Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0339(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0224/2012

Esitatud tekstid :

A7-0224/2012

Arutelud :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Hääletused :

PV 26/02/2014 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0156

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 55k
Kolmapäev, 26. veebruar 2014 - Strasbourg
Liidu kolmas programm tervishoiu valdkonnas (2014−2020) ***I
P7_TA(2014)0156A7-0224/2012
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse programm „Tervis majanduskasvuks”, ELi kolmas mitme-aastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014–2020 (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0709),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 168 lõiget 5, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0399/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 35,

–  võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni „Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013”(1),

–  võttes arvesse valget raamatut „Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013” (COM(2007)0630),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. veebruar 2012. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 4. mai 2012. aasta arvamust(3),

–  võttes arvesse oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni tervisealase ebavõrdsuse vähendamise kohta ELis(4),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 20. novembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A7-0224/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 9 E, 15.1.2010, lk 56.
(2) ELT C 143, 12.5.2012, lk 102.
(3) ELT C 225, 27.7.2012, lk 223.
(4) ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 25.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega luuakse liidu kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm aastateks 2014–2020 ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1350/2007/EÜ
(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 282/2014) lõplikule kujule).
P7_TC1-COD(2011)0339

Õigusteave - Privaatsuspoliitika