Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0175(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0085/2014

Předložené texty :

A7-0085/2014

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 14
CRE 25/02/2014 - 14

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 9.8
CRE 26/02/2014 - 9.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0155

Přijaté texty
PDF 770kWORD 343k
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk
Zprostředkování pojištění ***I
P7_TA(2014)0155A7-0085/2014
Text
 Úplné znění

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 26. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění (přepracované znění) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))(1)
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(2)
k návrhu Komise
---------------------------------------------------------

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Pozměňovací návrh 1 není-li uvedeno jinak

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2 druhého pododstavce (A7-0085/2014).
(2)Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/.../EU
o zprostředkování pojištění

(přepracované znění)(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 a na článek 62 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu s řádným legislativním postupem ,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES(1). Proto se navrhuje přepracování uvedené směrnice.

(2)  Protože hlavním cílem a předmětem tohoto návrhu je harmonizace vnitrostátních předpisů týkajících se zmíněných oblastí, měl by být návrh založen na čl. 53 odst. 1 a článku 62 Smlouvy o fungování EU. Forma směrnice je vhodná k tomu, aby bylo případně možno přizpůsobit prováděcí ustanovení v oblastech, kterých se tato směrnice týká, specifickým vlastnostem konkrétního trhu a právního systému v jednotlivých členských státech. Účelem této směrnice by také měla být koordinace vnitrostátních pravidel týkajících se přístupu k činnosti zprostředkování pojištění či zajištění, ▐ a proto je založena na čl. 53 odst. 1 SFEU. Navíc vzhledem k tomu, že v tomto odvětví jsou služby poskytovány po celé Unii, je tato směrnice rovněž založena na článku 62 SFEU.

(3)  Zprostředkovatelé pojištění a zajištění hrají ústřední roli v distribuci pojistných a zajistných produktů v Unii.

(4)  Pojistné produkty mohou distribuovat různé typy osob nebo institucí, jako jsou agenti, makléři a provozovatelé „bancassurance“, pojišťovny, cestovní kanceláře a půjčovny automobilů.

(4a)  Aby bylo zajištěno, aby pro všechny platila stejná míra ochrany a aby spotřebitelé mohli mít prospěch ze srovnatelných norem, je zásadní, aby tato směrnice podporovala mezi zprostředkovateli rovné podmínky a hospodářskou soutěž za stejných podmínek nehledě na to, zda jsou spojeni s pojišťovnou, či nikoli. Pro spotřebitele je přínosné, pokud jsou pojistné produkty zprostředkovávány různými kanály a zprostředkovateli, kteří mají různé druhy spolupráce s pojišťovnami, pokud platí, že tyto kanály a zprostředkovatelé musí uplatňovat stejná pravidla na ochranu spotřebitelů. Je důležité, aby k tomu členské státy při provádění této směrnice přihlížely.

(5)  Provádění směrnice 2002/92/ES ukázalo, že řadu ustanovení je třeba blíže upřesnit, aby se usnadnil výkon zprostředkování pojištění či zajištění, a že ochrana spotřebitelů vyžaduje rozšířit oblast působnosti směrnice na prodej všech pojistných produktů, ať zprostředkovateli pojištění, či pojišťovnami, je-li to hlavní profesní činnost subjektu. Pokud jde o postupy týkající se prodeje, poprodejních služeb a uplatňování nároků, měly by být pojišťovny, které pojistné produkty prodávají přímo, zahrnuty do oblasti působnosti nové směrnice podobně jako pojišťovací agenti a makléři.

(8)  Nadále existují značné rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy, což vytváří překážky pro přístup k činnosti zprostředkovatelů pojištění a zajištění na vnitřním trhu a pro výkon této činnosti. Je zapotřebí dále upevňovat vnitřní trh a vytvořit skutečný evropský trh s pojistnými produkty a službami v oblasti životního i neživotního pojištění.

(9)  Současné i nedávné finanční otřesy zdůraznily význam účinné ochrany spotřebitele ve všech finančních odvětvích. Je proto vhodné posílit důvěru zákazníků a vytvořit jednotnější regulaci v oblasti distribuce pojistných produktů, aby byla v celé Unii zajištěna přiměřená úroveň ochrany zákazníků. Ve srovnání se směrnicí 2002/92/ES by mělo dojít ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitelů, aby se omezila nutnost zavádět nejrůznější opatření v členských státech. Je důležité vzít v úvahu specifickou povahu pojistných smluv ve srovnání s investičními produkty regulovanými v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU [o trzích finančních nástrojů, dále jen „MiFID“](2). Proto je nutné distribuci pojistných smluv, včetně tzv. pojistných investičních produktů, regulovat v rámci této směrnice a zajistit, aby odpovídala i směrnici 2014/.../EU [MiFID]. Je nutné posílit minimální normy, jak pokud jde o pravidla distribuce, tak i pokud jde o rovné podmínky vztahující se na všechny produkty investičního pojišťovnictví nabízené v balíčcích. Opatření na ochranu zákazníků by měla být vyšší v případě „neprofesionálních“ zákazníků, než v případě „profesionálních“ zákazníků.

(10)  Tato směrnice by se měla vztahovat na osoby, jejichž činnost spočívá v poskytování služeb zprostředkování pojištění či zajištění třetím stranám za úplatu, která může být peněžní nebo může nabývat nějaké jiné formy dohodnutého hospodářského prospěchu vázaného na výkon.

(11)  Směrnice by se měla vztahovat na osoby, jejichž činnost spočívá v poskytování informací o jedné nebo více pojistných či zajistných smlouvách jako odpověď na kritéria zvolená zákazníkem, ať prostřednictvím internetové stránky, nebo jiným způsobem, nebo informování o hodnocení pojistných a zajistných produktů nebo o slevách z ceny smlouvy, pokud je zákazník schopen přímo uzavřít pojistnou smlouvu na konci procesu; směrnice by se neměla vztahovat na pouhé úvodní činnosti spočívající v poskytování údajů a informací zprostředkovatelům pojištění či zajištění nebo pojišťovnám či zajišťovnám o potenciálních pojistnících, nebo informací o pojistných či zajistných produktech nebo zprostředkovatelích pojištění či zajištění nebo o pojišťovnách či zajišťovnách potenciálním pojistníkům.

(12)  Tato směrnice by se neměla vztahovat na osoby s jinou profesní činností, jako jsou daňoví odborníci nebo účetní, které v průběhu této jiné profesní činnosti příležitostně radí ve věcech pojistného krytí, ani by se neměla vztahovat na pouhé poskytování informací obecné povahy o pojistných produktech, pokud účelem této činnosti není pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo plněním pojistných nebo zajistných smluv. Neměla by se uplatňovat na profesionální správu pojistných událostí pro pojišťovny nebo zajišťovny ani na provádění likvidace škod a odborného posuzování nároků.

(13)  Tato směrnice by se neměla vztahovat na osoby vykonávající zprostředkování pojištění jako vedlejší činnost za určitých omezení týkajících se pojistné smlouvy, zejména znalostí potřebných k prodeji, krytých rizik a výše pojistného.

(14)  Tato směrnice definuje „smluvně vázaného zprostředkovatele pojištění“ s cílem zohlednit zvláštnosti trhů některých členských států a vytvořit podmínky použitelné na takové zprostředkovatele.

(15)  Zprostředkovatelé pojištění a zajištění, kteří jsou fyzickými osobami, by měli být registrováni u příslušného orgánu členského státu, v němž mají bydliště. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění, kteří jsou právnickými osobami, by měli být registrováni u příslušného orgánu členského státu, v němž mají své sídlo (nebo své ústředí, pokud podle svého vnitrostátního práva nemají žádné sídlo), za předpokladu, že splňují přísné profesní požadavky týkající se kvalifikace, dobré pověsti, pojistného krytí odpovědnosti při výkonu povolání a finančních možností. Zprostředkovatelé pojištění, kteří jsou již v členských státech registrovaní, nemají povinnost se podle této směrnice znovu registrovat.

(16)  Zprostředkovatelé pojištění a zajištění by měli mít možnost využívat svobodu usazování i volný pohyb služeb, zaručené ve SFEU. Registrace nebo prohlášení v jejich členském státě původu by proto měly zprostředkovatelům pojištění a zajištění umožnit působit v jiných členských státech v souladu se zásadami svobody usazování i volného pohybu služeb, pokud byl dodržen odpovídající oznamovací postup mezi příslušnými orgány.

(18)  V zájmu zvýšení transparentnosti a usnadnění přeshraničního obchodu by Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010(3) měl vytvořit, zveřejnit a aktualizovat jednotnou elektronickou databázi obsahující záznam o každém zprostředkovateli pojištění či zajištění, který oznámil svůj úmysl využít svobody usazování nebo volného pohybu služeb. Aby byl orgán EIOPA schopen tento úkol plnit, členské státy by mu měly neprodleně poskytovat náležité informace. Databáze by měla obsahovat hypertextové odkazy na všechny příslušné orgány v jednotlivých členských státech. Všechny příslušné orgány každého členského státu by měly na svých internetových stránkách uvádět hypertextový odkaz na tuto databázi.

(19)  Měla by být jasně stanovena práva a povinnosti příslušející členskému státu původu a hostitelskému členskému státu, pokud jde o dohled nad zprostředkovateli pojištění či zajištění, kteří jsou v nich registrováni nebo kteří vykonávají činnost zprostředkování pojištění či zajištění na jejich území, jelikož využívají práva svobody usazování či volného pohybu služeb.

(21)  Nezpůsobilost zprostředkovatelů pojištění působit volně v celé Unii brání řádnému fungování jednotného pojistného trhu. Tato směrnice je významným krokem směrem k zajištění vyšší míry ochrany spotřebitele a integrace trhu v rámci jednotného trhu.

(21a)  Zprostředkovatel pojištění či zajištění vykonává zprostředkování pojištění či zajištění v rámci volného pohybu služeb, pokud zprostředkovává pojištění či zajištění pro pojistníka nebo případného pojistníka, který má bydliště nebo sídlo v jiném členském státě než ve členském státě původu zprostředkovatele, a veškeré riziko, proti kterému se sjednává pojištění, se nachází v jiném členském státě než ve členském státě původu zprostředkovatele. Zprostředkovatel pojištění či zajištění vykonává zprostředkování pojištění či zajištění v rámci svobody usazování, pokud je trvale přítomen v jiném členském státě než ve svém členském státě původu.

(22)  Je důležité zajistit vysokou úroveň profesionality a způsobilosti zprostředkovatelů pojištění či zajištění a zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří jsou zapojeni do činností před prodejem pojistné smlouvy, během prodeje či po něm. Odborné znalosti zprostředkovatele a zaměstnanců přímých pojistitelů proto musí odpovídat složitosti těchto úkolů. Měl by být zajištěn neustálý profesní rozvoj. Formu, obsah a požadavky na dokládání by měly upravovat členské státy. K tomuto účelu je třeba udělovat osvědčení odvětvovým nebo podnikovým institucím odborné přípravy.

(22a)  Členské státy v případě zaměstnanců zprostředkovatele, kteří maloobchodním zákazníkům poskytují poradenství v oblasti pojistných investičních produktů nebo je prodávají, zajistí, aby měli odpovídající úroveň znalostí a schopností, pokud jde o nabízené produkty. To je důležité zejména s ohledem na zvyšující se komplikovanost a neustálé inovace, pokud jde o podobu pojistných investičních produktů. Nákup pojistného investičního produktu je spojen s rizikem a investoři by se měli být schopni spolehnout na informace a kvalitu poskytnutého posouzení. Dále je nezbytné, aby zaměstnanci dostali přiměřený čas a zdroje, aby byli schopni klientům poskytovat veškeré relevantní informace o produktech, jež poskytují.

(23)  Koordinace vnitrostátních právních předpisů týkajících se požadavků na profesní způsobilost a registrace osob v souvislosti s přístupem ke zprostředkování pojištění či zajištění a s výkonem této činnosti může přispět jak k dotvoření jednotného trhu finančních služeb, tak i ke zvýšení ochrany spotřebitele v této oblasti.

(24)  V zájmu posílení přeshraničního obchodu by měly být zavedeny zásady vzájemného uznávání znalostí a schopností zprostředkovatelů.

(25)  Hostitelský členský stát by měl uznat doloženou vnitrostátní kvalifikaci na stupni 3 nebo vyšším podle evropského rámce kvalifikací vytvořeného na základě doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení jako důkaz, že zprostředkovatel pojištění či zajištění splňuje požadavky na znalosti a schopnosti, jež jsou podmínkou k registraci v souladu s touto směrnicí. Tento rámec umožňuje členským státům, vzdělávacím institucím, zaměstnavatelům i jednotlivcům porovnat kvalifikace z různých vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy po celé Unii. Je základním nástrojem k rozvoji trhu práce v celé Unii. Tento rámec nemá nahradit vnitrostátní systémy kvalifikací, ale doplnit opatření členských států usnadněním vzájemné spolupráce.

(26)  Navzdory existujícímu systému jediných schválení pro pojistitele a zprostředkovatele zůstává evropský pojistný trh nadále velmi roztříštěný. K usnadnění přeshraničního podnikání a zvýšení transparentnosti pro spotřebitele zajistí členské státy zveřejnění pravidel obecného zájmu platných na jejich území a rovněž by měl být veřejně přístupný jednotný elektronický rejstřík a informace o pravidlech obecného zájmu pro pojistitele a zprostředkovatele platných v každém jednotlivém členském státě.

(27)  Pro ochranu spotřebitele je nezbytná spolupráce a výměna informací mezi příslušnými orgány, zajišťující solidnost obchodu s pojištěním a zajištěním na jednotném trhu.

(28)  Členské státy potřebují vhodné a účinné postupy pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy za účelem urovnávání sporů mezi zprostředkovateli pojištění nebo pojišťovnami a zákazníky, případně s využitím stávajících postupů. Měly by být dostupné účinné postupy pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy při řešení sporů týkajících se práv a povinností ▐ stanovených touto směrnicí mezi pojišťovnami nebo osobami, které prodávají či nabízejí pojistné produkty, a zákazníky. V případě alternativního řešení sporů by měly i pro účely této směrnice platit závazná ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU(4). Ke zvýšení efektivnosti postupů pro mimosoudní řešení sporů, jež se zabývají stížnostmi podanými zákazníky, by tato směrnice měla stanovit, že pojišťovny nebo osoby prodávající či nabízející pojistné produkty se musí účastnit postupů pro řešení sporů, a musí se podílet na rozhodnutích, která mohou být na výslovnou žádost pro zprostředkovatele a zákazníka závazná, pokud se jedná o postupy, které proti nim zahájili zákazníci a které se týkají práv a povinností stanovených touto směrnicí. Účelem takových postupů pro mimosoudní vyřizování sporů by bylo dosáhnout rychlejšího a méně nákladného urovnání sporů mezi pojišťovnami nebo osobami, které prodávají či nabízejí pojistné produkty, a zákazníky a rovněž snížení zátěže pro soudní systém. ▐

Aniž je dotčeno právo zákazníků podávat žaloby u soudů, měly by členské státy zajistit, aby subjekty pro alternativní řešení sporů vyřizující spory uvedené v této směrnici spolupracovaly při urovnávání přeshraničních sporů. Členské státy by měly podpořit subjekty pro alternativní řešení sporů vyřizující spory, aby se staly součástí sítě reklamací finančních služeb (FIN-NET).

(29)  Rozšiřující se spektrum činností, které mnozí zprostředkovatelé pojištění či pojišťovny vykonávají současně, zvyšuje možnost vzniku střetu zájmů mezi těmito různými činnostmi a zájmy zákazníků. Je proto nutné, aby členské státy stanovily pravidla, která by vyřešila otázku zájmu zákazníků.

(30)  Zákazníci by měli předem obdržet jasné informace o postavení osob, které pojistný produkt prodávají. Je třeba zvážit, zda by nebylo vhodné zavést povinnost, aby evropští zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny zveřejňovali své postavení. Tato informace by měla být zákazníkům poskytnuta před uzavřením smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je osvětlit vztah mezi pojišťovnou a (případným) zprostředkovatelem.

(31)  K omezení střetů zájmů mezi prodejcem pojistného produktu a kupujícím je třeba zajistit dostatečné zveřejňování odměny distributorů pojistných produktů. ▐ Zprostředkovatel nebo zaměstnanec zprostředkovatele pojištění či pojišťovny by měl být povinen na požádání informovat zákazníka o povaze a zdroji své odměny, a to zdarma a před uskutečněním prodeje.

(32)  Také pojišťovny by měly být povinny poskytovat zákazníkům, se kterými při poskytování služeb zprostředkování pojištění jednají přímo, informace o odměně, kterou dostávají za prodej pojistných produktů, v zájmu toho, aby zákazník obdržel srovnatelnou informaci o poskytované službě zprostředkování pojištění bez ohledu na to, zda jedná se zprostředkovatelem, či přímo s pojišťovnou, a rovněž aby se zamezilo narušení hospodářské soutěže, jež by způsobila pobídka pojišťovnám prodávat produkty přímo spíše než skrze zprostředkovatele, a tím se vyhnout požadavkům na informování.

(32a)  V případě, že výši nákladů souvisejících s poplatky a pobídkami nelze zjistit před poskytnutím poradenství, měl by být v klíčových dokumentech o službách úplným, přesným a srozumitelným způsobem sdělen způsob jejich kalkulace s tím, že o celkových souhrnných nákladech na poradenství a jejich dopadu na návratnost bude klient informován ihned, jakmile to bude prakticky možné. V případě, že je investiční poradenství poskytováno průběžně, musí být sdělení o výši nákladů na investiční poradenství, včetně pobídek, podáváno pravidelně, nejméně však jednou za rok. V pravidelných zprávách se uvedou veškeré vyplacené nebo obdržené pobídky za předchozí období.

(32b)  Každá osoba prodávající pojistné produkty, která není jejich tvůrcem, by měla maloobchodnímu investorovi poskytnout v souladu s touto směrnicí a směrnicí 2014/.../EU [MiFID] prostřednictvím samostatného klíčového dokumentu o službách podrobné informace o ceně těchto produktů a službách a dále dodatečné relevantní informace, které maloobchodní investor potřebuje k tomu, aby posoudil vhodnost investičního produktu z hlediska svých potřeb, a které nemůže poskytnout tvůrce investičního produktu.

(32c)  Pro spotřebitele je přínosné, pokud jsou pojistné produkty prodávány prostřednictvím různých kanálů a zprostředkovatelů, kteří mají různé druhy spolupráce s pojišťovnami, pokud platí, že se musejí uplatňovat stejná pravidla ochrany spotřebitelů a transparentnosti.

(33)  Protože cílem stávajícího návrhu je posílit ochranu spotřebitele, některá ustanovení se použijí pouze na vztahy mezi podniky a spotřebiteli (B2C), a to zvláště ustanovení, jimiž se řídí pravidla výkonu činnosti zprostředkovatelů pojištění nebo jiných prodejců pojistných produktů.

(34a)  Členské státy by měly požadovat, aby politika odměňování zprostředkovatelů pojištění či pojišťoven ve vztahu k jejich zaměstnancům nebo zástupcům nebránila schopnosti jednat v nejlepším zájmu zákazníků. Co se týče zaměstnanců, kteří poskytují poradenství či prodávají pojistné investiční produkty zákazníkům, členské státy by měly požadovat, aby zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny zajistili, aby způsob, jakým je jejich podnik odměňuje, neměl vliv na nestrannost těchto zaměstnanců, pokud jde o vhodnost jejich doporučení, řádnost jejich způsobu prodeje či podávání informací poctivým, jasným a neklamavým způsobem. Odměňování by v takových situacích nemělo záviset pouze na prodejních cílech nebo zisku, který podniku přináší určitý konkrétní produkt.

(35)  Pro spotřebitele je důležité vědět, zda má co činit se zprostředkovatelem, který mu radí ohledně produktů z široké škály pojišťoven nebo produktů poskytovaných určitým počtem pojišťoven.

(36)  Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou stále více závislí na osobním doporučení, je rovněž vhodné ve směrnici definovat poradenství. Kvalita poradenství je zásadní a poradenství by mělo být vždy sladěno s osobními charakteristikami zákazníka. Před poskytnutím poradenství by zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna měli zhodnotit zákazníkovy potřeby, očekávání a jeho finanční situaci. Jestliže zprostředkovatel prohlašuje, že radí ohledně produktů z široké škály pojišťoven, měl by provést nestrannou a rozsáhlou analýzu dostatečně velkého množství pojišťovacích produktů dostupných na trhu. Kromě toho by všichni zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny měli svá doporučení zdůvodňovat a doporučovat vhodné pojistné produkty podle preferencí zákazníka, jeho potřeb a finanční a osobní situace.

(37)  Před uzavřením smlouvy i v případě prodeje bez poradenství by měl zákazník obdržet náležité informace o pojistném produktu, aby mohl učinit informované rozhodnutí. Zprostředkovatel pojištění by měl být schopen zákazníkovi vysvětlit základní vlastnosti pojistného produktu, který prodává, a proto by měl svým zaměstnancům dát k dispozici dostatečné zdroje a čas, aby tak mohli činit.

(38)  Aby byla usnadněna volba média, na němž jsou povinné informace zákazníkovi poskytovány, měla by být stanovena jednotná pravidla, která, je-li to s ohledem na okolnosti transakce vhodné, povolují použít elektronickou komunikaci. Zákazníkovi by však měla být dána možnost obdržet informace na papíře. V zájmu přístupu spotřebitele k informacím by měly být všechny informace před uzavřením smlouvy bezplatně přístupné.

(39)  Sdělení takových informací je méně potřebné vyžadovat, hledá-li zákazník pojistné nebo zajistné krytí obchodních nebo průmyslových rizik nebo jedná-li se o profesionálního zákazníka ▐.

(40)  Tato směrnice by měla stanovit minimální povinnosti, které by měli mít pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění při poskytování informací zákazníkům. Členský stát by měl mít možnost v této oblasti zachovat nebo přijmout přísnější právní předpisy, které mohou být použity na zprostředkovatele pojištění a pojišťovny nezávisle na ustanoveních jejich členských států původu, pokud provozují činnost zprostředkování pojištění na jeho území, za předpokladu, že jakékoli takové přísnější právní předpisy jsou v souladu s právem Unie, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES(5). Členský stát, který vedle ustanovení stanovených v této směrnici navrhuje uplatnit a uplatňuje další ustanovení, kterými se řídí zprostředkovatelé pojištění a prodej pojistných produktů, by měl zajistit, aby administrativní zátěž plynoucí z těchto ustanovení zůstala omezená.

(41)  Obvyklou a vhodnou strategií pro poskytovatele retailových finančních služeb v celé Unii je křížový prodej.▐

(41a)  Pokud je pojištění nabízeno společně s jinou službou nebo produktem jako balíček nebo jako podmínka pro tutéž dohodu či balíček, podléhá ustanovením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES(6). Tato směrnice rovněž zavádí soubor opatření na ochranu spotřebitelů při nákupu pojištění jakožto součásti balíčku. Členské státy mohou žádat, aby měly příslušné vnitrostátní orgány možnost přijmout či zachovat v platnosti dodatečná opatření pro účely vyřešení otázky způsobů vázaného obchodu, které poškozují spotřebitele.

(42)  Smlouvy o pojištění zahrnující investice jsou často předkládány zákazníkům jako možná alternativa nebo nahrazení investičních produktů spadajících do působnosti směrnice 2014/.../EU [o trzích finančních nástrojů]. Aby byla zajištěna důsledná ochrana investorů a zamezilo se riziku regulatorní arbitráže, je důležité, aby retailové investiční produkty (pojistné investiční produkty, jak je definuje nařízení o klíčových informačních dokumentech pro investiční produkty) podléhaly stejným normám výkonu činnosti, k nimž patří ustanovení o přiměřeném informování, požadavky na vhodnost poradenství a omezení stimulů, jakož i požadavky na zacházení se střety zájmů a další omezení týkající se ▐ odměny. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), který byl zaveden nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(7), a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) by měly spolupracovat na vytvoření pokynů, s jejichž pomocí by se dosáhlo co největší soudržnosti norem výkonu činnosti pro retailové investiční produkty, na které se vztahuje směrnice 2014/.../EU [MiFID II] nebo tato směrnice. Zvláštnosti produktů neživotního pojištění by však měly být v těchto pokynech zohledněny. Rovněž by v souladu s obdobnou zásadou ve směrnici 2014/.../EU [MiFID II] mělo být zváženo zavedení obdobného režimu pro pojišťovny při provádění směrnice na vnitrostátní úrovni a v pokynech společného výboru. U pojistných investičních produktů je třeba zlepšit uplatňování norem výkonu činnosti, které nahrazují normy stanovené touto směrnicí, které se vztahují na obecné pojistné smlouvy ▐. Osoby vykonávající zprostředkování pojištění ve vztahu k pojistným investičním produktům by měly dodržovat ▐ posílené normy platné pro takové produkty.

(42a)  Evropský parlament se při jednáních s Radou snaží zajistit, aby tato směrnice byla v souladu se směrnicí 2014/.../EU [MiFID II]. [pozm. návrh 5]

(42b)  Tato směrnice stanoví pravidla týkající se přístupu fyzických a právnických osob, které jsou usazeny v členském státě nebo si přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti zprostředkování pojištění a zajištění a výkonu této činnosti. Ustanovení dalších nástrojů Unie, které se odlišují od těchto pravidel nebo je doplňují, by se neměla vztahovat na činnosti zprostředkování pojištění a zajištění.

(43)  K zajištění toho, aby pojišťovny a osoby vykonávající zprostředkování pojištění dodržovaly ustanovení této směrnice a aby se jim po celé Unii dostalo stejného zacházení, by členské státy měly být povinny stanovit správní sankce a opatření, které jsou účinné, přiměřené a odrazující. S cílem podpořit sbližování sankcí a opatření byl ve sdělení Komise ze dne 8. prosince 2010 o posílení sankčních režimů v odvětví finančních služeb proveden přezkum současných pravomocí a jejich praktického uplatňování. Správní sankce a opatření stanovené členskými státy by proto měly splňovat některé základní požadavky, pokud jde o adresáty, kritéria, která je třeba zohlednit při uplatňování sankce nebo jiného opatření, jejich zveřejňování a klíčové pravomoci ukládat sankce.

(44)  Příslušné orgány by měly být zejména oprávněny ukládat peněžité sankce, které jsou dostatečně vysoké, aby vyrovnaly výhody, jež lze očekávat, a odrazující i pro větší instituce a členy jejich vedení.

(45)  Aby bylo při určování typu správních sankcí nebo jiných opatření a úrovně správních peněžitých sankcí zajištěno jednotné uplatňování sankcí ve všech členských státech, mělo by se od členských států vyžadovat, aby zajistily, že příslušné orgány vezmou v úvahu všechny náležité okolnosti. Členské státy však nejsou vázány povinností zavádět správní sankce v případě, že vnitrostátní právní předpisy stanoví sankce v rámci systému trestního soudnictví.

(46)  K posílení odrazujícího účinku pro širokou veřejnost a k informování o porušeních pravidel, jež mohou narušit ochranu spotřebitele, měly by být uložené sankce a opatření zveřejněny, s výjimkou některých přesně vymezených případů. Aby bylo zajištěno dodržování zásady proporcionality, měly by být uložené sankce a opatření zveřejněny s anonymními údaji, pokud by zveřejnění způsobilo dotčeným stranám nepřiměřenou škodu.

(47)  Ke zjištění možných porušení by příslušné orgány měly mít nezbytné vyšetřovací pravomoci a měly by vytvořit účinné mechanismy na podporu hlášení možných nebo skutečných porušení, které poskytují vhodnou ochranu pro ty, kteří případy porušení nahlásí. Z této směrnice nicméně nevyplývá, že členské státy musejí správním orgánům poskytnout pravomoci vést trestní vyšetřování.

(48)  Tato směrnice by měla odkazovat jak na správní sankce, tak na další opatření bez ohledu na jejich kvalifikaci jako sankce či opatření podle vnitrostátního práva.

(49)  Touto směrnicí by neměla být dotčena žádná ustanovení práva členských států v oblasti trestných činů.

(49a)  Informátoři sdělují příslušným orgánům nové informace, které jim pomáhají při odhalování a postihování případů obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem. Ochota oznamovat tyto přečiny však může být nižší v důsledku strachu z odplaty nebo z nedostatku odpovídajících postupů pro oznamování porušení. Tato směrnice by proto měla zajistit, aby byla k dispozici odpovídající opatření, která podpoří informátory v úsilí upozornit příslušné orgány na případná porušení této směrnice a ochrání je před odvetou. Členské státy by měly rovněž zajistit, aby informátorské programy, které zavedou, obsahovaly mechanismy, které poskytují odpovídající ochranu nahlášených osob, zejména pokud jde o právo na ochranu osobních údajů a postupy pro zajištění práva nahlášené osoby na obhajobu a práva být vyslechnut před přijetím rozhodnutí, jež se této osoby týká, jakož i práva žádat u soudu o účinný opravný prostředek proti rozhodnutí, jež se této osoby týká.

(50)  Za účelem dosažení cílů této směrnice by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o ▐ řešení střetů zájmů, povinností výkonu činnosti ve vztahu k pojistným strukturovaným retailovým investičním produktům a postupů a formulářů k předkládání informací o sankcích. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(51)  Technické normy ve finančních službách by měly zajistit jednotnou harmonizaci a přiměřenou ochranu spotřebitelů po celé Unii. Jelikož EIOPA je orgánem s vysoce specializovanými odbornými znalostmi, ale s omezenými kapacitami, mělo by mu být svěřeno pouze vypracování návrhů, které nevyžadují politickou volbu a které následně předloží Evropskému parlamentu a Komisi.

(52)  Prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie a v souladu s články 10 až 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 [...] by Komise měla přijmout akty v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v této směrnici ohledně řešení střetů zájmů, povinností výkonu činnosti ve vztahu k pojistným strukturovaným retailovým investičním produktům, jakož i prováděcích technických norem a postupů a formulářů k předkládání informací ve vztahu k sankcím Předlohy aktů v přenesené pravomoci a návrhy prováděcích technických norem by měl vypracovat orgán EIOPA.

(53)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES [...](8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 [...](9) upravují zpracování osobních údajů orgánem EIOPA v rámci tohoto nařízení, a to pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů.

(54)  Tato směrnice respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané v Listině základních práv Evropské unie, jak jsou zakotveny ve Smlouvě.

(55)  Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011(10) o informativních dokumentech zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Ve vztahu k této směrnici považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

(55a)  Orgány dohledu členských států musí proto mít k dispozici veškeré prostředky, které jsou nezbytné k zajištění řádného výkonu činnosti zprostředkovatelů pojištění a zajišťoven v rámci celé Unie na základě práva usazování nebo volného pohybu služeb. Aby se zajistil účinný dohled, měla by být veškerá opatření orgánů dohledu, nehledě na význam dotyčné společnosti pro celkovou finanční stabilitu trhu, přiměřená povaze, působnosti a složitosti rizik spojených s činností pojišťovny nebo zajišťovny.

(55b)  Tato směrnice by neměla pro malé a středně velké pojišťovny představovat příliš velkou zátěž. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je řádné uplatňování zásady proporcionality. Tato zásada by se měla vztahovat jak na požadavky na pojišťovny a zajišťovny, tak i na výkon pravomocí dohledu.

(56)  Přezkum této směrnice by měl být proveden tři roky po dni, kdy tato směrnice vstoupí v platnost, aby se zohlednil vývoj na trhu i vývoj v jiných oblastech práva Unie nebo zkušenosti členských států s jeho prováděním, zejména s ohledem na produkty spadající do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES(11).

(57)  Směrnice 2002/92/ES by proto měla být zrušena.

(58)  Povinnost provést tuto směrnici do vnitrostátního práva by měla být omezena na ta ustanovení, která představují podstatnou změnu ve srovnání se směrnicí 2002/92/ES. Povinnost provést do vnitrostátního práva nezměněná ustanovení totiž vyplývá ze směrnice 2002/92/ES.

(59)  Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnice 2002/92/ES do vnitrostátního práva,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Oblast působnosti

1.  Tato směrnice stanoví pravidla týkající se přístupu fyzických a právnických osob, které jsou usazeny v členském státě nebo si přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti zprostředkování pojištění a zajištění ▐ a výkonu této činnosti.

2.  Tato směrnice se nevztahuje na osoby poskytující zprostředkovatelské služby pro pojistné smlouvy, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)  pro dotyčnou pojistnou smlouvu je nutná pouze znalost pojistného krytí, které je poskytováno;

b)  pojistná smlouva není smlouvou na životní pojištění;

c)  pojistná smlouva nekryje žádnou občanskoprávní odpovědnost;

d)  hlavní profesní činnost dotyčné osoby je jiná než zprostředkování pojištění.

e)  pojištění je doplňkem ke zboží dodanému jakýmkoli jiným poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje riziko špatného fungování, ztráty či poškození zboží dodaného tímto poskytovatelem;

f)  výše ročního pojistného za pojistnou smlouvu, pokud se vyjádří poměrně jako roční částka, nepřekračuje 600 EUR.

3.  Tato směrnice se nevztahuje na služby zprostředkování pojištění a zajištění poskytované v souvislosti s riziky a závazky nacházejícími se či uzavřenými mimo Unii.

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy členského státu, pokud jde o činnost ve zprostředkování pojištění a zajištění vykonávanou pojišťovnami nebo zajišťovnami nebo zprostředkovateli pojištění a zajištění usazenými v třetí zemi a působícími na jeho území na základě zásady volného pohybu služeb, za podmínky, že je zaručeno stejné zacházení pro všechny osoby, které vykonávají nebo mají povoleno vykonávat činnost ve zprostředkování pojištění a zajištění na tomto trhu.

Tato směrnice neupravuje činnost ve zprostředkování pojištění nebo zajištění vykonávanou ve třetích zemích.

Členské státy informují Komisi o všech obecných obtížích, se kterými se setkávají jejich zprostředkovatelé pojištění při usazování nebo provádění činnosti zprostředkování pojištění v jakékoli třetí zemi.

3a.  Tato směrnice zaručuje, že platí stejná úroveň ochrany a že spotřebitelé mohou těžit ze srovnatelných standardů. Tato směrnice podporuje rovné podmínky hospodářské soutěže a stejný přístup pro zprostředkovatele nezávisle na tom, zda jsou smluvně vázáni na pojišťovnu, či nikoli. Pro spotřebitele je přínosné, pokud jsou pojistné produkty zprostředkovávány různými kanály a zprostředkovateli, kteří navázali různé druhy spolupráce s pojišťovnami, pokud platí, že tyto subjekty musí uplatňovat podobná pravidla ochrany spotřebitele. Tato skutečnost bude při provádění této směrnice členskými státy zohledněna.

Článek 2

Definice

1.  Pro účely této směrnice se rozumí:

(1)  „pojišťovnou“ pojišťovna ve smyslu čl. 13 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES(12);

(2)  „zajišťovnou“ zajišťovna ve smyslu čl. 13 odst. 4 směrnice 2009/138/ES;

(3)  „zprostředkováním pojištění“ činnost spočívající v poradenství, navrhování nebo provádění jiných přípravných prací pro uzavírání pojištění, uzavírání takových smluv nebo napomáhání při správě a plnění takových smluv. Činnosti spočívající v poradenství, navrhování nebo uzavírání pojistných smluv se považují za zprostředkování pojištění i v případě, že jsou vykonávány zaměstnancem pojišťovny v přímém kontaktu s pojištěným bez zásahu zprostředkovatele pojištění.

Za zprostředkování pojištění se považuje poskytování informací o jedné nebo více pojistných smlouvách na základě kritérií, která si zákazníci zvolili prostřednictvím internetové stránky nebo jiného media, a sestavování seznamů pojistných produktů seřazených podle pořadí výhodnosti, včetně srovnání různých cen a produktů nebo slev na pojistném, pokud je na konci tohoto procesu zákazník schopen prostřednictvím internetové stránky či jiného media přímo uzavřít pojistnou smlouvu.

Pro účely této směrnice se za zprostředkování pojištění nepovažují žádné z následujících činností:

a)  příležitostné poskytování informací zákazníkovi v souvislosti s jinou profesní činností, pokud poskytovatel nepodnikne žádné další kroky, aby pomohl zákazníkům s uzavíráním nebo plněním pojistných smluv;

b)  pouhé poskytnutí údajů a informací o možném pojistníkovi zprostředkovatelům pojištění či pojišťovnám nebo informací o pojistných produktech, zprostředkovatelích pojištění či pojišťovnách možnému pojistníku.

(4)  „investičním produktem založeným na pojištění“ pojistný produkt, který má ke svému datu splatnosti určitou hodnotu nebo je spojen s odbytným, přičemž dotčená částka je plně nebo částečně, přímo či nepřímo vystavena kolísání trhu; investičním produktem založeným na pojištění nejsou:

a)  produkty neživotního pojištění uvedené v příloze I směrnice 2009/138/ES (Odvětví neživotního pojištění);

b)  smlouvy životního pojištění, u nichž je pojistné plnění podle smlouvy splatné pouze v případě smrti nebo ve vztahu k pracovní neschopnosti způsobené úrazem, nemocí nebo postižením;

c)  penzijní produkty, jejichž primárním účelem je podle vnitrostátních právních předpisů poskytovat investorům příjem v důchodu a jež investora opravňují k získání určitých výhod;

d)  systémy zaměstnaneckého penzijního pojištění, které jsou úředně uznány a spadají do oblasti působnosti směrnice 2003/41/ES nebo směrnice 2009/138/ES;

e)  jednotlivé penzijní produkty, na něž podle vnitrostátního práva povinně finančně přispívá zaměstnavatel a zaměstnavatel nebo zaměstnanec si nemohou zvolit penzijní produkt nebo jeho poskytovatele;

(5)  „zprostředkovatelem pojištění“ každá fyzická nebo právnická osoba, která není pojišťovnou ani jejím zaměstnancem a která za odměnu přistupuje ke zprostředkování pojištění nebo je vykonává;

(6)  „zprostředkováním zajištění“ činnost spočívající v poradenství, navrhování nebo provádění jiných přípravných prací pro uzavírání pojistných nebo zajistných smluv, uzavírání takových smluv nebo napomáhání při správě a plnění takových smluv, zejména v případě pojistné události, a to i v případě, že jsou vykonávány zajišťovnou bez zásahu zprostředkovatele zajištění.

Pro účely této směrnice se za zprostředkování zajištění nepovažují následující činnosti:

a)  příležitostné poskytování informací v souvislosti s jinou profesní činností za předpokladu, že účelem této činnosti není pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo plněním zajistných smluv;

aa)  profesionální správa pojistných událostí pro zajišťovnu a likvidace škod a odborné posuzování nároků;

b)  pouhé poskytnutí údajů a informací o možných pojistnících zprostředkovatelům zajištění či zajišťovnám nebo informací o zajistných produktech, zprostředkovatelích zajištění či zajišťovnách možným pojistníkům.

(7)  „zprostředkovatelem zajištění“ každá fyzická nebo právnická osoba, která není zajišťovnou nebo jejím zaměstnancem a která za odměnu přistupuje ke zprostředkování zajištění nebo je vykonává;

(8)  „smluvně vázaným zprostředkovatelem pojištění“ každá osoba, která vykonává činnost ve zprostředkování pojištění pro jednu pojišťovnu či zprostředkovatele pojištění, nebo pokud si pojistné produkty navzájem nekonkurují, pro více pojišťoven nebo zprostředkovatelů pojištění a jejich jménem a na jejich účet, která však nepřijímá pojistné ani částky určené pro zákazníka a která jedná za neomezené odpovědnosti těchto pojišťovacích podniků nebo zprostředkovatelů pojištění, za předpokladu, že zprostředkovatelé pojištění, na jejichž odpovědnost tato osoba jedná, nejednají sami na odpovědnost jiné pojišťovny nebo zprostředkovatele pojištění;

každá osoba, která vykonává činnost ve zprostředkování pojištění doplňkově ke své hlavní profesní činnosti, se rovněž považuje za smluvně vázaného zprostředkovatele pojištění jednajícího jménem jedné nebo více pojišťoven ohledně jejich produktů, jestliže je pojištění doplňkem zboží nebo služeb poskytovaných v rámci této hlavní profesní činnosti;

(9)  „poradenstvím“ poskytování osobních doporučení zákazníkům buď na jejich žádost, nebo z podnětu pojišťovny nebo zprostředkovatele pojištění;

(10)  „podmíněnou provizí“ odměna ve formě provize ▐ vázaná na splnění předem dohodnutých cílů nebo prahových hodnot týkajících se objemu obchodní činnosti vykonané zprostředkovatelem pro daného pojistitele;

(11)  „velkými riziky“ velká rizika definovaná v čl. 13 odst. 27 směrnice 2009/138/ES;

(12)  „členským státem původu“:

a)  je-li zprostředkovatel fyzickou osobou, členský stát, v němž má osoba bydliště;

b)  je-li zprostředkovatel právnickou osobou, členský stát, v němž má osoba sídlo, nebo jestliže podle právních předpisů svého státu nemá žádné sídlo, členský stát, v němž má ústředí;

(13)  „hostitelským členským státem“ členský stát, v němž má zprostředkovatel pojištění nebo zajištění stálou přítomnost nebo v němž je usazen nebo poskytuje služby a který není jeho členským státem původu ;

(14)  „trvanlivým médiem“ trvalý nosič definovaný v čl. 2 písm. m) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(13);

(16)  „úzkým propojením“ stav uvedený v čl. 13 bodě 7 směrnice 2009/138/ES;

(17)  „hlavním místem podnikání“ místo, odkud je řízeno hlavní podnikání;

(18)  „odměnou“ jakákoli provize, poplatek, platba nebo jiná platba, včetně hospodářské výhody nebo věcné dávky jakéhokoli druhu, a jakákoli jiná pobídka, jež jsou nabídnuty nebo předány ve spojení s činností zprostředkování pojištění;

(19)  „vázaným prodejem“ nabízení nebo prodej pojistného produktu v balíčku s dalšími, odlišnými doplňkovými produkty nebo službami, přičemž pojistný produkt není spotřebiteli samostatně k dispozici;

(20)  „spojeným prodejem“ se rozumí nabízení nebo prodej smlouvy o úvěru v balíčku s dalšími, odlišnými finančními produkty nebo službami, přičemž uvedená smlouva o úvěru je spotřebiteli rovněž k dispozici samostatně, avšak nikoli nutně za stejných podmínek jako při nabídce ve spojení s doplňkovými službami;

(20a)  „produktem“ pojistná smlouva, která kryje jedno či více rizik;

(20b)  „retailovým“ nikoli profesionální.

2.  Aby bylo zajištěno, že platí stejná úroveň ochrany a že spotřebitelé mohou těžit ze srovnatelných standardů, je nezbytné, aby tato směrnice prosazovala rovné podmínky hospodářské soutěže a stejný přístup pro zprostředkovatele nezávisle na tom, zda jsou smluvně vázáni na pojišťovnu, či nikoli. Při provádění této směrnice zohlední členské státy význam podporování rovných podmínek hospodářské soutěže a rovného přístupu.

KAPITOLA II

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE REGISTRACE

Článek 3

Registrace

1.  S výjimkou ustanovení v článku 4 se zprostředkovatelé pojištění a zajištění registrují u příslušného orgánu ve svém členském státě původu, jak stanovuje čl. 10 odst. 2. Pojišťovny a zajišťovny registrované v členských státech podle směrnice Rady 73/239/EHS(14), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES(15) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES(16) a jejich zaměstnanci nemají povinnost se znovu registrovat podle této směrnice.

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou členské státy stanovit, že pojišťovny a zajišťovny nebo jiné instituce mohou spolupracovat s příslušnými orgány při registraci zprostředkovatelů pojištění a zajištění a při uplatňování požadavků článku 8 vůči těmto zprostředkovatelům. Zejména smluvně vázaní zprostředkovatelé pojištění mohou být registrováni pojišťovnou, sdružením pojišťoven nebo zprostředkovatelem pojištění či zajištění pod dohledem příslušného orgánu.

Členské státy mohou stanovit, že pokud zprostředkovatel pojištění či zajištění jedná v rámci odpovědnosti pojišťovny nebo zajišťovny nebo jiného registrovaného zprostředkovatele pojištění či zajištění, není zprostředkovatel pojištění povinen poskytovat příslušnému orgánu informace podle čl. 3 odst. 7 písm. a) a b) a příslušný pojišťující subjekt zajistí, že dotyčný zprostředkovatel pojištění splňuje podmínky pro registraci a další ustanovení této směrnice. Členské státy si rovněž mohou vyhradit, že osoba nebo subjekt, který za zprostředkovatele přebírá odpovědnost, musí tohoto zprostředkovatele zaregistrovat.

Členské státy nemusí uplatnit požadavek uvedený v prvním a druhém pododstavci na všechny fyzické osoby, které pracují v pojišťovně nebo zajišťovně nebo pro registrovaného zprostředkovatele pojištění či zajištění a které vykonávají činnost ve zprostředkování pojištění nebo zajištění.

Členské státy zajistí registraci právnických osob a v rejstříku rovněž uvádějí jména fyzických osob ve vedení, které odpovídají za zprostředkovatelskou činnost.

2.  Členské státy mohou pro zprostředkovatele pojištění a zajištění zřídit více než jeden rejstřík za podmínky, že stanoví kritéria, podle nichž musí být zprostředkovatelé registrováni.

Členské státy zřídí registrační systém on-line obsahující jediný registrační formulář umístěný na internetové stránce, ke které by měli mít zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny snadný přístup, a který jim umožní vyplnit formulář přímo on-line.

3.  Členské státy zajistí, aby bylo zřízeno jediné informační místo umožňující snadný a rychlý přístup k informacím v těchto různých rejstřících, které se sestavují elektronicky a neustále se aktualizují. Toto informační místo rovněž poskytuje identifikační informace příslušných orgánů každého členského státu uvedených v odst. 1 prvním pododstavci. Rejstřík dále uvádí zemi nebo země, v níž nebo v nichž zprostředkovatel vykonává činnost v rámci svobody usazování nebo volného pohybu služeb.

4.  Orgán EIOPA zřídí jednotný elektronický rejstřík obsahující záznamy o zprostředkovatelích pojištění či zajištění, kteří vyjádřili úmysl vykonávat přeshraniční činnost v souladu s kapitolou IV, zpřístupní tento rejstřík na svých internetových stránkách a průběžně jej aktualizuje. Členské státy k tomuto účelu neprodleně poskytnou orgánu EIOPA příslušné informace. V rejstříku je uveden hypertextový odkaz na každý příslušný orgán v jednotlivých členských státech. Rejstřík obsahuje odkazy na internetové stránky každého příslušného orgánu v jednotlivých členských státech a je rovněž z těchto internetových stránek přístupný. Orgán EIOPA má právo na přístup k údajům, které jsou na těchto místech uloženy. Orgán EIOPA a jiné příslušné orgány mají právo tyto údaje upravovat. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje mohou být ukládány a vyměňovány, mají právo na přístup a přiměřené informace.

Orgán EIOPA zřídí internetovou stránku s hypertextovými odkazy na každé jediné informační místo zřízené členskými státy podle čl. 3 odst. 3.

Členské státy zajistí, aby registrace zprostředkovatelů pojištění, včetně smluvně vázaných, a zprostředkovatelů zajištění podléhala dodržení požadavků na profesní způsobilost stanovených v článku 8.

Členské státy se rovněž starají o to, aby zprostředkovatelé pojištění, včetně smluvně vázaných, a zprostředkovatelé zajištění, kteří přestali plnit tyto požadavky, byli neprodleně vymazáni z rejstříku. Platnost registrace podléhá pravidelnému přezkumu příslušným orgánem. V případě nutnosti členský stát původu informuje o takovém vymazání z rejstříku hostitelský členský stát.

5.  Členské státy zajistí, že příslušné orgány nepovolí zprostředkovateli pojištění či zajištění, aby byl zapsán do rejstříku, pokud nesplňuje požadavky stanovené v článku 8 nebo pokud jiný zprostředkovatel nebo podnik na sebe nevezme odpovědnost za zajištění toho, aby daný zprostředkovatel splňoval tyto požadavky v souladu s čl. 3 odst. 1 pododstavcem 3.

5a.  Registrovaným zprostředkovatelům pojištění a zajištění se dovoluje přistupovat k činnosti ve zprostředkování pojištění a zajištění a vykonávat ji v Unii jak v režimu svobody usazování, tak i volného pohybu služeb.

Zprostředkovatel pojištění vykonává činnost v rámci volného pohybu služeb, má-li v úmyslu s pojistníkem, který je usazen v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je usazen zprostředkovatel pojištění, uzavřít pojistnou smlouvu vztahující se na rizika nacházející se v jiném členském státě, než je stát, v němž je zprostředkovatel pojištění usazen.

Příslušné orgány mohou zprostředkovatelům pojištění a zajištění poskytnout dokument umožňující jakékoli zúčastněné osobě ověřit si nahlédnutím do jednoho z rejstříků uvedených v odstavci 2, že zprostředkovatelé jsou řádně registrováni.

Tento dokument poskytuje přinejmenším informace uvedené v čl. 16 písm. a) bodu (i) a (iii) a písm. b) bodu (i) a (iii) a v případě právnické osoby jméno fyzické osoby nebo osob uvedených v tomto článku odst. 1 čtvrtém pododstavci.

Členský stát požádá o vrácení dokumentu příslušnému orgánu, který jej vydal, jakmile dotyčný zprostředkovatel pojištění nebo zajištění přestane být registrován.

6.  Členské státy stanoví, že žádosti zprostředkovatelů o zapsání do rejstříku mají být vyřízeny do dvou měsíců od podání úplné žádosti a že žadatel bude o přijatém rozhodnutí neprodleně informován.

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zavedly odpovídající opatření, která jim umožní kdykoli sledovat, zda zprostředkovatelé pojištění či zajištění nadále splňují registrační požadavky této směrnice.

7.  Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány od zprostředkovatelů pojištění či zajištění, kterými nejsou smluvně vázaní zprostředkovatelé ani zprostředkovatelé, u nichž jiný pojišťovací subjekt nese odpovědnost za zajištění plnění požadavků ze strany zprostředkovatele v souladu s čl. 3 odst. 1 pododstavcem 3, požadovaly jako podmínku k registraci prokázání následujících skutečností:

a)  svým příslušným orgánům poskytli informace o totožnosti akcionářů nebo podílníků nebo členů, ať se jedná o fyzické či právnické osoby, kteří mají na zprostředkovateli podíl větší než 10 %, a velikost tohoto podílu;

b)  svým příslušným orgánům poskytli informace o totožnosti osob, které mají se zprostředkovatelem pojištění či zajištění úzké propojení;

c)  svým příslušným orgánům dostatečně prokázali, že podíly nebo úzké propojení nebrání příslušným orgánům v účinném vykonávání funkce dohledu.

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány stanovily pro zprostředkovatele pojištění a zajištění, na něž se vztahuje čl. 3 odst. 7, povinnost informovat je bez zbytečného prodlení o veškerých změnách, k nimž dojde, pokud jde o informace poskytnuté podle čl. 3 odst. 7 písm. a) a b).

8.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zamítly registraci v případě, že právní a správní předpisy třetí země, kterými se řídí jedna nebo více fyzických či právnických osob, se kterými má zprostředkovatel pojištění či zajištění úzké propojení, nebo obtíže spojené s vymáháním těchto právních a správních předpisů brání účinnému vykonávání jejich funkce dohledu.

8a.   Členské státy mohou stanovit, že ty osoby, které vykonávaly činnost ve zprostředkování přede dnem 1 ledna 2014, které byly zapsány do rejstříku a které měly úroveň odborného vzdělání a zkušeností podobnou úrovni, kterou vyžaduje tato směrnice, se automaticky zapíší do rejstříku, který bude vytvořen, jakmile budou splněny požadavky stanovené v čl. 4 odst. 3 a 4.

KAPITOLA III

ZJEDNODUŠENÝ REGISTRAČNÍ POSTUP – PROHLÁŠENÍ O ČINNOSTI

Článek 4

Postup prohlášení pro poskytování doplňkového zprostředkování pojištění; služby profesionální správy pojistných událostí nebo likvidace škod

1.  Registrační požadavky uvedené v článku 3 se nevztahují na zprostředkovatele pojištění, který provádí zprostředkování pojištění jako doplňkovou činnost, pokud splňuje všechny následující podmínky:

a)  hlavní profesní činnost dotyčného zprostředkovatele pojištění je jiná než zprostředkování pojištění;

b)  zprostředkovatel pojištění zprostředkovává pouze určité pojistné produkty, jež jsou doplňkové ve vztahu k jinému produktu či službě, a jasně je v prohlášení uvede;

c)  dotčené pojistné produkty nepokrývají životní pojištění nebo občanskoprávní odpovědnost, ledaže je toto krytí doplněním produktu či služby nabízených zprostředkovatelem pojištění v rámci jeho hlavní profesní činnosti;

ca)  odpovědnost za práci zprostředkovatele nese registrovaný zprostředkovatel.

3.  Zprostředkovatel pojištění, na něhož se vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, předloží příslušnému orgánu svého členského státu původu prohlášení, ve kterém příslušný orgán informuje o své totožnosti, adrese a profesní činnosti.

4.  Na zprostředkovatele pojištění, na které se vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, se vztahují též ustanovení kapitoly I, III, IV, V, VIII, IX a články 15 a 16 této směrnice.

4a.  Považují-li to za nezbytné pro účely ochrany spotřebitele, mohou členské státy uplatnit registrační požadavky stanovené v článku 3 na zprostředkovatele pojištění, na něž se vztahuje článek 4.

KAPITOLA IV

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A SVOBODA USAZOVÁNÍ

Článek 5

Výkon volného pohybu služeb

1.  Každý zprostředkovatel pojištění a zajištění, který má v úmyslu poprvé vykonávat činnost na území jiného členského státu v rámci volného pohybu služeb, sdělí příslušnému orgánu svého členského státu původu následující informace:

a)  jméno, adresu a registrační číslo zprostředkovatele;

b)  členský stát nebo státy, v nichž zprostředkovatel hodlá působit;

c)  kategorii zprostředkovatele a případně název pojišťovny nebo zajišťovny, kterou zastupuje;

d)  odpovídající třídy pojištění, je-li to relevantní;

e)  prokázání odborných znalostí a schopností.

2.  Příslušný orgán členského státu původu předá informace uvedené v odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu hostitelského členského státu, který jejich přijetí neprodleně potvrdí. Členský stát původu zprostředkovateli pojištění či zajištění písemně sdělí, že hostitelský členský stát informace obdržel, a pojišťovna či zajišťovna tedy může zahájit v hostitelském členském státě své podnikání.

Po obdržení informací uvedených v odstavci 1 hostitelský členský stát uzná předchozí zkušenost s činností zprostředkování pojištění či zajištění, která byla prokázána dokladem o registraci nebo prohlášením v členském státě původu, jako důkaz o požadovaných znalostech a schopnostech.

3.  Důkaz předchozí registrace nebo prohlášení je tvořen dokladem o registraci vydané nebo prohlášení přijatém příslušným orgánem nebo subjektem členského státu původu žadatele, který žadatel předloží na podporu své žádosti podané hostitelskému členskému státu.

4.  V případě změny údajů sdělených v souladu s odstavcem 1 uvědomí zprostředkovatel pojištění či zajištění písemně o této změně příslušný orgán členského státu původu nejméně jeden měsíc před provedením změny. Příslušný orgán členského státu původu též informuje o této změně příslušný orgán hostitelského členského státu, jakmile je to proveditelné, avšak nejpozději jeden měsíc od data, kdy příslušný orgán členského státu původu informaci o změně obdržel.

4a.  Registrovaný zprostředkovatel pojištění či zajištění vykonává zprostředkování pojištění v rámci volného pohybu služeb, pokud:

a)  vykonává zprostředkování pojištění či zajištění s pojistníkem nebo pro pojistníka, který má bydliště nebo je usazen v jiném členském státě, než je členský stát původu zprostředkovatele;

b)  veškerá rizika, proti kterým se pojišťuje, se nacházejí v jiném členském státě, než je členský stát původu zprostředkovatele;

c)  je v souladu s odstavci 1 a 4.

Článek 6

Výkon svobody usazování

1.  Členské státy vyžadují, aby zprostředkovatel pojištění či zajištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování a založit pobočku na území jiného členského státu, nejprve oznámil tento úmysl příslušnému orgánu svého členského státu původu a sdělil mu následující informace:

a)  jméno, adresu a registrační číslo zprostředkovatele (je-li k dispozici);

b)  členský stát, na jehož území hodlá zřídit pobočku nebo trvalou přítomnost;

c)  kategorii zprostředkovatele a případně název pojišťovny nebo zajišťovny, kterou zastupuje;

d)  odpovídající třídy pojištění, je-li to relevantní;

e)  plán činnosti, v němž jsou uvedeny činnosti pojištění či zajištění, které bude provádět, a organizační struktura provozovny a který rovněž uvádí totožnost zástupců, pokud je zprostředkovatel hodlá využívat;

f)  adresu v hostitelském členském státě, na které lze obdržet dokumenty;

g)  jméno osoby odpovědné za řízení provozovny nebo trvalé přítomnosti.

1a.  Zprostředkovatel pojištění působí v rámci svobody usazování, pokud vykonává činnost v hostitelském členském státě na dobu neurčitou prostřednictvím stálé přítomnosti v tomto členském státě.

2.  Nemá-li příslušný orgán členského státu původu důvody se domnívat, že organizační struktura nebo finanční situace zprostředkovatele pojištění či zajištění není přiměřená vzhledem k plánovaným zprostředkovatelským činnostem, sdělí to do jednoho měsíce od obdržení informace uvedené v odstavci 1 příslušnému orgánu hostitelského členského státu, který přijetí této informace neprodleně potvrdí. Členský stát původu zprostředkovateli pojištění či zajištění písemně sdělí, že hostitelský členský stát informace obdržel, a pojišťovna či zajišťovna tedy může zahájit v hostitelském členském státě své podnikání.

3.  V případě, že příslušný orgán členského státu původu odmítne sdělit informace příslušnému orgánu hostitelského členského státu, sdělí důvody tohoto odmítnutí zprostředkovateli pojištění či zajištění do jednoho měsíce od přijetí všech informací uvedených v odstavci 1.

4.  V případě změny údajů sdělených v souladu s odstavcem 1 uvědomí zprostředkovatel pojištění či zajištění písemně o této změně příslušný orgán členského státu původu nejméně jeden měsíc před provedením změny. Příslušný orgán členského státu původu též informuje o této změně příslušný orgán hostitelského členského státu, jakmile je to proveditelné, avšak nejpozději jeden měsíc od data, kdy příslušný orgán členského státu původu informaci o změně obdržel.

Článek 7

Rozdělení pravomocí mezi členským státem původu a hostitelským členským státem

1.  Pokud se hlavní místo podnikání zprostředkovatele pojištění nachází v jiném členském státě, pak se příslušný orgán tohoto druhého členského státu může dohodnout s příslušným orgánem členského státu původu, že bude s ohledem na povinnosti uvedené v kapitolách VI, VII a VIII této směrnice jednat, jako by byl příslušným orgánem členského státu původu. V případě takové dohody o tom příslušný orgán členského státu původu neprodleně informuje zprostředkovatele pojištění a orgán EIOPA.

2.  Příslušný orgán hostitelského členského státu přijme odpovědnost za to, že služby poskytované provozovnou na jeho území splňují povinnosti stanovené v kapitole VI a VII a v opatřeních přijatých na jejich základě.

Příslušný orgán hostitelského členského státu má právo přezkoumat uspořádání provozovny a požadovat změny, jež jsou striktně nezbytné k tomu, aby umožnily příslušnému orgánu vymáhat povinnosti podle kapitoly VI a kapitoly VII a opatření přijatých na jejich základě s ohledem na služby poskytované nebo činnosti prováděné provozovnou na jeho území.

3.  Pokud má hostitelský členský stát důvody se domnívat, že zprostředkovatel pojištění či zajištění, který jedná na jeho území v rámci volného pohybu služeb nebo prostřednictvím své provozovny, porušuje některou z povinností stanovených v této směrnici, předá tato zjištění příslušnému orgánu členského státu původu, který přijme odpovídající opatření. V případech, kdy navzdory opatřením přijatým příslušným orgánem členského státu původu zprostředkovatel pojištění či zajištění pokračuje v jednání způsobem, který zjevně porušuje zájmy spotřebitelů v hostitelském členském státě nebo řádné fungování pojistného a zajistného trhu, uplatní se na zprostředkovatele pojištění či zajištění následující opatření:

a)  příslušný orgán hostitelského členského státu poté, co informoval příslušný orgán členského státu původu, přijme všechna vhodná opatření nezbytná k tomu, aby ochránil spotřebitele a řádné fungování pojistného a zajistného trhu, včetně toho, že zabrání zprostředkovatelům pojištění či zajištění, kteří porušují předpisy, započít jakékoli další transakce na svém území; příslušný orgán hostitelského členského státu uvědomí Komisi o těchto opatřeních bez zbytečného prodlení;

b)  příslušný orgán hostitelského členského státu může postoupit záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010; v tom případě může orgán EIOPA jednat v souladu s pravomocemi, jež mu svěřuje daný článek, pokud dojde ke sporu mezi příslušnými orgány členského státu původu a hostitelského členského státu.

4.  Pokud příslušné orgány hostitelského členského státu shledají, že zprostředkovatel pojištění či zajištění, který má provozovnu na jeho území, porušuje právní nebo správní předpisy přijaté v uvedeném členském státě na základě ustanovení této směrnice, které svěřují pravomoc příslušným orgánům hostitelského členského státu, vyžadují tyto orgány, aby dotčený zprostředkovatel pojištění či zajištění tento protiprávní stav ukončil.

V případech, kdy navzdory opatřením přijatým příslušným orgánem hostitelského členského státu zprostředkovatel pojištění či zajištění pokračuje v jednání způsobem, který zjevně porušuje zájmy spotřebitelů v hostitelském členském státě nebo řádné fungování pojistného a zajistného trhu, uplatní se na zprostředkovatele pojištění či zajištění následující opatření:

a)  příslušný orgán hostitelského členského státu poté, co informoval příslušný orgán členského státu původu, přijme všechna vhodná opatření nezbytná k tomu, aby ochránil spotřebitele a řádné fungování trhů, včetně toho, že zabrání zprostředkovatelům pojištění či zajištění, kteří porušují předpisy, započít jakékoli další transakce na svém území; příslušný orgán hostitelského členského státu uvědomí Komisi o těchto opatřeních bez zbytečného prodlení;

b)  příslušný orgán hostitelského členského státu může postoupit záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010; v tom případě může orgán EIOPA jednat v souladu s pravomocemi, jež mu svěřuje daný článek, pokud dojde ke sporu mezi příslušnými orgány členského státu původu a hostitelského členského státu.

KAPITOLA V

JINÉ ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY

Článek 8

Požadavky na profesní a organizační způsobilost

1.  Zprostředkovatelé pojištění a zajištění ▐ a zaměstnanci pojišťoven vykonávající činnosti zprostředkování pojištění musí mít přiměřené znalosti a schopnosti, které stanoví členský stát původu zprostředkovatele nebo pojišťovny a které jim umožňují, aby řádně plnili své úkoly a povinnosti ▐.

Členské státy zajistí, aby ▐ zaměstnanci zprostředkovatelů pojištění a zajištění a pojišťoven, kteří vykonávají činnost ve zprostředkování pojištění jakožto hlavní profesní činnost, své znalosti a schopnosti přiměřené funkci, kterou vykonávají, a příslušnému trhu pravidelně obnovovali.

Tato podmínka se splní prostřednictvím setrvalého profesního rozvoje a dostatečným a vhodným odborným vzděláváním v délce trvání nejméně 200 hodin za období 5 let, nebo přiměřeného počtu hodin v případě, že se nejedná o hlavní profesní činnost daných osob. Členské státy rovněž zveřejní jimi stanovená kritéria odborné způsobilosti, která musí splňovat pracovníci zprostředkovatelů. Součástí těchto kritérií je seznam veškerých jimi uznávaných kvalifikací.

Za tímto účelem členské státy zavedou mechanismus pro kontrolu, posuzování a osvědčování znalostí a dovedností ze strany nezávislých orgánů.

Členské státy uzpůsobí požadované podmínky ohledně znalostí a schopností konkrétní činnosti ve zprostředkování pojištění nebo zajištění a zprostředkovaným produktům, zejména tehdy, pokud je základní profesní činnost zprostředkovatele jiná než zprostředkování pojištění. ▐ Členské státy mohou stanovit, že v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci a v případech zaměstnanců pojišťovacích podniků, kteří se zabývají činnostmi ve zprostředkování pojištění, pojišťovací podniky nebo zprostředkovatelé ověřují, zda jsou znalosti a schopnosti zprostředkovatelů v souladu s povinnostmi stanovenými v prvním pododstavci tohoto odstavce, a v případě potřeby jim poskytují školení, které odpovídá požadavkům ohledně produktů prodávaných zprostředkovateli.

Členské státy nemusí uplatňovat požadavek uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce na všechny fyzické osoby, které pracují pro pojišťovnu anebo zprostředkovatele pojištění či zajištění a vykonávají činnost ve zprostředkování pojištění nebo zajištění. Členské státy zajistí, aby přiměřené procento osob ve struktuře vedení takových podniků, které odpovídají za zprostředkování pojistných a zajistných produktů, a všechny ostatní osoby přímo zapojené do zprostředkování pojištění nebo zajištění prokázaly znalosti a schopnosti nezbytné k výkonu svých úkolů.

2.  Zprostředkovatelé pojištění a zajištění a zaměstnanci pojišťoven vykonávající činnosti ve zprostředkování pojištění musí mít dobrou pověst. Minimálně nesmějí mít osoby, jež se přímo podílejí na uvádění výrobku na trh či na jeho prodeji, záznam v trestním rejstříku nebo jiném vnitrostátním ekvivalentu, pokud jde o závažné trestné činy proti majetku nebo související s činností ve finanční oblasti ▐.

Členské státy mohou v souladu s čl. 3 odst. 1 druhým pododstavcem dovolit pojišťovnám ověřovat dobrou pověst zprostředkovatelů pojištění.

Členské státy nemusí uplatňovat požadavek uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce na všechny fyzické osoby, které pracují pro pojišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění či zajištění a vykonávají činnost ve zprostředkování pojištění nebo zajištění. Členské státy zajistí, aby tento požadavek splňovala struktura vedení takových podniků a personál přímo zapojený do zprostředkování pojištění nebo zajištění.

3.  Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si udržují pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které pokrývá celé území Unie, nebo jinou podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče při výkonu povolání v hodnotě nejméně 1 250 000 EUR na jednu pojistnou událost a 1 850 000 EUR na všechny pojistné události dohromady za jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo srovnatelnou záruku již neposkytuje pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, na jejíž účet zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění působí nebo za niž jsou zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik nepřebírá neomezenou odpovědnost za jednání zprostředkovatele.

4.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně zákazníků před neschopností zprostředkovatele pojištění převést pojistné na pojišťovnu nebo převést částku pojistného plnění nebo vrátit pojistné pojištěnému.

Tato opatření mají jednu nebo více těchto forem:

a)  ustanovení právních předpisů nebo smluvní ustanovení, podle nichž se na peníze zaplacené zákazníkem zprostředkovateli hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny podniku, zatímco na peníze zaplacené podnikem zprostředkovateli se hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny zákazníkovi až tehdy, když je zákazník skutečně obdrží;

b)  požadavek na zprostředkovatele pojištění, aby trvale disponovali finančními prostředky ve výši 4 % úhrnu přijatého ročního pojistného, nejméně však 18 750 EUR;

c)  požadavek, aby se peníze zákazníků převáděly prostřednictvím přísně oddělených zákaznických účtů a aby se tyto účty nepoužívaly k vracení peněz jiným věřitelům v případě úpadku;

d)  požadavek, aby byl vytvořen záruční fond.

5.  Vykonávání činnosti ve zprostředkování pojištění a zajištění vyžaduje, aby byly požadavky na profesní způsobilost stanovené v tomto článku plněny trvale.

6.  Členské státy mohou zpřísnit požadavky stanovené v tomto článku nebo doplnit další požadavky na zprostředkovatele pojištění a zajištění registrované na jejich území.

7.  Orgán EIOPA pravidelně přezkoumává částky uvedené v odstavcích 3 a 4, aby braly v úvahu změny evropského indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Eurostatem. První přezkum se uskuteční pět let po vstupu této směrnice v platnost a následné přezkumy každých pět po předchozím přezkumu.

Orgán EIOPA vypracuje návrhy regulačních norem, které upraví základní částku v eurech uvedenou v odstavcích 3 a 4 o procentní změnu tohoto indexu během období mezi vstupem této směrnice v platnost a datem prvního přezkumu nebo mezi datem posledního a nového přezkumu a zaokrouhlí ji nahoru na celá eura.

Orgán EIOPA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem pět let po vstupu této směrnice v platnost a následné přezkumy každých pět let po předchozím přezkumu.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

8.  Členské státy upřesní:

a)  pojem odpovídajících znalostí a schopností zprostředkovatele a zaměstnanců pojišťovny při výkonu zprostředkování pojištění pro své zákazníky, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku;

b)  odpovídající kritéria pro určení zejména úrovně odborné kvalifikace, zkušeností a schopností vyžadovaných pro vykonávání zprostředkování pojištění;

c)  kroky, u nichž by se dalo rozumně předpokládat, že by je zprostředkovatelé pojištění či zaměstnanci pojišťovny mohli podniknout k obnovení znalostí a schopností prostřednictvím neustálého profesního rozvoje, aby si udrželi přiměřenou úroveň výkonnosti.

8a.  Pokud domovský členský stát registruje zprostředkovatele pojištění, který získal odbornou kvalifikaci nebo zkušenost v jiném členském státě, přihlédne k nim s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES(17) a na úroveň kvalifikací, jak ji definuje evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení stanovený doporučením Evropského parlamentu a Rady(18).

Článek 9

Zveřejnění pravidel obecného zájmu

1.  Členské státy přijmou nezbytné kroky k zajištění toho, aby jejich příslušné orgány vhodně zveřejnily příslušná vnitrostátní právní ustanovení chránící obecný zájem, která se uplatní na činnost zprostředkování pojištění a zajištění na jejich území.

2.  Členský stát, který vedle ustanovení stanovených v této směrnici navrhuje uplatnit a uplatňuje další ustanovení, kterými se řídí zprostředkovatelé pojištění a prodej pojistných produktů, zajistí, aby administrativní zátěž plynoucí z těchto ustanovení byla přiměřená ochraně spotřebitelů. Členské státy nadále tato ustanovení sledují, aby jejich přiměřenost byla zachována.

3.  Orgán EIOPA předloží standardizovaný informační list pro pravidla obecného zájmu, který vyplní příslušné orgány v jednotlivých členských státech. Tento list obsahuje hypertextové odkazy na internetové stránky příslušných orgánů, kde jsou zveřejněny informace o pravidlech obecného zájmu. Příslušný vnitrostátní orgán tyto informace pravidelně aktualizuje a orgán EIOPA je zpřístupní na svých internetových stránkách v anglickém, francouzském a německém jazyce, přičemž všechna vnitrostátní pravidla obecného zájmu budou rozdělena do kategorií podle jednotlivých příslušných oblastí práva.

4.  Členské státy vytvoří jediné kontaktní místo odpovědné za poskytování informací o pravidlech obecného zájmu v příslušném členském státě. Takovým kontaktním místem by měl být vhodný příslušný orgán.

5.  Orgán EIOPA ve zprávě posoudí pravidla obecného zájmu zveřejněná členskými státy, která jsou uvedena v tomto článku, a informuje o nich Komisi v souvislosti s řádným fungováním této směrnice a vnitřního trhu do ... [Tři roky po vstupu směrnice v platnost].

Článek 10

Příslušné orgány

1.  Členské státy určují příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění této směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů.

2.  Orgány uvedené v odstavci 1 jsou buď veřejné orgány, nebo instituce uznané vnitrostátními právními předpisy nebo veřejnými orgány výslovně za tímto účelem zmocněnými vnitrostátními právními předpisy. Nesmějí to být pojišťovny ani zajišťovny nebo sdružení, jejichž členové přímo nebo nepřímo zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny nebo zprostředkovatele pojištění nebo zajištění.

3.  Příslušné orgány mají veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých úkolů. Existuje-li na jeho území více než jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, aby tyto orgány mohly účinně plnit své úkoly.

Článek 11

Výměna informací mezi členskými státy

1.  Příslušné orgány různých členských států spolupracují za účelem zajištění řádného uplatňování této směrnice.

2.  Příslušné orgány si vyměňují informace o zprostředkovatelích pojištění a zajištění, kterým byly uloženy sankce uvedené v kapitole VIII, pokud tyto informace mohou vést k výmazu těchto zprostředkovatelů z rejstříku. Příslušné orgány si mohou rovněž poskytnout každou významnou informaci na žádost jednoho z nich.

3.  Veškeré osoby, které musí přijímat nebo sdělovat informace v souvislosti s touto směrnicí, jsou vázány profesním tajemstvím, tak jak je stanoveno v článku 16 směrnice Rady 92/49/EHS(19) a článku 15 směrnice Rady 92/96/EHS(20).

Článek 12

Stížnosti

Členské státy vytvoří postupy, které umožní zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám, zejména spotřebitelským sdružením, podávat stížnosti na zprostředkovatele pojištění a zajištění, pojišťovny a zajišťovny. Na stížnosti se vždy odpovídá.

Článek 13

Mimosoudní urovnávání sporů

1.  V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady .../.../EU(21) a nařízením Evropského parlamentu a Rady .../.../EU(22) členské státy zajišťují vytvoření přiměřených, účinných, nestranných a nezávislých postupů pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy s cílem mimosoudního urovnávání sporů mezi zprostředkovateli pojištění a zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a zákazníky, popřípadě s využitím stávajících orgánů. Členské státy dále zajistí, aby se postupů pro mimosoudní urovnávání sporů účastnily všechny pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění, jestliže ▐ postup vyústí v rozhodnutí, jež mohou být závazná pro zprostředkovatele pojištění nebo pojišťovnu (podle okolností) a klienta;

2.  Členské státy zajistí, aby tyto orgány spolupracovaly při urovnávání přeshraničních sporů.

2a.  Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění usazení na jejich území informovali spotřebitele o názvu, adrese a adrese webových stránek subjektů alternativního řešení sporů, do jejichž oblasti působnosti spadají a které jsou příslušné pro řešení případných sporů mezi těmito obchodníky a spotřebiteli.

2b.  Zprostředkovatelé pojištění v rámci Unie vstupující do on-line prodejů nebo přeshraničních on-line prodejů informují v případě potřeby spotřebitele o platformě pro alternativní řešení sporů a o své e-mailové adrese. Tyto informace musí být uvedeny na internetových stránkách zprostředkovatele pojištění snadným, přímým, zřetelným a trvale přístupným způsobem a pokud se nabídka činí prostřednictvím e-mailu nebo jiného textového sdělení předávaného pomocí elektronických prostředků, pak v takovém textovém sdělení. Musí obsahovat elektronický odkaz na domovskou internetovou stránku platformy pro alternativní řešení sporů. Zprostředkovatelé pojištění budou také informovat spotřebitele o platformě pro alternativní řešení sporů, pokud spotřebitel podá stížnost zprostředkovateli pojištění, pomocí systému pro řešení stížností spotřebitelů, který provozuje zprostředkovatel pojištění, nebo ombudsmanovi společnosti.

2c.  pokud zákazník zahájí postup pro alternativní řešení sporů stanovený ve vnitrostátních právních předpisech proti zprostředkovateli pojištění nebo pojišťovně ohledně sporu týkajícího se práv a povinností stanovených v této směrnici, bude od zprostředkovatele pojištění nebo od pojišťovny požadováno, aby se tohoto postupu zúčastnili.

2d.  Za účelem uplatňování této směrnice spolupracují příslušné orgány mezi sebou i se subjekty odpovědnými za postupy pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy při řešení sporů uvedené v tomto článku a v míře, již umožňují platné legislativní akty Unie.

Článek 14

Omezení využívání zprostředkovatelů

Členské státy zajistí, aby pojišťovny, zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či zajištění při využívání služeb zprostředkovatelů pojištění nebo zajištění usazených v Unii využívali služby zprostředkování pojištění a zajištění pouze registrovaných zprostředkovatelů pojištění a zajištění nebo osob uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo osob, které splnily postup prohlášení uvedený v článku 4.

KAPITOLA VI

INFORMAČNÍ POŽADAVKY A PRAVIDLA VÝKONU ČINNOSTI

Článek 15

Obecná zásada

1.  Členské státy vyžadují, aby zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna při zprostředkování pojištění zákazníkům jednali vždy čestně, spravedlivě, důvěryhodně a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků.

2.  Veškeré informace, včetně propagačních sdělení, zprostředkovatele pojištění nebo pojišťovny určené pro zákazníky nebo potenciální zákazníky musí být korektní, jasné a neklamavé. Propagační sdělení musí být vždy možné jako taková jasně určit.

Článek 16

Obecné informace poskytované zprostředkovatelem pojištění nebo pojišťovnou

Členské státy stanoví pravidla, kterými zajistí, že

a)  před uzavřením jakékoli pojistné smlouvy nebo pokud dojde k významné změně v údajích obsažených v informacích poskytovaných zákazníkům v souvislosti se zprostředkovatelem po uzavření pojistné smlouvy, poskytne zprostředkovatel pojištění, jakož i smluvně vázaný zprostředkovatel pojištění zákazníkovi tyto informace:

i)  svou totožnost a adresu a skutečnost, že je zprostředkovatelem pojištění,

ii)  zda poskytuje nějaký druh poradenství o prodávaných pojistných produktech, či nikoli,

iii)  o postupech uvedených v článku 10 12, které umožňují zákazníkům a jiným zúčastněným osobám podávat stížnosti na zprostředkovatele pojištění a zajištění, a o postupech pro mimosoudní urovnávání sporů uvedených v článku 13,

iv)  rejstřík, v němž je zapsán, a prostředky pro ověření, že je registrován, a

v)  zda zprostředkovatel zastupuje zákazníka nebo jedná na účet či jménem pojišťovny;

b)  před uzavřením jakékoli pojistné smlouvy poskytne pojišťovna zákazníkovi tyto informace:

i)  svou totožnost a adresu a skutečnost, že je pojišťovnou,

ii)  zda poskytuje nějaký druh poradenství o prodávaných pojistných produktech, či nikoli,

iii)  o postupech uvedených v článku 12, které umožňují zákazníkům a jiným zúčastněným osobám podávat stížnosti na pojišťovnu, a o postupech pro mimosoudní urovnávání sporů uvedených v článku 13.

Článek 17

Střety zájmů a transparentnost

1.  Před uzavřením jakékoli pojistné smlouvy poskytne zprostředkovatel pojištění ▐ zákazníkovi alespoň tyto informace:

a)  zda drží přímo nebo nepřímo více než 10 % hlasovacích práv nebo základního kapitálu pojišťovny, v níž má účast;

b)  zda daná pojišťovna nebo její mateřský podnik drží přímo nebo nepřímo účast představující více než 10 % hlasovacích práv nebo základního kapitálu daného zprostředkovatele pojištění;

c)  ve vztahu k nabízené smlouvě, zda

i)  radí na základě nestranné a osobní analýzy nebo

ii)  jeho smluvním závazkem je vykonávat činnost ve zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven. V tomto případě sděluje názvy těchto pojišťoven nebo

iii)  jeho smluvním závazkem není vykonávat činnost ve zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven a neradí na základě nestranné a osobní analýzy. V tomto případě sděluje názvy pojišťoven, pro něž může vykonávat a vykonává činnost;

e)  zda ve vztahu k pojistné smlouvě pracuje

i)  na základě poplatku, který je odměnou přímo placenou zákazníkem, nebo

ii)  na základě jakékoli provize, která je odměnou zahrnutou v pojistném, nebo

iii)  na základě kombinace možností uvedených v bodech i) a ii);

ea)  zda je v souvislosti s pojistnou smlouvou zdrojem odměny:

i)  pojistník;

ii)  pojišťovna;

iii)  jiný zprostředkovatel pojištění;

iv)  kombinace bodů i), ii) a iii).

Členské státy mohou požadovat další informace v souladu s článkem 17a.

2.  Spotřebitel má právo požadovat dodatečné podrobné informace podle odst. 1 písm. ea).

3.  Pokud pojišťovna prodává pojištění přímo zákazníkům, informuje je o tom, zda je jejím zaměstnancům vyplácena jakákoli proměnná odměna za distribuci a správu dotčeného pojistného produktu.

5a.  V případech střetu zájmů a za účelem podnícení spravedlivé hospodářské soutěže se spotřebiteli poskytují informace o příslušných kvantitativních prvcích v souvislosti s jednotlivými koncepcemi uvedenými v odst. 1 písm. ea) a v odstavci 3 tohoto článku, a to za stejných podmínek. Za účelem důsledného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán EIOPA v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1094/2010 do 31. prosince 2015 pokyny, které pravidelně aktualizuje.

Článek 17 a

Zveřejňování informací

Členské státy mohou zavést nebo ponechat v platností další požadavky na zveřejňování informací pro zprostředkovatele pojištění a pojišťovny, které se týkají výše odměny, poplatků, provizí nebo nepeněžitých výhod v souvislosti s poskytování zprostředkovatelských služeb, pokud zachovají rovné podmínky pro všechny distribuční kanály, nenaruší hospodářskou soutěž a dodrží právní předpisy Unie a pokud zůstane výsledná administrativní zátěž úměrná zamýšlené míře ochrany spotřebitele.

Článek 18

Poradenství a normy pro prodej

1.  Pokud je poradenství poskytováno před uzavřením konkrétní smlouvy, zprostředkovatel pojištění – včetně smluvně vázaných zprostředkovatelů pojištění – nebo pojišťovna na základě informací poskytnutých zákazníkem upřesní:

a)  požadavky a potřeby tohoto zákazníka;

b)  ▐ základní důvody pro každou radu poskytnutou zákazníkovi o konkrétním pojistném produktu▐.

2.  Údaje uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se uzpůsobují v závislosti na složitosti navrhovaného pojistného produktu a na úrovni finančního rizika pro zákazníka nezávisle na distribučním kanálu, který si zvolil.

3.  Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytují poradenství na základě nestranné analýzy, jsou povinni tuto radu poskytnout na základě nestranné analýzy dostatečně velkého počtu pojistných smluv nabízených na trhu, aby jim to umožnilo učinit osobní doporučení v nejlepším zájmu spotřebitele v souladu s odbornými kritérii vzhledem k tomu, jaká pojistná smlouva je nejvhodnější s ohledem na potřeby zákazníka.

4.  Před uzavřením smlouvy, ať byla rada poskytnuta, či nikoli, poskytne zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna zákazníkovi srozumitelnou formou odpovídající informace o pojistném produktu, aby zákazníkovi umožnili přijmout informované rozhodnutí, s přihlédnutím ke složitosti pojistného produktu a typu zákazníka. Informace jsou poskytnuty ve standardizovaném informačním dokumentu majícím podobu dokumentu o informacích o produktu a ve srozumitelném jazyce. Tento dokument obsahuje alespoň tyto informace:

a)  informace o druhu pojištění;

b)  popis pojištěných a vyňatých rizik;

c)  způsoby platby pojistného a trvání plateb;

d)  vyloučení;

e)  povinnosti při zahájení smlouvy;

f)  povinnosti v průběhu trvání smlouvy;

g)  povinnosti v případě pojistné události;

h)  doba trvání smlouvy včetně počátečního a závěrečného data její platnosti;

i)  způsoby ukončení smlouvy.

4a.   Odstavec 4 se nevztahuje na:

a)  investiční produkty definované v článku 4a nařízení Evropského parlamentu a Rady .../.../EU(23); nebo

b)  prodej pojistných investičních produktů uvedených v kapitole VII této směrnice.

Článek 19

Výjimky z povinnosti informování a doložka flexibility

1.  Informace uvedené v článcích 16, 17 a 18 není třeba uvádět, pokud zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna zprostředkovává pojištění velkých rizik, v případě zprostředkování ze strany zprostředkovatelů zajištění nebo zajišťoven, nebo ve vztahu k profesionálním zákazníkům, kteří jsou upřesněni v příloze.

2.  Členské státy si mohou zachovat nebo přijmout přísnější předpisy ohledně informačních požadavků uvedených v článcích 16, 17 a 18, jsou-li tyto předpisy v souladu s právem Unie. Členské státy takové vnitrostátní právní předpisy sdělí orgánu EIOPA a Komisi.

2a.  Členské státy, které zachovají nebo přijmou přísnější ustanovení týkající se zprostředkovatelů pojištění, zajistí, aby tato ustanovení dodržovala zásady rovných podmínek a aby administrativní zátěž plynoucí z těchto ustanovení byla přiměřená ve vztahu k přínosům ochrany spotřebitele.

3.  Aby se dosáhlo vysoké úrovně transparentnosti všemi vhodnými prostředky, zajistí orgán EIOPA , aby byly informace o vnitrostátních právních předpisech, které obdrží, sděleny též spotřebitelům, zprostředkovatelům pojištění a pojišťovnám.

Článek 20

Informační podmínky

1.  Veškeré informace poskytované v souladu s články 16, 17 a 18 se předávají zákazníkům:

a)  na papíře;

b)  jasným a přesným způsobem, srozumitelně pro zákazníka; a

c)  v úředním jazyce členského státu, v němž se nachází riziko, nebo členského státu závazku nebo v jakémkoli jiném jazyce dohodnutém stranami. Informace jsou poskytovány bezplatně.

2.  Odchylně od odst. 1 písm. a) mohou být informace uvedené v článcích 16, 17 a 18 poskytovány zákazníkovi na jednom z následujících médií:

a)  s použitím trvanlivého média jiného než papír, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 4; nebo

b)  prostřednictvím internetové stránky, pokud jsou splněny podmínky v odstavci 5.

3.  Pokud jsou však informace uvedené v článcích 16, 17 a 18 poskytovány na trvanlivém médiu jiném než papír nebo prostřednictvím internetové stránky, poskytne se zákazníkovi na žádost bezplatně papírová verze.

4.  Informace uvedené v článcích 16, 17 a 18 se mohou poskytnout na trvanlivém médiu jiném než papír, pokud jsou splněny následující podmínky:

a)  použití daného trvanlivého média je vhodné v souvislosti s obchodem uzavíraným mezi zprostředkovatelem pojištění či pojišťovnou a zákazníkem; a

b)  zákazníkovi byla dána možnost volby obdržet informace buď na papíře, nebo na trvanlivém médiu a zákazník si zvolil toto jiné médium.

5.  Informace uvedené v článcích 16, 17 a 18 se mohou poskytnout prostřednictvím internetové stránky, pokud jsou adresovány zákazníkovi osobně nebo pokud jsou splněny následující podmínky:

a)  poskytnutí informací uvedených v článcích 16, 17 a 18 prostřednictvím internetové stránky je vhodné v souvislosti s obchodem uzavíraným mezi zprostředkovatelem pojištění či pojišťovnou a zákazníkem;

b)  zákazník s poskytnutím informací uvedených v článcích 16, 17 a 18 prostřednictvím internetové stránky souhlasil;

c)  zákazníkovi byla elektronicky sdělena adresa internetové stránky a umístění na stránce, kde lze mít k informacím uvedeným v článcích 16, 17 a 18 přístup;

d)  je zajištěno, že informace uvedené v článcích 16, 17 a 18 zůstanou na internetové stránce přístupné po takovou dobu, kterou zákazník rozumně potřebuje k tomu, aby se s nimi mohl seznámit.

6.  Pro účely odstavce 4 a 5 se poskytování informací s využitím trvanlivého média jiného než papíru nebo prostřednictvím internetové stránky považuje za vhodné v souvislosti s obchodem uzavíraným mezi zprostředkovatelem pojištění nebo pojišťovnou a zákazníkem, pokud je prokázáno, že zákazník má pravidelně přístup k internetu. Za takový důkaz se považuje, jestliže zákazník pro účely tohoto obchodu poskytne svou elektronickou adresu.

7.  V případě telefonického prodeje musí být předběžné informace předané zákazníkovi v souladu s pravidly Unie použitelnými na finanční služby prodávané spotřebitelům na dálku. Kromě toho se informace poskytují zákazníkovi v souladu s odstavcem 1 nebo 2 okamžitě po uzavření pojistné smlouvy, a to poté, co se zákazník v souladu s odstavcem 4 rozhodl obdržet informace na jiném médiu, než je papír.

Článek 21a

Vázaný a spojený prodej

1.  Pokud je pojištění nabízeno společně s jinou službou nebo doplňkovým produktem jako součást balíčku nebo jako stejná dohoda nebo balíček, informuje zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna zákazníka o možnosti zakoupit si jednotlivé části společně a tuto možnost mu nabídne, nebo poskytne oddělené informace o pojistném nebo cenách každé části. Toto však nezabrání zprostředkování pojistných produktů s různou mírou pojistného krytí nebo s pojistnými smlouvami proti mnohonásobnému riziku.

2.  Pokud by se rizika plynoucí z takovéto dohody nebo balíčku nabídnutého zákazníkovi pravděpodobně lišila od rizik spojených s jednotlivými částmi zakoupenými jednotlivě, poskytne zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna na žádost zákazníka odpovídající popis jednotlivých částí dohody nebo balíčku a způsobu, jakým jejich vzájemné působení rizika mění.

3.  Orgán EIOPA vypracuje ve spolupráci s Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví), orgánem ESMA a prostřednictvím Společného výboru evropských orgánů dohledu nejpozději do ... [18 měsíců po datu vstupu této směrnice v platnost] pokyny pro posouzení křížového prodeje a dohled nad ním, v nichž zejména uvede, ve kterých situacích není křížový prodej v souladu s čl. 15 odst. 1, a pravidelně tyto pokyny aktualizuje.

4.  Členské státy zajistí, aby se zprostředkovatelé pojištění nebo pojišťovny v případech, kdy poskytují poradenství, ujistily, že celý balíček pojistných produktů vyhovuje požadavkům a potřebám zákazníka.

5.  Členské státy mohou zachovat v platnosti nebo přijmout další přísnější opatření nebo případ od případu zasáhnout a zakázat prodej pojištění spolu s jinou službou nebo produktem v rámci jednoho balíčku či coby podmínky pro jednu dohodu nebo balíček, pokud jsou schopny prokázat, že tento postup škodí spotřebitelům.

KAPITOLA VII

DODATEČNÉ POŽADAVKY NA OCHRANU ZÁKAZNÍKA VE VZTAHU K POJISTNÝM INVESTIČNÍM PRODUKTŮM

Článek 22

Oblast působnosti

Tato kapitola stanoví ▌požadavky pro činnosti zprostředkování pojištění, které jsou dodatečné k požadavkům uvedeným v článcích 15, 16, 17 a 18, v případě, že je zprostředkováván prodej investičních produktů založených na pojištění níže uvedeným subjektem:

a)  zprostředkovatelem pojištění;

b)  pojišťovnou.

Článek 23

Střety zájmů

1.  Členské státy vyžadují, aby zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny přijali veškerá vhodná opatření k odhalení střetů zájmů mezi nimi, včetně jejich řídících pracovníků, zaměstnanců a smluvně vázaných zprostředkovatelů nebo jakoukoli osobou s nimi přímo nebo nepřímo spojenou kontrolou, a jejich zákazníky nebo mezi dvěma zákazníky, které vzniknou v průběhu činností zprostředkování pojištění.

2.  Nejsou-li organizační nebo správní opatření přijatá zprostředkovatelem pojištění nebo pojišťovnou v souladu s články 15, 16 a 17 dostatečná k zajištění s přiměřenou spolehlivostí, že rizikům poškození zájmů zákazníků ▐ bude zabráněno, zprostředkovatel pojištění či pojišťovna zákazníka podle potřeby jasně informuje o obecné povaze a zdrojích střetů zájmů předtím, než provede obchod na jeho účet.

2a.  Informace uvedené v odstavci 2:

a)  se poskytují na trvalém médiu a

b)  jsou dostatečně podrobné s přihlédnutím k povaze zákazníka, tak aby zákazník mohl ohledně činností zprostředkování pojištění, u nichž ke střetu zájmů dochází, učinit informované rozhodnutí.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 33 za účelem:

a)  definice kroků ▐, jejichž přijetí lze od zprostředkovatelů pojištění nebo pojišťoven přiměřeně očekávat, ke zjištění, předcházení, řízení nebo oznamování střetů zájmů při provádění činností zprostředkování pojištění;

b)  stanovení odpovídajících kritérií pro určení druhů střetů zájmů, jež mohou poškodit zájmy zákazníků nebo potenciálních zákazníků zprostředkovatele pojištění nebo pojišťovny.

Článek 24

Obecné zásady a informování zákazníků

1.  Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna při provádění činností zprostředkování pojištění▐ jednali čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků a dodržovali zejména zásady stanovené v tomto článku a v článku 25.

2.  Veškeré informace, včetně propagačních sdělení, zprostředkovatele pojištění nebo pojišťovny určené pro zákazníky nebo potenciální zákazníky musí být korektní, jasné a neklamavé. Propagační sdělení musí být možné jako taková jasně určit.

3.  Zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům se poskytují relevantní informace o těchto bodech:

a)  zprostředkovateli pojištění nebo pojišťovně a jejich službách: je-li poskytováno poradenství, mělo by být v informacích upřesněno, zda je poradenství poskytováno nezávisle a zda se zakládá na široké či omezenější analýze trhu, a mělo by zde být rovněž uvedeno, zda zprostředkovatel pojištění či pojišťovna bude zákazníkům poskytovat průběžné posuzování vhodnosti pojistného produktu založeného na pojištění, který jim doporučuje;

b)  pojistných produktech založených na pojištění a navrhovaných investičních strategiích: měly by zde být zahrnuty vhodné pokyny a upozornění týkající se rizik spojených s investicemi do těchto nástrojů nebo s určitými investičními strategiemi; ▐

ba)  veškerých nákladech a souvisejících poplatcích týkajících se zprostředkování pojištění i doplňkových služeb, které musí zahrnovat případné náklady na poradenství, náklady na finanční nástroj, který je klientovi doporučován nebo nabízen, a možný způsob jejich úhrady klientem, včetně případných plateb třetích stran; [pozm. návrh 8]

3a.  Informace týkající se veškerých nákladů a poplatků, včetně nákladů a poplatků spojených se zprostředkovatelskou službou a pojistným produktem, které nesouvisí s tržním rizikem, jsou vyjádřeny souhrnně, aby byl klient informován o celkových nákladech a o jejich kumulativním dopadu na návratnost investice, a – pokud o to klient požádá – rozepsány na jednotlivé položky. Tyto informace jsou, je-li to relevantní, poskytovány klientovi pravidelně, nejméně jednou ročně, po celou dobu trvání investice.

Informace uvedené v prvním pododstavci a v odstavci 6a jsou poskytnuty srozumitelně tak, aby klienti nebo potenciální klienti byli přiměřeně schopni pochopit povahu a rizika investiční služby i nabízeného určitého typu pojistného investičního produktu, a následně učinit informované investiční rozhodnutí. Členské státy mohou požadovat, aby byly tyto informace poskytovány ve standardizované formě. [pozm. návrh 9]

4.  Informace uvedené v odstavcích 2 a 3 by měly být poskytnuty srozumitelně tak, aby zákazníci nebo potenciální zákazníci byli přiměřeně schopni pochopit povahu a rizika konkrétního druhu nabízeného produktu založeného na pojištění a následně učinit informované investiční rozhodnutí. Tyto informace lze poskytovat ve standardizované formě v souladu s čl. 18 odst. 4.

5.  Členské státy požadují, aby, pokud zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna sdělí zákazníkovi, že poradenství ohledně pojištění je poskytováno nezávisle, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna informovali zákazníka o povaze odměny, již obdrželi v souvislosti s pojistnou smlouvou:

a)  rozsah pojistných produktů, na němž se bude zakládat doporučení, a zejména, zda je rozsah omezen na pojistné produkty vydané nebo poskytované subjekty, které jsou se zprostředkovatelem zastupujícím zákazníka v úzkém propojení;

5a.  Členské státy mohou dodatečně zakázat nebo dále omezit nabízení nebo přijímání poplatků, provize či nepeněžních výhod od třetích stran v souvislosti s poskytováním poradenství ohledně pojištění. Mezi taková opatření může patřit stanovení požadavku, aby veškeré tyto poplatky, provize nebo nepeněžité výhody byly vráceny klientům nebo kompenzovány poplatky, které uhradí klient.

Členské státy mohou dále požadovat, aby tam, kde klienta informuje zprostředkovatel, bylo toto poradenství poskytováno nezávisle, zprostředkovatel posuzoval dostatečně velké množství pojistných produktů dostupných na trhu, které jsou dostatečně různorodé, pokud jde o jejich druh a emitenty nebo poskytovatele produktů s cílem zajistit, že budou moci být vhodně splněny klientovy cíle, a nebylo omezeno na pojistné produkty vydávané nebo poskytované subjekty, které jsou se zprostředkovatelem ▐ v úzkém propojení.

5b.  Zprostředkovatel pojištění udržuje a uplatňuje účinná organizační a administrativní opatření k tomu, aby přijímal veškerá přiměřené kroky k tomu, aby střety zájmů vymezené v článku 23 neměly záporný vliv na zájmy jeho klientů.

Pojišťovna, která vytváří finanční nástroje určené k prodeji klientům, má zaveden, uplatňuje a podrobuje přezkumu postup schvalování každého pojistného produktu nebo významných změn existujících pojistných produktů před jejich uvedením na trh nebo distribucí klientům.

V rámci postupu schvalování produktu je stanoven určený cílový trh koncových klientů v rámci příslušné kategorie klientů pro každý produkt, přičemž tento postup zajišťuje posouzení veškerých rizik souvisejících s tímto určeným cílovým trhem a soulad zamýšlené distribuční strategie s určeným cílovým trhem.

Pojišťovna rovněž provádí pravidelný přezkum finančních nástrojů, které nabízí nebo uvádí na trh, a to při zohlednění veškerých událostí, které by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda produkt nadále naplňuje potřeby určeného cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční strategie nadále vhodná. [pozm. návrh 11]

6.  Orgán EIOPA vypracuje nejpozději do ... [18 měsíců po datu vstupu této směrnice v platnost] pokyny pro posouzení křížového prodeje a dohled nad ním, v nichž zejména uvede, ve kterých situacích není křížový prodej v souladu s povinnostmi v odstavci 1, a pravidelně tyto pokyny aktualizuje.

7.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 33 za účelem upřesnění zásad, které zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny musí dodržovat při provádění činností zprostředkovávání pojištění zákazníkům. Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední:

a)  povahu▐ služeb, které jsou zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s přihlédnutím ke druhu, předmětu, objemu a četnosti transakcí;

b)  povahu nabízených nebo zvažovaných produktů, včetně různých typů investičních produktů založených na pojištění.

Článek 25

Posouzení vhodnosti a způsobilosti a podávání zpráv zákazníkům

1.  Při poskytování poradenství získá zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna nezbytné informace o znalostech a zkušenostech zákazníka nebo potenciálního zákazníka v investiční oblasti týkající se konkrétního typu produktu▐ a o jeho finanční situaci a▐ investičních cílech, aby▐ mohl zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi doporučit činnosti zprostředkování pojištění nebo investiční produkty založené na pojištění, které jsou pro něj vhodné.

2.  Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění nebo pojišťovny při provádění jiných činností zprostředkování pojištění, než jsou činnosti uvedené v odstavci 1, požádaly zákazníka nebo potenciálního zákazníka, aby jim poskytl informace o svých znalostech a zkušenostech s investováním v oblasti týkající se konkrétního typu nabízeného nebo žádaného investičního produktu založeného na pojištění, aby tak umožnil zprostředkovateli pojištění nebo pojišťovně posoudit, zda jsou plánovaná činnost zprostředkování pojištění nebo produkt založený na pojištění pro zákazníka vhodné.

Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna na základě informací získaných podle předchozího pododstavce domnívají, že investiční produkt založený na pojištění není pro zákazníka nebo potenciálního zákazníka vhodný, upozorní jej. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.

Pokud zákazníci nebo potenciální zákazníci neposkytnou informace uvedené prvního pododstavce nebo pokud o svých znalostech a zkušenostech poskytnou nedostatečné informace, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna je upozorní, že nejsou schopni určit, zda je pro ně navrhovaný investiční produkt založený na pojištění vhodný. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.

2a.  Členské státy povolí zprostředkovatelům pojištění nebo pojišťovnám provádějícím činnosti zprostředkování pojištění, jež spočívají pouze ve vykonávání příkazů zákazníka, aby tyto činnosti svým zákazníkům poskytovali, aniž by potřebovali získat informaci nebo učinit rozhodnutí stanovené v odstavci 2, pokud jsou splněny následující podmínky:

a)  uvedené činnosti se vztahují k jednomu z níže uvedených investičních produktů založených na pojištění:

i)  ke smlouvám, které vedou pouze k expozici investic vůči finančním nástrojům, jež jsou považovány za nekomplexní podle směrnice .../.../EU [MiFID], a jejichž součástí není struktura, jež by zákazníkům znesnadňovala porozumění vyskytujícím se rizikům; nebo

ii)  k jiným nekomplexním investicím založeným na pojištění pro účely tohoto odstavce;

b)  činnost zprostředkování pojištění je vykonávána z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka;

c)  zákazník nebo potenciální zákazník byl jasně informován o tom, ať již ve standardizované formě, či nikoli, že zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna nemusí při provádění této činnosti zprostředkování pojištění posuzovat vhodnost poskytovaného nebo nabízeného investičního produktu založeného na pojištění nebo činnosti zprostředkování pojištění, a že proto zákazník nebo potenciální zákazník nepožívá odpovídající ochrany podle příslušných profesních pravidel;

d)  zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna plní své povinnosti stanovené v článku 23.

3.  Zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna vytvoří záznam obsahující dokument nebo dokumenty sjednané mezi nimi a zákazníkem, které stanovují práva a povinnosti stran a další podmínky, za kterých zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna provádí pro zákazníka činnosti zprostředkování pojištění. Práva a povinnosti smluvních stran lze začlenit odkazem na jiné dokumenty nebo právní texty.

4.  Zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytují zákazníkovi přiměřené zprávy o činnosti zprostředkování pojištění, kterou pro něj provádí. Tyto zprávy obsahují pravidelná sdělení zákazníkům zohledňující druh a složitost dotčených investičních produktů založených na pojištění a povahu činnosti zprostředkování pojištění, kterou pro ně provádí, a zahrnují podle potřeby náklady spojené s činnostmi prováděnými jménem zákazníka. ▐

Při poskytování poradenství a ještě předtím, než je investiční produkt založený na pojištění se zákazníkem ujednán, poskytne zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna zákazníkovi prohlášení o vhodnosti na trvanlivém médiu, ve kterém upřesní, jaké poradenství poskytuje a jak je sladěno s preferencemi, cíli a jinými charakteristikami zákazníka.

Pokud je dohoda uzavřena s použitím prostředků pro komunikaci na dálku, což znemožňuje dodání posouzení vhodnosti předem, může zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytnout písemné prohlášení o vhodnosti na trvalém médiu okamžitě poté, co je zákazník případnou dohodou zavázán.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 33 za účelem upřesnění zásad, které zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny musí dodržovat při provádění činností zprostředkovávání pojištění zákazníkům. Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední:

a)  povahu▐ služeb, které jsou zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s přihlédnutím ke druhu, předmětu, objemu a četnosti transakcí;

b)  povahu nabízených nebo zvažovaných produktů, včetně různých typů finančních nástrojů a bankovních vkladů uvedených v čl. 1 odst. 2 směrnice .../.../EU [MiFID];

ba)  neprofesionální nebo profesionální povahu zákazníka nebo potenciálního zákazníka.

5a.  Orgán EIOPA vypracuje nejpozději do ... [18 měsíců po datu vstupu této směrnice v platnost] pokyny pro posouzení investičních produktů založených na pojištění, jejichž součástí je struktura, jež zákazníkům znesnadňuje porozumění vyskytujícím se rizikům v souladu s odst. 3 písm. a), a pravidelně tyto pokyny aktualizuje.

KAPITOLA VII

SANKCE A DALŠÍ OPATŘENÍ

Článek 26

Správní sankce a jiná opatření

1.  Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující.

2.  Členské státy zajistí, že pokud se na pojišťovny, zajišťovny nebo zprostředkovatele pojištění či zajištění vztahují tyto povinnosti, mohou se v případě porušení předpisů uplatnit správní sankce a jiná opatření na členy jejich řídících orgánů, jakož i na jakékoli jiné právnické nebo fyzické osoby, jež jsou podle vnitrostátního práva za porušení právních předpisů odpovědné.

3.  Příslušné orgány musí mít veškeré vyšetřovací pravomoci, které jsou pro výkon jejich úkolů nezbytné. Při výkonu svých pravomocí ukládat sankce příslušné orgány úzce spolupracují, aby zajistily, že správní sankce a jiná opatření povedou k žádoucím výsledkům, a koordinují svůj postup při řešení přeshraničních případů, přičemž zajišťují plnění podmínek pro oprávněné zpracování údajů v souladu se směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/2001. Příslušné orgány mohou požadovat dokumenty nebo další informace na základě formálního rozhodnutí, v němž je uveden právní základ dané žádosti o informace, lhůta pro její splnění a právo příjemce požádat o soudní přezkum tohoto rozhodnutí.

Článek 27

Zveřejňování sankcí

Členské státy stanoví, aby příslušný orgán zveřejnil ▐ veškeré sankce nebo jiná opatření, které byly uloženy za porušení ustanovení vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice, včetně typu a povahy tohoto porušení a totožnosti osob, které jsou za ně odpovědné, avšak pouze v případě, že tato sankce nebo jiné opatření jsou konečné a nejsou předmětem odvolání nebo soudního přezkumu. V případě, že by zveřejnění zúčastněným stranám způsobilo nepřiměřenou újmu, zveřejní příslušné orgány opatření a sankce s anonymními údaji.

Článek 28

Porušení předpisů

1.  Tento článek se vztahuje na:

a)  zprostředkovatele pojištění či zajištění, jenž není registrován v členském státě a nespadá do působnosti čl. 1 odst. 2 nebo článku 4;

b)  osobu poskytující doplňkové pojistné činnosti, aniž by předložila prohlášení stanovené článkem 4, nebo která takové prohlášení předložila, ale u níž nejsou splněny požadavky stanovené v článku 4;

c)  pojišťovnu, zajišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění či zajištění, kteří využívají služeb zprostředkování pojištění či zajištění poskytovaných osobami, jež nejsou registrovány v žádném členském státě, ani se na ně neodkazuje v čl. 1 odst. 2 a jež nepředložily prohlášení podle článku 4;

d)  zprostředkovatele pojištění či zajištění, který získal registraci na základě nepravdivého prohlášení nebo jinými protiprávními prostředky, což je v rozporu s článkem 3;

e)  zprostředkovatele pojištění či zajištění nebo pojišťovnu, kteří nesplňují ustanovení článku 8;

f)  pojišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění či zajištění, kteří nesplňují požadavky na výkon činnosti v souladu s kapitolami VI a VII.

2.  Členské státy zajistí, aby v případech uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná opatření, která je možné uložit, zahrnovaly alespoň:

a)  veřejné prohlášení, v němž je uvedena fyzická nebo právnická osoba a povaha porušení předpisů;

b)  příkaz požadující, aby fyzická nebo právnická osoba jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala;

c)  v případě zprostředkovatele pojištění či zajištění odejmutí registrace v souladu s článkem 3;

d)  dočasný zákaz výkonu funkce ve zprostředkovateli pojištění či zajištění, v pojišťovně nebo zajišťovně vydaný jakémukoliv odpovědnému členovi řídícího orgánu zprostředkovatele pojištění či zajištění, pojišťovny nebo zajišťovny▐;

e)  v případě právnické osoby správní peněžité sankce až do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby za předchozí hospodářský rok; je-li podnik dceřiným podnikem mateřského podniku, je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat vyplývající z konsolidované účetní závěrky nejvýše postaveného mateřského podniku v předchozím hospodářském roce;

f)  v případě fyzické osoby správní peněžité sankce až do výše 5 000 000 EUR nebo v členském státě, kde není úřední měnou euro, až do výše odpovídající hodnoty v národní měně ke dni vstupu této směrnice v platnost; a

Pokud lze výhodu získanou porušením předpisů stanovit, členské státy zajistí, aby maximální úroveň sankce nebyla nižší než dvojnásobná výše této výhody.

Článek 29

Účinné uplatňování sankcí

1.  Při stanovení typu správních sankcí nebo jiných opatření a výše správních peněžitých sankcí členské státy zajistí, aby příslušné orgány zohlednily všechny příslušné okolnosti, dle potřeby mimo jiné:

a)  závažnost a délku trvání porušení předpisů;

b)  míru odpovědnosti odpovědné fyzické nebo právnické osoby;

c)  finanční situaci odpovědné fyzické nebo právnické osoby vyplývající z celkového obratu odpovědné právnické osoby nebo z ročního příjmu odpovědné fyzické osoby;

d)  význam nabytého zisku nebo ztráty, které se odpovědná fyzická nebo právnická osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;

e)  ztráty třetích stran způsobené porušením, pokud je lze stanovit;

f)  úroveň spolupráce odpovědné fyzické nebo právnické osoby s příslušným orgánem; a

g)  dřívější případy porušení předpisů odpovědnou fyzickou nebo právnickou osobou.

3.  Touto směrnicí není dotčeno právo hostitelských členských států přijímat vhodná opatření k předcházení nebo trestání jednání, k němuž dojde na jejich území a které je v rozporu s právními nebo správními předpisy přijatými z důvodů obecného zájmu. Toto zahrnuje možnost zakázat zprostředkovatelům pojištění nebo zajištění, kteří porušují předpisy, další činnost na jejich území.

Článek 30

Hlášení případů porušení předpisů

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zřídily účinné mechanismy, které podpoří hlášení případů porušení ustanovení vnitrostátních prováděcích předpisů k této směrnici příslušným orgánům.

2.  Tato opatření zahrnují alespoň:

a)  zvláštní postupy pro příjímání hlášení a jejich následné vyřízení;

b)  vhodnou ochranu, včetně případné anonymity pro ty, kteří nahlásí případy porušení předpisů, k nimž došlo uvnitř jejich subjektu; a

c)  ochranu osobních údajů týkajících se osoby, která ohlásí porušení, i fyzické osoby, která je za porušení předpisů údajně odpovědná, v souladu se zásadami stanovenými ve směrnici 95/46/ES.

Totožnost osob oznamujících dané porušení předpisů a údajně za ně nesoucích odpovědnost je chráněna ve všech fázích řízení, pokud vnitrostátní zákony nepožadují její zveřejnění v souvislosti s dalšími šetřeními nebo navazujícím soudním řízením.

Článek 31

Předkládání informací týkajících se sankcí orgánu EIOPA

1.  Členské státy poskytnou každoročně orgánu EIOPA souhrnné informace týkající se všech správních opatření nebo správních sankcí uložených v souladu s článkem 26.

Příslušné orgány poskytnou každoročně orgánu EIOPA souhrnné informace týkající se všech správních opatření nebo správních sankcí uložených v souladu s článkem 26.

2.  Pokud příslušný orgán správní opatření nebo správní sankci zveřejní, oznámí tuto skutečnost současně orgánu EIOPA.

3.  Orgán EIOPA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro postupy a formuláře k předávání informací v souladu tímto článkem.

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do … [Šest měsíců po datu vstupu této směrnice v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

KAPITOLA IX

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Ochrana údajů

1.  Na zpracování osobních údajů podle této směrnice v členských státech použijí členské státy směrnici 95/46/ES.

2.  Na zpracování osobních údajů podle této směrnice orgánem EIOPA se použije nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 33

Akty v přenesené pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34, pokud jde o články▐ 23, 24 a 25.

Článek 34

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích▐ 23, 24 a 25 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem vstupu této směrnice v platnost.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích▐ 23, 24 a 25 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků▐ 23, 24 a 25 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 34a

Další ustanovení pro návrhy regulačních technických norem

1.  Bez ohledu na lhůtu stanovenou pro předložení návrhů regulačních technických norem Komisi předkládá Komise své návrhy v intervalech 12, 18 nebo 24 měsíců.

2.  Komise nepřijme regulační technické normy v případě, že lhůta Evropského parlamentu pro přezkum je kvůli parlamentním prázdninám zkrácena na méně než dva měsíce včetně případného prodloužení.

3.  Evropské orgány dohledu mohou v průběhu navrhovacího procesu regulačních technických norem konzultovat Evropský parlament, zejména pokud existují obavy ohledně oblasti působnosti této směrnice.

4.  Pokud příslušný výbor Evropského parlamentu hlasoval pro zamítnutí regulačních technických norem a do příštího dílčího plenárního zasedání je méně než dva týdny, může Evropský parlament prodloužit svou lhůtu na přezkum do přespříštího dílčího plenárního zasedání.

5.  Pokud byly regulační technické normy zamítnuty a identifikované problémy jsou omezeného rozsahu, může Komise přijmout urychlený harmonogram pro předložení revidovaného návrhu regulační technické normy.

6.  Komise zajistí, aby byly všechny dotazy Evropského parlamentu, které formálně vznese předseda příslušného výboru, pohotově zodpovězeny ještě před přijetím návrhu regulačních technických norem.

Článek 35

Přezkum a hodnocení

1.  Komise provede do ... [Pět let po vstupu směrnice v platnost] přezkum▐ praktického uplatňování pravidel stanovených v této směrnici s přihlédnutím k vývoji na trhu retailových investičních produktů a ke zkušenostem nabytým při praktickém provádění této směrnice a nařízení .../.../EU [o klíčových informačních dokumentech pro investiční produkty] a směrnice .../.../EU [MiFID II]. ▐ Toto prozkoumání rovněž zahrnuje zvláštní rozbor dopadu čl. 17 odst. 2, který zohledňuje stav hospodářské soutěže na trhu zprostředkovatelských služeb pro smlouvy jiné než smlouvy v některé ze tříd uvedených v příloze I směrnice 2002/83/ES a dopad povinností uvedených v čl. 17 odst. 2 na zprostředkovatele pojištění z řad malých a středních podniků.

2.  Po konzultaci se Společným výborem evropských orgánů dohledu předloží Komise svá zjištění Evropskému parlamentu a Radě▐.

5.  Komise přezkoumá, zda příslušné orgány uvedené v čl. 10 odst. 1 mají dostatečné pravomoci a přiměřené zdroje k plnění svých úkolů.

Článek 36

Provedení

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do ... [18 měsíců po datu vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pokud dokumenty, které členské státy připojily k oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice, nestačí na úplné posouzení souladu těchto opatření s určitými ustanoveními této směrnice, může Komise na základě žádosti orgánu EIOPA a za účelem plnění svých povinností stanovených v nařízení (EU) č. 1094/2010 nebo z vlastního podnětu členské státy požádat o poskytnutí podrobnějších informací o provedení této směrnice a uplatňování těchto opatření.

1a.   Členské státy uplatní opatření uvedená v odstavci 1 od ... [18 měsíců po datu vstupu této směrnice v platnost].

Přijmou-li členské státy taková opatření, musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy v platných právních a správních předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Členské státy si určí, jak bude tento odkaz proveden a jak bude formulováno prohlášení.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 37

Zrušení

Směrnice 2002/92/ES se zrušuje od ... [18 měsíců po datu vstupu této směrnice v platnost], aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro provedení uvedené směrnice do vnitrostátního práva.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 38

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 39

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

PŘÍLOHA I

PROFESIONÁLNÍ ZÁKAZNÍCI

Profesionální zákazník je zákazník, který má zkušenosti, odborné znalosti a schopnosti, aby činil vlastní rozhodnutí a řádně posoudil rizika, která podstupuje. Pro účely této směrnice by měly být za profesionály ve vztahu ke všem pojistným službám a činnostem i pojistným produktům považovány všechny následující osoby a subjekty.

1.  Pojišťovny a zajišťovny;

1a.  Zprostředkovatelé pojištění a zprostředkovatele zajištění.

2.  Velké podniky splňující dva z následujících požadavků na velikost podle jednotlivé společnosti:

–  celková bilanční suma: 20 000 000 EUR

–  čistý obrat: 40 000 000 EUR

–  kapitál: 2 000 000 EUR.

3.  Celostátní▐ vlády▐.

PŘÍLOHA II

EXPLANATORY DOCUMENTS

Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 2011 zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva o jeden či více dokumentů, které objasňují vztah mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva.

Ve vztahu k této směrnici považuje Komise předložení těchto dokumentů za odůvodněné z následujících důvodů.

Složitost směrnice a dotčeného odvětví

Oblast pojištění a distribuce pojistných produktů je zvláště složitá a pro odborníky, kteří v této oblasti nejsou specializováni, může být velmi technická. Bez dobře strukturovaných informativních dokumentů by byl dohled nad provedením do vnitrostátních právních řádů nepřiměřeně časově náročný. Tento návrh je výsledkem přezkumu, při němž byl přepracován text směrnice o zprostředkování pojištění. Ačkoli mnohá ustanovení nebyla podstatně změněna, byla vložena řada nových ustanovení a řada stávajících ustanovení byla změněna nebo vymazána. Struktura, forma a prezentace textu jsou zcela nové. Nová struktura je nezbytná pro vytvoření jasnějšího a logičtějšího seřazení právních ustanovení, ale v důsledku toho bude také potřeba strukturovaného přístupu k dohledu nad prováděním do vnitrostátního práva.

Některá ustanovení navrhované směrnice mohou mít potenciálně dopad na řadu oblastí vnitrostátních právních řádů, jako je právo společností, obchodní a daňové právo či další oblasti právních předpisů v členských státech. Může se rovněž dotknout sekundárního vnitrostátního práva včetně zákonů a obecných pravidel výkonu činnosti pro finanční zprostředkovatele nebo zprostředkovatele pojištění. Jelikož se záležitosti ve všech těchto sousedících oblastech překrývají, je možné, že v systémech jednotlivých členských států jsou některá ustanovení provedena prostřednictvím nových či stávajících pravidel v těchto oblastech, o nichž je třeba mít k dispozici jasný přehled.

Soudržnost a souvislost s dalšími iniciativami

Stávající návrh je předkládán k přijetí jako součást „balíčku retailových produktů pro spotřebitele“, jenž zahrnuje též návrh v oblasti strukturovaných retailových investičních produktů týkající se poskytování informací o investičních produktech (nařízení o klíčových informačních dokumentech pro investiční produkty a o změně směrnice 2003/71/ES a směrnice 2009/65/ES) a směrnici SKIPCP V. Iniciativa v oblasti strukturovaných retailových investičních produktů si klade za cíl zajistit soudržný horizontální přístup k poskytování informací o produktech, pokud jde o investiční produkty a pojistné produkty s investičními prvky (tzv. pojistné investiční produkty), zatímco ustanovení o metodách prodeje budou zahrnuta do revizí směrnice o zprostředkování pojištění (IMD) a směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID). Návrh je dále v souladu s dalšími právními předpisy a politikami EU, zejména v oblastech ochrany spotřebitele, ochrany investorů a obezřetnostního dohledu, jako je Solventnost II (směrnice 2009/138/ES), MiFID II (přepracování MiFID) a výše zmíněná iniciativa týkající se strukturovaných retailových investičních produktů, a doplňuje je.

Nová IMD by i nadále měla prvky právního nástroje „minimální harmonizace“. To znamená, že členské státy se mohou rozhodnout jít v případě potřeby ještě dále, pokud jde o ochranu spotřebitele. Minimální normy IMD však budou výrazně zvýšeny. ▐ Ve směrnici je rovněž zohledněna doložka o přezkumu, a aby bylo možné shromáždit všechny relevantní informace o fungování těchto pravidel, Komise musí být schopna sledovat jejich uplatňování od počátku.

Kapitola o pojistném investování: V textu návrhu je zahrnuta kapitola uvádějící dodatečné požadavky na ochranu zákazníka ve vztahu k pojistným investičním produktům.

Politická vůle zavést tato ustanovení je silná, ale zároveň zde chybí zkušenosti, jelikož se jedná o novou oblast. Je proto velmi důležité, aby Komise obdržela prováděcí dokumenty vysvětlující, jak členské státy uvedly tato ustanovení v platnost.

Zvláštnosti produktů neživotního pojištění však musí být zohledněny v pokynech úrovně 2. V souladu s analogickou zásadou uvedenou v článku 3 směrnice MiFID II by se měl při provádění směrnice na vnitrostátní úrovni a v pokynech smíšeného výboru zvážit analogický režim pro pojistné smlouvy. Osoby vykonávající zprostředkování pojištění ve vztahu k pojistným investičním produktům by měly dodržovat normy pro činnost platné pro všechny pojistné smlouvy i posílené normy platné pro pojistné investiční produkty. Každý, kdo zprostředkovává pojistné investiční produkty, musí být registrován jako zprostředkovatel pojištění.

Nízká odhadovaná dodatečná administrativní zátěž plynoucí z vyžádání informativních dokumentů od členských států: Jak bylo zmíněno výše, současné znění je v platnosti od roku 2002 (kdy byla přijata původní směrnice). Pro členské státy proto nebude sdělování prováděcích ustanovení znamenat větší zátěž, jelikož tak již u většiny z nich po delší dobu činily. Nízká odhadovaná dodatečná administrativní zátěž plynoucí z požadavku, aby členské státy předkládaly informativní dokumenty ohledně nových částí směrnice, je přiměřená a nezbytná k tomu, aby Komise vykonávala úlohu dohledu nad prováděním práva Unie.

Na základě výše uvedeného se Komise domnívá, že požadavek poskytnout informativní dokumenty v případě navrhované směrnice je přiměřený a nejde nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle vykonávat efektivně úlohu dohledu nad přesným prováděním směrnice do vnitrostátního práva.

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění, Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU ze dne ... o trzích finančních nástrojů, kterou se zrušuje směrnice 2004/39/ES (Úř. věst. ...).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách).(Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22).
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
(8)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
(9)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(10) Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.
(11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnosti institucí zaměstnaneckého životního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s.10).
(12) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
(13) Směrnice 2009/65/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
(14) První Směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3).
(15) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1).
(16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1):
(17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).
(18) Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (Úř. věst. C 111, 6.5.2008, s. 1).
(19) Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o jiném než životním pojištění) (Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1).
(20) Směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění a o změně směrnic 79/267/EHS a 90/619/EHS (třetí směrnice o životním pojištění) (Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1).
(21) Směrnice Evropského parlamentu a Rady .../.../EU ze dne ... o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (Úř. věst. ...).
(22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady .../.../EU ze dne ... o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) (Úř. věst. ...).
(23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady .../.../EU o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů (Úř. věst.).

Právní upozornění - Ochrana soukromí