Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0339(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0224/2012

Внесени текстове :

A7-0224/2012

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0156

Приети текстове
PDF 287kWORD 99k
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург
Трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г. ***I
P7_TA(2014)0156A7-0224/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Здраве за растеж“ — трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г. (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0709),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 168, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-0399/2011),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално член 35 от нея,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно Бялата книга, озаглавена „Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008—2013 г.“(1),

—  като взе предвид Бялата книга, озаглавена „Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.“ (COM(2007)0630),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 февруари 2012 г.(2),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 4 май 2012 г.(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС(4),

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 ноември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по бюджети, както и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0224/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 9E, 15.1.2010 г., стр. 56.
(2) ОВ С 143, 12.5.2012 г., стр. 102.
(3) OВ C 225, 27.7.2012 г., стр. 223.
(4) OВ C 199E , 7.7.2012 г., стр. 25.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 26 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/EО
P7_TC1-COD(2011)0339

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 282/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност