise saugomi tik tiek laiko, kiek būtinai reikia tam tikslui pasiekti; [50 pakeit.]

h)  naudojimosi duomenų subjektų teisėmis sąlygos;

ha)  tai, kad duomenys, kuriuos, naudodami transporto priemonėje montuojamą telefono numeriu 112 grindžiamą pagalbos iškvietos sistemą „eCall“, renka BPC, negali būti perduodami trečiosioms šalims be galiojančio išankstinio duomenų subjekto sutikimo; [51 pakeit.]

i)  visą būtiną papildomą informaciją, susijusią su asmens duomenų atsekamumu, sekimu ir tvarkymu teikiant privačią „eCall“ paslaugą ir (arba) kitas pridėtinės vertės paslaugas, dėl kurios naudotojas duoda aiškų sutikimą ir kuri tvarkoma laikantis Direktyvos 95/46/EB. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į tai, kad gali būti transporto priemonėje montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ ir privačių sistemų „eCall“ ar kitų pridėtinės vertės paslaugų atliekamo duomenų tvarkymo skirtumų. [52 pakeit.]

3a.  Gamintojai 3 dalyje nurodytą informaciją teikia kaip techninių dokumentų, perduodamų kartu su transporto priemone, dalį. [53 pakeit.]

3b.  Siekiant išvengti painiavos, susijusios su siekiamais tikslais ir tvarkymo pridėtine verte, prieš pradedant naudotis sistema naudotojui atskirai teikiama 3 dalyje nurodyta informacija apie transporto priemonėje montuojamą telefono numeriu 112 grindžiamą sistemą „eCall“ ir apie kitas sistemas „eCall“. [54 pakeit.]

3c.  Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonėse montuojama telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“, kita transporto priemonėje sumontuota pagalbos iškvietos sistema ir pridėtinės vertės paslaugas teikianti sistema yra suprojektuotos taip, kad negalėtų keistis asmens duomenimis. Jei kita sistema arba pridėtinės vertės paslaugomis nesinaudojama arba jei duomenų subjektas atsisako privačioms paslaugų teikimo tarnyboms duoti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, tai nedaro neigiamos įtakos naudojimuisi transporto priemonėse montuojama telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“ ir (arba) sistemos „eCall“ naudotojui. [55 pakeit.]

4.  Komisijai pagal 9 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tiksliau apibrėžiamas atsekamumo ir sekimo draudimas bei 1 dalyje nurodytos privatumo užtikrinimo technologijos, susijusios su sistema „eCall“, visų pirma saugumo priemonės, kurių turi imtis „eCall“ paslaugų teikėjai siekdami užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi teisėtai, ir užkirsti kelią galimybei neteisėtai susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, juos atskleisti, pakeisti arba prarasti, taip pat 3 dalyje nurodytos asmens duomenų ir naudotojo informacijos tvarkymo sąlygos. [56 pakeit.]

7 straipsnis

Valstybių narių pareigos

Nuo 2015 m. spalio 1 d. ...(17) EB tipo patvirtinimą atsižvelgiant į transporto priemonėje montuojamą telefono numeriu 112 grindžiamą pagalbos iškvietos „eCall“ sistemą nacionalinės valdžios institucijos suteikia tik tiems naujiems transporto priemonių tipams, kurie atitinka šį reglamentą ir pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius aktus. [57 pakeit.]

7 a straipsnis

Periodinės techninės apžiūros

Reikalavimai, taikomi periodinėms techninėms transporto priemonėje montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ apžiūroms, reguliuojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES. [58 pakeit.]

8 straipsnis

Išimtys

1.  Tam tikrų transporto priemonių ar transporto priemonių klasių, priklausančių M1 ir N1 kategorijoms, atžvilgiu Komisija gali netaikyti 4 straipsnyje nustatytos pareigos transporto priemonėse sumontuoti telefono numeriu 112 grindžiamą pagalbos iškvietos „eCall“ sistemą, jeigu Komisijai atlikus ar įgaliojus atlikti sąnaudų ir naudos analizę bei techninę analizę ir atsižvelgus į visus svarbius saugos aspektus, šių sistemų taikymas atitinkamai transporto priemonei ar transporto priemonių klasei pasirodo esąs netikslingas transporto priemonėse montuojama telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“ pasirodo esanti nebūtina siekiant toliau gerinti kelių eismo saugą, nes atitinkamos klasės transporto priemonės visų pirma skirtos naudoti ne keliuose arba jose nėra įrengtas tinkamas aktyvavimo mechanizmas. Tokių išimčių skaičius yra ribojamas. [59 pakeit.]

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 9 straipsnį, kuriuose nustatomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išimtys. Tos išimtys taikomos tam tikroms transporto priemonėms, pvz., specialios paskirties transporto priemonėms bei transporto priemonėms be oro pagalvių, ir jų skaičius yra ribotas. [60 pakeit.]

9 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nurodytus 5 straipsnio 7 dalyje, 6 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje, Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo [...] [Leidinių biurui: prašome įterpti tikslią įsigaliojimo datą] ...(18). Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos. [61 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 7 dalyje, 6 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.  Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša ir Europos Parlamentui, ir Tarybai.

5.  Pagal 5 straipsnio 7 dalį, 6 straipsnio 4 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [62 pakeit.]

10 straipsnis

Sankcijos už reikalavimų nesilaikymą

1.  Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento ir atitinkamų deleguotųjų aktų nuostatų nesilaikymą taikymo gamintojams taisykles ir imasi visų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, visų pirma, kai nesilaikoma šio reglamento 6 straipsnio. Valstybės narės Komisijai praneša apie tas nuostatas ir nedelsdamos praneša apie bet kokį vėliau padarytą su jomis susijusį pakeitimą. [63 pakeit.]

2.  Reikalavimų nesilaikymo, už kurį skiriama sankcija, atvejai apima bent:

a)  suklastotos deklaracijos teikimą vykstant tipo tvirtinimo procedūrai arba atšaukimo procedūrai;

b)  tipo tvirtinimo bandymų rezultatų klastojimą;

c)  duomenų arba techninių reikalavimų, dėl kurių tipo patvirtinimas galėtų būti atšauktas arba panaikintas, nepateikimą;

ca)  6 straipsnyje įtvirtintų nuostatų pažeidimą. [64 pakeit.]

10a straipsnis

Ataskaitų teikimas ir peržiūra

1.  Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai sistemai „eCall“ būtinos telekomunikacijų ir BPC infrastruktūros parengties visose valstybėse narėse ataskaitą. Jei iš tos ataskaitos matyti, kad sistemai „eCall“ būtina infrastruktūra iki 12 straipsnio trečioje pastraipoje nurodytos datos veikti nepradės, Komisija imasi atitinkamų veiksmų.

2.  Ne vėliau kaip 2018 m. spalio 1 d. Komisija parengia transporto priemonėse montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos sistemos „eCall“ pasiekimų vertinimo ataskaitą ir pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija išnagrinėja, ar reglamento taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir jis turėtų būti taikomas ir kitų kategorijų transporto priemonėms, kaip antai variklinėms dviratėms transporto priemonėms, sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusams ir žemės ūkio traktoriams. Prireikus, Komisija tuo tikslu pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

3.  Kiek įmanoma greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip ...(19) Komisija, pasikonsultavusi su visais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant transporto priemonių gamintojus ir nepriklausomus veiklos vykdytojus, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai techninių reikalavimų, taikytinų sąveikiai, standartizuotai, saugiai ir atviros prieigos platformai, ataskaitą ir poveikio vertinimą. Prireikus Komisija kartu su ta ataskaita tuo tikslu pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Transporto priemonėse montuojama telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“ grindžiama tai platformai taikomais standartais, kai tik jie bus parengti. [65 pakeit.]

11 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyvos 2007/46/EB I, III, IV, VI ir IX priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnio 7 dalis, 6 straipsnio 4 dalis, 8 straipsnio 2 dalis ir 9 bei 10a straipsniai taikomi nuo ...(20).[66 pakeit.]

Šis reglamentas taikomas Šio straipsnio antroje pastraipoje nenurodyti straipsniai taikomi nuo 2015 m. spalio 1 d. [67 pakeit.]

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama taip:

1)  I priedas papildomas šiais punktais:

„12.8. Pagalbos iškvietos sistema „eCall“

12.8.1.  Aprašymas arba brėžiniai“;

2)  III priedo I dalies A skirsnis papildomas šiais punktais:

„12.8. Pagalbos iškvietos sistema „eCall“

12.8.1.  Įrengta: taip/ne (1)“;

3)  IV priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Taikymas

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

71.  

Pagalbos iškvietos sistema „eCall“

Reglamentas (ES) Nr. […]

X

X

b)  1 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

i)  1 lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Konkretūs klausimai

Taikymas ir konkretūs reikalavimai

71.

Pagalbos iškvietos sistema „eCall“

Reglamentas (ES) Nr. […]

Netaikoma

ii)  2 lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Konkretūs klausimai

Taikymas ir konkretūs reikalavimai

71.

Pagalbos iškvietos sistema „eCall“

Reglamentas (ES) Nr. […]

Netaikoma

4)  VI priede A pavyzdžio priedėlyje lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda (1)

Su pakeitimais, padarytais

Taikoma versijoms

71.

Pagalbos iškvietos sistema „eCall“

Reglamentas (ES) Nr. […]

5)  IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  I dalyje B pavyzdys iš dalies keičiamas taip:

i)  2-oji pusė „M1 kategorijos transporto priemonės“ iš dalies keičiama taip:

—  52 punktas pakeičiamas taip:

„52. Pagalbos iškvietos sistema „eCall“ įrengta: taip/ne“;

—  papildoma šiuo punktu:

„53. Pastabos (11): …………….“;

ii)  2-oji pusė „N1 kategorijos transporto priemonės“ iš dalies keičiama taip:

—  52 punktas pakeičiamas taip:

„52. Pagalbos iškvietos sistema „eCall“ įrengta: taip/ne“;

—  papildoma šiuo punktu:

„53. Pastabos (11): …………….“;

b)  II dalyje C2 pavyzdys iš dalies keičiamas taip:

i)  2-oji pusė „M1 kategorijos transporto priemonės“ iš dalies keičiama taip:

—  52 punktas pakeičiamas taip:

„52. Pagalbos iškvietos sistema „eCall“ įrengta: taip/ne“;

—  papildoma šiuo punktu:

„53. Pastabos (11): …………….“;

ii)  2-oji pusė „N1 kategorijos transporto priemonės“ iš dalies keičiama taip:

—  52 punktas pakeičiamas taip:

„52. Pagalbos iškvietos sistema „eCall“ įrengta: taip/ne“;

—  papildoma šiuo punktu:

„53. Pastabos (11): …………….“;

6)  XI priedo 1 priedėlyje lentelė papildoma šiuo 71 punktu:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

M1

2 500 (1) kg

M1 >

2 500 (1) kg

M2

M3

71.

Pagalbos iškvietos sistema „eCall“

Reglamentas (ES) Nr. […]

A

A

Netaikoma

Netaikoma

[68 pakeit.]

(1)OL C 341, 2013 11 21, p. 47.
(2) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatančia motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).
(4)COM(2009) 434 galutinis.
(5)OL L 196, 2008 7 24, p. 1 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1285/2013 dėl Europos palydovinės navigacijos sistemų įdiegimo ir eksploatavimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 876/2002 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 1).
(6) 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 51).
(7)1609/06/EN – WP 125.
(8)1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
(9)2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).
(10) OL C 303, 2007 12 14, p. 1.
(11) 1609/06/EN -WP 125.
(12)OL L 91, 2013 4 3, p. 1.
(13) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).
(14) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų Direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 51).
(15)1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL L 91, 1999 4 7, p. 10).
(16)Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 10. Suvienodintos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į elektromagnetinį suderinamumą, nuostatos (OL L 254, 2012 9 20, p. 1).
(17) Data, nurodyta 12 straipsnio trečioje pastraipoje.
(18) Šio reglamento įsigaliojimo data.
(19) Vieneri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
(20) Reglamento įsigaliojimo data.

Teisinė informacija - Privatumo politika