Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0175(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0085/2014

Pateikti tekstai :

A7-0085/2014

Debatai :

PV 25/02/2014 - 14
CRE 25/02/2014 - 14

Balsavimas :

PV 26/02/2014 - 9.8
CRE 26/02/2014 - 9.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0155

Priimti tekstai
PDF 771kWORD 341k
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d. - Strasbūras
Draudimo tarpininkavimas ***I
P7_TA(2014)0155A7-0085/2014
Tekstas
 Jungtinis tekstas

2014 m. vasario 26 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo (nauja redakcija) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))(1)
EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)
Komisijos pasiūlymas
---------------------------------------------------------

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

[Pakeitimas 1, nebent būtų nurodyta kitaip

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0085/2014).
(2)Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.


Europos Parlamento ir Tarybos
Direktyva 2014/.../ES
dėl draudimo tarpininkavimo

(nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/92/EB(1) reikia padaryti ▌pakeitimų. Taigi siūloma išdėstyti direktyvą nauja redakcija;

(2)  kadangi pagrindinis šio pasiūlymo tikslas ir dalykas – suderinti nacionalines minėtų sričių nuostatas, pasiūlymas turėtų būti pagrįstas SESV 53 straipsnio 1 dalimi ir 62 straipsniu. Direktyva yra tinkamos formos dokumentas siekiant sudaryti sąlygas, kai būtina, šia direktyva reglamentuojamų sričių įgyvendinimo nuostatas pritaikyti visiems esamiems kiekvienos valstybės narės tam tikros rinkos ir teisinės sistemos ypatumams. Šia direktyva taip pat turėtų būti siekiama koordinuoti nacionalines taisykles dėl galimybės užsiimti draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veikla, ▌todėl remiamasi SESV 53 straipsnio 1 dalimi. Be to, šis sektorius siūlo paslaugas visoje Sąjungoje, todėl direktyva taip pat grindžiama SESV 62 straipsniu;

(3)  draudimo ir perdraudimo tarpininkams tenka svarbus vaidmuo Sąjungoje platinant draudimo ir perdraudimo produktus;

(4)  draudimo produktus gali platinti įvairūs asmenys ar institucijos, pavyzdžiui, agentai, brokeriai ir bankų draudimo operatoriai, draudimo įmonės, kelionių agentai ir automobilių nuomos bendrovės. ▌

(4a)  siekiant užtikrinti vienodo lygio apsaugą ir kad vartotojas galėtų pasinaudoti palyginamais standartais, svarbu, kad šia direktyva būtų skatinama užtikrinti vienodas tarpininkų veiklos ir konkurencijos sąlygas, nesvarbu, ar jie priklauso draudimo įmonei, ar ne. Vartotojams naudinga, kai parduodant draudimo produktus tarpininkaujama įvairiais būdais ir tarpininkai su draudimo įmonėmis bendradarbiauja įvairiais būdais, jeigu tiems būdams ir tiems tarpininkams taikomos vienodos vartotojų apsaugos taisyklės. Svarbu, kad įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės atsižvelgtų į šiuos aspektus.

(5)  taikant Direktyvą 2002/92/EB paaiškėjo, kad tam tikras jos nuostatas būtina patikslinti, siekiant palengvinti draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklos vykdymą, ir kad vartotojų apsaugos tikslais būtina išplėsti tos direktyvos taikymo sritį į ją įtraukiant visus draudimo produktų pardavimo, vykdomo kaip pagrindinė profesinė veikla, atvejus, nesvarbu, ar draudimo produktus parduoda draudimo tarpininkai ar draudimo įmonės. Draudimo įmonės, tiesiogiai parduodančios draudimo produktus, turėtų būti įtrauktos į naujosios direktyvos taikymo sritį panašiu pagrindu kaip draudimo agentai ir brokeriai, kiek tai susiję su jų pardavimo paslaugų, po pardavimo teikiamų paslaugų ir reikalavimų išmokėti draudimo išmoką valdymo procesais;

(8)  nacionalinėse nuostatose dar liko esminių skirtumų, kurie trukdo pradėti ir vykdyti draudimo ir perdraudimo tarpininkų veiklą vidaus rinkoje. Reikia toliau stiprinti vidaus rinką ir sukurti tikrą gyvybės ir ne gyvybės draudimo produktų ir paslaugų Europos vidaus rinką;

(9)  po pastarojo meto ir naujausių neramumų finansų rinkose išryškėjo veiksmingos vartotojų apsaugos užtikrinimo visuose finansų sektoriuose svarba. Todėl tikslinga sustiprinti klientų pasitikėjimą ir labiau suvienodinti draudimo produktų platinimo reguliavimą siekiant užtikrinti pakankamą klientų apsaugos lygį visoje Sąjungoje. Direktyvoje 2002/92/EB numatytas vartotojų apsaugos lygis turėtų būti padidintas, kad sumažėtų įvairių nacionalinių priemonių poreikis. Svarbu atsižvelgti į specifinį draudimo sutarčių pobūdį, palyginti su investiciniais produktais, reguliuojamais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES [FPRD](2). Draudimo sutarčių, įskaitant vadinamuosius draudimo investicinius produktus, platinimas turėtų būti reglamentuojamas pagal šią direktyvą ir suderintas su Direktyva 2014/.../ES [FPRD]. Turi būti padidinti visiems draudimo investicinių produktų paketams taikytini minimalūs standartai, susiję su platinimo taisyklėmis ir vienodomis veiklos sąlygomis. Klientų apsaugos priemonės, skirtos klientams neprofesionalams, turėtų būti didesnės nei priemonės, skirtos klientams profesionalams;

(10)  ši direktyva turėtų būti taikoma asmenims, kurie užsiima draudimo arba perdraudimo tarpininkavimo paslaugų teikimu tretiesiems asmenims gaudami už tai atlygį, kuris gali būti piniginio pobūdžio, arba gaudami kitokią sutartinę nuo atlikto darbo priklausančią ekonominę naudą;

(11)  ši direktyva turėtų būti taikoma asmenims, kurie interneto svetainėje arba kitais būdais teikia informaciją apie vieną arba daugiau draudimo ar perdraudimo sutarčių pagal kliento pasirinktus kriterijus arba kurie nustato draudimo ar perdraudimo produktų eiliškumą ar suteikia sutarties kainos nuolaidą, kai proceso pabaigoje klientas gali tiesiogiai sudaryti draudimo sutartį. Ji neturėtų būti taikoma vien supažindinimo su galimybėmis veiklai, kurią vykdant draudimo ar perdraudimo tarpininkams arba įmonėms teikiami duomenys ir informacija apie potencialius draudėjus arba potencialiems draudėjams teikiama informacija apie draudimo ar perdraudimo produktus arba draudimo ar perdraudimo tarpininką arba įmonę;

(12)  ši direktyva neturėtų būti taikoma kitos profesijos asmenims, pavyzdžiui, mokesčių ekspertams ar apskaitininkams, kurių konsultavimas draudimo klausimais yra atsitiktinio pobūdžio užsiimant pagrindine profesine veikla; ši direktyva taip pat neturėtų būti taikoma teikiant bendro pobūdžio informaciją apie draudimo produktus, jeigu tokios veiklos tikslas nėra padėti klientui sudaryti arba vykdyti draudimo ar perdraudimo sutartį. Ši direktyva neturėtų būti taikoma draudimo ar perdraudimo įmonės vardu vykdant profesinį pateiktų reikalavimų išmokėti draudimo išmoką administravimą, nei nustatant žalą (nuostolius) ir atliekant ekspertinį reikalavimų išmokėti draudimo išmoką vertinimą;

(13)  ši direktyva neturėtų būti taikoma asmenims, kurie draudimo tarpininkavimu užsiima kaip papildoma veikla, laikydamiesi tam tikrų apribojimų, susijusių su draudimo liudijimu, visų pirma su žiniomis, kurių būtina turėti jį parduodant, draudžiama rizika ir draudimo įmokos suma;

(14)  šioje direktyvoje apibrėžiamas „priklausomas draudimo tarpininkas“, siekiant atsižvelgti į kai kurių valstybių narių rinkos specifiką ir nustatyti tokiems tarpininkams taikomas sąlygas;

(15)  draudimo ir perdraudimo tarpininkai, kurie yra fiziniai asmenys, turėtų būti įregistruoti valstybių narių, kuriose yra jų gyvenamoji vieta, kompetentingose institucijose; draudimo ir perdraudimo tarpininkai, kurie yra juridiniai asmenys, turėtų būti įregistruoti valstybių narių, kuriose yra jų registruotoji buveinė (arba, jei pagal nacionalinę teisę jie neturi registruotosios buveinės, jų pagrindinė buveinė), kompetentingose institucijose, jeigu jie atitinka griežtus profesinius reikalavimus, keliamus jų gebėjimams, gerai reputacijai, profesinės civilinės atsakomybės draudimui ir finansiniam pajėgumui. Valstybėse narėse jau įregistruoti draudimo tarpininkai neprivalo vėl registruotis pagal šią direktyvą;

(16)  draudimo ir perdraudimo tarpininkams turėtų būti sudarytos sąlygos naudotis SESV įtvirtinta įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas. Todėl registracija savo buveinės valstybėje narėje arba jai pateikta deklaracija turėtų leisti draudimo ir perdraudimo tarpininkams veikti kitose valstybėse narėse pagal įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas principus, jeigu kompetentingos institucijos vadovavosi atitinkama pranešimų teikimo tvarka;

(18)  siekiant padidinti skaidrumą ir palengvinti tarpvalstybinę prekybą, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010(3), turėtų sukurti, paskelbti ir nuolat atnaujinti bendrą elektroninę duomenų bazę, kurioje būtų saugomi įrašai apie visus draudimo ir perdraudimo tarpininkus, kurie pranešė apie ketinimą naudotis savo įsisteigimo laisve arba laisve teikti paslaugas. Kad EIOPA turėtų galimybę tai padaryti, valstybės narės turėtų nedelsdamos teikti jai atitinkamą informaciją. Šioje duomenų bazėje turėtų būti nuoroda į kiekvieną atitinkamą kompetentingą instituciją kiekvienoje valstybėje narėje. Kiekvienos valstybės narės kiekviena kompetentinga institucija turėtų savo interneto svetainėje pateikti nuorodą į šią duomenų bazę;

(19)  turėtų būti aiškiai nustatytos buveinės ir priimančiosios valstybių narių atitinkamos teisės ir pareigos prižiūrėti draudimo ir perdraudimo tarpininkus, kuriuos jos įregistravo arba kurie vykdo draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklą jų teritorijose naudodamiesi įsisteigimo laisve arba laisve teikti paslaugas;

(21)  tai, kad draudimo tarpininkai negali laisvai veikti visoje Sąjungoje, trukdo tinkamai funkcionuoti bendrajai draudimo rinkai. Ši direktyva yra svarbus žingsnis siekiant aukštesnio lygio vartotojų apsaugos ir didesnės rinkos integracijos vidaus rinkoje;

(21a)  draudimo ar perdraudimo tarpininkas vykdo draudimo tarpininkavimo veiklą naudodamasis paslaugų teikimo laisve, jei jis (ji) vykdo draudimo arba perdraudimo tarpininkavimo veiklą draudėjo arba galimo draudėjo, gyvenančio arba turinčio buveinę valstybėje narėje, kuri nėra tarpininko kilmės valstybė narė, naudai, kai bet kokia draustina rizika yra valstybėje narėje, kuri nėra tarpininko kilmės valstybė narė. Draudimo arba perdraudimo tarpininkas vykdo draudimo arba perdraudimo tarpininkavimo veiklą naudodamasis įsisteigimo laisve, jei jis nuolat vykdo veiklą valstybėje narėje, kuri nėra tarpininko kilmės valstybė narė;

(22)  svarbu užtikrinti draudimo ir perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių draudikų darbuotojų, dalyvaujančių vykdant veiklą, susijusią su draudimo liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, aukštą profesionalumo ir kompetencijos lygį. Todėl tarpininko ir tiesioginių draudikų darbuotojų ▌profesinės žinios turi atitikti šios veiklos sudėtingumą Turėtų būti užtikrintas tęstinis mokymas. Turėtų būti užtikrintas tęstinis mokymas. Formos, turinio ir reikalaujamų patvirtinamųjų dokumentų klausimus turėtų reguliuoti valstybės narės. Šiame sektoriuje veikiančios arba asociacijai priklausančios profesinio mokymo organizacijos turėtų gauti šios srities sertifikatą;

(22a)  tų tarpininko darbuotojų, kurie konsultuoja mažmeninius klientus draudimo investicinių produktų klausimais ar juos parduoda, atveju valstybės narės užtikrina, kad jie turėtų tinkamo lygio žinių ir kompetencijos, susijusių su siūlomais produktais. Tai itin svarbu, turint omenyje tai, kad draudimo investiciniai produktai tampa vis sudėtingesni ir nuolat papildomi inovacijomis. Draudimo investicinio produkto pirkimas susijęs su rizika ir investuotojai turėtų turėti galimybę remtis suteikta informacija ir vertinimo kokybe. Taigi būtina, kad darbuotojams būtų suteikta pakankamai laiko ir išteklių, kad jie galėtų klientams pateikti visą reikiamą informaciją apie jų teikiamus produktus;

(23)  nacionalinių nuostatų dėl profesinių ir registracijos reikalavimų asmenims, kurie pradeda ir vykdo draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklą, derinimas gali būti naudingas ir bendrosios finansinių paslaugų rinkos sukūrimui, ir klientų apsaugos šioje srityje stiprinimui;

(24)  siekiant paskatinti tarpvalstybinę prekybą reikėtų nustatyti tarpininkų žinių ir gebėjimų abipusio pripažinimo principus;

(25)  nacionalinė kvalifikacija, priskirta 3 arba aukštesniam lygmeniui pagal Europos kvalifikacijų sąrangą, nustatytą 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo, turėtų būti priimtina priimančiajai valstybei narei kaip įrodymas, kad draudimo ar perdraudimo tarpininkas atitinka žinių ir gebėjimų reikalavimus, kurie yra registracijos pagal šią direktyvą sąlyga. Ši sąranga padeda valstybėms narėms, švietimo įstaigoms, darbdaviams ir kitiems asmenims palyginti kvalifikacijas įvairiose visos Sąjungos švietimo ir mokymo sistemose. Tai esminė darbo rinkos kūrimo visoje Sąjungoje priemonė. Ši sąranga sukurta ne tam, kad pakeistų nacionalines kvalifikacijų sistemas; ja siekiama papildyti valstybių narių veiksmus sudarant joms geresnes sąlygas bendradarbiauti;

(26)  nepaisant egzistuojančių draudikams ir tarpininkams skirtų bendro paso sistemų, Europos draudimo rinka tebėra labai suskaidyta. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas užsiimti tarpvalstybine veikla ir padidinti skaidrumą vartotojams, valstybės narės užtikrina, kad būtų paskelbtos visuotinės gerovės taisyklės, taikomos jų teritorijose, taip pat turėtų būti viešai paskelbtas bendras elektroninis registras ir informacija apie visų valstybių narių visuotinės gerovės taisykles, taikomas draudimo ir perdraudimo tarpininkavimui;

(27)  kompetentingų institucijų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija yra esminis dalykas siekiant apsaugoti klientus ir užtikrinti draudimo bei perdraudimo veiklos patikimumą bendrojoje rinkoje;

(28)  draudimo tarpininkų arba įmonių ir klientų ginčams spręsti valstybėse narėse būtina nustatyti tinkamas ir veiksmingas neteisminio skundų pateikimo ir žalos atlyginimo procedūras, tam tikrais atvejais taikant esamas procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingas neteisminio skundų pateikimo ir žalos atlyginimo procedūras, pagal kurias būtų sprendžiami draudimo įmonių arba asmenų, parduodančių ar siūlančių draudimo produktus, ir klientų ginčai dėl ▌teisių ir pareigų pagal šią direktyvą. Alternatyvaus ginčų sprendimo atveju Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/11/ES(4) nuostatos turėtų būti privalomos ir pagal šią direktyvą. Siekiant padidinti neteisminio ginčų sprendimo procedūrų, pagal kurias nagrinėjami klientų pateikti skundai, veiksmingumą, šioje direktyvoje turėtų būti numatyta, kad draudimo įmonės arba asmenys, parduodantys ar siūlantys draudimo produktus, turi dalyvauti ginčų nagrinėjimo procedūrose dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų, kai ieškinį pateikia patys klientai, ir kad sprendimai, aiškiai paprašius, gali būti privalomi tarpininkui ir klientui. Tokių neteisminio ginčų sprendimo procedūrų tikslas – greičiau ir pigiau išspręsti draudimo įmonių arba asmenų, parduodančių ar siūlančių draudimo produktus, ir klientų ginčus ir palengvinti naštą teismų sistemai. ▐

Nepažeisdamos klientų teisės kreiptis į teismą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) subjektai, nagrinėjantys šioje direktyvoje nurodytus ginčus, bendradarbiautų nagrinėjant tarpvalstybinius ginčus. Valstybės narės turėtų skatinti tokius ginčus nagrinėjančius AGS subjektus prisijungti prie Skundų dėl finansinių paslaugų tinklo (FIN-NET);

(29)  daugelis draudimo tarpininkų ir įmonių vienu metu užsiima vis įvairesnių rūšių veikla, todėl padidėja konflikto tarp šių skirtingų veiklos rūšių ir klientų interesų galimybė. Dėl to būtina, kad valstybės narės numatytų taisykles, kuriomis būtų užtikrinama, kad būtų paisoma kliento interesų;

(30)  vartotojams turėtų būti iš anksto teikiama aiški informacija apie draudimo produktą parduodančių asmenų statusą ir jų gaunamą atlygį. Vertėtų apsvarstyti galimybę nustatyti privalomus informacijos apie Europos draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių statusą atskleidimo reikalavimus. Ši informacija turėtų būti teikiama vartotojui prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko (kai tinka), taip pat tarpininkų atlygio struktūrą ir dydį;

(31)  siekiant sušvelninti draudimo produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų atskleidžiama pakankamai informacijos apie draudimo produktų platintojų atlygį. ▌Tarpininkas ir draudimo tarpininko arba draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti įpareigoti, jei prašoma, nemokamai informuoti klientą apie savo atlygio pobūdį ir šaltinį prieš pardavimą ▌;

(32)  siekiant klientui teikti palyginamą informaciją apie teikiamas draudimo tarpininkavimo paslaugas nepriklausomai nuo to, ar klientas jas perka per tarpininką, ar tiesiogiai iš draudimo įmonės, ir neiškreipti konkurencijos skatinant draudimo įmones draudimo produktus klientams parduoti tiesiogiai, o ne per tarpininkus, kad išvengtų informavimo reikalavimų, draudimo įmonėms taip pat reikėtų nustatyti reikalavimą teikti informaciją apie atlygį, kurį jos gauna už draudimo produktų pardavimą, klientams, su kuriais teikdamos draudimo tarpininkavimo paslaugas jos bendrauja tiesiogiai;

(32a)  Tais atvejais, kai mokesčių ir paskatų suma negali būti nustatyta prieš teikiant konsultacijas, pagrindinių paslaugų dokumente turi būti išsamiai, tiksliai ir suprantamai nurodytas jų skaičiavimo būdas, o vėliau, kai tik praktiškai tampa įmanoma, klientui kuo greičiau nurodoma bendra kaina ir jos poveikis kliento pelnui, gaunamam dėl suteiktų konsultacijų. Jei konsultacijos dėl investavimo teikiamos nuolat, konsultacijų dėl investavimo kaina, įskaitant paskatas, turi būti atskleidžiama periodiškai bent kartą per metus. Periodinėje ataskaitoje nurodomos visos per praėjusį laikotarpį apmokėtos arba gautos paskatos;

(32b)  bet kuris draudimo produktus parduodantis asmuo, kuris nėra produkto teikėjas, turėtų mažmeniniam investuotojui atskirame pagrindinių paslaugų dokumente pateikti išsamią informaciją apie jų kainas ir paslaugas pagal šią direktyvą ir Direktyvą 2014/.../ES [FPRD], taip pat papildomą aktualią informaciją, kurios mažmeniniams investuotojams reikia norint įvertinti draudimo produkto tinkamumą pagal jų poreikius ir kurios negali suteikti investicinio produkto teikėjas;

(32c)  vartotojams naudinga, kai draudimo produktai parduodami įvairiais kanalais, o tarpininkai su draudimo įmonėmis bendradarbiauja įvairiais būdais, jei jie privalo taikyti vienodas vartotojų apsaugos ir skaidrumo taisykles;

(33)  šiuo pasiūlymu siekiama stiprinti vartotojų apsaugą, todėl kai kurios jo nuostatos taikomos tik įmonių santykiams su vartotojais (B2C), visų pirma nuostatos, reglamentuojančios draudimo tarpininkų ar kitų draudimo produktų pardavėjų veiklos vykdymo taisykles;

(34a)  valstybės narės turėtų reikalauti, kad draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių atlygio politika jų darbuotojų ar atstovų atžvilgiu nepablogintų jų gebėjimo veikti atsižvelgiant į klientų interesus. Darbuotojų, kurie konsultuoja klientus draudimo investicinių produktų klausimais ar juos parduoda, atveju valstybės narės turėtų reikalauti, kad draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės užtikrintų, kad įmonės jiems mokamas atlygis neturėtų įtakos darbuotojų nešališkumui teikiant tinkamas rekomendacijas ar vykdant tinkamą pardavimą arba pateikiant informaciją tokia forma, kuri yra teisinga, aiški ir neklaidinanti. Tokiais atvejais atlygis neturėtų priklausyti tik nuo pardavimų tikslų ar įmonės pelno, gauto iš konkretaus produkto;

(35)  klientui ▌svarbu žinoti, ar draudimo tarpininkas klientą konsultuoja apie daugelio draudimo įmonių produktus, ar tik apie keleto draudimo įmonių siūlomus produktus;

(36)  vartotojai vis labiau kliaujasi asmeninėmis rekomendacijomis, todėl tikslinga įtraukti konsultacijų apibrėžtį. Konsultacijų kokybė yra labai svarbi ir bet kokia konsultacija turi atitikti kliento asmeninius ypatumus. Prieš konsultuodamas draudimo tarpininkas ar įmonė turėtų įvertinti kliento poreikius, lūkesčius ir finansinę situaciją. Jeigu tarpininkas pareiškia, kad jis konsultuoja apie daugelio draudimo įmonių produktus, jis turėtų atlikti sąžiningą ir ▌išsamią pakankamai didelio skaičiaus rinkoje esančių draudimo produktų analizę. Be to, visi draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės turėtų paaiškinti priežastis, kuriomis grindžia vienokius ar kitokius savo patarimus, ir rekomenduoti tinkamus draudimo produktus, atsižvelgdami į kliento pageidavimus, poreikius, finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes;

(37)  prieš sudarant sutartį, įskaitant atvejus, kai parduodant produktus konsultacija neteikiama, klientui turėtų būti suteikta svarbi informacija apie draudimo produktą, kad klientas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą. Draudimo tarpininkas turėtų paaiškinti klientui pagrindines savo parduodamo draudimo produkto ypatybes, todėl jo darbuotojams turėtų būti suteikiamos tinkamos priemonės ir pakankamai laiko tą padaryti;

(38)  reikėtų nustatyti vienodas taisykles, kad būtų lengviau pasirinkti privalomos informacijos pateikimo klientui būdą, leidžiant naudoti elektroninių ryšių priemones, kai tai tinkama atsižvelgiant į sandorio aplinkybes. Tačiau klientui turėtų būti suteikta galimybė gauti informaciją popierine forma. Siekiant užtikrinti vartotojams galimybę gauti informaciją, visa ikisutartinė informacija ▌turėtų būti prieinama nemokamai;

(39)  būtinybė reikalauti tos informacijos atskleidimo yra mažesnė, kai klientas nori sudaryti komercinės ir pramoninės rizikos perdraudimo ar draudimo sutartį arba yra profesionalus klientas ▌;

(40)  šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti minimalūs draudimo įmonių ir draudimo tarpininkų įpareigojimai dėl informacijos teikimo klientams. Šiuo klausimu valstybė narė turėtų galėti išlaikyti arba nustatyti griežtesnes nuostatas, kurios gali būti taikomos draudimo tarpininkams ir draudimo įmonėms, nesvarbu, kokios nuostatos galioja jų buveinės valstybėje narėje, kai jie draudimo tarpininkavimo veiklą vykdo tos valstybės narės teritorijoje, jeigu visos tokios griežtesnės nuostatos atitinka Sąjungos teisės aktus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB(5). Valstybė narė, kuri, be šios direktyvos nuostatų, siūlo taikyti ir taiko papildomas draudimo tarpininkus ir draudimo produktų pardavimą reglamentuojančias nuostatas, turėtų užtikrinti, kad dėl tų nuostatų atsirandanti administracinė našta liktų ribota;

(41)  kryžminis pardavimas yra įprasta ir tinkama mažmeninių finansinių paslaugų teikėjų strategija visoje Sąjungoje; ▐

(41a)  kai draudimas siūlomas kartu su kita paslauga ar produktu kaip paketas arba kaip tos pačios sutarties ar paketo sudarymo sąlyga, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB(6). Šioje direktyvoje taip pat numatomos vartotojų apsaugos priemonės, kai jie perka draudimą kaip paketo dalį. Valstybės narės gali reikalauti, kad kompetentingos nacionalinės institucijos priimtų ar paliktų galioti papildomas priemones, kuriomis sprendžiami kryžminio pardavimo praktikos klausimai, kai tokia praktika žalinga vartotojams;

(42)  draudimo sutartys, susijusios su investicijomis, dažnai siūlomos klientams kaip galima investicinių produktų, kuriems taikoma Direktyva 2014/.../ES [FPRD], alternatyva arba pakaitalas. Siekiant užtikrinti nuoseklią investuotojų apsaugą ir išvengti reguliacinio arbitražo rizikos, svarbu, kad mažmeniniams investiciniams produktams (investiciniams draudimo produktams, kaip apibrėžta Reglamente dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų) būtų taikomi tie patys veiklos vykdymo standartai, įskaitant, be kita ko, reikalavimą teikti tinkamą informaciją, reikalavimą, kad konsultacijos būtų tinkamos, paskatų apribojimus, taip pat reikalavimus valdyti interesų konfliktus, tolesnius atlygio apribojimus ▌. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija – ESMA), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(7), ir EIOPA turėtų dirbti kartu, kad priimdamos gaires užtikrintų kuo didesnį veiklos vykdymo standartų, skirtų mažmeniniams investiciniams produktams, kuriems taikoma Direktyva 2014/.../ES [FPRD] arba ši direktyva, nuoseklumą. Vis dėlto šiose gairėse turėtų būti atsižvelgiama į ne gyvybės draudimo produktų ypatumus. Be to, vadovaujantis Direktyvoje 2014/.../ES [FPRD] numatytu analogišku principu, įgyvendinant direktyvą nacionaliniu lygmeniu ir rengiant jungtinio komiteto gaires, turėtų būti svarstoma galimybė analogiškus reikalavimus taikyti draudimo įmonėms. Investicinių draudimo produktų atveju turėtų būti sugriežtinti veiklos vykdymo standartai, kurie pakeičia šioje direktyvoje numatytus standartus, taikomus bendrojo draudimo sutartims ▌. Todėl asmenys, užsiimantys draudimo tarpininkavimu dėl investicinių draudimo produktų, turėtų laikytis tokiems produktams taikomų griežtesnių standartų ▌;

(42a)  derybose su Taryba Europos Parlamentas sieks užtikrinti, kad ši direktyva būtų suderinta su Direktyva 2014/.../ES [FPRD II]; [5 pakeit.].

(42b)  šia direktyva nustatomos fizinių ir juridinių asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba norinčių ten įsisteigti, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklos pradėjimo ir vykdymo taisyklės. Kitų Sąjungos priemonių nuostatos, nukrypstančios nuo šių taisyklių ar jas papildančios, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklai neturėtų būti taikomos;

(43)  siekiant užtikrinti, kad draudimo įmonės ir asmenys, užsiimantys draudimo tarpininkavimu, laikytųsi šios direktyvos nuostatų ir kad visoje Sąjungoje jiems būtų sudarytos panašios sąlygos, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės numatytų administracines sankcijas ir kitas priemones, kurios būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasios. Esamų įgaliojimų ir jų praktinio taikymo apžvalga, kuria siekiama skatinti sankcijų ir kitų priemonių konvergenciją, pateikta 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikate dėl sankcijų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimo. Todėl valstybių narių nustatytos administracinės sankcijos ir kitos priemonės turėtų atitikti tam tikrus esminius reikalavimus dėl subjektų, kuriems taikoma sankcija ar kita priemonė, kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti taikant sankciją ar kitą priemonę, sankcijų ar kitų priemonių skelbimo ir pagrindinių įgaliojimų taikyti sankcijas ▌;

(44)  visų pirma kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai taikyti pinigines sankcijas, kurios būtų pakankamai didelės, kad atsvertų tikėtiną naudą ir turėtų atgrasomąjį poveikį net didesnėms įstaigoms ir jų vadovams;

(45)  siekiant užtikrinti, kad sankcijos visose valstybėse narėse būtų taikomos nuosekliai, nustatant administracinės sankcijos ar kitos priemonės rūšį ir administracinės piniginės sankcijos dydį, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog kompetentingos institucijos atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes. Vis dėlto valstybės narės neprivalo numatyti administracinių sankcijų, jei nacionalinėje teisėje numatytos sankcijos pagal baudžiamosios teisenos sistemą;

(46)  siekiant sustiprinti sankcijų atgrasomąjį poveikį plačiajai visuomenei ir informuoti apie taisyklių pažeidimus, kurie gali pakenkti klientų apsaugai, apie taikomas sankcijas ir priemones turėtų būti skelbiama, išskyrus atvejus, kai susidaro tam tikros aiškiai nurodytos aplinkybės. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo principo, informacija apie taikomas sankcijas ir priemones turėtų būti skelbiama anonimiškai, jei dėl paskelbimo susijusioms šalims būtų padaryta neproporcinga žala;

(47)  kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti galimus pažeidimus, joms turėtų būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai, jos turėtų sukurti veiksmingus mechanizmus, kuriais skatintų pranešti apie galimus arba padarytus pažeidimus ir teikti atitinkamą apsaugą tiems, kurie praneša apie tokius pažeidimus; Vis dėlto šia direktyva valstybės narės nėra įpareigojamos suteikti administracinėms institucijoms įgaliojimus atlikti baudžiamosios veikos tyrimus;

(48)  šioje direktyvoje turėtų būti nurodytos ir administracinės sankcijos, ir priemonės, nepaisant to, ar pagal nacionalinę teisę jos priskiriamos prie sankcijų, ar prie priemonių;

(49)  šia direktyva neturėtų būti pažeidžiamos jokios valstybių narių teisės nuostatos, susijusios su nusikalstama veika;

(49a)  asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, atkreipia kompetentingų institucijų dėmesį į naują informaciją ir taip padeda joms nustatyti prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka atvejus, ir taikyti sankcijas. Tačiau asmenys, galintys informuoti apie galimus pažeidimus, gali nenorėti teikti informacijos bijodami, kad prieš juos bus imamasi atsakomųjų veiksmų, arba dėl to, kad nenustatytos tinkamos informavimo apie pažeidimus procedūros. Todėl šia direktyva reikėtų užtikrinti, kad būtų numatytos tinkamos nuostatos, kuriomis asmenys, galintys informuoti apie galimus pažeidimus, būtų skatinami atkreipti kompetentingų institucijų dėmesį į galimus šios direktyvos pažeidimus ir būtų apsaugoti nuo atsakomųjų veiksmų. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad jų pagal įgyvendinamas sistemas, taikomas asmenims, galintiems informuoti apie galimus pažeidimus, būtų numatyti asmenų, apie kuriuos pranešama, tinkamos apsaugos mechanizmai, visų pirma paisoma jų teisių į asmens duomenų apsaugą, taip pat procedūros, kuriomis užtikrinama asmens teisė į veiksmingą teisinę gynybą, teisė būti išklausytam prieš priimant sprendimą dėl šio asmens, taip pat teisė veiksmingai apskųsti teisme dėl jo priimtą sprendimą;

(50)  siekiant šioje direktyvoje nustatytų tikslų, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl ▌interesų konfliktų valdymo, veiklos vykdymo prievolių, susijusių su draudimo mažmeninių investicinių produktų paketais, ir dėl procedūrų bei formų, taikomų teikiant informaciją apie sankcijas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(51)  finansinių paslaugų techniniais standartais turėtų būti užtikrinamas nuoseklus jų suderinimas ir tinkama vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Kadangi EIOPA ▌yra itin specializuotą kompetenciją, tačiau ribotus pajėgumus turinti įstaiga, jai galėtų būti patikėta tik rengti pasiūlymų, dėl kurių nereikia politinio pasirinkimo, projektus, kurie būtų teikiami Europos Parlamentui ir Komisijai;

(52)  pagal SESV 290 ir 291 straipsnius ir Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 [...] 10–15 straipsniuose nustatyta tvarka Komisija turėtų priimti deleguotuosius aktus ▌, kaip nurodyta šioje direktyvoje, dėl interesų konfliktų valdymo, veiklos vykdymo įpareigojimų, susijusių su draudimo mažmeninių investicinių produktų paketais, taip pat techninius įgyvendinimo standartus dėl procedūrų bei formų, taikomų teikiant informaciją apie sankcijas. Šių deleguotųjų aktų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus turėtų parengti EIOPA;

(53)  asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka EIOPA pagal šį reglamentą, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB(8) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001(9), prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

(54)  šioje direktyvoje paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kaip įtvirtinta Sutartyje;

(55)  Pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. Bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų(10) valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas;

(55a)  valstybių narių priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę naudoti visas priemones, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad draudimo tarpininkai ir perdraudimo įmonės visoje Sąjungoje tinkamai vykdytų įsisteigimo teise ar laisve teikti paslaugas grindžiamą veiklą. Siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą, visi priežiūros institucijų veiksmai turėtų atitikti draudimo ar perdraudimo įmonės veiklai būdingos rizikos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, neatsižvelgiant į atitinkamos įmonės svarbą bendram rinkos finansiniam stabilumui;

(55b)  šia direktyva neturėtų būti pernelyg apsunkinamos mažosios ir vidutinės draudimo įmonės. Viena iš priemonių tokiam tikslui pasiekti yra tinkamas proporcingumo principo taikymas. Tas principas turėtų būti taikomas tiek reikalavimams, taikomiems draudimo ir perdraudimo įmonėms, tiek naudojimuisi priežiūros įgaliojimais;

(56)  ši direktyva turėtų būti peržiūrėta praėjus trejiems metams po šios direktyvos įsigaliojimo, siekiant atsižvelgti į rinkos pokyčius, taip pat pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse arba valstybių narių patirtį įgyvendinant Sąjungos teisę, visų pirma dėl produktų, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB(11);

(57)  Direktyva 2002/92/EB turėtų būti panaikinta ;

(58)  pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis nuostatomis, kurios iš esmės skiriasi nuo Direktyvos 2002/92/EB nuostatų. Pareiga perkelti nepakeistas nuostatas atsiranda pagal Direktyvą 2002/92/EB;

(59)  ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių pareigų, susijusių su Direktyvos 2002/92/EB perkėlimo į nacionalinę teisę terminais,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba norinčių ten įsisteigti, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklos ▌pradėjimo ir vykdymo taisykles.

2.  Ši direktyva netaikoma asmenims, teikiantiems tarpininkavimo paslaugas sudarant draudimo sutartis, jeigu įvykdomos visos toliau išvardytos sąlygos:

a)  draudimo sutarčiai sudaryti reikia tik žinoti apie teikiamą draudimo apsaugą;

b)  draudimo sutartis nėra gyvybės draudimo sutartis;

c)  draudimo sutartimi nėra apdraudžiama jokia civilinės atsakomybės rizika;

d)  draudimo tarpininkavimas nėra pagrindinė asmens profesinė veikla;

e)  draudimo paslauga papildo bet kurio tiekėjo siūlomas prekes ir apima draudimo apsaugą nuo to tiekėjo siūlomų prekių sugedimo, praradimo ar sugadinimo rizikos;

f)  draudimo sutarties metinės draudimo įmokos suma, apskaičiuota proporcingai siekiant gauti metinę sumą, neviršija 600 EUR.

3.  Ši direktyva netaikoma draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo paslaugoms, susijusiomis su rizika ir įsipareigojimais už Sąjungos ribų.

Ši direktyva neturi įtakos valstybių narių įstatymams, reglamentuojantiems draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklą, kurią jos teritorijoje pagal laisvės teikti paslaugas principą vykdo trečiosiose šalyse įsteigtos draudimo ir perdraudimo įmonės arba tarpininkai, jeigu garantuojamas vienodo požiūrio į visus asmenis, kurie užsiima draudimo ir perdraudimo tarpininkavimu ar turi leidimą juo užsiimti toje rinkoje, taikymas.

Ši direktyva nereglamentuoja draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklos, vykdomos trečiosiose šalyse.

Valstybės narės informuoja Komisiją apie visus bendro pobūdžio sunkumus, su kuriais susiduria jų draudimo tarpininkai, įsisteigdami ar vykdydami draudimo tarpininkavimo veiklą trečiojoje šalyje.

3a.  Ši direktyva užtikrina, kad būtų taikoma vienodo lygio apsauga ir kad vartotojas galėtų naudotis palyginamais standartais. Direktyva skatina vienodas veiklos sąlygas ir tarpininkų konkurenciją vienodomis sąlygomis, nesvarbu, ar jie priklauso draudimo įmonei, ar ne. Vartotojams naudinga, kai parduodant draudimo produktus tarpininkaujama įvairiais būdais ir tarpininkai su draudimo įmonėmis bendradarbiauja įvairiais būdais, jeigu jiems privaloma taikyti panašias vartotojų apsaugos taisykles. Įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės į tai atsižvelgia.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.  Šioje direktyvoje:

1)  draudimo įmonė – draudimo įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB(12) 13 straipsnio 1 dalyje;

2)  perdraudimo įmonė – perdraudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4 punkte;

3)  draudimo tarpininkavimas – veikla, susijusi su konsultavimu dėl galimybės sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo parengiamuoju darbu, taip pat veikla, susijusi su draudimo sutarčių sudarymu arba pagalba administruojant ar vykdant tokias sutartis. Veikla, susijusi su konsultavimu dėl galimybės sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu sudaryti draudimo sutartis ar draudimo sutarčių sudarymu, laikoma draudimo tarpininkavimu ir tuo atveju, jei ją vykdo draudimo įmonės darbuotojas tiesiogiai bendraudamas su klientu be draudimo tarpininko.

Informacijos apie vieną ar daugiau draudimo sutarčių teikimas pagal kriterijus, kuriuos klientas pasirenka tinklavietėje arba kitu būdu, ir draudimo produktų sąrašo pagal rangą sudarymas, įskaitant kainų ir produktų palyginimą, arba draudimo įmokos nuolaidos taikymas, kai proceso pabaigoje klientas gali tiesiogiai sudaryti draudimo sutartį naudodamasis interneto svetaine arba kitomis priemonėmis laikomas draudimo tarpininkavimu.

Šioje direktyvoje draudimo tarpininkavimu nelaikoma jokia toliau nurodyta veikla:

a)  atsitiktinis informacijos teikimas klientui, užsiimant kita profesine veikla, jeigu informacijos teikėjas nesiima jokių papildomų veiksmų siekdamas padėti klientui sudaryti ar vykdyti draudimo sutartį;

b)  vien duomenų ir informacijos teikimas draudimo tarpininkams arba draudimo įmonėms apie potencialius draudėjus arba informacijos teikimas potencialiems draudėjams apie draudimo produktus arba draudimo tarpininką ar draudimo įmonę;

4)  draudimo principu pagrįstas investicinis produktas – draudimo produktas, kai siūloma termino arba išperkamoji vertė, kuri visiškai arba iš dalies tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso nuo rinkos svyravimų, išskyrus:

a)  ne gyvybės draudimo produktus, išvardytus Direktyvos 2009/138/EB I priede (ne gyvybės draudimo grupės);

b)  gyvybės draudimo produktus, kai išmokos pagal sutartį išmokamos tik mirties atveju arba neįgalumo dėl sužalojimo, ligos ar negalios atveju;

c)  pensijų produktus, kurių pagal nacionalinę teisę pripažinta pirminė paskirtis yra užtikrinti investuotojui pajamas išėjus į pensiją ir kurie suteikia investuotojui teisę į tam tikras išmokas;

d)  profesinių pensijų sistemas, kurios oficialiai pripažintos ir patenka į Direktyvos 2003/41/EB arba Direktyvos 2009/138/EB taikymo sritį;

e)  tam tikrus pensijų produktus, kurių atžvilgiu pagal nacionalinės teisės aktus reikalaujama, kad darbdavys į juos mokėtų finansines įmokas, ir nei darbdavys, nei darbuotojas negali pasirinkti pensijų produkto arba teikėjo.

5)  draudimo tarpininkas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus draudimo įmonę ar jos darbuotojus, kuris pradeda ar vykdo draudimo tarpininkavimo veiklą ir už tai gauna atlygį;

6)  perdraudimo tarpininkavimas – veikla, susijusi su konsultavimu dėl galimybės sudaryti draudimo ar perdraudimo sutartis, pasiūlymu sudaryti draudimo ar perdraudimo sutartis ar kitu draudimo ar perdraudimo sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat veikla, susijusi su draudimo ar perdraudimo sutarčių sudarymu arba pagalba administruojant ar vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ▌įskaitant veiklą, vykdomą perdraudimo įmonės be perdraudimo tarpininko.

Šioje direktyvoje perdraudimo tarpininkavimu nelaikoma jokia toliau nurodyta veikla:

a)  atsitiktinis informacijos teikimas užsiimant kita profesine veikla, jeigu tos veiklos tikslas nėra padėti klientui sudaryti ar vykdyti perdraudimo sutartį;

aa)  perdraudimo įmonei pateiktų reikalavimų išmokėti draudimo išmoką profesinis administravimas, taip pat žalos (nuostolių) nustatymas ir ekspertinis reikalavimų išmokėti draudimo išmoką vertinimas;

b)  vien duomenų ir informacijos teikimas perdraudimo tarpininkams arba perdraudimo įmonėms apie potencialius draudėjus arba informacijos teikimas potencialiems draudėjams apie perdraudimo produktus arba perdraudimo tarpininką ar perdraudimo įmonę.

7)  perdraudimo tarpininkas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus perdraudimo įmonę ar jos darbuotojus, kuris pradeda ar vykdo perdraudimo tarpininkavimo veiklą ir už tai gauna atlygį;

8)  priklausomas draudimo tarpininkas – bet kuris asmuo, kuris draudimo tarpininkavimu užsiima vienos ar, kai atitinkami draudimo produktai nekonkuruoja, kelių draudimo įmonių arba draudimo tarpininkų vardu ir jų naudai, tačiau neužsiima nei įmokų, nei klientams skirtų išmokų surinkimu, o visa atsakomybė tenka atitinkamoms draudimo įmonėms arba draudimo tarpininkams, jei draudimo tarpininkai, kurių atsakomybe veikia tas asmuo, patys neveikia kitos draudimo įmonės ar tarpininko atsakomybe.

Bet kuris asmuo, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą, kuri yra pagrindinę jo profesinę veiklą papildanti veikla, taip pat laikomas priklausomu draudimo tarpininku, veikiančiu vienos ar kelių draudimo įmonių atsakomybe su šiomis draudimo įmonėmis atitinkamai susijusių produktų atžvilgiu, jei draudimas yra papildoma paslauga, susijusi su prekėmis ar paslaugomis, kurios tiekiamos ar teikiamos vykdant tą pagrindinę profesinę veiklą;

9)  konsultacijos – asmeninių rekomendacijų teikimas klientui jo prašymu arba draudimo įmonės ar draudimo tarpininko iniciatyva;

10)  neapibrėžtieji komisiniai – komisinių forma mokamas atlygis, priklausantis nuo rezultatų siekiant iš anksto sutartų tikslų ar ribų, susijusių su veiklos, kurią tarpininkas vykdė bendradarbiaudamas su ▌draudiku, apimtimi;

11)  didelės rizikos – didelės rizikos, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 27 dalyje;

12)  buveinės valstybė narė:

a)  jeigu tarpininkas yra fizinis asmuo – tai valstybė narė, kurioje yra jo gyvenamoji vieta;

b)  jeigu tarpininkas yra juridinis asmuo – tai valstybė narė, kurioje yra jo registruotoji buveinė, arba, jeigu pagal savo nacionalinius įstatymus jis registruotosios buveinės neturi, valstybė narė, kurioje yra jo pagrindinė buveinė;

13)  priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kurioje draudimo ar perdraudimo tarpininkas turi nuolatinę buvimo vietą ar įsteigtą buveinę arba teikia paslaugas ir kuri nėra jo buveinės valstybė narė;

14)  patvarioji laikmena – patvarioji laikmena, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB(13) 2 straipsnio m punkte;

16)  glaudūs ryšiai – situacija, nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 7 punkte;

17)  pagrindinė veiklos vieta – vieta, iš kurios vadovaujama pagrindinei veiklai;

18)  atlygis – bet kokie už draudimo tarpininkavimo veiklą siūlomi ar mokami komisiniai, atlyginimas, mokestis ar kitokia išmoka, įskaitant bet kokios rūšies ekonominę ar išmoką natūra ir bet kokias kitas paskatas;

19)  siejimas – draudimo produkto siūlymas arba pardavimas pakete kartu su kitais skirtingais papildomais produktais ar paslaugomis, kai draudimo produktas vartotojui atskirai neteikiamas;

20)  grupavimas – draudimo produkto siūlymas arba pardavimas pakete kartu su kitais skirtingais papildomais produktais arba paslaugomis, kai draudimo produktas vartotojui taip pat teikiamas atskirai, tačiau nebūtinai tomis pačiomis sąlygomis nei sugrupuotas su papildomomis paslaugomis;

20a)  produktas – draudimo sutartis, kuria apdraudžiama nuo vienos ar daugiau rizikų;

20b)  mažmeninis – nesusijęs su profesine veikla.

2.  Siekiant užtikrinti, kad būtų taikoma vienodo lygio apsauga ir kad vartotojas galėtų pasinaudoti palyginamais standartais, svarbu, kad remiantis šia direktyva būtų skatinamos vienodos sąlygos ir tarpininkų konkurencija vienodomis sąlygomis, nesvarbu, ar jie priklausomi nuo draudimo įmonės, ar ne. Valstybės narės atsižvelgia į tai, kaip svarbu skatinti vienodas sąlygas ir konkurenciją vienodomis sąlygomis įgyvendinant šią direktyvą.

II SKYRIUS

REGISTRACIJOS REIKALAVIMAI

3 straipsnis

Registracija

1.  Išskyrus 4 straipsnyje nurodytus atvejus, draudimo ir perdraudimo tarpininkai registruojasi savo buveinės valstybės narės kompetentingoje institucijoje, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje. Draudimo ir perdraudimo įmonės, registruotos valstybėse narėse pagal Tarybos direktyvą 73/239/EEB(14), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/83/EB(15) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/68/EB(16), ir jų darbuotojai neprivalo vėl registruotis pagal šią direktyvą.

Nepažeisdamos pirmos pastraipos, valstybės narės gali nustatyti, kad draudimo ir perdraudimo įmonės bei kitos institucijos gali bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis registruojant draudimo ir perdraudimo tarpininkus bei taikant jiems 8 straipsnyje išdėstytus reikalavimus. Visų pirma priklausomus draudimo tarpininkus gali registruoti draudimo įmonė, draudimo įmonių asociacija arba draudimo ar perdraudimo tarpininkas, prižiūrint kompetentingai institucijai.

Valstybės narės gali nustatyti, kad tais atvejais, kai draudimo ar perdraudimo tarpininkas veikia draudimo ar perdraudimo įmonės arba draudimo tarpininko atsakomybe, draudimo tarpininkas neprivalo pateikti kompetentingai institucijai informacijos, nurodytos 3 straipsnio 7 dalies a ir b punktuose, o atsakingas draudimo subjektas užtikrina, kad draudimo tarpininkas atitiktų registracijos sąlygas ir kitas šioje direktyvoje nustatytas nuostatas. Valstybės narės taip pat gali nustatyti, kad už tarpininką atsakomybę prisiimantis asmuo ar įmonė tą tarpininką registruotų.

Valstybėms narėms nereikia pirmoje ir antroje pastraipose nustatyto reikalavimo taikyti visiems fiziniams asmenims, kurie dirba draudimo ar perdraudimo įmonėje arba registruotam draudimo ar perdraudimo tarpininkui ir kurie vykdo draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklą.

Valstybės narės užtikrina juridinių asmenų registraciją, registre nurodydamos fizinių asmenų, kurie administracijoje atsako už tarpininkavimo veiklą, vardus ir pavardes.

2.  Valstybės narės gali turėti daugiau nei vieną draudimo ir perdraudimo tarpininkų registrą, jeigu jos nustato kriterijus, pagal kuriuos turi būti registruojami tarpininkai.

Valstybės narės sukuria internetinę registracijos sistemą, kurią sudaro viena interneto svetainėje pateikiama registracijos forma, kuri turėtų būti lengvai prieinama draudimo tarpininkams ir įmonėms ir kurią būtų galima užpildyti tiesiogiai internetu.

3.  Valstybės narės pasirūpina, kad būtų įsteigtas vienas informacijos centras, kuris leistų greitai ir lengvai prieiti prie minėtuose registruose elektroniniu būdu kaupiamos ir nuolatos atnaujinamos informacijos. Šiame informacijos centre taip pat teikiama tapatybės nustatymo informacija apie 1 dalies pirmoje pastraipoje minėtą kiekvienos valstybės narės kompetentingą instituciją. Registre taip pat nurodoma šalis ar šalys, kuriose tarpininkas vykdo veiklą pagal įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas principus.

4.  EIOPA sukuria, paskelbia savo svetainėje ir nuolat atnaujina bendrą elektroninį registrą, kuriame registruojami draudimo ir perdraudimo tarpininkai, apie savo ketinimą vykdyti tarpvalstybinę veiklą pranešę pagal IV skyrių. Kad EIOPA turėtų galimybę tai padaryti, valstybės narės nedelsdamos teikia jai atitinkamą informaciją. Šiame registre pateikiama nuoroda į kiekvieną atitinkamą kompetentingą instituciją kiekvienoje valstybėje narėje. Šiame registre taip pat pateikiamos nuorodos į visų valstybių narių kompetentingų institucijų interneto svetaines, o iš tų svetainių galima patekti į šį registrą. EIOPA turi prieigos prie registre saugomų duomenų teisę. EIOPA ir kompetentingos institucijos turi teisę saugomus duomenis keisti. Duomenų subjektai, kurių asmeninius duomenis galima saugoti ir kurių asmeniniais duomenimis galima keistis, turi prieigos teisę ir teisę gauti atitinkamą informaciją.

EIOPA sukuria interneto svetainę su saitais į kiekvieną valstybių narių pagal 3 straipsnio 3 dalį įsteigtą informacijos centrą.

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo tarpininkai (įskaitant priklausomus tarpininkus) ir perdraudimo tarpininkai būtų registruojami tik jeigu jie atitinka 8 straipsnyje nustatytus profesinius reikalavimus.

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad iš registro būtų nedelsiant išbraukiami minėtų reikalavimų nebeatitinkantys draudimo tarpininkai (įskaitant priklausomus tarpininkus) ir perdraudimo tarpininkai. Registracijos galiojimą reguliariai tikrina kompetentinga institucija. Jei būtina, buveinės valstybė narė apie tarpininko išregistravimą praneša priimančiajai valstybei narei.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos neregistruotų draudimo ar perdraudimo tarpininko, nebent tas tarpininkas atitinka 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus arba tas kitas tarpininkas ar įmonė prisiims atsakomybę ir užtikrins, kad tarpininkas atitiktų tuos reikalavimus pagal 3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipą.

5a.  Registruotiems draudimo ir perdraudimo tarpininkams leidžiama pradėti ir vykdyti draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklą Sąjungoje naudojantis įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas.

Draudimo tarpininkas veikia naudodamasis laisve teikti paslaugas, kai jis ketina teikti draudėjui, kuris įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje įsisteigęs draudimo tarpininkas, draudimo sutartį, susijusią su rizika, kylančia valstybėse narėse, kurios skiriasi nuo valstybės narės, kurioje draudimo tarpininkas yra įsisteigęs.

Kompetentingos institucijos draudimo ir perdraudimo tarpininkams gali išduoti dokumentą, kuriuo remdamasis bet kuris suinteresuotas asmuo gali patikrinti visus 2 dalyje minėtus registrus ir įsitikinti, ar tarpininkai yra tinkamai įregistruoti.

Tokiame dokumente pateikiama bent 16 straipsnio a punkto i ir iii papunkčiuose ir b punkto i ir iii papunkčiuose nurodyta informacija, o juridinio asmens atveju – šio straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodyto fizinio asmens (fizinių asmenų) vardas ir pavardė (vardai ir pavardės).

Valstybė narė reikalauja, kad dokumentas būtų grąžintas jį išdavusiai kompetentingai institucijai, kai atitinkamas draudimo ar perdraudimo tarpininkas išbraukiamas iš registro.

6.  Valstybės narės nustato, kad tarpininkų paraiškos įtraukti į registrą išnagrinėjamos per du mėnesius nuo išsamios paraiškos pateikimo, o pareiškėjui nedelsiant pranešama apie sprendimą.

Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų tinkamas priemones, kurios sudarytų sąlygas nuolat stebėti, ar draudimo ir perdraudimo tarpininkai vis dar atitinka šios direktyvos registracijos reikalavimus.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos kaip vieną iš registracijos sąlygų nustatytų reikalavimą draudimo ir perdraudimo tarpininkams, išskyrus priklausomus tarpininkus ir tarpininkus, kurių atžvilgiu kiti draudimo subjektai prisiima atsakomybę užtikrinti, kad tarpininkas atitiktų reikalavimus pagal 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, kaip įrodymą, pateikti toliau nurodytą informaciją.

a)  pateikti informaciją savo kompetentingoms institucijoms apie akcininkų arba narių, kurie gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys ir turi didesnį nei 10 % tarpininko akcijų paketą, tapatybę ir tų paketų dydžius;

b)  pateikti informaciją savo kompetentingoms institucijoms apie asmenų, turinčių glaudžių ryšių su draudimo ar perdraudimo tarpininku, tapatybę;

c)  įtikinamai įrodyti, kad akcijų paketai ar glaudūs ryšiai netrukdo kompetentingai institucijai veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijų.

Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos reikalautų, jog draudimo ir perdraudimo tarpininkai, kuriems taikoma 3 straipsnio 7 dalis, nepagrįstai nedelsdamos informuotų jas tais atvejais, kai pagal 3 straipsnio 7 dalies a ir b punktus teikiama informacija pasikeičia.

8.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos atsisakytų registruoti tarpininką, jei trečiosios šalies įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vieno ar kelių fizinių ar juridinių asmenų, su kuriais draudimo ar perdraudimo tarpininkas susijęs glaudžiais ryšiais, veiklą, arba sunkumai, atsirandantys įgyvendinant tuos įstatymus ir kitus teisės aktus, joms trukdo veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijas.

8a.   Valstybės narės gali nustatyti, kad asmenys, kurie tarpininkavimo veiklą vykdė iki 2014 m. sauio 1 d., buvo įtraukti į registrą ir turėjo išsilavinimą bei patirtį, kurios lygis atitinka šioje direktyvoje reikalaujamą lygį, automatiškai įregistruojami į kuriamus registrus, kai tik įvykdomi 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai.

III SKYRIUS

SUPAPRASTINTA REGISTRACIJOS PROCEDŪRA. VEIKLOS DEKLARACIJA

4 straipsnis

Deklaravimo procedūra norint teikti papildomas draudimo tarpininkavimo, profesinio reikalavimų išmokėti draudimo išmoką administravimo ar žalos (nuostolių) įvertinimo paslaugas

1.  3 straipsnyje nustatyti registracijos reikalavimai netaikomi draudimo tarpininkui, kuris draudimo tarpininkavimu užsiima kaip papildoma veikla, jei jo veikla atitinka visas šias sąlygas:

a)  draudimo tarpininkavimas nėra pagrindinė draudimo tarpininko profesinė veikla;

b)  draudimo tarpininkas tarpininkauja parduodant tik tam tikrus draudimo produktus, kurie papildo kitą produktą ar paslaugą, ir juos aiškiai nurodo deklaracijoje;

c)  atitinkami draudimo produktai neapima gyvybės draudimo arba civilinės atsakomybės draudimo, nebent toks draudimas papildo produktą ar paslaugą, kuriuos tarpininkas teikia vykdydamas pagrindinę profesinę veiklą.

ca)  tarpinininkas dirba registruoto tarpininko atsakomybe.

3.  Visi draudimo tarpininkai, kuriems taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys, pateikia savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai deklaraciją, kurioje informuoja kompetentingą instituciją apie savo tapatybę, adresą ir profesinę veiklą.

4.  Tarpininkams, kuriems taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys, yra taikomos šios direktyvos I, III, IV, V, VIII, IX skyrių ir 15 bei 16 straipsnių nuostatos.

4a.  Valstybės narės draudimo tarpininkams, patenkantiems į 4 straipsnio taikymo sritį, gali taikyti 3 straipsnyje numatytus registracijos reikalavimus , jei mano, kad tai būtina siekiant saugoti vartotojų interesus.

IV SKYRIUS

LAISVĖ TEIKTI PASLAUGAS IR ĮSISTEIGIMO LAISVĖ

5 straipsnis

Naudojimasis laisve teikti paslaugas 

1.  Visi draudimo ar perdraudimo tarpininkai, kurie ketina pirmą kartą vykdyti veiklą kitos valstybės narės teritorijoje naudodamiesi laisve teikti paslaugas, savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia šią informaciją:

a)  tarpininko pavadinimą (vardą, pavardę), adresą ir registracijos numerį;

b)  valstybę narę ar valstybes nares, kurioje (kuriose) tarpininkas ketina vykdyti veiklą;

c)  tarpininko kategoriją ir, jei taikoma, visų atstovaujamų draudimo ar perdraudimo įmonių pavadinimus;

d)  informaciją apie svarbias draudimo grupes, jei taikoma;

e)  profesinių žinių ir gebėjimų įrodymą.

2.  Per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija persiunčia ją priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri nedelsdama patvirtina, kad informaciją gavo. Buveinės valstybė narė raštu informuoja draudimo ar perdraudimo tarpininką, kad priimančioji valstybė narė informaciją gavo ir kad draudimo ar perdraudimo įmonė gali pradėti veiklą priimančiojoje valstybėje narėje.

Gavusi 1 dalyje nurodytą informaciją priimančioji valstybė narė pripažįsta ankstesnę patirtį draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo srityje, kurią patvirtina registracija arba deklaracija buveinės valstybėje narėje, kaip reikalaujamų žinių ir gebėjimų įrodymą.

3.  Ankstesnės registracijos ar deklaracijos įrodymas yra pareiškėjo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ar įstaigos suteikta registracija arba gauta deklaracija, kurias pareiškėjas pateikia kartu su priimančiajai valstybei narei teikiama paraiška.

4.  Pasikeitus kokiai nors informacijai, perduotai laikantis 1 dalies nuostatų, draudimo ar perdraudimo tarpininkas apie tai raštu praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, likus mažiausiai mėnesiui iki tokio pakeitimo įgyvendinimo dienos. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija kuo skubiau ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo informacijos gavimo dienos informuoja apie tuos pakeitimus priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją.

4a.  Registruotas draudimo arba perdraudimo tarpininkas vykdo draudimo arba perdraudimo tarpininkavimo veiklą, naudodamasis paslaugų teikimo laisve, jei:

a)  jis vykdo draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklą, susijusią su draudėju, kuris gyvena ar yra įsisteigęs valstybėje narėje, kuri nėra tarpininko buveinės valstybė narė;

b)  bet kokia draudžiama rizika yra valstybėje narėje, kuri nėra tarpininko buveinės valstybė narė;

c)  jis laikosi 1 ir 4 dalių nuostatų.

6 straipsnis

Naudojimasis įsisteigimo laisve

1.  Valstybės narės reikalauja, kad draudimo ar perdraudimo tarpininkas, kuris ketina pasinaudoti įsisteigimo laisve ir įsteigti filialą kitos valstybės narės teritorijoje, pirmiausia apie tai praneštų savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir pateiktų jai šią informaciją:

a)  tarpininko pavadinimą (vardą, pavardę), adresą ir, kai taikoma, registracijos numerį;

b)  valstybę narę, kurios teritorijoje jis planuoja įsteigti filialą arba turėti nuolatinę buvimo vietą;

c)  tarpininko kategoriją ir, jei taikoma, visų atstovaujamų draudimo ar perdraudimo įmonių pavadinimus;

d)  informaciją apie svarbias draudimo grupes, jei taikoma;

e)  veiklos programą, kurioje nurodoma planuojama vykdyti draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veikla ir įstaigos organizacinė struktūra; taip pat nurodoma agentų, jei tarpininkas ketina naudotis jų paslaugomis, tapatybė;

f)  adresą priimančiojoje valstybėje narėje, kur galima gauti dokumentus;

g)  už įstaigos ar nuolatinės buvimo vietos valdymą atsakingų asmenų vardus ir pavardes.

1a.  Draudimo tarpininkas vykdo veiklą naudodamasis įsisteigimo laisve, jei jis neapibrėžtą laikotarpį užsiima verslu priimančioje valstybėje narėje nuolat būdamas toje valstybėje narėje.

2.  Jei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija neturi pagrindo manyti, kad draudimo ar perdraudimo tarpininko administracinė struktūra ar finansinė būklė, atsižvelgiant į numatomą tarpininkavimo veiklą, yra netinkama, per mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija persiunčia ją priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri nedelsdama patvirtina, kad informaciją gavo. Buveinės valstybė narė raštu informuoja draudimo ar perdraudimo tarpininką, kad priimančioji valstybė narė informaciją gavo ir kad draudimo ar perdraudimo įmonė gali pradėti veiklą priimančiojoje valstybėje narėje.

3.  Jeigu buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atsisako perduoti informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai, per mėnesį nuo visos 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos ji informuoja draudimo ar perdraudimo tarpininką apie tokio atsisakymo priežastis.

4.  Pasikeitus kokiai nors informacijai, perduotai laikantis 1 dalies nuostatų, draudimo ar perdraudimo tarpininkas apie tai raštu praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, likus mažiausiai mėnesiui iki tokio pakeitimo įgyvendinimo dienos. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija kuo skubiau ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo informacijos gavimo dienos informuoja apie tuos pakeitimus priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją.

7 straipsnis

Buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetencijos pasidalijimas

1.  Jei draudimo tarpininko pagrindinė veiklos vieta yra kitoje valstybėje narėje, tos kitos valstybės narės kompetentinga institucija gali susitarti su buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, kad ji vykdys buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos funkcijas, susijusias su šios direktyvos VI, VII ir VIII skyriuose nustatytas įpareigojimais. Jei taip susitariama, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama praneša apie tai draudimo tarpininkui ir EIOPA.

2.  Priimančiosios valstybės narė kompetentinga institucija prisiima atsakomybę užtikrinti, kad paslaugos, kurias jos teritorijoje teikia įstaiga, atitiktų VI ir VII skyriuose nurodytus ir pagal tuos skyrius priimtomis priemonėmis nustatytus reikalavimus.

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi teisę tikrinti įstaigą ir reikalauti atlikti pakeitimus, kurių būtinai reikia, kad kompetentinga institucija galėtų užtikrinti VI ir VII skyriuose nustatytų įpareigojimų vykdymą ir priemonių, priimtų pagal tuos skyrius ir taikomų tos šalies teritorijoje įstaigos teikiamoms paslaugoms ar vykdomai veiklai, taikymą.

3.  Jeigu priimančioji valstybė narė turi pagrindo daryti išvadą, kad draudimo ar perdraudimo tarpininkas, veikiantis jos teritorijoje naudodamasis laisve teikti paslaugas arba įsteigęs įstaigą, pažeidžia šioje direktyvoje nustatytus įpareigojimus, ji tas išvadas pateikia buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir ši imasi atitinkamų priemonių. Tais atvejais, kai nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, draudimo ar perdraudimo tarpininkas toliau veikia aiškiai pažeisdamas priimančiosios valstybės narės vartotojų interesus ar kenkdamas tinkamam draudimo ar perdraudimo rinkų veikimui, draudimo ar perdraudimo tarpininkui taikomos šios priemonės:

a)  priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, imasi visų tinkamų priemonių, kurių reikia vartotojams ir tinkamam draudimo ir perdraudimo rinkų veikimui apsaugoti, įskaitant galimybę uždrausti draudimo ar perdraudimo tarpininkams pažeidėjams pradėti bet kokias tolesnes operacijas jos teritorijoje; apie tokias priemones priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisiją;

b)  priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali perduoti klausimą EIOPA ir prašyti jos pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnį; tokiais atvejais EIOPA gali imtis veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus įgaliojimus, kai kyla nesutarimų tarp priimančiosios ir buveinės valstybių narių kompetentingų institucijų.

4.  Jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nustato, kad jos teritorijoje savo įstaigą turintis draudimo ar perdraudimo tarpininkas pažeidžia įstatymų ar norminių aktų nuostatas, priimtas toje valstybėje narėje vadovaujantis šios direktyvos nuostatomis, suteikiančiomis priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms atitinkamus įgaliojimus, tos institucijos reikalauja, kad atitinkamas draudimo ar perdraudimo tarpininkas ištaisytų susidariusią padėtį.

Tais atvejais, kai nepaisant priemonių, kurių ėmėsi priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, draudimo ar perdraudimo tarpininkas toliau veikia aiškiai pažeisdamas priimančiosios valstybės narės vartotojų interesus ar kenkdamas tinkamam draudimo ir perdraudimo rinkų veikimui, draudimo ar perdraudimo tarpininkui taikomos šios priemonės:

a)  priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, imasi visų tinkamų priemonių, kurių reikia vartotojams ir tinkamam rinkų veikimui apsaugoti, įskaitant galimybę uždrausti draudimo ar perdraudimo tarpininkams pažeidėjams pradėti bet kokias tolesnes operacijas jos teritorijoje; apie tokias priemones priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisiją;

b)  priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali perduoti klausimą EIOPA ir prašyti jos pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnį; tokiais atvejais EIOPA gali imtis veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus įgaliojimus, kai kyla nesutarimų tarp priimančiosios ir buveinės valstybių narių kompetentingų institucijų.

V SKYRIUS

KITI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI

8 straipsnis

Profesiniai ir organizaciniai reikalavimai

1.  Draudimo ir perdraudimo tarpininkai ▐ ir draudimo įmonių, užsiimančių draudimo tarpininkavimo veikla, darbuotojai privalo turėti atitinkamų žinių ir gebėjimų, kuriuos nustato tarpininko arba įmonės buveinės valstybė narė, kad galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis ir pareigas▐.

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir perdraudimo tarpininkų ir draudimo įmonių darbuotojai, užsiimantys draudimo tarpininkavimo veikla kaip pagrindine veikla, nuolat atnaujintų savo žinias ir gebėjimus, reikalingus pagal jų atliekamas funkcijas ir atitinkamą rinką.

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šių nuostatų, šios įmonės savo darbuotojams turi suteikti mažiausiai 200 valandų per penkerių metų laikotarpį arba atitinkamo skaičiaus valandų, kai ši veikla nėra jų pagrindinė veikla, tęstinio profesinio tobulinimosi ir pakankamų ir tinkamų mokymų; Valstybės narės taip pat viešai skelbia kriterijus, kuriuos jos nustato darbuotojams, kad jie atitiktų kompetencijos reikalavimus. Į tokius kriterijus įtraukiamas visų pripažįstamų kvalifikacijų sąrašas.

Siekdamos šio tikslo, valstybės narės sukuria mechanizmus žinioms ir įgūdžiams kontroliuoti, įvertinti ir sertifikuoti pasitelkiant nepriklausomas įstaigas.

Valstybės narės reikalaujamas sąlygas, susijusias su žiniomis ir gebėjimais, suderina su konkrečia draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo bei produktų, kuriuos parduodant tarpininkaujama, specifika, ypač jei draudimo tarpininkavimas nėra pagrindinė tarpininko profesinė veikla. ▐Valstybės narės gali nustatyti, kad 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytais atvejais ir draudimo įmonių darbuotojų, užsiimančių draudimo tarpininkavimu, atžvilgiu draudimo įmonė arba tarpininkas patikrina, ar tarpininkų žinios ir gebėjimai yra pakankami tos pačios dalies pirmoje pastraipoje išvardytiems įsipareigojimams vykdyti, ir, jei būtina, rengia tarpininkų mokymą, atitinkantį tarpininko parduodamų produktų reikalavimus.

Valstybės narės neprivalo šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyto reikalavimo taikyti visiems draudimo įmonėje arba draudimo ar perdraudimo tarpininkui dirbantiems fiziniams asmenims, užsiimantiems draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veikla. Valstybės narės užtikrina, kad pakankamai tokių įmonių administracijoje dirbančių ir už tarpininkavimą parduodant draudimo ir perdraudimo produktus atsakingų asmenų, taip pat ir visi kiti tiesiogiai su draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veikla susiję asmenys turėtų žinių ir gebėjimų, būtinų savo pareigoms atlikti.

2.  Draudimo ir perdraudimo tarpininkai ir draudimo įmonių darbuotojai, užsiimantys draudimo tarpininkavimo veikla, turi būti geros reputacijos. Mažiausias reikalavimas – kad darbuotojai, tiesiogiai susiję su rinkodara ar produkto pardavimu, neturėtų teistumo ar nebūtų įtraukti į jokį kitą teistumui pagal nacionalinius įstatymus prilyginamą dokumentą dėl rimtos baudžiamosios veikos, susijusios su nusikaltimais nuosavybei arba kitais nusikaltimais, susijusiais su finansine veikla ▐.

Remiantis 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos nuostatomis, valstybės narės gali leisti draudimo įmonėms patikrinti draudimo tarpininkų reputaciją.

Valstybės narės neprivalo šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyto reikalavimo taikyti visiems draudimo įmonėje arba draudimo ir perdraudimo tarpininkui dirbantiems fiziniams asmenims, kurie užsiima draudimo ir perdraudimo tarpininkavimu. Valstybės narės užtikrina, kad tokių įmonių administracijos struktūra ir visi tiesiogiai su draudimo ar perdraudimo tarpininkavimu susiję darbuotojai atitiktų minėtą reikalavimą.

3.  Draudimo ir perdraudimo tarpininkai apsidraudžia civilinės atsakomybės draudimu, galiojančiu visoje Sąjungos teritorijoje , arba pasirūpina kita civilinės atsakomybės draudimui prilyginama garantija, apsaugančia nuo profesinio aplaidumo pasekmių. Draudimo ar garantijos suma yra ne mažesnė nei 1.250.000 EUR kiekvienam atskiram reikalavimui išmokėti draudimo išmoką, arba iš viso 1.850.000 EUR per metus visiems reikalavimams išmokėti draudimo išmoką, išskyrus tuos atvejus, kai šia draudimo ar jam prilyginama garantija jau yra pasirūpinusi draudimo, perdraudimo ar kita įmonė, kurios vardu veikia draudimo ar perdraudimo tarpininkas, arba kuri yra įgaliojusi draudimo ar perdraudimo tarpininkus veikti jos naudai, arba jeigu įmonė prisiima visišką atsakomybę už tarpininko veiksmus.

4.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių klientams apsaugoti, kai draudimo tarpininkas negali pervesti draudimo įmokos draudimo įmonei arba pervesti pareikalautos išmokėti sumos, arba grąžinti įmokos apdraustajam.

Šios priemonės gali būti bet kurios vienos ar daugiau iš šių formų:

a)  įstatymuose ar sutartyje nustatytos nuostatos, pagal kurias tarpininkui kliento sumokėtos pinigų sumos laikomos sumokėtomis įmonei, o tarpininkui įmonės sumokėtos pinigų sumos nelaikomos sumokėtomis klientui tol, kol klientas juos faktiškai gauna;

b)  reikalavimas, kad draudimo tarpininkų finansinis pajėgumas nuolatos sudarytų 4 % gautų metinių draudimo įmokų sumos, bet ne mažiau kaip 18.750 EUR ;

c)  reikalavimas, kad kliento pinigų sumos būtų pervedamos per griežtai atskirtas kliento sąskaitas ir kad iš tų sąskaitų bankroto atveju nebūtų atsiskaitoma su kitais kreditoriais;

d)  reikalavimas įsteigti garantinį fondą.

5.  Draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklai vykdyti būtina, kad tarpininkai nuolatos atitiktų šiame straipsnyje nustatytus profesinius reikalavimus.

6.  Valstybės narės gali sugriežtinti šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus arba juos papildyti kitais reikalavimais jų jurisdikcijai priklausantiems draudimo ir perdraudimo tarpininkams.

7.  EIOPA reguliariai tikslina 3 ir 4 dalyse nurodytas sumas pagal Europos vartotojų kainų indekso, kurį skelbia Eurostatas, pasikeitimus. Pirmasis patikslinimas atliekamas po penkerių metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo, o visi kiti – kas penkeri metai nuo paskutinio patikslinimo datos.

EIOPA parengia reguliavimo standartų projektus, kuriuos taikant 3 ir 4 dalyse nurodyta bazinė eurais išreikšta suma pritaikoma pagal vartotojų kainų indekso procentinį pokytį nuo šios direktyvos įsigaliojimo iki pirmojo patikslinimo datos arba nuo paskutinio patikslinimo datos iki naujo patikslinimo datos, suapvalinant rezultatą iki sveikojo skaičiaus.

Tuos techninių reguliavimo standartų projektus EIOPA pateikia Komisijai per penkerius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo, o vėlesnes peržiūrėtas jų versijas – kas penkeri metai nuo paskutinės peržiūros datos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

8.  Valstybės narės nustato:

a)  tarpininko ir draudimo įmonių darbuotojų pakankamų žinių ir gebėjimų sąvoką, kai jie teikia draudimo tarpininkavimo paslaugas savo klientams, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje;

b)  tinkamus kriterijus, pagal kuriuos visų pirma nustatomas profesinės kvalifikacijos, patirties ir įgūdžių, būtinų užsiimant draudimo tarpininkavimu, lygis;

c)  veiksmus, kurių pagrįstai turėtų imtis draudimo tarpininkai ir draudimo įmonių darbuotojai, kad atnaujintų savo žinias ir gebėjimus tęsdami profesinį tobulinimąsi, taip siekdami užtikrinti tinkamą savo veiklos rezultatų lygį;

8a.  Kai buveinės valstybė narė užregistruoja draudimo tarpininką, kuris profesinę kvalifikaciją ar patirtį įgijo kitoje valstybėje narėje, ji atsižvelgia į kvalifikaciją ir patirtį pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB(17) ir kvalifikacijos lygį, kaip apibrėžta Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangoje, nustatytoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją(18).

9 straipsnis

Visuotinės gerovės taisyklių skelbimas

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jų kompetentingos institucijos tinkamai paskelbtų svarbias nacionalines teisines nuostatas, pagal kurias saugoma visuotinė gerovė ir kurios taikomos vykdant draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklą jų teritorijose.

2.  Valstybė narė, kuri, be šios direktyvos nuostatų, siūlo taikyti ir taiko papildomas draudimo tarpininkus ir draudimo produktų pardavimą reglamentuojančias nuostatas, užtikrina, kad dėl tų nuostatų atsirandanti administracinė našta būtų proporcinga vartotojų apsaugai. Valstybės narės toliau prižiūri šias nuostatas siekdamos užtikrinti, kad taip būtų ir toliau.

3.  EIOPA pateikia visuotinės gerovės taisyklių standartinį informacijos lapą, kurį turi užpildyti kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos. Jame pateikiamos nuorodos į kompetentingų institucijų interneto svetaines, kur paskelbta informacija apie visuotinės gerovės taisykles. Tokią informaciją nacionalinės kompetentingos institucijos reguliariai atnaujina, o EIOPA ją paskelbia savo interneto svetainėje anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, visas nacionalines visuotinės gerovės taisykles suskirstydama į kategorijas pagal įvairias atitinkamas teisės sritis.

4.  Valstybės narės įsteigia vieną kontaktinį punktą, atsakingą už informacijos apie visuotinės gerovės taisykles teikimą savo atitinkamoje valstybėje narėje. Toks kontaktinis punktas turėtų būti tinkama kompetentinga institucija.

5.  EIOPA ataskaitoje išnagrinėja valstybių narių paskelbtas visuotinės gerovės taisykles, kaip nurodyta šiame straipsnyje, ir atitinkamai informuoja Komisiją, atsižvelgdama į tinkamą šios direktyvos taikymą ir vidaus rinkos veikimą, iki ... [treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo].

10 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.  Valstybės narės skiria kompetentingas institucijas, įgaliotas užtikrinti šios direktyvos įgyvendinimą. Valstybės narės informuoja Komisiją apie kompetentingos institucijos paskyrimą, pranešdamos apie bet kokį šių pareigų padalijimą.

2.  1 dalyje nurodytos institucijos yra arba valdžios institucijos, arba pagal nacionalinius įstatymus ar nacionalinių įstatymų šiam tikslui aiškiai įgaliotos valdžios institucijų pripažintos įstaigos. Draudimo ar perdraudimo įmonės ar asociacijos, kurių nariais tiesiogiai arba netiesiogiai yra draudimo ar perdraudimo įmonės arba draudimo ar perdraudimo tarpininkai, negali būti kompetentingomis institucijomis.

3.  Kompetentingoms institucijoms suteikiami visi įgaliojimai, būtini jų pareigoms atlikti. Daugiau nei vieną kompetentingą instituciją savo teritorijoje turinti valstybė narė užtikrina, kad kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiautų tam, kad galėtų veiksmingai atlikti savo atitinkamas pareigas.

11 straipsnis

Keitimasis informacija tarp valstybių narių

1.  Įvairių valstybių narių kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kad užtikrintų tinkamą šios direktyvos nuostatų taikymą.

2.  Kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie draudimo ir perdraudimo tarpininkus, kuriems buvo taikytos VIII skyriuje nurodytos sankcijos, jeigu dėl to tarpininkai gali būti išbraukti iš registro. Be to, institucijos prašymu kompetentingos institucijos gali keistis bet kokia kita svarbia informacija.

3.  Visi asmenys, kuriems reikia gauti arba paskelbti su šia direktyva susijusią informaciją, yra įpareigoti saugoti profesinę paslaptį taip, kaip nustatyta Tarybos direktyvos 92/49/EEB(19) 16 straipsnyje ir Tarybos direktyvos 92/96/EEB(20) 15 straipsnyje.

12 straipsnis

Skundai

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, leidžiančios klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims (ypač vartotojų asociacijoms) įregistruoti skundus dėl draudimo ir perdraudimo tarpininkų ir įmonių veiksmų. Į skundus turi būti atsakyta visais atvejais.

13 straipsnis

Žalos atlyginimas neteismine tvarka

1.  Laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES(21) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento .../.../ES(22) valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatytos tinkamos, veiksmingos, objektyvios ir nepriklausomos skundų pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, leidžiančios draudimo tarpininkų ir klientų, taip pat draudimo įmonių ir klientų ginčus spręsti neteismine tvarka, tam tikrais atvejais pasinaudojant esančiomis institucijomis. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad visos draudimo įmonės ir draudimo tarpininkai dalyvautų neteisminio ginčų sprendimo procedūrose, kai ▐ procedūros pabaigoje priimami sprendimai gali būti privalomi atitinkamai tarpininkui arba draudimo įmonei ir klientui.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad šios institucijos bendradarbiautų sprendžiant tarpvalstybinius ginčus.

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigę draudimo tarpininkai informuotų vartotojus apie alternatyvaus ginčų sprendimo subjektų, kurių paslaugomis jie naudojasi ir kurie yra kompetentingi nagrinėti galimus tų subjektų ir vartotojų ginčus, pavadinimus, adresus ir interneto svetainių adresus.

2b.  Draudimo tarpininkai Sąjungos viduje užsiimantys internetine prekyba ir tarpvalstybine prekyba internetu, jei tikslinga, turi informuoti vartotojus apie ginčų alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) platformą ir nurodyti savo elektroninio pašto adresą. Ši informacija paprastai, tiesiogiai, aiškiai nuolat teikiama draudimo tarpininkų interneto svetainėse ir, jeigu pasiūlymas pateikiamas e. paštu arba kitu elektroninėmis priemonėmis perduodamu tekstiniu pranešimu, – tame pranešime. Taip pat pateikiama elektroninė nuoroda į AGS platformos pradžios tinklalapį. Be to, draudimo tarpininkai turi informuoti vartotojus apie AGS platformą, kai vartotojas pateikia skundą draudimo tarpininkui, draudimo tarpininko valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba įmonės ombudsmenui.

2c.  Jei klientas pradeda alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą, nustatytą nacionalinėje teisėje, prieš draudimo tarpininką ar draudimo įmonę dėl ginčo, susijusio su teisėmis ir pareigomis, nustatytomis pagal šios direktyvos nuostatas, reikalaujama, kad draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė dalyvautų toje procedūroje.

2d.  Šios direktyvos taikymo tikslais kompetentingos institucijos bendradarbiauja viena su kita ir su subjektais, atsakingais už šiame straipsnyje nurodytą neteisminių ginčų ir žalos atlyginimo procedūras ir tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius Sąjungos teisėkūros procedūra priimtus aktus.

14 straipsnis

 Naudojimosi tarpininkų paslaugomis apribojimas 

Valstybės narės užtikrina, kad naudodamiesi draudimo ar perdraudimo tarpininkų, įsisteigusių Sąjungoje, paslaugomis, draudimo ir perdraudimo įmonės ir tarpininkai naudotųsi tik registruotų draudimo ir perdraudimo tarpininkų arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų, arba 4 straipsnyje nurodytus deklaravimo reikalavimus įvykdžiusių asmenų teikiamomis draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo paslaugomis.

VI SKYRIUS

INFORMAVIMO REIKALAVIMAI IR VEIKLOS VYKDYMO TAISYKLĖS

15 straipsnis

Bendrasis principas

1.  Valstybės narės reikalauja, kad teikdamas draudimo tarpininkavimo paslaugas klientams arba jų naudai draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė visada veiktų garbingai, sąžiningai, patikimai, garbingai ir profesionaliai, vadovaudamiesi savo klientų interesais.

2.  Visa informacija, įskaitant draudimo tarpininko arba draudimo įmonės rinkodaros pranešimus, adresuota esamiems ar galimiems klientams, yra sąžininga, aiški ir neklaidinanti. Rinkodaros pranešimai visada turi būti aiškiai atpažįstami.

16 straipsnis

Bendroji draudimo tarpininko arba draudimo įmonės teikiama informacija

Valstybės narės nustato taisykles, kurias taikant užtikrinama, kad:

a)  prieš sudarydamas bet kokią draudimo sutartį arba jei daromas koks nors esminis klientams pateikiamų duomenų, susijusių su tarpininku, pakeitimas po draudimo sutarties sudarymo, draudimo tarpininkas (įskaitant priklausomus tarpininkus) klientams atskleistų tokią informaciją:

i)  savo tapatybę, adresą ir tai, kad jis yra draudimo tarpininkas;

ii)  ar ji teikia kokias nors konsultacijas apie parduodamus draudimo produktus;

iii)  informaciją apie 12 straipsnyje nurodytas procedūras, kurios leidžia klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti skundus dėl draudimo ar perdraudimo tarpininkų veiksmų, ir dėl 13 straipsnyje nurodytų skundų pateikimo ir žalos atlyginimo neteismine tvarka procedūrų ;

iv)  informaciją apie registrą, kuriame jis įregistruotas, ir būdus, kaip patikrinti, ar jis įregistruotas; ir

v)  ar tarpininkas atstovauja klientui ar veikia draudimo įmonės vardu arba jos naudai;

b)  prieš sudarydama bet kokią draudimo sutartį draudimo įmonė klientams atskleistų tokią informaciją:

i)  savo tapatybę, adresą ir tai, kad ji yra draudimo įmonė;

ii)  ar ji teikia kokias nors konsultacijas apie parduodamus draudimo produktus;

iii)  informaciją apie 12 straipsnyje nurodytas procedūras, kurios leidžia klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti skundus dėl draudimo įmonių veiksmų ir dėl 13 straipsnyje nurodytų skundų pateikimo ir žalos atlyginimo neteismine tvarka procedūrų.

17 straipsnis

Interesų konfliktai ir skaidrumas

1.  Prieš sudarydamas bet kokią draudimo sutartį, draudimo tarpininkas▐ klientui suteikia bent tokią informaciją:

a)  ar tarpininkas turi, tiesiogiai ar netiesiogiai, akcijų, sudarančių daugiau nei 10 % balsavimo teisių arba kapitalo tam tikroje draudimo įmonėje;

b)  ar atitinkama draudimo įmonė arba atitinkamos draudimo įmonės patronuojančioji įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai turi akcijų, sudarančių daugiau nei 10 % balsavimo teisių arba kapitalo draudimo tarpininko įmonėje;

c)  dėl siūlomos sutarties :

i)  ar tarpininkas konsultuoja remdamasis sąžininga asmenine analize; arba

ii)  ar tarpininkas yra sutartimi įsipareigojęs vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą, bendradarbiaudamas išskirtinai tik su viena ar keliomis draudimo įmonėmis. Tokiu atveju tarpininkas pateikia tokių draudimo įmonių pavadinimus; arba

iii)  ar tarpininkas nėra sutartimi įsipareigojęs vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą, bendradarbiaudamas išskirtinai tik su viena ar keliomis draudimo įmonėmis ir nekonsultuoja remdamasis sąžininga asmenine analize. Tokiu atveju tarpininkas pateikia pavadinimus tų draudimo įmonių, su kuriomis jis gali bendradarbiauti ir bendradarbiauja ;

e)  ar su draudimo sutartimi jis dirba:

i)  už atlyginimą, kuris yra tiesiogiai kliento mokamas atlygis; arba

ii)  už bet kokios rūšies komisinius, kurie yra į draudimo įmoką įskaičiuotas atlygis; arba

iii)  už atlygį, kurio pagrindas yra i ir ii papunkčių derinys;

ea)  ar, atsižvelgiant į draudimo sutartį, atlyginimo šaltinis yra:

i)  draudėjas;

ii)  draudimo įmonė;

iii)  kitas draudimo tarpininkas;

iv)  i, ii ir iii papunkčių derinys.

Valstybės narės pagal 17a straipsnį gali pareikalauti pateikti papildomos informacijos.

2.  Vartotojas turi teisę reikalauti 1 dalies e a punkte nurodytos papildomos išsamios informacijos.

3.  Draudimo įmonė draudimą tiesiogiai parduodama klientams taip pat informuoja klientą apie tai, ar jų darbuotojai už atitinkamo draudimo produkto platinimą ir valdymą gauna bet koką kintamą atlygį.

5a.  Interesų konflikto atvejais ir siekiant skatinti sąžiningą konkurenciją vartotojui pateikiama informacija apie atitinkamus kiekybinius elementus, susijusius su apibrėžtimis, nurodytomis šio straipsnio 1 dalies e a punkte ir 3 dalyje, ir tokiomis pačiomis sąlygomis. EIOPA, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 16 straipsniu, iki 2015 m. gruodžio 31 d. parengia ir nuolat atnaujina gaires, kuriomis užtikrinama, kad šis straipsnis būtų taikomas nuosekliai.

17a straipsnis

Informacijos atskleidimas

Valstybės narės gali nustatyti arba išsaugoti papildomas informacijos, susijusios su atlygiu, mokesčiais, komisiniais ar nepinigine nauda, atskleidimo prievoles, taikomas draudimo tarpininkams ir draudimo įmonėms, teikiantiems tarpininkavimo paslaugas, jei valstybės narės sudaro vienodas veiklos sąlygas visiems platinimo kanalams ir neiškreipia konkurencijos bei laikosi Sąjungos teisės aktų ir jei dėl to susidariusi administracinė našta proporcinga siekiamai vartotojų apsaugai.

18 straipsnis

 Konsultacijos ir pardavimo standartai▐

1.  Jei prieš sudarant kiekvieną konkrečią sutartį teikiamos konsultacijos, draudimo tarpininkas (įskaitant priklausomus tarpininkus) arba draudimo įmonė, remdamiesi kliento pateikta informacija, nurodo:

a)  to kliento poreikius ir reikalavimus;

b)  ▐ pagrindines priežastis, kuriomis remdamiesi jie klientui pateikė vieną ar kitą patarimą dėl nurodyto draudimo produkto. ▐

2.  1 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija išdėstoma atsižvelgiant į siūlomo draudimo produkto sudėtingumą ir klientui kylančios finansinės rizikos lygį nepriklausomai nuo pasirinkto produkto pirkimo būdo.

3.  Jeigu draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė teikia konsultacijas, paremtas sąžininga analize, jie privalo jas teikti atlikę pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, kad galėtų vadovaudamiesi profesionaliais kriterijais klientui pateikti asmeninę rekomendaciją atsižvelgdami į jo interesus ir nurodyti, kuri draudimo sutartis labiausiai atitiktų jo poreikius.

4.  Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, konsultacija teikiama ar ne, draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė klientui suteikia svarbią informaciją apie draudimo produktą suprantama forma, kad klientas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą, atsižvelgdamas į draudimo produkto sudėtingumą ir kliento tipą. Ji suteikiama standartizuotame informaciniame lape, aiškia kalba pateikiant produkto informacijos dokumentą. Jame nurodoma ši būtiniausia informacija:

a)  informacija apie draudimo tipą;

b)  draudžiamos ir nedraudžiamos rizikos aprašas;

c)  draudimo įmokų mokėjimo būdai ir mokėjimų trukmė;

d)  išimtys;

e)  įsipareigojimai sutarčiai prasidedant;

f)  įsipareigojimai sutarčiai galiojant;

g)  įsipareigojimai tuo atveju, kai pateikiamas reikalavimas;

h)  sutarties terminas, įskaitant sutarties pradžios ir pabaigos datą;

i)  sutarties nutraukimo būdai;

4a.   4 dalis netaikoma:

a)  investiciniams produktams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento .../.../EB(23) 4a straipsnyje; arba

b)  šios direktyvos VIII skyriuje nurodytų investicinių draudimo produktų pardavimui.

19 straipsnis

Informacijos teikimo išimtys ir lankstumo sąlyga

1.  16, 17 ir 18 straipsniuose nurodytos informacijos teikti nereikia, kai draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė tarpininkauja draudžiant nuo didelės rizikos, kai tarpininkauja perdraudimo tarpininkai arba perdraudimo įmonės arba kai tarpininkaujama profesionaliems klientams, kaip nurodyta priede.

2.  Valstybės narės gali išlaikyti arba priimti griežtesnes įstatymų nuostatas dėl 16, 17 ir 18 straipsniuose nurodytų informavimo reikalavimų, jeigu tos nuostatos neprieštarauja Sąjungos teisės aktams. Valstybės narės praneša EIOPA ir Komisijai apie tokias nacionalines nuostatas.

2a.  Valstybės narės, kurios toliau taiko arba priima griežtesnes nuostatas, taikomas draudimo tarpininkams, užtikrina, kad tų nuostatų laikymasis nepažeistų vienodų sąlygų principų ir kad administracinė našta, atsirandanti dėl šių nuostatų, būtų proporcinga, atsižvelgiant į vartotojų apsaugos naudą.

3.  Siekdama kuo didesnio skaidrumo visomis tinkamomis priemonėmis, EIOPA užtikrina, kad jos gauta informacija apie nacionalines nuostatas bus taip pat perduota klientams, draudimo tarpininkams ir draudimo įmonėms.

20 straipsnis

Informacijos teikimo sąlygos

1.  Visa informacija, kurią tarpininkas turi pateikti vadovaudamasis 16, 17 ir 18 straipsniais, pateikiama klientams:

a)  popierine forma ;

b)  aiškiai ir tiksliai, kad klientas suprastų; ir

c)  valstybės narės, kurioje yra draudimo rizika, arba valstybės narės, kurioje prisiimtas įsipareigojimas, oficialia kalba arba bet kuria kita kalba, dėl kurios susitaria šalys. Informacija pateikiama nemokamai.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, 16, 17 ir 18 straipsniuose nurodyta informacija gali būti teikiama klientui vienu iš šių būdų:

a)  patvariąja laikmena, išskyrus popierių, kai įvykdomos 4 dalyje nustatytos sąlygos; arba

b)  interneto svetainėje, kai įvykdomos 5 dalyje nustatytos sąlygos.

3.  Tačiau, kai 16, 17 ir 18 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama patvariąja laikmena, išskyrus popierių, arba interneto svetainėje, klientui paprašius popierinė kopija jam pateikiama nemokamai.

4.  16, 17 ir 18 straipsniuose nurodyta informacija gali būti teikiama kita patvariąja laikmena nei popierius, jei įvykdomos šios sąlygos:

a)  naudoti patvariąją laikmeną yra tinkama, atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma veikla tarp tarpininko ar draudimo įmonės ir kliento; ir

b)  klientui buvo suteikta galimybė pasirinkti, ar gauti informaciją popierine forma, ar patvariąja laikmena, ir klientas pasirinko tą kitą laikmeną.

5.  16, 17 ir 18 straipsniuose nurodyta informacija gali būti pateikiama interneto svetainėje, jei ji adresuojama asmeniškai klientui arba jei įvykdomos šios sąlygos:

a)  16, 17 ir 18 straipsniuose nurodytą informaciją pateikti interneto svetainėje yra tinkama, atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma veikla tarp tarpininko ar draudimo įmonės ir kliento;

b)  klientas sutiko, kad 16, 17 ir 18 straipsniuose nurodyta informacija būtų pateikta interneto svetainėje;

c)  klientui elektroniniu būdu pranešamas interneto svetainės adresas ir vieta interneto svetainėje, kurioje galima susipažinti su 16, 17 ir 18 straipsniuose nurodyta informacija;

d)  užtikrinama, kad 16, 17 ir 18 straipsniuose nurodyta informacija būtų prieinama interneto svetainėje tiek laiko, kiek klientui pagrįstai gali reikėti su ja susipažinti.

6.  Taikant 4 ir 5 dalis laikoma, kad informaciją pateikti patvariąja laikmena, išskyrus popierių, arba interneto svetainėje yra tinkama, atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma veikla tarp tarpininko ar draudimo įmonės ir kliento, jeigu galima įrodyti, kad klientas turi galimybę reguliariai naudotis internetu. Jeigu tai veiklai vykdyti klientas pateikia elektroninio pašto adresą, tai laikoma tokiu įrodymu.

7.  Prekiaujant draudimo produktais telefonu, iš anksto klientui teikiama informacija turi atitikti Sąjungos reikalavimus, taikomus nuotolinei prekybai vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis. Be to, po to, kai klientas pagal 4 dalį pasirenka informaciją gauti kita laikmena nei popierius, informacija pagal 1 ar 2 dalyje nustatytus reikalavimus klientui pateikiama iš karto sudarius sutartį.

21a straipsnis

Siejimas ir grupavimas

1.  kai draudimas siūlomas kartu su kita paslauga ar papildomu produktu kaip paketo at to paties susitarimo dalis arba kaip paketas, draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė informuoja klientą apie galimybę bendrai pirkti atskiras sudedamąsias dalis, arba atskitai pateikia atskirus duomenis apie kiekvienos sudedamosios dalies įmokas ar kainas. Tai netrukdo tarpininkauti dėl skirtingo draudimo lygio draudimo produktų arba kelių rūšių rizikos draudimo polisų.

2.  Kai rizika, atsirandanti dėl tokio klientui siūlomo susitarimo ar paketo, gali skirtis nuo rizikos, susijusios su atskiromis sudedamosiomis dalimis, klientui pareikalavus draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė pateikia tinkamą skirtingų susitarimo ar paketo sudedamųjų dalių aprašą ir tai, kaip jų tarpusavio sąveika paveikia riziką.

3.  Vėliausiai iki ... [18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] EIOPA, Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete bendradarbiaudama su Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir EVPRI, parengia ir periodiškai atnaujina kryžminės prekybos vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma nurodomos situacijos, kai kryžminės prekybos metodai neatitinka 15 straipsnio 1 dalies nuostatų.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad kai draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė teikia konsultacijas, jie užtikrintų, kad visas draudimo produktų paketas atitiktų kliento poreikius ir reikalavimus.

5.  Valstybės narės gali išlaikyti ar priimti papildomas griežtesnes priemones, arba konkrečiais atvejais įsikišti, kad uždraustų draudimo pardavimą kartu su kita paslauga ar produktu kaip paketo dalį ar kaip to paties susitarimo ar paketo sąlygą, kai jos gali įrodyti, kad tokia praktika žalinga vartotojams.

VII SKYRIUS

PAPILDOMI VARTOTOJŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INVESTICINIAIS DRAUDIMO PRODUKTAIS

22 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame skyriuje nustatyti ▌draudimo tarpininkavimo veiklos reikalavimai, papildantys 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose nurodytus reikalavimus, kai ši veikla vykdoma parduodant draudimo principu pagrįstus investicinius produktus, ir ja užsiima:

a)  draudimo tarpininkas;

b)  draudimo įmonė.

23 straipsnis

Interesų konfliktai

1.  Valstybės narės reikalauja, kad draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės imtųsi visų tinkamų veiksmų, siekdamos nustatyti interesų konfliktus, kurių gali kilti užsiimant bet kokia draudimo tarpininkavimo veikla, tarp tų draudimo tarpininkų ar įmonių, įskaitant jų vadovus, darbuotojus ir priklausomus draudimo tarpininkus, arba tiesiogiai ar netiesiogiai su jais kontrolės ryšiais susijusių asmenų ir klientų, arba tarp vieno kliento ir kito kliento.

2.  Jeigu pagal 15, 16 ir 17 straipsnius draudimo tarpininko ar draudimo įmonės taikytos organizacinės ir administracinės priemones yra nepakankamos, siekiant patikimai užkirsti kelią žalos, kuri gali būti padaryta▐ klientų interesams▐, rizikai, prieš imdamasis veiklos savo vardu draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė aiškiai atskleidžia informaciją klientui atitinkamai apie bendrą interesų konfliktų pobūdį ir priežastis.

2a.  2 dalyje nurodyta atskleidžiama informacija turi būti:

a)  pateikiama patvariojoje laikmenoje; ir

b)  pakankamai išsami, atsižvelgiant į kliento tipą, kad tas klientas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl draudimo tarpininkavimo veiklos, kurios atžvilgiu kyla interesų konfliktas.

3.  Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ▐:

a)  nustatomi veiksmai ▐, kurių pagrįstai turėtų imtis draudimo tarpininkai arba draudimo įmonės, kad vykdydami draudimo tarpininkavimo veiklą nustatytų interesų konfliktus, užkirstų jiems kelią, juos valdytų ir atskleistų apie juos informaciją;

b)  nustatomi tinkami interesų konfliktų, galinčių pažeisti draudimo tarpininko ar draudimo įmonės esamų ar galimų klientų interesus, tipų nustatymo kriterijai.

24 straipsnis

Bendrieji principai ir informacija klientams

1.  Valstybės narės užtikrina, kad vykdydamas draudimo tarpininkavimo veiklą klientams arba jų naudai draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė veiktų garbingai, sąžiningai ir profesionaliai, vadovaudamiesi savo klientų interesais, ir visų pirma laikytųsi šiame straipsnyje ir 25 straipsnyje nustatytų principų.

2.  Visa informacija, įskaitant draudimo tarpininko arba draudimo įmonės rinkodaros pranešimus, adresuota esamiems ar galimiems klientams, yra teisinga, aiški ir neklaidinanti. Rinkodaros pranešimai yra aiškiai atpažįstami.

3.  Esamiems arba galimiems klientams pateikiama tinkama informacija apie:

a)  draudimo tarpininką arba draudimo įmonę ir jų paslaugas. Teikiant konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota rinkos analize, taip pat nurodoma, ar draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė nuolat teiks klientams rekomenduoto draudimo principu pagrįsto investicinio produkto tinkamumo vertinimą;

b)  draudimo principu pagrįstus investicinius produktus ir siūlomas investavimo strategijas. Tai turėtų apimti atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos, susijusios su investicijomis į tas priemones arba konkrečiomis investavimo strategijomis. ▐

ba)  visas išlaidas ir mokesčius, susijusius su draudimo tarpininkavimu ar papildomomis paslaugomis; privaloma nurodyti konsultavimo kainą, klientui rekomenduojamos arba parduodamos finansinės priemonės kainą ir kaip klientas gali už tai sumokėti, taip pat visus mokėjimus trečiosioms šalims; [8 pakeit.]

3a.  Informacija apie visas išlaidas ir mokesčius, kurie nesusiję su pagrindinės rinkos rizikos atsiradimu, įskaitant išlaidas ir mokesčius, susijusius su tarpininkavimo paslauga ir draudimo produktu, sudedama, kad klientas galėtų matyti bendrą kainą, taip pat investicijų grąžos kaupiamąjį poveikį ir, klientui pareikalavus, suskirstymą pagal punktus. Kai taikytina, tokia informacija teikiama klientui reguliariai, bent kartą į metus, per visą investavimo laikotarpį.

Pirmoje pastraipoje ir 6a dalyje nurodyta informacija teikiama suprantama forma taip, kad esami arba galimi klientai galėtų tinkamai suprasti investavimo paslaugos ir konkretaus siūlomo investicinio draudimo produkto tipo pobūdį ir riziką ir priimti sprendimus dėl investavimo remdamiesi turima informacija. Valstybės narės gali numatyti, kad tokia informacija būtų teikiama standartizuota forma. [9 pakeit.]

4.  2 ir 3 dalyse nurodyta informacija turėtų būti teikiama suprantama forma taip, kad esami arba galimi klientai galėtų tinkamai suprasti konkretaus siūlomo draudimo principu pagrįsto investicinio produkto tipo pobūdį ir riziką ir priimti investicinius sprendimus, remdamiesi turima informacija. Šios informacijos pateikimo forma gali būti standartizuota pagal 18 straipsnio 4 dalį.

5.  Valstybės narės reikalauja, kad kai draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė informuoja klientą, kad teikiamos nepriklausomos konsultacijos dėl draudimo, draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė klientui atskleistų informaciją apie su draudimo sutartimi susijusio atlyginimo pobūdį:

a)  draudimų produktų, kuriais bus paremtos rekomendacijos, asortimentą ir, visų pirma, ar tas asortimentas apsiriboja draudimo produktais, kuriuos parengia arba teikia su klientą atstovaujančiu tarpininku glaudžių ryšių turintys subjektai;

5a.  Valstybės narės gali papildomai uždrausti arba dar labiau apriboti su konsultacijų dėl draudimo teikimu susijusių mokesčių, komisinių arba nepiniginės naudos iš trečiųjų šalių siūlymą ar priėmimą. Tai gali apimti reikalavimą grąžinti tokius mokesčius, komisinius arba nepiniginę naudą klientams arba kompensuoti kliento sumokėtus mokesčius.

Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad, kai tarpininkas informuoja klientą, jog konsultacijos teikiamos nepriklausomai, tarpininkas įvertintų pakankamai daug rinkoje siūlomų draudimo produktų, kurie yra pakankamai skirtingų rūšių ir kuriuos leidžia skirtingi emitentai arba teikia produktų teikėjai, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai pasiekti kliento tikslai ir nebūtų apsiribojama tik tais draudimo produktais, kuriuos parengia arba teikia su tarpininku glaudžių ryšių turintys subjektai.

5b.  Draudimo tarpininkas išlaiko ir efektyviai taiko organizacines ir administracines priemones, siekdama imtis visų pagrįstų priemonių, galinčių užkirsti kelią interesų konfliktams, kaip apibrėžta 23 straipsnyje, galintiems daryti žalingą poveikį klientų interesams.

Draudimo įmonė, kurianti finansines priemones ir parduodanti jas klientams, prieš pateikdama produktą rinkai ar platindama jį klientams, prižiūri, vykdo ir peržiūri kiekvieno draudimo produkto patvirtinimo ar esamų draudimo produktų didelių koregavimų procesą.

Produkto patvirtinimo proceso metu apibūdinama numatoma kiekvieno produkto tam tikros klientų kategorijos galutinių klientų tikslinė rinka ir užtikrinama, kad būtų atliktas visos numatomai tikslinei rinkai būdingos rizikos vertinima

Draudimo įmonė taip pat reguliariai peržiūri įmonės siūlomas ar rinkai teikiamas finansines priemones, atsižvelgdama į visus veiksnius, kurie gali daryti esminį poveikį rizikai, kuri gali kilti numatytai tikslinei rinkai, siekdama įvertinti nors tai, ar produktas vis dar atitinka numatytos tikslinės rinkos poreikius ir ar parengta platinimo strategija vis dar tinka.s ir kad parengta platinimo strategija tiktų numatomai tikslinei rinkai.[11 pakeit.]

6.  Vėliausiai iki ... [18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] EIOPA parengia ir periodiškai atnaujina kryžminės prekybos vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma nurodomos situacijos, kai kryžminės prekybos metodai neatitinka įpareigojimų, nustatytų 1 dalyje.

7.  Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi principai, kurių privalo laikytis draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, vykdydami draudimo tarpininkavimo paslaugų savo klientams veiklą. Tuose deleguotuosiuose aktuose atsižvelgiama į:

(a)  esamam ar galimam klientui siūlomų ar suteiktų paslaugų pobūdį, atsižvelgiant į sandorių rūšį, objektą, dydį ir dažnumą;

(b)  siūlomų ar aptariamų produktų, įskaitant įvairių rūšių draudimo principu pagrįstus investicinius produktus, pobūdį;

25 straipsnis

Tinkamumo bei priimtinumo vertinimas ir atsiskaitymas klientams

1.  Teikdamas konsultaciją draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė gauna būtiną informaciją apie esamo ar galimo kliento žinias ir patirtį konkrečios rūšies produkto investicijų srityje, taip pat informaciją apie esamo ar galimo kliento finansinę padėtį ir investicinius tikslus, kad draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė galėtų rekomenduoti esamam ar galimam klientui tinkamą draudimo tarpininkavimo veiklą ar tinkamus draudimo principu pagrįstus investicinius produktus.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad užsiimdami kita draudimo tarpininkavimo veikla, nei nurodyta 1 dalyje, kai produktai parduodami neteikiant konsultacijų, draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės paprašytų esamo ar galimo kliento pateikti informaciją apie savo žinias ir patirtį siūlomo ar reikalaujamo konkrečios rūšies draudimo principu pagrįsto investicinio produkto▐ srityje, leidžiančią draudimo tarpininkui arba draudimo įmonei įvertinti, ar numatyta draudimo tarpininkavimo veikla arba draudimo principu pagrįstas investicinis produktas klientui yra priimtini.

Jeigu, remdamasis pagal ankstesnę pastraipą gauta informacija, draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė mano, kad draudimo principu pagrįstas investicinis produktas ▐ netinka esamam ar galimam klientui, draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė įspėja esamą ar galimą klientą. Šio įspėjimo pateikimo forma gali būti standartizuota.

Jei esami ar galimi klientai nepateikia pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos arba pateikia nepakankamai informacijos apie savo žinias ir patirtį, draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė juos įspėja, kad draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė negali įvertinti, ar numatomas teikti draudimo principu pagrįstas investicinis produktas jiems tinka. Šio įspėjimo pateikimo forma gali būti standartizuota.

2a.  Valstybės narės leidžia draudimo tarpininkams ir draudimo įmonėms, užsiimantiems draudimo tarpininkavimo veikla, kuri yra tik kliento nurodymų vykdymas, teikti šios veiklos paslaugas savo klientams be reikalavimo gauti informaciją ar atlikti tikrinimus, numatytus 2 dalyje, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)  veikla susijusi su vienu iš šių draudimo principu pagrįstų investicinių produktų:

i)  sutartimis, kuriomis teikiama tik investicinė poziciją finansinėms priemonėms, kurios kurios laikomos nekompleksinėmis pagal Direktyvą .../.../ES [FPRD] ir kurios neapima struktūrų, dėl kurių klientui sunku suprasti su tuo susijusią riziką; arba

ii)  kitomis nekompleksinėmis draudimo principu pagrįstomis investicijomis šios dalies tikslais;

b)  draudimo tarpininkavimo veikla vykdoma kliento ar potencialaus kliento iniciatyva;

c)  esamas ar galimas klientas standartizuota ar nestandartizuota forma buvo aiškiai informuotas, kad teikdamas šią draudimo tarpininkavimo veiklos paslaugą draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė neprivalo įvertinti teikiamo ar siūlomo draudimo principu pagrįsto investicinio produkto ar draudimo tarpininkavimo veiklos paslaugos tinkamumo ar priimtinumo, ir kad esamas ar galimas klientas negali pasinaudoti teise į apsaugą pagal atitinkamas verslo etikos taisykles.

d)  draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė laikosi savo įsipareigojimų pagal 23 straipsnį.

3.  Draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė tvarko apskaitą, į kurią įtraukiamas dokumentas ar dokumentai, ▐ dėl kurių susitarė draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė ir klientas, nustatantys šalių teises ir pareigas ir kitas sąlygas, pagal kurias draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė teiks draudimo tarpininkavimo veiklos paslaugas klientui. Sutarties šalių teisės ir pareigos gali būti įtrauktos pateikiant nuorodą į kitus dokumentus ar teisės aktus.

4.  ▐ Draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė klientui pateikia tinkamas ataskaitas apie klientams suteiktą draudimo tarpininkavimo veiklos paslaugą. Šiose ataskaitose pateikiami periodiški pranešimai klientams, atsižvelgiant į susijusių draudimo principu pagrįstų investicinių produktų rūšį ir sudėtingumą ir klientui teikiamos draudimo tarpininkavimo veiklos paslaugos pobūdį, taip pat, kai taikoma, nurodomos išlaidos, susijusios su kliento vardu vykdyta veikla. ▐

Teikdamas konsultacijas draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė prieš tai, kai klientui pradedamas teikti draudimo principu pagrįstas investicinis produktas, patvarioje laikmenoje pateikia klientui pareiškimą dėl tinkamumo, kuriame pateikiama konsultacija ir informacija apie tai, kaip suteikta konsultacija atitinka kliento pageidavimus, tikslus ir kitas kliento asmenines savybes.

Tuo atveju, kai susitarimas sudaromas naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, o dėl to tinkamumo vertinimas prieš tai nepateikiamas, draudimo tarpininkas arba investicinė įmonė gali rašytinį pareiškimą dėl tinkamumo patvarioje laikmenoje pateikti iš karto po to, kai klientas sudaro sutartį.

5.  Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi principai, kurių privalo laikytis draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, vykdydami draudimo tarpininkavimo paslaugų savo klientams veiklą. Tuose deleguotuosiuose aktuose atsižvelgiama į:

a)  esamam ar galimam klientui siūlomų ar suteiktų paslaugų pobūdį, atsižvelgiant į sandorių rūšį, objektą, dydį ir dažnumą;

b)  siūlomų ar aptariamų produktų pobūdį, įskaitant Direktyvos .../.../ES [FPRD] 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas skirtingų rūšių finansines priemones ir indėlius;

ba)  tai, ar esamas arba galimas klientas yra mažmeninis klientas, ar profesionalus klientas.

5a.  Vėliausiai iki ... [18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] EIOPA parengia ir periodiškai atnaujina draudimo principu pagrįstų investicinių produktų, kurie apima struktūras, dėl kurių klientui sunku suprasti su tuo susijusią riziką, kaip nustatyta 3 dalyje, vertinimo gaires.

VIII SKYRIUS

SANKCIJOS IR PRIEMONĖS

26 straipsnis

Administracinės sankcijos ir priemonės

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų administracinės sankcijos ir kitos priemonės būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai draudimo ar perdraudimo įmonėms arba draudimo ar perdraudimo tarpininkams nustatyti įpareigojimai, juos pažeidus administracinės sankcijos ir kitos priemonės galėtų būti taikomos jų valdymo organo nariams ir bet kuriems kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra atsakingi už pažeidimą.

3.  Kompetentingoms institucijoms suteikiami visi tyrimo įgaliojimai, būtini jų funkcijoms vykdyti. Naudodamosi savo įgaliojimais taikyti sankcijas, kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, kad užtikrintų, jog sankcijomis ar priemonėmis būtų pasiekti norimi rezultatai, ir kad suderintų savo veiksmus spręsdamos tarpvalstybinius klausimus, laikantis sąlygų dėl teisėto duomenų tvarkymo pagal Direktyvą 95/46/EB ir Reglamentą (ES) Nr. 45/2001. Kompetentingos institucijos oficialiu sprendimu, kuriame nurodomi prašymo pateikti informaciją teisinis pagrindas, vykdymo terminas ir gavėjo teisė kreiptis dėl sprendimo teisinės peržiūros, gali pareikalauti pateikti dokumentus ir kitą informaciją.

27 straipsnis

Sankcijų skelbimas

Valstybės narės numato, kad kompetentinga institucija skelbia apie bet kokią sankciją ar kitą priemonę, taikytą už nacionalinių nuostatų, priimtų įgyvendinant šią direktyvą, pažeidimus, įskaitant informaciją apie pažeidimo tipą ir pobūdį ir už jį atsakingų asmenų tapatybę, tik tuomet, kai sankcija ar kita priemonė tampa galutine ir ji yra neapskundžiama ir negali būti vykdoma jos teisinė peržiūra. Jei dėl paskelbimo susijusioms šalims būtų padaryta neproporcinga žala, kompetentingos institucijos informaciją apie sankcijas skelbia anonimiškai.

28 straipsnis

Pažeidimai

1.  Šis straipsnis taikomas:

a)  valstybėje narėje neregistruotam draudimo ar perdraudimo tarpininkui, kuriam netaikoma 1 straipsnio 2 dalis arba 4 straipsnis;

b)  asmeniui, kuris teikia papildomas draudimo paslaugas nepateikęs deklaracijos, kaip nustatyta 4 straipsnyje, arba kuris pateikė tokią deklaraciją, tačiau neatitinka 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

c)  draudimo ar perdraudimo įmonei arba draudimo ar perdraudimo tarpininkui, kurie naudojasi asmenų, neregistruotų valstybėje narėje, nenurodytų 1 straipsnio 2 dalyje ir nepateikusių deklaracijos pagal 4 straipsnį, teikiamomis draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo paslaugomis;

d)  draudimo ar perdraudimo tarpininkui, kuris buvo įregistruotas pateikęs klaidingą informaciją ar pasinaudojęs kitomis neteisėtomis priemonėmis, taip pažeisdamas 3 straipsnį;

e)  draudimo ar perdraudimo tarpininkui arba draudimo įmonei, neatitinkantiems 8 straipsnio nuostatų;

f)  draudimo įmonei arba draudimo ar perdraudimo tarpininkui, nesilaikantiems veiklos vykdymo reikalavimų pagal VI ir VII skyrius.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytais atvejais būtų galima taikyti bent šias administracines sankcijas ir kitas priemones:

a)  viešą pranešimą, kuriame nurodomas fizinis ar juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis;

b)  nurodymą fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir vengti pakartotinio pažeidimo;

c)  draudimo ar perdraudimo tarpininko registracijos pagal 3 straipsnį panaikinimą;

d)  laikinai uždrausti bet kuriam draudimo ar perdraudimo tarpininko arba draudimo ar perdraudimo įmonės valdymo organo nariui ▐, kuris laikomas atsakingu, vykdyti pareigas dirbant draudimo ar perdraudimo tarpininkams arba draudimo ar perdraudimo įmonėse;

e)  juridiniam asmeniui – administracines pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 10 % juridinio asmens bendros metinės apyvartos praėjusiais finansiniais metais; jei juridinis asmuo yra patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metine apyvarta laikoma bendra metinė apyvarta, nurodyta pagrindinės patronuojančiosios įmonės praėjusių finansinių metų konsoliduotojoje finansinėje ataskaitoje;

f)  fiziniam asmeniui – administracines pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkamą sumą nacionaline valiuta šios direktyvos įsigaliojimo dieną.

Jei galima nustatyti naudą, gautą padarius pažeidimą, valstybės narės užtikrina, kad viršutinė administracinės piniginės sankcijos dydžio riba būtų ne žemesnė nei du kartus už tą naudą didesnė suma.

29 straipsnis

Veiksmingas sankcijų taikymas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad nustatydamos administracinių sankcijų ar priemonių rūšį ir administracinių piniginių sankcijų dydį kompetentingos institucijos atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, įskaitant, kai tinkama:

a)  pažeidimo sunkumą ir trukmę;

b)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;

c)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal bendrą atsakingo juridinio asmens apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas;

d)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;

e)  trečiųjų asmenų dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;

f)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį ir ir

g)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens anksčiau padarytus pažeidimus.

3.  Ši direktyva neturi įtakos priimančiųjų valstybių narių teisei imtis atitinkamų priemonių, kad užkirstų kelią arba baustų už savo teritorijoje įvykdytus pažeidimus, prieštaraujančius dėl visuotinės gerovės priimtų įstatymų ar norminių aktų nuostatoms. Šios priemonės apima galimybę neleisti draudimo ar perdraudimo tarpininkams pažeidėjams pradėti bet kokią tolesnę veiklą savo teritorijoje.

30 straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos nustatytų veiksmingus mechanizmus, kuriais būtų skatinama kompetentingoms institucijoms pranešti apie nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis įgyvendinama ši direktyva, pažeidimus.

2.  Tos priemonės apima bent:

a)  specialias pranešimų apie pažeidimus gavimo ir tolesnių veiksmų procedūras;

b)  tinkamą ▐ asmenų, kurie Komisijai praneša apie įmonėse įvykdytus pažeidimus, apsaugą, įskaitant, tam tikrais atvejais, anonimiškumą; ir

c)  asmens duomenų, susijusių su asmeniu, kuris praneša apie pažeidimus, ir su fiziniu asmeniu, kuris įtariamas padaręs pažeidimą, apsaugą laikantis Direktyvoje 95/46/EB nustatytų principų.

Informacija apie pranešančių asmenų ir asmenų, kurie įtariami padarę pažeidimą, tapatybę saugoma visais procedūros etapais, nebent jos atskleidimas privalomas pagal nacionalinę teisę dėl vykdomų kitų tyrimų arba susijusio teismo proceso.

31 straipsnis

Su sankcijomis susijusios informacijos teikimas EIOPA

1.  Valstybės narės kasmet pateikia EIOPA apibendrintą informaciją apie visas administracines priemones arba administracines sankcijas, nustatytas pagal 26 straipsnį.

Kompetentingos institucijos kasmet pateikia EIOPA apibendrintą informaciją apie visas administracines priemones arba administracines sankcijas, nustatytas pagal 26 straipsnį.

2.  Jei kompetentinga institucija viešai paskelbia apie administracinę priemonę arba administracinę sankciją, ji tuo pačiu metu apie tai praneša EIOPA.

3.  EIOPA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl informacijos teikimo procedūrų ir formų, kaip nurodyta šiame straipsnyje.

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki ... [šeši mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32 straipsnis

Duomenų apsauga

1.  Valstybėse narėse tvarkant asmens duomenis pagal šią direktyvą valstybės narės taiko Direktyvą 95/46/EB.

2.  EIOPA tvarkant asmens duomenis pagal šią direktyvą taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

33 straipsnis

Deleguotieji aktai

Komisijai pagal 34 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl ▐ 23, 24 ir 25 straipsnių.

34 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  ▐ 23, 24 ir 25 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti ▐ 23, 24 ir 25 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal ▐ 23, 24 ir 25 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius ] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

34a straipsnis

Papildomos techninių reguliavimo standartų projektų nuostatos

1.  Neatsižvelgiant į terminą, nustatytą techninių reguliavimo standartų projektų pateikimui Komisijai, ji savo projektus pateikia 12, 18 ir 24 mėnesių intervalais.

2.  Komisija nepriima techninių reguliavimo standartų, jei Parlamento tikrinimo laikas dėl darbo pertraukos sumažėja iki mažiau kaip dviejų mėnesių, įskaitant pratęsimą.

3.  Europos priežiūros institucijos gali konsultuotis su Europos Parlamentu techninių reguliavimo standartų rengimo etapu, ypač kai kyla klausimų, susijusių su šios direktyvos taikymo sritimi.

4.  Jei Europos Parlamento kompetentingas komitetas atmetė techninius reguliavimo standartus, o iki kitos plenarinės sesijos likę mažiau nei dvi savaitės, Europos Parlamentas savo tikrinimo laiką gali pratęsti iki tolesnės plenarinės sesijos.

5.  Jei techniniai reguliavimo standartai atmetami ir nustatytų problemų taikymo sritis yra ribota, Komisija gali patvirtinti spartesnį persvarstytų techninių reguliavimo standartų projektų pateikimo tvarkaraštį.

6.  Komisija užtikrina, kad į visus Europos Parlamento peržiūros darbo grupės klausimus, kuriuos jis oficialiai pateikia per kompetentingo komiteto pirmininką, būtų nedelsiant atsakyta prieš priimant techninių reguliavimo standartų projektą.

35 straipsnis

Peržiūra ir vertinimas

1.  Iki ... [penkeri metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija peržiūri praktinį šioje direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą, deramai atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių investicinių produktų rinkose, taip pat į patirtį, įgytą praktiškai taikant šią direktyvą ir Reglamentą [dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų] ir Direktyvą .../.../ES [FPRD II]. Atliekant šį tyrimą specialiai analizuojamas 17 straipsnio 2 dalies poveikis, atsižvelgiant į konkurenciją tarpininkavimo paslaugų, susijusių su sutartimis, išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 2002/83/EB I priede nurodytų grupių priskiriamas sutartis, rinkoje, ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų įpareigojimų poveikis draudimo tarpininkams, kurie yra mažosios ir vidutinės įmonės.

2.  Pasikonsultavusi su Europos priežiūros institucijų jungtiniu komitetu, Komisija savo išvadas pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai▐ .

5.  Komisija išnagrinėja, ar 10 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos turi pakankamai įgaliojimų ir išteklių savo užduotims atlikti.

36 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės iki ...[18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų priemonių tekstą.

Jei dokumentų, kuriuos valstybės narės pateiks kartu su pranešimu apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, nepakaks tam, kad būtų visapusiškai įvertinta tų priemonių atitiktis tam tikroms šios direktyvos nuostatoms, Komisija, gavusi EIOPA prašymą ir vykdydama savo užduotis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, arba savo pačios iniciatyva gali paprašyti valstybių narių pateikti išsamesnę informaciją apie šios direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir tų priemonių įgyvendinimą.

1a.   Valstybės narės priemones, nurodytas 1 dalyje, taiko nuo ...[18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat įtraukia pareiškimą, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į direktyvą, panaikinamą šia direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Tokios nuorodos darymo tvarką ir to pareiškimo formuluotę nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

37 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva  2002/92/EB panaikinama ...[18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos], nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminu.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

38 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos  Sąjungos oficialiajame leidinyje .

39 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

I PRIEDAS

PROFESIONALŪS KLIENTAI

Profesionalus klientas – tai klientas, turintis patirties, žinių ir kompetencijos, leidžiančių jam pačiam priimti sprendimus ir tinkamai įvertinti kylančią riziką. Visi toliau nurodyti subjektai turėtų būti laikomi profesionaliais, teikiant bet kokias draudimo paslaugas, vykdant veiklą ir sudarant sandorius dėl draudimo produktų pagal šią direktyvą.

1.  draudimo ir perdraudimo įmonės;

1a.  draudimo ir perdraudimo tarpininkai;

2.  Didelės įmonės, atitinkančios du iš toliau pateiktų pagal įmonės dydį taikomų reikalavimų:

–  bendra balanso suma: 20 000 000 EUR;

–  grynoji apyvarta: 40.000.000 EUR;

–  nuosavos lėšos: 2 000 000 EUR.

3.  Nacionalinės vyriausybės▐.

II PRIEDAS

AIŠKINAMIEJI DOKUMENTAI

Pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. Bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos.

Šios direktyvos atveju Komisija laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas dėl šių priežasčių:

Direktyvos ir atitinkamo sektoriaus sudėtingumas.

Draudimo ir draudimo produktų platinimo sritis labai sudėtinga ir gali būti labai techniška asmenims, neturintiems specialiųjų šios srities žinių. Neparengus aiškios struktūros aiškinamųjų dokumentų, perkėlimo į nacionalinę teisę priežiūros užduotis užimtų neproporcingai daug laiko. Šis pasiūlymas – nauja redakcija išdėstyto Draudimo tarpininkavimo direktyvos (DTD) teksto peržiūra. Nors daugelio nuostatų esmė nepasikeitė, įrašytos kelios naujos nuostatos, o tam tikros esamos nuostatos pataisytos arba išbrauktos. Teksto struktūra, forma ir pateikimas visiškai nauji. Nauja struktūra būtina tam, kad būtų galima aiškesne ir logiškesne tvarka išdėstyti teisines nuostatas, tačiau dėl to prižiūrint perkėlimą į nacionalinę teisę reikės laikytis struktūrinio požiūrio.

Kai kurios siūlomos direktyvos nuostatos gali turėti poveikį tam tikroms nacionalinės teisės sritims, kaip antai bendrovių, komercinei ar mokesčių teisei, arba kitoms valstybių narių teisės aktų sritims. Direktyva taip pat gali turėti įtakos nacionalinei antrinei teisei, įskaitant finansų ar draudimo tarpininkams skirtus teisės aktus ir bendrąsias veiklos vykdymo taisykles. Visų šių artimų sričių tarpusavio sąsajos gali reikšti, priklausomai nuo taikomos sistemos valstybėse narėse, kad kai kurios nuostatos bus įgyvendinamos priimant naujas arba taikant galiojančias tų sričių taisykles; turėtų būti pateikta aiški tų taisyklių apžvalga.

Derėjimas ir sąsajos su kitomis iniciatyvomis

Šis pasiūlymas yra „Vartotojų mažmeninių paslaugų teisės aktų rinkinio“ dalis; kiti rinkinio pasiūlymai – mažmeninių investicinių produktų paketų (MIPP) pasiūlymas dėl informacijos apie produktus atskleidimo (Reglamentas dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 2003/71/EB ir 2009/65/EB) ir KIPVPS V. MIPP iniciatyva siekiama užtikrinti nuoseklų horizontalųjį požiūrį į informacijos apie produktus, t. y. investicinius produktus ir draudimo produktus su investiciniais elementais (vadinamuosius investicinius draudimo produktus), atskleidimą, o į persvarstytas DTD ir FPRD (Finansinių priemonių rinkų direktyvą) bus įtrauktos nuostatos dėl pardavimo praktikos. Be to, pasiūlymas dera su kitais ES teisės aktais ir politikos kryptimis, visų pirma vartotojų apsaugos, investuotojų apsaugos ir rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros, kaip antai „Mokumu II“ (Direktyva 2009/138/EB), FPRD II (FPRD nauja redakcija) ir pirmiau minėta MIPP iniciatyva, ir juos papildo.

Naujoji DTD ir toliau turės teisės akto, kuriuo siekiama minimalaus suderinimo, savybes. Tai reiškia, kad valstybės narės gali nuspręsti priimti griežtesnes nuostatas, jei tai būtina vartotojų apsaugai. Tačiau minimalūs DTD standartai bus gerokai sugriežtinti. ▐Be to, direktyvoje numatyta nuostata dėl peržiūros; kad galėtų surinkti visą svarbią informaciją apie tų taisyklių veikimą, Komisijai būtina turėti galimybę stebėti jų įgyvendinimą nuo pat pradžių.

Skyrius dėl investicinių draudimo produktų. Pasiūlyme numatytas skyrius, kuriame nustatomi papildomi vartotojų apsaugos reikalavimai, susiję su investiciniais draudimo produktais.

Matyti tvirta politinė valia įrašyti tokias nuostatas, tačiau šioje naujoje srityje turima labai nedaug patirties. Todėl labai svarbu, kad Komisija gautų perkėlimo į nacionalinę teisę dokumentus, kuriuose būtų paaiškinta, kaip valstybės narės tokias nuostatas įgyvendino.

Vis dėlto 2 lygmens gairėse turi būti atsižvelgiama į ne gyvybės draudimo produktų specifiką. Vadovaujantis analogišku principu, išdėstytu FPRD II 3 straipsnyje, analogiška draudimo tvarka turėtų būti taikoma įgyvendinant direktyvą nacionaliniu lygmeniu ir Jungtinio komiteto gairėse. Asmenys, užsiimantys draudimo tarpininkavimu dėl investicinių draudimo produktų, turėtų laikytis veiklos vykdymo standartų, taikomų visoms draudimo sutartims, taip pat griežtesnių standartų, taikomų investiciniams draudimo produktams; Visi, užsiimantys tarpininkavimu dėl draudimo investicinių produktų, privalo būti registruoti kaip draudimo tarpininkai.

Dėl valstybėms narėms taikomo reikalavimo pateikti aiškinamuosius dokumentus numatoma maža papildoma administracinė našta. Kaip minėta, dabartinis tekstas galioja nuo 2002 m. (kai buvo priimta pradinė direktyva). Taigi pareiga valstybėms narėms pranešti apie savo įgyvendinimo nuostatas nebus labai didelė našta, nes apie daugumą tokių nuostatų jos jau kurį laiką teikia informaciją. Numatoma nedidelė papildoma administracinė našta dėl to, kad iš valstybių narių reikalaujama aiškinamųjų dokumentų apie naujas direktyvos dalis, yra proporcinga ir būtina, kad Komisija galėtų atlikti savo užduotį prižiūrėti, kaip taikoma Sąjungos teisė.

Remdamasi išdėstyta informacija, Komisija mano, kad reikalavimas pateikti aiškinamuosius dokumentus siūlomos direktyvos atveju yra proporcingas ir juo neviršijama to, kas būtina siekiant veiksmingai įvykdyti užduotį prižiūrėti, kad direktyva būtų tiksliai perkelta į nacionalinę teisę.

(1) 2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo (OL L 9, 2003 1 15, p. 3).
(2) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/.../ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Direktyva 2004/39/EB (OL ..., ..., p. ...).
(3) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).
(4) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 63).
(5) 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
(6) 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).
(7) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(8)1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms viešosioms nepriklausomoms institucijoms (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
(9)2000 m. gruod˛io 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos ES institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
(10) OL C 369, 2011 12 17, p. 14.
(11) 2003 m. bir˛elio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10).
(12) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p.1).
(13) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
(14) 1973 m. liepos 24 d. Pirmoji Tarybos direktyva 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo (OL L 228, 1973 8 16, p. 3).
(15) 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (OL L 345, 2002 12 19, p. 1).
(16) 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/68/EB dėl perdraudimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).
(17) 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22).
(18) 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL C 111, 2008 5 6, p. 1).
(19) 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, iš dalies keičianti Direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB (trečioji ne gyvybės draudimo direktyva) (OL L 228, 1992 8 11, p. 1).
(20) 1992 m. lapkričio 10 d. Tarybos direktyva 92/96/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu gyvybės draudimu, derinimo, iš dalies keičianti Direktyvas 79/267/EEB ir 90/619/EEB (trečioji gyvybės draudimo direktyva) (OL L 360, 1992 12 9, p. 1).
(21) ... Europos Parlamento ir Tarybos direktyva .../.../ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų AGS) (OL ...).
(22) ...Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .../.../ES dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo (Reglamento dėl vartotojų GES) (OL ...).
(23) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .../.../ES dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (OL...).

Teisinė informacija - Privatumo politika